فهرست مطالب

دانش کشاورزی و تولید پایدار - سال بیست و دوم شماره 4 (زمستان 1391)

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار
سال بیست و دوم شماره 4 (زمستان 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/12/15
 • تعداد عناوین: 12
|
 • جواد طایی سمیرمی*، احمد قنبری، ابراهیم امیری، عبدالعلی غفاری، براتعلی سیاهسر، شمساله ایوبی صفحه 1
  پهنه بندی آگرواکولوژیک یک مدل چند معیاری است که می تواند برای ایجاد پایگاه اطلاعات مکان دار، ارزیابی و برنامه ریزی استفاده از اراضی کشاورزی مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش به منظور پهنه بندی منطقه بروجن از نظر سیستم های زراعی تولید گندم در شرایط پتانسیل و محدودیت آب انجام گرفته است. به این منظور پایگاه داده های دراز مدت روزانه اقلیمی با استفاده از 18 ایستگاه سینوپتیک و کلیماتولوژیک پوشش دهنده منطقه مورد مطالعه ایجاد شد و پتانسیل تبخیر و تعرق نیز بر اساس روش پنمن –مونتیث و با استفاده از نرم افزار ET.Calculator محاسبه گردید. برای شبیه سازی عملکرد گندم در شرایط بهینه تولید و شرایط محدودیت آب از مدل WOFOST که قبلا واسنجی شده بود، مورد استفاده قرار گرفت. میزان عملکرد گندم برای همه ایستگاه ها شبیه سازی شده و اطلاعات حاصل بصورت داده های مکان دار به محیط نرم افزار ArcGIS وارد گردید و برای تخمین عملکرد در سطح منطقه از تابع Spline برای درونیابی بین داده های خروجی حاصل از مدل استفاده شد. نتایج نشان داد عملکرد پتانسیل از 2/2 تا4/6 تن در هکتار در منطقه مورد مطالعه متغیر می باشد به طوریکه دشت های مرکزی و شمال شرقی حوضه در مقایسه با نواحی جنوبی و غربی پتانسیل عملکرد بالاتری برای تولید گندم دارند. همچنین عملکرد در شرایط محدودیت آب از4/2 تا 7/3 تن در هکتار متغیر می باشد، به طوریکه دشت های جنوب شرقی در مقایسه با نواحی جنوبی و غربی استعداد بیشتری برای تولید گندم در شرایط محدودیت آب یا دیم دارند. بر اساس نتایج حاصل از تحلیل شکاف عملکرد، منطقه مورد مطالعه به 4 پهنه آگرواکولوژیک تفکیک می گردد:1- ناحیه متناسب برای زراعت آبی تولید گندم با شکاف عملکرد 2/4 تا 2/6 تن در هکتار2-ناحیه متناسب برای زراعت دیم با شکاف عملکرد 3تا 6/3 تن در هکتار 3- ناحیه متناسب برای هر دو سیستم زراعی دیم و آبی با شکاف عملکرد کمتر از 4/2 تن در هکتار و 4- ناحیه نامناسب برای تولید گندم. تحلیل الگوی بیلان آبی در منطقه مورد مطالعه نشان داد، مهمترین عامل ایجاد شکاف عملکرد در حالت پتانسیل نسبت به محدودیت آب در منطقه مورد مطالعه، الگوی توزیع بارش و دمای پایین در طول دوره رشد مرطوب است. به طور کلی نتایج این مطالعه نشان داد که مدل WOFOST توانایی خوبی برای شبیه سازی عملکرد گندم در شرایط پتانسیل و محدودیت آب دارد و می توان از آن به عنوان ابزاری مناسب جهت تحلیل سیستم های زراعی در مقیاس های منطقه ای استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پهنه بندی اگرواکولوژیک، سامانه اطلاعات جغرافیایی، سیستم های زراعی، گندم، مدل WOFOST
 • فاطمه سلیمانی، گودرز احمدوند*، بیژن سعادتیان صفحه 13
  این پژوهش در سال زراعی 88-1387 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل مقدار نیتروژن در چهار سطح 100، 150، 200 و 250 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار، به عنوان عامل اصلی و تراکم علف هرز خردل وحشی در پنج سطح صفر، 4، 8، 16 و 32 بوته در مترمربع به عنوان عامل فرعی بود. کاربرد کود نیتروژن، عملکرد بیولوژیک و دانه کلزا را افزایش داد. در تمامی سطوح نیتروژن، افزایش تراکم و ماده خشک علف هرز خردل وحشی، عملکرد بیولوژیک و دانه کلزا را کاهش داد. همچنین تولید ماده خشک خردل وحشی با کاربرد بیشتر کود، در کلیه تراکم های مورد بررسی افزایش نشان داد. با افزایش مصرف نیتروژن تا سطح 200 کیلوگرم در هکتار، شیب اولیه افت عملکرد بیولوژیک و دانه کلزا نسبت به تراکم و ماده خشک خردل وحشی کاهش یافت. تغییرات تعداد بذر تولیدی خردل وحشی نسبت به تراکم و ماده خشک آن روند غیرخطی داشت و با مصرف بیشتر نیتروژن، شیب اولیه تولید بذر خردل وحشی، بیشتر شد. با افزایش تراکم علف هرز خردل وحشی در هر چهار سطح نیتروژن، سرعت افزایش جمعیت علف هرز نقصان یافت و بین سطوح 200 و 250 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، تفاوت چندانی از این نظر وجود نداشت. ماده خشک تولیدی علف هرز نسبت به تراکم آن شاخص مطلوب تری برای تخمین کاهش عملکرد بیولوژیک و دانه کلزا و تولید بذر خردل وحشی بود. با توجه به نتایج حاصل، مصرف 200 کیلوگرم نیتروژن در هکتار برای همدان و مناطق مشابه توصیه می-گردد.
