فهرست مطالب

قرآن پژوهی خاورشناسان (قرآن و مستشرقان) - سال هفتم شماره 2 (پیاپی 13، پاییز و زمستان 1391)
 • سال هفتم شماره 2 (پیاپی 13، پاییز و زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/11/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمد جواد نجفی، جواد محمدی صفحه 11
  در بخش نخست این نوشتار، خلاصه ای از ترجمه مدخل ارایه شده است. در بخش دوم از دو بعد ساختاری و محتوایی به بررسی مدخل پرداخته شده است. هرچند نویسندگان به معناشناسی مفردات قرآنی، ورود خوبی داشته اند، اما فزونی مقدمات بر اصل بحث، جانبداری از برخی گروه های خاص دینی و عدم رعایت انصاف علمی در پاره ای موارد، مسلم پنداشتن تکثرگرایی نسبیت اندیشانه و نقد آموزه های قرآن با آن، از معایب ساختاری است که کار آنان را دچار نقص کرده است. عدم تعمق کافی در شناخت مفردات قرآن، مبهم جلوه دادن قرآن، عدم شناخت دقیق دیدگاه قرآن کریم در باب تکثرگرایی و غفلت از ابعاد تکثرگرایی به معنای صحیح قرآنی آن از معایب محتوایی مقاله است که مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: قرآن، استشراق، تکثرگرایی دینی، دایره المعارف قرآن لیدن، جین دمن مک اولیف، کلیر وایلد
 • حجت الاسلام محمد علی رضایی اصفهانی، علی اکبر فراهی بخشایش صفحه 33
  مستشرقان در اکثر مباحث علمی با اتخاذ مبانی و پیش فرض هایی غالبا نادرست، در صدد اثبات تشکیکات خود در مباحث قرآنی بوده اند. یکی از مباحث مهم در بحث علم و دین و رابطه آن با یکدیگر، تقریر مبانی و پیش فرض های بحث علم و دین می باشد، که دانشمندان اسلامی و مسیحی در این وادی قدم نهاده اند.
  این نوشتار، به بررسی و نقد برخی از پیش فرض-های مستشرقان پیرامون تعارض قرآن و علم می-پردازد؛ پیش فرض هایی مانند: بشری بودن قرآن، اختصاص کرسی داوری در علوم بشری به دانش تجربی نه دین، تاثیر پذیری قرآن از افکار علمی عصر نزول وحی و مخالفت با تفسیر علمی و برداشت های علمی از قرآن.
  با بررسی این پیش فرض ها مشخص می شود که تلاش مستشرقان در اثبات تعارض قرآن و علم بی فایده بوده، بلکه مبانی و پیش فرض های ایشان با نقدهای جدی روبه روست.
  کلیدواژگان: قرآن، علم، تعارض، پیش فرض، مستشرقان
 • حجت الاسلام محمد جواد اسکندرلو، حیدر پاسنگ صفحه 55
  موضوع سیره و تاریخ نگاری بخشی از مقاله «سیره و قرآن» نگارش ویم رافن از دایره المعارف قرآن لیدن است. نویسنده مقاله، گزارشی از معانی مختلف واژه سیره، سیره نویسان، انواع سیره و در پایان سیره و تاریخ نگاری ارائه می دهد. نویسنده با اشاره به دیدگاه های سیره پژوهان غربی، سیره پژوهی را از قرون اخیر آغاز می کند و تاریخ نگاری سیره و قرآن را جزء دیدگاه های مستشرقان بیان می کند.
  در این نوشتار، با مراجعه به منابع، به تکمیل و توضیح مباحث و ارائه کامل تر تاریخچه سیره پژوهی در غرب پرداخته شده و دیدگاه آنان درباره تاریخ نگاری سیره و قرآن مردود معرفی شده است.
