فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 39، بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/02/02
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سید محمد میررضایی، بشیر حاجی بیگی، حسن آهنگری، مصطفی جمالی، حمیدرضا صابر، عبادالله سالک مقدم، مجید زیدی، علی عباسیان، مجید مسلمی، سیمین محمودی صفحه 1
  سابقه و هدف
  مهم ترین فاکتور وفادار ماندن اهداکنندگان به اهدای خون، رفتار کارکنان و مشی مراکز انتقال خون است. میزان بازگشت اهداکنندگان برای اهدای مجدد(درصدی از اهداکنندگان که در طی یک سال برای اهدای مجدد برمی گردند)، به رضایت اهداکنندگان و پی گیری مشکلات آن ها ارتباط دارد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه گذشته نگر، از ابتدای سال 1384 تا انتهای سال 1389 کلیه پرونده های موجود در واحد رسیدگی به شکایات انتقال خون تهران مورد بررسی قرار گرفت. پس از بررسی پرونده ها و استخراج داده ها، با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 5/19 آنالیز آماری انجام شد. برای مقایسه داده های کیفی از آزمایش کای دو استفاده شد.
  یافته ها
  در مجموع 468 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. تعداد 43 (9%) شکایت از طرف خانم ها و 425 (91%)مورد از طرف آقایان مطرح شده بود. از مجموع شکایات وارده در طی سال های 1389-1384، عدم پذیرش اهداکنندگان با 46% شایع ترین عنوان شکایت به دست آمد. بیشترین درصد شکایات از بخش اهداکنندگان(76% = 359 مورد) و به تفکیک در 52% موارد از پزشک، 25% موارد از خونگیر و در 23% موارد از پذیرش بود. در مجموع 5/91% شکایات واصله مورد پیگیری قرار گرفتند. بیشترین پیگیری مربوط به عوارض اهدای خون بوده که در 98% موارد پیگیری انجام شده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به پی گیری 5/91% شکایات اهداکنندگان از سوی انتقال خون استان تهران، پیگیری شکایات مطلوب به نظر می رسد. چون عدم پذیرش اهداکنندگان شایع ترین عنوان شکایت است. با اطلاع رسانی دقیق در خصوص شرایط اهدای خون می توان به کاهش اعتراض ها کمک نمود.
  کلیدواژگان: اهداکنندگان خون، بازخورد، انتقال خون، ایران
 • امین رضا نیک پور، حمید دانشور، اسماعیل صانعی مقدم، محمد عسکری صفحه 12
  سابقه و هدف
  میت خون و نقش آن در سیستم درمانی بر هیچ کس پوشیده نیست. با این حال، از دغدغه های مطرح، درخواست بیش از حد خون و فرآورده ها در بیمارستان های آموزشی است. هدف از این مطالعه، ارزیابی شاخص های مصرف خون در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان بود.
  مواد و روش ها
  العه انجام شده از نوع توصیفی تحلیلی بود که به مدت سه ماه با بررسی 3182 فرم درخواست خون بیماران در سه بیمارستان آموزشی شهر کرمان انجام شد. میزان شاخص های C/T و TI محاسبه و توسط آزمون های آمار توصیفی و جدول توزیع فراوانی، مورد تحلیل قرار گرفتند و C/T و TI با مقادیر استاندارد(5 /2 ≤ C/T، 5/0 3 TI) مقایسه گردیدند.
  یافته ها
  خص کلی C/T و TI در مجموع سه بیمارستان مورد مطالعه، به ترتیب 33/1 و 81/1 ثبت گردید که با مقایسه با مقادیر استاندارد، در وضعیت مطلوب قرار دارند. از 7731 واحد خون درخواست شده در بین بخش ها، بیشترین درخواست خون از بخش جراحی قلب با درخواست(22%) 170 4 واحد خون بود و بخش چشم با(09/0%) 7 واحد خون، کمترین میزان خون درخواستی را داشت.
  نتیجه گیری
  عیت درخواست و مصرف خون، در بیمارستان های آموزشی شهر کرمان مطلوب بود، علی رغم این که در مقایسه مطالعه های مختلف با یکدیگر، می توان به تناقض در وضعیت درخواست و مصرف خون در کشور پی برد. در نتیجه تدوین دستورالعمل هایی مطابق با شرایط درمانی کشور، می تواند در اصلاح روش های غلط موجود موثر باشد.
