فهرست مطالب

 • سال هجدهم شماره 1 (پیاپی 73، فروردین و اردیبهشت 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/02/02
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمد رجایی، کبری نوریان، حسین مدینه، سلیمان خیری صفحه 1
  زمینه و هدف
  یکی از درمان های انتخابی جهت رفع درد رنال کولیک حاد تجویز داروهای مخدراست، ولی نیاز به مصرف دارویی کم عارضه تر همیشه احساس می شود. هدف این مطالعه مقایسه اثربخشی ترامادل هیدروکلراید و دیکلوفناک سدیم با پتدین بر کاهش درد ناشی از رنال کولیک حاد بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی150 بیمار 6515ساله با حمله حاد کولیک کلیوی مراجعه کننده به بیمارستان کاشانی شهر کرد انتخاب شدند. بیماران به طور تصادفی به سه گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول مداخله 75 میلی گرم دیکلوفناک سدیم از راه عضلانی، گروه دوم مداخله50 میلی گرم ترامادل هیدروکلراید از راه عضلانی و گروه کنترل 50 میلی گرم پتدین عضلانی (درمان کلاسیک)دریافت کردند. شدت درد جهت تمام گروه ها در بدو ورود بیمار به اورژانس و قبل از تجویز دارو، سپس15،30 و60 دقیقه بعد از شروع درمان با استفاده از پرسشنامه مک گیل اصلاح شده، اندازه گیری وثبت شدند. سپس بیماران به مدت یک ساعت مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با آزمون های آماری مجذور کای، آنالیز واریانس و کروسکال والیس تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در دقایق 30،15 و60 پس از تجویز دارو میانگین شدت درد در سه گروه کاهش یافت. کمترین میزان درد در گروه کنترل و بیشترین میزان درد در گروه ترامادل دیده شد. دیکلوفناک نسبت به پتدین وترامادل عوارض جانبی کمتر ی را به همراه داشت(05/0p<).
  نتیجه گیری
  دیکلوفناک در کاهش درد بیماران مبتلا به رنال کولیک موثر است و نسبت به پتدین وترامادل عوارض کمتری دارد و جانشین مناسبی برای پتدین می باشد.
  کلیدواژگان: پتدین، ترامادل، دیکلوفناک، کولیک کلیوی
 • زهره شانظری، سید محمد مرندی، سیمین سمیعی صفحه 10
  زمینه و هدف
  مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن و ناتوان کننده ی سیستم عصبی است. هدف این مطالعه بررسی تاثیر 12 هفته تمرین پیلاتس بر ناتوانی جسمانی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه کارآزمایی بالینی تعداد 38 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با درجه بیماری 0 تا 5/4 و میانگین مدت بیماری 2±8 سال و دامنه ی سنی 20 تا40 سال انتخاب شدند. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه مساوی مداخله و کنترل تقسیم شدند. برنامه ی تمرینات پیلاتس در گروه مداخله؛ 12 هفته، هفته ای سه جلسه و جلسه ای یک ساعت بود. وضعیت ناتوانی جسمانی بیماران قبل و بعد از تمرینات با مقیاس ناتوانی جسمانی کروتزکه (EDSS) اندازه گیری شد. داده ها با آزمون آماری کوواریانس تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین نمرات ناتوانی جسمانی بیماران گروه مداخله قبل و بعد از تمرینات به ترتیب؛ 47/1 و 37/0 و در گروه کنترل به ترتیب؛ 93/1 و 43/1 بود، که تفاوت معنی داری در بیماران گروه مداخله قبل و بعد از تمرینات مشاهده شد(05/0p<).
