فهرست مطالب

پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی - پیاپی 3 (بهار و تابستان 1391)
 • پیاپی 3 (بهار و تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1392/02/04
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سید رفیع شفابخش، محسن شفیع زاده، محمدرضادهخدا صفحه 1
  پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر تمرین و تعلیم مفاهیم آمادگی بر عوامل آمادگی جسمانی با بررسی نقش میانجی عوامل روان شناختی انجام گرفت. 84 نفر از دانش آموزان سالم و غیر ورزشکار (با میانگین و انحراف سنی 49/0± 5/12، قد 1/6 ± 8/153 سانتی متر و وزن 3/7±25/46 کیلوگرم) که به مدت 3 الی 6 ماه فعالیت منظم ورزشی نداشتند، به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند و به روش تصادفی در سه گروه تمرین- تعلیم، تمرین و کنترل (n=28) تقسیم شدند. از پرسش نامه بهداشتی– ورزشی و دانشی محقق ساخته و پرسش نامه انگیزش درونی دسی وریان (1998) و آزمون های مربوط به عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با سلامت برای جمع آوری اطلاعات در مرحله پیش و پس آزمون استفاده شد. از تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) و تحلیل واریانس ساده برای مقایسه آمادگی جسمانی و عوامل روان شناختی و مقایسه هر یک از عوامل در بین گروه ها و از آزمون های تعقیبی (LSD) برای مقایسه جفتی هریک از عوامل در بین گروه ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین گروه های مورد بررسی در شاخص های آمادگی جسمانی شامل استقامت قلبی- عروقی (p=0/001)، انعطاف پذیری (p=0/000)، استقامت عضلانی (p=0/000)، قدرت پنجه (p=0/032) و شاخص های روان شناختی شامل انگیزش (p=0/009) و دانش (p=0/000) تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبی (LSD) نشان دادند استقامت قلبی– عروقی گروه تمرین- تعلیم از هر دو گروه تمرین و کنترل بهتر است. انعطاف پذیری و استقامت عضلات شکم گروه کنترل از هر دو گروه تمرین و تمرین- تعلیم کمتر بود، اما دو گروه تمرین و تمرین- تعلیم اختلاف معناداری با هم نداشتند. قدرت پنجه و انگیزه درونی گروه تمرین از گروه تمرین- تعلیم و کنترل بهتر شد. درنهایت، میزان دانش گروه تمرین- تعلیم از هر دو گروه تمرین و کنترل بهتر بود، در حالی که دو گروه تمرین و کنترل برتری نسبت به یکدیگر نداشتند. به طور کلی، نتایج این پژوهش موید تاثیر تمرین- تعلیم مفاهیم آمادگی روی برخی عوامل آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی از طریق افزایش سطح دانش و تغییر نوع نگرش افراد در جهت مثبت و بالا بردن سطح انگیزه درونی بود
  کلیدواژگان: آمادگی جسمانی، مفاهیم آمادگی، عوامل آمادگی جسمانی، انگیزش درونی
 • سردار محمدی، بتول مشرف جوادی، سیدامیراحمد مظفری صفحه 15
  هدف این تحقیق تعیین رابطه نگرش، ساختار سازمانی و جو سازمانی با انتشار فن آوری اطلاعات در سازمان های منتخب ورزشی ایران بود. 176 نفر مدیر و 194 نفر کارشناس با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری پرسش-نامه های نگرش، ساختار سازمانی، جو سازمانی و انتشار فن-آوری اطلاعات بود. برای تعیین روایی صوری و محتوایی (از نظرات متخصصان)، روایی سازه (از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) و پایایی (از آلفای کرونباخ) استفاده شد. از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی چندگانه و رگرسیون چندمتغیری) مناسب نرم افزار «LISREL» (نسخه52/8) و «SPSS» (نسخه16) استفاده گردید. یافته ها ارتباط مثبت و معنی داری بین نگرش، ساختار سازمانی، جو سازمانی و مولفه های آن از دیدگاه مدیران و کارشناسان سازمان تربیت بدنی، فدراسیون-های ورزشی و اداره کل تربیت بدنی مدارس با انتشار فن آوری اطلاعات نشان دادند. با توجه به یافته های تحقیق می توان گفت در شرایط کنونی داشتن رویکرد منطقی به مسائل، مشکلات، نواقص و موانع موجود در نیل به انتشار فن آوری اطلاعات انکارناپذیر است.