  کلیدواژگان: انتقال خون، گروه خون و کراس مچ، بیمارستان ها
 • مهرداد زینلیان، علیرضا معافی، رضا فدایی نوبری صفحه 20
  سابقه و هدف
  برنامه کنترل و پیشگیری از بتا تالاسمی ماژور، یکی از مهم ترین برنامه های پیشگیری در نظام سلامت کشور است. در این مقاله، نتایج به دست آمده از اجرای این برنامه در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و در محدوده زمانی 1389-1376 بررسی شده است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه توصیفی و مقطعی، اطلاعات برنامه غربالگری تالاسمی و مراقبت ناقلین ارسال شده بر اساس فرم های جاری برنامه به مرکز بهداشت استان، با استفاده از آزمون کای دو و نرم افزارهای 19 SPSS و Excel تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  از مجموع 616457 زوج داوطلب ازدواج غربالگری شده، تعداد 1196 زوج(19/0%) بر اساس 5/3 HbA2> در هر دو نفر، ناقل قطعی و 3900 زوج(63/0%) به عنوان مشکوک نهایی شناسایی شدند. میزان بروز بیماری از 7/43 مورد به ازای هر یک صد هزار تولد زنده در سال 1376 به 5/1 مورد به ازای هر یک صد هزار تولد زنده در سال 1389 کاهش یافته بود. هم چنین ازدواج قبل از شروع برنامه غربالگری(51%)، زمینه های خاص فرهنگی خانواده(15%)، ضعف مشاوره ژنتیک (9%)، ضعف مراقبت محیطی(6%) و خطا در آزمایش های غربالگری(5%) مهم ترین علل بروز بیماری در محدوده زمانی مطالعه برآورد گردیدند.
  نتیجه گیری
  لزوم تقویت تیم های مشاوره ژنتیک شاغل در مراکز ویژه مشاوره و آموزش مستمر آن ها، پی گیری زوج های مشکوک و ناقل سال های گذشته که قطع مراجعه داشته اند، آموزش برنامه پیشگیری از تالاسمی به مردم در سنین قبل از ازدواج به ویژه دانش آموزان مدارس و عاقدین و سر دفترداران ازدواج، از مهم ترین نتایجی است که یافته های مطالعه بر لزوم انجام آن تاکید دارد.
  کلیدواژگان: بتا تالاسمی، غربالگری، ایران
 • مهدی آزاد، سعید کاویانی، یوسف مرتضوی، مهرداد نوروزی نیا، مسعود سلیمانی، سعید آبرون، زهرا ذنوبی، امیر آتشی صفحه 31
  سابقه و هدف
  عناصر پیامدهی داخل سلول نظیر P15 و P16، نقش به سزایی در تمایز سلول های اولیه به گونه های سلولی متنوع، ایفا می کنند. فاکتورهای مذکور توسط مکانیسم های مختلفی در کنترل بیان ژن دخیلند که در بین آن ها، اپی ژنتیک به خصوص متیلاسیون قابل ذکر است. اهداف اصلی در این مطالعه، پی بردن به وضعیت بیان ژن های مورد نظر در سلول های بنیادی CD34+ بند ناف و تعیین تغییرات متیلاسیون ژن های مورد نظر در همین مرحله بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه انجام شده از نوع تجربی بود. پس از جمع آوری کیسه های خون بند ناف و تخلیص و ازدیاد سلول های بنیادی، ژنوم سلولی جدا شد. در مراحل بعد به ترتیب از RNA و DNA سلول های اولیه، cDNA و Bisulfite treated DNA ساخته شد. در ادامه نیز برای هر دو ژن، واکنش های PCR و Methylation Specific PCR انجام گرفت.
  یافته ها
  پس از انجام MSP، مشخص شد که P15 دارای متیلاسیون و بیان نسبی در سلول های بنیادی CD34+ بوده و ژن دیگر یعنی P16 نیز فاقد متیلاسیون در این مرحله و دارای بیان کامل است. نتایج PCR، نشان دهنده بیان هر دو ژن انتخاب شده، در سلول های بنیادی CD34+ می باشد.
  نتیجه گیری
  همواره، الگوی بیان ژن توسط هر بافت یا هر سلول، متناسب با عملکردهای آن می باشد. بیان مشخص P15 و P16 نیز، می تواند بیانگر نقش آن ها در بیولوژی سلول های بنیادی CD34+ خون بند ناف باشد. همواره هم خوانی قابل توجهی میان بیان یک ژن و تغییرات اپی ژنتیک وجود دارد.