  کلیدواژگان: پویایی بذر، تداخل، کاهش عملکرد، کود، مدل
 • مهدی شعبانزاده، ناصر شاهنوشی*، محمود دانشور، محمد قربانی، مجتبی مجاوریان صفحه 29
  حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی از اولویتهای اساسی در برنامهتوسعه اقتصادی اکثر کشورهاست. با این وجود طرح بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی در ایران با بحثهای فراوانی از سوی موافقان و مخالفان آن روبرو بوده است. با این رویکرد، هدف اصلی این مطالعه ارزیابی عملکرد بنگاه های زودبازده و بررسی میزان دسترسی به اهداف پیشبینی شده در این طرحها در زمینه اشتغال، سرمایهگذاری و بهبود سودآوری میباشد. جهت بررسی این موضوع بنگاه های دریافت کننده اعتبارات زودبازده در بخش زنبورداری شهرستان بابل طی سال 1386 از طریق سرشماری انتخاب (50 طرح) و با گروهی دیگر از بنگاه ها که از اعتبارات بنگاه های زودبازده استفاده نکردهاند (52 طرح) با استفاده از روش جورسازی مورد مقایسه قرارگرفتهاند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که میزان انحراف مالی و اشتغال در نمونه مورد بررسی بسیار پایین بوده است. همچنین بررسی نتایج در میان بنگاه های در حال فعالیت نشان داد اگر چه این اعتبارات تاثیر مثبت بر اشتغال و سرمایهگذاری کوتاهمدت و بلندمدت این گروه از بنگاه ها داشته اما میزان اشتغال پیشبینی شده در این طرحها به طور کامل محقق نشده و هزینه واسطه در این گروه از بنگاه ها بدون آن که اثر معنی داری بر سودآوری کوتاهمدت و بلندمدت این گروه از بنگاه ها داشته باشد افزایش یافته است. با توجه به نتایج این مطالعه تاسیس سیستم جامع اطلاعاتی، تفکیک دو مفهوم بنگاه های با سابقه و بنگاه های تازه تاسیس، ایجاد بانکهای تخصصی جهت حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط، استفاده از فارغ التحصیلان دانشگاهی این رشته و توجه به اثرات غیرمستقیم اعتبارات پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: اشتغال، اعتبارات بنگاه های کوچک و متوسط، سرمایه گذاری، روش جورسازی
 • شهزاد ایرانیپور*، عزیزخرازی پاکدل صفحه 45
  بعضی از محققین از تله های تخم سن برای تخمین نسبت پارازیتیسم یا تغییرات جمعیت پارازیتوئیدهای آن (متعلق به خانواده های Scelionidae و Encyrtidae) استفاده کرده اند. با این حال رابطه ی کمی این داده ها با شمارش های مطلق مزرعه ای بررسی نگردیده است. لذا نیازی به استاندارد نمودن این روش احساس می شود. در این بررسی تلاش گردیده که نقش ارتفاع و تراکم تخم، در به-دام اندازی پارازیتوئیدها توسط تله ها محقق گردد. برای این منظور، یک آزمایش فاکتوریل بر پایه ی بلوکهای کامل تصادفی در پنج بلوک با سه سطح ارتفاع (20، 40 و 70 سانتی متر) و سه سطح تراکم (یک، دو و چهار دسته تخم) در مزرعه ای در شریف آباد ورامین اجرا شد. در هر بلوک و برای هر تیمار دو مشاهده در نظر گرفته شد. آزمایش در دو هفته ی متوالی تکرار گردید. بدین ترتیب یک سری از تله های تخم در هر نوبت بر اساس نقشه ی آزمایش گذاشته شد ویک هفته بعد برداشته شد. نخستین تله گذاری در چهار اردیبهشت و بعدی در 11 اردیبهشت انجام شد. نسبت پارازیتیسم کل به انضمام هر یک از دو گونه ی Trissolcus vassilievi و T. grandis مورد مقایسه قرار گرفت. در تله گذاری نخست، نه ارتفاع و نه تراکم روی پارازیتیسم تاثیری نداشتند. با این وجود، در دومین تله گذاری، تفاوت معنی داری در درصد پارازیتیسم T. grandis در تله های نصب شده در ارتفاع 20 و 70 سانتی متر مشاهده شد، به طوری که 8/10 درصد گروه نخست در برابر 4/34 درصد گروه دوم مورد حمله ی این گونه قرار گرفتند. از طرفی، یک تفاوت بسیار معنی دار بین تراکم های یک و دو دسته تخم به ثبت رسید، به طوری که 9/12 و 9/37 درصد از تراکمهای مذکور مورد حمله ی T. vassilievi قرار گرفتند. هیچ تفاوت معنی داری در پارازیتیسم کل در تله گذاری دوم مشاهده نشد. پارازیتیسم کل در دو نوبت تله گذاری بترتیب 5/11 و تقریبا 50 درصد بود. به نظر می رسد تمایلی به سمت بالای بوته های گندم در T. grandis و در جهت عکس در T. vassilieviوجود دارد. این می تواند یکی از اجزایی باشد که زیستخوان دو گونه را جدا و همزیستی آنها را امکانپذیر می سازد. انحراف معنی داری از پارازیتیسم مزرعه ای و ترکیب طبیعی زنبورها در تله ها مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: پارازیتویید تخم، تله ی تخم، نمونه برداری، Trissolcus vassilievi، Trissolcus grandis
 • اسماعیل رضایی چیانه*، سعید زهتاب سلماسی، کاظم قاسمی گلعذانی، عباس دل آذر صفحه 56
