فهرست مطالب

حسابدار - سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 157، اسفند 1382)
 • سال هجدهم شماره 2 (پیاپی 157، اسفند 1382)
 • 96 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/12/15
 • تعداد عناوین: 17
|
 • سرمقاله
  صفحه 2
 • گزارشگری مالی بانک ها
  هوشنگ خستویی صفحه 4
 • نظام بانکی ایران: چالش ها و محدودیت ها
  دکتر ولی الله سیف صفحه 8
 • پژوهش های رفتاری در حسابرسی
  دکتر یحیی حساس یگانه، عبدالرضا تالانه صفحه 13
 • بانکداری الکترونیک و مشکلات زیر ساختی ایران
  دکتر بهمن ذوالفقارپور صفحه 16
 • حسابداران رسمی و ارزیابی سهام
  منصور شمس احمدی صفحه 20
 • تغییر دیدگاه سهامداران نسبت به ارزش بنگاه
  ابوالقاسم فخاریان صفحه 24
 • یادداشت های توضیحی صورت های مالی
  امیرعلی ثابتی صفحه 28
 • گفتگو با محمد جواد صفار
  صفحه 30
 • مجمع عمومی عادی سالانه ی انجمن حسابداران خبره ی ایران
  صفحه 34
 • گزارشی از همایش حسابداری و توسعه بانکداری
  صفحه 38
 • حسابداری 2015
  محمد علیمیرزایی صفحه 44
 • اخبار آیفک
  صفحه 47
 • اخبار سیما
  صفحه 53
 • اخبار حرفه
  صفحه 55
 • قوانین و مقررات
  صفحه 84
 • سخنی با دانشجو
  صفحه 90