فهرست مطالب

 • پیاپی 23 (بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/02/25
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فرح لطفی کاشانی صفحات 6-7
  سخن سردبیر بر سر کشته ی خویش آی و زخاکش برگیر... به یاری خداوند سبحان و با تشکر از کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی، داوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در رابطه با اجازه ی انتشار فصل نامه ی «اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی» در سال 89، از شماره ی قبل به صورت جدی و با انجام بخش بزرگی از پیشنهادهای سازنده ی این کمیسیون، تلاش کرده ایم تا استانداردهای اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی را بیش از پیش به عنوان یک نشریه ی علمی مصوب، حفظ کنیم. برای استاندارد کردن شیوه ی فصل نامه، بر آن شدیم تا چارچوبی مشخص در چکیده نویسی و گزارش یافته های پژوهش فراهم سازیم؛ بنابراین در این زمینه با استناد به شیوه های قابل قبول APA، نگارش چکیده و برخی از الزامات مرتبط با گزارش تجزیه و تحلیل یافته ها را از شماره ی قبل آغاز کرده ایم. اقدامی که بلافاصله و شاید برخلاف انتظار با استقبال کم نظیر مخاطبان مواجه شد. این استقبال، ما را بر آن داشت تا مسایل فنی گزارش تجزیه و تحلیل داده ها را در روان شناسی بالینی با دقت بیشتری پیگیری کنیم. اقدامی که بدون کمک مخاطبان، دیدن و اعلام کاستی های مقاله ها توسط آنها، امکان پذیر نخواهد بود. در شماره ی پیشین، از نویسندگان مقاله ها درخواست شد تا در نوشتن چکیده ی مقاله ها، پنج بخش جدا از یکدیگر را به عنوان زمینه و هدف، مواد و روش ها، یافته ها، بحث و نتیجه گیری و واژه های کلیدی تنظیم نمایند تا ویراستاران فصلنامه، چکیده ی ارسالی را به شکل مورد نظر مجله تنظیم کنند. در ادامه نمونه ای از یک چکیده ی قابل قبول و فرم تبدیل شده آن برای چاپ، ارایه شده است.
  زمینه و هدف
  اختلال استرس پس از ضربه (PTSD)، اختلال مهمی است که بعد از حوادث آسیب زا پدید آمده و بر ارتباطات فردی، اجتماعی و خانوادگی فرد مبتلا اثرات منفی می گذارد. روان شناسان روش های مختلفی برای درمان این اختلال معرفی کرده اند. هدف این پژوهش، مقایسه ی تاثیر و دوام تاثیر سه روش پردازش مجدد و حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم (EMDR) و آرمیدگی عضلانی توام با مواجه سازی ذهنی تدریجی در کاهش شدت علایم PTSD بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش نیمه تجربی، 45 بیمار مبتلا به PTSD، انتخاب و به طور تصادفی در 3 گروه درمانی کاربندی شدند که قبل، بعد و 3 ماه بعد از درمان از نظر شدت علایم و ملاک های اختلال، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد، تاثیر EMDR و آرمیدگی عضلانی توام با مواجه سازی ذهنی تدریجی در کاهش شدت علایم PTSD بیشتر از آرمیدگی عضلانی توام با غرقه سازی ذهنی بود. در پیگیری سه ماهه تاثیر EMDR بیشتر از آرمیدگی عضلانی توام با مواجه سازی ذهنی تدریجی و آرمیدگی عضلانی توام با غرقه سازی ذهنی بود.
