فهرست مطالب

 • سال بیستم شماره 1 (پیاپی 67، بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/02/16
 • تعداد عناوین: 13
|
 • نغمه مخبر، محمودرضا آذرپژوه، نگار اصغری پور * صفحات 6-14
  زمینه و هدف

  افسردگی یکی از عوارض شایع به دنبال سکته های مغزی است. این امر باعث ناتوانی و اختلال در سیر بهبود و وضعیت شناختی بیماران می شود. هدف این مطالعه تاثیر درمان ضد افسردگی سیتالوپرام بر عملکردهای ویژه شناختی در فاز حاد سکته مغزی است.

  مواد و روش ها

  در یک کارآزمایی بالینی، کلیه بیماران مبتلا به سکته ایسکمیک حاد که در طی یک سال (اردیبهشت 1389-1388اردیبهشت) به بیمارستان قائم مشهد مراجعه نموده بودند مورد ارزیابی قرار گرفتند (218 نفر). در نخستین ملاقات (هفته 4 پس از سکته) ارزیابی های نرولوژی و همچنین سنجش میزان افسردگی بر اساس آزمون افسردگی هامیلتون انجام شد.در نهایت تعداد 89 نفر به عنوان نمونه وارد مطالعه شدند. سطح توانمندی های شناختی بر اساس آزمون Dementia Rating Scale (DRS) و همچنین آزمون مختصر وضعیت روانی مورد ارزیابی قرار گرفت. بیماران بر اساس ارزیابی بالینی و نمره آزمون ها میلتون افسردگی به 3 دسته تقسیم شدند: بیمارانی که نمره آزمون هامیلتون آن ها بیشتر یا مساوی 20 (18 نفر) و بیمارانی که نمره آزمون آن ها بین 19-12 بود (39 نفر). بیمارانی که نمره آزمون آن ها کم تر از 12 ارزیابی شد (32 نفر). بیماران گروه اول تحت درمان با سیتالوپرام قرار گرفتند. در ملاقات هفته 14 (ملاقات چهارم) مجددا آزمون افسردگی ها میلتون و بررسی وضعیت شناختی صورت گرفت. اطلاعات به دست آمده توسط نرم افزار کامپیوتر 11SPSS مورد تحلیل آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  تغییر نمره افسردگی در ابتدای مطالعه و انتهای هفته هشتم و همچنین نمره کل دمانس و آزمون مختصر وضعیت روانی در گروه تحت درمان با سیتالوپرام از نظر آماری معنادار بود. نمره آزمون دمانس در بعد توجه در ابتدا و انتهای مطالعه، هم در گروه تحت درمان با سیتالوپرام و هم گروه فاقد افسردگی تفاوت آماری معناداری داشت.

  نتیجه گیری

  با توجه به همراهی افسردگی و اختلالات شناختی پس از سکته های مغزی، شروع درمان های ضد افسردگی از جمله سیتالوپرام می تواند پیشنهاد درمانی مناسبی برای بهبود وضعیت خلقی و شناختی و در نتیجه ارتقاء سلامت بیماران مبتلا به سکته های مغزی باشد.