  کلیدواژگان: سازمان های ورزشی، انتشار، فن آوری اطلاعات، ساختار سازمانی
 • محمدرضا شهابی کاسب، مهدی نمازی زاده، محمد کاظم واعظ موسوی صفحه 35
  هدف از این پژوهش مقایسه مدت زمان و تکرار لازم برای اکتساب تکلیف حرکتی متوالی زمان بندی شده (TMST) ساده و پیچیده بین شرایط تمرینی مختلف و تعیین مناسب ترین شیوه های تمرینی برای اکتساب مهارت حرکتی ظریف با توجه به ویژگی های فردی بود. در ابتدا 114 دانشجو با دامنه سنی 25-19 بر اساس آزمون های هوش ریون، انگیزه پیشرفت، زمان سنجش واکنش و مهارت حرکتی ظریف پردو بر اساس چارک های اول، دوم و سوم به 4 گروه تقسیم شدند و به طور تصادفی در یکی از دو گروه TMST ساده و پیچیده ونیز در یکی از شرایط تمرینی حاصل از تعامل سازماندهی تمرین (تصادفی، مسدود، ثابت) و توزیع پذیری تمرینی (انبوه، فاصله دار) قرار گرفتند. آزمودنی ها در 6 روز تحت شرایط تمرینی خاص خود به تمرین TMST ساده یا پیچیده پرداختند، تا اینکه در یک بلاک تمرینی به حد نصاب اکتساب (75% دقت، 25% زمان بندی و 15% پایداری) برسند. تعداد تکرارها و زمان طی شده (زمان هایی که فرد در حال تمرین تکلیف نیست) تا قبل از این بلاک مورد نظر، به عنوان حداقل زمان و تکرار لازم برای اکتساب TMST در نظر گرفته شد. داده های تحقیق با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس دو عاملی، t مستقل و خی- 2 در سطح احتمال 0.1=α تجزیه و تحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که افراد با ویژگی های متفاوت، تکلیف حرکتی متوالی زمانبندی شده ساده را در شرایط تمرینی مسدود و انبوه (به جزء گروه) به طور متوسط در 30 تکرار و 1347 دقیقه و تکلیف حرکتی متوالی زمانبندی شده پیچیده را در شرایط تمرینی تصادفی و فاصله دار (به جزء گروه) به طور متوسط در 25 تکرار و 1228 دقیقه اکتساب نمودند. همچنین یافته های تحقیق نشان داد که اصول حاکم بر برنامه ریزی تمرینی هم تحت تاثیر سطح دشواری و پیچیدگی تکلیف و هم متاثر از ویژگی های فردی است. درنهایت به نظر می-رسد به تحقیقات بیشتری در مورد اثر تعاملی محیط، فرد و تکلیف بر اکتساب مهارت های حرکتی نیاز است.
  کلیدواژگان: مهارت حرکتی ظریف، مقدار تمرین، اکتساب، سازماندهی تمرین، توزیع پذیری تمرین، ویژگی های فردی
 • حسین پورسلطانی، رضا اندام، رسول فرجی صفحه 55
  هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین تعالی سازمانی و تعهد سازمانی در ادارات کل تربیت بدنی استان های منتخب ایران بود. پس از تایید روایی پرسش نامه های تعالی سازمانی EFQM و تعهد سازمانی آلن و میر و اسمیت (1993)، پایایی آن ها در یک مطالعه راهنما، به ترتیب 928/0=α و 868/0=α محاسبه شد. 437 پرسش نامه در بین کارکنان ده استان منتخب (تصادفی طبقه ای) توزیع شد که در نهایت داده های مربوط به 337 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج نشان داد بین تعالی سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (001/0=p و 546/0=r). بین تعالی سازمانی و هریک از خرده مقیاس های تعهد سازمانی (عاطفی، مستمر و هنجاری) نیز رابطه مثبت و معنی داری مشاهده شد (01/0>P). تعهد عاطفی قوی-ترین (001/0=p و551/0=r) و تعهد مستمر ضعیف ترین (001/0=p و309/0=r) رابطه را با تعالی سازمانی داشتند. همچنین بین توانمندسازها و نتایج در مدل تعالی سازمانی رابطه قوی و معنی داری مشاهده شد(001/0=pو864/0=r). با توجه به نتایج تحقیق حاضر مبنی بر وجود رابطه مثبت بین تعالی و تعهد سازمانی، می توان گفت مدیرانی که قصد اجرا و پیاده سازی مدل تعالی سازمانی EFQM را دارند، بهتر است تعهد سازمانی کارکنان خویش را نیز مدنظر قرار دهند.
