فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 4 (پیاپی 77، زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/12/15
 • تعداد عناوین: 30
|
 • فریبا فتحی، افسانه عارفی اسکویی، نصرت الله نادری، زهرا کریمی نیا، ثریا فتحی، فاطمه اکتفا، مصطفی رضایی طاویرانی، محمد رستم نژاد، شاهین شهبازی صفحات 1-6
  مقدمه
  بیماری کرون یک ناهنجاری مزمن و التهابی است که مجرای گوارش را تحت تاثیر قرار می دهد. از طرفی بیماری سیلیاک یک عارضه نقص خود ایمنی است که با حساسیت به گلوتن همراه بوده و در افراد مستعد از لحاظ ژنتیکی دیده می شود. روی یک عنصر ضروری با نقش های فیزیولوژی مهم در بدن است. هدف از این مطالعه مقایسه غلظت روی موجود در سرم افراد مبتلا به بیماری سلیاک و کرون بود.
  مواد و روش ها
  غلظت روی موجود در سرم خون افراد مبتلا به دو بیماری سلیاک و کرون با استفاده از روش طیف سنجی جذب اتمی به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده های این مطالعه با استفاده از نرم افزار MATLAB نسخه 5/6 انجام شد.
  یافته های پژوهش: بررسی های آماری نشان داد که تفاوت معناداری بین سطح روی در سرم افراد مبتلا به سلیاک و کرون وجود ندارد. میانگین غلظت روی در سرم بیماران مبتلا به سلیاک و کرون به ترتیب μg/l6±71 و μg/l 6±70 بود.
  بحث و نتیجه گیری
  وجود بیماری های گوارشی نظیر سلیاک و کرون بر جذب روی در روده کوچک تاثیر می گذارند. در نتیجه کاهش این عنصر در سرم افراد مبتلا به دو بیماری سلیاک و کرون دور از انتظار نیست. لذا تجویز مکمل روی جهت بهبود سریع تر بیمار و حذف علایم این بیماری ها پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: بیماری سلیاک، بیماری کرون، روی، طیف سنجی جذب اتمی
 • فرید زایری، علیرضا اکبرزاده باغبان، مژگان کاظم زاده، حمید احمدیه، منصور شهریاری صفحات 7-15
  مقدمه
  در این مطالعه مقایسه دو درمان تزریق داخل زجاجیه ای بواسیزوماب به تنهایی و یا به همراه تریامسینولون بر حسب داده های یک کارآزمایی بالینی تصادفی با استفاده از مدل گزینش برای گمشدگی های آگاهی بخش، صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  مدل سازی داده ها در این مطالعه بر اساس اطلاعات 90 بیمار مبتلا به استحاله وابسته به سن ماکولا با یکی از انواع CNV، که قبل از شروع این کارآزمایی بالینی درمانی دریافت نکرده بودند، انجام شد. بیماران به صورت تصادفی در دو گروه تزریق داخل زجاجیه ای بواسیزوماب(اواستین) به تنهایی یا توام با تریامسینولون قرار گرفتند. مدل گزینش(برای گمشدگی های آگاهی بخش)، جهت مقایسه اثر درمان های مورد نظر برای این بیماران، با حذف اثر سایر متغیرهای مخدوش گر، برازش داده شد. پیامدهای اصلی مورد بررسی، بهترین دید اصلاح شده و میزان ضخامت مرکزی ماکولا بودند.
  یافته های پژوهش: مدل گزینش برای گمشده های آگاهی بخش، کاهش ضخامت مرکزی ماکولا در تزریق بیواسیزوماب همراه با تریامسینولون را به طور معنی داری بیشتر از کاهش این ضخامت در تزریق بیوسیزوماب به تنهایی گزارش کرد(P=0.026). اثر گروه درمانی بر بهبود بهترین دید اصلاح شده نیز معنی دار بود.(P=0.017)
  بحث و نتیجه گیری
  در بیماران مبتلا به AMD مرطوب، تزریق داخی زجاجیه ای بیواسیزوماب همراه با تریامسینولون نسبت به تزریق بیواسیزوماب به تنهایی، به طور معنی داری در بهبود دید بیماران و کاهش ضخامت مرکزی ماکولا موثرتر است.
  کلیدواژگان: استحاله وابسته به سن ماکولا، تزریق داخی زجاجیه ای بیواسیزوماب، تریامسینولون، داده های گمشده، مدل گزینش
 • علیرضا اکبرزاده باغبان، سوسن عزیزی گندزلو، فرید زایری، مصیب مظفری صفحات 16-21
  مقدمه
  دیابت از بیماری های شایع است که خسارات جبران ناپذیر برای بیمار و عوارض بلندمدتی چون نارسایی کلیه، نابینایی، نکروز اندام انتهایی و قطع آن ها را در پی دارد. تحقیق حاضر به منظور تعیین رابطه بین ریسک فاکتورهای بروز عوارض بلندمدت در بیماران دیابتی نوع 2 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق، پرونده 208 نفر از مبتلایان به دیابت نوع 2(73 مرد و 135 زن) بستری شده در طول سال 1384 بیمارستان گلستان اهواز مطالعه شد و مقادیر مربوط به ریسک فاکتورهای جنس، سن، میزان تری گلیسیرید، میزان کلسترول، مدت ابتلا، سابقه خانوادگی بیماری، میزان BMI(شاخص توده بدنی)، نژاد و فشارخون بالا گردآوری و داده ها در برنامه SPSS 17 و با استفاده از مدل آماری رگرسیون لجستیک تحلیل شدند.
  یافته های پژوهش: رابطه معنی دار آماری بین سابقه بیماری در افراد درجه یک خانواده با بروز عوارض P=0.006) و Odds Ratio=3.97) و هم چنین رابطه معنی دار آماری بین سن و عوارض دیده شد(P<0.001 وOdds Ratio=1.18). سایر ریسک فاکتورهای اندازه گیری شده ارتباط معنی داری با بروز عوارض نشان ندادند.
  بحث و نتیجه گیری
  توصیه می شود همگان، به ویژه کسانی که سابقه دیابت در خانواده خود دارند، نکات بهداشتی را جهت پیشگیری از بروز دیابت و عوارض آن رعایت کنند.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 2، عوارض، عوامل خطر، رگرسیون لجستیک
 • حکیمه زالی، مصطفی رضایی طاویرانی*، ایرج پاکزاد صفحات 22-31
  مقدمه

  برای کاهش استرس و پیامدهای متعاقب آن، محققین روش های متفاوتی را پپشنهاد می کنند که یکی از آن ها استفاده از گیاهان دارویی است. به نظر می رسد که گیاه اسطوخودوس در افزایش حافظه و کاهش استرس مفید باشد. در این مطالعه به بررسی ملکولی اثر عصاره آبی گیاه اسطوخودوس در مدل حیوانی موش صحرایی با کمک تکنیک پروتئومیکس پرداخته می شود.

  مواد و روش ها

  استخراج پروتئین از هیپوکامپ در دو گروه آزمایشی که شامل موش های کنترل و موش هایی که عصاره آبی گیاه اسطوخودوس دریافت کرده بودند صورت گرفت. سپس پروتئین ها در مرحله اول(IEF) بسته به pH ایزوالکتریک خود روی نوار استریپ تفکیک شدند و مرحله دوم الکتروفورز دوبعدی SDS page است که مرحله جداسازی پروتئین ها بر اساس وزن مولکولی می باشد. ژل های هر دو گروه مورد آزمایش، جهت رویت لکه های پروتئینی با روش نقره رنگ آمیزی شدند. در نهایت پروتئین های دو گروه جهت آنالیز بیوانفورماتیکی و آماری(آنالیز خوشه بندی و آنالیز مولفه اصلی) با نرم افزار progenesis same spot مورد مطالعه قرار گرفتند.
  یافته های پژوهش: در این تحقیق990 نقطه پروتئینی از هر دو گروه به دست آمد. مقایسه بین گروه ها حکایت از بیان 80 نقطه پروتئینی جدید در گروه تحت تاثیر عصاره بود در حالی که هیپوکامپ در حضور عصاره مهار بیان 140 پروتئین را نشان داد. بنا بر این حضور عصاره باعث تغییر بیان ژن در هیپوکامپ می شود که نتیجه آن منجر به تقویت فرایند یادگیری و آموختن می گردد. آنالیز خوشه بندی، پروتئین ها را از نظر بیان به 3 خوشه اصلی تقسیم نمود که بیانگر وجود پروتئین هایی با بیان مشابه در هر خوشه است که این پروتئین ها می توانند عملکرد مشابهی را در شرایط آزمایش ارائه نمایند یا بیانگر حضور همه آن ها در مسیر بیولوژیکی مشترک است. آنالیز مولفه اصلی(PCA) نتایج حاصل از خوشه بندی را تایید نمود و نشان داد که داده های پروتئینی بر طبق شرایط آزمایش خوشه بندی شده اند.

  بحث و نتیجه گیری

  در نهایت می توان نتیجه گرفت که عصاره اسطوخودوس باعث تغییر بیان معنی داری در سطح پروتئوم می شود و احتمالا فرایند های بیولوژیک ویژه ای را در هیپوکامپ موش صحرایی فعال می نماید که در همراهی با تقویت یادگیری در موش است.