  افزایش مصرف گیاهان دارویی و محدودیت منابع آبی برای تولید بسیاری از این گیاهان، ضرورت شناسایی ژنوتیپ های سازگار به شرایط تنش را آشکار می سازد. بنابراین، دوآزمایش مزرعه ای طی سال های 90- 1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا شد تا واکنش توده های بومی رازیانه به تیمار های آبیاری مورد ارزیابی قرار گیرد. آزمایش در قالب طرح کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد که در آن تیمارهای آبیار (آبیاری بعد از 60، 90، 120 و 150 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A) در کرت ها اصلی و توده های بومی رازیانه (همدان، ازمیر و گازی آنتپ) در کرت ها فرعی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمارهای آبیاری بر تمام صفات مورد مطالعه اثر معنی داری داشته است. افزایش فواصل آبیاری از 60 به 150 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر سبب کاهش ارتفاع بوته، تعداد چتر در بوته، تعداد دانه در چتر، تعداد دانه در چترک، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیکی گردید. اما تعداد چترک در هر چتر افزایش نشان داد. عملکرد دانه در توده ازمیر نسبت به دو توده گازی آنتپ و همدان بالاتر بود. به نظر می رسد با توجه به محدودیت منابع آبی در منطقه، آبیاری پس از 90 میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر و توده ازمیر برای تولید دانه مناسب باشد.
  کلیدواژگان: آبیاری، اجزای عملکرد، توده های بومی و رازیانه
 • اکرم احمدپور سفیدکوهی*، مهدی قاجار سپانلو، محمدعلی بهمنیار صفحه 71
  برای بررسی تاثیر کاربرد سه و پنج دوره متوالی کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست با و بدون کودشیمیایی NPK بر میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم و برخی از ویژگی های رشدی گندم لاین N-8118 (Triticum aestivum line N-8118)، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در 4 تکرار به صورت گلدانی اجرا گردید. در این طرح فاکتور اصلی 10 سطح کودی شامل: شاهد (بدون مصرف کمپوست و کودشیمیایی)، کودشیمیایی طبق آزمون خاک، چهار سطح کمپوست زباله شهری و 4 سطح ورمی کمپوست (20 و40 تن در هکتار با و بدون نصف کودشیمیایی NPK) و فاکتور فرعی کاربرد سه و پنج دوره متوالی آنها بود. نتایج نشان داد که غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ و همچنین ارتفاع گیاه، تعداد پنجه، سطح برگ و مقادیر کلروفیل a و a+b گیاه در مرحله غلاف رفتن با کاربرد مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری و ورمی کمپوست نسبت به شاهد افزایش معنی داری یافت. بالاترین میزان سطح برگ بر اثر کاربرد پنج دوره متوالی 20 تن کمپوست زباله شهری همراه با نصف کود شیمیایی، بیشترین میزان کلروفیل a، b، a+b، شاخص کلروفیل برگ پرچم، تعداد پنجه و میزان نیتروژن برگ با کاربرد 40 تن ورمی کمپوست همراه با نصف کود شیمیایی و بیشترین تجمع فسفر و پتاسیم برگ نیز در تیمار 40 تن کمپوست همراه با نصف کود شیمیایی حاصل شد. ضمنا با افزایش دوره های مصرف کود از سه به پنج، غلظت فسفر، پتاسیم، کلروفیل a و a+b برگ پرچم افزایش یافت. بنابراین می توان بیان کرد که مصرف کودهای آلی بخصوص به شکل کمپوست شده اثرات مفیدی بر رشد گیاه و افزایش غلظت نیتروژن، فسفر و پتاسیم برگ گندم خواهد داشت.
  کلیدواژگان: پتاسیم، فسفر، کمپوست زباله شهری، گندم، نیتروژن، ورمی کمپوست
 • شرمین کریمی*، ترحم مصری گندشمین، نصرت الله خادم الحسینی صفحه 87
  از عوامل مهم در مدیریت ماشین ها، تخمین عمر مفید ماشین است. تصمیم به جایگزینی یک ماشین کشاورزی، علاوه بر امر مدیریتی یک تصمیم اقتصادی در سیستم های مکانیزه کشاورزی نیز می باشد. هزینه های تعمیر و نگهداری که متاثر از عمر تراکتور، ساعات کارکرد و نحوه استفاده از آن می باشد، در تعیین عمر بهینه اقتصادی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در کشورهای صنعتی، برای جلوگیری از هدررفت سرمایه، هزینه های نگهداری و عمر مفید ماشین های کشاورزی سالانه تعیین شده و به صورت جداولی ارائه می گردد. در راستای بهینه سازی استفاده از سرمایه و ماشین و به منظور برآورد عمر مفید تراکتورهای کشاورزی، با لحاظ نمودن هزینه های تعمیر و نگهداری تجمعی و مدل های هزینه ای مناسب، مطالعه ای روی تراکتورهای متداول در استان آذربایجان غربی، شامل تراکتورهای مسی فرگوسن 285، مسی فرگوسن 399 و یونیورسال (650U) انجام پذیرفت. اطلاعات جمع آوری شده شامل هزینه های تعمیر و نگهداری، ساعات کارکرد سالانه و همچنین قیمت اولیه تراکتورها می باشد. میزان سودسرمایه و استهلاک انباشته و در نتیجه هزینه های سرمایه ای و تعمیر و نگهداری انباشته برای هر مدل تراکتور محاسبه شد و عمر اقتصادی تراکتورها تعیین گردید. در نهایت منحنی های هزینه سرمایه ای در مقابل سن کارکرد تراکتورها به سال، رسم شد. اصولا، هزینه کل تجمعی به ازای هر واحد کار برای یک تراکتور، تا نقطه معینی از عمر آن، دارای حالتی نزولی است و از آن نقطه به بعد، روندی صعودی پیدا خواهد کرد. سالی که حداقل هزینه کل تجمعی را داشته باشد، از نظر اقتصادی، بهترین زمان برای جایگزین کردن ماشین می باشد. پایان سال نهم، دهم و سیزدهم به ترتیب برای تراکتورهای یونیورسال (650U)، مسی فرگوسن 399 و مسی فرگوسن 285 به عنوان زمان بهینه برای جایگزینی این مدل تراکتورها، پیشنهاد گردید.