  کلیدواژگان: تعالی سازمانی، تعهد عاطفی، تعهد مستمر، تعهد هنجاری، اداره کل تربیت بدنی
 • محسن وحدانی، رضا شیخ یوسفی، مهرداد محرم زاده، میثاق حسینی کشتان، جمشید جلیلوند صفحه 69
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین سبک های رهبری مربیان و انسجام گروهی تیم های انفرادی و گروهی حاضر در دهمین المپیاد ورزشی موسسات آموزش عالی کشور در تابستان 1389 است. نمونه این پژوهش 321 نفر از ورزشکاران (N=1906) حاضر در المپیاد بودند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه 40 سوالی مقیاس رهبری در ورزش (LSS) (چلادورای، 1980) و پرسش نامه 18 سوالی محیط گروهی (GEQ) (کارون و همکاران، 1985) بوده که به ترتیب ادراک ورزشکاران از سبک رهبری مربی خود و انسجام گروهی تیم ها را مورد سنجش قرار می دهد. ثبات درونی پرسش نامه-ها در مطالعه ای راهنما و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ به ترتیب 0.85 و 0.73 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کالموگراف اسمیرنوف، tدو گروه مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، تجزیه و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر و تعقیبی بونفرونی در سطح معنی داری 05/0≤P استفاده شد. نتایج نشان داد مربیان از سبک رهبری آموزش و تمرین بیشتر و از سبک آمرانه کمتر استفاده می-کنند.میزان انسجام تکلیف و اجتماعی در میان تیم های انفرادی و گروهی تفاوت معناداری نداشت. در پایان، نتایج نشان داد میان سبک های رهبری آموزش و تمرین، دموکراتیک، حمایت اجتماعی و بازخورد مثبت با انسجام گروهی ارتباط مثبت و معنادار و میان سبک رهبری آمرانه با انسجام گروهی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: سبک رهبری، انسجام گروهی، المپیاد ورزشی
 • رحیم رمضانی نژاد، مهریه پناهی، سید جلیل میریوسفی، سید محمد نیازی صفحه 79
  هدف تحقیق حاضر مقایسه اولویت نیازهای آموزشی دانش آموزان دختر در درس تربیت بدنی و ورزش در سه دوره تحصیلی بود. 385 متخصص و 1370 معلم تربیت بدنی زن، 1509 دانش آموز دختر و1385 نفر ازمادران دانش آموزان ساکن شهرهای مرکزی 25 استان کشور در تحقیق شرکت کردند. از پرسش نامه محقق ساخته ای با ضریب ثبات درونی(71/0=r) برای اولویت بندی 12 نیاز جسمانی، 10 نیاز مهارتی، 15 نیاز شناختی و 15 نیاز عاطفی استفاده شد. متخصصان و معلمان به روش انتخابی و والدین و دانش آموزان به روش تصادفی جزء نمونه آماری قرار گرفتند.داده های تحقیق با بهره گیری از آزمون رتبه ای کروسکال والیس در سطح (05/0P≤) تجزیه و تحلیل شدند و نتایج نشان داد که از دیدگاه آزمودنی-های تحقیق، بین میانگین رتبه نیازهای آموزشی هر دوره تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد (05/0 P≤). به طور کلی، در میان نیازهای جسمانی، نیاز به وضعیت بدنی هنجار، انواع حرکات، تمرینات و بازی های ساده برای هر سه دوره تحصیلی در اولویت بالاتر و نیاز به تمرینات آمادگی جسمانی (بجز دوره متوسطه) در اولویت پایین تر قرار داشت. هر گروه از آزمودنی های تحقیق، اولویت های متغیر و متنوعی برای مهارت های ورزشی در دوره های تحصیلی در نظر گرفته بودند. در مورد اولویت نیازهای شناختی و عاطفی- اجتماعی توافق نظر بیشتری وجود داشت و آشنایی با مبانی علوم زیستی تربیت بدنی، حفظ لذت، سرگرمی و وضعیت ظاهری مناسب در اولویت بالاتر بودند.