  کلیدواژگان: افسردگی، شناخت، سکته مغزی، سیتالوپرام
 • محمدحسن رخشانی، کاظم محمد، حجت زراعتی، کرامت نوری جلیانی، حسن هاشمی، اکبر فتوحی صفحات 15-24
  زمینه و هدف
  این مطالعه به منظور تحلیل تجمع و تجمع توام فامیلی و همبستگی درون فردی نزدیک بینی و چهار فنوتیپ آستیگماتیسم بر اساس مطالعه چشم تهران و مبتنی بر یک مدل شرطی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  آستیگماتیسم کل (Total)، موافق قاعده (with the rule)، خلاف قاعده (against the rule)، مایل (oblique) و نزدیک بینی در یک مطالعه مقطعی مبتنی بر جمعیت بر روی 1326خواهر و برادر 5 سال به بالا از اعضای 531 خانواده 4-2 نفری در مطالعه چشم تهران بین مرداد ماه تا آذر ماه 1382 و بر اساس یک نمونه گیری خوشه ایطبقه بندی شده تصادفی در شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته اند.
  یافته ها
  بر مبنای مدل شرطی، و به وسیله نرم افزار 1/9 SAS، نسبت شانس (OR) شرطی (بازه اطمینان 95 درصد)، که نشان دهنده تجمع فامیلی است، برای آستیگماتیسم کل 16/1 (33/1-01/1) برای موافق قاعده 59/1 (16/2-17/1) و خلاف قاعده 77/1 (26/2-39/1) و مایل 12/2 (19/3-41/1) و نزدیک بینی 96/1 (24/2-72/1) به دست آمده است. از سوی دیگر نسبت شانس شرطی که نشان دهنده همبستگی درون فردی دو بیماری است برای موافق قاعده و نزدیک بینی 74/5 (17/8-99/3) برای خلاف قاعده و نزدیک بینی 41/3 (82/5-01/2) و برای مایل و نزدیک بینی 60/4 (86/9-15/2) و در نهایت برای آستیگماتیسم کل و نزدیک بینی 10/6 (82/7-76/4) می باشد. هیچ گونه رابطه معناداری برای تجمع توام فامیلی یافت نشد.
  نتیجه گیری
  مبتنی بر مدل شرطی و پس از کنترل مخدوش کننده ها، تحلیل یک تجمع فامیلی معنی دار برای چهار فنوتیپ آستیگماتیسم و نزدیک بینی، یک همبستگی درون فردی شدید و یک تجمع توام فامیلی متوسط ولی غیر معنی دار بین آنها را نشان داده است.
  کلیدواژگان: تجمع فامیلی، تجمع توام فامیلی، همبستگی درون فردی، آستیگماتیسم، نزدیک بینی
 • بهمن حسن نسب، نادیا بنی هاشم صفحات 25-33
  زمینه و هدف
  بی حسی منطقه ای داخل وریدی (IVRA) یک روش ساده و قابل اعتماد برای ترمیم جراحات اندام فوقانی محسوب می شود. برای بهبود کیفیت بلوک، کاهش درد تورنیکه و بی دردی بعد از عمل ترکیبات متفاوتی به داروهای بی حس کننده موضعی اضافه می شوند. هدف اصلی از انجام این مطالعه تعیین اثر نیتروگلسیرین در بهبود کیفیت بلوک داخل وریدی منطقه ای با لیدوکائین- مپریدین می باشد.
  مواد و روش ها
  در این کارآزمایی بالینی 50 بیمار با جراحات اندام فوقانی برای بی حسی منطقه ای داخل وریدی به صورت تصادفی در دو گروه مساوی قرار گرفتند. پس از بستن تورنیکه در گروه شاهد 200 میلی گرم لیدوکائین و 20 میلی گرم مپریدین و در گروه آزمون 200 میلی گرم لیدوکائین، 20 میلی گرم مپریدین و 200 میکروگرم نیتروگلسیرین تزریق شد. در هر دو گروه حجم دارو با نرمال سالین تا 40 سی سی رقیق شد. شروع بلوک حسی، کیفیت بلوک، نیاز به مخدر، زمان شروع درد و اولین دوز تزریق مسکن بعد از تخلیه تورنیکه ثبت شد.
  یافته ها
  شروع بلوک حسی در گروه نیتروگلسیرین (1/1 ±7/3 دقیقه) نسبت به گروه مپریدین (3/1±1/5 دقیقه) کوتاه تر بوده است (004/0=P). کیفیت بی دردی دو گروه تفاوتی را نشان نداد و نیاز به فنتانیل برای کنترل درد در دو گروه برابر بود. درد در گروه مپریدین (448/73 – 07/35) 28/52 دقیقه و در گروه نیتروگلسیرین (23/92-28/61) 79/78 دقیقه بعد از تخلیه تورنیکه شروع شد. (29/0=P) زمان نیاز به مخدر در گروه لیدوکائین – مپریدین (18/81-39/40)78 /60 دقیقه و در گروه لیدوکائین- مپریدین – نیتروگلیسرین (06/106-30/69)68/87 دقیقه بود (064/ 0 P =).
  نتیجه گیری
  بررسی این مطالعه نشان داد که افزودن نیتروگلسیرین به لیدوکائین و مپریدین زمان شروع بلوک حسی را کوتاه می کند؛ اما کیفیت بلوک منطقه ای داخل وریدی، بی دردی بعد از عمل و نیاز به مخدر را در بیماران تحت عمل جراحی دست تغییر نمی دهد.
  کلیدواژگان: نیتروگلیسرین، مپریدین، لیدوکائین، بلوک منطقه ای داخل وریدی، بی دردی
 • ابراهیم زرین کلام، علی حیدریان پور صفحات 34-41
  زمینه و هدف
  شواهد زیادی مبنی بر مفید بودن ورزش در حالت عادی و دیابتی روی جریان خون ریز پوست وجود دارد. از طرفی یافته های اخیر نشان از اثرات محافظتی ودرمانی پپتید- C در بیماری دیابت و بهبود اختلالات عروقی دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات ورزش منظم مقاومتی بر روی عملکرد عروقی پپتید-C می باشد.
  مواد وروش ها
  در این تحقیق تجربی، 30 سر موش از نژاد ویستار در محدوده وزنی10±220 گرم در دو گروه دیابتی (کنترل، ورزیده) و یک گروه کنترل سالم هم سن استفاده شد. گروه دیابتی ورزیده یک هفته بعد از ایجاد دیابت، به مدت 9 هفته تحت تمرینات منظم ورزشی مقاومتی به وسیله نردبان قرار گرفتند. برای تعیین پاسخ عروق خونی پوست با استفاده از تکنیک لیزر داپلر،حیوانات با تزریق داخل صفاقی سدیم پنتوباربیتال (mg/kg50) بیهوش شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون آماری آنوای یک طرفه برای مقایسه گروه ها استفاده شد.حداقل سطح تفاوت معنادار از لحاظ آماری، 05/0≥P در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  تزریق موضعی پپتید- C باعث افزایش معنادار جریان خون در گروه های دیابتی ورزیده و غیر ورزیده در مقایسه با گروه کنترل شد. این اثر در دیابتی ورزیده به طور معناداری بیشتر از دیابتی غیر ورزیده می باشد. تزریق L-NNA: Nw-nitro-L-arginine(مهار کننده eNOS) پیش از پپتید-C باعث کاهش معنادار اتساع عروقی حاصل از این پپتید در گروه های دیابتی ورزیده و غیر ورزیده شد.
