فهرست مطالب

تحقیقات منابع آب ایران - سال هشتم شماره 2 (پیاپی 24، پاییز 1391)
 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 24، پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/09/09
 • تعداد عناوین: 9
|
 • وحید نورانی، نعیمه ابوالواسط*، کامران صالحی صفحه 1
  بهینه سازی بهره برداری از مخازن یکی از مهمترین مسائل مطرح در زمینه مدیریت منابع آب می باشد. در واقع نیاز مبرم به استفاده صحیح از منابع آب و انرژی، لزوم انجام برنامه ریزی جامع و بهره برداری صحیح از سدها را بیش از پیش روشن می سازد. در حال حاضر تحقیقات گسترده ای در مورد تعمیم روش های بهینه سازی تک هدفه به چند هدفه برای سیستم های چند مخزنی با پیچیدگی های بیشتر در حال مطالعه و بررسی می باشد. در این مقاله، مساله بهینه سازی بهره برداری از سیستم مخازن با سه هدف مختلف تامین نیازهای آبی پایین دست، کنترل سیلاب و استفاده های تفریحی از مخازن برای سیستم دو مخزنه در حوضه آبریز سفیدرود (واقع در شمال ایران)، براساس برنامه ریزی آرمانی مدل سازی شده است. با مقایسه نتایج مدل های تحقیق، مدلی که دارای شاخص عملکرد مخزن مناسب تری بود به عنوان مدل برتر انتخاب گردید. در نهایت جهت منظور کردن عدم قطعیت و همچنین برای به دست آوردن روش کلی بهره برداری از سیستم مخازن و به دلیل این که قواعد زبانی مزیت قابل توجهی در فهم بهتر و تفسیر آسان تر سیستم دارد، سیستم استنتاج عصبی فازی تطبیقی ساخته شد. نتایج تحقیق، حاکی از موفقیت مدل به کار گرفته شده در مدیریت صحیح سیستم دو مخزنه مورد نظر می باشد.
  کلیدواژگان: مخازن، بهره برداری، بهینه سازی چند هدفه، شبیه سازی، سیستم استنتاج عصبی، فازی تطبیقی
 • زهرا غفاری مقدم*، احمدعلی کیخا، محمود صبوحی صفحه 12
  مدل تخصیص مشارکتی آب به عنوان یک مدل جامع برای تخصیص کارا و منصفانه آب در یک حوزه رودخانه طراحی شده است. این مدل شامل دو مرحله می باشد: مرحله اول، تخصیص اولیه آب، که با استفاده از مدل لکسیکوگرافیکی حداقل- حداکثر نسبت کمبود آب، آب بین مصرف کنندگان تخصیص داده می شود و مرحله دوم،تخصیص مجدد آب و منافع خالص جهت رسیدن به یک تخصیص کارا و بهینه از طریق انتقال آب که شامل سه زیر مدل برنامه ریزی آب آبیاری، مدل هیدرولوژیکی اقتصادی حوزه رودخانه و تئوری بازی مشارکتی می باشد. این بررسی به منظور تخصیص بهینه منابع آب مخازن چاه نیمه با از استفاده مدل های نظریه بازی ها در یک دوره 12 ماهه درسال 1384 انجام شد. نتایج حاصل از تخمین مدل لکسیکوگرافیکی حداقل- حداکثر نسبت کمبود آب نشان داد، نسبت رضایتمندی برای آب شرب از 89/0 تا 1 متغیر بوده که برای بخش کشاورزی بین 1 تا 49/0 و برای آب تخصیصی به مخازن این نسبت برای همه ماه ها کمتر از یک بدست آمد. نتایج حاصل از مدل هیدرولوژیکی اقتصادی حوزه رودخانه نشان دادند که سود و مقدار آب تخصیصی در کل دوره مورد بررسی برای آب شرب در حالت تخصیص بهینه نسبت به تخصیص اولیه افزایش و برای بخش کشاورزی کاهش یافته است. در جریان تخصیص مجدد سود بر مبنای مفهوم ارزش شاپلی بیشترین سود متعلق به آب شرب زاهدان بود که دارای بیشترین دریافتهای جانبی از دیگر شرکاء و منافع افزوده درکل دوره می باشد. کمترین سود نیز متعلق به بخش کشاورزی بوده است.