  کلیدواژگان: متیلاسیون، سلول های بنیادی، بند ناف
 • علی حسینی، راحله حلبیان، پژمان حامدی اصل، حامد بشیری نهنجی، محمد علی جلیلی، مجید حیدری، ناصر امیری زاده، مهریار حبیبی رودکنار صفحه 40
  سابقه و هدف
  بررسی ها نشان داده که سلول های بنیادی مزانشیمال (MSC) در مدت زمان کوتاهی پس از پیوند می میرند، که به دلیل شرایط نامطلوب ریز محیط پیوندی در اثر افزایش عوامل استرسی، به ویژه استرس های اکسیداتیو، هایپوکسی و فقر غذایی می باشد. به دلیل اهمیت موضوع، در این مطالعه اثر اتوفاژی بر بقای سلول های بنیادی مزانشیمال پس از مواجهه با استرس اکسیداتیو(2 O 2 H) بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه تجربی، سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان MSCs)) با استفاده از فایکول جداسازی و پاساژ سلولی چهارم انتخاب شد. وجود اتوفاژی از طریق شناسایی LC3 (از اجزای اصلی اتوفاگوزوم) با ترانسفکشن وکتور حاوی GFP-LC3 به MSCs بررسی گردید. راپامایسین جهت القای اتوفاژی و تری متیل آدنین(MA 3) جهت مهار اتوفاژی به محیط کشت MSCs افزوده شدند. پس از طی دوره انکوباسیون، MSCs با غلظت های کشنده از 2 O 2 H مواجه و میزان بقای این سلول ها با روش MTT Assay ارزیابی شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که القای اتوفاژی در MSCs موجب افزایش حساسیت در برابر استرس های اکسیداتیو و مهار اتوفاژی باعث افزایش مقاومت MSCs نسبت به استرس های اکسیداتیو و افزایش میزان بقای MSCs در مقایسه با سلول های کنترل شد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه نشان داده شد که مهار اتوفاژی در MSCs می تواند به میزان قابل توجهی بقای سلولی را در برابر استرس های اکسیداتیو بهبود بخشد. در نتیجه استفاده از مهارکننده های اتوفاژی از قبیل MA 3 در پیوند MSCs ممکن است در آینده ای نزدیک، یک راه کار برای افزایش کارآمدی سلول درمانی را فراهم کند.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی مزانشیمال، اتوفاژی، استرس های اکسیداتیو، هایپوکسی سلولی، راپامایسین
 • فاضل صحرانشین، مرضیه ابراهیمی، طاهره زندیه، منیره محمد، ناصر اقدمی، حسین بهاروند صفحه 53
  سابقه و هدف
  تولید سلول های اندوکرینی و جزایر انسولین ساز، از جمله اهداف درمان دیابت می باشد. مشخص شده است که سلول های CD133+ خون بند ناف قادر به بیان فاکتورهای رونویسی جنینی هم چون 4- SSEA و 4 OCT هستند و لذا می توانند کاندید مناسبی برای درمان دیابت محسوب شوند. در این مطالعه سلول های CD133+ خون بند ناف به منظور تمایز به سلول های ترشح کننده انسولین مورد بررسی قرار گرفتند.
  مواد و روش ها
  مطالعه انجام شده از نوع تجربی بود. سلول های CD133+ خون بند ناف با استفاده از روش MACS جدا شدند و در محیط کشت تمایزی(حاوی DMEM/F12، Nicotinamid، bFGF، N2 supplement B27) به مدت 9 روز قرار گرفتند. از روش ایمونوسیتوشیمی، برای بررسی بیان پروتئین های انسولین و پپتید- C، از RT-PCR برای بررسی بیان ژن های انسولین، گلوکاگون، 1 PDX و 1/6 NKX و از الایزا برای تعیین عملکرد سلول های تمایز یافته استفاده شد.
  یافته ها
  سلول های CD133+ مشتق از خون بند ناف در انتهای مرحله تمایزی، پروتئین انسولین و پپتید- C را بیان کردند. سلول های تمایز یافته، قادر به بیان ژن های 1/6 NKX، 1 PDX، انسولین و گلوکاگون نبودند و هم چنین توانایی پاسخ به تیمارهای مختلف گلوکز(5 و 27 میلی مولار) را نداشتند.
  نتیجه گیری
  سلول های CD 133+ قادر به تمایز به سلول های انسولین ساز در محیط آزمایشگاه می باشند اما توانایی لازم برای ترشح انسولین را نداشته و نیازمند سیگنال های مناسب از محیط زنده هستند.
  کلیدواژگان: خون بند ناف، سلول های ترشح کننده انسولین، دیابت قندی تیپ I
 • بهروز پرهام پور، گیتی ترکمان، حمید هورفر، مهدی هدایتی، رویا روانبد صفحه 65
  سابقه و هدف
  با توجه به قانون ولف، اعمال بارهای فیزیکی، یکی از راه های درمان پوکی استخوان است. در این مطالعه اثر تمرین های مقاومتی با و بدون میدان الکترومغناطیس پالسی بر آنزیم آلکالن فسفاتاز کل، کلسیم، فسفر و هورمون کورتیزول در بیماران هموفیلی شدید A استئوپروتیک بررسی شد.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه تجربی، 32 بیمار هموفیلی شدید A استئوپروتیک(18 تا 35 سال)، به صورت تصادفی در سه گروه تمرین مقاومتی، تمرین مقاومتی توام با میدان الکترومغناطیسی پالسی(مگنت) و کنترل قرار گرفتند. گروه تمرین مقاومتی، 40-30 دقیقه تمرین های مقاومتی تنه و اندام ها را به صورت پیشرونده و 30 دقیقه مگنت به صورت پلاسبو و گروه تمرین مقاومتی توام با مگنت، با تمرین هایی با همان شدت ولی تکرار کمتر و سپس 30 دقیقه تحریک PEMF، در مدت 6 هفته و 3 جلسه در هفته درمان شدند. در گروه کنترل تداخلی انجام نشد. آلکالن فسفاتاز کل، کلسیم، فسفر و کورتیزول خون قبل و بعد از 6 هفته اندازه گیری شد.
