فهرست مطالب

Advances in Medical and Biomedical Research - Volume:21 Issue: 85, 2013
 • Volume:21 Issue: 85, 2013
 • تاریخ انتشار: 1392/02/21
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فرانک شریفی، سولماز پیرانی، فرناز برزی، زهرا شجری صفحه 1
  زمینه و هدف
  یکی از مشکلات در بیماران با پیوند کلیه افزایش میزان قند خون پس از پیوند است. در این مطالعه رابطه ی بین وضعیت قند خون بیماران بعد از پیوند کلیه با سطح سرمی و ادراری بتادومیکروگلوبولین و سیر بالینی آن ها مورد بررسی قرارگرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه که از نوع هم گروهی (Cohort) و به شکل طولی از نوع panel می باشد، تست تحمل گلوکز (GTT) و نیز بتادومیکروگلوبولین سرم و ادرار در 40 بیمار بستری شده بدون سابقه ی قبلی دیابت، در روزهای سوم، هفتم، یازدهم، پانزدهم و بیست و یکم بعد از عمل جراحی پیوند کلیه بررسی شد و از معیارانجمن دیابت آمریکا (ADA) برای تفسیر GTT استفاده شد. برای مقایسه ی تغییرات متغیرها بعد از پیوند از آزمون های نان پارامتریک استفاده شد و از رگرسیون تک متغیره و چند متغیره برای بررسی ارتباط متغیرها باهم استفاده شد و نیز نسبت شانس محاسبه شد.
  یافته ها
  میزان بروز رد حاد پیوند 10 درصد (4 نفر) بود. 75 درصد از افراد با رد حاد پیوند و 35 درصد (13 نفر) از افراد بدون رد پیوند در روز سوم بعد از پیوند دیابتی بودند و شانس بروز رد پیوند حاد کلیه در بیماران دیابتی در روز سوم بستری 9/1 با 95 درصد CI 20- 2/0 براورد شد؛ ولی از نظر آماری معنی دار نبود. در روز بیست و یکم هیچ یک از بیماران رد پیوند شده دیابتی باقی نماندند و تنها یک نفر اختلال تحمل گلوکز (IGT) داشت. سطح ادراری بتادومیکروگلوبولین در روز یازدهم بعد از پیوند در 75 درصد از افراد ردپیوند شده بالا رفت. رابطه ی معنی دار بین بتادو میکروگلوبولین ادرار روز یازدهم با کراتینین روز بیست و یکم بعد از پیوند پس از حذف اثر مداخله ای سن و جنس همچنان معنی دار باقی ماند (03/0=P). سطح سرمی بتادو میکروگلوبولین سه تا پنج روز زودتر از سطح ادراری آن در افراد با ردحاد پیوند کلیه بالا رفت ولی ارتباط معنی داری بین سطح سرمی این متغیر و کراتینین روز بیست و یکم یافت نشد.
  نتیجه گیری
  بروز اختلال در تحمل گلوکز و دیابت از عوارض بعد از عمل جراحی پیوند کلیه است که بیشتر در هفته ی اول بعد از پیوند دیده می شود. بر اساس نتایج این مطالعه هیپرگلیسمی بعد از پیوند بنظر نمی رسد نقش پیش آگهی دهنده برای رد پیوندحاد کلیه داشته باشد. با این وجود انجام مطالعه در حجم نمونه ی بالاتر توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بتادومیکروگلوبولین، قندخون، ردپیوند، کراتینین سرم، پیوند کلیه
 • حسن ازدری زرمهری، ابوالفضل رحمنی، سینا پوزش، الهه ارمی، محمد مهدی امام جمعه صفحه 10
  زمینه و هدف
  مطالعات زیادی برای شناخت مکانیسم های کنترل درد انجام شده است ولی سوالات زیادی در مورد مراکز عصبی دخیل در بروز رفتارهای درد و تعدیل درد وجود دارد. هسته ی پاراژیگانتوسلولاریس جانبی در اعمال مختلفی از قبیل تنظیم گردش خون، سندرم ترک و درک درد دخالت دارد. در این مطالعه بررسی اثر غیرفعال سازی هسته ی پاراژیگانتو سلولاریس جانبی بر روی درد ناشی از آزمون فرمالین به عنوان مدل درد مزمن و آزمون صفحه ی داغ به عنوان مدل درد حاد در موش صحرایی انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه، از 30 سر موش های صحرایی نر سفید به وزن 200 تا 250 گرم استفاده شد. اثرات غیر فعال کردن موقتی به وسیله ی لیدوکایین به داخل هسته پاراژیگانتوسلولاریس بر رفتارهای دردی القا شده توسط آزمون فرمالین (50 میکرولیتر فرمالین 2 درصد) به عنوان مدل درد تونیک و آزمون صفحه ی داغ تنظیم شده در دمای 1/0 ±52 درجه ی سانتی گراد به عنوان مدل درد حاد استفاده شد. همچنین حیوانات در چهارگروه کنترل، شم، تزریق سالین و آزمایش برای آزمون فرمالین و تزریق سالین و آزمایش برای آزمون صفحه داغ تقسیم بندی شدند. یک هفته پس از انجام جراحی، حلال و لیدوکایین به داخل هسته ی پاراژیگانتوسلولاریس تزریق شد و آزمون فرمالین و صفحه ی داغ انجام شده، رفتارهای دردی برای آزمون فرمالین و آزمون صفحه داغ ثبت شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون T-test و ANOVA و تست تعقیبی Tukey استفاده شد.
  یافته ها
  تزریق لیدوکایین به داخل هسته LPGi در آزمون فرمالین سبب کاهش درد در مرحله ی اینترفاز و فاز یک و قسمت اول فاز دوم و در آزمون صفحه ی داغ باعث بی دردی معنی داری نسبت به گروه سالین در دقیقه ی 30 و60 شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق احتمال دخالت هسته ی LPGi در تولید رفتارهای درد ناشی از آزمون فرمالین و همچنین درد حاد وجود دارد.
  کلیدواژگان: هسته ی پاراژیگانتو سلولاریس جانبی، لیدوکایین، آزمون فرمالین، آزمون صفحه ی داغ
 • محمد صالحی، مژده قلی زاده، صدیقه نعمت الهی، مژگان بنده پور، بهرام کاظمی دمنه، احمد حسینی صفحه 30
  زمینه و هدف
  کمبود پروتامین و آسیب DNA بر میزان بیان ژن ها در دوره ی جنینی اثر مهمی دارد. نگهداری اسپرم در محیط کشت موجب تغییرات مورفولوژیک هسته و آزاد شدن DNA می گردد. با وجود این، ارتباط بین کمبود پروتامین و میزان آزاد سازی قطعات DNA از اسپرم های نگهداری شده در محیط کشت و حضور ژن DNMT1 در این قطعات مشخص نمی باشد.
  روش بررسی
