فهرست مطالب

مطالعات پیشگیری از جرم - پیاپی 22 (بهار 1391)

فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم
پیاپی 22 (بهار 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/02/02
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حبیب احمدی*، علی عربی صفحه 9
  رشد شتابان مهاجرت به شهرها و توسعه بی-قاعده کلان شهرها، آن ها را به مهم ترین مراکز بروز ناهنجاری ها و جرایم مختلف اجتماعی تبدیل نموده است. با توجه به این نکته که مشکلات اجتماعی و محیطی توسعه شهری، می توانند به تهدیدی امنیتی برای ثبات جامعه شهری تبدیل شوند، در تحقیق حاضر با استفاده از نظریه های خرده فرهنگی به عنوان چارچوب نظری تحقیق به بررسی نرخ جرایم در ارتباط با وضعیت ساختار مناطق مسکونی پرداخته ایم. بدین منظور با روش پیمایش اجتماعی و ابزار پرسش نامه داده های مورد نیاز را از نمونه ای شامل 413 نفر از ساکنان شهر کرج جمع آوری و با نرم افزار spss تحلیل نموده ایم. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که ارتباط معناداری میان بی نظمی فیزیکی (48/0=r)، بی نظمی اجتماعی (56/0=r)، اعتماد به عملکرد پلیس (19/0-=r)، پیوند همسایگی (20/0-=r) و دلبستگی به محله (15/0-=r) با نرخ جرایم در مناطق مسکونی وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که در مجموع متغیرهای مستقل توانستند 38 درصد (38/0=R2) از تغییرات متغیر وابسته تحقیق را تبیین نمایند.
  کلیدواژگان: ساختار محله، پلیس، مناطق جرم خیز، پیوند همسایگی، پیشگیری از جرم
 • ابراهیم رستم گورانی*، مهسا سوداگر صفحه 31
  امنیت، نیاز اساسی زندگی انسان در جوامع شهری و روستایی به شمار می آید؛ چنانکه برخی اندیشمندان امنیت را یکی از دلایل اصلی پیدایش سکونتگاه های شهری می دانند. امروزه گسترده شدن هر چه بیش تر شهرها و تقسیم بندی شهرها در قالب مناطق و محله های مختلف و نیز حضور اقوام و افراد مختلف در عرصه های شهری، زمینه را برای بروز رفتار مجرمانه در عرصه شهرها فراهم ساخته است. به عبارتی فضاهای شهری با ویژگی های خود، به نحوی محرک بروز جرم هستند. همین مسئله باعث می شود که در مکان های خاصی جرم و جنایت نسبت به دیگر مکان ها بیش تر بوده و از این مکان ها به عنوان نقاط جرم خیز یاد شود. پس برای رسیدن به شهری که می تواند به ساکنانش احساس امنیت و آسایش خاطر بدهد، باید معیارهای امنیت شهری در همه مناطق و محله های شهر وجود داشته باشد.
  در این پ‍ژوهش ابتدا به بررسی و مطالعه شاخص های طراحی شهری برای ایجاد امنیت شهری پرداخته می شود، و سپس با توجه به اهمیت و ضرورت این موضوع در شهر بندرعباس و نیاز شهروندان به امنیت و روند گسترش جرایم شهری در بعضی مناطق و محله های شهر بندرعباس، به بررسی این معضل در محله چاهستانی ها که در اذهان عمومی، از محله های فقیر نشین و جرم خیز شهر محسوب می شود، به شیوه توصیفی- تحلیلی می پردازیم و از روش اسنادی و بررسی میدانی در گردآوری اطلاعات استفاده می کنیم.
  کلیدواژگان: شاخص های امنیت، چاهستانی ها، بندرعباس
 • شهلا معظمی*، زینب نجیب اصفهانی صفحه 59
  به نظر می رسد در این باره که روابط خانوادگی، عامل تعیین کننده مهمی برای انتخاب شیوه رفتار نوجوانان در طول زندگی آنان است، مخالفتی نباشد. وجود فرضیه رابطه میان بزهکاری و زندگی خانوادگی منجر به پژوهش های گسترده شده و بسیاری از پژوهش ها نشان از وجود خشونت های خانوادگی است که در تمام سطوح و لایه های اجتماعی وجود دارد و پیامدهای آن طیفی گسترده از مشکلات رفتاری، اختلالات روانی، مشکلات جسمانی، فرار، خودکشی، اعتیاد تا بزهکاری را تشکیل می دهد. به علاوه کودکان گرفتار این مشکلات غالبا فرصت های جبران ناپذیری از نظر تحصیل و کار و زندگی را از دست می دهند و نه تنها خود متحمل مشکل می شوند بلکه هزینه های سنگینی نیز بر دوش جامعه تحمیل می کنند. با نگاهی به اخبار و حوادث می توان ردپای خشونت را در خانواده های ایرانی نیز مشاهده نمود.