  کلیدواژگان: اسطوخودوس، پروتئوم، هیپوکامپ، موش صحرایی، خوشه بندی، آنالیز مولفه اصلی
 • احمدرضا باغستانی، فرید زایری، یاسمن امینی، عباس نصراللهی صفحات 32-38
  مقدمه
  یکی از راهبردهای اساسی ارتقاء سلامت روان و پیشگیری از آسیب ها و اختلالات روانی-اجتماعی ارائه خدمات اجتماعی متناسب با نیازهای جامعه است. از آن جا که خانواده ها با طیف گسترده ای از مشکلات اقتصادی، روانی، اجتماعی، تحصیلی و شغلی دست به گریبان هستند، ارائه خدمات مشاوره و روان شناختی در این زمینه ها می تواند بسیار پر اهمیت باشد. پژوهش حاضر با هدف شناخت روند زمانی ویژگی های جمعیت شناختی و بررسی وضعیت اختلالات روانی و مشکلات روانی-اجتماعی مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره سازمان بهزیستی طی سال های 1381 تا 1388 انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع مطالعات مقطعی-تحلیلی است. داده های پژوهش مبتنی بر اطلاعات موجود در پرونده های کل مراجعین به مراکز خدمات مشاوره ای سازمان بهزیستی کشور طی سال های 1381 تا 1388بود که قبلا از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه مشخصات روان شناختی جمع آوری شده بود. در کل تعداد 21375 نمونه با روش نمونه گیری منظم انتخاب شدند.
  یافته های پژوهش: یافته های پژوهش نشان داد که مخاطبین اصلی خدمات مشاوره در تمامی سال های 81 تا 88 عمدتا از جامعه زنان، افراد متاهل و گروه سنی 30-21 سال تشکیل می شود. در بین اختلالات روانی، اختلالات خلقی و اضطرابی و اختلالات ویژه کودکان بیش تر از سایر اختلالات بود. از میان مشکلات روانی-اجتماعی، مشکلات بین فردی بالاترین سهم مراجعین به مراکز مشاوره سازمان بهزیستی را به خود اختصاص داد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به این که بیشترین نرخ شیوع در مراجعات مراکز مشاوره سازمان بهزیستی به اختلالات خلقی و اضطرابی و مشکلات بین فردی اختصاص دارد، خدمات تخصصی مراکز مشاوره سازمان بهزیستی باید در راستای اولویت دهی به شناسایی و درمان این اختلالات سازمان دهی شود.
  کلیدواژگان: مشکلات روانی، اجتماعی، روند زمانی، مراکز مشاوره سازمان بهزیستی
 • شهناز نجار، ملیحه اکبری، زهرا عباس پور، محمدحسین حقیقی زاده صفحات 39-48
  مقدمه
  درد از شایع ترین مشکلات پس از سزارین می باشد. امروزه با وجود پیشرفت تکنولوژی در مراقبت های بهداشتی، روش های معمول تسکین درد هم چنان ناکافی است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی یک سوکور در بیمارستان مصطفی ایلام انجام شد. تعداد 80 نفر از زنان باردار مراجعه کننده به زایشگاه جهت انجام سزارین انتخابی که شرایط مطالعه را داشتند به روش نمونه گیری آسان انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه قرار داده شدند. جهت تعیین شدت درد از مقیاس واز استفاده شد. جهت تسکین درد درگروه مداخله از ماساژ دست ها و پاها هر کدام به مدت 5 دقیقه و در صورت عدم کنترل درد و درخواست بیمار از داروهای مسکن روتین بخش استفاده شد. در گروه کنترل جهت تسکین درد تنها از مسکن های روتین بخش به درخواست بیمار استفاده گردید، سپس شدت درد قبل و بلافاصله بعد و 90 دقیقه بعد از مداخله و هم چنین میزان مصرف مسکن، زمان شروع شیردهی و رضایتمندی ارزیابی گردید.
  یافته های پژوهش: نتایج مطالعه نشان داد بین دو گروه از نظر میانگین شدت درد قبل از مداخله تفاوت معنی دار وجود ندارد(P>0.05). اما بلافاصله و 90 دقیقه پس مداخله، اختلاف میانگین شدت درد، نیاز به مسکن، زمان شروع شیردهی و سطح رضایت مندی بیماران تفاوت معنی دار آماری وجود داشت(P<0.001)، که این اختلاف مبین کاهش شدت درد در گروه مداخله بود.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس یافته های پژوهش ماساژ دست و پا با کاهش شدت درد همراه بوده و می توان از آن به عنوان یک روش مکمل جهت کاهش درد پس از سزارین و افزایش رضایت مندی بیماران استفاده کرد. کد ثبت کارآزمایی بالینی: 201105226546N1IRCT
 • صدیقه تقی نژاد، محمد سلیمانی، امیرحسین محسنی، کیوان مجیدزاده صفحات 49-60
  مقدمه
  هموفیلوس آنفلوانزا مهم ترین عامل بیماری مننژیت در نوزادان و کودکان زیر 5 سال است. از این رو تشخیص سریع این عامل ضروری است. مطالعات نشان داده است که روش های مولکولی، تست های اختصاصی برای تشخیص سریع این عامل هستند. هدف این مطالعه، طراحی روش PCR جهت تشخیص سریع باکتری هموفیلوس آنفلوانزا بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه پرایمر های اختصاصی بر اساس ژن ompp6 طراحی و واکنش PCR راه اندازی شد. جهت ساخت کنترل مثبت استاندارد، محصول PCR در وکتور pTZ57R/T کلون گردید. حضور ژن مورد نظر در T- وکتور به وسیله پروسه های هضم آنزیمی و توالی یابی تایید شد. حساسیت واکنش PCR، از طریق تهیه رقت های متوالی 1 به 10 از پلاسمید کنترل مثبت با غلظت اولیه 11 نانوگرم، تعیین شد. ویژگی واکنش با PCR بر روی DNAژنومیک طیفی از باکتری ها ارزیابی شد.
  یافته های پژوهش: نتایجPCR، باند مورد انتظار با اندازه 280 جفت بازی را نشان داد. نتایج حساسیت، مشخص کرد که کمترین حد تشخیصی واکنش 317 کپی است. هیچ گونه تکثیری پس از PCRبر روی DNA ژنومیک باکتری های کنترل منفی مشاهده نگردید. این نتیجه ویژگی واکنش PCR را تایید نمود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که PCR ژن ompp6 باکتری هموفیلوس آنفلوانزا روشی با حساسیت و ویژگی بالا است و می تواند به عنوان ابزاری در تشخیص سریع مننژیت ناشی از این باکتری به ویژه در موارد مصرف آنتی بیوتیک توسط بیمار در آزمایشگاه های تشخیصی باشد.
  کلیدواژگان: هموفیلوس آنفلوانزا، تشخیص سریع، PCR
 • شهین غیاثی، جهانشاه محمدزاده، کورش سایه میری صفحات 61-70
  مقدمه
  مجموعه آزمون های تشخیص بالینی و عصب شناختی کافمان(ویرایش دوم) یک آزمون فردی است که برای سنجش توانایی های شناختی و پردازش کودکان و نوجوانان سنین 3 تا 18 سالگی ساخته شده است. این آزمون در زمینه ارزیابی روان شناختی، بالینی، روانی-تربیتی و عصب شناختی در همه سطوح بین پیش دبستانی و دبیرستان به متخصصان کمک می کند. این مجموعه یک ابزار بالینی مبتنی بر نظریه است که یک سنجش نابسته به فرهنگ ارائه می کند که بسیار ارزشمند است. هدف از انجام این تحقیق بررسی ویژگی های روان سنجی هوش کودکان با استفاده از خرده آزمون های تشخیص بالینی-عصب شناختی کافمان بود.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی، برای وضعیت موجود به کار رفته و خرده آزمون ها بر روی کودکان سن 4 سالگی شهر ایلام هنجاریابی گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه کودکان 4 ساله(از 4 سال تا 4 سال و 11 ماه) کودکستان های شهر ایلام بود. حجم نمونه با در نظر گرفتن درجه اطمینان 95 درصد و حداکثر خطای 29/0 و با در نظر گرفتن انحراف معیار 2 (حداکثر انحراف معیار خرده آزمون ها) که از یک نمونه مقدماتی برآورد شده بود 100 نفر تعیین شد. این نمونه به صورت تصادفی به روش طبقه بندی با تخصیص متناسب سهمی از مهد کودک های شهر ایلام به صورت برابر از بین دختران و پسران گزینش شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش خرده آزمون های تشخیص بالینی-عصب شناختی کافمان بود که بر اساس الگوی بالینی-عصب شناختی لوریا ساخته شده است.
  یافته های پژوهش: ضرایب آلفای کرونباخ خرده آزمون ها دامنه ای از 80/0 تا 85/0 داشت. ضریب آلفای کل آزمون 90/0 بود. ضریب همبستگی بین آزمون کافمان و هوش کلی وکسلر 72/0 بود. میانگین نمرات هوش خرده آزمون ها برای کودکان طیف سنی 4 ساله نشان داد که هوش پدیده ای است که با سن افزایش می یابد و رشد هوش از یک روند سنی تبعیت می کند.
  بحث و نتیجه گیری
  به کمک مجموعه آزمون های تشخیص بالینی-عصب شناختی کافمان می توان نیمرخ جامعی از نقاط ضعف و قوت کودک در جنبه های مختلف توانایی شناختی را ترسیم نمود. نتایج حاصله از آن می تواند در زمینه ارزیابی روان شناختی، بالینی، روانی-تربیتی و عصب شناختی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تشخیص بالینی، عصب شناختی، کافمان، ایلام
 • نسیبه بهشتی، فاطمه غفاری فر*، عبدالحسین دلیمی اصل، زهرا اسلامی راد، زهره شریفی، محمد فریورصدری، پریسا ابراهیمی صفحات 71-78
  مقدمه

  لیشمانیوزیس از بیماری های مهم بومی در ایران است و به دو نوع جلدی و احشایی دیده می شود. از آن جائی که تعیین گونه این انگل در کنترل و پیش گیری بیماری موثر است، لذا این مطالعه با هدف تعیین گونه لیشمانیوز جلدی طراحی و اجرا گردید.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه از 35 بیمار مبتلا به لیشمانیازیس جلد 18 مورد آلودگی از اصفهان(حاشیه اطراف اصفهان، اردستان، کاشان و سمیرم) 2 مورد از کرمان(کانون آلودگی سیرجان) 4 مورد خراسان(2 مورد مشهد و 2 مورد اسفراین) 2 مورد بوشهر، 3 مورد سمنان(کانون آلودگی دامغان) و 1 مورد از قم) پس از انجام تهیه لام مستقیم، نمونه برداری شد. از نمونه ها استخراج DNA انجام و واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) با استفاده ازژن ITS1 انجام شد. برای آزمایش طول قطعه محدودیتی (RFLP) از آنزیم Apo1 استفاده شد.
  یافته های پژوهش: نتایج PCR برای همه نمونه ها مثبت و باندهایی با اندازه 69-350 جفت باز را نشان داد. نتایج به دست آمده از RFLP نشان داد که از بین نمونه های مورد مطالعه 33 نفر(94 درصد) لیشمانیا ماژور و 2 نفر(6 درصد) لشیمانیا تروپیکا می باشد. در این مطالعه بیشترین میزان آلودگی در گروه های سنی 19-10 سال و کمترین میزان آلودگی در گروه های سنی بالای 50 سال دیده شد.

  بحث و نتیجه گیری

  مطالعات نشان می دهد که ژنITS1 و آنزیمApo1 ژن و آنزیم مناسب برای تشخیص دو گونه لیشمانیا ماژور و لیشمانیا تروپیکا از هم می باشد و روشPCR-RFLP یک روش مناسب برای تشخیص گونه های مولد لیشمانیوز جلدی است.