  نتیجه گیری
  تمرینات ورزشی منظم مقاومتی اثرات عروقی پپتید- C را احتمالا از طریق مسیر نیتریک اکساید تقویت می کند.
  کلیدواژگان: پپتید، C، جریان خون پوست، دیابت، ورزش، مسیرنیتریک اکساید
 • حمیدرضا یاوری، احمد علی اکبری کامرانی، ملیحه صبور، احمد دلبری، عنایت الله بخشی، رباب صحاف صفحات 42-50
  زمینه و هدف
  تعداد داروهای مصرفی در دوره سالمندی بالا است. انجام مطالعات فاماکواپیدمیولوژیک به منظور بررسی وضعیت مصرف دارو در سالمندان بسیار حائز اهمیت است. این مطالعه با هدف تعیین شیوع پلی فارماسی (مصرف همزمان 5 دارو یا بیشتر) و شایع ترین داروها و گروه های دارویی مصرفی در سالمندان ساکن آسایشگاه خیریه کهریزک انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی بر روی 237 سالمند 60 ساله و بالاتر (134 نفر زن) که از ابتدای سال 1389 در این مرکز تحت مراقبت قرار داشتند انجام شد. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ایبود. پلی فارماسی به عنوان مصرف همزمان 5 دارو یا بیشتر، شامل داروهای با تجویز و بدون تجویز، (صرف نظر از داروهای موضعی و داروهای «در صورت نیاز») در نظر گرفته شد. طبقه بندی داروها بر مبنای سیستم تشریحی درمانی شیمیایی انجام شد. سپس داده ها جهت آنالیز توصیفی وارد نرم افزار 19 SPSS گردید.
  یافته ها
  میانگین داروهای مصرفی به ازای هر سالمند (22/3±1/5) بود. فراوانی پلی فارماسی در جمعیت مورد مطالعه 3/52 درصد بود. شایع ترین داروهای مصرفی در شرکت کنندگان به ترتیب کلسیم-ویتامین دی، نیتروکانتین (گلیسریل تری نیترات) و آتنولول و در گروه پلی فارماسی، کلسیم-ویتامین دی، نیتروکانتین و آسپیرین بود. بیشترین گروه های دارویی مصرفی در شرکت کنندگان و گروه پلی فارماسی به ترتیب داروهای قلبی عروقی، داروهای سیستم عصبی و داروهای گوارشی/ متابولیسم بودند.
  نتیجه گیری
  متوسط مصرف دارو به ازای هر سالمند و فراوانی پلی فارماسی در سالمندان ساکن آسایشگاه خیریه کهریزک بالا بود. انجام مطالعات فارماکواپیدمیولوژیک بیشتر جهت بررسی وضعیت مصرف دارو در سالمندان ایرانی، به خصوص سالمندان ساکن آسایشگاه، و ارائه راهکارهای کاهش بروز و شیوع پلی فارماسی در آن ها توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سالمند، پلی فارماسی، آسایشگاه، شیوع
 • مصطفی لیلی، سیدغلامرضا موسوی، کاظم ندافی، مریم غفاری صفحات 51-61
  زمینه و هدف
  فورفورال یک ترکیب شیمیایی سمی است. برای جلوگیری از اثرات آن بر انسان و محیط زیست، باید فاضلابهای حاوی فورفورال را پیش از دفع به محیط، به نحو مقتضی تصفیه نمود. در این مطالعه از روش های اکسیداسیون پیشرفته مبتنی بر ازن برای حذف غلظتهای مختلف فورفورال از فاضلاب در مقیاس آزمایشگاهی استفاده شده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع کاربردی است. نمونه های مورد نیاز در هر بررسی در زمانهای مورد نظر برداشت شد. در این مطالعه اثر فرایندهای ازنزنی تنها (SOP)، ازنزنی کاتالیزوری (COP) و جذب تنها بر کربن فعال (SAP) بر میزان حذف فورفورال تحت شرایط مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  تاثیر برخی از پارامترهای مهم مثل pH، دوزاژ کربن فعال و زمان واکنش بر کارایی SOP، SAP و COP مورد بررسی قرار گرفت. نتایج در موردpH نشان داد که کارایی هر سه فرآیند در شرایط خیلی اسیدی و قلیایی نسبت به سایر pH ها کمی بیشتر است. با افزایش میزان دوزاژ، راندمان حذف افزایش یافت و بالاخره با گذشت زمان واکنش، راندمان حذف برای هر سه فرآیند مطالعه شده، افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  بیشتر بودن راندمان تجزیه فورفورال در شرایط اسیدی میتواند ناشی از اکسیداسیون مستقیم و کاتالیزوری آن توسط ازن باشد. بالاتر بودن راندمان در pH های قلیایی نیز ناشی از اکسیداسیون غیرمستقیم بر اثر تولید رادیکالهای هیدروکسیل میباشد.در مورد اثر زمان واکنش، نتایج نشاندهنده این است که در COP خاصیت سینرژیستی وجود دارد. بیشتر شدن سطوح موجود برای واکنش ازن-کربن فعال- فورفورال میتواند دلیل افزایش راندمان با افزایش دوزاژ کربن فعال باشد.
  کلیدواژگان: فورفورال، محلولهای آبی، اکسیداسیون پیشرفته، کربن فعال، ازنزنی کاتالیزوری
 • علی خمسه، سعیده آقا محمدی، الهه کاظمی صفحات 62-71
  زمینه و هدف
  مدت انتظار بیماران یکی از عواملی است که منجر به عدم رضایت بیماران از کیفیت خدمات ارایه شده می گردد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی عوامل موثر بر زمان انتظار مراجعه کنندگان درمانگاه های تخصصی یکی از بیمارستان های دولتی تهران می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع مطالعات کاربردی در حوزه سلامت است. مطالعه حاضر در سه مرحله انجام پذیرفته است. مراجعه کنندگان یک هفته 21 درمانگاه از مجموع درمانگاه ها (2661 نفر) به عنوان جامعه آماری در نظر گرفته شد. از این میان 10 درصد به عنوان حجم نمونه (266N:) با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار 17SPSS استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین زمان انتظار مراجعه کنندگان 121 دقیقه با انحراف معیار 73/33 مشخص گردید. از منظر دریافت کنندگان خدمات، تعداد زیاد بیماران به صورت همزمان، عدم حضور به موقع پزشکان و عدم وجود جدول های زمانبندی و برنامه ریزی مناسب به ترتیب با میانگین امتیازی 9/3، 5/3 و 3/3 و از منظر ارائه کنندگان خدمات، عدم حضور به موقع پزشکان، کمبود تعداد پزشکان و تعداد زیاد بیماران به صورت همزمان به ترتیب با میانگین امتیازی 3/4، 1/4 و 4 به عنوان سه عامل اول موثر بر زمان انتظار مراجعه کنندگان شناخته شدند.