  این پژوهش با تمرکز بر تاثیر خشونت و سوءرفتار خانواده بر بزهکاری کودکان با مطالعه موردی 131 مددجوی کانون اصلاح و تربیت تهران و 75 نفر گروه گواه (که از میان ملاقات کنندگان مددجویان در کانون انتخاب شدند) و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، صورت گرفته است که پس از جمع آوری اطلاعات و داده ها و انتقال آن به رایانه و نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل آماری انجام گردیده است. در بررسی آماری علاوه بر روش های آماری توصیفی، محاسبه شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی؛ از آزمون های T مستقل و توزیع نظری استفاده شده است. نتیجه پژوهش، اثبات ارتباط خشونت و سوءرفتار و غفلت در خانواده علیه کودکان و بروز بزهکاری است
  کلیدواژگان: خانواده، خشونت خانگی، سوءرفتار و بی توجهی، بزهکاری
 • امیرحسن نیازپور* صفحه 87
  حق برخورداری از آموزش و پرورش از جلوه های بنیادین حقوق بشر به شمار می رود. این حق در کنار کارکرد حقوق بشری از کارکرد پیشگیرانه نیز برخوردار است. زیرا بهره مندی از این حق انسان ها را با آموزه های علمی و معیارهای پرورشی و تربیتی آشنا می کند.
  همین قابلیت حق مذکور سبب شده تا سیاست گذاران جنایی از آن به عنوان سازوکاری برای پیشگیری از بزهکاری بهره گیرند. طبیعتا، این حق در دو گستره پیشگیری جامعه مدار و رشد مدار نقش آفرین بوده و از رهگذر شکل دهی درست نظام شخصیتی افراد و یا حل معضل فرآیند رشد کودکان مشکل دار از احتمال گرایش آنان به بزهکاری می کاهد. بر این اساس، حق مذکور که در شمار حقوق بنیادی افراد گنجانده شده است، می تواند به واسطه بسترسازی برای درست تربیت شدن شهروندان در پهنه پیشگیری از بزهکاری تاثیرگذار باشد. به همین منظور، این حق در قلمرو سیاست جنایی بین المللی و ایران به رسمیت شناخته است. در این نوشتار، در دو قسمت از چگونگی تبلور جنبه های پیشگیرانه «حق برخورداری از آموزش و پرورش» در گستره بین المللی (الف) و ملی (ب) و جنبه های نظری و حقوقی آن سخن به میان می آید.
  کلیدواژگان: حق برخورداری از آموزش و پرورش، حقوق بشر، پیشگیری از بزهکاری، سیاست جنایی، بزهکاری
 • محمد جهانتاب*، ابراهیم داوودی صفحه 107
  نیاز به مقابله با جرم، قدمتی همسان با شهرنشینی دارد. رشد مهاجرت به شهرها و افزایش جمعیت شهرها، با رشد امکانات دولت ها و تامین نظم و امنیت شهروندان، متناسب نیست. این امر سبب ایجاد مشکلات بسیاری از جمله بیکاری، فقر، خشونت و ارتکاب جرم می شود. مسئله پیش رو این است که چگونه می توان مشارکت و همکاری مردمی با نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در پیشگیری از جرم توسعه داد. بدین ترتیب هدف اصلی، «تعیین راه کارهای ارتقای مشارکت محلی در پیشگیری از جرم» است.
  روشن کردن چگونگی ارتقای مشارکت محلی در پیشگیری از جرم، نیازمند شناسایی پیشگیری از جرم، پلیس و مشارکت محلی است. در این راستا، گونه های پیشگیری بررسی شد و بر پیشگیری غیرکیفری و زیرشاخه های آن، یعنی پیشگیری های وضعی و اجتماعی تاکید شد. در رویکردهای پلیسی، رویکرد جامعه محور، برگزیده شد و بر پلیس محله که نمونه بارز پلیس جامعه محور است، تاکید شد. تئوری های پیشگیری مشارکتی و جمعی از جرم بررسی شد و تئوری کاهش فرصت ارتکاب جرم، برگزیده و بر آن تاکید شد.