  آنالیز مایع سیمن طبق معیار WHO انجام شد. جهت تعیین کمبود پروتامین از رنگ آمیزی CMA3 استفاده گردید. 20 میلیون اسپرم از هر نمونه در محیط مصرفی Ham’s F10 به مدت 24 ساعت در دمای 37 درجه ی سانتی گراد انکوبه شد. پس از سانتریفوژ کردن، از فاز سوپرناتانت استخراج DNA صورت گرفت. غلظت DNA توسط بیوفوتومتر تعیین گردید. حضور ژن DNMT1 توسط انجام PCR با پرایمر های اختصاصی و الکتروفورز محصولات PCR بر روی ژل آگارز تایید شد.
  یافته ها
  بین میزان قطعات DNA آزاد شده از اسپرم در محیط کشت و رنگ آمیزی CMA3 ارتباط مستقیم و معنی داری مشاهده گردید (05/0P<). بین میزان قطعات DNA آزاد شده از اسپرم در محیط کشت و حضور ژن DNMT1 ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد (05/0P<). ارتباط معنی داری بین کمبود پروتامین و حضور ژن DNMT1 در قطعات آزاد شده از اسپرم مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  مطالعه ی حاضر بیانگر این امر است که انکوباسیون اسپرم های دارای کمبود پروتامین منجر به آزاد شدن قطعات بیشتری از DNA اسپرم می گردد که در نهایت سلامت جنین های حاصل از این اسپرم ها را تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: پروتامین، کروماتین اسپرم، قطعات DNA
 • محمدعلی حقیقی، اشرف محبتی مبارز، هاتف علی سلیمانیان، محمدرضا زالی، سید محمد موذنی، علی اصغر کارخانه صفحه 40
  زمینه و هدف
  پروتیین فعال کننده ی نوتروفیل درهلیکوباکترپیلوری (HP-NAP) از مهم ترین فاکتورهای بیماری زای این باکتری است که از اهمیت به سزایی در ایجاد ایمنی حفاظتی برعلیه این پاتوژن برخوردار است. این آنتی ژن کاندیدای بسیار مطرحی به عنوان بخشی از واکسن های چند قسمتی برعلیه این باکتری در مطالعات کلینیکی می باشد. به دلیل اهمیت پروتیین HP-NAP، در این مطالعه از آن به عنوان الگویی برای بهینه کردن ژن های هترولوگ که محتوای تیمین و آدنین بالا و میزان بیان پایینی در باکتری اشریشیاکلی دارند، استفاده شد.
  روش بررسی
  با کاربرد علوم بیوانفورماتیک ژن کد کننده ی این پروتیین برای بیان حداکثری در میزبان مربوطه بهینه و سپس ساخته شد.
  یافته ها
  در بهینه کردن ژن HP-NAP عوامل مختلفی تغییر داده شد. کدن ها به کدن های رایج در باکتری اشریشیا کلی تغییر کرد، محتوای G+C از 38 درصد به 45 درصد افزایش یافت و ساختارهای فضایی نامناسب در ساختمان دوم mRNA شکسته شد، این تغییرات منجر به طولانی شدن نیمه عمر mRNA و افزایش قابل ملاحظه ی بیان پروتیین نوترکیب HP-NAP به میزان حداقل 800 میلی گرم در لیتر گردید.
  نتیجه گیری
  کاربرد ابزار بیوانفورماتیک در افزایش و بهینه سازی بیان پروتیین HP-NAPدر باکتری اشریشیا کلی موفق بود. با توجه به نتایج این مطالعه به نظر می رسد کاربرد این ابزارها روشی منطقی در بهینه کردن ژن هایی با منشا متفاوت جهت بیان در میزبان های بیانی دیگر باشد.
  کلیدواژگان: هلیکوباکترپیلوری، بیوانفورماتیک، بهینه سازی، پروتیین نوترکیب فعال کننده نوتروفیل، کلونوبیان
 • فخری حقی، حبیب ضیغمی، ناهید کرامتی، فاطمه همتی، فهیمه حاجی احمدی صفحه 55
  زمینه و هدف
  تولید آنزیم های بتالاکتاماز وسیع الطیف از جمله آنزیم TEM (Temoneria) یکی از دلایل بروز مقاومت دارویی در ایزوله های اشریشیا کلی می باشد. آنزیم TEM پلاسمیدی بوده و انتشار گسترده ای بین باکتری های روده ای دارد. هدف از این مطالعه بررسی فراوانی ایزوله های اشریشیا کلی مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف TEM در نمونه های بالینی جدا شده از بیمارستان های شهر زنجان با دو روش فنوتیپی و PCR می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی توصیفی مقطعی، 200 ایزوله ی اشریشیا کلی از نمونه های زخم، خون، ترشحات، ادرار و مدفوع از بیمارستان های شهر زنجان طی سال های 1391-1390 جمع آوری گردید. پس از تایید ایزوله ها با تست های افتراقی، حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها با روش انتشار دیسک (Bauer-Kirby) طبق توصیه ی CLSI نسبت به 12 آنتی بیوتیک تعیین گردید. برای بررسی وجود ESBLs در سویه های ایزوله شده، از روش دیسک ترکیبی (Combined Disk) استفاده شد و با استفاده از روش PCR ژن bla TEM شناسایی گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه، 6/77 درصد ایزوله های اشریشیا کلی از نمونه های بالینی ادرار جداسازی شدند. در بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی سویه ها، بیشترین میزان مقاومت در برابر آموکسی سیلین (35/71 درصد) مشاهده شد و تمامی سویه ها (100 درصد) در برابر ایمی پنم حساس بودند. از 200 سویه ی مورد بررسی، 66 سویه (33 درصد) مولد ESBLs بوده، از 66 سویه مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف، 31 سویه (96/46 درصد) حامل ژن blaTEM بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه در مطالعه ی حاضر حدود 15 درصد ایزوله ها حامل ژن bla TEM بودند، احتمالا آنزیم های بتالاکتاماز دیگری نیز در ایجاد مقاومت دخیل هستند. از آنجایی که عوامل مقاومت برروی عناصر ژنتیکی متحرک قرار دارند، شناسایی سریع و ردیابی این سویه ها می تواند نقش مهمی در جلوگیری از گسترش آن ها داشته باشد.
  کلیدواژگان: اشریشیا کلی، بتالاکتامازهای وسیع الطیف، bla TEM، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • حمیده گیاهی، مینور لمیعیان*، وجیهه مرصوصی، سقراط فقیه زاده، مانا کلباسی صفحه 64
  زمینه و هدف