  کلیدواژگان: قرآن، سیره، تاریخ نگاری، سیره پژوهی، مستشرقان
 • حجت الاسلام حسین عبدالمحمدی صفحه 65
  اهداف پیامبر اکرم9از غزوات و سرایا مسئله ای است که مورد توجه مستشرقان قرار گرفته و آثار زیادی را درباره آن خلق کرده اند. اکثر مستشرقان اهداف جنگ های پیامبر اکرم9را مادی و در راستای جنگ ها، غارت های بدوی و سلطه سیاسی و اقتصادی پیامبر بر دیگران می دانند. این نوشتار، پس از گزارش طبقه بندی شده دیدگاه مستشرقان، دیدگاه آنان را از منظر قرآن کریم به عنوان نقشه راه پیامبراعظم9 بررسی کرده و سه دلیل برای دفاعی بودن قانون جهاد در اسلام ارایه کرده است و ناسازگاری دیدگاه مستشرقان با تعالیم قرآن را به اثبات رسانده است. این سه دلیل عبارت است از: محدود شدن تقویت نیروهای نظامی و امکانات جنگی به دفاع از کیان اسلام و مسلمانان؛ مقید شدن دستور جهاد به کفار محارب و معاند و وجوب همزیستی مسالمت آمیز با اهل کتاب و مشرکان غیر معاند.
  کلیدواژگان: قرآن، پیامبر اکرم9، غزوات، جهاد دفاعی، مستشرقان
 • حسن رضایی هفتادر، سپیده معصومه فاطمی صفحه 87
  پژوهش حاضر به معرفی و نقد مقاله «معراج» در دایرهالمعارف قرآن می پردازد. مایکل سلز نویسنده مقاله با اقامه دلایلی مبنای قرآنی معراج محمد9 را کمرنگ جلوه می دهد. وی با اشاره به آیه نخست سوره اسراء، سفر شبانه پیامبر را از جهت مبدا و مقصد بررسی می نماید. او ضمن اشاره به آیات ابتدایی سوره نجم، بین این سوره و آیه اول سوره اسراء ارتباط بینامتنی برقرار می کند.
  مقاله یاد شده نکات مثبتی دارد اما برخی از مطالب مطرح شده در آن قابل نقد است. موارد نقدپذیر: مبنای قرآنی معراج، عدم ادعای محمد9 به انجام معجزات دیگر، معراج در خواب، در شب قدر جبرئیل نازل شده یا قرآن، سوره نجم بیانگر معراج و شب قدر
  کلیدواژگان: قرآن، معراج، محمد9، دایرهالمعارف قرآن لیدن، مایکل سلز
 • سید محمد موسوی مقدم صفحه 105
  یکی از موضوعات مهمی که بسیاری از مستشرقان و از جمله وات به آن پرداخته اند، موضوع «وحی» و مسائل پیرامون آن است که از اهمیت والایی نزد مسلمانان برخوردار است. این پژوهش، به بررسی و نقد آرا و اندیشه های وات پیرامون «وحی» می-پردازد و از آثار مهم وی در حوزه های قرآن، تاریخ اسلام و سیره نبوی برگرفته شده است. وحی در لغت و اصطلاح، تفاوت وحی با الهام، خاستگاه وحی، غرض از وحی، شیوه های نزول وحی، تردید یا یقین پیامبر[9] در دریافت وحی، وحی و شناخت جهان، وحی و دخالت خدا در تاریخ، تاثیر شخصیت پیامبر بر قالب وحی، خطاپذیری وحی و پیامبر و عنصر بشری در قرآن، مهم ترین دیدگاه های وات در این نوشتار است که مورد پردازش قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: قرآن، پیامبر اکرم[9]، وحی، مستشرقان، مونتگمری وات
 • نادعلی عاشوری تلوکی صفحه 135
  نوشتار «بررسی دیدگاه برخی خاورشناسان در مورد قرآن بسندگی و نفی احادیث» که در شماره هشتم سال پنجم مجله قرآن پژوهی خاورشناسان انتشار یافته است به رد دیدگاه های آوروئس در مورد حدیث بسندگی پرداخته است و نوشتار حاضر را می توان در واقع تکمله یا تتمه ای بر نوشتار مذکور تلقی کرد. در این نوشتار، بعد از چند توصیه در مورد شیوه پاسخ گویی مقاله فوق، به اشکالات دیدگاه قرآن بسندگی آوروئس پرداخته شده است. نخست به اشکال مبنایی آن یعنی تفسیر به رای آیات قرآن و عدم توجه به همه آیات اشاره گردیده، سپس دلایل قرآن، تاریخی و عقلی برای اثبات حقانیت احادیث و کارکرد آنها آورده شده است. بر اساس آیات متعدد اثبات شده که حدیث مکمل قرآن واقعیتی تاریخی است که بهترین دلیل بر وجود واقعی آن، مجموعه های حدیثی شیعه و اهل سنت است. همچنین نقد برخی احادیث ضعیف از سوی دانشمندان مسلمان نمی تواند دلیل انکار اصل حدیث شود.