  این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی است. روش جمع آوری اطلاعات آن اسنادی و میدانی است. جامعه آماری این پژوهش، شهروندان تهرانی بالای 18 سال با حجم نمونه 504 نفر از مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران و خبرگان ناجا با حجم نمونه 78 نفر از کلانترها، سرکلانتری های تهران و سایر خبرگان است. روش نمونه گیری از مردم، خوشه ایو از خبرگان، هدفمند بوده است. اطلاعات با دو پرسش نامه ساخته پژوهشگر گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، از آمار توصیفی و برای مقایسه داده ها از آزمون های معنی داری استفاده شد و از نرم افزار SPSS 17 نیز بهره برداری گردید.
  دستاوردهای پژوهش حکایت از آن دارد که مهم ترین ویژگی های کارکنان ناجا برای مشارکت محلی مردم با آنان در امر پیشگیری از جرم، شیوه برخورد، صحت عمل، وضعیت ظاهری، ارتباط با مردم و آموزش آنان است. مهم ترین ویژگی های مردم برای مشارکت محلی آنان در امر پیشگیری از جرم با کارکنان ناجا، میزان آگاهی از محیط اجتماعی و سیاسی خود، نگرش آنان به عملکرد ناجا، انگیزه معنوی، میل و اراده شخصی و شیوه پیش بینی پیامدهای مشارکت است. دشواری ها و مانع های موجود در راه مشارکت محلی مردم در پیشگیری از جرم به نظر بعضی از پاسخ گویان، عبارتند از: اعتماد نداشتن برخی از مردم به پلیس، نبود اطلاع رسانی و آگاه سازی صحیح مردم، برخورد نامناسب پلیس با مردم، ترس از عواقب مشارکت و نگرش منفی برخی از مردم به عملکرد پلیس.
  در پایان پیشنهادهایی برای ارتقای مشارکت محلی در پیشگیری از جرم، از جمله تشکیل پلیس محله، ایجاد سازمان های اجتماعی چندمنظوره و اطلاع رسانی و آموزش محلی و رسانه ای مردم داده شد.
  کلیدواژگان: پیشگیری از جرم، پلیس، پلیس محله، نگهبان محله، مشارکت، مشارکت محلی
 • محمود آجرلویی* صفحه 129
  امنیت و سلامت، دو رکن اساسی در زندگی اجتماعی انسان ها به شمار می رود که تلاش در راه تامین این دو نعمت از دیرباز از آرزوهای فطری بشر به شمار رفته و وعده بهشت موعود خداوندی نیز با آیه «ادخلوها بسلام آمنین» (سوره حجر،آیه46) مزین گردیده است.
  درباره تاثیر، نقش و جایگاه ویژه ای که رسانه های ارتباط جمعی (مطبوعات، رادیو، تلویزیون...) در تحول و تکامل و پیشرفت جامعه بشری داشته اند تردیدی نیست.رسانه های گروهی در انتقال دانش ها، افکار، فرهنگ و آداب و رسوم مختلف میان ملت ها، از سهم عمده ای برخوردارند که این توانمندی ها به ویژگی های رسانه های گروهی یعنی اطلاع رسانی، برخورداری از مخاطبان بی شمار، سرعت انتشار اخبار و اطلاعات، تداوم اطلاع رسانی درباره موضوعات مختلف و تنوع اطلاعات مربوط می شوند. رسانه ها به لحاظ کارکرد مثبت آن ها، ابزاری بسیار قدرتمند برای حساس سازی افراد جامعه و ارائه آگاهی های لازم به آن ها درباره موضوعات مختلف هستند که به هر نوع و در هر سطح، می توانند زندگی فردی و جمعی اعضای جامعه را تحت تاثیر قرار دهند اما در مقابل، رسانه هایی که در خدمت منافع جامعه نیستند و به عبارت دیگر به مسائل، مشکلات و همچنین به داشته های اساسی جامعه نمی پردازند؛ از وظایف اصلی خویش یعنی آموزش ارزش ها و هنجارهای کاربردی و اطلاع رسانی صحیح و مطلوب به شهروندان و نیز برقراری ارتباط میان مردم و دولت، در راستای رفع مشکلات اجتماعی، دور شده اند، کارکردی منفی و یا حداقل غیر مفید می یابند. حال با توجه به این بحث می توان به جرم به عنوان یکی از مسائل اساسی هر جامعه ای اشاره کرد و نقش مثبت و یا منفی رسانه های گروهی را در پیوند با این پدیده، بررسی کرد.