  پیش بینی حاملگی طول کشیده جهت جلوگیری از زجر جنینی همواره مورد توجه بوده است؛ پژوهش حاضر با هدف پیش بینی حاملگی طول کشیده با اندازه گیری سونوگرافیک ترانس واژینال طول دهانه ی رحم در هفته 37 بارداری انجام گرفت.

  روش بررسی

  این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی - همبستگی است. در 126 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی جنوب شهر تهران با حاملگی تک قلو و پرزانتاسیون سفالیک، طول دهانه ی رحم در هفته 37 بارداری با سونوگرافی ترانس واژینال اندازه گیری و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک بالینی تکمیل شد. در این پژوهش سن حاملگی در زمان زایمان محاسبه و حاملگی طول کشیده، بارداری پس از هفته 41 اطلاق گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با آزمون تی مستقل، کای اسکور، رگرسیون لوجستیک و منحنی ROC انجام گرفت.

  یافته ها

  متوسط طول دهانه ی رحم 9/8 ±10/26 میلی متر و بروز زایمان پس از هفته 41 بارداری 8/4درصد برآورد شد. متوسط طول دهانه ی رحم در واحدهای پژوهشی زایمان کرده بعد از هفته ی 41 (6 نفر) نسبت به زایمان کرده قبل از هفته 41 (120نفر)، بلندتر بود (5/8±08/34 در برابر 7/8±7/25؛ 02/0=P). مناسب ترین نقطه ی برش طول دهانه ی رحم برای پیشگویی زایمان پس از هفته 41 بارداری، 5/25 میلی متر با حساسیت 100 درصد، ویژگی 50 درصد، ارزش پیش گویی مثبت 9 درصد و ارزش پیش گویی منفی 100 درصد به دست آمد.

  نتیجه گیری

  پیش بینی حاملگی طول کشیده با اندازه گیری سونوگرافیک ترانس واژینال طول دهانه ی رحم در هفته ی 37 امکان پذیر بوده اما ارزش پیش گویی مثبت آن کم است. این یافته ی علمی می تواند در مدیریت مناسب تر این گونه حاملگی ها در زمان ترم موثر باشد.

  کلیدواژگان: طول دهانه ی رحم، حاملگی طول کشیده، سونوگرافی ترانس واژینال، بارداری
 • کامران موسوی حسینی، صالح نصیری، مجید حیدری صفحه 74
  زمینه و هدف
  پلاسمای انسانی منشا پروتئین ها و آنزیم های متفاوتی می باشد که دارای اثرات دارویی متفاوتی می باشند. از این داروها می توان فاکتورهای انعقادی هشت و نه، ایمونوگلوبولین ها، و آلبومین را نام برد. آلبومین دارای مولکولی زنجیره ای با 585 آمینو اسید می باشد. آلبومین دارای 17 پل دی سولفیدی می باشد که ایجاد یک پروتئین کروی پایدار می نماید. وزن مولکولی آلبومین حدود 66500 دالتون می باشد که حدود 80 درصد فشار انکوتیک خون را سبب می شود. هدف از این مطالعه، تهیه ی آلبومین از پلاسمای انسانی با استفاده از اتانول و دمای پایین بوده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه پلاسمای مورد استفاده از نوع FFP و اتانول مصرفی از نوع تجاری با خلوص 94 تا 96 درصد بود. مواد شیمیایی مصرفی شامل سدیم هیدروکساید، سدیم کلراید، اکتانوئیک اسید Analytical Grade و از شرکت مرک بود. در این مطالعه جداسازی آلبومین از پلاسمای انسانی با استفاده از اتانول در دمای پایین صورت پذیرفت. با تنظیم پارامترهایی از قبیل pH، درجه حرارت، و درصد غلظت الکل در شرایط مختلف اجزای مختلف خونی از پلاسما جدا گردید که شامل قسمت های یک تا پنج بود. هر کدام از این اجزا می تواند منبع خوبی جهت جداسازی پروتئین ها و آنزیم ها در مراحل بعدی باشد. جزء اول منبع خوبی برای فیبرینوژن و فاکتور هشت انعقادی، جزء دوم مناسب برای تهیه ی ایمونوگلوبولین ها و در نهایت جزء پنجم منبع بسیار مناسب جهت تهیه ی آلبومین بود.
  یافته ها
  در این مطالعه آلبومین با دو غلظت پنج و بیست درصد تهیه گردید و مقایسه ی کیفیت در دو غلظت حکایت از خلوص بیش از 95 درصد داشت. در تهیه ی آلبومین با غلظت 5 درصد راندمان 71 درصد و در تهیه ی آلبومین با غلظت 20 درصد راندمان 5/75 درصد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  آلبومین تهیه شده خلوص بیش از 95 درصد را نشان داد و میزان پلیمر آن کمتر از 5 درصد بود. در تهیه ی آلبومین 5 درصد می توان از غلظت پایین تر پایدار کننده ی سدیم کاپریلات استفاده نمود و همچنین در فرمولاسیون نشان داده شده که فرآیند تهیه را می توان با pH حدود7/4 به جای 5/6 شروع نمود، زیرا امکان آلودگی کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: خالص سازی، پلاسمای انسانی، پروتئین، آلبومین
 • راحله محمدی، مهری سید جوادی*، عفت مظاهری صفحه 85
  زمینه و هدف

  بحران ناشی از بستری شدن شیرخوار، استرس شدیدی را به والدین وارد می کند و با توجه به ارتباط نزدیک پرستار با مادران شیرخوار بستری، پرستار می تواند نقش موثری در کاهش تنش و ناراحتی مادران داشته باشد، لذا با توجه به اهمیت موضوع و نقش پرستار در این زمینه این پژوهش با هدف تعیین میزان استرس مادران شیر خواران بستری در بیمارستان و تعیین عوامل اصلی و مهم مرتبط با آن انجام شد.