  نتیجه گیری
  با بررسی فرآیندهای پذیرش در درمانگاه ها می توان نسبت به شناسایی عوامل موثر بر زمان انتظار بیماران اقدام کرد. با توجه به این عوامل و با ارائه و اعمال مدیریت صحیح و بهره گیری از راهکارهای مفید می توان به کاهش این زمان و افزایش رضایت مراجعین و در نهایت به ارتقای کیفیت خدمات کمک کرد.
  کلیدواژگان: مدت انتظار، مراجعه کنندگان، درمانگاه های تخصصی
 • ایوب رستگار، احمد الله آبادی، عبدالمجید قلی زاده، زهرا رضایی گزل آباد، یوسف پور عشق صفحات 72-83
  زمینه و هدف
  آلودگی پساب بسیاری از صنایع نظیر صنعت نساجی به دلیل دارا بودن رنگ زیاد یکی از معضلات مهندسین بهداشت محیط است. در این مطالعه بیوجذب دو رنگ آزو، مشکی مستقیم 19 و قرمز مستقیم 23 روی جلبک قهوه ای سیتوسیرا ایندیکا مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  به منظور پایداری و افزایش ظرفیت جذب، بیومس تحت پردازش با کلراید کلسیم قرار گرفت. تاثیر پارامترهای بهره برداری نظیر زمان تماس،pH، غلظت اولیه ی رنگزا و اثر مقدار بیوجاذب در حذف رنگزا بررسی گردید. اندازه گیری ها توسط اسپکتروفتومتر انجام شد. تعادل و سینتیک جذب با مدل های ایزوترم و سینتیک تطبیق داده شد و حداکثر ظرفیت جذب محاسبه گردید.
  یافته ها
  مطالعات سینتیکی نشان داد که فرآیند بیوجذب این رنگ ها در مدت زمان 120 دقیقه به تعادل رسیده (3/89 درصد رنگ قرمز مستقیم 23 و 02/69 درصد رنگ مشکی مستقیم 19 حذف شد) و از مدل شبه درجه دوم پیروی می کنند. بیشترین ظرفیت جذب در pH 5 (mg/g 4/2) حاصل گردید. با افزایش غلظت اولیه هر کدام از محلول های رنگی و کاهش دوز بیومس جلبکی میزان ظرفیت جذب کاهش می یابد. مطالعات ایزوترم نیز نشان داد که بیوجذب این رنگ ها با مدل فروندلیچ تطابق دارد.
  نتیجه گیری
  بیوجذب رنگ های آزو انتخابی روی بیومس جلبک سیستوسیرا ایندیکا سریع بوده و می توان با تعیین شرایط بهینه زمان تماس، pH، غلظت اولیه رنگ و دوز جاذب، از جلبک سیتوسیرا ایندیکا به عنوان یک جاذب ارزان برای حذف رنگ های آزو از محلول های آبی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: بیوجذب، رنگ آزو، جلبک قهوه ای سیستوسیرا ایندیکا
 • طیبه معصومی، نرگس شفارودی، محمد کمالی، افسون حسنی مهربان، رامش عمرانی پور صفحات 84-92
  زمینه و هدف
  با توجه به شیوع بالای سرطان پستان در زنان ایرانی و بقای طولانی مدت تر این بیماران که خود موجب درگیری بیشتر آنان با عوارض و پیامد های سرطان می شود، مطالعه کیفی حاضر با هدف شناسایی پاسخ های روانی متعاقب ابتلا به سرطان پستان انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه با طراحی کیفی و با روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شده است. شرکت کنندگان 11 زن مبتلا به سرطان پستان بودند که با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و مورد مصاحبه نیمه سازمان یافته قرار گرفتند. انجام مصاحبه ها در این پژوهش تا اشباع داده ها ادامه یافته است. سپس اطلاعات مصاحبه ها تحلیل و بررسی و طی 5 مرحله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
  یافته ها
  پاسخ های روانی شرکت کنندگان در این پژوهش در قالب دو مضمون کلی واکنش های اولیه و واکنش های باقی مانده و شش زیرمضمون ناامیدی از ادامه زندگی، تلاش برای پیدا کردن مقصر، کناره گیری از جمع، تحریک پذیری- زودرنجی، احساس ناکفایتی، نگرانی از عود مجدد بیماری مشخص شده است.
  نتیجه گیری
  با وجود این که سرطان پستان یک بیماری جسمی است، ولی تاثیرات گسترده ای بر وضعیت سلامت روانی فرد دارد. هم چنین بسیاری از مشکلات روانی ناشی از این بیماری و درمان هایش حتی تا سال ها پس از پایان یافتن درمان ها در فرد مبتلا وجود دارد و عملکردهای مختلف وی را تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: سرطان پستان، مطالعه کیفی، پاسخ های روانی
 • سیدجواد حسینی، زهرا لله گانی، علی رامشینی صفحات 93-100
  زمینه و هدف
  کیفیت صدای معلم نقش مهمی در تفهیم مطالب درسی به دانش آموز دارد. خشونت صدا مهم ترین نشانه بیماری های حنجره است که بسیار شایع می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان آگاهی و عوامل مرتبط با دیس فونی و همچنین میزان شیوع آن در معلمین دبستان های شهر یزد می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی و از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، ورجسای 280 نفر تعیین شد. از پرسشنامه محقق ساخته جهت جمع آوری داده ها در خصوص متغیر آگاهی از دیسفونی علائم و میزان شیوع و نیز رفتارهای پیشگیری کننده به همراه متغیرهای دموگرافیک استفاده شد. داده ها پس از جمع آوری از طریق نرم افزار SPSS و آمار توصیفی و نیز آزمون های اسپیر من، تی تست، آنووا و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میزان شیوع دیس فونی در معلمان 4/55 درصد و شایع ترین مشکل «خشک شدن گلو» بود. بین تحصیلات و میزان آگاهی رابطه معناداری وجود داشت (02/0p=). هر میزان سطح تحصیل بالاتر می شد؛ میزان آگاهی از دیس فونی نیز افزایش می یافت. همچنین نتایج نشان داد که بین جنس و ساعات تدریس رابطه معناداری از لحاظ آماری یافت شد (04/0p=). زنان بیشتر از مردان در خصوص عوامل پیشگیری کننده از دیس فونی اطلاعات داشتند (02/0p=). در بررسی رابطه رفتار پیشگیری کننده از دیس فونی و میزان آگاهی رابطه معناداری و مستقیم با ضریب اطمینان 99 درصد با ضریب همبستگی 30 درصد مشاهد شد. معلمان با نمره آگاهی بیشتر، رفتارهای پشگیری کننده بیشتری را نسبت به سایرین داشتند (001/0p=).