  کلیدواژگان: رسانه های گروهی، پیشگیری، جرم، آموزش همگانی
 • حمیدرضا نیکوکار*، مسعود یاراحمدی صفحه 153
  تامین امنیت و کاهش ترس از جرم دو پدیده مجزایی هستند که هر کدام سهم بسزایی در کیفیت زندگی اجتماعی دارند. تامین امنیت یکی از مهم ترین وظایف دولت ها به شمار می آید، اما وجود آن بدون احساس امنیت و یا به تعبیری کاهش ترس از جرم امری ناممکن و ناتمام است. بنابراین می توان گفت پلیس به عنوان نیرویی مقتدر، مجهز، آموزش دیده و مسلح به پشتیبانی قانون و به عنوان بخشی از نهادهای دخیل در دستگاه عدالت کیفری، بخشی از مسئولیت کنترل ترس از جرم را بر عهده دارد و در این راستا می تواند راهبردهای مختلفی را به کار گیرد.
  در این پژوهش ضمن تبیین پدیده ی ترس از جرم به بررسی تاثیر رویکرد پلیس سنتی و جامعه محور در کنترل و یا به عبارتی کاهش ترس از جرم پرداخته شده است. ارزیابی نتایج پژوهش نشان دهنده ی این است که نخست، صرف کنترل جرم در پلیس سنتی نمی تواند نقش بسزایی در کنترل ترس از جرم داشته باشد. این در حالی است که پلیس جامعه محور، خود را به وسیله ی راهبردهایی مانند طرح نظارت محله، تشکیل انجمن مشورتی، افزایش رویت پذیری و مانند آن در مبارزه علیه جرم سهیم می کند و تاثیر چشم گیری در کاهش ترس از جرم دارد. برای مثال، پژوهشی که در 12 شهر امریکا انجام شد، نشان داد که چنین راهبردهایی به طور غیر مستقیم بر ترس از جرم تاثیرگذار است این درحالی است که رویکرد پلیس سنتی که بر رفتارهای واکنشی، تاکید بر تاثیر اعمال کیفر و اجرای سریع و حتمی کیفرها تاکید دارد، تنها بر افکار عمومی جامعه در زمینه ی کاهش جرم تاثیرگذار است اما بر کاهش ترس از جرم تاثیر نداشته است.
  کلیدواژگان: پلیس، امور پلیسی، پلیس جامعه محور، پلیس سنتی، ترس از جرم
 • جولی ساویگناک ترجمه: مرضیه دیرباز صفحه 175
  در این پژوهش، شماری از ابزارهای مورد استفاده در حوزه پیشگیری از بزهکاری جوانان معرفی می شوند. برخی ابزارها، برگرفته از شاخه های علمی مرتبط - مانند روان شناسی رشد- هستند، در حالی که دیگر ابزارها، به طور ویژه برای عدالت کیفری جوانان طراحی شده اند. این پژوهش، بررسی جامع و فراگیری نیست بلکه تنها مروری اجمالی بر ابزارهایی است که می توانند در زمینه پیشگیری از بزهکاری جوانان به کار روند.
  ابزارهایی که از سوی پژوهشگران در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مورد استفاده قرار می گیرند، مبتنی بر الگو های مفهومی آسیب پذیری های اجتماعی و عوامل خطر مرتبط با بزهکاری هستند. تحقیقات تجربی و طولانی مدتی که در کانادا و دیگر کشورها صورت گرفته، به درک بهتری از عوامل اصلی خطر مربوط به بزهکاری و شناسایی راه های ارتکاب آن کمک کرده است.
  بیش تر ابزارهای موجود، به دو گروه اصلی تقسیم می شوند: گروه نخست ابزارهای شناسایی جوانان در معرض خطر، و گروه دیگر ابزارهای ارزیابی خطر بزهکاری یا تکرار بزهکاری جوانان.
|
 • Habib Ahmadi*, Ali Arabi Page 9
  The rapid growth of immigration to urban communities and irregular expansion of metropolitan areas have made large cities prominent hosts to social crimes and abnormalities. Since social problems and developed urban environments can threaten the security of urban communities, the present study draws on subcultural theories, as a theoretical framework, to examine the link between crime rate and structural characteristics of residential areas. Social surveys and questionnaires were used to collect required data from 413 residents of Karaj. The data were analyzed through SPSS. Our findings indicated a significant relationship between crime rate and physical disorder (r=0.48), social disorder (r=0.56), confidence in police (r=-0.19), neighborhood cohesion (r=-0.20), attachment to neighborhood (r=-0.15). In addition, stepwise regression showed that the independent variables combined can predict 38% (R2=0.38) of variations in the dependent variable.