  یافته ها
  میزان کورتیزول در هر دو گروه تمرینی با و بدون مگنت(به ترتیب 2/6 ± 21/12، 71/4 ± 65/11) کاهش معناداری نسبت به مقادیر پایه و کنترل(81/5 ± 18/20) داشت. میزان آلکالن فسفاتاز کل در هر دو گروه تمرینی افزایش معناداری نسبت به مقادیر پایه داشت که فقط در گروه تمرین مقاومتی(43 ± 242) نسبت به کنترل(45 ± 240) معنادار بود.
  نتیجه گیری
  تمرین های مقاومتی برای افزایش متابولیسم استخوان بیماران هموفیلی استئوپروتیک موثر است و کاهش تعداد تمرین ها برای کم کردن احتمال خونریزی های مفصلی می تواند با اضافه کردن میدان های الکترو مغناطیس جبران شود.
  کلیدواژگان: هموفیلی A، میدان الکترومغناطیس، کورتیزول
 • منیره طوسی، مرضیه اکبرزاده، نجف زارع صفحه 77
  سابقه و هدف
  شاخص های فیزیکی هنگام تولد، در سلامت فرد و خانواده نقش به سزایی دارند. هدف از این بررسی، تعیین ارتباط برخی از پارامترهای تن سنجی و هماتولوژیک مادران بر شاخص های فیزیولوژیک نوزادان مانند وزن بود.
  مواد و روش ها
  مطالعه انجام شده از نوع توصیفی و تحلیلی بود. به طور تصادفی 126 مادر باردار در طول یک دوره 3 ماهه از دو بیمارستان حافظ و شوشتری شیراز مورد مطالعه قرار گرفتند. پس ازکسب رضایت، یک نمونه خون در هفته 36 از مادران گرفته و سطح هموگلوبین، هماتوکریت، پلاکت و قند خون(GCT) آن ها اندازه گیری شد. پس از زایمان، قد و وزن و دور سر، نمره آپگار و رفلکس نوزادان به طور دقیق اندازه گیری شد. آزمون های همبستگی پیرسون، t، آنالیز واریانس و رگرسیون خطی برای تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  سن، قد، میزان تحصیلات و شغل مادر و نوع زایمان، هم چنین جنس نوزاد هیچ تاثیری بر وزن، قد، دور سر، نمره آپگار و رفلکس نوزادان نداشت. همبستگی آماری معناداری بین وزن، شاخص توده بدن، افزایش وزن بارداری، میزان هموگلوبین، هماتوکریت و قند خون مادر با وزن نوزادان آن ها مشاهده گردید(به ترتیب043/0 p=، 009/0 p=، 006/0 p=، 001/0 p=، 006/0 p= و 008/0 p=).
  نتیجه گیری
  امکان پیشگویی وزن نوزادان در هنگام تولد بر اساس سطح هموگلوبین، هماتوکریت و وزن مادران در 3 ماهه سوم بارداری، نشانگر اهمیت لزوم بررسی شاخص های هماتولوژیک و تن سنجی مادران می باشد. توجه بیش از پیش به وضع تغذیه و کنترل وزن و شاخص های خونی مادران باردار، در تامین سلامتی نوزادان آن ها بسیار موثر است.
  کلیدواژگان: شاخص توده بدن، زنان باردار، وزن هنگام تولد
 • طیبه چهکندی، طوبی کاظمی، علی جلیلی، فرشته قادری صفحه 86
  سابقه و هدف
  عوارض قلبی، مهم ترین و شایع ترین علت مرگ در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور می باشد. هدف این مطالعه، تعیین عملکرد قلبی در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور در شهر بیرجند بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی - تحلیلی بر روی 35 بیمار تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان ولی عصر(عج) بیرجند صورت گرفت. متغیرهای مورد مطالعه شامل سن، جنس، دفعات تزریق خون، میزان فریتین سرم و میزان هموگلوبین بود. برای تمام بیماران بعد از معاینه بالینی کامل، الکتروکاردیوگرافی، رادیوگرافی قفسه سینه و اکوکاردیوگرافی انجام شد. سپس اطلاعات کدبندی شده و در نرم افزار 5/15 SPSS، با استفاده از آزمون آماری t و سطح معناداری 05/0 α <، مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 33/4 ± 06/9 سال بود. میانگین هموگلوبین بیماران gr/dL 2/9 و میانگین فریتین آن ها ng/mL 6/2121 بود. معاینات بالینی قلبی در 9/62% بیماران نرمال بود. الکتروکاردیوگرافی و رادیوگرافی قفسه سینه به ترتیب در 6/71% و 1/57% از بیماران طبیعی بود. اکوکاردیوگرافی در 8/77% از بیماران غیر طبیعی بود. شایع ترین یافته غیر طبیعی در اکوکاردیوگرافی بیماران، اختلال عملکرد دیاستولیک با طرح Restrictive بود. در این مطالعه ارتباط معناداری بین یافته های غیر طبیعی در اکوکاردیوگرافی با فریتین و تعداد دفعات دریافت خون به دست نیامد. بین اختلال عملکرد دیاستولی بطن چپ و میانگین هموگلوبین ارتباط معنادار مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  اختلال عملکرد دیاستولیک بطن چپ در اکوکاردیوگرافی بیماران، شایع ترین یافته بود. بنابراین اکوکاردیوگرافی دوره ای جهت تعیین خطر درگیری قلبی بیماران توصیه می شود