  نتیجه گیری
  روش EMDR و آرمیدگی توام با مواجه سازی ذهنی تدریجی در کاهش شدت علایم PTSD موثراند. EMDR ماندگاری بیشتری در کاهش شدت علایم PTSD داشت. با توجه به اهمیت مداخلات روان شناختی، ضروری است که این روش ها در مداخلات بالینی بیماران مبتلا گنجانده شود. کلمات کلیدی: PTSD، EMDR، آرمیدگی، مواجه سازی چکیده ی چاپ شده: اختلال استرس پس از ضربه (PTSD)، بعد از حوادث آسیب زا پدید آمده و بر ارتباطات فردی، اجتماعی و خانوادگی فرد مبتلا اثرات منفی می گذارد. درمانگران، روش های مختلفی برای درمان این اختلال معرفی کرده اند. هدف این پژوهش مقایسه ی تاثیر و دوام تاثیر سه روش پردازش مجدد و حساسیت زدایی از طریق حرکت چشم (EMDR) و آرمیدگی عضلانی توام با مواجه سازی ذهنی تدریجی در کاهش شدت علایم PTSD بود. در این پژوهش نیمه تجربی، 45 بیمار مبتلا به PTSD، انتخاب و به طور تصادفی در 3 گروه درمانی کاربندی شدند، بیماران قبل، بعد و 3 ماه بعد از درمان از نظر شدت علایم و ملاکهای اختلال مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج با روش تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تحلیل شد. یافته ها نشان داد تاثیر EMDR و آرمیدگی عضلانی توام با مواجه سازی ذهنی تدریجی در کاهش شدت علایم PTSD بیشتر از آرمیدگی عضلانی توام با غرقه سازی ذهنی بود. در پیگیری سه ماهه نیز تاثیر EMDR بیشتر از آرمیدگی عضلانی توام با مواجه سازی ذهنی تدریجی و آرمیدگی عضلانی توام با غرقه سازی ذهنی بود. روش EMDR و آرمیدگی توام با مواجه سازی ذهنی تدریجی در کاهش شدت علایم PTSD موثراند. EMDR ماندگاری بیشتری در کاهش شدت علایم PTSD داشت. با توجه به اهمیت مداخلات روان شناختی، ضروری است که این روش ها در مداخلات بالینی بیماران مبتلا گنجانده شود.
  کلیدواژگان: PTSD، EMDR، آرمیدگی، مواجه سازی
 • مهرداد حاجی حسنی، اسماعیل سعدی پور صفحات 9-20
  اضطراب امتحان، یکی از انواع اضطراب های موقعیتی است که رابطه ی تنگاتنگی با عملکرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی اثربخشی موسیقی درمانی فعال و گشتالت درمانی در کاهش اضطراب امتحان بود. بدین منظور طی یک طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، یک مدرسه ی راهنمایی در شهرستان شهریار به صورت در دسترس انتخاب و دانش آموزان آن از نظر اضطراب امتحان مورد آزمون قرار گرفتند. سپس 24 نفر از دانش آموزانی که بالاترین نمره را کسب کرده بودند انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه موسیقی درمانی فعال، گشتالت درمانی و گروه کنترل کاربندی شدند. موسیقی درمانی فعال و گشتالت درمانی به مدت 8 جلسه، روی گروه های آزمایشی اجرا شد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی شفه تجزیه و تحلیل شد و نتایج نشان داد که موسیقی درمانی فعال و گشتالت درمانی در کاهش اضطراب امتحان موثر است اما بین موسیقی درمانی فعال و گشتالت درمانی در کاهش اضطراب امتحان، تفاوت معناداری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: موسیقی درمانی فعال، گشتالت درمانی، اضطراب امتحان
 • ابراهیم اکبری، احمد امیری پیچاکلایی صفحات 21-30
  سازه های روان شناختی نظیر سبک دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه در ایجاد مشکلات بین فردی نقش مهمی دارند. هدف پژوهش حاضر، تعیین علل تداوم نشانگان بالینی شکست عاطفی با تکیه بر سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگار اولیه بود. بدین منظور، طی یک پژوهش علی- مقایسه ای، از بین دانشجویان دانشگاه های شهر تبریز که حداقل سه ماه از شکست عاطفی شان می گذشت و علایم شکست در آنها باقی مانده بود، 40 دانشجو با نشانگان بالینی و 40 دانشجو بدون نشانگان بالینی (80 نفر) به شیوه ی نمونه گیری هدفمند انتخاب و از نظر سبک های دلبستگی و طرح های ناسازگار اولیه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج، نشان داد که دو گروه تفاوت معناداری در طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های دلبستگی دارند. این یافته ها می تواند نشانگر نقش تعیین کننده ی طرحواره ها و سبک دلبستگی در برهم خوردن روابط عاطفی افراد و واکنش های آسیب شناختی به فروپاشی آنها باشد. همچنین، به نظر می رسد که درمان های متمرکز بر این دو سازه، می تواند در بهبود مشکلات ناشی از شکست های عاطفی اثرگذار باشد.
