فهرست مطالب

مطالعات زبان فرانسه - پیاپی 6 (Spring-Summer 2012)
 • پیاپی 6 (Spring-Summer 2012)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نازیتا عظیمی میبدی صفحه 5
  مقاله حاضر در نظر دارد که تاثیرموزش درون متنی کلمات فرانسه را بر روی دانشجویان سال دوم و سوم لیسانس زبان فرانسه دانشگاه اصفهان بررسی کند. این مقاله سعی در بررسی دلایل برخی از عدم موفقیتها در به خاطر سپاری کلمات در متن و یا در خارج از ن را دارد.هدف اصلی، در اینجا، هدایت دانشجویان به طرف شناخت علائم زبانی و معانی کلمات توسط تمرینات جایگزینی کلمات در متن (قبل و بعد از جلسات موزش لغات) و به همراه ارزشیابی های اولیه و پایانی است. به این ترتیب موزش اصطلاحات فرانسه ضروری به نظر می رسد تا از مشکلات فرهنگی مانند تداخل زبان مادری و زبان هدف ٬ ابهامات و مشکلات درک مطلب احترازشود. نتایج حاصله لزوم تربیت آموزگاران توانا و قادر به ایجاد تطبیق با موقعیت آموزش را شکار می سازد.
  کلیدواژگان: موزش ٬ مجموعه لغات ٬ معنا ٬ درک درون متنی ٬ فرهنگ
 • ژان پل بالگا صفحه 19
  از دیدگاه زبان شناختی، شمال دور کامرون، خود یک آفریقای کوچک بشمار می آید. سه خانواده از چهار خانواده بزرگ زبانی تایید شده در آفریقا، در آنجا حضور دارند. علاوه بر زبان انگلیسی و فرانسه که زبان های رسمی بشمار می آیند، بیش از پنجاه زبان بومی در آنجا صحبت می شود. ارتباط میان این زبان های ملی و زبان های رسمی غنای زیادی در این منطقه ایجاد کردهاست (بولا 148:2003). ارتباط زبان شناختی که موید گفتمان بینافرهنگی است، از مجموعه ای از وام واژه ها حاصل می شود. در این مقاله، نه تنها روابطی که زبان های بومی در میان خود برقرا می کنند، بلکه روابط میان زبان فرانسه و این زبان های بومی، بویژه توپوری، فول فولد، مسا، موندانگ و کرا نیز مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: زبان فرانسه، توپوری، فول فولد، مشارکت، شمال دورکامرون
 • سمیرا بوباکور صفحه 29
  مفهوم ثروت در زندگی و آثار اونوره دو بالزاک از تشخصی ویژه برخوردار است. کمدی انسانی مشحون از شخصیت های دلباخته پول و ثروت است. این نویسنده که در زندگی موقعیت های پست و بلند بسیاری در مسایل اقتصادی تجربه کرد، همواره در جستجوی مال اندوزی بود. در مقاله حاضر، ما در صدد مطالعه همزمان زندگی و آثار بالزاک بر خواهیم آمد و به خصوص به جایگاه ثروت و پول در این دو عرصه یعنی زندگی و آثار او خواهیم پرداخت. برای نیل به این مقصود، تعدادی از آثار داستانی و مکاتبات بالزاک را از این منظر مورد بررسی قرار خواهیم داد.
  کلیدواژگان: بالزاک، ثروت، کمدی انسانی، ادبیات، رمان
 • جمال جابالی صفحه 37
  نظریه های نوین خوانش، نیازهای خواننده واقع نگر و پویا در حیطه ادبیات خصوصا ادبیات معطوف به خوانندگان جوان را در اولویت کار خود قرار می دهند. هر چند که این ادبیات از کیفیت مطلوب یا نامطلوب برخوردار است ولی در زمره ادبیات عامه به شمار می رود. کلیه آموزش های جاری در دانشگاه ها حافظ مضامین فرهنگی و اهداف تربیتی از پیش تعیین شده هستند. ساماندهی و گسترش توانمندی های فرهنگی دانشجو-خواننده ای که با متون ادبی سر و کار دارند، دغدغه اصلی دانشگاه ها می باشد. چنین وضعیتی ما را وامی دارد در مورد رسالت متن ادبی برآمده از ادبیات جوان از خود بپرسیم: جایگاه این ادبیات در سنت آموزشی زبان فرانسه در دانشگاه ها چیست؟ این شرایط همچنین اقتضا می کند، مفهوم تولیدات ادبی را به مثابه موضوعی شناختی در ارتباط با دانشجویان منظور نماییم. از همین رو، برآن شدیم مقاله حاضر را در محدوده نظری و ارجاعی یعنی پداگوژی خوانش تعریف کنیو و آن را در چارچوبی روشمند مبتنی بر پژوهش-های بنیادی-توصیفی بر محوریت تحلیل مفهومی قرار دهیم.