  روش بررسی

  این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی مقطعی است که 80 نفر از مادران به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. پرسش نامه براساس مطالعات پژوهشگر و الگوی pss:NICU طراحی شد که شامل 8 سوال مربوط به خصوصیات دموگرافیک و 43 سوال مربوط به عوامل تنش زا بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و تحلیلی تی مستقل، آنالیز واریانس و همبستگی پیرسون استفاده شد.

  یافته ها

  بررسی میزان تنش مادران نشان داد که نمره ی تنش آن ها 60/21 ±61/164 بود که از بین عوامل مربوط به تنش مادران بیشترین نمره ی تنش مربوط به روش های مراقبتی با نمره ی 35/7± 37/33 و کمترین نمره ی تنش مربوط به رفتار کارکنان با نمره 98/2± 83/10 بود.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که اکثریت مادران در هر شرایط دموگرافیکی با بستری نوزاد در بیمارستان دچار تنش می شوند که از بین عوامل ایجاد کننده ی تنش، بیشترین عامل مربوط به روش های مراقبتی و کمترین مربوط به رفتار کارکنان می باشد، لذا پرستاران باید از عوامل ایجاد کننده ی تنش آگاهی داشته باشند تا بتوانند تدابیر مناسب جهت کاهش تنش مادران و متعاقبا کاهش عوارض آن اتخاذ کنند.

  کلیدواژگان: استرس، مادران، شیرخواران، بیمارستان
 • نرگس صفری فروشانی، علی کرمی*، فاطمه پور علی، اکرم عیدی صفحه 93
  زمینه و هدف

  سه باکتری سالمونلا تیفی، باسیلوس آنتراسیس و یرسینیا پستیس از پاتوژن های واقعی برای انسان محسوب می شوند و تشخیص به موقع و زود هنگام آن ها حائز اهمیت بسیاری است. سالمونلا تیفی باعث بیماری حصبه، باسیلوس آنتراسیس باعث سیاه زخم و یرسینیا پستیس سبب بیماری طاعون می شود. این سه نوع باکتری به عنوان عوامل بیولوژیک نظامی نیز استفاده می گردد. روش های کلاسیک تشخیص این باکتری ها طولانی و پیچیده است. مطالعه ی حاضر ارایه ی یک روش تشخیصی مولکولی جدید و سریع برای تشخیص همزمان این سه باکتری در یک واکنش مولتی پلکس پی سی آر می باشد.

  روش بررسی

  واکنش زنجیره ایی پلی مراز Polymerase Chain Reaction، PCR)) برروی ژن های ویرولانس invA،hp سالمونلا تیفی،Pa،chr باسیلوس آنتراسیس و pla یرسینیا پستیس به صورت یونی پلکس و مولتی پلکس پی سی آر طراحی و انجام شد. DNAژنومی از سایر باکتری ها جهت بررسی ویژگی پرایمر و آزمایش PCR استفاده شد. جهت بررسی حساسیت واکنش از دو روش شمارش کلنی و رقت ژنوم استفاده شد.

  یافته ها

  بررسی این روش با سویه های استاندارد مشخص نمود که پرایمرها اختصاصی است و محصولات با اندازه ی مورد نظر تولید گردید. بررسی حساسیت روش نشان داد که این روش قادر است 1 تا10 کپی ژنوم و یا 1 تا 10 واحد کلنی برای هر کدام از این باکتری ها به طور اختصاصی تشخیص دهد. برای تایید محصولات ایجاد شده در PCR تمام قطعات به جز محصول bp1083 باسیل آنتراکس تعیین ترادف شدند و آنتراکس با پرایمر 125 برش آنزیمی تایید گردید.

  نتیجه گیری

  براساس این مطالعه روش طراحی شده ابزاری دقیق، سریع و کم هزینه برای جستجو و تشخیص این باکتری ها از سایر باکتری های هم خانواده و تشخیص سریع این سه عامل در نمونه های مختلف و جستجو و تشخیص این باکتری ها را در موارد بیوتروریستی فراهم می کند.