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای این مشکل در معلمین دبستان های شهر یزد رفتارهای پیشگیری کننده از این اختلال بسیار ضعیف می باشد. لذا توصیه می شود با برگزاری کلاس های آموزشی از سوی متخصصین این امر میزان آگاهی و عملکرد معلمان جهت پیشگیری و کنترل این مشکل افزایش داده شود.
  کلیدواژگان: دیس فونی، میزان آگاهی، رفتارهای پیشگیرانه، معلمین ابتدایی
 • افشین داوری، لامع اخلاقی، احمدرضا معمار، محمد جواد نمازی، فاطمه طباطبایی، سمیه طریحی، رامتین حدیقی صفحات 101-108
  زمینه و هدف
  عفونت های انگلی، از جمله انگل های روده ای، در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه به عنوان یک معضل بهداشتی مطرح می باشد. امروزه حتی با صرف هزینه های بسیاری که سالانه سازمان بهداشت جهانی و دولت ها برای حذف، پیشگیری و درمان انگل های روده ای متحمل می شوند، همچنان وجودشان نمایان است. در این پژوهش میزان شیوع انگل های روده ای در جامعه ناتوان ذهنی شهرستان اردبیل مورد مطالعه قرار می گیرد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- مقطعی به روش نمونه گیری در دسترس بر روی 216 نفر از ناتوانان ذهنی تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان اردبیل در سال 1390 انجام شد. بررسی فراوانی انگل های روده ای در نمونه ها، با روش های لام مستقیم، روش تغلیظ فرمالین اتر و رنگ آمیزی ذیل نلسون اصلاح شده، صورت پذیرفت.
  یافته ها
  از تعداد 216 بیمار، در مجموع در 95 مورد (44 درصد)، حداقل یک انگل دیده شد. بلاستوسیستیس هومینیس 41 مورد (19 درصد)، کیست انتاموبا کلی 25 مورد (6/11 درصد)، کیست ژیاردیا 18 مورد (3/8 درصد)، تخم تریکوریس تریکیورا 2 مورد (9/0 درصد) مشاهده شد. آلودگی همزمان به دو نوع انگل برای کیست انتاموبا کلی و بلاستوسیستیس هومینیس 4 مورد (9/1 درصد) و کیست انتاموبا کلی و کیست یدآموبا بوچلی 3 مورد (4/1 درصد) بود و در 5/0 درصد نمونه ها به همراه کیست انتاموبا کلی، کیست های چهار هسته ای دیده شد.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج، میزان آلودگی به انگل های روده ای در جامعه ناتوانان ذهنی شهرستان اردبیل نسبت به جامعه های دیگر بالاتر بوده، که توجه بیشتر مسوولین را می طلبد.
  کلیدواژگان: انگلهای روده ای، اختلالات روانی، شیوع
 • لیلا امینی، زهره محمودی، فاطمه حسینی، ابوالفضل محمودی صفحات 109-116
  زمینه و هدف
  زایمان زودرس وپارگی زودرس کیسه آب عوارض زیادی را برای مادر و نوزاد به همراه دارند، لذا شناخت عواملی که در بروز این دوپیامد نقش دارند بسیار مهم می باشد. هدف این مطالعه یافتن ارتباط بین برخی تعیین کننده های اجتماعی ساختاری سلامت و این دو پیامد بود.
  مواد و روش ها
  این بررسی به روش مقطعی بر روی 990 نفر زن باردار (20-42 هفته) در بیمارستان شهید اکبرآبادی شهر تهران در فاصله بهمن 1388تا فروردین 1389 انجام گردید. اطلاعات مربوط به تعیین کننده های اجتماعی ساختاری، از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری گردید. سپس داده ها با استفاده از آزمون های تست دقیق فیشر تجزیه تحلیل گردید و میزان05/0≥ p معنادار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  شیوع زایمان زودرس و پارگی زودرس کیسه آب به ترتیب 4/30 و 36 درصد برآورد شد. یافته ها نشان دادند بین میزان افزایش وزن در دوران بارداری و زایمان زودرس ارتباط معناداری وجود دارد (001/0p=). همچنین در این مطالعه بین متغیرهای سن مادر و سن بارداری با پارگی زودرس کیسه آب ارتباط معناداری مشاهده شد (00/0P= و 0028/0P=) اما بین سایر تعیین کننده ها با این دو پیامد ارتباط معناداری مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع بالای این دو پیامد بارداری و همچنین اهمیت سن و وزن مادر به عنوان یافته های قابل پیشگیری در بروز این دو پیامد، لزوم توجه و ارائه خدمات وی‍‍ژه به این گروه از مادران مشخص می گردد.
  کلیدواژگان: زایمان زودرس، پارگی زودرس کیسه آب، عوارض بارداری، تعیین کننده های اجتماعی
 • مهدی اسدی، مرتضی صفدری، نرگس پایداری شایسته صفحات 117-121
  زمینه و هدف
  کیفیت آب مصرفی برای آماده سازی محلول دیالیز از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.این مطالعه با هدف بررسی غلظت آنیون های موجود در آب ورودی به دستگاه دیالیز انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر، مطالعه توصیفی تحلیلی است که بر روی تعداد 45 نمونه از آب ورودی به دستگاه های دیالیز بیمارستان های استان قم، انجام شد. مقادیر موجود با استانداردهای مربوط مقایسه گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که میانگین کلی آنیون ها از حد استانداردهای AAMI و EPH پایین تر بود که نشان از کیفیت مناسب آب دیالیز در این بیمارستان ها دارد. اما در تعداد کمی از نمونه ها این مقادیر بالاتر از حد استاندارد بود. بنابراین، لازم است که آب ورودی به دستگاه های دیالیز به صورت مداوم پایش شود.
  کلیدواژگان: دیالیز، آنیون، استان قم، ایران
|
 • Naghmej Mokhber, Mahmoodreza Azarpajooh, Negar Asgharipour Pages 6-14
  Background