  کلیدواژگان: اموزش متون ادبی، ادبیات جوانان، خوانش پویا (مدل)، خواننده واقع نگر، تفسیر پی ریزی شده، تعهد خوانش، روزآمدسازی معنا
 • شهلا نصرت صفحه 49
  در طی دوره ی طولانی پیش از تاریخی که حدس می زنیم، ادبیات هر ملتی به تدریج با اسطوره ها، سنت ها و آداب و رسوم گروه های مختلف انسانی که در یک منطقه ی جغرافیایی گرد آمده اند شکل گرفته است. هنگامی که این قبایل که هریک اعتقادات مذهبی، آیین ها و اسطوره های خود را داشته اند تحت لوای یک سیستم سیاسی مذهبی متحد شده اند، میراث های فرهنگی شان اغلب در سیستم جدید به حیات خود ادامه داده است، بدین ترتیب با گذشت زمان، تاثیر متقابل هر یک از سیستم ها گاهی منجر به سنتزهای) الهی، عقیدتی، ادبی (عالمانه و پیچیده ای شده است. حماسه ی گیل گمش یکی از کهن ترین آثار ادبی شناخته شده ی جهان است که در منطقه ی بین النهرین نوشته شده است. با وجود این، کادر جغرافیایی ماجراجویی های گیلگمش و مناظر به تصویر کشیده ی آن بیشتر سرزمین های اطراف دریای خزر، رشته کوه البرز و کوه دماوند را متبادر می کنند تا دشت بین النهرین را. این مقاله با بررسی بعضی از بن مایه ها و تم های گیلگمش و رمان ویس و رامین، سعی بر این دارد که کهن الگوی قهرمان بین النهرینی را در اسطوره های ساکنین اولیه ی فلات ایران پیدا کند. یعنی در باورها و اسطوره های عیلامی ها که بسیار پیش از مادها و پارس ها ساکن فلات بودند.
  کلیدواژگان: بین النهرین، فلات ایران، اسطوره، میترا، گیلگمش
 • ابراهیم سلیمی کوچی صفحه 61
  رمان جای خالی سلوچ محمود دولت آبادی روایت سرگذشت غم انگیز یک خانواده ی روستایی در سالهای اصلاحات ارضی (1350-1340) است. تصویری که این رمان رئالیستی از این پدیده ی تاریخی-اجتماعی و پیامدهای عینی آن در زندگی روستاییان به دست می دهد، عموما به عنوان قرائتی قابل اعتنا در باب این دوره از تاریخ معاصر ایران قلمداد شده است. عناصر پیرامتنی پیوسته این اثر (عنوان، طرح روی جلد، عبارت تقدیم و پیشگفتار) در القا و ارایه ی معنای مبنایی این تصویر نقش چشمگیری دارند.
  با عنایت به این باور که یکی از کارکردهای راستین پیرامتنیت بازنمایی و بازآفرینی معنایی است که در عمل خوانش متن صورت می پذیرد، مقاله حاضر با تکیه بر تئوری های مطالعات پیرامتنی، که عمدتا مبتنی بر همنوایی زیرساخت های معنایی پیرامتن و متن می باشند، به بررسی قابلیت های عناصر پیرامتنی رمان جای خالی سلوچ در تکمیل و بازنمایی معنای کلی این اثر می پردازد
  کلیدواژگان: جای خالی سلوچ، پیرامتنیت، کارکرد معنا آفرینی عناصر پیرامتنی
|
 • Nazita Azimi, Meibodi Page 5
  In the present essay an attempt has been made to study the effects of context in learning French words among the sophomore and junior students(4th and 6th Semesters) majoring in French Language at Isfahan University and pinpoint the reasons why some of those students fail in memorization of contextual and non-contextual vocabulary items. The major aim is to guide students towards recognition of signs and signification of vocabulary items. This will be done by administrating close tests before and after vocabulary sessions coupled with initial and final assessments. Therefore, this proves the student's need to appreciation of expressions in order to avoid cultural problems such as interference as well as occurrence of ambiguities and problems in comprehension. The results demonstrate that training competent instructors who are capable of adapting themselves well with the situation.