  نتیجه گیری
  اجرای تمرینات پیلاتس باعث بهبود ناتوانی جسمانی بیماران مبتلا به مولتیبل اسکلروزیس می شود. بنابر این می توان از این تمرینات به عنوان یک درمان مکمل در کنار درمان های دارویی دیگر استفاده نمود.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس، زنان، پیلاتس، ناتوانی جسمانی
 • محمد نبیونی، سیما نصری، فریده پویان منش، زهرا نظری صفحه 19
  زمینه و هدف
  سندرم تخمدان پلی کیستیک نارسایی اندوکرینی است که موجب عدم تخمک گذاری می شود. فاکتورنکروتیک توموری (TNFα) در تنظیم فعالیت طبیعی تخمدان موثر است. میزان بالای TNFα سبب پیشبرد سندرم تخمدان پلی کیستیک می شود. در این مطالعه اثر زهر زنبور عسل بر TNFα وعلامت های سندرم تخمدان پلی کیستیک بررسی شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی تعداد 60 سر رت ماده ویستار به سه گروه مساوی کنترل، شم و تجربی تقسیم شدند. جهت القاء سندرم تخمدان پلی کیستیک به گروه تجربی استرادیول والرات تزریق شد. رت های القاء شده به سندرم به دو گروه شاهد و تیمار شده با زهر زنبور عسل تقسیم شدند. گروه تیمار به مدت 10 روز متوالی میزان 2/0 میلی گرم زهر زنبور عسل دریافت کردند. سرم و بافت تخمدانی هر چهار گروه برای مقایسه هیستولوژیک و تغییرات سطح قند خون جمع آوری شدند. داده ها با آزمون آماری آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  افزایش قابل توجهی در وزن تخمدان گروه تجربی نسبت به کنترل مشاهده شد (به ترتیب 22 و 5/13 میلی گرم)، در حالی که در گروه تحت درمان با زهر زنبور عسل میزان آن کاهش یافت)5/15میلی گرم). سطح قندخون در گروه تجربی 5/256، در گروه کنترل 138 و در گروه تحت درمان 158 میلی گرم بود. ضخامت لایه تکای فولیکول آنترال در گروه تیمار شده کاهش قابل توجهی را در مقایسه با گروه شاهد نشان داد (به ترتیب110 و150میکرومتر). نتایج ایمونوهیستوشیمی افزایش میزان فاکتورTNFα در گروه تجربی نسبت به گروه کنترل را نشان داد، در حالی که میزان آن در نمونه های تیمار شده با زهر زنبور عسل کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  نتایج این مظالعه نشان داد که اثر مفید زهر زنبور عسل بر سندرم تخمدان پلی کیستیک ممکن است به دلیل اثر مهاری آن بر روی فاکتور TNFα باشد.
  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، زهر زنبور عسل٬ فاکتور نکروتیک توموری، ایمونوهیستوشیمی
 • زهرا ایزدی، سید علی محمد مدرس ثانوی، علی سروش زاده، محمود اثنی عشری، پوراندخت داودی صفحه 31
  زمینه و هدف
  از اسانس گل ها و پیکره رویشی بابونه آلمانی و کبیر در صنایع داروسازی، آرایشی و بهداشتی استفاده فراوانی می شود. هدف این مطالعه بررسی اثر ضد میکروبی اسانس گیاهان دارویی بابونه و بابونه کبیر بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی استخراج اسانس از اندام هوایی دو گیاه بابونه آلمانی و کبیر در مرحله گلدهی کامل، با روش تقطیر با آب و به کارگیری دستگاه کلونجر انجام شد. جداسازی و شناسایی ترکیب های متشکله اسانس ها با استفاده از دستگاه های گاز کروماتوگراف و گاز کروماتوگراف متصل شده به طیف سنج جرمی صورت گرفت، سپس با استفاده از تکنیک میکرودایلوشن خاصیت ضد میکروبی اسانس های مورد نظر با تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و حداقل غلظت کشندگی علیه تعدادی از میکروارگانیسم های گرم مثبت و گرم منفی بررسی شد. هم چنین واکنش متقابل اسانس های این گیاهان از طریق محاسبه شاخص بازدارندگی افتراقی علیه میکروارگانیسم ها نیز بررسی شد. داده ها با آزمون آماری چند دامنه ای دانکن تجزیه و تحلیل قرار شدند.