  کلیدواژگان: نظریه بازی، تخصیص آب، مخازن چاه نیمه، سیستان
 • خسرو دریکوندی*، منوچهر فتحی مقدم، علیرضا مسجدی، محمود بینا صفحه 24
  ضرایب زبری در سواحل رودخانه ها و دشت های سیلابی تحت تاثیر دو عامل عمده یعنی شرایط جریان و مشخصات پوشش گیاهی است. در این میان یکی از مهمترین پارامترهای مشخصات پوشش گیاهی بحث تراکم و انعطاف پذیری آن است. تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه اثر پوشش گیاهی روی ضریب زبری در سواحل رودخانه ها و دشتهای سیلابی انجام شده اما بحث تراکم گیاهی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بدین منظور این تحقیق جهت بررسی تاثیر تراکم و انعطاف پذیری پوشش گیاهی روی ضرائب زبری انجام شد. در بررسی که با استفاده از مدل آزمایشگاهی روی سه نوع پوشش گیاهی در حالت غیر مستغرق انجام شد اثر آنها روی ضریب زبری در چهار حالت تراکم مورد بررسی قرار گرفت. از نتایج این بررسی می توان به تغییرات خطی ضرائب زبری نسبت به میزان تراکم اشاره کرد. میزان کاهش ضریب زبری در هر تراکم گیاهی، بطور متوسط بین هشت الی ده درصد نسبت به حالت متراکم تر در شرایط یکسان جریان یعنی سرعت و عمق جریان (درصد استغراق) بدست آمد. همچنین در سرعت های و تراکم یکسان، بدلیل انعطاف پذیری متفاوت پوشش گیاهی ضریب زبری متفاوت بدست آمد.
  کلیدواژگان: پوشش گیاهی، ضریب زبری، میزان تراکم، شرایط جریان، انعطاف پذیری، غیرمستغرق
 • پریسا سادات آشفته*، علیرضا مساح بوانی صفحه 36
  این تحقیق تاثیر پدیده تغییر اقلیم بر رواناب حوضه قرنقو در دوره 2039-2010 میلادی را با لحاظ نمودن عدم قطعیت مربوط به مدل های AOGCM1 و سناریوهای انتشار گازهای گلخانه ای، بررسی می نماید. ابتدا مقادیر دما و بارش ماهانه هفت مدل AOGCM تحت سناریوهای A2 و B2 در دوره آتی و دوره پایه 2000-1971 برای حوضه، تهیه شده و سپس کوچک مقیاس شدند. نتایج نشان از کاهش بارندگی و افزایش دما در دوره آتی داشته، به طوری که دمای حوضه در دوره آتی برای سناریوی A2 بین 2/0 تا 3 و برای B2 بین 3/0 تا 4 درجه سانتی گراد نسبت به دوره پایه افزایش می یابد. همچنین حوضه در دوره آتی شاهد افزایش بارندگی برای فصل پاییز و کاهش آن برای فصل تابستان بوده و محدوده تغییرات بارش برای سناریوی A2 بین 93- تا 139% و برای B2 بین 61- تا 157% خواهد بود. برای دخالت عدم قطعیت مدل های AOGCM، این مدل ها وزن دهی شدند. با واسنجی مدل IHACRES رابطه بارش رواناب ماهانه حوضه شبیه سازی شده و با استفاده از روش مونت کارلو تعداد 2000 نمونه از تابع توزیع احتمالاتی ماهانه دما و بارندگی کوچک مقیاس شده حوضه، تولید گردید. با معرفی این مقادیر به IHACRES، 2000 سری رواناب ماهانه در دوره آتی شبیه سازی گردید. نتایج نشان می دهند که متوسط رواناب سالانه دراز مدت در دوره آتی به میزان 73/1 برای A2 و 44/0 متر مکعب بر ثانیه برای B2 نسبت به دوره مشاهداتی افزایش نشان می دهد. این افزایش رواناب برای سناریو A2 بیشتر از سناریوی B2 خواهد بود.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، عدم قطعیت، سناریوی انتشار، مونت کارلو، رواناب، حوضه قرنقو