  کلیدواژگان: استان آذربایجان غربی، تراکتور، سن جایگزینی، عمر مفید اقتصادی
 • پرستو مرادی، محسن زواره*، غلامرضا محسن آبادی، محمد ربیعی صفحه 99
  به منظور تعیین تراکم بوته و تاریخ کاشت مناسب برای کاشت تریتیکاله در رشت، آزمایشی در سال زراعی 1388 -1387 به صورت کرت خرده شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در موسسه تحقیقات برنج کشور اجرا شد. کرت های اصلی آزمایش شامل چهار تاریخ کاشت (31 شهریور، 10، 20 و 30 مهرماه) و کرت های فرعی شامل تراکم بذر در واحد سطح (275، 350، 425 و 500 بوته در متر مربع) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که تعداد پنجه در بوته تنها تحت تاثیر تراکم بوته کاشته شده قرار گرفته است. بیشترین تعداد پنجه (6/13 عدد) در گیاه در تیمار کاشت 275 بوته در متر مربع در هکتار بدست آمد و با افزایش تراکم بوته تعداد پنجه کاهش یافت و کمترین تعداد آن در 500 بوته بدست آمد. تراکم بذر کاشته شده تاثیر معنی داری بر طول سنبله و عملکرد ماده خشک بوته ها نداشت؛ این دو ویژگی تنها تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفتند. گیاهان در تاریخ کاشت 31 شهریور، در مقایسه با سایرین، بیشترین ماده خشک و طول سنبله را داشتند. یافته های این آزمایش همچنین، نشان داد که برهمکنش تاریخ کاشت × تراکم بذر بر عملکرد دانه در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله و همچنین، شاخص برداشت گیاهان تاثیر معنی دار داشته است. بیشترین تعداد دانه در سنبله در تاریخ کاشت 31 شهریور ماه با تراکم کاشت 350 بذر در متر مربع به میزان 45/73 عدد و بیشترین شاخص برداشت در تاریخ کاشت 20 مهرماه و تراکم 275 بوته در متر مربع به میزان 86/42 بدست آمد. بیشترین عملکرد در تاریخ کاشت 31 شهریور و تراکم کاشت 500 بوته (2/5863 کیلوگرم در هکتار) و کمترین آن در تاریخ کاشت 20 مهر و تراکم بوته 275 بوته در متر مربع (08/3351 کیلوگرم در هکتار) بدست آمد. با توجه به یافته های این پژوهش بهترین تاریخ کاشت و تراکم بوته مربوط به 31 شهریور و 500 بوته در متر مربع است.
  کلیدواژگان: تاریخ کاشت، تراکم کاشت، تریتیکاله، عملکرد دانه
 • علی میرزازاده*، شمس الله عبدالله پور، محمد مقدم، خسرو محمدی صفحه 113
  با وجود اینکه متوسط افت کمباین در کشورهای پیشرفته 4 تا5 درصد تخمین زده می شود، متاسفانه براساس تحقیقات بعضی از پژوهشگران این عرصه، این مقدار برای کشور ایران تا 20درصد (حتی بیشتر) نیز گزارش شده است. برای داشتن حداقل افت، باید فرآیند عمل آوری محصول (برش، انتقال، کوبش، جداسازی و. .. ) بهینه گردد. بیان معادلات رفتاری قسمت های مختلف، اولین قدم در عملی شدن این مهم می باشد. یکی از فرآیندهای مهم در عملیات برداشت غلات توسط کمباین، عبارت از کوبش مواد می باشد که تاثیر بیشتری بر عملکرد کمباین دارد. حداقل عبور مواد غیر دانه ای سبب کاهش بیش باری واحد تمیزکننده و کاهش افت این واحد و نیز کاهش آلودگی مخزن دانه به مواد غیردانه ای می شود. ارتفاع ساقه، شدت تغذیه، فاصله کوبنده و ضدکوبنده و سرعت دورانی کوبنده از عوامل کاری موثر در طراحی و کارکرد و افت کوبنده کمباین می باشند. در این راستا، یک آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار با کمباین سهند s68 انجام گرفت. متغیرهای های مستقل مد نظر عبارت بودند از: ارتفاع ساقه، نرخ تغذیه، نسبت ابتدای فاصله کوبنده به انتهای آن و سرعت کوبنده. عبور مواد غیردانه ای از شبکه ضدکوبنده نیز به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که اثر هر چهار عامل روی عبور مواد غیردانه ای در سطح احتمال 01/0 معنی دار است. به طوری که میزان عبور مواد غیردانه با کاهش ارتفاع ساقه، کاهش شدت تغذیه، کاهش فاصله کوبنده و ضدکوبنده و افزایش دور کوبنده افزایش یافت. با وجود معنی دار بودن برخی از اثرهای متقابل عوامل، این اثرات اغلب از نوع تغییر در مقدار بودند. با توجه به معنی دار بودن اثر این چهار عامل روی عبور مواد غیردانه ای و برای بیان رابطه ریاضی متغیرهای مستقل (ارتفاع ساقه، نرخ تغذیه، مقدار فاصله کوبنده و ضدکوبنده و سرعت کوبنده) با متغیر وابسته (میزان عبور مواد غیردانه ای) از رگرسیون چند متغیره استفاده گردید. نتایج حاصل از تجزیه واریانس رگرسیون نشان داد که یک رابطه معنی داری در سطح احتمال 001/0 بین متغیرهای مستقل و وابسته وجود دارد. در نهایت مناسب ترین مدل به برای میزان عبور مواد غیردانه ای (y3) به ترتیب زیر برآورد شد:y3 =exp(c1x1+ c2x2+ c3x3+ c4x4)که در آن x1، x2، x3 و x4 به ترتیب ارتفاع ساقه محصول، شدت تغذیه محصول، فاصله کوبنده و ضدکوبنده و سرعت کوبنده و c0، c1، c2، c3 و c4 ضرایب ثابت می باشند.