  کلیدواژگان: تشخیص، باسیلوس آنتراسیس، سالمونلا تیفی، یرسینیا پستیس، مولتی پلکس پی سی آر
 • فرهاد طارمیان، علیرضا جزایری، سید محمد قاضی طباطبایی صفحه 108
  زمینه و هدف
  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی متغیر های پیش بین روانی اجتماعی موثر در مصرف مواد در دوره نوجوانی است. به همین منظور با بهره گیری از «نظریه ی گروه دوستان» دکتر اوتینگ، روابط ساختاری میان متغیر های خانواده، مدرسه، گروه همسالان و مذهب و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم هر یک از آن ها بر مصرف مواد مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  در پژوهش حاضر با داده های به دست آمده از 746 دانش آموز کلاس سوم دبیرستان (19 مدرسه در نه منطقه ی شهر تهران)، ابتدا با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی تاییدی روایی مقیاس های تهیه شده سنجیده شدند، سپس با تحلیل روابط ساختاری متغیر های روانی اجتماعی نظریه گروه دوستان با استفاده از نرم افزار آماری لیزرل 53/8، قابلیت تعمیم این نظریه در میان نوجوانان ایرانی و تبیین مصرف مواد در آن ها از طریق بررسی میزان انطباق مدل مشاهده شده مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های به دست آمده نشان دهنده ی روایی مقیاس های مورد استفاده در سنجش متغیر های مکنون در مدل مورد بررسی می باشند. با توجه به معیار های برازش مدل، نظریه ی گروه دوستان با اعمال برخی تعدیلات در روابط میان متغیرهای مکنون درونزا، تعمیم پذیری مطلوبی را در میان نوجوانان ایرانی دارد.
  نتیجه گیری
  خانواده می تواند به عنوان بنیادی ترین عنصر تاثیر گذار در پیشگیری از مصرف مواد در نوجوانان در نظر گرفته شود. بدیهی است، هر اندازه خانواده از توانمندی کمتری برخوردار باشد، به این معنا که به اعضای خانواده به ویژه نوجوان کمتر توجه شود و تعارض و کشمکش والدین با یکدیگر بیشتر باشد، احتمال مصرف مواد در فرزند نوجوان بیشتر خواهد شد.
  کلیدواژگان: مصرف مواد، نوجوانی، معادلات ساختاری، نظریه گروه دوستان
 • مرضیه صوفی مجید پور، فردین غریبی، مژده زارعی صفحه 121
  زمینه و هدف
  مصرف تنقلات کم ارزش به دلیل دارا بودن مقدار زیادی نمک، چربی و شکر زمینه ساز بروز بیماری های مزمن (قلبی– عروقی، چاقی، فشارخون) در دوران بزرگسالی است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر روش های آموزش بهداشت برآگاهی و عملکرد دانش آموزان در خصوص تغذیه در زمینه ی مصرف تنقلات طراحی و اجرا گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش نیمه تجربی قبل و بعد بر روی 618 دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهرسنندج در سال تحصیلی 1391-1390 انجام گردید. 246 دانش آموز در گروه نمایش فیلم و 204 دانش آموز) در گروه سخنرانی و 168 دانش آموز در گروه شاهد قرار گرفتند. در گروه نمایش فیلم، فیلمی برای دانش آموزان به مدت 45 دقیقه پخش شد. در گروه سخنرانی نیز از متنی که براساس موضوعات مطرح شده در فیلم ها به منظور یکسانی در مطالب، تهیه و به مدت 45 دقیقه توسط کارشناس آموزش بهداشت به صورت سخنرانی ارایه می گردید، استفاده شد. در دانش آموزان گروه شاهد هیچ گونه آموزشی ارایه نشد. برای سنجش آگاهی و عملکرد تغذیه ای دانش آموزان از پرسشنامه ای که شامل مشخصات دموگرافیک، سوالات آگاهی و سوالات عملکرد بر اساس مقیاس لیکرت بود استفاده شد.
  یافته ها
  نمونه ی مورد مطالعه از نظر سنی بین سنین 10 تا 12 سال با میانگین 07/11سال و انحراف معیار 58/0 بودند. 46 درصد جمعیت مورد مطالعه دختر و 54 درصد پسر بودند. نتایج این بررسی نشان داد که تفاوت سطح آگاهی و عملکرد در خصوص مصرف تنقلات در سه گروه مورد مطالعه بعد از اجرای آموزش تفاوت معنی دار است (P<0/0001)، همچنین سطح آگاهی و عملکرد در گروه فیلم و در گروه سخنرانی قبل و بعد از مداخله تفاوت دارد (P<0/0001) اما تفاوت آگاهی و عملکرد در گروه کنترل قبل و بعد از آموزش معنی دار نیست.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق حاکی از تاثیر مثبت آموزش غیرمستقیم (نمایش فیلم) و مستقیم (سخنرانی) بر روی عملکرد و آگاهی دانش آموزان در مصرف تنقلات سالم است و با توجه به ساختار مدرسه متناسب با مخاطب روش آموزشی مناسب را می توان انتخاب نمود.
  کلیدواژگان: آموزش، آگاهی و عملکرد، مصرف تنقلات، دانش آموزان
 • علیرضا شغلی، نورالدین موسوی نسب، فاطمه قورچیان، حسین معصومی، سعید ممتازی صفحه 131
  زمینه و هدف
  کارکنان مراکز درمانی همواره در معرض آسیب با وسایل نوک تیز و آلوده مانند سرسوزن تزریقات می باشند. این حوادث می توانند افراد را در معرض خطر انتقال ویروس های HIV، هپاتیت B و هپاتیت C و دیگر عفونت ها قرار دهد. این مطالعه به منظور بررسی میزان فراوانی آسیب با سرسوزن در پرسنل پرستاری و پیراپزشکی مراکز آموزشی و درمانی شهر زنجان انجام گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه ی توصیفی 600 نفر از پرسنل پرستاری و پیراپزشکی که مشغول به خدمت در مراکز آموزشی و درمانی شهر زنجان بودند و در زمان مطالعه حداقل یک سال سابقه ی کار داشتند با استفاده از یک فرم گردآوری اطلاعات مورد پرسش قرار گرفتند. برای آنالیز داده ها از پارامترهای آمار توصیفی و همچنین روش های آماری تحلیلی شامل آزمون کای اسکویر استفاده گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه 6/53 درصد پاسخگویان در طول دوران خدمت و 3/26 درصد در یک سال اخیر سابقه ی آسیب با سرسوزن (NSI) داشتند. فراوانی NSI با سن و سابقه ی کار رابطه ی عکس داشت. در مردان، مدرک تحصیلی فوق دیپلم، کارکنان بلوک زایمان و اتاق عمل، رشته ی تحصیلی اتاق عمل، مامایی و بیهوشی و شیفت صبح به نحو معنی داری بیشتر بود. شایع ترین عامل NSI سرسرنگ (8/53 درصد) بود. تنها 5/46 درصد از افرادی که سابقه ی آسیب با سوزن داشتند، وقوع حادثه را به مسوول کنترل عفونت بیمارستان گزارش کرده بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت بیماری های منتقله از طریق NSI، آموزش و رعایت احتیاطات استاندارد و واکسیناسیون به ویژه برای کارکنان جوان تر و کارکنانی که در بخش های بلوک زایمان و اتاق عمل کار می کنند قویا توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آسیب با سوزن (NSI)، مراکز آموزشی درمانی، هپاتیت B و C، HIV، زنجان
|
 • Sharifi F., Pirani S., Barzi F., Shajari Z. Page 1
  Background And Objective
  Post-transplant diabetes mellitus (PTDM) is one of the problems occurring after kidney transplantation. This study was designed to detect the probable relationship between the glucose intolerance and serum and urinary concentrations of β2-microglobulin as well as their value to predict acute rejection of the transplant.
  Materials And Methods
  In this cohort study, 40 patients without previous history of diabetes mellitus were enrolled serially. The glucose tolerance test and measurement of urinary and serum concentration of β2-microglobulin were done for all cases on days 3, 7, 11, and 21 after kidney transplantation. The relationship between short-term prognoses of the transplantation with blood glucose was analyzed by odd٬s ratio and correlations were also calculated.
  Results
  Acute rejection of renal transplant was detected in 10% of the participants. At the third day after transplantation the rate of DM in subjects with and without transplant rejection was 75% and 35%, respectively (odd's ratio: 1. 9, CI 95%: 0. 2-20, p=0. 09(. The rate of DM declined and reached to zero 21 days after the transplantation. There was a significant correlation between post glucose blood sugar concentration on day 3 and creatinine concentration on day 22 after the transplantation, which did not remain significant after adjustment for age. However, the significant correlation between the urine concentration of β2-microglobulin on day 11 after transplantation, and serum creatinine on day 21 remained constant after adjustments for age and sex. In the patients with transplant rejection, serum level of β2-microglobulin increased about four days before rises of creatinine. We did not find any correlation between blood glucose and β2-microglobulin concentrations.