  Keywords: Neighborhood Structure, Police, Crime, Ridden Area, Neighborhood Cohesion, Crime Prevention
 • Ebrahim Rostam Goorani*, Mahsa Sodagar Page 31
  Security is among human’s fundamental needs in rural and urban communities; some scholars refer to security as the primary reason for formation of urban residence. Today, criminal behaviors are more likely to occur in cities as urban areas are growing larger, cities are divided into smaller areas and neighborhoods, and people come to urban areas from different ethnicities. In other words, urban spaces, and their particular features, potentially lead to criminal behavior. This leads to higher levels of crime in certain places, referred to as crime-ridden areas, compared to other areas. To create an environment which gives a sense of security and comfort to its residents, urban security criteria must be present at all areas and neighborhoodsThis study first analyzes and examines urban design indices in terms of urban security and then uses descriptive-analytical methods, field study, and library approach to gather data and to investigate public attitude toward this problem in Chahestaniha, which is regarded as a poor and crime-ridden area, based on the need for and importance of urban security and the increasing level of crime in some areas and neighborhoods in Bandar Abbas.
  Keywords: Security Indices, Chahestaniha, Bandar Abbas
 • Shahla Moazami*, Zeinab Najib Isfahani Page 59
  Apparently, there is a general agreement on the determinant role of family relations in shaping behaviors of the youth in their life path. Many studies have drawn on the hypothesized relationship between delinquency and family life, and a large number of such studies indicated the presence of domestic violence at different social levels, leading to a wide range of behavioral issues, psychological disorders, physical problems, running away, suicide, addiction, and delinquency. Furthermore, children that suffer from these issues often irreversibly miss opportunities for education, employment, and life. These groups of children not only should tolerate these issues, but also sometimes impose serious costs on the society. A closer look at Iranian families reveals traces of domestic violence and abuse. Focusing on the impacts of domestic violence and abuse on child delinquency, the present study uses simple random sampling, data collection, and SPSS analysis for 131 juveniles at Tehran Correction Center as well as 75 witnesses (chosen from visitors to teenagers held at the Center). In addition to descriptive statistics, we used measures of central tendency, dispersion, independent t-test, and theoretical distribution. Our findings suggest a link between delinquency and domestic violence, abuse, and negligence against children.
  Keywords: Family, Domestic Violence, Abuse, Negligence, Delinquency
 • Amir Hassan Niazpour* Page 87
  The right to education is among the fundamental rights of humans. Along with its human rights function, the right to education serves as a preventive measure as well since it introduces humans to scientific teachings and educational measures.This feature of the right to education has made it a suitable mechanism in criminal policies for preventing delinquency. Naturally, the right to education plays significant role in both society-based and growth-based prevention and reduces children’s potential tendency to delinquency by shaping their personalities or solving issues in the development process for children. In this sense, this right, as a fundamental human right, can set the stage for proper education of citizens in the area of delinquency prevention. For this purpose, the right to education has been recognized by both Iranian and international criminal policies. This paper discusses how legal, theoretical, and preventive aspects of “the right to education” in (a) international and (b) national arenas.