  کلیدواژگان: بتا تالاسمی، الکتروکاردیوگرافی، رادیوگرافی، اکوکاردیوگرافی
 • شهین سالاروند، نرجس بحری، نسرین کیانی، مهناز معافی صفحه 93
  سابقه و هدف
  با توجه به اهمیت ویژه ای که طب انتقال خون در نجات جان بشر ایفا می کند، ضروری است که افراد مسوول حداقل آگاهی های علمی لازم در این رابطه را داشته باشند. لذا پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت آگاهی کادر درمانی درمورد تزریق خون ایمن انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تحلیلی مقطعی، 100 نفر از کارکنان پرستاری و مامایی شاغل در بیمارستان های 22 بهمن و 15 خرداد گناباد، پرسشنامه مشخصات فردی و فرم سنجش آگاهی در مورد تزریق خون را تکمیل کردند. اطلاعات با استفاده از نرم افزار 5/11 SPSS و آزمون کای دو تجزیه و تحلیل شد. 05/0 p< به عنوان معناداری آماری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سن واحدهای پژوهش 05/7 ± 42/31 سال، مدت زمان سپری شده از کارگاه 93/8 ± 93/7 ماه و شایع ترین فرآورده خونی مورد استفاده خون کامل بود. آگاهی 73% از واحدهای پژوهش در حد متوسط بود. ارتباط آماری معناداری بین سن، جنس، تحصیلات، سابقه کار، بخش محل خدمت، گذراندن کارگاه آموزشی مرتبط با تزریق خون، مدت زمان سپری شده از آخرین کارگاه مرتبط و تعداد دفعات تزریق در سال با میزان آگاهی از آن وجود نداشت. میزان آگاهی در شیفت کاری صبح به طور معناداری بیشتر از سایر شیفت های کاری بود(048/0 = p).
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که آگاهی تیم مراقبتی در مورد تزریق خون در حد متوسط بوده است و در شیفت کاری صبح بیشترین آگاهی در مورد تزریق خون وجود داشته که این نکته می تواند موید تاثیر تجربه انجام تزریق بر میزان آگاهی باشد.
  کلیدواژگان: تزریق خون، آگاهی، ایمنی
 • مهشید قاسمی، بهمن مالک، علی اکبر توکل پور، مریم وثوقیان، مستانه داهی طالقانی * صفحه 98
  سابقه و هدف

  تزریق خون اشتباه، از جمله معضلاتی است که گهگاه در حین بیهوشی اتفاق افتاده و عوارض جدی به همراه دارد.
  مورد: مرد 62 ساله مبتلا به لوسمی به دلیل اسپلنکتومی لاپاراسکوپیک و خونریزی شدید حین عمل نیاز به خون پیدا کرد. پس از تزریق mL 400، متوجه نامتجانس بودن خون تزریقی شدیم. تزریق خون قطع شد و پس از انجام اقدامات لازم، بیمار به بخش مراقبت های ویژه منتقل گردید. پس از سه روز، با طبیعی شدن سطح سرمی آنزیم های کبدی، بیمار به بخش و نهایتا«به منزل منتقل گشت.

  نتیجه گیری

  در این بیمار علی رغم تزریق خون اشتباه، اتفاق جدی رخ نداد، این مورد از نوادر است و ایجاد سیستم مراقبتی چندگانه جهت بررسی مجدد مراحل تزریق خون، امنیت کار را بالا می برد.

  کلیدواژگان: بانک های خون، عدم تجانس گروه خونی، شیمی درمانی، تزریق خون
|
 • Dr. S.M. Mirrezaie *, Dr. B. Hajibeigi, H. Ahangari, Dr. M. Jamali, Dr. Hr. Saber, Dr. E. Salek Moghadam, Dr. M. Zeidi, A. Abasian, Dr. M. Moslemi, S. Mahmoudi Page 1
  Background And Objectives
  The most important factor for blood donor loyalty is the staff attitude and blood center approach. Blood donor return rate is associated with donor satisfaction and complaint follow up rates.
  Materials And Methods
  In a retrospective study from 2005 to 2010, we evaluated all complaints in Tehran Blood Transfusion Center. SPSS version 19.5 was applied for statistical analysis.