  کلیدواژگان: درس تربیت بدنی دختران، نیاز جسمانی، مهارتی، شناختی، عاطفی
 • علی عباس زاده، حمیدرضا طاهری، علی حیرانی، بهرام یوسفی صفحه 99
  هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر روش های ارائه بازخورد (پس از کوشش های موفق و ناموفق) بر یادگیری و قابلیت شناسایی خطا در تکلیف تولید نیرو بود. 60 دانشجوی مقطع کارشناسی (با دامنه سنی 4±20.6) در این آزمایش شرکت کردند و بر اساس نوع بازخورد دریافتی به سه گروه تقسیم شدند. گروه اول بعد از کوشش های موفق بازخورد دریافت می کردند. گروه دوم پس از کوشش-های ناموفق و گروه سوم هیچ بازخوردی دریافت نمی کردند. همه شرکت کنندگان در تمامی کوشش ها در مرحله اکتساب و یادداری برآورد خطا داشتند. تکلیف، تولید نیروی 70 درصد بیشینه قدرت پنجه دست راست با استفاده از دستگاه تولید نیرو بود. پس از جمع آوری داده ها، برای تجزیه و تحلیل نتایج مرحله اکتساب، از تحلیل واریانس با تکرار سنجش استفاده شد. در آزمون یادداری، روش تحلیل واریانس یک راهه به کار گرفته شد. نتایج مرحله اکتساب نشان داد بین گروه اول (KR پس از کوشش-های موفق) و گروه دوم (KR پس از کوشش های ناموفق)، درعملکرد تکلیف تولید نیرو و قابلیت شناسایی خطا تفاوت معناداری وجود نداشت (P> 0.05). بااین حال، در آزمون یادداری، بین گروه اول (KR پس از کوشش های موفق) و گروه دوم (KR پس از کوشش های ناموفق)، در عملکرد تکلیف تولید نیرو و قابلیت شناسایی خطا تفاوت معناداری حادث شد (P≤0.05). به عبارتی، گروه اول که پس از تلاش های موفق بازخورد دریافت می کردند عملکرد بهتری در تکلیف تولید نیرو و قابلیت شناسایی خطاهای-شان نسبت به گروه دوم و گروه کنترل داشتند.این الگوی نتایج نشان می دهد اگر افراد پس از کوشش های موفق نسبت به کوشش های ناموفق بازخورد دریافت کنند، یادگیری و قابلیت شناسایی خطای بهتری رخ خواهدداد.
  کلیدواژگان: آگاهی از نتیجه، کوشش های موفق، کوشش های نا موفق، یادگیری حرکتی، قابلیت تشخیص خطا
 • احمد فرخی، سمیرا آقاسی بروجنی، ابراهیم متشرعی، ابوالفضل فراهانی صفحه 111
  کمال گرایی و حالات خلقی سازه هایی روان شناختی هستند که بر طبق نتایج تحقیقات اخیر نقش بسزایی در عملکرد ورزشی ایفا می کنند. هدف از انجام این تحقیق تعیین ارتباط و مقایسه کمال گرایی ورزشی و حالات خلقی در ورزشکاران تیمی و انفرادی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است.براساس نمونه گیری تصادفی، 70 ورزشکار انفرادی و 70 ورزشکار تیمی از میان ورزشکاران حاضر در لیگ برتر کشور انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از دو پرسش نامه کمال گرایی ورزشی دان و همکاران (2006) و حالات خلقی برومزتری و همکاران (2003) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش‎های آماری ضریب همبستگی پیرسون، t مستقل و z فیشر استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد در رشته های تیمی و انفرادی میزان مهم شمردن اشتباه به عنوان بعد منفی کمال گرایی و حالات خلقی منفی قبل از رقابت ارتباطی مثبت و معنی دار و سرزندگی ارتباط منفی و معنی دار وجود داشت. بین ابعاد کمال-گرایی در ورزشکاران تیمی و انفرادی تفاوت معنی داری وجود نداشت، اما در حالات خلقی، افسردگی و خستگی ورزشکاران تیمی بیشتر از ورزشکاران انفرادی بود. نتایج آزمون z فیشرنشان داد بین ضرایب همبستگی کمال گرایی و حالات خلقی قبل از رقابت تفاوت معنی داری وجود نداشت. کمال گرایی منفی از طریق مکانیسم واکنش منفی نسبت به خطا و اشتباه زمینه ساز بروز بسیاری از خلقیات منفی شده در صورتی که کمال گرایی مثبت به دلیل اثرات انگیزشی موجب بهبود حالات خلقی مثبت می شود.
  کلیدواژگان: کمال گرایی، حالات خلقی، ورزشکاران تیمی و انفرادی
 • مالک احمدی، مهدی نمازی زاده، پونه مختاری صفحه 125
  هدف تحقیق حاضر بررسی الگوی ارتباطی بین جو انگیزشی ادراک شده، خشنودی از نیاز روان شناختی و انگیزش خودمختاری در ورزش کودکان پسر، بر اساس نظریه خودمختاری است. نمونه 255 نفری با محدوده سنی 12-14، از رشته های مختلف ورزش های تیمی، پرسش نامه های جو انگیزشی برای ورزش کودکان، مقیاس نیازهای روان شناختی در ورزش و پرسش نامه تنظیمات رفتاری در ورزش را تکمیل کردند. برای آزمون فرضیه ها از همبستگی پیرسون، تحلیل عامل تاییدی و تحلیل مدل یابی معادله ساختاری استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد تاثیر جو تبحر محور بر نیازهای وابستگی، شایستگی و استقلال، مثبت و معنی دار بود. تاثیرشایستگی و وابستگی بر انگیزش خودمختاری، مثبت و معنی دار بود، ولی تاثیر استقلال بر انگیزش خودمختاری معنی دار نبود. نقش واسطه ای نیازهای روان-شناختی در تاثیر جو انگیزشی تبحر محور بر انگیزش خودمختاری، به ترتیب از طریق وابستگی، شایستگی و استقلال تایید شد. این نتایج بیانگر آن است که جو انگیزشی تبحر محور، متغیر انگیزشی مهمی در ورزش کودکان پسر است و از طریق نیازهای واسطه ای بر انگیزش خودمختاری آنان تاثیر دارد.