  Conclusion
  High incidence of post-transplantation glucose intolerance and DM was found after kidney transplantation especially at the first week after the transplantation. But we couldn’t find any relationship between post transplant diabetes mellitus (PTDM) and short-term prognosis of the kidney transplant.
  Keywords: β2microglobulin, Blood glucose, Transplant rejection, Kidney transplantation, Serum creatinine
 • Azhdari, Zarmehri H., Rahmani A., Puzesh S., Erami E., Emamjomeh Mm Page 10
  Background And Objectives
  There have been many studies done to recognize the mechanism of controllingpain. However, there are still a lot of un-answered questions about initiatory nervous centers in expressing nociceptive behaviors and pain modulation. The nuclei ofparagigantocellularislateralis (LPGi) participate in different functions like adjustment of blood circulation, withdrawal syndrome, and pain perception. In this study, we investigated the effect of transient inactivation of the LPGi nucleus on formalin-induced nociceptive behaviors as a tonic pain model, and also the hot plate test as an acute pain model in rats.
  Material And Methods
  A total of 30 adult male Wistar rats (200-250 g) were used in the study. The formalin test (50 μl, 2%) was used to evaluate the effects of temporary inactivation by lidocaine into the LPGi nucleus on formalin-induced nociceptive behaviors and hot plate test (adjusted in 52+0.1 centigrade). Animals were divided into four groups: control, sham, vehicle, treatment for the formalin test, and vehicle plus treatment for the hot-plate test. A week after the surgery, saline and lidocaine were injected into the LPGi, and the nociceptive behaviors for the formalin test and hot plate were recorded. For analysis of the data, we used t-test and ANOVA followed by theTukey post hoc test.
  Results
  Lidocaine injection decreased nociceptive behaviors in phase 1, interphase, and the first part of phase 2 in the formalin test compared to the saline group. Also, in the hot plate test, lidocaine injection into the LPGinuclei caused a significant increase in the noxious response compared to the saline group in the minutes 30 and 60.
  Conclusion
  Our results suggest the probability of involvement of the LPGi nucleus incausing formalin induced nociceptive behaviors and also acute pain.
  Keywords: Nucleus paragigantocellularislateralis, Lidocaine, Formalin test, Hot plate test
 • Salehi M., Gholizadeh M., Nematollahi S., Bandehpour M., Kazemi Damaneh B., Hosseini A Page 30
  Background And Objective
  Protamine deficiency and DNA fragmentation have a profound effect on embryo gene expression. Incubation of sperm in culture medium leads to morphological changes of the nucleus and DNA release. However, the relationship between protamine deficiency and DNA fragments released from incubated sperm and the presence of the DNMT1 gene is not known.
  Materials And Methods
  Semen analysis was performed according to the WHO criteria. CMA3 staining was used to determine protamine deficiency. Twenty million sperms per sample were incubated in Ham’s F10 medium for 24 hr at 37 °C. After centrifugation, DNA was extracted from the supernatant. DNA concentration was measured by biophotometer. The presence of the DNMT1 gene was confirmed by PCR using specific primers and agarose gel electrophoresis.
  Results
  A significant correlation was observed between the DNA fragments released from sperm in culture media and CMA3 staining (P<0.05). The presence of DNMT1 gene was significantly correlated with DNA fragments released from the sperm (P<0.05). Protamine deficiency and the presence of DNMT1 gene were not significantly correlated.
  Conclusion
  These results demonstrate that incubation of protamines-deficient sperm leads to the release of additional DNA fragments that eventually could have detrimental effectson embryo’s health.
  Keywords: Protamine, Sperm chromatin, DNA fragments
 • Haghighi Ma, Mohabati Mobarez A., Salmanian Ah, Zali Mr, Moazzeni Sm, Karkhane Aa Page 40
  Background And Objective
  As the main virulence factor of Helicobacter pylori, HP-NAP has an important role in immunoprotection against this pathogen. This antigen is a strong candidate as a part of multi-component vaccine in the clinical trial against this bacterium. Due to NAP importance, it was used in this study as a template for optimization of heterologous genes with a low A-T content and low expression in E. coli.
  Materials And Methods
  A synthetic single gene that could reach the highest level of expression in the host was designed by using bioinformatics tools.
  Results
  A number of factors that influence gene expression level were changed for HP-NAP gene optimizing: the codon usage bias in E. coli was changed; the G+C content was upgraded from 38% to 45%; and the stem-loop structure was broken. These could result to prolong of the half-life of the mRNA and overexpression of recombinant of HP-NAP protein up to 800 mg per liter.
  Conclusion
  Applying of bioinformatics tools was appropriated to optimize of HP-NAP overexpression in E. coli. From our results, it appears that combination of In Silico and experimental approach is a logical approach for expression of heterologous genes in another host.
  Keywords: Helicobacter pylori, Bioinformatics, Optimization, Recombinant HP, NAP, Cloning, Expression
 • Haghi F., Zeighami H., Keramati N., Hemmati F., Hajiahmadi F. Page 55
  Background And Objective
  Extended Spectrum Beta lactamases (ESBL) such as TEM (Temoneria) is one of the bases of antibiotic resistance in Escherichia coli isolates. The aim of this study was evaluation of TEM Extended Spectrum Beta lactamase producing E. coli, in clinical samples isolated from Zanjan hospitals, by phenotypic and PCR methods.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study 200 E.coli isolates were collected from the clinical specimens such as wound, blood, secretion, urine, and stool from Zanjan hospitals from 2011 to 2012. After identification of isolates by biochemical tests, the antibiotic susceptibility test (Kirby-Bauer method) was done according to CLSI advice against 13 antibiotics. The Combined Disk method was thencarried out for detection of ESBLs and thebla TEM gene was determined by a PCR method.
  Results
  In this study, 77.6 % of E. coli isolates were collected from urine samples. The majority of the samples (71.35%) were resistant to Amoxicillin. By contrast, Imipenem was an effective antibiotic (100% susceptibility) against all isolates. From the total of 200 isolates, the extended spectrum beta-lactamase was detected in 66 (33%) of the strains,only about half of whichwere positive for thebla TEM gene.
  Conclusion
  As only about 15% of the isolates were positive forthebla TEM gene,it is likely that other beta-lactamase enzymes cause the antibiotic resistance. Because resistance agents exist on mobile genetic elements, a rapid detection of these strains couldhelpto prevent their distribution.
  Keywords: Escherichia coli, Extended expectrum Beta, lactamase, bla TEM, PCR
 • Giyahi F., Lamyian M., Marsosi V., Faghihzadeh S., Kalbasi M. Page 64
  Background And Objective