  کلیدواژگان: شکست عاطفی، سبک دلبستگی، طرحواره های ناسازگار، سلامت روان
 • آمنه کاظمی صفحات 31-42
  همسران، فرزندان و نزدیکان افراد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه، معمولا در کنار این مبتلایان، به تدریج علایمی را از خود بروز می دهندکه به اختلال استرس پس از ضربه ی ثانویه معروف است. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش علایم اختلال استرس پس از ضربه ی ثانویه و مشکلات روان شناختی آنها بود. بدین منظور در یک طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل، 28 نفر مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ی ثانویه، به طور در دسترس انتخاب و از نظر اختلال استرس پس از ضربه ی ثانویه، افسردگی، اضطراب، استرس، نگرش های ناکارآمد و افکار خودآیند منفی مورد ارزیابی قرار گرفته و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل کاربندی شدند. گروه آزمایش، طی 8 جلسه ی گروهی 150 دقیقه ای، راهبردهای شناختی مبتنی برذهن آگاهی را فرا گرفتنه و در پایان، هر دو گروه مجددا مورد آزمون قرار گرفتند. مقایسه ی نتایج، نشان داد که آموزش راهبردهای شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش علایم کلی اختلال استرس پس از ضربه ی ثانویه و متغیرهای وابسته به آن شامل افکار و تصورات مزاحم، پاسخ های اجتنابی برانگیختگی و همچنین کاهش علایم افسردگی، اضطراب، استرس، نگرش های ناکارآمد و اعتقاد به افکار خودآیند منفی افراد مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ثانویه، موثر بوده است.
  کلیدواژگان: راهبردهای شناختی مبتنی برذهن آگاهی، اختلال استرس پس از ضربه ی ثانویه
 • زینب خانجانی، عباس بخشی پور رودسری صفحات 43-52
  نظریه ی ذهن، تبیین قدرت ذهن انسان برای تصور کردن حالت ها و درک تعامل اجتماعی به وسیله ی اسنادها، باورها، امیال، قصدها و هیجان ها در خود و دیگران است که به منظور تبیین و پیش بینی رفتار خود و دیگران انجام می شود. هدف پژوهش حاضر، مقایسه ی نظریه ی عام ذهن سو استفاده کنندگان جنسی از زنان با افراد عادی بود. بدین منظور، در یک پژوهش علی- مقایسه ای، از بین زندانیان متهم به سو استفاده جنسی از زنان در رده ی سنی 20 تا 35 شهر ارومیه 30 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و با 30 نفر که از لحاظ ویژگی های سنی، جنسی و تحصیلات با آنها همتا شده بودند، مورد مقایسه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها، نشان داد که سو استفاده کنندگان جنسی از زنان نسبت به گروه عادی در نظریه ی عام ذهن از نقص بیشتری برخوردارند و به نظر می رسد که مشکلات سو استفاده کنندگان جنسی در حوزه های صمیمت همدلی و تحریفات شناختی از نقص در نظریه ی ذهن ناشی می شود و می توان با آموزش این موضوعات در رفتار سو استفاده کنندگان جنسی مداخله کرد.
  کلیدواژگان: نظریه ی عام ذهن، سو استفاده کنندگان جنسی
 • محمد عاشوری، سیده سمیه جلیل آبکنار صفحات 53-64
  خودآموزی، برای کمک به دانش آموزان در سازماندهی الگوهای فکری، یادگیری و خودراهبری آنها صورت می گیرد. برنامه های باز آموزی اسنادی نیز به منظور آموزش دانش آموزانی طراحی شده که الگو های انگیزشی نامناسبی در جریان موفقیت و شکست خود دارند. در پژوهش حاضر، با یک مطالعه ی آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل تاثیر آموزش خود آموزی و باز آموزی اسنادی بر عملکرد حل مساله ی ریاضی دانش آموزان کم توان ذهنی بررسی شد. بدین منظور، 45 نفر از دانش آموزان کم توان ذهنی پایه ی سوم راهنمایی به روش در دسترس انتخاب و به تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. گروه آزمایش، طی 8 جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. مقایسه ی اطلاعات به دست آمده از تحلیل کوواریانس، نشان داد که نمرات آزمون حل مساله ی ریاضی گروه آزمایشی به طرز معناداری افزایش داشته است. بر اساس یافته های به دست آمده، می توان عنوان کرد که آموزش خودآموزی در مقایسه با بازآموزی اسنادی باعث عملکرد بهتر دانش آموزان کم توان ذهنی در حل مساله ی ریاضی شده است.