  کلیدواژگان: جو انگیزشی ادراک شده، خشنودی از نیازهای روان شناختی، انگیزش خودمختاری، ورزش کودکان
 • زینب مندعلی زاده، حبیب هنری، جواد شهلایی صفحه 141
  هدف این پژوهش تعیین موقعیت استراتژیک و وضعیت موجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش کشور بوده است. روش تحقیق توصیفی_تحلیلی از نوع کاربردی است. نمونه آماری این پژوهش را 64 نفر از مدیران ستادی سازمان تربیت بدنی و استادان مدیریت ورزشی، کارآفرینی و استراتژیک تشکیل داد. ابزار جمع-آوری داده ها، مصاحبه و پرسش نامه محقق ساخته بود که پس از تایید روایی (توسط استادان) پایایی آن96/0=α به دست آمد. از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف و تی استودنت زوجی، مجذور کای و فریدمن استفاده شد. نتایج نشان داد تفاوت معنی داری بین وضع موجود و مطلوب کارآفرینی در ورزش کشورشامل قوت ها (001/0≥p، 469/11=t)، ضعف ها (001/0≥p، 554/11-=t)، فرصت ها (001/0≥p، 073/14-=t) و تهدیدها (001/0≥p، 231/11-=t) وجود دارد. همچنین جایگاه کارآفرینی در موقعیت مخاطره آمیز قرار گرفت که باید استراتژی WT برای کارآفرینی در ورزش کشور در نظر گرفته شود. در نهایت می توان گفت وضعیت فعلی کارآفرینی در ورزش کشور از وضعیت مطلوب بسیار فاصله دارد. بنابراین لزوم توجه به ایجاد راهکارها و کم کردن فاصله بین وضع موجود و مطلوب کارآفرینی با ایجاد برنامه ای راهبردی ضروری است.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، سازمان تربیت بدنی، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب، SWOT، ورزش
 • شیرین زردشتیان، بهشت احمدی، آزاده آزادی صفحه 155
  هدف این پژوهش تعیین ارتباط رفتارهای حمایتی– خودپیروی مربیان با انگیزش خودمختاری و تعهد ورزشی بازیکنان زن زیر گروه لیگ برتر هندبال بود. روش پژوهش توصیفی (همبستگی) بود. بدین منظور کل جامعه آماری پژوهش شامل 237 بازیکن به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. رفتارهای حمایتی- خودپیروی، انگیزش خودمختاری و تعهد ورزشی به ترتیب با پرسش-نامه ادراک رفتارهای حمایتی-خودپیروی مربیان در زمینه ورزش، پرسش نامه مقیاس انگیزش ورزشی و پرسش نامه مقیاس تعهد ورزشی ارزیابی شد. روایی و اعتبار پرسشنامه ها اندازه گیری و تایید شد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از رگرسیون چند متغیری و برای ارائه مدل از حیطه معادلات ساختاری (SEM) در سطح معنی-داری 05/0>P استفاده گردید.
  یافته ها نشان داد رفتارهای حمایتی- خودپیروی با انگیزش درونی، انگیزش بیرونی و تعهد ورزشی بازیکنان ارتباط مثبت و معنی دار و با بی انگیزگی بازیکنان همبستگی منفی و معنی دار دارد. از سوی دیگر، انگیزش درونی، انگیزش بیرونی خودپذیر و درون فکنی شده با تعهد ورزشی بازیکنان ارتباط مثبت، و بی-انگیزگی ورزشکاران با تعهد ارتباط منفی دارد. نتایج رگرسیون چند متغیره نشان داد رفتارهای حمایتی- خودپیروی پیش-بینی کننده انگیزش و تعهد ورزشی بازیکنان است. تحلیل مسیر مدل پیشنهادی را تایید کرده و بر نقش میانجی انگیزش درونی و بیرونی در ارتباط بین رفتار حمایتی- خودپیروی مربی و تعهد ورزشی بازیکنان صحه گذاشت. یافته ها اثر رفتارهای حمایتی- خودپیروی مربیان را در ایجاد انگیزش و تعهد ورزشی بازیکنان نشان داد، در نتیجه اصول نظریه خودمختاری در میان بازیکنان نخبه مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: نظریه خودمختاری، رفتار حمایتی، خودپیروی، انگیزش خودمختاری، تعهد ورزشی، بازیکن نخبه، هندبال
|
 • Shafabakhsh, Shafizadehm., Dehkhoda, M. R Page 1
  The purpose of this study was to determine the effect of exercise and fitness education on physical fitness factors. 84 healthy non-athlete student (mean age 12.5±0.49 yrs, mean height 153.8±6.1 cm, mean wieght 46.25±7.3 kg) who had not regular activities for more than 6 months were voluntarily participated in this study. They were randomly divided among three groups: training-education (n=28), training (n=28) and control (n=28). The health-sports, the researcher made scientific the Dessi-Ryan motication questionaires and health-relaeted physical fitness factors were used to collect data. To analyse data MANOVA, simple variance analysis and LSD were used. Results showed a significant differences among groups. The follow-up test results showed that the cardio-respiratory endurance in training-education group were significantly greater than other groups. Flexibility and abdominal endurance muscles in control group were lesser than other groups. In conclusion, training along with education can have a better effect on physical fitness factors.