  یافته ها
  حداقل غلظت بازدارندگی اسانس های بابونه آلمانی و بابونه کبیر به ترتیب در دامنه 22/0 تا 4 و 09/0 تا 1 میلی گرم در میلی لیتر به دست آمد. محاسبه شاخص بازدارنده افتراقی اسانس این گیاهان علیه میکروارگانیسم های لیستریا مونوسیتوجنز، باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس سرئوس وجود فعالیت سینرژیستی و علیه میکروارگانیسم های استافیلوکوکوس اورئوس، اشرشیاکلی و سالمونلا تیفی-موریوم فعالیت افزایشی را اثبات نمود.
  نتیجه گیری
  استفاده هم زمان از دو اسانس بابونه آلمانی و کبیر دارای اثرهای بازدارنده قابل توجه بوده و می توان در راستای بهینه-سازی استفاده از اسانس ها در کنترل موثر میکروارگانیسم ها استفاده نمود.
  کلیدواژگان: بابونه آلمانی، بابونه کبیر، اثر ضد میکروبی
 • محمود کریمیان، محمد پوراحمدی، غلامعلی جلودار، فاطمه مهرابی، زهرا محمدی صفحه 44
  زمینه و هدف
  استاتین ها داروهای بازدارنده آنزیم هیدروکسی متیل گلو تاریل کوآنزیم Aمی باشند که علاوه بر کاهش غلظت کلسترول پلاسما، کلسترول با دانسیته کم و تری گلیسرید را نیز کاهش می دهند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر مصرف داروی آتورواستاتین بر بافت پانکراس موش صحرایی نر بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 32 سر موش صحرایی بالغ نر به چهار گروه مساوی؛ کنترل و سه گروه آزمون تقسیم شدند. گروه های آزمون به مدت 45 روز تحت درمان با داروی آتورواستاتین با دوزهای 10،20 و30 میلی گرم قرار داده شدند، بعد از اتمام دوره درمان موش ها با خونگیری از قلب کشته شده و بافت پانکراس آنها جدا شد. بعد از فیکس کردن، رنگ آمیزی بافت ها و تهیه اسلاید، قطر جزایر لانگرهانس اندازه گیری شد و تعداد سلول های جزایر لانگرهانس شمارش شد. داده ها با آزمون آماری تی تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین میانگین قطر جزایر لانگرهانس در گروهای آزمون و کنترل اختلاف معنی داری وجود نداشت. میانگین تعداد سلول های جزایر لانگرهانس در گروه های آزمون نسبت به کنترل افزایش یافت(05/0>p).
  نتیجه گیری
  تجویز آتورواستاتین سبب افزایش تعداد سلول های جزایر لانگرهانس می شود و افزایش سلول ها نیز سبب افزایش ترشح انسولین شده و در نتیجه قند خون کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: آتورواستاتین، پانکراس، موش صحرایی
 • طهمورث شهریور، احمد علی معاضدی، عبدالرحمن راسخ، سحر الماسی ترک، سعید رزمه، امرالله روزبهی صفحه 50
  زمینه و هدف
  روغن بادام دارای ترکیباتی از قبیل؛ اسید اولئیک، اسیدهای چرب غیر اشباع امگا3، 6، 9 و ویتامین E می باشد. هدف این مطالعه بررسی اثر تزریق داخل هیپوکامپی روغن بادام بر حافظه و یادگیری احترازی غیر فعال در موش های صحرایی نر بالغ بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی تعداد 56 سر موش صحرایی نر بالغ به طور تصادفی به 8 گروه مساوی شامل؛ کنترل، سرم فیزیولوژی دریافت کننده 5/0، 1 و 2 میکروگرم و 4 گروه روغن بادام دریافت کننده 5/0، 1، 5/1 و 2 میکروگرم تقسیم شدند. به جز گروه کنترل در بقیه گروه ها جراحی و کانول گذاری با دستگاه استریوتاکس در ناحیه CA1 سمت چپ صورت گرفت. یک هفته بعد از بهبودی گروه ها با شاتل باکس آموزش داده شدند و بلافاصله بعد از آموزش دوزهای مختلف، سرم فیزیولوژی و روغن بادام از طریق کانول به ناحیه CA1 تزریق شدند، سپس حافظه و یادگیری گروه ها پس از 48 ساعت ارزیابی گردید. داده ها با آزمون آماری آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  روغن بادام با دوزهای 5/0، 1، 5/1 و 2 میکروگرم به طور معنی داری حافظه و یادگیری احترازی غیر فعال را افزایش داد(05/0p<)، اما سرم فیزیولوژی تاثیر معنی داری در حافظه و یادگیری احترازی غیر فعال نداشت(05/0p>).