  کلیدواژگان: کم توان ذهنی، حل مساله، خو دآموزی، باز آموزی اسنادی
 • زینب عظیمی، مجید محمود علیلو صفحات 65-74
  کار حافظه ی اپیزودیک، یادآوری این است که چه چیز، چه زمانی و کجا اتفاق افتاده است. این حافظه کاملا مستعد از بین رفتن و تغییر است و عوامل مختلفی می تواند در تغییر یا تضعیف آن نقش داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر هیجان بر تثبیت حافظه ی اپیزودیک آزمودنی های زن و مرد بود. بدین منظور، از جامعه ی دانشجویان دانشگاه تبریز در سال تحصیلی 90-89 با روش خوشه ایتصادفی 60 زن و 60 مرد انتخاب شدند و در چارچوب یک طرح آزمایشی فهرستی از کلمات دارای بار هیجانی خنثی را دریافت کردند. سپس آزمون حافظه، روی آزمودنی ها اجرا شد و شرکت کنندگان به صورت تصادفی در یکی از این سه وضعیت: تماشای کلیپ ویدیویی غم انگیز 3 دقیقه ای، تماشای کلیپ ویدیویی شاد 3 دقیقه ای و کنترل (3 دقیقه استراحت) کاربندی شدند و پس از 30 دقیقه، پس آزمون حافظه اجرا شد. یافته ها، نشان داد که فقط هیجان منفی، موجب افزایش تثبیت حافظه ی موردی در زنان شد اما هیجان منفی و هیجان مثبت اثر معناداری در تثبیت حافظه ی منبع هر دو جنس نداشت. همچنین، یافته های پژوهش از این موضوع حمایت کرد که اثر هیجان بر حافظه ی اپیزودیک، کلی و فراگیر نیست و احتمالا هیجان، پس از یادگیری الگوها اثر متفاوتی در زنان و مردان دارد.
  کلیدواژگان: حافظه ی اپیزودیک، حافظه ی موردی، حافظه ی منبع، هیجان
 • حامد آقاباقری، بهرام میرزاییان صفحات 75-82
  مولتیپل اسکلروزیس، یکی از شایعترین بیماری های مزمن سیستم عصبی مرکزی و افسردگی یکی از شایع ترین بیماری های روانی همراه در بیماران مبتلا به این اختلال است که خود مداخلات روان شناختی مجزایی را طلب می کند. هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس بود. بدین منظور، در یک پژوهش نیمه آزمایشی همراه با گروه کنترل 28 نفر نمونه ی در دسترس از طریق فراخوان عمومی از زنان و دختران عضو انجمن مولتیپل اسکلروزیس استان یزد انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل کاربندی شدند. پرسشنامه ی افسردگی بک توسط آزمودنی ها، پیش و پس از اتمام جلسات درمان تکمیل شد و گروه آزمایش، طی 8 جلسه تحت درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن به صورت گروهی قرار گرفتند. نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد که میانگین نمرات افسردگی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل به صورت معناداری کاهش یافته است و درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن بر کاهش افسردگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس موثر بوده است.
  کلیدواژگان: درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن، مولتیپل اسکلروزیس، افسردگی
 • اصغر پوراسمعلی، منصور بیرامی صفحات 83-93
  بخشش، میلی درونی است که افراد را به سوی بازداری از پاسخ های ناخوشایند ارتباطی و رفتارکردن به طور مثبت، نسبت به کسی که به طور منفی با آن ها رفتار کرده است، متمایل می سازد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی عامل های شخصیتی و زیر مولفه های بخشش (تنفر پایا، حساسیت به مقتضیات و تمایل بر بخشش) در بین دانشجویان بود. بدین منظور، 430 نفر (201 پسر و 229 دختر) از دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز به روش نمونه گیری تصادفی نسبتی، انتخاب شدند و با پرسشنامه های پنج عاملی شخصیت و بخشش مالت، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که عوامل شخصیتی به طور ترکیبی 25 درصد از واریانس تنفر پایا و 21 درصد از واریانس حساسیت به مقتضیات و 6 درصد از واریانس تمایل بر بخشش را تبیین می کند. سازگاری به صورت منفی و روان رنجورخویی به صورت مثبت، نقش معناداری در پیش بینی تنفر پایا دارد؛ سازگاری، برونگرایی، روان رنجورخویی و وجدانی بودن نیز به طور مثبت قادر به پیش بینی حساسیت به مقتضیات اند. همچنین، دو بعد روان رنجورخویی به صورت منفی و سازگاری به صورت مثبت، قادر به پیش بینی معنادار تمایل بر بخشش است.