 • مجید آزادی*، احسان تقی زاده، محمدحسین معماریان صفحه 48
  در این مطالعه کارایی مدل تحقیقاتی و پیش بینی وضع هوا (WRF)1 برای پیش بینی های بارندگی تجمعی 24 ساعته در کشور ایران تعیین شده است. پیش بینی های روزانه برای دوره اول نوامبر 2008 تا 30 ژوئن 2009 برای بردهای 24، 48 و 72 ساعته راست آزمایی شده اند. فرایند راست آزمایی به طور جداگانه برای سه گستره بارش و نیز 9 منطقه مختلف کشور با استفاده ازجدول توافقی 2×2 و کمیت های راست آزمایی وابسته به این جدول انجام شده است. با این که بارش مشکل ترین پارامتر برای پیش بینی است نتایج راست آزمایی مهارت قابل قبولی را از پیش بینی های مدل WRF نشان می دهد. با توجه به مقادیر بزرگ تر از یک کمیت اریبی نتایج نشان می دهد که به طور کلی مدل فراپیش بینی دارد. در شمال کشور که پربارش ترین مناطق هستند مقدار کمیت TS بیش از 50/0 است که بالاترین دقت مدل را برای پیش بینی بارش در بین مناطق مختلف نشان می دهد و در مناطق کم بارش شرق و جنوب شرق کشور کمیت TS با مقادیر کمتر از 40/0 کمترین دقت مدل را در بین مناطق مختلف کشور نشان می دهد. همچنین ارزش اقتصادی پیش بینی های این مدل برای نسبت های هزینه به ضرر کمتر از 40/0 به بیش از 60/0 نیز رسیده است که استفاده عملیاتی پیش بینی های این مدل را توصیه پذیر می سازد.
  کلیدواژگان: مدل WRF، راست آزمایی، جدول توافقی، پیش بینی بارش
 • فرهاد فرسادنیا، محسن رستمی کامرود، علیرضا مقدم نیا* صفحه 60
  تغییرات در روند بارندگی می تواند نشانه ای از تغییر اقلیم جهانی باشد. هر چند بررسی وجود روند در داده های آب- اقلیمی می تواند در دو مقیاس نقطه ای و منطقه ای صورت گیرد، اما مطالعات کمتری به این موضوع در مقیاس منطقه ای توجه نموده است. در این مطالعه چگونگی روند تغییرات در مقادیر حداکثر بارش 24 ساعته و میانگین بارندگی سالانه در یک دوره آماری 30 ساله در 35 ایستگاه باران سنجی در استان مازندران با استفاده از آزمون غیر پارامتری من-کندال در دو مقیاس منطقه ای و نقطه ای بررسی شده است. روش TFPW برای رفع اثرات همبستگی متوالی بر آزمون من-کندال، و همچنین اثر خود-همبستگی در سری های زمانی استفاده شد. نتایج آزمون من-کندال منطقه ای نشان داد که اگر استان مازندران یک منطقه ی واحد در نظر گرفته شود، هیچ روندی در سری زمانی حداکثر بارش 24 ساعته در سطح معنی داری 5% مشاهده نمی شود. اما اگر با استفاده از تحلیل خوشه ایفازی استان مازندران به نواحی هیدرولوژیکی تقسیم گردد، مشاهده می شود که در قسمت غربی استان مازندران روند معنی داری در سطح 5% وجود دارد. بررسی وجود روند در سری زمانی میانگین بارش سالانه نیز نشان داد که کل استان مازندران دارای روند صعودی در سطح معنی دار 1% است.