  Results
  A total number of 468 complaints were evaluated; 43(9%) and 425 (91%) cases pertained to female and male blood donors, respectively. The most frequent complaint was about blood donor rejection. Blood donation department was the target of the highest percentage of complaints. In 91.5% of cases, complaints were followed. The highest level of follow up was seen for blood donation complications (98%).
  Conclusions
  Since the highest percentage of complaints was addressed to blood donation department and pertained to the donor rejection, awareness raising attempts about eligibility criteria would remove most complaints.
  Keywords: Blood Donation, Feedback, Blood Transfusion, Iran
 • A.R. Nikpoor, Dr. H. Daneshvar, Dr. E. Sanei Moghaddam, M. Askari Page 12
  Background And Objectives
  Blood transfusion plays a critical role in health system. However, one of the main problems is the excessive order of blood in teaching hospitals. The aim of the study was to investigate the current pattern of blood order and consumption at three teaching hospitals in Kerman city.
  Materials And Methods
  In a cross-analytical study, blood order forms for 3182 patients were collected from three hospitals from May to July 2010. C/T ratio and TI were analyzed with descriptive statistics and frequency table tests.
  Results
  The overall ratios of C/T (Crossmatch/Transfusion) and TI (Transfusion Index) were 1.33 and 1.81, respectively. The results are considered to be desirable as compared with the standard figures of C/T≤ 2.5 and TI ≥ 0.5. Out of 7731 blood orders, the highest number pertained to heart surgery wards with 1704 (22%), and the least to ophthamology ward with 7 (0.09%).
  Conclusions
  r results show that blood order and consumption in three teaching hospitals in Kerman city during 3 months were desirable. Although in comparison with other studies in Iran inconsistencies in blood order and consumption were seen. In conclusion, it is essential to prepare blood order and consumption protocols according to our regional conditions to improve the blood transfusion status.
  Keywords: Blood Transfusion, Blood Grouping, Crossmatching, Hospitals
 • Dr. M. Zeinalian, Dr. A.R. Moafi, Dr. R. Fadayi, Nobari Page 20
  Background And Objectives
  Pre-marital screening program for beta-thalassemia is one of the most important preventive programs in Iranian health system. The results of this program in Isfahan province have been evaluated within 1376-89 (1997-2010) in the present article.
  Materials And Methods
  The method of this study is descriptive and cross-sectional using the current data, received from districts health centers of Isfahan province within 1376-89 (1997-2010). Then we analyzed the data by using SPSS-19 and Excel softwares.
  Results
  Out of 616,457 potential couples screened in pre-marital screening centers, 1194 (0.19%) were considered to be definite carriers of beta-thalassemia (HbA2>3.5 in both partners), and 3314 couples (0.63%) suspicious for. The incidence rate of the disease decreased from 43.7 cases/100,000 live births in 1376 to 1.5 cases/100,000 live births in 1389. The most prevalent causes of new cases were estimated to be marriage of parents before commencement of the program (51%), family values and cultural backgrounds (15%), genetic counseling defects (9%), health care defects (6%), and screening test errors (5%).
  Conclusions
  We conclude that some health-related interventions are required to be made. Promoting genetic counseling, following up suspicious or carrier couples with no screening record, community awareness raising about prevention program of thalassemia especially among students and marriage officers.
  Keywords: beta, Thalassemia, screening, Iran
 • M. Azad, Dr. S. Kaviani, Dr. Y. Mortazavi, Dr. M. Norouzinia, Dr. M. Soleimani, Dr. S. Abroun, Dr. Z. Zonoubi, Dr. A. Atashi Page 31
  Background And Objectives
  Cell signaling elements such as P15 and P16 play an important role in differentiation of primitive cells into various cell types. These factors are involved in controlling gene expression by different mechanisms, of which epigenetics especially methylation is noteworthy. The main objectives of this study were discovering the expression status of target genes in CD34+ cord blood stem cells and determining the methylation changes in the respective genes is this same stage.
  Materials And Methods
  After collection of cord blood bags and purification and proliferation of stem cells, cellular DNA was isolated. In later stages, cDNA and Bisulfite treated DNAs were synthesized from RNA and DNA of primary cells, respectively. Polymerase Chain Reaction and Methylation Specific PCR were later performed for both genes.
  Results
  After MSP, it was found that the P15 has partial methylation and expression in CD34+ stem cells, and P16 lacks methylation in this stage and is completely expressed. The results of PCR indicated expression of both genes in CD34+ stem cells.
  Conclusions
  Gene expression profile of each tissue or cell is in accordance with its functions; the specific expression of P15 and P16 can indicate a possible role of these genes in biology of CD34+ stem cells in umbilical cord blood. There is always substantial agreement between expression of a gene and its epigenetic changes.