  Keywords: Training, vocabulary, significance, contextual comprehension, culture
 • Balga, Jean, Paul Page 19
  From the linguistic point of view, the Far North of Cameroon is Africa in miniature. Three of the four languages families documented in Africa are represented. A part from English and French are official languages, over 50 indigenous languages are spoken. The contact between these languages and official languages of identity is enriching (BILOA, 2003: 148).This contact language which is actually a manifestation of intercultural dialogue is apprehended through a set of loans, among others. Here we will dwell on the relationship between indigenous languages not only them but also the relations established between the French and indigenous languages, including Tupuri, Fulfulde, massa, and the Mundangkera.
  Keywords: French, Tupuri, Fulfulde, partnership, Far, Nord Cameroon
 • Boubakour, Samira Page 29
  The notion of the money is fundamental in the life and the work of Honoré de Balzac, the human Comedy is populated with characters dedicating to the gold a passion without defect. The fortune was always searched by this author, who throughout his life knew financial ups and downs. In this article, we suggest proceeding to a link between Balzac’s life and his work, and carrying a quite particular interest on the place that holds the money in these two universes, through the analysis of a number of his novels and extracts of his correspondences.
  Keywords: Balzac, money, Human Comedy, literature, novel
 • Jabali, Jamal Page 37
  Les théories modernes de la lecture privilégient les besoins du lecteur réel, concret et dynamique en matière de littérature, notamment la littérature destinée à un jeune public. Quoique cette dernière soit de bonne ou de mauvaise qualité, elle relève de la littérature de masse. Tout cursus universitaire en vigueur sauvegarde le contenu culturel des finalités éducatives. Il s’agit de construire et de développer la compétence culturelle de l’étudiant-lecteur qui aborde les textes littéraires. Une telle conjoncture nous incite à nous interroger sur les fonctions du texte littéraire relevant de la littérature de jeunesse et la place qu’il occupe au sein de la pratique didactique universitaire du français et à saisir la conception du produit littéraire en tant qu’objet de connaissance pour les étudiants. Pour ceci, nous inscrivons notre article dans un cadrage théorique et référentiel qu’est la Pédagogie de la Lecture, et dans un cadrage méthodologique qu’est la recherche fondamentale descriptive axée sur l’analyse conceptuelle.
  Keywords: didactique du texte littéraire, littérature de jeunesse, lecteur dynamique (modèle), lecteur réel, interprétation programmée, pacte de lecture, actualisation du sens
 • Nosrat, Shahla Page 49
  During the long period of prehistoric times, the literature of every society was gradually shaped by myths, customs and practices of different groups of people who had come together in one geographical area. When such ethnic groups, with their unique religious beliefs, rituals and myths, were unified under a single political and religious system, their cultural practices often persisted in the new system. Furthermore, as time went by, the mutual interaction between each system at times led to intellectual and complicated (theological, ideological, literary) syntheses. The Epic of Gilgamesh, an epic poem from Mesopotamia, is among the earliest surviving works of literature. However, it seems that the geographical framework of the adventures of Gilgamesh and the description of landscapes are more characteristics of the area surrounding the Caspian Sea and Mount Damavand rather than Mesopotamia. This article explores a number of themes and motifs in The Epic of Gilgamesh and the medieval Persian Romance, Vis and Rāmin, to locate the archetypal Mesopotamian hero in the myths of the early inhabitants of the Iranian plateau; that is, in the beliefs and the myths of the ancient Elamites who had populated the Iranian Plateau well before the Medes and the Persians.
  Keywords: Mesopotamia, Iranian Plateau, myth, Mithra, Gilgamesh
 • Salimikouchi, Ebrahim Page 61
  The Empty Place of Solouch (1980) is the sad story of a village family in the period of the Agrarian Reform in Iran (1960-1970). Apart other historical and interpretative versions concerning this crucial part of the contemporary history of Iran, the image that this realistic novel designs of this socio-historical phenomenon, is often considered as remarkable and relevant. We believe that paratextual elements of this novel (title, cover, dedication and prologue) play a major role in the re-presentation of this image. Indeed, one of the authentic functions of the paratext is meaning representation. So, we aim to process and verify the feasibility of paratextual elements of The Empty Place of Solouch in fulfilling its essential meaning.
  Keywords: The Empty Place of Solouch, paratext, creating meaning