  Keywords: Fitness education, health, related physical fitness, cognitive
 • Mohammadis., Moshref Jevadib., Mozaffari, A. A Page 15
  In this study the Relationship between attitude, organizational structure and organizational climate and information technology diffusion among selected sport organizations in IRAN wasinvestigated. Total 176 administrators and 194 experts using random sampling were selected. Questionnaires as the measuring attitude, researcher-designed organizational structure, organizational climate, information technology diffusion instrument were used. To determine the face and content validity (panel of experts), construct validity (exploratory and confirmatory factor analysis) and reliability (alpha Cranach) were used. Descriptive and statically statistics (correlation test and multiple regressions organizational climate) were used. Results showed significant positive relationship between attitude, organizational structure, organizational climate and components from the viewpoints of managers and experts in Physical Education, Sports Federations and Physical Education of ministry of education information technology. We can say that in current circumstances, having logical approach to issues, problems, defects and barriers in information technology to achieve the release of information is advisable.
  Keywords: Sports¬¬ organization, Diffusion, Information technology, organizational structure
 • Shahabi Kasebm., Namazizadeh, Vaeze Musavi Page 35
  The purpose of this study was the comparison of the required time and repetition for the acquisition of simple and complex timed motor sequenced task (TMST) among various practical conditions and determination of suitable practical methods with respect to individual characteristics. One hundred and fourteen university students, with the age range of 19-25 years old, were divided in 4 groups according to Raven Intelligence test, Achievement Motivation Test, Reaction time and Purdue pegboard, and based on the first, second and third quadrants. Then they were randomly placed in one of the two groups of simple and complex TMST and also in one of the practical conditions of the interaction of the organization of practice (random, blocked, constant), and practical distribution (massed, distributed). The subjects trained 6 days under their specific practical condition of simple or complex TMST, in a way they reached to the acquisition criterion (accuracy %75, timing %25, stability %15) in a practical training block. The number of repetitions and passage of time before this criterion block were considered as the minimum required time and repetition for acquisition of TMST. The data were analyzed using two-factor analysis of variance, independent t-test and Xi - 2 test (=α0.1). The results showed individuals with different characteristics have acquired simple TMST in blocked and massed condition (except group) in average within 30 repetitions and 1347 minutes, and complex TMST in random and distributed condition (except group) in 25 repetitions and 1228 minutes. In addition, the findings showed that the principles of practical programming is affected by both the complexity level of task and individual characteristics. At last, it seems there is a need of more studies on the combination effect of the environment, individual and task on the acquisition fine motor skills.
  Keywords: Fine motor skill, amount of practice, acquisition, organization of practice, distribution of practice, individual features
 • Poursoltanih., Andamr., Faraji, R Page 55
  The purpose of the present study was to investigate the relationship between organizational excellence and organizational commitment (OC) in physical education (P.E.) general offices of Iran's selected provinces. Validity of the questionnaires was verified by the experts and their reliability also calculated in a pilot study (α=0.928 and α=0.83 respectively for EFQM and Allen, Meyer & Smith's OC questionnaires). 437 questionnaires distributed among the Physical Education general offices staff (ten provinces selected by classified random method) 337 questionnaires included in statistical analysis. A positive significant relationship was observed between organizational excellence and commitment (r= 0.546, p= 0.001). A positive relationship was observed between organizational excellence and each of the organizational commitment sub-scales (affective, continuance and normative) (p<0.01). Affective commitment had strongest correlation (r=0.551, p=0.001) and the continuance commitment had the weakest (r=0.309, p=0.001). Also, there was strong significant relationship between stockholders and the results of organizational excellence model (r=0.864, p=0.001). According to results suggest those directors who are going to implement the EFQM excellence model in their organizations, pay attention to their staff’s organizational commitment.