  Early prediction of prolonged pregnancy for prevention of fetal asphyxia is important. The present study aimed to examine transvaginal ultrasonographic measurement of the cervical length at week 37 as a predictor of prolonged pregnancy.

  Materials And Methods

  This study was a descriptive-correlated design of ultrasound examination at week 37 of gestation in 126 singleton pregnant women with cephalic presentation attending for prenatal care at the southern Tehran health antepartum clinics. The length of the cervix was measured using transvaginal ultrasound and clinical and demographic data questionnaire. Gestational age at the time of delivery was calculated. Prolonged pregnancy was defined as a pregnancy that extended beyond 41 weeks of gestation. T-test, χ2 test, Logistic Regression and receiver operating characteristic curve was used for statistical analysis using the SPSS ver. 16.0.

  Results

  The mean cervical length was 26.10 ±8.9. The rate of pregnancy that extended beyond 41 weeks of gestation in this study was 4.8%. The cervical length at week 37 was significantly longer in women who delivered at >41 weeks (n=6) than in those delivering at ≤41 weeks (n=120), (34.08 mm ±8.5 vs. 25.7 ±8.7 mm; P=0.02). The best cut-off value of cervical length at week 37 for the prediction of prolonged pregnancy was 25.5 mm, with a sensitivity of 100%, specificity of 50%, positive predictive value of 9%, and negative predictive value of 100%.

  Conclusion

  Cervical length at week 37 can predict the likelihood of prolonged pregnancy, but with low positive predictive value. This information can be utilized when counseling patients regarding the management of term pregnancies.

  Keywords: Cervical length, Prolonged pregnancy, Transvaginal ultrasound, Pregnancy
 • Mousavi Hosseini K., Nasiri S., Heidari M. Page 74
  Background And Objective
  Human plasma is a suitable source for different proteins and enzymes with a variety of therapeutic effects. Examples include coagulation factors VIII and IX, immunoglobulin, and albumin, which consists of a 585 amino-acid chain, weighing 66.5 kD. Albumin molecule also has 17 di-sulfide bridges which form a stable spherical protein structure, which it cause of 80% of oncotic blood pressure. The aim of this study was to separate albumin from the human plasma by using ethanol at low temperature.
  Materials And Methods
  Fresh frozen plasma was used as the starting material. In this study, albumin was separated from human plasma by using ethanol (commercial grade with 94-96% purity) in low temperature. By adjustment of different parameters such as pH, temperature, and concentration of alcohol, different factions of plasma can be separated which are from fraction I to fraction V. Fraction I is a good source for fibrinogen and coagulation factor VIII preparation, fraction II is suitable for preparation of immunoglobulin, and fraction V is a good source for albumin preparation.
  Results
  Albumin was prepared with 5 and 20 percent concentrations. Quality comparison of the two concentrations showed a purity of more than 95%. The average yields of the 5 % and 20 % albumin preparations were 71% and 75.5%, respectively.
  Conclusion
  Our data show that the produced albumin has a purity of higher than 95% and contains less than 5% polymer. In preparation of 5 % albumin, it is possible to use lower concentrations of sodium caprylate as stabilizer. It has also been shown in the formulation that the preparation process can be started at the acidic pH of 4.7, instead of 6.5, in order to avoid bacterial contamination.
  Keywords: Purification, Human plasma, Protein, Albumin
 • Mohammadi R., Seyedjavadi M., Mazaheri E. Page 85
  Background And Objective

  The infant hospitalization crisis causes severe stress to the parents. The nursing staff can play an effective role in reducing the tension because of the close relationship they have with infant mothers. The main aim of this research was to determine the rate of anxiety in mothers of hospitalized infants and to determine the primary factors in order to reduce their tension.

  Materials And Methods

  In this descriptive cross-sectional study, a total of 80 mothers were selected by convenient sampling. The questionnaire was designed based on researcher’s investigation and the pss:NICU pattern containing 8 demographic questions and 43 tension factor questions. The SPSS statistical software and descriptive and analytical statistical methods of T-test, ANOVA, and Pearson correlation were used for data analysis.