  کلیدواژگان: پنج عامل بزرگ شخصیت، بخشش
|
 • Pages 9-20
  Test anxiety، is a type of situational anxiety which bears a close relationship to the academic performance and progress of students. The present study aims to compare the effectiveness of active music therapy and Gestalt therapy in decreasing test anxiety. In so ding، in a semi-experimental design، involving a pre-test and post-test، a boy junior high school was selected from among junior high schools in Shahriar by using available sampling method. Then، Abolghasemi''s Test Anxiety Questionnaire was administered to the sample، out of which 24 subjects who had received the highest scores were chosen and randomly divided into 3 groups namely Music Therapy، Gestalt Therapy and Control groups. The first two groups (Music Therapy، and Gestalt Therapy groups) underwent active music therapy and Gestalt therapy for 8 sessions، while control group did not receive any treatment. The data were analyzed by using ANCOVA and Scheffe''s Posthoc Test. The results indicated that both active music therapy and Gestalt therapy were effective in decreasing test anxiety but there was not a significant difference between their effectiveness.
  Keywords: active music therapy, gestalt therapy, test anxiety
 • Pages 21-30
  Psychological constructs such as attachment styles and early maladaptive schemas play a significant role in creating interpersonal problems. This study aimed to determine the causes of continuation of clinical syndromes of emotional breakdown of university students based on attachment styles and early maladaptive schemas. In so doing، in a comparative-scientific study from among Tabriz City university students those who had suffered from emotional beak-down at least 3 months back and still had its symptoms، 40 students with Clinical Syndromes and 40 students without Clinical Syndromes were selected through purposive sampling method. Then، these subjects were administered the short version of Hazan and Shaver Young Schema Questionnaire، and the Adult Attachment Questionnaire. Results showed that both groups had significant differences in early maladaptive schemas and attachment styles. These findings reveal the decisive role of schemas and attachment style in breaking up individuals'' emotional relationships and pathological reactions. Likewise، it seems that treatment focused on these two structures i. e. attachment styles and early maladaptive schemas could be effective in improving problems resulting from emotional break-down.
  Keywords: emotional breakdown, attachment style, early maladaptive schema, depression, mental health
 • Pages 31-42
  Generally، the spouses، children and relatives of the individuals with Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) gradually show symptoms، called Secondary Traumatic Stress Disorder (S. T. S. D). The purpose of the present study was to investigate the effectiveness of training mindfulness based cognitive strategies in the reduction of the symptoms of secondary traumatic stress disorder (S. T. S. D) and psychological problems of the spouses of individuals with Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Therefore، in a semi-experimental design، involving a pre-test and post-test with control group، 28 spouses of individuals with PTSD were selected by using available sampling method and were randomly assigned into experimental and control groups. The experimental group received eight 150-minute training sessions concerning mindfulness-based cognitive strategies. Then both groups were assessed in terms of S. T. S. D، depression، anxiety، dysfunctional attitude، and negative automatic thoughts. The results of the study indicated that mindfulness-based cognitive strategies was effective in the reduction of the symptoms of S. T. S. D and other related variables including intrusive thoughts and notions، depression، anxiety، dysfunctional attitude، and negative automatic thoughts of individuals with PTSD.
  Keywords: mindfulness, STSD, PTSD
 • Pages 43-52
  Theory of mind attempts to demonstrate the power of human mind to us in order to conceive mental states and understand social interaction through attributes، beliefs، desires and emotions in himself/herself and others in order to explain and predict his/her own behavior or others. The purpose of the present study was to compare the global theory of mind between sexual abusers of female and normal individuals. Therefore، in a comparative study from among the prisoners in Urmia City with an age range of 20-35، those who were accused of female sexual abuse، 30 sexual abusers were selected through available sampling method and were matched and compared with 30 normal individuals in terms of characteristics such as age، gender and education. Data analysis showed that in comparison with normal individuals sexual abusers of female suffer from more deficiencies concerning global theory of mind. It seems that the problems of sexual abusers of female result from some deficiencies of global theory of mind in intimacy، empathy، cognitive distortions domains. By highlighting and teaching these items، we could intervene in the behavior of sexual abusers of females.