  Keywords: Methylation, Stem Cells, Cord Blood
 • A. Hosseini, R. Halabian, Dr. P. Hamedi Asl, H. Bashiri Nahanji, Dr. M.A. Jalili, M. Heydari, Dr. N. Amirizadeh, Dr. M. Habibi Roudkenar Page 40
  Background And Objectives
  Previous studies have showed that a large percentage of Mesenchymal Stem Cells (MSCs) die in the early stages of transplantation due to oxidative streeses, hypoxia, and serum deprivation. Hence, this study was aimed to address whether induction or inhibition of autophagy would affect the viability of MSCs after exposure to oxidative stress.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, MSCs were isolated from bone marrow with ficol and density gradient method; the fourth passage MSCs were selected in the study. Autophagy was detected by using transfection of GFP-LC3 to MSCs. Induction and inhibition of autophagy were performed by using rapamycin and 3MA, respectively. MSCs were exposed to lethal doses of H2O2 followed by cells viability evaluated with MTT assay.
  Results
  Our results revealed that the enhancement of autophagy in MSCs sensitized them against oxidative stress and inhibition of autophagy led to resistance against oxidative stress in comparison with the control cells.
  Conclusions
  Inhibition of autophagy using non genetic engineering method in MSCs enhances cell viability following exposure to the oxidative stress. This may provide a novel strategy to promote the efficiency of cell therapies following transplantation in the future.
  Keywords: Mesenchymal Stem Cells, Autophagy, Oxidative Stress, Cell Hypoxia, Rapamycin
 • F. Sahraneshin, Dr. M. Ebrahimi, Dr. T. Zandiyh, M. Mohammad, Dr. N. Aghdami, Dr. H. Baharvand Page 53
  Background And Objectives
  The production of a sufficient number of pancreatic endocrine cells that function similarly to primary islets is one of the methods in treatment of diabetes. The CD133+ cells derived from cord blood (UCB-CD133) express some embryo specific markers such as SSEA-4 and OCT4 and so it can be a candidate for differentiation into insulin secreting cells. Therefore, here we attempt to determine the differentiation potential of UCB-CD133+ cells into insulin secreting cells in vitro.
  Materials And Methods
  UCB-CD133+ cells were isolated by MACS and differentiated into insulin secreting cells using the medium containing DMEM/F12, bFGF, Nicotinamid, and supplement B27 N2 for 9 days. The expression of insulin and c-peptide protein was detected by immonocytochemistry. The expression of insulin, Nkx6.1, Pdx1, and Glocagon genes was analyzed by RT-PCR; ELISA was performed to analysis the function of differentiated cells in different glucose concentrations (5 and 27 mM).
  Results
  Our results determined that UCB-CD133+ cells expressed insulin and c-peptide at protein level after 9 days of culture. However, the insulin, Nkx6.1, Pdx1, and Glocagon genes were not detected in differentiated cells and they could not respond to different concentrations of glucose.
  Conclusions
  We suggested that UCB-CD133+ cells can differentiate into insulin secreting cells in vitro; however, they are not functional and need to receive more signals in vivo.
  Keywords: Umbilical Cord Blood, Insulin, Secreting Cells, Diabetes Mellitus, Type 1
 • B. Parhampour, Dr. G. Torkaman *, Dr. H. Horfar, Dr. M. Hedayati, Dr. R. Ravanbod Page 65
  Background and Objectives Considering the Wolf law, one of the ways treating osteoporosis is to apply physical loads. In this study, we compared the effect of progressive resistive exercise versus combined resistance training with pulsed electromagnetic fields on total ALP, calcium, phosphorus, and cortisol in severe Haemophilia A with osteoporosis. Materials and Methods Thirty two severe haemophilia A patients with osteoporosis (18-35 years) were assigned randomly to a resistance training (RT), resistance training with pulsed electromagnetic field (RTPEMF), and control groups. RT group performed trunk, upper and lower limb resistance exercises (progressively, as 50-60% 1RM) for approximately 30-40 min, and RTPEMF group was exposed to 30-minute PEMF with frequency of 30 Hz, and 40 Gauss as well as 30-minute resistance training with less repetitions 3 times a week for 6 weeks. Blood total ALP, Ca, P, and cortisol was measured before and after 6 weeks. Results Cortisol level decreased significantly in Rt and RTPEMF groups (12.21 ± 6.2 and 11.65 ± 4.71, respectively) compared to the control and baseline values (20.18 ± 5.81). Total ALP also increased significantly in RT and RTPEMF groups compared to baseline values; and compared to the control group (240 ± 45) it was only RT (242 ± 43) which showed significant ALP increase. Conclusions RT is effective to improve the bone metabolism in severe haemophilia A patients with osteoporosis. Less repetition of resistive exercises to decrease the risk of hemorrhage in hemophilic patients may be compensated for by using PEMF.
  Keywords: Hemophilia A, Electromagnetic Fields, Cortisol
 • M. Toosi, Dr. M. Akbarzadeh, Dr. N. Zare Page 77
  Background And Objectives
  Physiological parameters at birth are the main factors for somatic and mental growth in infants. The aim of the study was to investigate the impact of maternal hematologic concentration and BMI measures in primiparous women on some neonate physiological parameters.