  Results

  Our data indicates that mothers suffered a tension grade of 164.61 ±22. The highest tension score was related to the care methods with 33.37 ±7.4, and the lowest score was related to the staff behavior with 10.83 ±3.

  Conclusion

  Our observations show that the majority of mothers face stress regardless of their demographic differences and that the highest stress factor was related to the care methods, and the lowest was related to staff behavior. Therefore, the nursing staff must be aware of the factors causing stress so that they can apply appropriate practices to decrease the complications.

  Keywords: Stress, Mothers. Infant, Hospital
 • Safari Foroshani N., Karami A., Pourali F., Aeidi A Page 93
  Background And Objectives

  Salmonella typhi, Bacillus anthracis, and Yersinia pestis are potent human pathogenic bacteria that cause typhoid fever, anthrax, and plague,respectively. The classic microbiological methods for detection and identification of these agents are laborious and time consuming.Therefore, developing an accurate method for rapid detection of these potent human pathogens is important, especially due to their potential use as Bioterrorism agents. We have designed a new rapid molecular detection method by using multiplex PCR in a single reaction.

  Materials And Methods

  PCR was carried out using specific primers for the virulence factor of S. typhi, hp and invA, B. anthracis virulence factors, chr and pa, and Y. pestis toxin, pla. The primer sets were tested for cross reactivity with individual DNA strains and mixtures in a multiplex PCR format. For determination of sensitivity of the method, we used colony counting and genomic DNA dilution.

  Results

  Theresult with standard strains revealed that primers are specific for each strain as they have successfully amplified the desire products. The sensitivity analysis showed a 1-10 CFU and 1-10 copies of the genomes. In this respect, the accuracy of the result was checked by sequencing of the 1083-bp PCR products, except for anthrax, which was determined by enzymatic digestion.

  Conclusion

  We have found a rapid, specific, sensitive, and a non-expensive molecular method for detection of three potent human pathogens. This finding provide an efficient diagnostic tool to determine these bacteria in bioterrorism samples.

  Keywords: Detection, Salmonella typhi, Bacillus antheracis, Yersinia pestis, Multiplex PCR
 • Taremian F., Jazayeri A., Ghasi Tabataei Sm Page 108
  Background And Objective
  The aim of this study was to evaluate psychosocial predictors of substance use during adolescence among the Iranian youth. Based on the “peer cluster theory” (Oetting and Beauvais 1986a, 1986b), structural connections between family, school, peer cluster, and religion, as well as their direct and indirect effects on drug use were studied.
  Materials And Methods
  In this study, we collected data on 746 school students from 19 different schools in 9 educational districts of Tehran. Using confirmatory factor analysis, the validity of scales were evaluated, followed with structural equation modeling analysis using LISREL (8.53 package), generalizability of “Peer cluster theory” evaluated the findings.
  Results
  The results showed that our scales were reliable in measuring latent variables in the model. Based on fitness indices, Peer cluster theories with some modification in endogenous variables have good generalizability among the Iranian adolescents.
  Conclusion
  We can consider the "Family" as a fundamental factor in prevention of drug use in adolescents. As long as the family has less power, e.g. paying less attention to their adolescent or the presence of conflicts between parents, the possibility of drug use in adolescent will increase.
  Keywords: Drug use, Adolescence, Structural equations, Peer cluster theory
 • Page 121
  Background And Objective
  low-value junk food consumption due to the large amount of salt, fat and sugar, prepare chronic diseases (heart diseases - cardiovascular, obesity, and hypertension) in adult age. This study has been designed to investigate the effect of health education methods on student's knowledge and practice of nutrition in junk food consumption.
  Materials And Methods
  This quasi-experimental study was carried out on 618 (the fifth grade) elementary school students in regions 1 and 2 schools of Sanandaj in 1391-1390 academic year. 246 students were in the film show group, 204 students in lecture group and 168 students in control group. In film group, a film was showed 45 minutes for students. In lecture group, in order to follow similarity a text of the same content which showed in the film prepared and presented for 45-minutes by health expert. Students in the control group did not receive any training. Knowledge and practice of students was measured by questionnaires which included demographic questions, Knowledge questions and practice questions.
  Results
  The sample age was 10 to 12 years with average 11.07 ±. 58.46 percent of the population were female and 54 percent were male. The results showed that Knowledge and practice on junk food consumption in three groups after training had a significant difference (P = 0.0001), also in lecture and show film groups before and after intervention there was a significant difference (p = 0.0001). The Knowledge and practice of the control group was not significant before and after training.
  Conclusion
  The results showed the positive effect of indirect educational methods (showing film) on practice on junk food consumption and also revealed that the impact of showing film is greater than the lecture.
  Keywords: Education, knowledge, practice, Junk food, Students
 • Shoghli Ar, Mousavi Nasab N., Ghorchian F., Masoumi H., Momtazi S. Page 131
  Background And Objectives
  The hospital staff is always vulnerable to needle stick injury (NSI). NSI potentially increases the risk of HCV, HBV, HIV, and other infections. This study was implemented with the aim of determining the frequency of NSI in nurses and paramedical staff of the Zanjan district educational hospitals.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, 600 nurses and paramedical staff who were working in educational hospitals of Zanjan district for more than 1 year completed a questionnaire. Descriptive and analytical statistic methods were used to analyze the gathered data by using the SPSS ver.16 software.
  Results
  Based on our findings, 53.6% of the respondents had experienced NSI throughout their work period. 26.3% of the participants in the study had the history of NSI within past year. The frequency of NSI had a reverse relationship with age and work history, and it was significantly higher in male workers, technicians, workers of labor unit and operation room, holders of academic degrees on hospital operations, midwifery, and anesthesia, and morning work shift of the hospitals. Injury with the syringe needle was the most frequent (53.8%)cause of the NSI. Only 46.5% of the injured workers had reported the event to the hospital Infection Control Officer.
  Conclusion
  Because of the importance of NSI transmitted infections, better education of the staff, the practice of standard precautions,and also vaccination of the less experienced hospital workers, especiallyin the delivery unit and operation ward staff, is highly recommended.
  Keywords: Needle stick injury (NSI), Educational hospitals, Nurses, paramedical staff, Zanjan