  کلیدواژگان: لیشمانیوز جلدی، تشخیص، ITS1، PCR، RFLP، آنزیم Apo1
 • حسین نجف زاده ورزی، سید رضافاطمی، ناهید گوهری صفحات 79-87
  مقدمه
  مطالعه حاضر به منظور مقایسه اثر عصاره میگو، گلی بنکلامید و وانادیوم بر روی تغییرات قندخون رت های دیابتی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  دیابت به وسیله استرپتوزوسین در شش گروه موش صحرایی(رت) نر(در هر گروه 7 سر) ایجاد شد. گروه اول به عنوان گروه شاهد در شرایط یکسان با سایر گروه ها نگهداری شد. گروه دوم گلی بنکلامید (mg/kg 10)، گروه سوم وانادیوم(mg/kg 10)، گروه چهارم عصاره میگو به صورت خوراکی(mg/kg 500) و گروه پنجم عصاره میگو به صورت تزریقی(mg/kg 200) را در روز هشتم بعد از تزریق استرپتوزوسین(mg/kg 60) و پس از آن به صورت یک روز در میان تا روز 18 دریافت کردند. گروه ششم از روز اول تا روز 18 عصاره را به صورت تزریقی(mg/kg 200) دریافت کرد. قندخون در روز هشتم قبل از تجویز داروها و سپس 1، 3 و 24 ساعت بعد و در روز پانزدهم اندازه گیری شد و هموگلوبین گلیکوزیله در روز هجدهم اندازه گیری شد.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که عصاره میگو به طور معنی داری توانست اثر پیشگیری کنندگی بر روی شدت دیابت داشته باشد و مانع افزایش قندخون در مقایسه با گروه های دیگر گردد، در حالی که هموگلوبین گلیکوزیله را افزایش داد. عصاره خوراکی در یک و 24 ساعت بعد از تجویز، قندخون را به طور معنی داری کاهش داد. در حالی که گلی بنکلامید و وانادیوم تاثیر معنی داری بر روی قندخون نداشتند.
  بحث و نتیجه گیری
  این بررسی نشان می دهد که میگو می تواند اثر حمایتی بر کاهش شدت دیابت داشته باشد، با این حال انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه ضروری است.
  کلیدواژگان: دیابت، وانادیوم، گلی بنکلامید، عصاره میگو، موش صحرایی
 • خلیل سالکی، حسین مرادی صفحات 88-95
  مقدمه
  واژه ورم پستان به التهاب غده پستانی بدون توجه به علت آن اطلاق می شود. این بیماری در گاو های شیری به علت خساراتی که به صنعت تولید شیر و فراورده های آن وارد می کند دارای اهمیت اقتصادی زیادی است. ورم پستان می تواند به سایر دام ها انتشار یابد و تلفات داشته و بعضا گلودرد استرپتوکوکی در انسان ایجاد کند. هدف از این تحقیق شناسایی عوامل باکتریایی ورم پستان گاو به منظور کمک به پیشگیری، درمان و در نهایت کاهش ضررهای اقتصادی می باشد.
  مواد و روش ها
  با استفاده از روش های استاندارد از شیر 32 راس گاو به صورت تصادفی در استان ایلام نمونه برداری شد. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه و رقت سازی، نمونه ها روی محیط های عمومی کشت داده شدند و بعد از رنگ آمیزی گرم، با کشت در روی محیط های اختصاصی و آزمایشات بیوشیمیایی تشخیصی دیگر، گونه های باکتریایی شناسایی شدند.
  یافته های پژوهش: از 32 راس گاو مورد بررسی، 26 راس، معادل 25/81 درصد آلوده به کلبسیلاپنومونیه و اشرشیاکلی بودند و یکی از گاوداری ها علاوه بر این باکتری ها به استرپتوکوکوس اگالاکتیه نیز آلوده بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به بالا بودن تعداد باکتری های جدا شده و اظهارنظر صاحبان گاوداری ها مبنی بر سالم بودن آن ها می توان گفت که زنگ خطر زیان اقتصادی به صدا در آمده است.
  کلیدواژگان: ورم پستان، گاوهای شیری، باکتری، شیرآلوده
 • سجاد بشرپور، محمد نریمانی، علی عیسی زادگان صفحات 96-106
  مقدمه
  با توجه به تاثیر تجربه رویدادهای آسیب زای دوره کودکی و نوجوانی در ایجاد علائم روان شناختی، پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش تجربه رویدادهای آسیب زای زندگی در پیش بینی علائم روان شناختی دانش آموزان پسر دبیرستانی شهر ارومیه انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  جامعه پژوهش در این مطالعه توصیفی-تحلیلی شامل 10286 دانش آموز پسر مقاطع اول، دوم و سوم دبیرستان های دولتی شهر ارومیه در سال تحصیلی 90-89 بود. 1000 نفر از این دانش آموزان که تقریبا یک دهم جامعه آماری بود به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. پس از مراجعه به آن ها 54 نفر از پاسخ دادن به پرسش نامه ها خودداری کرده و از پژوهش خارج شدند. در مجموع 946 نفر در محل تحصیل خود و به صورت گروهی به پرسش نامه های سرند کردن حوادث آسیب زا و فهرست علائم 90 سوالی پاسخ دادند. داده های به دست آمده نیز با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام تحلیل شد.
  یافته های پژوهش: میانگین سنی شرکت کنندگان 14/1±86/15 سال بود تعداد 4/46 درصد از آن ها در سال اول، 4/17 درصد در سال دوم و 2/36 درصد در سال سوم دبیرستان مشغول تحصیل بودند. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که تقریبا همه رویدادهای آسیب زا با علائم روان شناختی ارتباط آماری معنی داری دارند. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز آشکار کرد که تجربه آسیب های سوء استفاده عاطفی(15 درصد)، تصادفات/فجایع طبیعی(3 درصد)، خشونت در جامعه(3 درصد)، خودکشی یا تلاش خودکشی فردی صمیمی(1 درصد) جدایی از مراقب(1 درصد) در مجموع 22 درصد از واریانس شدت کلی علائم را تبیین کردند.
  بحث و نتیجه گیری
  این نتایج از نقش مهم تجربه رویدادهای آسیب زای زندگی در پیش بینی انواع علائم روان شناختی حمایت می کنند.
  کلیدواژگان: رویدادهای آسیب زا، علائم روان شناختی، دانش آموزان پسر، دبیرستان
 • نامدار یوسف وند، اسماعیل محمدی زاده، مریم کاظمی، فریدون یاوری، سعید دزفولی نژاد صفحات 107-116
  مقدمه
  غده تیروئید یکی از بزرگترین غدد درون ریز می باشد که هورمون های آن جهت رشد، تکامل و متابولیسم بدن اهمیت دارند. اعمال نرمال این غده، به حضور عناصر کمیاب برای سنتز و متابولیسم هورمون های تیروئیدی وابسته است. عناصر کمیاب مس و روی، نقش مهمی در تنظیم فرایندهای فیزیولوژیکی دارند. این دو عنصر، در حفظ سلامت تیروئید و عملکرد طبیعی آن، دارای اهمیت هستند. لذا در این مطالعه، میزان تغییرات هورمون های تیروئیدی، عناصر مس و روی سرم، وزن غده تیروئید و وزن بدن، در شرایط کم کاری تیروئید القا ء شده با متی مازول در دو دوز مختلف بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  تعداد 21 سر موش سفید صحرایی بالغ جنس نر انتخاب و به سه گروه تقسیم شدند. گروه کنترل، آب آشامیدنی و گروه تیمار دوز پایین، میزان 20 میلی گرم در 100 میلی لیتر و گروه تیمار دوز بالا، میزان 100 میلی گرم در 100 میلی لیتر از پودر متی مازول حل شده در آب آشامیدنی به مدت 42 روز دریافت نمودند. در پایان دوره، ابتدا حیوانات وزن شدند. پس از بیهوشی و خونگیری از آن ها نمونه های سرم جمع آوری گردید. سطح سرمی هورمون های تیروئید توسط روش رادیوایمیونواسی و میزان عناصر موجود در سرم توسط دستگاه اسپکتروفتومتری جذب اتمی فاقد شعله، اندازه گیری و وزن غده تیروئید نیز تعیین گردید.
  یافته های پژوهش: کم کاری تیروئید القاء شده با متی مازول، موجب کاهش معنی دار سطح هورمون های تیروکسین، تری یدوتیرونین و عناصر روی و مس سرم، کاهش وزن بدن و افزایش وزن غده تیروئید در گروه های تیمار نسبت به گروه کنترل شد که این اثرات در گروه تیمار با دوز بالا، نمایان تر بود.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه پیشنهاد می کند که کم کاری تیروئید القاء شده با متی مازول، ضمن کاهش میزان هورمون های تیروئیدی و افزایش وزن غده تیروئید و کاهش وزن بدن، سبب کاهش معنی دار وابسته به دوز در میزان عناصر مس و روی سرم خون می گردد. گمان می رود کم کاری تیروئید برخی از اثرات خود را بر بدن، از طریق کاهش سطح عناصر مس و روی اعمال می کند.
  کلیدواژگان: کم کاری تیروئید، متی مازول، مس، روی، موش صحرایی
 • سمیرا رنجبر، مرتضی جعفری، رضا خدارحمی، زهرا زارعی، محمدرضا اشرفی، سید شهرام میر اقایی صفحات 117-126
  مقدمه
  فریتین(یک پروتئین 24 زیر واحدی با وزن مولکولی 450 کیلودالتون) از زنجیره های سبک و سنگین تشکیل شده است و نقش مهم و اساسی در ذخیره آهن دارد به طوری که می تواند حداکثر 4500 یون فریک(Fe3+) را در درون ساختار خود ذخیره کند. هدف از انجام این تحقیق، تخلیص فریتین از کبد(بافتی که حاوی مقدار زیادی فریتین می باشد) با بازده و خلوص بالا و بررسی فعالیت پراکسیدازی احتمالی آن بود.
  مواد و روش ها
  جهت جداسازی سازی موفق فریتین ویژگی بارز آن(مقاومت حرارتی بالا تا دمای حدود °C80) را برگزیدیم و خالص سازی را در دو مرحله تیمار حرارتی همراه با رسوب دهی با سولفات آمونیوم و کروماتوگرافی تعویض آنیونی(DEAE- سلولز) تکمیل گردید.
  یافته های پژوهش: فریتین به طور موفق و با خلوص تقریبا 95 درصد خالص شد که الکتروفورز (SDS-PAGE) موفقیت این خالص سازی را تایید نمود. هم چنین در مطالعه حاضر فعالیت پراکسیدازی کمپلکس هیم-فریتین برای اولین بارگزارش شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  از آن جایی که فریتین به طور وسیع در زمینه های تشخیصی و هم چنین تحقیقاتی مورد استفاده قرار می گیرد، خالص سازی آن اهمیت زیادی دارد. استرس اکسیداتیو، به عنوان مهم ترین دلیل بیماری های عصبی ممکن است با غلظت افزایش یافته فریتین در بیماری آلزایمر مرتبط باشد.
  کلیدواژگان: فریتین، تخلیص، کروماتوگرافی تعویض آنیونی، فعالیت پراکسیدازی
 • مونا زمانیان عضدی، عبدالرضا اردشیری لاجیمی، مصطفی رضایی طاویرانی، مجید رضایی صفحات 127-133
  مقدمه
  گیاه اسکلروفولاریا یکی از گونه های بومی نواحی زاگرس می باشد که تا کنون تحقیقات گسترده ای بر روی خواص دارویی آن انجام شده است. تا کنون از خواص ضد سرطانی و ویژگی های متنوع آن گزارشات زیادی منتشر شده است. در این تحقیق از گونه اسکلروفولاریا استریاتا نواحی زاگرس استفاده و عصاره آبی آن تهیه شده است. عصاره بر باکتری گرم منفی اشرشیاکلی و فیبروبلاست انسانی اثر داده شده است.
  مواد و روش ها
  خاصیت آنتی بیوتیکی غلظت های پایین عصاره های آبی فیلتر نشده و فیلتر شده برگ اسکروفولاریا و تتراسایکلین به عنوان کنترل مثبت، بعد از 24 ساعت انکوباسیون با باکتری گرم منفی اشرشیاکلی بقا بر اساس میزان کدورت محیط های کشت به کمک دستگاه اسپکتروفوتومتر محاسبه شد. به منظور بررسی خاصیت سایتوتوکسیتی عصاره و اهمیت غلظت 5 میکرو گرم بر میلی لیتر آن، اثر این غلظت از عصاره آبی فیلتر شده و فیلتر نشده برگ اسکروفولاریا بعد از 24 ساعت انکوباسیون بر فیبروبلاست انسانی با کمک روش MTT نیز آزمایش گردیده است.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان می دهد که غلظت های 1 تا 20 میکرو گرم بر میلی لیتر عصاره آبی فیلتر شده و فیلتر نشده برگ اسکروفولاریا بر رشد باکتری گرم منفی اشرشیاکولی اثر مهاری شدید دارد و بین عصاره فیلتر شده و فیلتر نشده در مهار رشد باکتری تفاوتی دیده نمی شود و این ترکیب با ماده موثر در رشد فیبروبلاست ها که در عصاره وجود دارد متفاوت است.
  بحث و نتیجه گیری
  هم چنین مشخص گردید که عصاره رقابت تنگاتنگی با تتراسایکلین دارد. با توجه به اثر آنتی بیوتیکی قوی غلظت 5 میکروگرم بر میلی لیتر عصاره، این غلظت بر بقا فیبروبلاست های انسانی تاثیری ندارد. با لحاظ ویژگی های عصاره از نظر عملکرد آنتی بیوتیکی و اثرات جانبی ناچیز و با انجام مطالعات تکمیلی می توان اقدامات موثری در جهت استفاده از خاصیت ضد میکروبی این عصاره ارزشمند به عمل آورد.
  کلیدواژگان: اشرشیا کلی، گیاه اسکلروفولاریا، عصاره آبی، آنتی بیوتیک تتراسیکلین
 • سارا ساعدی، سعیدرضا معتمدیان، کیخسرو خسرویانی، فرشاد قلی پور، معصومه اسدی، محمد علی روزگار صفحات 134-143
  ترس از دندان پزشکی یکی از مهم ترین عواملی است که مانع دریافت خدمات دندان پزشکی توسط کودکان می شود. روش های مختلفی برای کنترل رفتار کودک جهت غلبه بر ترس ایشان به کار می رود. عموما دندان پزشکان و والدین روش های کنترل رفتار غیردارویی را ترجیح می دهند. اما برای درمان کودکان ناآرام و بسیار مضطرب، بیماران با مشکلات زمینه ای و کودکان ناتوان، استفاده از آرام بخشی و یا بیهوشی پیشنهاد می شود. در این مقاله سعی بر این بوده است تا ضمن بررسی آرام بخشی و بیهوشی، مطالعاتی که این دو روش را با یکدیگر مقایسه کرده اند مرور شوند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که هرچند آرام بخشی و بیهوشی از برخی جهات با یکدیگر مقایسه شده اند، اما تا به حال در هیچ کارآزمایی بالینی این دو روش با یکدیگر مقایسه نشده اند. در این مطالعه فاکتورهای لازم جهت انجام یک کارآزمایی بالینی دقیق معرفی شدند.
  کلیدواژگان: دندان پزشکی کودکان، کنترل رفتار، بیهوشی، آرام بخشی
 • آنا میفور، مصطفی رضایی طاویرانی، محمدرضا صادقی، غلام بساطی، منصور امرایی صفحات 144-151
  مقدمه
  ناباروری در لغت به معنای عدم توانائی در بروز باروری، بعد از یکسال مقاربت بدون جلوگیری میباشد. حدود 15-10 درصد زوجین در سنین باروری با این مشکل مواجه میباشند(WHO، 1999) و عدم برخورد صحیح با آن میتواند منجر به بروز مشکلات و معضلات روحی، روانی و اجتماعی گردد. مطالعه پروتئین های سلول های اسپرم امروزه از مباحث مورد علاقه محققان و متخصصان باروری و ناباروری است و با توجه به اهمیت بالای عملکرد پروتئین ها، شرایط بهینه برای جداسازی و محلول سازی آن ها برای این که بتوان مخلوطی کامل از آن ها داشت، لازم است.
  مواد و روش ها
  در طرح پیشنهادی به دلیل معضل موضوع ناباروری و ابهامات مکانیسم های دخیل در آن، علاوه بر بررسی مورفولوژی سلول های اسپرم افراد بارور و نابارور، از دو روش گرادیان پرکل و swim up برای جداسازی سلول های اسپرم افراد بارور و نابارور استفاده شد تا روشی بهینه برای استخراج حداکثر پروتئین راه اندازی شود و بتوان از آن در مطالعات آتی بر روی پروتئین های اسپرم استفاده کرد.
  یافته های پژوهش: غلظت اسپرم در روش گرادیان پرکل برای افراد نابارور و بارور به ترتیب برابر 5 و 8 میلی گرم در هر میلی لیتر لایزت نمونه و در روش swim up برای افراد نابارور و بارور به ترتیب برابر 1 و 5/2 بود.
  بحث و نتیجه گیری
  با مقایسه دو روش جداسازی به این نتیجه می توان رسید که روش گرادیان پرکل به دلیل جداسازی سلول اسپرم بیشتر وبه طبع آن کسب غلظت پروتئینی بیشتر، روش بهتری در مطالعات پروتئینی خواهد بود.
  کلیدواژگان: پروتئین، اسپرم، ناباروری، تهیه نمونه
 • سعیدرضا معتمدیان، کیخسرو خسرویانی، فرشاد قلی پور، هدی جهانی، نصرت شهمیر صفحات 152-160
  مهندسی بافت، دانش طراحی و ساخت بافت هایی مانند استخوان فک و صورت است. سه فاکتور کلیدی مهندسی بافت، عبارتند از: سیگنال های مورفوژنر، سلول های بنیادی پاسخ دهنده، و داربست ها. در این میان، سیگنال های خارج سلولی که هدایت کننده مورفوژنز سلول ها هستند، نقش مهمی را در مهندسی بافت ایفا می کنند. در این مقاله، سعی بر این بود که مطالعات انجام شده بر روی مهندسی بافت استخوان فک و صورت، با تمرکز بر فاکتورهای رشد مورد استفاده، مورد بازبینی قرار گیرند. مرور مقالات ایندکس شده در مدلاین نشان داد که تنوع زیادی در مورد فاکتورهای رشد مورد استفاده در بازسازی استخوان فک وجود دارد و لزوم استانداردسازی این شیوه، برای رسیدن به آینده ای متکی بر مهندسی بافت در درمان ضایعات استخوانی ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: فک و صورت، مهندسی بافت، بازسازی استخوان، فاکتور رشد
 • فرید زایری، سوده شهسواری، احمدرضا باغستانی، سارا جام برسنگ، وحید لهرابیان صفحات 161-167
  مقدمه
  مطالعات طولی در بسیاری از شاخه های علوم، خصوصا در علوم پزشکی بسیار رایج است. در دو دهه اخیر مدل های بسیار زیادی برای بررسی این گونه داده ها پیشنهاد شده است. این مدل ها هم چنین برای بررسی متغیرهای پاسخ مختلف از جمله ترتیبی و دوحالتی که در مطالعات پزشکی کاربرد بسیاری دارند، بسط داده شده اند. با این که تاکنون مقالات بسیاری به مقایسه مدل های حاشیه ای و اثرات تصادفی پرداخته اند، مطالعات کمتری در مورد مقایسه مدل های حاشیه ای و انتقال انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه با استفاده از شبیه سازی با مقدارهای مختلف از همبستگی داده ها، دقت این دو مدل به وسیله محاسبه سطح زیر منحنی راکمورد مقایسه قرار گرفت و برتری هر یک از دو مدل در شرایط مختلف بیان گردید.
  یافته های پژوهش: اگر افراد سالم با سرعت زیادی بیمار شوند(شدت انتقال از وضعیت سالم به بیمار) و مدت زمان بیشتری را در وضعیت بیماری بگذرانند، استفاده از مدل انتقال برای پیش بینی مناسب تر است. هم چنین در شرایطی که شدت انتقال بین دو وضعیت مطالعه یکسان باشد و یا روندی برعکس حالت قبل داشته باشد، به این معنی که افراد سالم زمان بیشتری را در وضعیت سلامتی بگذرانند و در صورت بیمار شدن با سرعت بیشتری بهبود یابند، استفاده از مدل حاشیه ای برای پیش بینی مناسب تر است.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از مطالعه حاضر به پژوهشگر این امکان را می دهد که اگر هدف از مطالعه پیش بینی پاسخ باشد، علاوه بر در نظر گرفتن مطالب ذکر شده، میزان شدت انتقال بین وضعیت ها را نیز جهت انتخاب مدل، برای رسیدن به نتایج دقیق تر در نظر بگیرد.
  کلیدواژگان: داده های دوحالتی، همبستگی مارکوفی، مدل حاشیه ای، مدل انتقال، سطح زیر منحنی راک
 • مسعود سهیلی کاشانی، محمود سلامی، مصطفی رضایی طاویرانی، محمدرضا کفاشیان صفحات 168-175
  مقدمه
  یکی از عوامل دخیل در ایجاد بیماری آلزایمر تجمع پپتیدهای آمیلوئید بتا و تشکیل پلاک های آمیلوئیدی در مغز می باشد. کاهش میزان این پلاک ها سبب بهبود بیماری آلزایمر می شود. عوامل مختلفی از جمله فاگوسیتوز توسط سلول های سیستم ایمنی، آنزیم های پروتئولیتیک و کبد در پاک سازی مغز از پلاک های آمیلوئیدی نقش دارند. در مطالعات قبلی نشان دادیم که عصاره آبی اسطوخدوس سبب بهبود حافظه موش های صحرایی آلزایمری می شود. در این مطالعه به بررسی اثر عصاره اسطوخدوس بر پاک سازی پلاک ها از مغز موش های صحرایی آلزایمری پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  مدل حیوانی آلزایمر با تزریق پپتید آمیلوئید بتا درون بطن مغز حیوانات ایجاد شد. برای تایید تشکیل پلاک برش های مغزی با استفاده از روش کنگو رد رنگ آمیزی شدند. 20 روز بعد از تزریق آمیلوئید بتا حیوانات دوزهای 50، 100 و 200 میلی گرم عصاره اسطوخدوس را برای مدت 20 روز متوالی به صورت دورن صفاقی دریافت کردند.
  یافته های پژوهش: نتایج به دست آمده نشان داد که دوز 50 میلی گرم عصاره اثری روی پلاک ها نداشته است. دوز 100 میلی گرم عصاره تا حدودی سبب از بین رفتن پلاک ها شد. این در حالی است که دوز 200 میلی گرم به طور کاملا موثری سبب پاک سازی مغز از پلاک های آمیلوئیدی شد.
  بحث و نتیجه گیری
  چنین استنباط می شود که عصاره به صورت وابسته به دوز سبب از بین رفتن پلاک ها از مغز حیوانات آلزایمری می شود. شناسایی مکانیسم دقیق اثر عصاره نیاز به انجام مطالعات بیشتری دارد.
 • آنا میفور، نایبعلی احمدی، فرج الله ملکی صفحات 176-181
  مقدمه
  مهم ترین فعالیت های بیولوژیکی در سلول بر عهده پروتئین هاست و امروزه شناسایی پروتئین های سلول های مغزی و عملکرد آن ها با توجه به اهمیت مغز و نقش آن در کنترل فعالیت های بیولوژیکی از مباحث مورد علاقه محققان نورولوژیست می باشد. یکی از روش های مورد استفاده برای بررسی پروتئین های سلول های مغز، جدا کردن پروتئین ها بر اساس pH ایزوالکتریک آن ها می باشد. این مطالعه به منظور بهینه سازی شرایط ایزوالکتریک فوکوسینگ و انتخاب نوار با شیب pH تثبیت شده(IPG) که دارای بیشترین قدرت تفکیک باشد، انجام گردید.
  مواد و روش ها
  بعد از استخراج پروتئین های مغز موش و تعیین غلظت پروتئین ها به روش Bradford، عمل ایزوالکتریک فوکوسینگ با استفاده از سه نوار IPG با سه شیب PH مختلف انجام شد.
  یافته های پژوهش: نوار IPG با pH=3-10NL در مقایسه با دو نوار IPG دیگر با pH=3-10 و pH=4-7 توانست پروتئین های بیشتری با قدرت نفکیک بالا جداسازی کند.
  بحث و نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که نوارهای با pH=3-10NL در مقایسه با دیگر نوارهای به کار رفته در تکنیک ایزوالکتریک فوکوسینگ می توانند پروتئین های بیشتری را از یکدیگر جدا کنند و این نوارها دارای قدرت تفکیک بهتری نسبت به دیگر نوارهایIEF می باشند. با توجه به پیچیدگی مغز، عملکرد آن و گستردگی پروتئین هایش این نوارها برای جداسازی پروتئین ها مناسب ترند.
  کلیدواژگان: مغز، ایزوالکتریک فوکوسینگ، موش، پروتئین
 • حکیمه زالی، هانیه فخار، مصطفی رضایی طاویرانی*، اکبر اکبری صفحات 182-191
  مقدمه