  Post stroke depression is a common state after stroke causing disability and affects cognitive status in patients. Present study tried to show the effect of citalopram on post stroke depression as well as cognitive state.

  Materials And Methods

  in clinical trial study all patients with acute ischemic stroke who had been consecutively admitted to the Ghaem Hospital (from 1388-1389)، in Mashhad were evaluated for inclusion in the study. (218 person). In first visit neurological tests and hamilton rating test for depression were taken. At last 89 patients admitted az sample of study. Cognitive impairment was assessed with the Dementia Rating Scale (DRS). The severity of the depressive symptoms was measured by Hamilton Rating Scale for Depression (HAM-D). Then they were classified into those with severe depressive symptoms (HAM-D >20; N=18)، with mild depressive symptoms (HAM-D scores 12-19; N=39) and non-depressed patients (HAM-D scores < 12; N=32). Patients with severe depressive symptoms were treated with citalopram. Statistical analysis was performed using spss version 11.

  Results

  HRDS، MMSE and DRS scores had significant change at the baseline and the end of study in group treated by citalopram. There were significant differences between DRS scores in attention domain at the baseline and the end of study in both citalopram group and without depression.

  Conclusion

  These data suggest that treatment of depressive symptoms in the acute phase of stroke improves both mood and cognition and would be a reasonable treatment for patients suffering post stroke depression and cognitive change after stroke