  کلیدواژگان: قرآن، حدیث، پیامبر9، خاورشناسان، قرآن بسندگی، نفی احادیث
 • صفحه 159
|
 • Dr. Muhammad Javad Najafi, Javad Muhammadi Page 11
  The first part of the paper offers briefly the translation of the very entry. The second part deals with the content and structure of the entry. However, the writers initiated the topic with a neat etymology of the Quranic vocabularies but their work is undermined of the following structural lapses: a prelude lengthier than the real body of the discussion, showing tendency toward particular religious groups, lacking scientific objectivity in numerous cases, taking relative pluralism for guaranteed and criticizing the Quranic teachings with these concepts. From the content voice, this article suffers the following points: having less profundity in cognition of the Quranic vocabularies, introducing the Quran as a vague text, having no precise comprehension of the Quranic account on pluralism and neglecting the pluralistic aspects in its accurate Quranic sense. The writer touches all these points and remarks in his paper.
  Keywords: the Quran, Orientalism, Religious pluralism, Leiden Encyclopedia of the Quran
 • Dr. Muhammad Ali Rezaei Esfahani, Ali Akbar Bakhshayesh Page 33
  In general, the orientalists have inaccurate foundations and preconcepts in most of the academic debates and try to prove [impose] their skeptical attitude in the Quranic discussions. One of the important topics in the debate of religion and science is description of the relation, foundations and pre-concepts of religion and science, where many Muslim and Christian intellectuals have talked about the issue. The present paper studies some of the orientalist's following suppositions on contradiction between science and religion: the human nature of the Quran and designating a monopoly right and authority for empirical sciences in humanities rather than religion. As such, hepoints at the doubts of contradiction between the Quran and the scientific interpretation and that the Quran is affected by the dominant culture of the era of revelation. With studying all these presuppositions it will be proved that their efforts in substantiating contradiction between the Quran and science is in vain. Their [theoretical] foundations and presuppositions are subject to a number of serious challenges and criticisms.
  Keywords: the Quran, Science, Contradiction, Presupposition, Orientalists
 • Dr. Muhammad Javad Eskandarlou, Haidar Pasang Page 55
  “Sira and Quran” is one of the many entries in the Leiden Encyclopedia of the Quran written by Wim Raven and partly deals with Sira and historiography. The writer of the article gives an account of several meanings of Sira, historiographer, the genres of Sira and finally Sira and historiography. He while pointing at different views of the western historiographer begins historiography from the latest century telling that historiography of the Sira and Quran are part of theorientalist's view [or initiative]. The critic of the article with referring to the sources, completes his discussion giving a more complete history of historiography in the west, and invalidates their views on historiography of the Sira and Quran while making use of the Quranic verses.