  Materials And Methods
  In the present study, 126 pregnant women having referred to the two hospitals of Hafez and Shushtary were selected to be included. After obtaining the informed consent, hematocrit, hemoglobin, platelet, and GCT values of participants were recorded at the 36 week prenatal visit. The main outcome measures included birth weight and length, head circumference, apgar score, and reflex score at delivery. The data were analyzed by pearson and linear regression analysis.
  Results
  Mother age, height, education, occupation, and sex of infants did not correlate significantly with neonate birth weight, legnth, head circumference, apgar score, and reflex score. However, there was found to be a significant correlation between the intervening factors of BMI, weight, pregnancy weight gain, hematocrit, hemoglobin, and GCT values and the neonate birth weight.
  Conclusions
  The findings of this study showed the importance of mother weight at the beginning and during pregnancy. Pregnant mother nutrition status, weight control, and hematologic indices are the important factors to take care of for the health of neonates to be ensured.
  Keywords: BMI, Pregnant Women, Birth Weight
 • Dr. T. Chahkandi, Dr. T. Kazemi, Dr. A. Jalili, Dr. F. Ghaderi Page 86
  Background And Objectives
  The most common leading causes of death in patients with major beta thalassemia are cardiac complications.The purpose of this study is to determine cardiac function in patients with major thalassemia in Birjand.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytical study was conducted on all patients with major beta thalassemia having referred to special clinics of Valiasr Hospital in Birjand. Variables such as age, sex, frequency of transfusions, serum ferritin, and hemoglobin were studied. For all patients after a thorough examination of heart, ECG, chest X-ray, and echocardiography were performed. All data were collected and analyzed with SPSS software 15.5 by t-test at α ≤ 0.05.
  Results
  We studied 35 patients with major beta thalassemia. The mean age was 9.06 ± 4.33 years. The mean hemoglobin was 9.2 gr/dl and the mean ferritin 2121.6 ng/ml, respectively. Cardiac examinations showed 62.9% of patients to be normal. ECG and chest X-ray in 71.6% and 57.1% of patients were normal, respectively. Out of the total number of patients, 77.8% had abnormal echocardiography. The most common abnormal findings in echocardiography were restrictive diastolic dysfunction. No significant correlation was found between abnormal findings on echocardiography with both ferritin and the number of blood transfusions. However, left ventricular diastolic dysfunction and hemoglobin were not significantly associated (8.5 ± 0.69 gr/dL in normal diastolic function, 9.6 ± 0.99 gr/dL in diastolic dysfunction p= 0.007).
  Conclusions
  The most common finding in our study was left ventricular diastolic dysfunction. Therefore, periodic echocardiography to determine the risk of heart involvement is very valuable.
  Keywords: beta, Thalassemia, Electrocardiography, Radiography, Echocardiography
 • Sh. Salarvand, N. Bahri, N. Kiani, M. Moafi Page 93
  Background And Objectives
  Transfusion medicine plays an important role in saving human life and it is essential for care workers involved have competent in the field. The present study aimed to assess the knowledge status of clinical care workers about safe transfusion.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 100 nursing and midwifery staff working in 15 Khordad and 22 Bahman hospitals in Gonabad were selected by using the census method sampling. Data collection was done by using two questionnaires: one eliciting individual characteristics and the other measuring the knowledge level about blood transfusion. Data were analyzed by SPSS11.5 software. p< 0.05 was considered as the statistical significant level.
  Results
  The mean (SD) age of the subjects was 31.42 ± 7.05 years, the elapsed time after the final workshop 7.93 ± 8.93 months, and the used common product was whole blood. The knowledge level of 73 percent of the subjects was evaluated as average. No statistically significant relationship between age, sex, education, work experience, the place of work, participation in the transfusion or transfusion-related workshops, the time elapsed from the last workshop, and count in transfusion rate with knowledge level about transfusion was observed. The knowledge level in the morning shift was significantly higher than other shifts.
  Conclusions
  Results showed that the clinical care staffs have the average knowledge level about transfusion. In the morning shift there was the highest knowledge level about transfusion that confirms the positive impact of transfusion practice and experience on the knowledge level.
  Keywords: Blood Transfusion, Knowledge, Safety
 • Dr. M. Ghasemi, Dr. B. Malek, Dr. A.A. Tavakolpour, Dr. M. Vosoughian, Dr. M. Dahi Taleghani Page 98
  Background And Objectives

  Wrong blood transfusion brings about adverse complications. Case: we present a 62 year old male with history of chemotherapy for his leukemia. 400mL of blood had been administered before we became aware that it was mismatched. Transfusion was immediately terminated and the supportive therapy began. He was transferred to the intensive care unit. After three days when the liver enzymes were normal, he was discharged.

  Conclusions

  In this patient, despite mismatched blood transfusion, surprisingly no adverse events happened; the probable explanation is that immunosuppresion due to chemotherapy helped prevent serious complications. However, measures should be taken in the first place to prevent blood transfusion errors and to this end multiple preadministration checking is strongly advised.

  Keywords: Blood Banks, Blood Group Incompatibility, chemotherapy, Blood Transfusion