  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، تحلیل روند منطقه ای، آزمون غیر پارامتری، همبستگی متوالی، تحلیل خوشه ایفازی
 • علیرضا مهرنهاد*، مسعود قدسیان صفحه 71
  یکی از روش های محافظت و تثبیت سواحل رودخانه ها استفاده از آبشکن می باشد. استفاده از آبشکن باعث انحراف جریان از کناره ها گردیده، آن را به سمت محور اصلی رودخانه هدایت کرده که این امر سبب حفاظت سواحل می گردد. با انحراف جریان به سمت محور رودخانه، بحث آبشستگی در دماغه آبشکن مطرح می گردد. اگر عمق آبشستگی به پی آبشکن برسد، سبب واژگونی و تخریب آبشکن گردیده و خسارات فراوانی را به همراه خواهد داشت. در این مقاله با انجام مطالعات آزمایشگاهی به بررسی اثر توام طول آبشکن و قطر مصالح بستر بر آبشستگی پیرامون آبشکنT شکل مستقر در قوس 90 درجه پرداخته شده است. نتایج آزمایشات بیانگر این است که ابعاد چاله آبشستگی (شامل حداکثر عمق آبشستگی، طول چاله آبشستگی در بالادست آبشکن و حداکثر عرض چاله آبشستگی) با طول آبشکن نسبت مستقیم دارند در حالیکه حداکثر عمق آبشستگی و طول چاله آبشستگی در بالادست آبشکن باقطر متوسط مصالح نسبت معکوس دارد.
  کلیدواژگان: آبشستگی، آبشکن T شکل، طول آبشکن، قطر متوسط مصالح، قوس 90 درجه
 • یادداشت فنی
 • علی جعفری قریه علی*، غلام عباس کاظمی، ناصر حافظی مقدس، سید صالح موسوی آسترآبادی صفحه 80
  در این مطالعه با استفاده از مدل سازی و به کارگیری بعضی از پارامترهای روش DRASTIC و همچنین نقش تراکم جمعیتی در نواحی شهری به کمک نرم افزار Arc GIS 9.3 به بررسی آلودگی آبخوان در نواحی شهری پرداخته است و نواحی در خطر آلودگی بالا و متوسط و کم مشخص شده است. اگرچه روش DRASTIC برای بیشتر دشتهای وسیع بکار گرفته می شود اما با ارزیابی بعضی از پارامترها دراستیک در نواحی شهری و سایر عوامل موثر با کمک مدل شبه دراستیک می توان آلودگی آبهای زیرزمینی را در نقاط شهری بررسی کرد. در این مطالعه به کمک پارامترهای عمق تا سطح ایستابی، تغذیه خالص، محیط آبخوان، محیط خاک، توپوگرافی، محیط غیر اشباع و هدایت هیدرولیکی نقاط در معرض آلودگی آبخوان مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجا که منطقه مورد مطالعه شهری می باشد، شرایط خاص منطقه مورد بررسی قرار گرفته است، به طوری که نقش بافت خاک سطحی در مناطق شهری با توجه به نقش آن در کاهش در آلایندگی آبخوان زیاد ارزش گذاری شده است. همچنین با توجه به نقش فاضلاب شهری در آلودگی آبخوان، میزان تراکم جمعیت در نقاط مختلف شهر به عنوان یک پارامتر مهم مورد ارزشیابی قرار گرفته و به پارامترهای دراستیک اضافه شده است. به طور کلی نتایج مطالعه نشان داد که بیشترین نقاط در معرض آسیب پذیری بالا در مناطق مرکزی و جنوبی و غربی آبخوان و همچنین در نواحی جنوب شرقی می باشد.