  کلیدواژگان: ارتفاع ساقه، سرعت کوبنده، فاصله کوبنده و ضدکوبنده، کمباین، مواد غیردانه ای، نرخ تغذیه
 • اسماعیل پیش بهار*، اکبر نصیری صفحه 125
  تولید توت فرنگی در استان کردستان که بیش از 70 درصد از تولید کشور را تامین می کند، از جنبه های گوناگونی نظیر ایجاد اشتغال و درآمد برای خانوارهای روستایی، دارای اهمیت است. با این حال، تولید این محصول در استان کردستان دارای مشکلاتی است که باعث شده است میزان تولید و عملکرد این محصول در استان، تا حد زیادی کمتر از متوسط جهانی این محصول باشد. هدف اصلی این تحقیق «تعیین کارایی فنی تولیدکنندگان مختلف توت فرنگی در شهرستان سنندج» است. برای این منظور از طریق پرسشنامه داده های مورد نیاز از 129 نفر بهره بردار در سال زراعی 89-1388 جمع آوری شده است. برای رسیدن به اهداف طرح، از تابع تولید ترانسلوگ و تخمین همزمان تابع تولید مرزی و ناکارائی استفاده شده است. نتایج فنی نشان دادند که کارایی فنی مزارع کشت این محصول، در دامنه 42/0 تا 98/0 قرار دارد و میانگین کارایی فنی آنها در حدود 83/0 می باشد. بررسی مدل ناکارایی نیز نشان داد متغیرهای سطح تحصیلات، تکفل، تجربه و تعداد وجین اثر منفی بر ناکارایی داشتند و متغیرهای تعداد قطعات، سن بوته و فاصله بوته ها از یکدیگر نیز اثر مثبت بر ناکارایی دارند.
  کلیدواژگان: تابع تولید ترانسلوگ، توت فرنگی، شهرستان سنندج و کارایی فنی
 • فاطمه عرفانی، مجید شکرپور*، علی مومنی، عبدالرحمان عرفانی صفحه 135
 • فاطمه زواری*، نوازالله صاحبانی، حسن رضا اعتباریان صفحه 149
  در این پژوهش چهار جدایه Trichoderma virens از نظر میزان فعالیت آنزیمی بتا 1و3 گلوکانازی و همچنین کنترل کنندگی بیماری بوته میری خیار (Phytophthora drechsleri) در شرایط گلخانه و آزمایشگاه بررسی شدند.. برای بررسی فعالیت آنتاگونیستی جدایه های فوق، آزمایش های گوناگونی به کمک روش متقابل و آزمون اثر مواد فرار انجام گرفت. همچنین اثر pH (3، 5، 7، 8 و 9) و دما (5، 15، 20، 25، 30 و 40 درجه سانتی-گراد) روی رشد جدایه های تریکودرما بررسی شد. میزان رشد پرگنه ای جدایه های فوق در محیط کشت آب آگار دارای کربوکسی متیل سلولز(CMC) نیز مورد ارزیابی قرار گرفت و دیده شد که میان میزان رشد پرگنه ای جدایه ها و میزان فعالیت بتا1و3 گلوکانازی مترشحه از آن ها ارتباط مستقیمی وجود دارد. بطور کلی نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که گونه T. virens 304 و T. virens 414.8 در کنترل بیولوژیکP. drechsleri تواناتر از دیگر جدایه ها بوده. همچنین نتایج همبستگی میان درصد کنترل کنندگی و میزان فعالیت بتا 1و3 گلوکانازی مثبت ارزیابی شد، در نتیجه میان این دو شاخص رابطه مستقیمی وجود دارد.