  Keywords: Depression, Cognition, Citalopram, Strock
 • Mohaammadhasan Rakhshani, Kazem Mohammad, Hojat Zerati, Keramt Noori Jaliani, Hasan Hashemi, Akbar Fotohi Pages 15-24
  Background
  To determine the familial aggregation، Co-aggregation and within person association of myopia and four phenotypes of astigmatism by a conditional model in Tehran Eye Study.
  Materials And Methods
  Myopia، Total، ATR، WTR and oblique astigmatism were studied through a population based، cross sectional study in 1326 siblings older than 5 years from 531 families with 2-4 siblings using stratified cluster random sampling from August to December 2002 in Tehran Eye Study.
  Results
  Based on the conditional model and via Proc GENMOD SAS 9. 1، the conditional odds ratios (95% confidence interval)، that indicates conditional familial aggregation، for the total، WTR، ATR and oblique astigmatism and myopia were 1. 16 (1. 01-1. 33)، 1. 59 (1. 17-2. 16)، 1. 77 (1. 39-2. 26)، 2. 12 (1. 41-3. 19) and 1. 96 (1. 72-2. 24)، respectively. On the other hand، conditional odds ratios that indicates within person association of two disease، for myopia and WTR، myopia and ATR، myopia and Oblique and at last myopia and total astigmatism were 5. 74 (3. 99-8. 17)، 3. 41 (2. 01-5. 82)، 4. 6 (2. 15-9. 86) and 6. 10 (4. 76-7. 82)، respectively. Although no significant familial co-aggregation has been identified.
  Conclusion
  Based on conditional model and after controlling for the confounders، this analysis yielded، a significant aggregation of four phenotypes of astigmatism and myopia، a large within person association and moderate but non-significant co-aggregation of these disorders.
  Keywords: Familial aggregation, Familial co, aggregation, Within person association, Astigmatism, Myopia
 • Bahman Hasan Nasab, Nadia Banihashem Pages 25-33
  Background
  Intravenous regional anesthesia (IVRA) is a easy and reliable method for extremity injuries. To improve block quality، decrease tourniquet pain and postoperative analgesia different drugs has been used as an adjuvant in IVRA. In this study، we evaluated the effect of nitroglycerin (NTG) in quality improvement when added to lidocaine and Meperidine as an adjuvant in IVRA.
  Materials And Methods
  Fifthly patient with upper extremity injury under IVRA were randomly and blindly to two groups. Under identical condition، control group received total dose of 200 mg lidocaine and 20 mg Meperidine diluted with saline (40cc) and study group received 200 mg lidocaine and 20 mg Meperidine plus 200g Nitroglycerine. Onset time، anesthesia quality، tourniquet pain and analgesic use were assessed during surgery. After tourniquet deflation، the time to first analgesic requirement and side effect were noted.
  Results
  The sensory block onset time were shortened in study groups (3. 7 1. 1 vs 5. 1 1. 3) (P=0. 004). Intraoperative pain score and quality of analgesic were not different between two groups and fentanyl requirement was similar. The onset of postoperative pain were similar in study and control groups. [78. 79 (61. 28-92. 23) vs 52. 28 (35. 07-73. 448)]. (P=0. 29).
  Conclusion
  Addition of Nitroglycerine to lidocaine and Meperidine in intravenous regional anesthesia shortens onset times of sensory block but is not improved the quality of intraoperative analgesia and postoperative pain in patients undergoing hand surgery.
  Keywords: Nitroglycerine, Lidocaine, Meperidine, Intravenous Regional Anesthesia, Analgesia
 • Ebrahim Zarrin Kalam, Ali Heidarianpour Pages 34-41
  Background
  Many evidence showed that exercise training has beneficial effects on skin blood flow in the health and diabetic condition. On the other hand some finding showed that C-peptide has protective and therapeutic effect on vascular dysfunction-induced by diabetes. Therefore the purpose of this study is effects of resistance exercise on vascular function of C-peptide.
  Materials And Methods
  In this experimental study، Male wistar rats (220±10g، N=30) were used in two diabetic (control and trained) and one age-matched healthy control groups. After 1 week of diabetes induction، animals were submitted to resistance exercise training for 9 Weeks on ladder. To characterize cutaneous micro vascular responses by Laser Doppler flowmetery، animals were deeply anesthetized by intraperitoneal injection of pentobarbital sodium (50 mg/kg). For data analysis، one-way ANOVA test was used to compare the groups. Statistically significant difference between the minimum acceptable levels is p<0. 05
  Results
  Local microinjection of c-peptide increased coetaneous blood flow in trained and control diabetic rats، however this effect in trained group is higher than control diabetic group rats. Administration of Nw-nitro-L-arginine (nitric oxide synthase inhibitor) before C-peptide reduced significantly C-peptide vascular effects in trained and control diabetic rats.
  Conclusions
  Chronic resistance exercise potentiate C-peptide vascular function، possibly by nitric oxide pathway
  Keywords: C, peptide, Skin Blood Flow, Diabetes, Exercise training, Nitric Oxide Pathway
 • Hamidreza Yavari, Ahmad Ali Akbari Kamrani, Maliheh Sabour, Ahmad Delbari, Enayatollah Bakhshi, Robab Sahhaf Pages 42-50
  Background
  To identify the prevalence of polypharmacy (concurrent use of 5 or more medications) and the most frequent medications and medication groups used by the elderly residents of Kahrizak Charity Foundation (KCF).
  Materials And Methods
  This is a descriptive cross-sectional study of 237 elderly residents of KCF (134 female)، aged 60 or more، who have been taking care since the spring of 2010. A randomized cluster sampling was done. Polypharmacy was defined as concurrent use of 5 or more medications، prescribed or non-prescribed، excluding locally effective and «PRN» drugs. Classification of medication groups was based on the Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) system. The SPSS software was applied for descriptive analysis.
  Results
  Mean number of drugs used for any resident was 5. 10 (±3. 22). Prevalence of polypharmacy was 52. 3%. The most frequent used medications among attendants were Calcium-Vit. D، Nitrocantin (Glyceryl Trinitrate)، and Atenolol، and in polypharmacy group were Calcium-Vit. D، Nitrocantin، and Aspirin. The most frequent medication groups used by both، the attendants and polypharmacy groups، were Cardiovascular drugs، Nervous system drugs، and Alimentary/Metabolism drugs.
  Results
  The mean number of drugs used for any resident and prevalence of polypharmacy was high among the elderly residents of KCF.
  Conclusion
  More pharmaco-epidemiological studies should be conducted to assess drug use status in Iranian elderly people، specially nursing homes residents، and guidelines should be presented for decreasing the incidence and prevalence of polypharmacy in this population.
  Keywords: Elderly, Polypharmacy, Nursing Home, Prevalence
 • Mostafa Lieli, Seyyed Gholamreza Mosavi, Kazem Nadafi, Maryam Ghaffari Pages 51-61
  Background
  Furfural is a toxic chemical، so، to avoid its effects on humans and the environment، furfural-containing wastewater must be treated with an appropriate method prior to dispose in the environment. In this study، advanced oxidation methods based on ozone was used to removal of various concentrations of furfural in laboratory scale.
  Materials And Methods
  This study is an applied research and the required samples was taken in desired times. The effects of single ozonation process (SOP)، catalytic ozonation process (COP)، and single adsorption on activated carbon (SAP) on furfural removal efficiency in different conditions were studied.
  Results
  In this study، the influence of some important parameters such as pH، activated carbon dosage and reaction time on the efficiency of SOP، SAP and COP was studied. In the case of pH، the results showed that the efficiency of all three processes in very acidic and very alkaline conditions were higher than the other pH. By increasing activated carbon dosages، the removal efficiency was also increased. Finally، the removal efficiency for the processes studied، increased by increasing reaction time.
  Conclusion
  The higher removal efficiency of furfural in acidic conditions can be due to direct and catalytic oxidation of furfural by ozone. Higher efficiency in the alkaline pH may be due to indirect oxidation because of hydroxyl radicals generation. About the effect of reaction time، the removal efficiency of COP indicates that there was a synergistic effect in catalytic ozonation processes. The increase of reaction surfaces available for ozone-activated carbon-furfural reactions could be the reason of increased efficiency with increasing dosages of activated carbon
  Keywords: Furfural, Aqueous solution, Advanced oxidation, Activated carbon, Catalytic Ozonation
 • Ali Khamseh, Saeedeh Agha Mohammadi, Elaheh Kazemi Pages 62-71
  Background
  Waiting time is one of the factors affected patient satisfaction of service quality wich is offered. Assessing the Main Factors Affecting Waiting Times Referred to Specialized Clinics on One of the Public Hospitals of Tehran.
  Materials And Methods
  This study was applied research that has been done in three stages. Outpatient Clinic of a total of 21 clinics (2661 patients) and 10 percent of the population as the sample size (N: 266) and using non-probability sampling method was selected. Data analysis software was used to 11. 5 SPSS.
  Results