  Keywords: Sira, Historiography, Research on Sira, Orientalists, Wim Raven
 • Dr. Husain Abdul Muhammadi Page 65
  The orientalists have paid huge attention to the objectives of the prophet's battles and expeditions and produced many works on the subject. Most of the orientalists are of the view that he used to pursue materialistic ends from his battles being in line with the primitive wars and raids that were waged to exercise political and economic domination. The present paper after reporting the classified orientalist's views studies their opinion from perspective of the Quran as a road map of the prophet. The writer offers three main arguments to prove that the Holy war [Jihad] in Islam is defensive and substantiate that there lies contradiction between the orientalist's opinion with that of the Quranic teachings. Those three arguments are as following: strengthening of the military force and facilities are limited to defend Islam and the Muslim territories only, second, the order of waging holy war is confined to battles with the hostile and arrogant non-believers. Finally, the Muslim are to have peaceful coexistence with the people of the book and pagans if they remain non-violent.
  Keywords: the Prophet of Islam, Battles, defensive Jihad, Orientalists
 • Dr. Hasan Rezaee Haftadur, Sayyedah Masuma Fatimi Page 87
  The present article gives an introductory and analytical account of the entry “Ascension” in Leiden Encyclopedia of the Quran. Michael Sells puts forth arguments to underestimate the Quranic foundation of the Prophet's night journey [ascension]. He while pointing at the first verse of chapter al-Isra studies the prophet's from perspective of origin and destination. Moreover, he touches the first verses of chapter al- Najm and finds an inter-textual link between the verses of the two chapters. The given article comprises many positives and negatives. The points that can be argued are as following: the Quranic foundation of ascension, the prophet's claim that he had no other miracle, ascension in the sleep, in the night of destiny either the angel is revealed or the Quran and that chapter al-Najm describes the event of ascension and night of destiny.
  Keywords: Leiden Encyclopedia of the Quran, Michael Sells, Ascension, Muhammad [Peace be upon him, his progeny], verses of the Quran
 • Dr. Sayyed Muhammad Musavi Muqaddam Page 105
  W. Montgomery Watt is one of the Orientalists Quranic researchers and Christian historiographer who has dealt with the personality, lifestyle of the prophet Muhammad (Peace be upon him and his households) and the Quranic subjects from a historical and analytical perspective. He has based his research on a critical analysis of the earliest sources. One of the important topics the orientalists including W. Montgomery Watt have dealt with is revelation. Revelation and its related issues are of high significance among the Muslims. The current research tries to describe and analyze W. Montgomery Watt's reflections on revelation that are derived from his most important works on the Quran, history of Islam and prophetic lifestyle. The current paper deals with W. Montgomery Watt's most significant views as following: the lexical and technical concepts of revelation, the difference between revelation and inspiration, the origin and purpose of revelation and the methods of descending revelation. Moreover he touches the doubt or certainty of the prophet on receiving the revelation, revelation and cognition of the world, revelation and intervention of God in the history, the impact of the prophet's personality on the form of revelation, fallibility of revelation and the human nature [characteristics] of the prophet (peace be upon him and his progeny).
  Keywords: the Quran, the Prophet of Islam, Revelation, Orientalists, W. Montgomery Watt
 • Dr. Nad Ali Aashuri Taluki Page 135
  The article “study of the orientalist's view about sufficiency of the Quran and denial of traditions” that was published in the eighth issue of the journal of orientalist's Quranic research has dealt with the refutation of Awire's notion on sufficiency of the Quran. The present article is a complementary to aforementioned paper. In this study, the writer after citing many recommendations deals with the problems and challenges of Awari's views. The first fundamental problem, he is involved with, is subjective interpretation and that he pays no attention to other verses of the Quran. Then, he puts forth the Quranic, historical and rational arguments to prove the authenticity and functionality of the traditions. Based on several verses it is proved that the Quran is a historical fact and the best evidence on this account is the Shiite and Sunnite canonical collections of traditions. Moreover, the Muslim intellectual's criticism of some weak or fabricated traditions does not necessarily entail the denial of the whole traditions.
  Keywords: the Quran, Tradition [Hadith], the Prophet, Orientalists, Sufficiency of the Quran, Denial of Traditions