  کلیدواژگان: آنزیم بتا 1و3 گلوکاناز، بوته میری خیار، کنترل بیولوژیک، همبستگی، Phytophthora drechsleri
|
 • J. Taei Semiromi*, A. Ghanbari, E. Amiri, A. Ghaffari, B. Siahsar, Sh Ayoubi Page 1
  Agroecological zoning is multidisciplinary model that could be applied to create spatial database, due to evaluation and agricultural land use planning. This study was performed in order to evaluate the wheat cropping system with agroecological zoning methodology in the Borujen watershed. Therefore the long term daily climatic database was made from 18 synoptic and climatic stations that covered whole of study area. Potential evapotranspiration was calculated using ET Calculator software base on Penman-Montith method. The WOFOST model showed acceptable performance during validation for predicting yield and development stages of wheat cultivars under potential and water limited conditions. Wheat yield production was simulated for all stations, and then the outputs of model were interred to ArcGIS software setting. The output data of model was interpolated using Spline function for yield estimation overall study area. Results showed, mean potential yield of wheat was varied 6.2 to 6.9 t ha-1 overall study area, so that the central and northern east basins are more suitability for yield production in potential mod. Mean water limited yield of wheat was varied 2.4 to 3.7 t ha-1 overall study area, so that the eastern south basins (Imam Qeis basin) are more suitable for wheat in rainfed or water limited conditions.The results of yield gap analysis in different wheat cropping systems performed on four different agro-ecological zones, include of Zone1: yield gaps = 4.2-6.2 Mg/ha, Zone 2: yield gaps = 3-3.6 Mg/ha, Zone 3: yield gaps < 2.4 Mg/ha, and Zone 4 is unsuitable area. Analysis of water balance pattern in the study area showed that, the main factors that affected on yield gap are rainfall distribution and low temperature during moisture growing period. This study demonstrates that WOFOST model has the good capability for wheat yield simulation in potential and water limited conditions and can be used as suitable approach to analyze the cropping systems at regional scales.
  Keywords: Agroecological zoning, Cropping systems, GIS, WOFOST model, Winter wheat
 • F. Soleymani, G. Ahmadvand*, B. Saadatian Page 13
  This research was carried out as a split plot experiment based on a randomized complete block design with three replications at Agricultural Faculty of Bu-Ali Sina University, during 2008-2009. Experimental treatments were amounts of nitrogen fertilizer at four levels (100, 150, 200 and 250 kgN.ha-1) and five wild mustard densities (0, 4, 8, 16 and 32 plants.m-2). Nitrogen fertilizer increased canola biological and economic yield. In whole nitrogen levels, increasing of wild mustard density and dry matter reduced biological and economic yield of canola. Also, in whole evaluated densities, wild mustard dry matter enhanced by more of nitrogen application. By increasing nitrogen up to 200 Kg N ha-1, the initial slop of biological and grain yield loss of canola reduced in compared with plant density and dry matter of wild mustard. Wild mustard seed production variation in response to its plant density and dry matter showed a non-linear trend and enhancing of nitrogen application increased initial slope of wild mustard seed production. By increasing wild mustard plant density in each of four nitrogen levels, population growth rate of weed was reduced and there wasn’t very difference between 200 and 250 Kg N ha-1. Dry matter of weed than its plant density was a better indicator to estimate reduction of biological and grain yield of canola and wild mustard seed production. According to obtained results, 200 Kg N ha-1 is recommended for Hamedan and similar regions.
  Keywords: Fertilizer, Interference, Seed dynamic, yield loss
 • M. Shabanzadeh, N. Shahnoshi*, M. Daneshvar, M. Ghorbani, M. Mojaverian Page 29
  Supporting the establishment and development of small and medium economic enterprises is one of the basic priorities of the economic development programs in most countries. However, opponents and proponents have largely discussed the effectiveness of small and medium economic enterprises in Iran. With this approach, the purpose of this study is to evaluate the performance of enterprise's early return and will review and evaluate the achievement of goals in the fields of sustainable employment, investment and profitability improvement. For examining these subject, early return enterprises, exploited in the beekeeper's sector in the city of Babol during 1386, were selected through a census (50 samples) and compared (using matching methods) with another group of firms that have not used the credits of the early return firms (52 samples). The results of this study revealed that employment and financial diversion of samples were very low. Furthermore, the results obtained from active firms revealed that these credits have had a positive impact on employment, short and long-term investment in this group of firms. However, the employment rate predicted in the projects, in the exploitation year, has not been fully achieved and the cost of intermediaries in this group of firms has increased without any significant effect on short and long-term profitability of this group of firms. According to the results this study, Establish a comprehensive information system, separating the two concepts of new Enterprises and old enterprises, created specialized banks to support small and medium enterprises and attention to the indirect effects the credit is proposed. Classification JEL: M51; H32; O16; C78
  Keywords: Employment, Credits of small, medium enterprises, Investment, Matching method
 • Sh Iranipour*, A. Kharrazi Pakdel Page 45
  Some researchers have been used sunn-pest egg traps for estimating parasitism rates or population changes of its egg parasitoids (belonging to Scelionidae and Encyrtidae). However, quantitative relationships of these data to absolute field counts have not been studied. It is felt so a need for standardizing this method. In this study, it was attempted to discover role of height as well as egg density per trap in catching parasitoids. For this purpose, a factorial experiment at a RCBD basis was run in five blocks with three levels of height (20, 40, and 70cm) and three levels of density (1, 2, and 4 clutches of eggs) in a field in Sharifabad, Varamin. Two observations for each treatment were included in each block. Experiment was repeated in two sequential weeks. Thus a series of egg-traps were placed each time, based on map of design and removed one week later. First trapping was carried out at April 24th and later one at May 1st. Rate of parasitism by Trissolcus vassilievi and T.grandis as well as overall parasitism were compared. In the first trapping, neither height nor density made an effect on parasitism. In second trapping however, it was observed a significant difference in %parasitism by T.grandis between traps placed at 20 and 70 cm, as 10.8% of first one vs. 34.4% of second one was attacked by this species. On the other hand a highly significant difference also was recorded between densities 1, and 2 egg masses, as 12.9 and 37.9% of respected densities was attacked by T.vassilievi. No significant difference was seen in overall parasitism in second time of trapping. Total rate of parasitism was 11.5 and ≈ 50% in two times of trapping respectively. It seems that there was a tendency toward top of wheat plants in T.grandis and in an opposite direction in T.vassilievi. This may be one of the components that separates two species niche and makes their co-existence possible. Significant biases were observed in traps both in parasitism percentage and natural combination of wasps.