  کلیدواژگان: آلودگی آبخوان، مدل دراستیک، بافت خاک، تراکم جمعیتی، نواحی شهری
 • هیوا یغمایی، سیدحمیدرضا صادقی*، سیدمحمود قاسمپوری صفحه 87
  در این پژوهش اثر کنترل کنندگی دبی بر میزان غلظت متغیرهای کیفی آب بررسی و قابلیت مدل سازی روابط میان غلظت برخی از متغیرهای کیفی آب و میزان دبی جریان آب در 61 نمونه برداشت شده، طی آبان 1386 لغایت تیر 1387، در وضعیت های مختلف هیدرولوژیکی جریان پایه، سیلابی و برداشت شن و ماسه در آبخیز آموزشی - پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس ارزیابی شد. نتایج به دست آمده ارتباط میزان کلراید در جریان پایه، کدورت و نیترات در جریان پایه و سیلابی و هم چنین سختی و قلیائیت در هنگام برداشت شن و ماسه با ضریب همبستگی به ترتیب بیش از 509/0 (001/0>p)، 063/0 (01/0>p) و 508/0 (01/0>p) با خطای تخمین کمتر از 64 درصد با میزان دبی در زمان مربوطه را تائید نمود.
  کلیدواژگان: دبی جریان، رودخانه کجور، وضعیت هیدرولوژیکی، مدل سازی هیدرولوژیک، متغیرهای کیفی آب
|
 • V. Nourani, N. Abolvaset*, K. Salehi Page 1
  Optimization of reservoirs operation is one of the most important tasks in the field of water resources management. In fact, vital requirement for beneficial use of water and energy resources clear the necessity of doing integrated planning and right operation of dams. recently, research has been made focusing on a shift from traditional single objective models to multi–objective models for the planning of multiple reservoir systems in a river basin. In this study the three objectives of meeting irrigation and environmental demand, flood control and recreation (sometimes in conflict with each other) are referred to for a two reservoir system by Goal Programming. Within this framework, the mathematical model of two reservoirs system in Sefidrud watershed (Northern Iran) with the three objectives is formulated and the system parameters and decision variables are defined. The problem involves finding desired water releases from each reservoir in the system in order to satisfy the multiple objectives. With comparing results of optimization models of this study, the model with the higher reliability indices was chosen as the best model. Due to the considerable advantages of linguistic rules in better inferring and interpreting the systems, an adaptive neural based fuzzy inference system (ANFIS) approach is used to consider uncertainties and to achieve a general method for multipurpose multi reservoir systems. The results of the Adaptive Neural Fuzzy Inference System (ANFIS) models shows that they can be applied successfully to provide high accuracy for the management of the reservoir systems.
  Keywords: Reservoirs, Operation, Multi objective Optimization, Simulation, Adaptive Neural Fuzzy Inference System
 • Z. Ghaffari Moghadam*, A. Keikhah, M. Sabouhi Page 12
  A Cooperative Water Allocation Model (CWAM) as a comprehensive model for efficient and equitable allocation of water in a river basin is designed. This model comprised of two steps: first the initial allocation of water using Lexicographic Minimax Ratio of Water Shortage (LMWSR), and second, water reallocation and net benefit for an efficient and optimal allocation of water transfer model. The second step can usethe followings: Irrigation Water Planning Model (IWPM); Hydrologic-Economic River Basin Model (HERBM) and Cooperative Reallocation Game (CRG). This study is performed in order to optimize the allocation of water resources of Chahnimeh natural reservoirs in a 12 month term (April 2005 to March 2006) using Game Theory. The results of LMWSR model showed a satisfaction ratio of 1 to 0.89 for domestic water and 1 to 0.49 for agricultural sector. For allocating water to the reservoirs this ratio is less than 1 for all months. The HERBM model results showed that the total allocation and profit of domestic water is increased in the optimal allocation compared to the initial allocation. These are decreased for agricultural compared to the initial allocation. The reallocation of benefits based on the concept of Shaply value showed that the maximum benefit obtained for the domestic water of Zahedan City which drew the maximum side payment and added value from other stakeholders in the whole period. The least benefit belongs to the agricultural sector.