  سرطان دهانه رحم، دومین سرطان مرگ بار بین زنان در کشورهای در حال توسعه و هفتمین در کشورهای پیشرفته است. غربالگری در سرطان گردن رحم برای پیدا کردن ژن ها و پروتئین هایی که نقش بیومارکر تشخیصی و درمانی بازی کند در حال پیشرفت است از طرفی مکانیسم ملکولی تومورزایی وابسته به دسته های پروتئینی است که در حالت بیماری تغییر می نماید بنا بر این کشف این گروه های پروتئینی امری ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه به بررسی پروتئوم سلول های بافت سرطان سرویکس و مقایسه آن با بافت نرمال با کمک تکنیک پروتئومیک پرداخته می شود و پروتئوم از نظر آماری به دسته های پروتئینی مجزایی خوشه بندی می گردد.

  مواد و روش ها

  استخراج پروتئین از نمونه های بافت نرمال و سرطانی گردن رحم صورت گرفت سپس پروتئین ها در مرحله اول(IEF) بسته به pH ایزوالکتریک خود روی نوار استریپ تفکیک شدند و مرحله دوم الکتروفورز دوبعدی SDS page است که مرحله جداسازی پروتئین ها بر اساس وزن مولکولی می باشد. ژل های هر دو گروه مورد آزمایش، جهت رویت لکه های پروتئینی به روش کوماسی بلو آمیزی شدند. در نهایت پروتئین های دو گروه جهت آنالیز بیوانفورماتیکی و آماری(آنالیز خوشه بندی و آنالیز مولفه اصلی) با نرم افزار progenesis same spot مورد مطالعه قرار گرفتند.
  یافته های پژوهش: آنالیز بیوانفورتیکی و آماری با نرم افزار progenesis same spot بر ژل های به دست آمده از تکنیک الکتروفورز دوبعدی 158 نقطه پروتئینی را مشخص کرد که تعدادی از آن ها دارای افزایش بیان و تعدادی دارای کاهش بیان بودند. 19پروتئین در گروه سالم دارای بیان بیشتری نسبت به سرطانی داشتند در حالی که در گروه سرطانی 18 پروتئین دارای بیان بالاتر نسبت به نرمال داشتند. آنالیز خوشه بندی، پروتئین ها را از نظر بیان به 2 خوشه اصلی تقسیم نمود که بیانگر وجود پروتئین هایی با بیان مشابه در هر خوشه است که این پروتئین ها می توانند عملکرد مشابهی را در شرایط آزمایش ارائه نمایند یا بیانگر حضور همه آن ها در مسیر بیولوژیکی مشترک است. آنالیز PCA نتایج حاصل از خوشه بندی را تایید نمود و نشان داد که داده های پروتئینی بر طبق شرایط آزمایش خوشه -بندی شده اند.

  بحث و نتیجه گیری

  در نهایت می توان گفت که آنالیزهای آماری چند متغیره ای نظیر کلاسترینگ یا آنالیز همبستگی و آنالیز مولفه اصلی کمک می کند به شناسایی ژن ها و گروه هایی از ژن ها که باعث تبدیل بافت نرمال به یک مرحله بدخیمی می شود. برای شناسایی دسته های پروتئینی دخیل در مکانیسم ملکولی سرطان سرویکس نیاز به مشخص شدن نوع پروتئین ها است که باید توسط دستگاه اسپکتروفوتومتری جرمی تعیین هویت شوند.