  Keywords: egg parasitoid, egg trap, sampling, Trissolcus vassilievi, Trissolcus grandis
 • E. Rezaei Chiyaneh*, S. Zehtab Salmasi, K. Ghassemi Golezani, A. Delazar Page 56
  Increasing the use of medicinal plants and limitation of water resources for production of these plants reveal the necessity of identification of the adapted genotypes to stress condition. Thus, two field experiments were conducted during 2009 - 2011 at the Research Farm of the Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Iran, to evaluate response of Fennel Landraces to irrigation treatments. Experiments were arranged as split plot based on randomized complete block design in three replications with irrigation treatments (Irrigation after 60 mm, 90 mm, 120 mm and 150 mm evaporation from class A pan) in main plots and Landraces (Hamdan, Ezmir and Gaziantep) in subplots. Irrigation treatments had significant effects on all traits. Increasing irrigation intervals from 60 to 150 mm evaporation resulted in decreasing plant height, umbels per plant, seeds per umbel, seeds per umbelet, 1000-seed weight, plant biomass and grain yield. But umbelets per umbel was increased. Grain yield of Ezmir landrace was higher than that of Gaziantep and Hamdan landraces. It seems that due to the limited sources of water in the region, irrigation after 90 mm evaporation and Ezmir landrace are suitable for fennel grain production.
  Keywords: Fennel, Irrigation, Landrace, Yield, Yield components
 • A. Ahmadpoor Sefidkoohi*, M. Ghajar Sepanlou, Ma Bahmanyar Page 71
  For investigate the effects of applying three and five continuous periods of municipal solid waste (MSW) and vermicompost (VC) with and without chemical fertilizer (CF) on the amount of nitrogen (N), phosphor (P) and potassium (K) and some growth characteristics of wheat (Triticum aestivum line N-8118), a pot experiment was conducted in split plot based on randomized complete block design with four replications. The main plots, was ten fertilizer levels including: control (without MSW and CF), chemical fertilizer based on soil test, 4 levels of MSW and 4 levels of VC (20 and 40 ton.ha-1 without and with half of CF) and sub plots are applying 3 and 5 continuous periods of fertilizers. Results showed that, concentration of leaf N, P and K and also, height, number of tillers, leaf surface and amount of chlorophylls (a and a+b) of plant in booting with applying MSW and VC caused significant increasing compared to control. The highest amount of leaf area was resulted with applying 5 continuous periods of 20 ton MSW with half of CF, the maximum amount of chlorophylls (a, b, total and SPAD), number of tillers and leaf nitrogen content with application 40 ton VC enriched with half fertilizer and also, the maximum amount of P and K accumulated in leaf in 40 ton MSW enriched with half fertilizer treatment. Meanwhile, concentration of P and K, flag leaf and content of leaf chlorophyll (a and a+b) increased with increasing fertilizer use periods from 3 to 5. Therefore, it can be concluded that applying organic fertilizers especially composted form would have, useful effects on plant growth and increasing the concentration of N, P and K of wheat leaf.
  Keywords: Municipal solid waste, Nitrogen, Phosphor, Potassium, Vermicompost, Wheat
 • Sh Karimi*, T. Mesri Gundoshmian, N. Khadem Alhossein Page 87
  Estimating useful life of agricultural machines is the main factor in applications of these devices. Decision making about replacement of used farm equipment is one of the important items in farm machinery management. Repair and maintenance costs are related to tractor age and using hours. The useful life for all agricultural machines set was produced the tables in developed countries. This study was conducted to estimate useful life for agricultural tractors to estimate the repair and maintenance cost and suitable mathematical model in the West Azerbaijan province. The popular model in this area includes three models Massey Ferguson 285, Massey Ferguson 399 and universal U650. Obtained data was including, repair and maintenance costs, annual usage in the hours and initial purchase price. Amount of accumulated depreciation and capital and profits as accumulated capital costs and maintenance tractors calculated for each model and economic life of tractor, respectively.
  Keywords: Economic useful life, Replacement age, Tractor, West Azerbaijan province
 • P. Moradi, M. Zavareh*, Gh Mohsenabadi, M. Rabiee Page 99
  In order to study of sowing date and plant density on Triticale (Tritico secale), a field experiment was carried out under dry farming in the Rice Research Institute of Iran, during 2008-2009. The experiment was conducted as a RCBD based split-plot design with three replications. Experimental treatments included: Four sowing date (Sept. 21, Oct. 1, Oct. 10, and Oct. 20) as main plot and four plant density (275, 350, 425 and 500 plant/m2) composed of as sub plots, respectively. Results indicated that plant density was significant effect on tiller number/plant. The highest number (13.6 tiller/ plant) was obtained in 275 plant/m2 seed density. The results showed, spike length and plant dry matter was affected only by sowing date. The highest dry matter and the longest spike were produced on Sep. 21. Result of the experiment revealed that grain yield, spike number per plant and harvest index significantly affected by sowing date× plant density interaction. However, planting 500 plant/m2 in Sept. 21 resulted to highest (5863 Kg ha-1) grain yield and 275 plant/m2 seed in Oct. 21 resulted the lowest (3351.08 Kg ha-1).