  Keywords: Game theory, Water allocation, Chahnimeh reservoirs, Sistan
 • Kh. Drikvaandi *, M. Fathi, Moghadam, A. Masjedi, M. Bina Page 24
  Friction coefficients of river banks and floodplains are influenced by two major factors which are the flow conditions and the characteristics of vegetation. The most important parameters of vegetation characteristics are its density and flexibility. Many research focused on the effects of vegetation on the friction factors of rivers and floodplains. Less attention has however been given to the effect of vegetation density. This research was performed using laboratory flume and three kinds of Non-Submerged vegetation, to evaluate the effect of the density and the flexibility of vegetation on friction coefficients. The effect of these parameters on friction factors was investigated in four density conditions. This research revealed a linear relationship between the friction coefficients and the vegetation density. For same flow conditions; same velocity and same depth of flow (submerge ratio), the amount of friction coefficient for the less dense vegetation was seven to ten percent less than that of the dense condition. Also in same flow and vegetation conditions, different friction factors were obtained because of the difference between flexibility of vegetation.
  Keywords: Vegetation, Friction factor, Density, Flow conditions, flexibility, Non, submerged
 • P.S. Ashofteh*, A.R. Massah Page 36
  This research was aimed to investigate the changes of runoff considering the uncertainty of AOGCM models and emission scenarios that may occur due to climate change in the period of 2010-2039 (2020s). First, the monthly temperature and precipitation data of AOGCM models (models of TAR reports) were provided for the baseline period (1971-2000) and the future period (2010-2039) under the SRES emission scenarios, namely A2 and B2. Then, these data were spatially and temporally downscaled to Gharanghu basin by proportional and change factor methods. Results showed that the temperature increased and the precipitation decreased in the future compared to the baseline period. The monthly probability distribution function of the temperature and the precipitation in the period of 2020s was constructed using weighting method; comparing observed and modeled temperature and precipitation. A semi- conceptual model (IHACRES) was calibrated for simulation of the monthly runoff of the basin. Using the Monte Carlo approach, 2000 samples of temperature and precipitation were generated by the probability distribution functions and were introduced to IHACRES. Finally 30-year time series of monthly runoff were simulated in 2020s. The results were compared to the baseline result which indicated that the climate change will affect the runoff in the basin.
  Keywords: Climate change, Uncertainty, Emission scenario, Monte Carlo, Runoff, Gharanghu Basin
 • M. Azadi*, E. Taghizadeh, M. H. Memarian Page 48
  This study presents verification of the Weather Research and Forecasting (WRF) model for the 24-h accumulated precipitation forecasts in Iran for the period of November 2008 to June 2009 for 24, 48, and 72.houre-ranges. Verification is done separately for three precipitation ranges and nine different regions in the country via 2×2 contingency table and quantities attributed to it. Though precipitation is the most difficult parameter to forecast, results show the good skill of WRF Forecasts.However regarding the bias, the model has over-forecasting. In northern parts of Iran with the highest rainfall rate, the value of TS is more than 0.50 and shows the highest accuracy of precipitation forecasts in different regions. In the regions with the lowest rainfall rates (east and southeast of Iran) TS is less than 0.40 and the model results show the least accuracy. Economic value of the forecasts reaches 60% for the cost to loss ratios of less than 0.40. This recommends the operational use of this model.