  کلیدواژگان: سرطان دهانه رحم، پروتئوم، خوشه بندی، آنالیز مولفه اصلی
 • سعید حیدری کشل، سعید رحمانی زاده، فریبا قاسم وند، محمدحسین ملکی صفحات 192-199
  مقدمه
  اسکیزوفرنی یک بیماری و اختلال روانی پیچیده و ناتوان کننده است. شواهدی مبنی بر ارتباط ژنتیکی ژن پرولین دهیدروژناز با بروز اسکیزوفرنی وجود دارد. در این تحقیق ارتباط این ژن را با بررسی یک پلی مورفیسم ژنی مورد مطالعه قرار دادیم.
  مواد و روش ها
  در این پروژه از 150 فرد مبتلا به اسکیزوفرنی حاد و 160 فرد سالم برای این بیماری که داوطلب اجرای این کار بودند خون گیری به عمل آمد. تست های مرتبط با استفاده از تکنیک PCR-RFLP انجام گرفت. انجام واکنش PCR، برش آنزیمی و سپس بررسی الگوی برش قطعات بر روی ژل آگارز 4 درصد برای تعیین نوع ژنوتیپ هر یک از نمونه ها صورت گرفت. سپس مقایسه ژنوتیپ های به دست آمده بین دو گروه کنترل و شاهد با آنالیز آماری با نرم افزار SPSS v.16 نتیجه نهایی تحقیق را مشخص ساخت. در این بررسی SNP 1945T>C و ارتباطش یا این بیماری را در جمعیت آماری خود را مورد تحقیق قرار دادیم.
  یافته های پژوهش: یافته ها نشان دادند که ارتباط معنی داری بین بروز این جهش تک نوکلئوتیدی و فراوانی آن در بین افراد بیمار وجود دارد.(P= 0.00)
  بحث و نتیجه گیری
  نتیجه نهایی، حاکی از این است که ژن PRODH می تواند به عنوان یک ژن کاندیدای مهم در جمعیت به عنوان عاملی در بروز اسکیزوفرنی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اسکیزوفرنی، پرولین دهیدروژناز، پرولین
 • سعید حیدری کشل، غلامرضا بهروزی، میر لطیف موسوی، محمد جواد رسایی، جعفر سلیمیان، اکبر اکبری صفحات 200-207
  مقدمه
  با توجه به ویژگی های قطعات کوچک نوکلئوتید(الیگونوکلئوتیدهای تک زنجیره ای) از جمله توانائی آن ها در استفاده ابزاری برای تشخیص بعضی از مولکول های کلیدی تصمیم گرفته شد تا تجربیاتی در رابطه با به دست آوردن یک قطعه DNA که تمایل زیادی در اتصال به مولکول مورفین دارد، حاصل گردد.
  مواد، روش ها و یافته های پژوهش: برای این منظور ابتدا یک کتابخانه الیگونوکلئوتیدی که شامل دو توالی مشخص 21 و 19 نوکلئوتیدی در دو سر ''5 و ''3 یک توالی40 نوکلئوتیدی در وسط که از نظر ترتیب اسیدنوکلئیک تصادفی بوده تهیه گردید، با توجه به این که چهار نوع اسیدنوکلئیک وجود دارد و توالی 40 اسید نوکلئیک دارد حدود 1015 زنجیره DNA حاصل گردید کهاستخر الیگونوکلئوتیدی نام برده شد. پس از تکثیر توسط PCR در معرض مولکول هدف که مورفین بود و به یک بستر ثابت شده بود قرار گرفت و پس از شستشو با یک بافر و خروج زنجیره هائی که به مولکول هدف متصل نشده بودند توسط یک بافر دیگر که توانائی جدا کردن زنجیره های DNA را از مولکول هدف داشتند جدا گردید و این عمل تا 15 مرتبه تکرار گردید. سپس در بار آخر از پرایمر هائی استفاده گردید که در انتهای 5 آن یک مولکول فلورسین قرار گرفت و به وسیله تکنیک فلوسایتومتری کارائی زنجیره برای تشخیص مولکول هدف(مورفین) اثبات کنیم.
  بحث و نتیجه گیری
  مولکول مورفین به واسطه اهمیت آن از نظر اجتماعی، اقتصادی برای دولتمندان کشور، هدفمند انتخاب گرید. در این راستا با استفاده از تجارب دیگر محققین سیستم جداسازی این قطعه نوکلئوتید(الیگونوکلئوتید) طراحی گردید و در نهایت به قطعاتی دست یافتیم که پس از تعیین توالی می توانیم به جای آنتی بادی های مونوکلونال که هم اکنون برای تشخیص مورفین در کیت های سریع به کار می روند استفاده گردد با این تجربه پا به عرصه علوم نانوبیوتکنولوژی می گذاریم که در امتداد آن به استفاده از الیگونوکلئوتیدها در درمان و هم چنین انتقال دارو به سلول های هدف و پیگیری تاثیر دارو بر سلول ها و در نهایت کمک به تصویر برداری خواهیم رسید.
  کلیدواژگان: آپتامر، مورفین، سلکس
 • فرید زایری، علیرضا اکبرزاده باغبان، مژگان کاظم زاده، مهدی یاسری، علی محمد عباسی صفحات 208-222
  وجود مقادیر گمشده در مجموعه داده ها به وفور در پژوهش های علوم مختلف از جمله علوم پزشکی و به ویژه در مطالعات طولی، که در آن ها هر فرد در طول زمان تحت اندازه گیری های مکرر قرار می گیرد، به چشم می خورد. در چند دهه اخیر فعالیت های آماری وسیعی در این زمینه، در حوزه های مفاهیم، مباحث، روش های تئوری و نرم افزاری، انجام شده است. با وجود گسترش استفاده از نتایج حاصل از این فعالیت ها، در بسیاری از موارد شاهد برداشت های مبهم محققین از مفاهیم و در نتیجه استنباط های ناصحیح هستیم. بنا بر این با توجه به اهمیت مساله و نیاز جامعه علمی به آشنایی صحیح و دقیق با مباحث داده های گمشده، در مقاله حاضر به مرور و مقایسه مفاهیمی مانند الگوها و مکانیزم های گمشدگی و مدل های موجود برای تحلیل داده های طولی با مقادیر گمشده پرداخته شده است. علاوه بر این کاربرد این مدل ها در داده های یک کارآزمایی بالینی ترک سیگار با متغیر پاسخ پیوسته نشان داده خواهند شد.
  کلیدواژگان: گمشدگی کاملا تصادفی، گمشدگی تصادفی، گمشدگی غیرتصادفی، مدل گزینش، مدل الگوی آمیخته، مدل پارامترهای مشترک
 • الهام دولت، هادی حسن زاده، مصطفی رضایی طاویرانی، سعید حیدری کشل، علی جباری ارفعی، سمانه سادات سیدی، محمدرضا اکبری عبدگاهی، علی همتیان صفحات 223-230
  مقدمه
  سرطان در حال حاضر، دومین عامل مرگ و میر در جهان است و در بین انواع آن، سرطان سینه شایع ترین سرطان در بین زنان می باشد. یکی از روش های درمان این بیماری پرتودرمانی می باشد که در آن برای بالا بردن بازده درمان می توان از حساس کننده های پرتویی استفاده کرد. برخی از نانو ذرات به دلیل بالا بردن سمیت سلولی با ایجاد استرس اکسیداتیو و افزایش رادیکال های آزاد درون سلول ها از جمله ROS (Reactive Oxygen Species)، می توانند به عنوان حساس کننده مطرح شوند. در این مطالعه اثر هم زمان نانو ذره دی اکسیدتیتانیوم و پرتو گاما بر رده سلولی سرطان سینه انسانی به منظور دستیابی به یک حساس کننده پرتویی مناسب، بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  پس از کشت رده سلولی سرطان سینه در محیط آزمایشگاهی، این سلول ها به صورت هم زمان تحت تابش گاما با دوز Gy 2 و غلظت μg/ml 30 از کریستال های آناتاز و روتایل نانوذره دی اکسیدتیتانیوم قرار گرفته و درصد بقای سلول ها توسط سنجش MTT محاسبه گردید.
  یافته های پژوهش: اعمال نانوذره به تنهایی به طور متوسط باعث کاهش 50 درصدی بقا در کلیه گروه های آزمایشی شد. سلول هایی که به طور هم زمان تحت اثر تابش و نانو ذره قرار گرفته بودند، درصد بقای کمتری از سلول هایی که تنها تحت اثر تابش و یا نانو ذره بودند، داشتند. میزان این تاثیر وابسته به نوع کریستال و دوز نانو ذره بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نانو ذره دی اکسیدتیتانیوم به دلیل ایجاد ROS و افزایش سمیت سلولی، باعث افزایش حساسیت سلول های سرطانی سینه به تابش گاما می شود. کریستال آناتاز به دلیل داشتن ناحیه سطحی بزرگ تر و تولید بیشتر رادیکال آزاد، اثر شدیدتری نسبت به کریستال روتایل دارد. بنا بر این می توان از این ذره به عنوان عامل حساس کننده پرتویی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: نانوذره تیتانا، کبالت 60، سرطان سینه، حساسیت پرتویی، پرتودرمانی
 • مهدیه انتظاری، ملک حکمتی، سعید حیدری کشل، آتنا آذین، شهره حکمت، افسانه برکت، رضا شیری هریس صفحات 231-238
  مقدمه
  محدوده عمر پوشش های آلی در مصارف محیطی به دلیل مضرات اشعه آفتاب، اکسیژن و آلاینده های اتمسفری کاهش پیدا کرده است. از طرفی تجزیه این پوشش ها و پوشش های تجدید شده، آلاینده هایی به محیط وارد می کنند. در پوشش هایی که بر پایه حلال ها هستند مانند رنگ های آلکیدی، منبع اصلی آلاینده ها، VOCها یا همان ترکیبات آلی فرار می باشند که به عنوان عوامل ابتدایی ایجاد سرطان شناخته می شوند. در این مقاله اثرات جاذب های UV فنولی بر روی افزایش جذب بتاکاروتن بررسی شده و هم چنین با استفاده از آزمون توان حیاتی((MTT توان زیستی سلول های سرطانی مورد محاسبه قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  طیف UV فنل ها از محلول های 2×10-5 مولار به دست آمده و ε ترکیبات به وسیله معادله بیر-لامبرت(A=εbc) محاسبه شده است. استخراج کاروتن از هویج به وسیله اتانل و 2- پروپانل در دمای 60oC در 4-2 ساعت انجام سپس، شاهد و نمونه ها به وسیله طیف سنجی UV مورد مطالعه قرار گرفته و پس از آن این محلول ها در نور آفتاب به مدت 30 روز قرار گرفتند. بعد از گذر مدت گزارش شده، محلول ها دوباره به وسیله طیف سنجی UV مطالعه شدند. نهایتا برای بررسی اثر ضد سرطانی بتاکارتن در حضور جاذب های UV بر رده سلول سرطانی انسانی از روش(MTT) استفاده شد.
  یافته های پژوهش: بررسی ها نشان داد که حضور فنول های به کار رفته در این پروژه بر پایداری بتاکاروتن در حضور اشعه فرابنفش افزوده است.
  بحث و نتیجه گیری
  در پژوهش حاظر، روشی جدید و مناسب در ساخت ماده ضد سرطان توام با جذب UV ارائه شد. قابلیت جذب فرابنفش در تمام نمونه ها افزایش یافت؛ بنا بر این این مواد گزینه های بسیار مناسبی برای کاربرد در داروهای ضد سرطانی به شمار می روند.
  کلیدواژگان: فنل ها، MTT، جاذب های UV، بتاکاروتن، ضد سرطان
 • زینب فاضلی، فاطمه سادات فاضلی باوند پور، علیرضا ابدی، محمد امین پور حسینقلی*، صیاد بسطامی نژاد صفحات 239-245
  مقدمه

  سرطان پانکراس یکی از سرطان های کشنده است و بقای بسیار پایینی دارد. نظر به اهمیت این سرطان کشنده در دنیا، مطالعات گوناگونی برای برآورد بار این بیماری و هزینه های تحمیل شده آن بر جامعه در کشورهای توسعه یافته انجام شده است. با توجه به این که اطلاعات اندکی درباره روند مرگ و میر به علت ابتلا به این سرطان در جامعه ایرانی در دست می باشد، مطالعه حاضر به منظور برآورد بار حاصل از مرگ و میر سرطان پانکراس در جمعیت ایرانی و بررسی روند آن طی سال های 1378 تا 1383 انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه آنالیز بر روی اطلاعات منتشر شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط به مرگ حاصل از سرطان پانکراس در سال های تحت مطالعه انجام شده است. اطلاعات در گروه های جنسی و گروه های سنی گروه بندی شده و میزان های مرگ بر اساس جمعیت تحت پوشش ثبت مرگ محاسبه گردیده است.
  یافته های پژوهش: نتایج نشان داد که میزان مرگ حاصل از سرطان پانکراس کاهش یافته است. میزان های مرگ و میر سرطان پانکراس در گروه جنسی مردان بیشتر از گروه زنان می باشد. و نیز با افزایش سن میزان مرگ حاصل از این سرطان نیز افزایش می یابد.

  بحث و نتیجه گیری

  اطلاعات حاصل از این تحقیق نشان می دهد که روند مرگ و میر به علت ابتلا به این سرطان در ایران در حال کاهش می باشد و می توان برآورد کرد که در سال های اخیر روند ثابتی را داشته باشد.

  کلیدواژگان: سرطان پانکراس، مرگ و میر، ایران
 • زینب فاضلی، فاطمه سادات فاضلی باوند پور، علیرضا ابدی، محمد امین پور حسینقلی*، اکبر اکبری، جعفر سلیمیان صفحات 246-251
  مقدمه

  سرطان پستان یکی از سرطان های شایع در میان زنان است. مطالعه حاضر به منظور برآورد بار حاصل از مرگ و میر سرطان پستان در جمعیت زنان ایرانی و بررسی روند آن طی سال های 1374 تا 1383 انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه آنالیز بر روی اطلاعات منتشر شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مربوط به مرگ حاصل از سرطان پستان در سال های تحت مطالعه انجام شده است. اطلاعات در گروه های جنسی و گروه های سنی گروه بندی شده و میزان های مرگ بر اساس جمعیت تحت پوشش ثبت مرگ محاسبه گردیده است.
  یافته های پژوهش: این مطالعه نشان داد که مرگ و میر استاندارد شده سنی به علت ابتلا به سرطان پستان در ایران در سال های تحت مطالعه افزایش یافته است هر چند که در طی سال های 1383-1381 ثابت می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به روند افزایشی این سرطان در میان زنان ایرانی و از آن جا که تشخیص زودرس سرطان پستان کلید اصلی کاهش بار مرگ و میر به علت ابتلا به این سرطان می باشد. در نتیجه برنامه های غربالگری به خصوص برای زنان در گروه های سنی جوان جهت کاهش میزان مرگ و میر به علت ابتلا به این سرطان در سال های آتی ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، مرگ و میر، ایران
 • راضیه خالصی، جعفر سلیمیان *، سید محمد موذنی، فرید عزیزی جلیلیان صفحات 252-271

  اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک رایج ترین عامل باکتریایی مولد اسهال در جهان است. این باکتری دارای تعدادی عامل حدت زا است که از جمله آن ها؛ فاکتورهای کلونیزاسیون، توکسین حساس به حرارت و یا توکسین مقاوم به حرارت می باشد. باکتری اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک از طریق فاکتورهای کلونیزاسیون به سطح سلول اپیتلیال روده متصل و با ترشح توکسین موجب ایجاد اسهال می شود. مطالعات مولکولی بر روند بیماری زایی باکتری نشان می دهد که رویکردهای مختلفی جهت پیشگیری از این عفونت وجود دارد. بهترین راه ممکن، طراحی و تولید واکسن کارآمد است که توانایی القای ایمنی محافظتی در برابر اکثر سویه های باکتری را داشته باشد. جهت طراحی واکسن از مولکول(های) کاندیدای واکسنی استفاده می شود که علاوه بر خاصیت ایمنی زایی و بی خطر بودن، شیوع زیادی بین انواع سویه ها داشته و در عین حال واجد اپی توپ های محافظت شده و مشترک باشند. در این مقاله به مروی از اطلاعات و نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در زمینه واکسن های ETEC پرداخته، هم چنین به اهمیت باکتری و بیماری زایی آن اشاراتی کرده است.