  Keywords: grain yield, seed density, sowing date, Triticale
 • A. Mirzazadeh*, Sha Abdollah Pour, M. Moghaddam, Kho Mohammadi Page 113
  Although the mean of combine losses is about 4-5% in advanced countries, unfortunately in Iran is about 20% and higher. In order to obtain little loss it is necessary that product processes such as cutting, transporting, threshing, separation, etc. would be optimized. Expressing the equation of different parts of harvesting is the first step. Threshing is one of these processes which has more effect on combine performance. Reduction of MOG passing from concave could reduce the load on shoes that would increase cleaning system efficiency and decrease foreign materials in bin. Cutting height, feed rate, threshing clearance rate and cylinder speed are parameters which were used in combine design and its performance evaluating too. In order to evaluating of these parameters effect on threshing performance, experiment was conducted in 4×3×3 factorial pattern with Randomized Blocks design. Independent variables in this experiment were cutting height, feed rate, threshing clearance ratio and rotational velocity of threshing cylinder. MOG passing from concave was considered as dependent variable. Results showed that the effects of treatments on dependent variable were significant but interaction effects of them were not significant (P<0.01). As cutting height, feed rate and threshing clearance decreased, MOG passing increased. Also it (dependent parameter) was proportional with cylinder speed. Multiple regression was used to express relation between dependent and independent parameters. The most compatible model for MOG passing (y3) was as follows: y3 =exp(c1x1+ c2x2+ c3x3+ c4x4) Which x1, x2, x3 and x4 were cutting height, feed rate, threshing clearance rate and speed of threshing cylinder respectively and c0, c1, c2, c3 and c4 were constants.
  Keywords: Clearance ratio, combine, cutting height, feed rate, threshing speed, MOG
 • E. Pishbahar*, A. Nasiri Page 125
  Strawberry production in Kurdistan province, which produces more than 70 percent of the national production, is important from variety of aspects such as creation of employment and income for rural households. However, production in Kurdistan province has some problems; these had lead to that the production and yield, in this province, are far below the global average. The main objective of this study is "to determine the technical efficiency of different strawberry producers in the city of Sanandaj". For this purpose, the data collected from 129 cultivators by questionnaire in 1388-89 crop years. To achieve the objectives, the Translog production function and the estimation of simultaneous frontier production function and inefficiency have been used. The results showed that technical efficiency of farms of this product is between the range of 0.42 - 0.98, and the mean technical efficiency in about 0.83. The study inefficiency model also showed that the variables of "education", "sponsorship", "experience" and "number of weeding" had a negative effect on inefficiency, and the variables of "number of pieces", "age of plants" and "distance of plants" have a positive effect on the inefficiency.
  Keywords: Translog production function, strawberry, the city of Sanandaj, technical efficiency
 • F. Erfani, M. Shokrpour*, A. Momeni, A. Erfani Page 135
  To evaluate drought tolerance of rice genotypes in vegetative and reproductive stages, an experiment was conducted in split plot design based on RCBD with two replications on research field of Rice Research Institute in 2008. Three levels of drought stress including normal irrigation (control), drought stress in vegetative and reproductive stages as main factor and 26 rice genotypes as sub-factor were applied. In this study, on the basis of yield performance in stressed and non-stressed environments, indices of mean productivity (MP), stress tolerance (TOL), geometric mean productivity (GMP), harmonic mean (HM), stress susceptibility index (SSI), tolerance index (STI) and drought response index (DRI) were calculated. Analysis of variance for all indices showed significant difference among the genotypes at 0.01 probability level, which implies to exist genetic variation among genotypes. The index that select the genotypes which led to yield elevation under both normal and stress conditions, was considered as the best index. Accordingly, indices of STI and GMP were found to be the best indices for drought resistance selection. Regarding these criteria, the entries of Kadous, Sahel, Nemat, Danial and Line 8 were considered as the most tolerant genotypes. Results of principle component analysis displayed that varieties of Danial, Nemat and Sahel were tolerant and Line 30 and Domsiah were sensitive at both growth stage of rice.
  Keywords: Drought stress, Principle component analysis, Rice, Seed yield, Vegetative, reproductive stage
 • F. Zavvari*, Na Sahebani, Hr Etebarian Page 149
  In this study four isolates of Trichoderma virens (T.virens 414, T.virens 414.8, T.virens 304 and T.virens 404.4) were compared based on extra cellular β-1,3 glucanase production and biological control of root rot cucumber (Phytophthora drerchsleri) in laboratory and green house experiments.The in vitro potential of those isolates were evaluated against P.drechsleri through production of volatile and dual culture. The pH (3, 5, 7, 8, 9) and temperature effects(5, 15, 20, 25, 30, 40˚C) on Trichoderma mycelial growth were also evaluated. Colony growth rate of thease isolates were also studied in water agar culture medium containing carboxy methyle cellulose (CMC) and showed direct correlation with β-1,3 glucanase secretion. According to results T. virens 304 and T. virens 414.8 were the best isolates in biocontrol of. drechsleri. Result also showed direct correlation between β-1,3 glucanase secretion and inhibition growth of phytophthora mycelium and reduction of phytophthora infection.
  Keywords: of β 1_3 glucanase_correlation_biocontrol_cucumber root rot_Phytophthor a drechsleri