  نتیجه گیری
  روغن بادام به عنوان یک استروئید، بر حافظه و یادگیری تاثیر داشته و باعث تقویت حافظه و یادگیری می شود.
  کلیدواژگان: حافظه، یادگیری، روغن بادام، هیپوکامپ، شاتل باکس
 • پویا خدادادی، محمد کارگر، عبدالعلی مشفع، حسین انصاری، زینب محمدحسینی صفحه 61
  زمینه و هدف
  عفونت روتاویروس شایع ترین عامل دهیدراسیون و گاستروانتریت در میان کودکان در سراسر جهان است. هدف این مطالعه تعیین شیوع عفونت روتاویروسی در کودکان مبتلا به گاستروانتریت حاد بستری شده در بیمارستان امام سجاد(ع) یاسوج بود.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی تحلیلی در سال 1390 بر روی 184 نمونه مدفوع از کودکان کمتر از 7 سال مبتلا به گاستروانتریت حاد بستری شده در بیمارستان امام سجاد شهر یاسوج انجام شد. نمونه ها با روش الایزا برای یافتن روتا ویروس مورد آزمایش قرار گرفتند. داده ها با آزمون های آماری مجذور کای و آزمون دقیق فیشر تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  تعداد 52 مورد (26/28 درصد) نمونه ها از نظر وجود روتاویروس، مثبت ارزیابی شدند. ارتباط معنی داری میان شیوع ویروس و فصل وجود داشت(001/0=p). بیشترین شیوع ویروس مربوط به فصل پاییز با فراوانی 08/48 درصد و کمترین شیوع مربوط به فصل بهار، با فراوانی77/5 درصد بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای عفونت روتاویروسی، پایش مستمر به منظور فراهم آمدن اطلاعات مفید برای ساخت واکسن موثر و جلوگیری از هزینه های زیاد مراقبت های بالینی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: روتاویروس، گاستروانتریت، شیوع، الایزا
 • اورنگ ایلامی، زهرا زارعی، ابوالقاسم هادی نیا، سید ذاکر سعیدی نژاد صفحه 69
  زمینه و هدف
  بیماری لپتوسپیروز یکی از بیماری های مهم مشترک بین انسان و دام است. هدف این مطالعه گزارش یک مورد بیمار مبتلا به لپتوسپیروز بود.
  معرفی بیمار: مردی 32 ساله از شهر جنوبی و گرمسیری کنگان به علت تب بالا، درد عضلانی، قرمزی چشم، لتاژی و در معاینه بالینی بزرگی کبد و طحال، زردی مختصری در ملتحمه چشم به بیمارستان شهید بهشتی یاسوج مراجعه نمود. درمان اولیه به دلیل تب دار بودن بیمار و هم چنین علایم شبیه آنفلوانزا، قبل از انجام آزمایش ها بنا به دستور پزشک معالج با آنتی بیوتیک انجام شد و علایم حیاتی بیمار مانند تب کنترل شدند. پس از انجام آزمایش های فراوان و مشکوک شدن به بیماری های مختلف در نهایت لپتوسپیروز تایید شد.
  نتیجه گیری
  در مناطق گرمسیری که با وجود جوندگان ناقل و شرایط اکولوژیک، زمینه ابتلا به لپتوسپیروز وجود دارد، در صورت بروز علایم شبیه آنفلوانزا، بزرگی کبد و طحال، زردی و علایم بیماری های کلیوی و عدم پاسخ به درمان های دارویی رایج، نباید شک به لپتوسپیروز را از نظر دور داشت و بهتر است اقدامات تشخیصی لازم به عمل آید.