  کلیدواژگان: اشریشیاکلی انتروتوکسیژنیک، بیماری زایی، عوامل حدت زا، واکسن
|
 • F. Fathi, A. Arefi Oskouie, N. Naderi, Z. Kariminia, S. Fathi, F. Ektefa, M. Rezaei-Tavirani, M. Rostami Nejad, Sh Shahbazi Pages 1-6
  Introduction
  Crohn’s disease is a chronic and inflammatory abnormality. It causes inflammation of the gastrointestinal tract. On the other hands celiac disease is an autoimmune disorder characterized by gluten sensitivity in genetically susceptible individuals. Zinc is an essential element that has important physiological roles in the body. The aim of this study was to compare the level of zinc in patients with celiac and crohn’s diseases.
  Materials and Methods
  The level of zinc in patients with celiac and crohn’s diseases was estimated by atomic absorption spectrometry. In this study، data were analysed using MATLAB software version 6. 5.
  Findings
  The result of this study showed that there is no statistically significant difference between the level of zinc in celiac patients and crohn patients. Mean serum concentration of zinc in celiac and crohn’s patients was 71±6 μg/l of 70±6μg/l respectively. Discussion &
  Conclusion
  Gastrointestinal diseases such as celiac and crohn’s diseases affect the zinc absorption in the small intestine. Thereby reducing the concentration of this element is not unexpected in people with both celiac and crohn’s diseases. Therefore، in order to accelerate the patient’s improvement and also to alleviate the symptoms in these patients، the administration of zinc supplements is recommended.
  Keywords: Celiac disease, Crohn disease, Zinc, Atomic Absorption Spectrophoto, meter
 • F. Zayeri, Ar Akbarzadeh Baghban, M. Kazemzadeh, H. Ahmadieh, M. Shahriari Pages 7-15
  Introduction
  In the study، the intravitreal bevacizumab injection treatment alone and in combination with triamcinolone، acco-rding to the data obtained from a rando-mized clinical trial using selection model for informative missingness، were comp-ared.
  Materials and Methods
  In the current study، the modeling was executed on 90 patients with age-related macular degeneration (AMD) having a variety of choroidal neovascularization (CNV) lesions. They had not got any treatment before the beginning of the clinical trials. The patients were randomly assigned into two groups: Intravitreal bevacizumab injection alone and in combination with triamcinolone. To compare the effects of these treatments on these patients، the selection model (for informative missingness) was fitted with the elimination of other covariates. Two major outcomes investigated in this study، were the variation of best-corrected visual acuity (BCVA) and variation of central macular thickness (CMT).
  Findings
  The results of selection model for informative missingness revealed that the reduction in CMT in intravitreal bevaciz-umab injection combined with triamcino-lone was more significant than its reduction in intravitreal bevacizumab injection alone (P=0. 026). Discussion &
  Conclusion
  In patients with neovascular AMD، intravitreal bevacizum-ab injection in combination with triamcino-lone significantly leads to better BCVA and lower CMT than intravitreal bevacizumab injection alone.
  Keywords: Age, related macular degene, ration, Intravitreal bevacizumab injection, Triamcinolone, Missing data, Selection model
 • Ar Akbarzadeh Baghban, S. Azizi Gondozlou, F. Zayeri, M. Mozafari Pages 16-21
  Introduction
  Diabetes is a prevalent disease with irreparable damages such as renal disease، blindness، terminal extremity necrosis and consequently amputation and death. This study intended to determine the relationship between different risk factors and the incidence of long term compli-cations in patients with type 2 diabetes mellitus.
  Materials and Methods
  Medical records of 208 patients with type 2 diabetes mellitus (73 male and 135 female) admitted to Golestan hospital in Ahwaz city during 1384 were studied. For each patient، variables such as sex، age، triglycerides and cholesterol level، duration of diabetes، family history، body mass index، race and hypertension were gathered and analyzed using the binary logistic regression model in SPSS software، version 17. 0.
  Findings
  Our findings revealed that family history of diabetes (P=0. 006، OR=3. 97) and age (P<0. 001، OR=1. 18) the patients had a significant relationship with the incidence of complications. Other risk factors did not show any statistical relationship with these complications. Discusion & Conclusin: In general، the obtained results from the present study suggested that people with the family history of type 2 diabetes mellitus should follow health recommendations to prevent the disease and its related complications
  Keywords: Type 2 diabetes_Complication_Risk factors_Logistic regression
 • Zali, M. Rezaei Tavirani, I. Pakzad Pages 22-31
  Introduction

  For decreasing of stress and its sequlae، researchers suggest different ways that one of them is using of medicinal plants. The medicinal plant، lavandula، has been shown to enhance learning and to decrease stress. In this study the molecular effects of lavandula aqueous extracts was explored in rat by using of proteomics techniques.

  Materials and Methods

  Proteins extracted from the hippocampus of two groups of rats; the control group and the group treated with lavandula aqueous extracts. At first dimension، the proteins were separated on electrophpresis strip according to their isoelectric pH (IEF). At second dimension، the proteins were separated on SDS page electrophoresis based on their molecular weight. For detecting protein spots، both gels were silver stained. Finally for bioin-formatics and statistical analysis (cluster analysis and principal component analysis) of proteins was studied with the progenesis same spot software.

  Findings

  In the research، 990 protein spots were obtained from both experimental groups. Comparisons between groups suggested a new expression of 80 protein spots were affected in the rats treated with extracts whereas presence of extract cause protein expression inhibition of 140 proteins in the hippocampus. Clustering analysis divided proteins into three main clusters demonstrating the pattern of expressions of the proteins is the same in the clusters that may have similar performance and signaling pathway. Principle component analysis (PCA) analysis confirmed the results of clustering and showed the proteins have been classified in accordance with the test conditions. Discussion &

  Conclusion

  It can be concluded that lavendula extract caused significantly expression changes in the proteome and possibly activated a biological process in rat hippocampus that is associated with enhanced learning

  Keywords: Lavender, Proteome, Hippoc, ampus, Rat, Clustering, Principal com, ponent analysis
 • A. Baghestani, F. Zayeri, Y. Amini, A. Nasrollahi Pages 32-38
  Introduction
  Providing convenient social services based on population needs is one of the important strategies of psychological promotion and prevention of psycho-social disorders since the families are involved with a wide range of economic, psycho, social, educational and occupational prob-lems. Availability of psychological consul-ting services in these contexts is of great importance. The main aims of the present study were determining demographic characteristics trend and assessing the status of psychological disorders and psycho-social problems in the referred clients to counseling centers of Social Welfare Organization during the years 1381 to 1388.
  Materials and Methods
  This study was an analytical cross sectional research. The data was based on available information in the files of referred subjects to the counseling centers of Social Welfare Organization during 1381 to 1388 which gathered via interviewing and filling a psychological questionnaire. In general, 21375 subjects were collected using a systematic sampling technique.
  Findings
  Our findings revealed that main clients of these counseling centers during 1381 to 1388 were female, married, 21-30 years age groups. Among psychological problems, the mood disorders and anxiety as well as disorders in children were more prevalent. Among the psycho-social problems, the interpersonal problem had the highest proportion in the referrals to these centers. Discussion &
  Conclusion
  Regarding the high prevalence of mood disorders, anxiety and interpersonal problems in the referrals to the counseling centers of Social Welfare Organization, it is necessary to dedicate the professional services to identify and treatment of these disorders
  Keywords: psycho, social disorders, time trend, counseling centers of social welfare organization
 • Sh Najar, M. Akbari, Z. Abbaspoor, Mh Haghighizadeh Pages 39-48
  Introduction
  Pain is the most common problems in the post cesarean period. Today، despite technological development in health care setting the usual method of pain relief after surgery is inadequate.
  Materials and Methods
  This study was a blind clinical trial which performed in Mustafa Hospital، Ilam، Iran. 80 pregnant women who referred to delivery ward for elective cesarean and they had inclusion criteria for study were selected with convenience sampling and were randomly assigned to two groups. The visual analog scale was used to determine the pain intensity. To relief pain in the intervention group، each of foot and hands were massaged for 5 minute. If pain is not controlled and based on the request of patient، we used the routine analgesic to relief pain. In the control group if the patient requested to relief the pain، only routine analgesic were used. Then the intensity of pain before and immediately 90 minutes after intervention was evaluated. Also، the analgesic consumption، initiation of breast feeding and patient''s satisfaction were measured.
  Findings
  The finding of the study showed that، there was no significant differences between two groups in pain intensity before massage (P>0. 05). However، immediately and 90 minutes after intervention there were significant differences between two groups in pain intensity، need to analgesic، starting of breastfeeding and patient''s satisfaction (P<0. 001). This differences indicates reduced pain intensity in the intervention group. Discussion &
  Conclusion
  According to the finding، hand and foot massage are associated with the reduction of pain inten-sity and it can be used as a complementary method to reduce pain and increase the patient''s satisfaction.
  Keywords: foot, hand massage, pain intensity, caesarean
 • S. Taghinezhad, M. Solaimani, Ah Mohseni, K. Majidzadeh Pages 49-60
  Introduction
  Haemophilus influenza (H. influenza) is an important cause of meningitis in infants and children aged less than five years. For this reason the early diagnosis of this bacterium is important. Studies have shown that molecular methods are specific tests for early dete-ction for this agent. The purpose of this study was to design a PCR assay for the rapid detection of H. influenzae bacterium.
  Materials and Methods
  In this study specific primers were designed based on ompp6 gene and polymerase chain reaction (PCR) assay was setup. To create the standard positive control، the PCR product was cloned in pTZ57R/T vector. The existence of the desired gene in the T-vector was confirmed by digestion and sequencing processes. Sensitivity of the PCR assay was determined by preparing a serial tenfold dilutions of the positive control plasmid with starting concentration of 11ng/µl. The Specificity of the assay was verified by using of PCR on the genomic DNA of a variety of bacteria.
  Findings
  PCR results showed a band of the expected size 280bp. Sensitivity results indicated that the limit of detection of the assay was 317 copy numbers. No amplify-ication was observed after PCR in negative control bacteria genomic DNA. This outc-ome proved the specificity of the PCR assay. Discussion &
  Conclusion
  The results of this study showed that the PCR assay is a rapid، highly sensitive and specific test for detection of H. influenzae bacterium.
  Keywords: haemophilus influenzae, rapid detection, PCR
 • Sh Ghiasy, J. Mohammadzadeh, K. Sayehmiry Pages 61-70
  Introduction
  The Kaufmans assessment Battery for children، (second edition) is an individually administered measure of the processing and cognitive abilities of child-ren and adolescence aged between 3 and 18. This battery helps to specialists assessing neurological، psycho-educational، clinical and psychological aspects at all levels between preschool and high school. This is a theory based clinical instrument that contributes to culturally fair assessment، while the purpose of this research was the investigation of psychometric characteristics of kaufman''s neurological and clinical diagnostic tests that make very valuable assessment.
  Materials and Methods
  The method of this research was descriptive-analytical study that applied for the situation and the sub-tests were performed on 4-4. 11 years old kindergarten children. Society population was all of 4-4. 11 years old children. This sample was selected randomly through par-tial classification of boys and girls of Ilam''s kindergartens. The instrument for gathering data was kaufman''s neurological and clini-cal diagnostic subtests that has developed based on Luria''s neurological-clinical mo-del.
  Findings
  Cranbach alfa was ranged from 0. 80 to 0. 85. Cronbach alfa of whole was 0. 90. Correlation coefficient between kau-fman’s test and wechsler’s total IQ was 0. 72. Subtests intelligence scores mean for different groups of 4-4. 11 years old showed that intelligence is a phenomenon that increased with age and makes follow on age trend. There were significant relationships between age and subtests scores. Discussion &
  Conclusion
  It can draw a profile of strengths and weaknesses of child by kaufman''s neurological-clinical diagnostic tests. These results can be used in assessing neurological، psycho-educational، clinical and psychological aspects.
  Keywords: clinical diagnostic, neurolo, gical, kaufman, Ilam, 4, 4.11 Years old
 • N. Beheshti, F. Ghafarifar, Ah Dalimiasl, Z. Eslamirad, Z. Sharifi, M. Farivar Sadri, P. Ebrahimi Pages 71-78
  Introduction

  Leishmaniasis is one of the important endemic diseases in Iran and is divided into cutaneous and visceral Leishmaniasis. Since determining the type of the parasite is effective in the controlling and preventing of the disease، we sought to find a method for the diagnosis of cutaneous leishmaniasis.

  Materials and Methods

  In this research 35 cutaneous leishmaniasis patients from different part of Iran [8 infectious cases from the province of Isfe-han and its margins namely، Ardestan، Kashan and Samiram; 2 cases from Kerman (the foci of the infection was Sirjan)، 4 cases from Khorasan، 2 cases from Mashhad، 2 cases from Esfraeian، 2 casese from Boshehr، 3 cases from Semnan (the foci of the infection was Damghan) and 1 case from ghom] were collected. After preparing the direct slide DNA extracted from all patients، polymerase chain reaction (PCR) was done for the gene of ITS1.

  Findings

  The results of PCR indicated that all of the cases were positive and showed DNA fragment bands in the size range of 69-350 bp. The results from restriction fragment length of polymorphism (RFLP) indicated that 94% (33 persons) and 6% (2 persons) of the cases were detected as Leishmania major and Leishmania tropica، respectively. Discussion &

  Conclusion

  These results showed that PCR-RFLP method by using Apo1gene is suitable for the diagnosis of cutaneous leishmaniasis caused by leishmania species.