  Keywords: Organizational excellence, Affective commitment, Continuance commitment, Normative commitment, Physical education general offices
 • Vahdanim., Sheikh Yoosefi, Moharramzadehm., Hoseini Keshtan, Jalilvand, J Page 69
  The present study examined the relationship between coach's leadership styles and group cohesion in the individual and group teams participating in the 10th sport domestic universiade of male students. 321 out of 1906 students selected as sample of this study. Athletes completed two instruments in this study; Leadership Scale for Sport (LSS, Chelladurai & Saleh, 1980) and the Group Environment Questionnaire (GEQ, Carron, Widmeyer, & Brawley, 1985). The LSS contains 40 items that measures five dimensions of leadership styles and The GEQ with 18 items assess the two dimensions group cohesion. Cronbach's alpha coefficient was utilized to examine the internal reliability of LSS (r=0.85) and GEQ (r=0.72). Data were analyzed with one-sample kolmogrov-Smirnov, repeated measures ANOVA, Bonfferoni post hoc test,Pearson Correlation coefficient, and T-test(for independent groups), significance level of P≤0.05. Results showed coaches exhibited higher in training and instruction and lower in autocratic style among both interactive group teams and co-acting teams. Finally, there are no significant differences in task and social levels of interactive group teams and co-acting teams. Results showed coach’s styles of training and instruction, democratic, social support and positive feedback were all positively correlated to group cohesion and autocratic style negatively correlated to group cohesion.
  Keywords: Coache's leadership styles, Group cohesion, Domestic universiade
 • Ramezani Nejadr., Panahim., Miryosefi, S.J., Niazi, S. M Page 79
  The purpose of this study was ranking the psycho-motor, cognitive, and affective needs of elementary, junior-high, and high school student. For this purpose, 385 P.E. specialists, 1370 Femalephysical educators, 1509 Femalestudents, and 1385 student mothers from capital cities of 25 provinces in the country, participated in this study. Twelve physical-motor needs, 15 sport-skill needs, 13 cognitive needs, and 12 psychosocial needs were selected. Only five important needs were ranked between all the needs related to them by samples (from 1, highest priority, to 5, lowest priority). The questionnaire was made of three stages of designing instrumentation and pilot study, and with internal consistency of 0.71-0.97. The entire hypothesis was compared with Cruskall-Wallis test in level of P< 0.05. The results of this study indicated that, many of the educational needs among male and female students in elementary, junior- high and high schools were significantly different. The priority of these needs was similar between P.E. specialists and physical educators, and also between students and their parents. On the other hand there was a significant difference between the priority of psychomotor needs, in comparison to cognitive and affective needs. However, there was no significant difference between the priority of cognitive and affective needs of students in schools. Needs for teaching simple and basic skills; health; and good appearance also had high priority among elementary students. Needs for teaching fitness exercises; sports; health; and good appearance also had priority among junior-high and high school students. Considering curriculum models, a combined point of views of all groups; concord coefficient; and the most important and priority of every group of students can be used for P.E. curriculum. These models could also be refined with other models, such as Delphi technique.
  Keywords: Psychomotor, Cognitive, Affective Needs, Students, P.E. Curriculum
 • Abbas Zadeh, Taherih., Heirania., Yousefi, B Page 99
  The aim of this study was examining the effect of knowledge of results presentation (after successful and unsuccessful trials), on learning and error detection capability in force-produce task. Sixty under graduated students (range age 21.6±4), participated in this study and in order to KR presentation, divided in three groups. One of the groups received KR after successful trials, the other groups after unsuccessful trials. The control groups did not receive any KR. All the participants throughout the trials in the acquisition and retention phases were error estimated. The task was to produce the 70℅ of maximum force of their right hands, by gripping a dynamometer. After data collection, the analysis conducted by using ANOVA repeated measurements for acquisition period, and one way ANOVA for retention test. In acquisition, results showed no significant differences between the first and second groups, on performance and error detection capability of force-produce task (P> 0.05). However in retention (no KR), there was significant differences between two groups (P≤0.05), means that the first group which received KR after successful trials was better than the second group as well as control. This pattern of results suggests that if people receive the KR after successful trials than unsuccessful, the better learning and error detection capability will occur.