  کلیدواژگان: لپتوسپیروز، دام، تب دار، آنفلوانزا
 • فائزه مقدسی، محمدرضا حق شناس، سیروس نعیمی صفحه 76
  زمینه و هدف
  پلی مورفیسم ژن گیرنده کموکاینی شماره 4 در موقعیت C/T1014 با تغییر در پایداری mRNA همراه بوده و در بیان این مولکول نقش دارد. هدف این مطالعه، بررسی پلی مورفیسم 1014 C/T ژن گیرنده کموکاینی شماره 4 در بیماران مبتلا به کارسینومای سینه در منطقه جنوب ایران بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد-شاهدی،150 زن مبتلا به کارسینومای سینه به عنوان مورد و160 زن سالم به عنوان شاهد شرکت داشتند. جهت تعیین ژنوتیپ ژن گیرنده کموکاینی شماره4 از روشPCR-RFLP استفاده شد. داده ها با آزمون های آماری مجذور کای و فیشر تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  فراوانی ژنوتیپ هایCC، CTو TTدر افراد گروه مورد به ترتیب؛ 8/57، 1/35 و 1/7 درصد و در گروه شاهد 4/54، 4/39 و 2/6 درصد بود. فراوانی آلل های C و T در افراد گروه مورد به ترتیب؛ 3/75، 7/24 درصد و در گروه شاهد 1/74 و 9/25 درصد بود(05/0p>).
  نتیجه گیری
  پلی مورفیسم ژن گیرنده کموکاینی شماره 4 درافزایش استعداد ابتلا افراد به سرطان پستان در جمعیت جنوب ایران نقشی ندارد.
  کلیدواژگان: پلی مورفیسم، سرطان پستان، گیرنده کموکاینی شماره4
|
 • Page 1
  Background and Aim
  One of the choice treatments for pain relief in acute renal colic is administration of narcotics, but always the need for low-dose effects are felt difficulties. The aim of this study was to compare the efficacy of sodium diclofenac and pethedine hydrochloride with Tramadol to reduce the pain of acute renal colic.
  Methods
  In this clinical trial study, 150 patients (15-65 years) with acute renal colic referred to Kashani hospital in Shahrekord were selected. The patients were randomly divided into 3 groups. The first group received 50mg tramadol intramuscular, the second group received 75mg D sodum iclofenac intramuscular and the third group (the evidence group) received 50 mg pethidin intramuscular. The pain severity was assessed before and then at 15, 30,60minutes after drug administration based on the McGill questionnaire. Data were analyzed with chi-square tests, ANOVA and Kruskal-Wallis tests. The pain severity of all parties on arrival to emergency ward and prior to the drug administration, and then 15, 30 and 60 min after the start of treatment were measured using a modified McGill questionnaire.
  Results
  After drug administration (30.15 and 60 min), pain severity were decreased in all three groups. Minimum pain was seen in control where as the maximum pain was seen in tramadol group. Diclofenac have less side effects than pethedine (P<0.05).
  Conclusion
  The finding showed that intramuscular Na Diclofenac due to its less adverse effects and more efficacy than tramadol is a suitable alternative to pethedine in treatment of acute renal colic.
  Keywords: Pethedine, Tramadol, Diclofenac Na, Renal Colic
 • Page 10
  Background and Aim
  Multiple sclerosis is a debilitating disease that strikes the immune system. Multiple sclerosis is a chronic disease which debilitates the nervous system. The study was evaluated the effects of Pilates exercise on women with physical disabilities suffering from multiple sclerosis for 12 weeks. The aim of this study was to investigating the effects of Pilates trainning on EDSS of women suffering from Multiple Sclerosis (MS) for 12 weeks.
  Methods
  In the present clinical trial study, 38 patients age 20-40 years (mean disease duration of 8±2 years) with multiple sclerosis grade 0-4.5 were selected. The Patients were randomly divided into two groups: experimental and control groups. The training program for pilates, 12 weeks, three sessions a week, with each session consisting of 60 minutes. Patient's physical disability was measured using Krutzke Expanded Disability Status Scale, before and after exercise. Data were analyzed by ANCOVA test.