  Keywords: cutaneous leishmaniasis, ITS1, PCR, RFLP, Apo1
 • H. Najafzadeh Varzi, Sr Fatemi, N. Gohari Pages 79-87
  Introduction
  The present study was conducted to compare the effects of shrimp extract، glibenclamide and vanadium on blood glucose fluctuations in diabetic rats.
  Materials and Methods
  Diabetes was induced by streptozotocin in six groups of male rats (each group contain 7 rats). The group 1 was kept as control group at similar conditions to other groups. Glibenclamide (10mg/kg)، vanadium (10mg/kg)، shrimp extract (orally -500mg/kg) and shrimp extract (intraperitoneally-200mg/kg) was administrated in group 2 to 5 respectively on 8th day after streptozotocin injection. The drugs were administrated every 2 days from day 8 to 18 after streptozotocin injection. The group 6 received extract (intraperitoneally-200mg/kg) from day 1 to 18 daily. The blood glucose was measured before drugs administration and 1، 3 and 24 hours after that and at 15th day of study. Serum glycosilated hemoglobin was measured at 18th day.
  Findings
  The results shown that the shrimp extract had significantly prophylactic effect on severity of diabetes and prevented blood glucose elevation in comparison to other groups. However، prophylactically admin-istration of extract increased serum glyc-osilated hemoglobin level. The orally adm-inistration extract decreased blood glucose 1 and 24 hours later. However، glibencla-mide and vanadium did not affect the blood glucose level significantly. Discussion &
  Conclusion
  The present study showed the shrimp extract may have protective effect on severity of diabetes; but it is needed more detailed researches
  Keywords: diabetes, vanadium, glibencl, amide, shrimp extract, rat
 • S. Bashar Poor, M. Narimani, A. Issazadegan Pages 88-95
  Introduction
  Considering the effect of experience of childhood and adolescent traumatic events on psychological symp-toms، this research was conducted in order to examine the role of experiencing traum-atic life events in the prediction of psych-ological symptoms in male high school students.
  Materials and Methods
  The method of present study was correlation. Statistical society of this research consisted of male freshman، junior and senior high school students in city of Uremia in 2010-2011 school– year (N=10286). One thousand People، approximately، 10 percent of this statistical society، were selected randomly as sample of this survey. This people were asked to complete the children traumatic event screening inventory and the symptom checklist-90 (SCL-90 R) in a group. Finally، fifty five people refused to respo-nse to the inventories. Then، they were excluded of research. Collected data of 946 responders were analyzed by Pearson cor-relation coefficients and stepwise multiv-ariate regression tests.
  Findings
  the age mean of subjects was 15/86. Four hundred and thirty nine of them were freshman، 165 persons were junior and 342 persons were senior. The results of Pearson correlation coefficients showed that all of the traumatic events significantly correlate with psychological symptoms. The results of stepwise regression showed that 22 percent of general severity of symptoms was explained by emotional abuse (15%)، accidents / disasters (3 %)، violence in society (3 %)، suicide or suicide effort of close person (1 %)، separate of caregiver (1 %) traumas. Discussion &
  Conclusion
  this results sup-port the role of experiencing traumatic life events in the prediction of much kind of psychological symptoms.
  Keywords: traumatic events, psychological symptoms, male students, high school
 • S. Bashar Poor, M. Narimani, A. Issazadegan Pages 96-106
  Introduction
  Considering the effect of experience of childhood and adolescent traumatic events on psychological symp-toms, this research was conducted in order to examine the role of experiencing traum-atic life events in the prediction of psych-ological symptoms in male high school students.
  Materials and Methods
  The method of present study was correlation. Statistical society of this research consisted of male freshman, junior and senior high school students in city of Uremia in 2010-2011 school– year (N=10286). One thousand People, approximately, 10 percent of this statistical society, were selected randomly as sample of this survey. This people were asked to complete the children traumatic event screening inventory and the symptom checklist-90 (SCL-90 R) in a group. Finally, fifty five people refused to respo-nse to the inventories. Then, they were excluded of research. Collected data of 946 responders were analyzed by Pearson cor-relation coefficients and stepwise multiv-ariate regression tests.
  Findings
  the age mean of subjects was 15/86. Four hundred and thirty nine of them were freshman, 165 persons were junior and 342 persons were senior. The results of Pearson correlation coefficients showed that all of the traumatic events significantly correlate with psychological symptoms. The results of stepwise regression showed that 22 percent of general severity of symptoms was explained by emotional abuse (15%), accidents / disasters (3 %), violence in society (3 %), suicide or suicide effort of close person (1 %), separate of caregiver (1 %) traumas. Discussion &
  Conclusion
  this results sup-port the role of experiencing traumatic life events in the prediction of much kind of psychological symptoms.
  Keywords: traumatic events, psychological symptoms, male students, high school
 • N. Yousofvand, E. Mohammadizadeh, M. Kazemi, F. Yavari, S. Dezfoolinezhad Pages 107-116
  Introduction
  Thyroid gland is one of the biggest endocrine glands. Its hormones are important in growth، development and metabolism of body. The normal activity of thyroid depends on the presence of some trace elements because they are required for the synthesis and metabolism of thyroid hormones. Trace elements such as copper (Cu) and zinc (Zn) have important role in the regulation of physiological processes. They are important for maintaining thyroid health and its normal functions. The aim of this study was to investigate serum Cu، Zn، T3، T4 levels، body mass and thyroid changes in methimazole-induced hypothy-roidism by two different doses.
  Materials and Methods
  Twenty-one adult male rats divided into three groups. The control group received drinking water. Treated groups received two doses of meth-imazole (MMI); low dose group، 20mg/ 100ml in drinking water and high dose group، 100mg/100ml in drinking water، for 42 days. At the end of experiment، the animals were weighed. After anaesthesia and scarification، blood samples were obt-ainned. Serum levels of thyroid hormones and the trace elements، Zn and Cu، were determined by radioimmunoassay and fla-meless atomic absorption methods، respect-tively. The weight of thyroid glands was also measured.
  Findings
  The results of the study showed that MMI-induced hypothyroidism decree-sed serum levels of T4، T3، Zn، Cu and body weight but increased thyroid weight in the treatment groups as compared with the control group (P> 0. 05). These effects were more obvious in high dose treatment group. Discussion &
  Conclusion
  This study sug-gests that MMI-induced hypothyroidism decreased thyroid hormones، Zn، Cu elem-ents، body weight but increased thyroid weight. It seems that hypothyroidism exert some of the effects through the decreasing of the elements، Zn and Cu.
  Keywords: hypothyroidism, methimazole, ¬ copper, zinc, rat
 • S. Ranjbar, M. Jaafari, R. Khodarahmi, Z. Zarei, Mr Ashrafi, S. Sh Miraghaei Pages 117-126
  Introduction
  Ferritin (with molecular weight: 450 kDa، 24 subunits) is composed of light and heavy chains and has a major role in circulating iron storage، so that up to 4500 ferric iron ions (Fe3+) can be stored within its structure. The aim of this study was purification of ferritin from liver (the tissue that contains large amounts of ferritin) with high yield/purity، and evalu-ation of its possible peroxidase activity.
  Materials and Methods
  For successful purification of ferritin، we employed the obvious characteristic of ferritin (high ther-mal resistance against temperatures over 80°C) in two steps accompanying with ammonium sulfate precipitation and anionic exchange chromatography (DEAE-cellul-ose).
  Findings
  Ferritin was successfully purified and its purity (~ 95%) was confirmed using SDS-PAGE. Also at the present study، the peroxidase activity of heme-ferritin com-plex for the first time is documented. Discussion &
  Conclusion
  Since ferritin is widely used in diagnosis as well as research fields، its purification is inevitable prereq-uisite. Oxidative stress، as the main cause of neurodegenerative diseases، may also corre-late with increased concentrations of ferritin in AD brain.
  Keywords: ferritin, purification, anion exchange chromatography, peroxidase acti, ity
 • M. Zamaninan Azodi, Ar Ardeshiry Lajimi, M., Rezaei Tavirani, M., Rezaei Tavirani, R. Khodarahmi Pages 127-133
  Introduction
  Since bacteria became resistant to some types of antibiotics، it is prominent to find more reliable sources against them. In view of the fact that plants have been shown verity of biological eff-ects، they could be promising substitutions. Inasmuch as Scrophularia has shown differ-rent biological properties such as antimic-robial، antitumor and anti-inflammatory activities، its effect on Escherichia coli has been evaluated.
  Material and Methods
  Antibiotic effects of both filtered and nonfiltered extract of Scro-phularia striata on Escherichia coli as gram-negative bacterium were evaluated by spectrophotometery method. Simultaneou-sly tetracycline was used as a positive control at different concentrations. In addi-tion، MTT assay was applied for cell surv-ival determination.
  Findings
  Our findings indicate that conc-entrations between 1 to 20 µg/ml of the extract have significant antibiotic activities; there is no noticeable difference between filtered and nonfiltered antibiotic activities of this extract. Moreover، this effect is totally different from inducing properties of the extract. Discussion &
  Conclusion
  In conclusion، 5 µg/ml of the extract has a significant antibiotic activity whereas there is not such an effect on fibroblast cells. In view of the fact that this concentration of the extract has a potential antibiotic activity accomp-anied with considerable low side effects on human cells، Scrophularia striata extract can be regard as a potential antibiotic agent in the future.
  Keywords: scrophularia striata, antim, icrobial effects, escherichia coli, human fibroblast cell line
 • S. Saedi_S. R Motamedian_K. Khosraviani_F. Gholipour_M. Asadi_Ma Rozegar Pages 134-143
  Dental anxiety is one the most important reasons preventing children to enjoy dental services. Several methods can be applied in order to reduce dental anxiety and manage children’s behavior. Both dentists and parents mostly prefer not to use medications. However to treat anxious children، those with systemic disease or movement disorders، sedation or general anesthesia can be beneficial. In this review، both sedation and general anesthesia has been described and the literature was searched for studies comparing these methods. We did not find any randomized clinical trials comparing general anesthesia to sedation for the provision of dental care in children. There were a few publications comparing any form of sedation to GA using other methodologies. We proposed some suggestion for designing a precise randomized clinical trial
  Keywords: pediatric dentistry, behavior management, sedation, general anesthesia
 • A. Meyfour, M. Rezaei Tavirani, Mr Sadeghi, Gh Basati, M. Amraei Pages 144-151
  Introduction
  Infertility refers to the inability of the incidence of pregnancy after one year of unprotected intercourse. Appro-ximately 15-10% of couples encounter infertility problem in reproductive age (WHO، 1999) and lack of proper treatment can lead to complications and mental and social problems. Today، researchers are interested in Identification of sperm cell proteins. Regards to the importance of proteins and their functions، the optimal conditions of their separation and making them solution are important.
  Materials and Methods
  This study was performed for finding optimal protocol of maximum protein extraction from sperm cell. After taking seminal plasma from fertile men and semen analysis، the sperm cells were separated using two
  Methods
  Gradient percoll and swim up. Then samples were washed three times and lysed with lysis buffer. Protein concentration was determined by Bradford method.
  Findings
  Results were shown that more sperm were isolated using gradient percoll and protein concentration was higher in comparing with swim up method. Discussion &
  Conclusion
  It can be concl-uded with comparing the two methods، how much more sperm cells can be isolated، then it will be higher protein concentrations and this protocol can be used in future studies on sperm proteins.
  Keywords: infertility, sperm, protein, sam, ple preparation
 • Sr Motamedian, K. Khosraviani, F. Gholipour, H. Jahani, N. Shahmir Pages 152-160
  Tissue engineering is knowledge of designing tissues such as maxillofacial bone. Three key factors of tissue enginee-ring comprise of morphogenesis factors، responding stem cells and scaffolds. Growth factors have an important role in differentiation and cell morphogenesis. In this review، literature was searched for bone engineering in craniomaxillofacial tissues and the use of growth factors was reviewed. Reviewing MEDLINE indexed articles shows various growth factors applied in jaw bone regeneration. Application of growth factors should be standardized in order to improve their use in future bone tissue engineering.
  Keywords: tissue engineering, bone regene, ration, growth factor, craniomaxillofacial
 • F. Zayeri, S. Shahsavari, Ar Baghestani, S. Jambarsang, V. Lohrabian Pages 161-167
  Introduction
  Longitudinal studies widely used in many branches of science، especial-lly medical science. In the past two deca-des، many models have been proposed for the evaluation of such data. These models are also developed to investigate various re-sponse variables such that categorical varia-bles that have many applications in medical research. While many papers have comp-ared the marginal and random effects mo-dels but fewer studies have compared the marginal and transition models.
  Materials and Methods
  This paper used simulation with different scenarios for corr-elation، sample size and repeated measures and calculated ROC Curve for two models. Then estimated AUC for them and comp-arison was performed.
  Findings
  If intensity transition for healthy to disease was large and patient remained disease for a long time that is better used transition model to prediction. In addition، in conditions that intensity transition in any status was equal or trends of transition inte-nsity was inverse of position1 that healthy people remained health for a long time and patients recovered quickly، that is better used marginal model. Discussion &
  Conclusion
  In analysis of longitudinal data for achieving more accur-ate results when purpose of study was pred-iction، that is better intensity transition bet-ween status was considered and then dec-ided which model is choosen.
  Keywords: binary data, markov correlation, marginal model, transition model, roc area under curve
 • M. Sohaili Kashani, M. Salami, M. Rezaee Tavirani, Mr Kafashian Pages 168-175
  Introduction
  One of the most common markers in Alzheimer’s disease (AD) is amyloid beta (Aβ) plaques. Anti-inflamm-atory agents including phagocytosis by immune cells، proteolytic enzymes and liver are known to decline the risk of Aβ plaques formation. In the previous study we showed that aqueous extract of Lavandula angusti-folia (lavender) improved memory deficits in Alzheimeric rats. Here، we evaluated ef-fect of the lavender extract on the clearance of Aβ plaques in the hippocampus.
  Materials and Methods
  The animal model of Alzheimer was created with the injection of Aβ 1-42 fragment into the cerebroven-tricular space of brain. The brain sections were stained using Congo red to confirm formation of Aβ plaques. Twenty days after injection of Aβ 1-42 fragment، the animals received different doses (50، 100 and 200 mg/kg) of the aqueous extract of lavender for a period of 20 days.
  Findings
  Our results showed that 50 mg/kg of lavender extract did not effectively influence the Aβ plaques. On the other hand، the doses of 100 and 200 mg/kg of the herbal medicine markedly decreased the extent of Aβ aggregates. The higher con-centration was more effective. Discussion &
  Conclusion
  The lavender extract eliminates Aβ plaques in a dose dependent manner. The exact mechanism by which the herbal medicine removes the Aβ aggregates needs to be elucidated.
  Keywords: alzheimer, amyloid beta, lavan, dula angustifolia
 • A. Meyfour, N. Ahmadi, F. Maleki Pages 176-181
  Introduction
  Brain (central nervous syst-em) is responsible to manage all biological process in living organisms، particularly mammalian. Since proteins play major roles in the biological cell activities، nowadays identification of brain proteins and deter-mination of their function is interesting subject for neurologists. Isoelectric Foc-using (IEF) technique is one of the prote-omic technologies to study brain proteins. This study was carried out to select the IPG strips with maximum resolution and to optimize IEF condition for the separation of mouse brain proteins.
  Materials and Methods
  After extraction of mouse brain proteins and determination of protein concentration by Bradford assay، Isoelectric Focusing was performed using IPG strips with three different pH gradients.
  Findings
  IPG strip with pH=3-10NL was able to separate more proteins with relati-vely high resolution in comparison with IPG strips with pH=3-10 and pH=4-7. Discussion &
  Conclusion
  Results were shown that more proteins can be separated using IPG strip with pH=3-10 NL and this strip has a high resolution rather than the other strips. Due to the complexity of brain، its function، and the extent of brain proteins، it is appropriate to resolve proteins by the method.
  Keywords: Mouse, Protein, Isoelectric fo, cusing, Brain
 • H. Zali, H. Fakhar, M. Rezaee Tavirani, A. Akbari Pages 182-191
  Introduction

  Cervical cancer is the second fatal cancer among women in developing countries and seventh in developed count-ries. Screening cervical cancer to find genes and proteins that play a role in the develop-pment of diagnostic and therapeutic biom-arker، in the other hand، molecular mech-anism of tumor genesis is also associated to the protein cluster that will change in dis-ease، so discovery of protein clusters appear to be necessary. In this study، for better resolution proteome of cervical cancer tissues is analyzed by proteomic techn-iques.