  Keywords: Knowledge of results (KR), Successful trials, Unsuccessful trials, Motor learning, Error detection capability
 • Farrokhia., Aghasi Brojenis., Moteshareee., Farahani, A Page 111
  Perfectionism and mood states are psychological constructs which according to the results of recent studies, have substantial role in sport performance. The purpose of this research was to determine and compare therelationship between sport perfectionism and mood states inteam and idiviual sports athletes. The Research method used is descriptive with a correlative approach. Based on random sampling, 70 athletes in individual fields and 70 in team fields have selected from national super league. for data collection, two questionnaires of sport perfectionism, Dunn,et al (2006) and Brums, Terry et.al (2003) were used and for data analysis took Pearson correlation coefficient, independent t-test and Z Fischer. The results indicated that in team and individual fields, there was a positively significant relationship between concern over mistakes as a negative aspect of perfectionism and scores obtained on negative mood before competition, while such relationship was negative for vigor. There was no significant relationship between perfectionism of athletes of team and individual but depression and fatigueof team athletes significantly was better than individual athletes. Finally the results of Z Fischer test showed no significant difference between perfectionism correlation coefficients and mood states before competition in team and individual athletes. Negative performance via negative reaction mechanism regarding to error and mistake causes negative mood while positive perfectionism due to motivational effects results in improving positive mood.
  Keywords: Perfectionism, Mood states, Individual, team athletes
 • Ahmadim., Namazi Zadeh, Mokhtari, P Page 125
  This study examines the relationship pattern of the motivational climate,satisfaction of the psychological needs and self-determined motivation in youth male athletes based on the self-determination theory (Deci & Ryan, 1985, 2000). A sample of 255 athletes ranging from 12-14 years of age from varity of team sports completed the Motivational climate in youth sport, behavioral regulations toward sport, and the basic needs in sport scale. Pearson correlation, Confirmed factor analysis, Structural Equation Modeling analyses were used to examine the research hypotheses. The results revealed mastery oriented climate have a direct, positive influence on relatedness, competence, and autonomy.Competence and relatedness influenced self-determination, positively. Relatedness, competence, and autonomy had mediatory role in affecting mastery climate on self-determination. The results indicated that mastery motivational climate is an important motivational variable in youth male athletes which can influence self-determination by affectingpsychological needs.
  Keywords: Motivational climate, Psychological needs satisfaction, Self, determined motivation, Youth sport
 • Mondalizadehz., Onarih., Hahlaee, J Page 141
  The purpose of this study is survey of existing and desirable status in Iran’s entrepreneurial in sport from the view point of sport experts. This study is descriptive¬_ analytic one and was conducted as a survey and statistical sample consisted of 64 subjects including: physical education organization top managers and sport management professors. Data collected by interviews and research designed questionnaire. Its reliability (α=.96) is obtained after its validity confirmation (by professors). Information was collected by Kolmogorov- smirnov, Chi square, Friedman and dependent T tests. Research findings showed that there is a significant difference between existing and desirable statues entrepreneurship strengths in sport (t=11.469, p≤.001), weaknesses (t=-11.554, p≤.001), opportunities (t=-14.073, p≤.001) and threats (t=-11.231, p≤.001).SWOT analysis showed that entrepreneurial place in sport of Iran was placed in peaceful position. In conclusion, it can be said that WT strategies should be applied with attention to the existing status of entrepreneurship in the field of entrepreneurship in sport.
  Keywords: Entrepreneurship, Physical education organization, Existing status, Desirable status, SWOT, Sport
 • Zardoshtian, Sh., Ahmadib., Azadi, A Page 155
  The aim of this study was to examine therelationship perceived autonomy-supportive behaviors of coaches onself-determined motivation and sport commitment of elitefemale players inHandball league. The research desing was a descriptive-correlational.For this pourpose statistical society of this research incloud 237 female players were selected equal to sample society. Perceived autonomy- supportive behaviors of coaches, self-determined motivation and sport commitment were assessed using the perceived autonomy support scale for exercise settings(PASSES), Sport Motivation Scale (SMS(and Sport Commitment Model Scale) scms) respectively. The validity and reliability of the questionnaires was measured and modified.Data were analyzed using multiple regression and Structural Equation Models (SEM) in significance level of P<0/05. The finding showed autonomy-supportive behaviors had significant positive correlation with intrinsic motivation, introjected regulation and indentified regulation. However, autonomy-supportive negative correlation amotivation.In addition, intrinsic motivation, introjected regulation and indentified regulation had significant positive correlation with sport commitment players.Multiple regression showed autonomy-supportive coaches was predictor factor for the intrinsic motivation, extrinsic motivation and sport commitment players.path analysis results offered support for the proposed model. Total mediation was supported in the case of intrinsic motivation, introjected regulation and indentified regulation in the relationship between autonomy-supportive coaches and sport commitment players. The findings underline the importance of perceived autonomy-supportive coaches in motivation and sport commitment players. The results provide support Self-determination Theory in elite players
  Keywords: Self, Determination theory, Autonomy, supportive behaviors, Self, determined motivation, Sport commitment, Eliteplayer, Handball