  Results
  Physical disability scores before and after the exercise in intervention was 47.1 and 37 and in the control group, was 93.1 and 43.1 respectively, which was significantly different in the intervention group before and after training (p<0.05).
  Conclusion
  Pilates training improves the physical disability of MS patients. Therefore, this exercise can be used as a complementary treatment alongside drug treatments.
  Keywords: Multiple Sclerosis, Women, Pilates, EDSS
 • Page 19
  Background and Aim
  Polycystic ovary syndrome (PCOS) is an endocrine failure leading to anovulation. TNFα is an effective factor in the regulation of normal functioning of the ovaries. High levels of TNFα causes PCOS is further. In this study, the effects of bumble bee venom (HBV) on TNFα and other symptoms of ovarian PCOS were studied.
  Methods
  In this experimental study, 60 female Wistar rats were divided into three groups: control, sham and experimental groups. The experimental group was injected with estradiol valerate-induced PCOS direction. Induced rats (PCOS) were divided into two groups and treated with HBV. The treatment Group received 0.2mg of HBV for 10 consecutive days. Serum and ovarian tissue was collected from each of the four groups to compare the histological and changes in blood sugar levels.
  Results
  A significant increase in ovarian PCOS weight was observed in the control group, whereas in the treated group with HBV rate fell (15.5 mg) Glucose levels in PCOS was 256.5, the control group138, and the treatment group 158. Thickness of the theca layer of antral follicles in the treated group compared with PCOS showed a significant decrease (110 μm and 150 μm respectively). Immunohistochemical results showed increased TNFα factor in PCOS group than in the control group, whereas these levels in samples treated with HBV Reduced.
  Conclusion
  The results of this study revealed that the beneficial effects of HBV in PCOS may be due to the inhibitory effect on factor TNFα.
  Keywords: Polycystic ovary syndrome, Bumble bee venom, Tumor necrosis factor, Immunohistochemistry
 • Page 31
  Background and Aim
  The essential oil of chamomile (Matricaria chamomilla L.) and feverfew (Tanacetum parthenium L.) are frequently used in pharmaceutical and cosmetic industries. The aim of this study was to investigate the antimicrobial effect of the essential oils of chamomile and chamomile and feverfew.
  Methods
  This experimental study was conducted in 2012 at Hamedan University of Medical Sciences. Essential oils of two medicinal plants species including chamomile and feverfew were obtained by hydrodistillation; their constituents were analyzed by GC and GC/MS using retention indices and fragmentation patterns. The antimicrobial effects (MIC and MBC) of the essential oils were assessed on a number of microorganisms including gram positive and gram negative bacteria by microdilution technique. The interaction of plant essential oils against microorganisms through differential inhibition index was also evaluated. Data were analyzed by Duncan's multiple range test statistic
  Results
  The minimum inhibitory concentrations of the oils were 0.22-4 and 0.09-1 mg/mlfor chamomile and feverfew respectively. Moreover, the combination of the plants essential oils confirmed synergistic against L. monocytogenes, B. subtilis and B. cereus and additive activities against S. aureus, E. coli and S. typhimorium.
  Conclusion
  The results of this study showed that the application of these essential oils is recommended in combination as an efficients and complementary method for controlling microorganisms.
  Keywords: Chamomile, Feverfew, Antimicrobial Effect
 • Page 44
  Background and Aim
  Statins are inhibitors drugs of hydroxymethyl glotaryl coenzyme A. In addition to decreasing plasma cholesterol, low-density cholesterol they reduce the rate of triglycerides. The aim of this study was to investigate the effect of atorvastatin on rat pancreatic tissue.In addition to decreasing the rate of plasma cholesterol concentration; they also decrease the rate of LDL and Triglyceride. The aim of this study was to investigate the effect of atorvastatin on rat pancreatic tissue.
  Methods
  In this study, 32 adult male rats were divided into four groups, control and three test groups. To conduct the present study, 32 male adult rats were divided into 4 equal groups: one control group and three test groups. Then the test groups were treated by Atorvastatin for 45 days with 10mg (group1), 20mg (group2) and 30 mg (group3) doses respectively. At the end of the treatment period, all rats were killed by taking blood from their hearts. The pancreas tissue of each rat (N=32) was separated. After fixation, tissue preparation and slide staining, Longerhans diameter was measured and number of cells was counted. Data were analyzed by t test.After fixing and coloring the tissue, all slides were prepared and evaluated under the microscope the diameter of I's of Longerhans and the number of cells. The data was analyzed through t-test.