  Keywords: WRF model, Verification, Contingency table, Precipitation forecast
 • F. Farsadnia, M. Rostami Kamrod, A.Moghadam Nia * Page 60
  Changes in the rainfall trends can be a sign of the global climate change. The study on the hydroclimate trends can be conducted at both station and regional scales. Fewer studies have however paid attention to this subject at the regional scale. In this study, existence of a trend in both mean annual rainfall amounts and maximum 24-hour rainfall amounts over a 30-year period for 35 raingauge stations located in Mazandaran Province, northern Iran, is investigated with nonparametric Mann-Kendall test at both local and regional scales. The Trend Free Pre-Whitening approach (TFPW) was used to remove the effects of serial correlation in the time series on Mann-Kendall test. Removal of auto correlation in the time series is also performed by the same approach. The results of the regional Mann-Kendall test showed that if Mazandaran Province is considered as a unit region, no trend in the time series of maximum 24-hour rainfall is observed in 5% significance level. But if Mazandaran Province is divided into hydrologic regions using Fuzzy cluster analysis, it is observed that a significant trend exists in the western part of the province at 5% significance level. The investigation of the mean annual rainfall time series indicates an upward trend at 1% significance level for the whole province.
  Keywords: Climate change, Regional trend analysis, Nonparametric test, Serial correlation, Fuzzy cluster analysis
 • A.R. Mehrnahad*, M. Ghodsian Page 71
  Spur dikes are one of the protective and stabilizing tools of river banks by deviating the flow from the banks toward the central axis of the flow. This can however cause scouring at the head of the spur dike. If the depth of the scour extends to the foundation of the structure, the spur dike may be destructed. In this experimental study, the effect of the length of a spur dike and the grain size is investigated on the scouring around a Tshaped spur dike at 90 degree bend. Results showed that the dimensions of the scour hole is directly related to the length of the spur dike while the maximum depth of the scouring and the length of the scour hole in the upstream showed an indirect relation to the grain size.
  Keywords: Scour, T, Shape Spurdike, Length of Scour, Grain Size, 90° Bend
 • A. Jafarighariehali *, Gh. A. Kazemi, N. Hafezimoghadas, S. S. Mosaviasterabadi Page 80
  This study has dealt with the groundwater pollution using Arc GIS 9.3 and has identified the areas with high, moderate, and low pollution risk by the help of modeling and some parameters of the DRASTIC method taking into account the population growth rate in the urban areas. Although DRASTIC is often applied to the large alluvial plains, the contamination rate of the aqufer can be assessed in the urban area with a semi-drastic model if some of DRASTIC parameters are modified and also other effective factors are taken into account. In this study the parameters of depth to water, net recharge, aquifer media, soil media, topography, impact of Vadose zone, and hydraulic conductivity were evaluated to assess the risk of groundwater contamination. The site specific conditions pertaining to the urban areas were also considered; the impact of the texture of surface soil on the contamination of aquifer in the urban areas has been highlighted. Considering the role of urban sewer in aquifer contamination the parameter of population density has also been determined as a vital parameter and has been added to the DRASTIC parameters. In general the findings showed that the most vulnerable areas in Mashhad city include central, southern, and southeastern parts of the city.
  Keywords: Aquifer pollution, DRASTIC model, Soil texture, Population condense, Urban area
 • H. Yaghmaee, S.H.R. Sadeghi *, S.M. Ghasempouri Page 87
  The present research aimed to study the relationship between the water discharge and some main components of water quality using the experimental Forest Watershed of Tarbiat Modares University. 61 water samples were taken through depth integration method during October 2007 and July 2008 in different hydrological conditions, and corresponding analysis was consequently made. The results of the regression modelling ultimately proved the relationship between the water discharge with chloride concentration in the base flow, hardness and nitrate during base flow and flood occurrences, and hardness and alkalinity in the sand mining period with respective correlation coefficients of 0.509 (p<0.001), 0.063 (p<0.01) and 0.508 (p=0.01), respectively, and the estimation error of less than 64%.
  Keywords: Flow discharge, Kojor River, Hydrological conditions, Hydrologic modelling, Water quality variables