  Materials and Methods

  Proteins extracted from the normal and cervical cancer tissues، then protein separated in first (IEF) depe-nding on their isoelectric pH on strip. Second dimensional SDS page elect-rophoresis to separate proteins by molecular weight was performed. For detecting prot-ein spots، both gels were silver stained. Finally for bioinformatics and statistical analysis (clustering analysis and principal component analysis) of proteins in the two groups was studied with the progenesis same spot software.

  Findings

  Bioinformatics and statistical analysis of two-dimensional gel electroph-oresis techniques obtained 158 protein spots from both excremental groups. 19 protein spots were more expression in cancer than normal groups whereas 18 pro-teins in normal have more expression than cancer groups. Clustering analysis divided proteins into two main clusters that indi-cated there is an expressed protein is similar in each cluster which these proteins can provide similar performance in terms of testing or indicating its presence in the same biological pathway. PCA analysis confirmed the results of clustering and showed the protein has been classified in accordance with the test conditions. Discussion &

  Conclusion

  According to the results we concluded that multivariate stati-stical analyzes such as clustering، principal component analysis or correlation analysis helps to identify genes and groups of genes that transform normal tissue to a malignant stage. To identify the protein classes invol-ved in molecular mechanisms of cervical cancer need to determine the type of protein that must be identified by mass spectr-ometry.

  Keywords: cervical cancer, proteome, clustering, principal component analysis
 • S. Haidari Kashl, S. Rahmanizade, F. Ghasemvand, Mh Maleki Pages 192-199
  Introduction
  Schizophrenia is a compli-cated، debilitative mental disorder. Evide-nce is emerging for the association of pol-ymorphisms in PRODH gene and the increased risk of schizophrenia. In the pres-ent research we investigated the relation-nship between this gene and schizophrenia disease by means of a gene polymorphism using PCR-RFLP technique.
  Materials and Methods
  Blood samples were prepared from 150 persons suffering from acute Schizophrenia and 160 healthy per-sons volunteering for this project. Based on intended SNP، a pair of primers was design-ned by Oligo7 program and the polymerase chain reaction (PCR) was performed on a thermocycler set. Then the PCR product was treated by appropriate restriction enzymes. Finally، the fragments of digested PCR product were electrophoresed on the gel agarose (4%) and migration pattern of resulted components were compared in he-althy and patient subjects، whereby obtain-ing genotypes of different persons in po-lymorphic position. We utilized SPSS 16. 0 program for statistical investigation of the work and studied SNP 1945T>C and its relation with the disease in statistical population.
  Findings
  The findings of the research sho-wed a meaningful relation between the occ-urrence of this nucleotide mutation and its frequency in patients. (P=0. 001) Discussion &
  Conclusion
  Final results of this work indicated that PRODH gene can be considered to be a significant candidate in the population under study as a factor influencing the occurrence of Schizoph-renia.
  Keywords: schizophrenia, PRODH, proline
 • S. Haidari Kashl, Gh R. Behroozi, Ml Mosavi, Mj Rasaee, J. Salimian, A. Akbari Pages 200-207
  Introduction
  With regard to the chara-cteristics of single-stranded oligonucle-otides، including their potential for implem-ental use in order to detect some key molec-ules، it was determined to gain experience in obtaining single-stranded DNA (ssDNA) having affinity for binding to morphine molecules. Materials، methods &
  Findings
  An oligo-nucleotide library was prepared، consisting of an 80-nucleotide sequence with fixed length flanked by constant 5′ and 3′ ends، a 19-nucleotide sequence from 3′-end، a 21-nucleotide sequence from 5′-end that serve as primer، and a 40-nucleotide random seq-uence in the middle. Four types of nucleic acid and the 40-nucleotide sequence are mathematically equaled with 1015 DNA chains known as oligonucleotide pool. Af-ter amplification by PCR، the aptamers we-re exposed to the matrix-bound morphine molecules. After rinsing with a buffer and eliminating the chains، not bound to mor-phine molecule، they were separated using washing buffer، having potential to separate DNA chains from the target molecule. This act was repeated 15 times. Lastly، those primers were used in which one fluorescein molecule was placed at its 5′-end and flow cytometry results proved the efficiency of the chain in detection of target molecule (morphine). Discussion &
  Conclusion
  Morphine mol-ecule was chosen due to its social and commercial importance for governments. For this reason، the separation of this nucl-eotide segment (oligonucleotide) was desi-gned by applying the experience of other researchers and some segments were event-ually obtained، which can be utilized inst-ead of monoclonal antibodies in detecting morphine in rapid kits after detection of sequences. Therefore، we enter to nanobi-ology and we will achieve applying olig-onucleotides in treatment، drug delivery into the target molecule، follow up the effect of the drug on cells، and finally help imaging.
  Keywords: aptamer, morphine, SELEX
 • F. Zayeri, Ar Akbarzadeh Baghban, M. Kazemzadeh, M. Yaseri, Am Abbasi Pages 208-222
  Missing values are frequently seen in data sets of research studies conducted in diff-erent sciences such as medicine and esp-ecially in longitudinal studies in which every individual are exposed to the repeated measures over time. In the last few decades، a vast majority of statistical activities has been done in this area، including the areas of concepts، issues، and theoretical and soft-ware methods. Despite the widespread use of the results of these statistical activities، the researchers، in many cases، have been seen to have a vague impression from these concepts which results in inaccurate infer-ences. Therefore، given the importance of the issue and the need for the scientific community to know these issues correctly and accurately، the current study is set to review and compare the concepts such as missing data patterns and mechanism، as well as the existing models in analyzing longitudinal data with missing values. Furt-hermore، their application will be explored in the data obtained from a clinical trial of addiction treatment with a continuous res-ponse variable.
  Keywords: missing completely at random, missing at random, missing not at random, selection model, pattern, mixture model, shared parameters model
 • E. Dolat, H. Hasanzadeh, M. Rezaee Tavirani, S. Heidari Kashl, A. Jabari Arfeei, Ss Seiedi, Mr Akbari Abdogahi, A. Hematian Pages 223-230
  Introduction
  Nowadays، cancer is the second cause of mortality in the world and among its variants; the most common cancer in women is the breast cancer. One of the methods for cancer treatment is radioth-erapy، in which to enhance the efficiency of radiation therapy some of radio sensitizer can be used for enhancing tumor cell radiosensitivity. Some nanopa-rticles can be considered as a sensitizer because they enhance the cytotoxicity due to oxidative stress and increase the free radicals، especially reactive oxygen species (ROS)، within cells resulting in cell death. In this study، elevated synergistic effect of TiO2 nanoparticles as radiosensitizer was evaluated in presence of cobalt-60 gamma rays on human breast cancer cell line.
  Materials and Methods
  After cell culture، the human breast adenocarcinoma cell line (MCF-7 cells) was exposed to 2 Gy of radiation and 30 µg/ml concentration of the aforementioned nanoparticles. Viability was calculated using (3- [4، 5-dimethylthiazol-2-yl] -2،5 diphenyl tetrazolium bromide) MTT assay.
  Findings
  Viability of cells in presence of gamma radiation and the nanoparticles، sig-nificantly reduced compared to the viability of cells exposed only to radiation or nano-particle، alone. The effect may dependent on nanoparticle crystals type and conce-ntration. Discussion &
  Conclusion
  Nano-TiO2 inc-reased sensitivity of breast cancer cells to gamma radiation، due to an increase in ROS production and cytotoxicity. Anatase crystals have more severe effects than rutile crystal because of having a larger surface area and creation of more free radicals. Therefore، this nanoparticle has the potent-ial to be used as a radiosensitizer.
  Keywords: nano, TiO2, Cobalt 60, Breast cancer, radiosensitivity, radiotherapy
 • M. Entezari, M. Hekmati, S. Heidari Kashl, A. Azin, Sh Hekmat, A. Barkat, R. Shiri Haris Pages 231-238
  Introduction
  The lifespan of organic coa-tings is reduced in outdoor applications by attacks of solar radiation، oxygen and atom-spheric pollutants. Degradation of coating and recoating introduce pollutants into the environment. For solvent based coatings like alkyd paints، volatile organic comp-ounds (VOC) are the main source of pollut-ion. Undesirable mechanical، physical and chemical consequences of the resulting degradation can be substantially restricted by properly selected photo stabilizers.
  Materials and Methods
  Carotene than carr-ots extracted by ethanol and 2 - propanol at a temperature of 60 º C in 4-2 hours. In this regard، samples and control were analyzed by UV spectroscopy and results were compared with samples after past 30 days exposure on the UV sunlight.
  Findings
  Beta carotene acts like a subs-tance against UV light and can increase the resistance of the material to be used as anticancer drug; however it''s not able to do the task by itself. In a view، beta carotene is counted as a powerful anti-oxidant material. If such material is increased in UVAs، the UV absorbing quality will be increased. Such work is considered a big advantage in anti-cancer drugs. Tautomerization and co-njugation in phenols makes them to be con-sidered as important UV absorbers and eff-ective class of UV-absorbers. Discussion &
  Conclusion
  In this paper we have investigated the effect of phenolic UVAs on increasing UV absorbing quality in beta carotene، viable cancer cell numbers or MTT test was also performed
  Keywords: phenol, MTT, UV Absorbing, β, carotene, anti, cancer
 • Z. Fazeli, Fs Fazeli Bavandpour, Ar Abdi, Ma Pour Hosaingholi, Bastaminezhad Pages 239-245
  Introduction

  Pancreatic cancer is a fatal cancer with low survival. There is little publi-shed data on the mortality of pancreas cancer and its epidemiology in Iran. The aim of this study was to present the mor-tality trends from pancreatic cancer for Iranian population، from 1999 to 2004. Usi-ng national death statistic in order to pro-vide update information for its burden.

  Materials And Methods

  National death Statistic reported by the Ministry of Health are included in this analysis. Pancreas can-cer were expressed as the annual mortality rates/100،000، overall، by sex and by age group (<15، 15-49 and ≥50 years of age) and age standardized rate (ASR).

  Findings

  The age standardized mortality rate of pancreatic cancer decreased slightly during the years under the study. Its mor-tality was higher for male and the mortality increased as age increased. Discussion &

  Conclusion

  This study pro-vides projection for burden of death due to pancreatic cancer for Iran، indicating that the trend of its mortality slightly decreased and may be leveled off in recent years.

  Keywords: pancreatic cancer, mortality, Iran
 • Z. Fazeli, Fs Fazeli Bavandpour, Ar Abdi, Ma Pour Hosaingholi, A. Akbari, J. Salimian Pages 246-251
  Introduction

  Breast cancer is one of the most commonly diagnosed cancers among women worldwide. The aim of this study was to present the mortality trends from breast cancer among Iranian women from 1995 to 2004.

  Materials and Methods

  We analyzed the National breast cancer death Statistic reported by the Iranian Ministry of Health and Medical Education from 1995 to 2004. Breast cancer was expressed as the annual mortality rates/100،000 and assorted by age and sex groups.

  Findings

  The age standardized mortality rate of breast cancer increased dramatically، however it seems that the rate would be leveled off from 2002 to 2004. Discussion &

  Conclusion

  There was an increasing trend for breast cancer mortality in Iran. Thus، a health education program would be necessary to enhance the knowledge of women about breast cancer signs and effectively screened the disease.

  Keywords: breast cancer, mortality, Iran
 • R. Khalesi, J. Salimian, Sm Moazeni, F. Azizi Jalilian Pages 252-271

  Enterotoxigenic Escherichia coli is the most common bacterial agent producing diarrhea in the world wide. This bacterium includes some virulence factors such as; colonization factors and heat-labile toxin and/ or heat-stable toxin. Enterotoxigenic Escherichia coli attached to the intestinal epithelial cell surface through CFs and causes diarrhea by toxin secretion. Molecular pathogenesis stu-dies demonstrate that there are many pro-phylactic approaches for this infection. The best possible way is designing and prod-ucing efficient vaccine that enabeling to induc protective immunity against the most of bacterial strains. Vaccine candidate molecule (s) that are used to design a vaccine، in addition to possess immuno-genicity and safety; they should be wid-espread among variety of strains and co-ntain conserved and common epitops. This article pays attention to review some infor-mation and results of conducted researches on enterotoxigenic Escherichia coli vaccine and importance of the bacteria and its pathogenesis.

  Keywords: enterotoxigenic escherichia coli, pathogenesis, vaccine, virulence factors