  Results
  There was no significant difference in the diameter mean of Longerhans between the test groups and the control group. The mean number of islets cells were increased in compared to the control group (P>0.05).There was also a significant increase was shown in the number of Longerhans cells in the test groups in relation to the control group (p (05/0>.(p>0.05).
  Conclusion
  The consumption of the atorvastatine causes an increase in the number of Longerhans cells. In addition, the increase in the number of cells also increases the insulin secretion. As a result, blood sugar is decreased.
  Keywords: Atorvastatin, Pancreas, Rat
 • Page 61
  Background and Aim
  Rotavirus infection is the most common cause of dehydrating and gastroenteritis among children worldwide.. The aim of this study was to determine the prevalence of rotavirus in children hospitalized with acute gastroenteritis in Imam Sajjad Hospital of Yasuj.
  Methods
  This cross sectional – descriptive study was done on 184 stool samples of children younger than 7 years of age hospitalized at Imam Sajjad hospital of Yasuj in 2011 due to acute gastroenteritis. All samples were routinely analyzed for detection of rotavirus by Enzyme Immunoassay (EIA) test. Data was analyzed by SPSS version 16, Chi-square test and Fisher's exact test.
  Results
  Of the 184 samples analyzed, 52(28.26%) were positive.The Results showed significant relationship between the seasonal distribution and virus detection (p=0/001). The highest incidence of rotavirus was seen in autumn with frequency of (48.08%) and the lowest in spring (5.77%).
  Conclusions
  According to high prevalence of rotavirus infection, continual surveillance is necessary to provide useful data for formulating effective vaccines and perform diarrhea prevention programs.
  Keywords: Rotavirus, Gastroenteritis, Prevalence, Elisa
 • Page 69
  Background and Aim
  Leptospirosis is a zoonosis of worldwide distribution. One of the most important diseases common to man and animals. The aim of this study was to report a case of a patient with leptospirosis. Case Report: A 32 year old man from the southern tropical city of Kangan due to high fever, muscle pain, eye redness, enlarged liver and spleen voltage and the physical examination, slight yellowing of the conjunctiva was referred to Shahid Beheshti Hospital of Yasuj. Initial treatment of the patient's fever and flu-like symptoms before the test was ordered by physicians with antibiotics and patient's vital signs such as fever were controlled. After testing many different diseases and suspect cases, leptospirosis was confirmed.
  Conclusion
  There is a risk of leptospirosis in presence of rodents in tropical vector and also the ecological conditions. When flu-like symptoms, enlarged liver and spleen, jaundice and symptoms of kidney involvement disease and failure to respond to conventional treatments exist, suspected cases of leptospirosis should not be missed and therefore better diagnostic tests should be conducted.
  Keywords: Leptospirosis, Animal, Febrile, Flu
 • Page 76
  Background and Aim
  CCR4 gene polymorphism at position C/T1014 has been associated with changes in mRNA stability and is involved expression of this molecule. The aim of this study was to investigate CCR4 gene polymorphism at position 1014 C/T in breast carcinoma patients in southern Iran. Material & Methods In this case-control study, 150 women with breast carcinoma and 160 healthy women as controls were included. PCR-RFLP method was used to genotyping of CCR4, receptor gene. The data were analyzed using chi-square and Fisher.
  Results
  Genotype frequencies of CC, CT and TT, in case group were 57.8, 35.1 & 7.1%, where as in control group showed 54.4, 39.4 & 6.2% respectively. In addition, C and T allele of the cases were, 75.3 & 24.7% and in control group 74.1 & 25.9% respectively (p>0.05).
  Conclusion
  CCR4 gene polymorphism has no role in increasing of susceptibility to breast cancer in the south of Iran population.
  Keywords: Polymorphism, CCR4, Breast cancer