  Keywords: global theory of mind, sexual abusers
 • Pages 53-64
  Self-instruction helps students to organization their thought، learning and self-strategy patterns. Attribution retraining programs are designed to help those students who have inappropriate motivational patterns in the course of their own success and failure. The present research، with an experimental design، consisting of pre-test، and post-test with control group، investigated the effect of self-instructional training and attribution retraining on the performance of mathematical problem-solving of male students with mental defiecncy. In so doing، 45 junior high school students with metal deficiency in grade three were selected through available sampling method and were randomly assigned into experimental and control groups. Experimental group received treatment for 8 sessions. The results of covariance analysis indicated that the experimental group''s mathematical problem-solving scores increased significantly. Given the obtained data، it could be said that self-instruction training in comparison with attribution retraining helped mental deficient students to improve their performance much better.
  Keywords: mental defiecncy, problem, solving, self, instruction, attribution retraining
 • Pages 65-74
  The function of episodic memory is to recall what، where، and when something happened. Memory is prone to damage and change، and various factors can play a role in its changing and weakening. The purpose of this study was to determine the effect of emotion on the consolidation of episodic memory of female and male subjects. Therefore، in a study with an experimental design، from among Tabriz University students، 120 students (60 males and 60 females) were selected through cluster random sampling method in the academic year of 2010-2011. Then the subjects were provided with a list of words which were emotionally neutral and they were tested in terms of memory. After 5 minutes، the subjects were assigned equally and randomly into 3 groups. Each group was assigned a different task for 3 minutes i. e. watching positive videos، watching negative videos and resting. Then the three groups were again tested in terms of memory. The results of the study showed that only negative emotion significantly enhanced memory consolidation in females in some cases. However، neither positive nor negative emotions had any significant effects on source memory consolidation of both genders. The findings of the study indicate that the effects of emotion on episodic memory consolidation are not thorough and the emotion has different effects on males and females after they learn the patterns.
  Keywords: episodic memory, item memory, source memory, emotion, memory consolidation
 • Pages 75-82
  Multiple Sclerosis is one of the most common chronic diseases of the central nervous system that affects the sensory and motor function. Depression is also one of the most common mental illness among patients with Multiple Sclerosis (MS). The purpose of the present study was to examine the effectiveness of mindfulness-based group cognitive therapy in the reduction of depression in patients with multiple sclerosis. Given this، In a study with a semi-experimental design along with control group، 28 female individuals، who were members of Multiple Sclerosis Society of Yazad Province، were selected through available sampling method. The subjects were assigned into experimental and control groups having been assessed in terms of the rate of depression. Then the experimental group attended 8 sessions of mindfulness-based cognitive therapy (MBCT). The results of the analysis of covariance showed that the mean of depression scores of the experimental group decreased significantly in comparison with the control group. In other words، these results indicate that mindfulness-based cognitive therapy (MBCT) is effective in reducing the depression of MS patients.
 • Pages 83-93
  Forgiveness is an internal desire that helps individuals to refrain from showing unpleasant communication responses، and helps them to behave positively toward the person that treated them negatively. The purpose of the present study was to examine personality factors and forgiveness components (lasting resentment، sensitivity to circumstances، willingness to forgive) among university students. Therefore، 430 university students (N=430; female=229 & male=201) were selected from among undergraduate students of Tabriz University through proportion-stratified random sampling method. Then the sample was administered the Big Five Personality Inventory (NEO-FFI) and Mullet Forgiveness Questionnaire (FQ). The analysis of regression indicated that personality factors accounted for 0. 25% of variance of lasting resentment، 0. 21% of sensitivity to circumstances، and 0. 06% of variance of willingness to forgive. Agreeableness is a negative predictor of lasting resentment while neuroticism is a positive predictor of it. Agreeableness، Extraversion، Neuroticism، and Conscientiousness are positive predictors of sensitivity to circumstances. Neuroticism is a negative predictor of willingness to forgive but Agreeableness is positive predictor of it.
  Keywords: big five personality factors, forgiveness