  Keywords: Right to Education, Human Rights, Delinquency Prevention, Criminal Policy, Delinquency
 • Mohammad Jahantab*, Ibrahim Davoudi Page 107
  The need to tackle crimes is as old as urbanization. Growing immigration to cities and the increase in urban population are not in proportion to public facilities and security and order measures. This creates variety of issues including unemployment, poverty, violence, and crime. The problem at hand is how public involvement and cooperation with the Police of the Islamic Republic of Iran may be employed to prevent increase in crime level. Accordingly, the main objective is to “determine solutions for improving community involvement in crime prevention”. Clearly, in order to determine ways to improve community involvement in crime prevention we need to identify crime prevention, police, and community involvement. To this end, we examined prevention measures with particular emphasis on non-criminal measures and their subsets – local and social prevention. Among police actions, we selected community-based approach, the most prominent form of which is community police. Theories of collective prevention were discussed with particular focus on criminal opportunity theory. In this applied survey we used library method and field studies to collect data. The statistical population includes 504 over-eighteen citizens in northern, southern, western, eastern, and central Tehran as well as 78 police experts including sheriffs in Tehran police stations. Cluster sampling was used for citizens while targeted sampling was utilized for police experts. Data were collected through two researcher-constructed questionnaires. The data were compared by significance test and analyzed through descriptive statistics and SPSS 17.Our findings suggest that most important features in police personnel that can help improving community involvement in crime prevention are behaviors and manners toward public, correct actions, appearance, communication to people, and education. The most important characteristics of people in improving involvement in crime prevention are awareness of one’s self and socio-political environment, public attitude toward police performance, moral motivations, personal inclinations, and methods used in predicting involvement. According to some of respondents, lack of confidence in police, lack of communication of required information to people, improper behavior of police toward people, fear of involvement consequences, and negative attitude to police performance are among the factors which hinders community involvement in crime prevention. Finally, a number of suggestions, including establishment of community police, multi-purpose social organizations, education, and communicating information through media, are provided to improve community involvement in crime prevention.
  Keywords: Crime Prevention, Police, Community Police, Community Security Guard, Involvement, Community Involvement
 • Mahmoud Ajorlui* Page 129
  Health and security are two cornerstones of human social life. Naturally, humankind has long tried to achieve these two goals as promised by God in the Holy Quran: “Enter in security and health” (15:46).No one can question the prominent role of mass media (press, radio, TV, etc) in development and advancement of human society. Mass media largely contribute to communication of knowledge, ideas, culture, and conventions among nations; a capability that comes from such features as reaching mass audience, dissemination of information, fast distribution of information and news, and continuous spread on information on variety of issues. On the positive side, media are powerful tools to provide information and make individuals sensitive to and aware of issues that can affect their social and individual lives at different levels; however, some media do not serve social interests and, in other words, do not cover main issues or what society basically holds; they have moved away from playing their positive roles, that is conveying established values and norms, proper dissemination of information to citizens, and serving as a link between government and the public, and found negative, or at least, non-useful application. Given these conditions, crime can be regarded as a major issue whose connection to negative or positive roles played by the media should be examined.
  Keywords: Mass Media, Prevention, Crime, Public Education
 • Hamidreza Nikookar*, Masoud Yarahmadi Page 153
  Security and reduction in fear of crime are two distinct phenomena which significantly contribute to quality of social life. Provision of security is among the greatest responsibilities of governments; however, security will not be established unless a sense of security, or in other words, a reduced level of fear of crime is achieved. Therefore, the police, as a collection of trained, armed, equipped, and powerful forces, and as a part of criminal justice system, enforce the law and adopt variety of approaches to control fear of crime. The present study attempts to describe the problem of fear of crime and to examine the role of community-based and traditional policing in controlling (i.e. reducing) fear of crime. Our findings indicate that (1) controlling the fear of crime through simply traditional policing is not enough for reducing the fear of crime while community-based policing helps tackling crimes and reducing the fear of crime through such approaches as programs for surveillance over neighborhoods, establishment of collective decision making groups, increasing observability, etc. For a example, a research conducted in 12 U.S. cities indicated that although such an approach does not bring positive changes to citizens’ attitude toward the police, however, their views on the impacts of police strategies indirectly influence the fear of crime. Furthermore, traditional policing, which emphasizes response to crime, enforcement, and final and quick punishment, has only influenced public opinions on reduction in fear of crime without actual decline in fear of crime.
  Keywords: Police, Policing, Community, Based Policing, Traditional Policing, Fear of Crime
 • Julie Savignac, Translated By Marzieh Dirbaz Page 175
  This research report presents some of the tools used in the prevention of youth offending. Some of these tools are taken from related fields such as developmental psychology, while others are designed specifically for youth justice. This report is not intended to be comprehensive, but rather an overview of the tools that may be used in the field of delinquency prevention among youth.The tools used by researchers and practitioners in the field of prevention are based on conceptual models of the social vulnerabilities and risk factors associated with delinquency. Longitudinal and experimental research conducted in Canada and other countries has helped improve our understanding of the main risk factors associated with delinquency and identify offending trajectories.Most of the tools available fall into two main categories: tools for identifying at-risk youth, and tools for assessing the risk of youth offending/re-offending.