  The average waiting time of patients was 121 minutes with standard deviation 33. 73. Many patients simultaneously، the presence and absence of timely medical charts for scheduling and planning، respectively، with a mean score of 3/9، 3/5 and 3/3 to and from the perspective of service providers، lack of timely medical shortage of doctors and many patients simultaneously with the mean scores were 4/3، 4/1 and 4 were selected as the first three priorities.
  Conclusion
  The admissions process can be studied identify factors affecting waiting time of patient. Whit the proper management and utilization of useful strategies to reduce time and increase client satisfaction and ultimately helped to improved the quality of sevices provided.
  Keywords: Waiting time, Referred, Specialized clinics
 • Ayyob Rastegar, Ahmad Allahabadi, Abdolmajid Gholizadeh, Zahra Rezaee Gazal Abad, Yosef Pour Eshgh Pages 72-83
  Background
  The effluent of textile industries is high dyefully and this is one of most problems for environmental health engineers. Two Azo dyes biosorption، direct black 19 and direct red 23، on Cystoseira indica، an invasive macroalga in Iran، has been investigated using visible absorption spectroscopy.
  Materials And Methods
  Pre-treatment and chemical cross-linking with CaCl2، have been conducted in order to improve the stability as well as the biosorption capacity of the algal biomass. All measurements were conducted by UV-Visible Spectrophotometer. The effects of operating parameters such as contact time، pH، initial dye concentration and amount of biosorbent on the dye removal efficiency were investigated. The biosorption has been described in terms of isotherm and kinetic models; from the maximum adsorption capacity values، an estimation of the algal specific surface area was made.
  Results
  It has been found that biosorption kinetics can be described according to the pseudo second order model and biosorption equilibrated for 120 min (89. 3% of direct red 23 and 69. 02% of direct black 19 removed). Maximum biosorption found at pH 5 (2. 4mg/g). It also observed increasing initial dye concentration and decreasing biomass dosage would reduce dye removal. Isotherm studies also revealed the dye biosorption on algal biomass followed from Freundlich model.
  Conclusion
  Biosorption of selected Azo dyes onto algal biomass، Cystoseira indica was fast and more dye is eliminated in the first hour. So، by determining the optimum conditions of contact time، pH، initial dye concentration and biosorbent dosage، Cystoseira indica can be used as an inexpensive sorbent for removal of Azo dyes from aqueous solutions.
  Keywords: Azo dyes, Alga Cystoseira indica, Biosorbent
 • Tayyebeh Masoomi, Narges Shafaroudi, Mohammad Kamali, Afsoun Hasani Mehraban, Ramesh Omrani Pour Pages 84-92
  Background
  Breast cancer has high incidence among Iranian women and their long term survival lead to have more challenges with cancer complication. This qualitative study aimed to identify psychological responses following breast cancer.
  Materials And Methods
  A qualitative phenomenological method has been designed for the study. A sample of 11 women with breast cancer by purposive sampling selected and semi-structured in-depth interviews were conducted. The interviews were transcribed verbatim،then Information have been analyzed during 5 steps using smith’s method.
  Results
  Two main themes emerged from the interviews included basic reactions and residual reactions and The following six sub themes of despair of life، trying to find a guilty، social isolation، irritability-sensitivity، feeling incompetence and fear of disease recurrence has been determined.
  Conclusions
  Although breast cancer is a physical disease but it has great impact on a person''s mental health. Also So many psychological problems caused by breast cancer and its treatment، remains until many years after completion of therapies.
  Keywords: Breast cancer, Qualitative research, Psychological responses
 • Seyyedjavad Hosseini, Zahra Lalehgani, Ali Ramshini Pages 93-100
  Background
  The quality of teacher’s voice has an important role in understanding lessons by the students. The roughness of the Noice is the most importantsign of darynx disease and one of the reasons of the spasm of Noice is the improper usage of the of the noice the object of this study is inverstigating rateof knowledge and prophydaxis behaviors from dissphoie and the rate of it’s outbreak in female teachers of Yazd’s elementary school.
  Materials And Methods
  This study is descriptive – analytie، and is done obout 280 teachers that were chosen from education areas casually. It used of questionnaire and interviewing for callectingdata.
  Results
  The rate of dissphonie’s outbreak between the teacherswas 55. 4% and the most epidemic form was stiffness of larynx. The rate of teachers’ knowledge was in average. There was a meaning full relationship between education and the rate of knowledge. Everyone that had a course of studies for associate of arts diplona and higher than it، had the higher rate of knowledge. There was a statical relationship between the age and the signs of spasm of noice also، it was seen a meaningful relationship between the employment background and prophydaxis behaviors from dissphorue. There was a direct meaningful relationship between the rate of knowledge and praphydoxis behaviors، and the teachers who had the higher rate of knowledge، choose further praphydoxis behaviors between the teachers of Yazd’s elementary schools oven though the outbreak of this farm is high and it’s suggested by holding the educating classes، the rate of knowledge and performance of the teachers have been in creased for preventing and controlling this problem.
  Keywords: Teachers, Dysphonia
 • Afshin Davari, Lame Akhlaghi, Ahmadreza Memar, Mohammadjavad Namazi, Fatemeh Tabatabaee, Somayyeh Tarihi, Ramtin Hadighi Pages 101-108
  Background
  Although all the advances of medical science has come to achieve، parasitic infections including intestinal parasites in many countries especially in developing countries، is a health problem; according to the annual fees paid by that the World Health Organization and governments to eliminate، prevent and treat them، their existence is still visible. In this study the prevalence of intestinal parasite in mental disability community in Ardabil city will be studied.
  Materials And Methods
  This descriptive cross-sectional study with was design to detect the prevalence of intestinal parasites on the 216 cases of mental disability under the Social Welfare Organization in Ardabil city، with methods of direct smear، formalin ether concentration method and Modified ziehl-neelsen staining.
  Results
  From 216 patients 95 samples (44%) were infected with at least one parasite including Blastocystis hominis 41 cases (19%)، Entamoeba coli cyst 25 cases (11. 6%)، Giardia cyst 18 cases (8. 3%)، Trichuris trichura egg 2 cases (0. 9%) and contemporary infection with two parasite Entamoeba coli / Blastocystis hominis cysts and Entamoeba coli / Iodamoeba butschili cysts 4 (1. 9%) and 3 (1. 4%) cases respectively. In 0. 5% of cases we found Entamoeba coli cyst with 4 nuclei cysts.
  Conclusion
  According to the results، levels of intestinal parasitic infections in mental disability community in the Ardabil city in compare to other communities was higher that need to pay more attention of the authorities.
  Keywords: Intestinal parasites, mental disabilities, Prevalance
 • Leila Amini, Zohreh Mahmoudi, Fatemeh Hosseini, Abolfazl Mahmoudi Pages 109-116
  Objective
  The aim of this study was to estimate the frequency of preterm birth (PTB) and premature rapture of membranes (PROM) and their associations with maternal factors.
  Material And Methods
  This cross sectional study was carried out at Akbar–Abadi hospital in Tehran during January 2009–Aprile 2010. Nine hundred and ninety primiparous women with gestational age more than 20 weeks and singleton pregnancy were enrolled in the study. Data were analyzed using SPSS–16. P<0. 05 was considered as being significant. maternal age، maternal height، maternal education، pre–pregnancy maternal weight، occupation and smoking during pregnancy were compared between two groups (with or without PTB/PROM).
  Results
  This study shows the incidence of PTB and PROM was 30/4، 36%. The result showed a significant relation between maternal weight gain during pregnancy and PTB (p=0. 001). Although there was a significant relation between mothers age، gestational age and PROM (P=0/0028،P=0/00) but between other social determinants and PTB،PROM didn’t find correlation.
  Conclusion
  Findings highlighted the importance of maternal age as a cause of adverse pregnancy outcomes. Since this study showed PROM and PTB to be two common adverse pregnancy outcomes in Iran assembling appropriate services can lead mothers to improved pregnancy outcomes especially among older pregnant women.
  Keywords: Preterm labor, Premature Rupture of Membrane, Pregnancy Complications, Social Determinants
 • Mehdi Asadi, Morteza Safdari, Narges Paydari Shayesteh Pages 117-121
  This is a descriptive-analytic study which was carried out on 45 samples of influent water to dialysis machines in hospitals of Qom. Then results comparised with related standards. The results showed that means of anions in this study were below AAMI and EPH standards. It should also be mentioned that in few samples، these amounts were above the standard levels. Then it should be analysed influent water to dialysis machine continually.
  Keywords: dialysis, anion, Qom province, Iran