فهرست مطالب

 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 15، تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد میر شکاری، ناصر مجنون حسینی، رضا امیری، عباس مصلحی، امید زند وکیلی صفحه 100
  آبیاری محدود یک راهبرد بهینه سازی در کاربرد آب آبیاری در مراحل رشدی حساس به خشکی یک محصول می باشد. این مطالعه به منظور تعیین اثر تاریخ کاشت و تنش آبی محدود بر صفات کمی گلرنگ بهاره رقم (اراک 2811) در مرکز تحقیقات کشاورزی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، واقع در کرج، ایران، در طول 2008 و 2009 انجام شد. تیمارها شامل سه تاریخ کاشت به عنوان کرت های اصلی و تیمار آبیاری محدود به عنوان کرت های فرعی بود. صفات مورد مطالعه شامل ارتفاع بوته، تعداد طبق و دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و شاخص برداشت بود. اثرات متقابل تاریخ کاشت و تنش آبی محدود نشان داد که واکنش گیاه به آبیاری وابسته به تاریخ کاشت است. تاریخ کاشت زود هنگام و تیمار های طبیعی آبیاری در مراحل مختلف رشد گلرنگ مقدار حداکثر برای تمام صفات را نشان داد. حداقل صفات هنگام قطع آب در آخرین تاریخ کاشت، به ترتیب در مراحل تشکیل طبق، گلدهی و پر شدن دانه نمایان شد. تحت این شرایط، تاریخ کاشت مطلوب و برنامه کاربردی آبیاری برای ارقام گلرنگ در مراحل زایشی می تواند یک گزینه مدیریتی برای کاهش جنبه های منفی دما و تنش آبی باشد.
  کلیدواژگان: تنش خشکی، گلرنگ، تاریخ کاشت، عملکرد، اجزای عملکرد
 • خداداد مصطفوی، رجب چوکان، محمد تائب، اسلام مجیدی هروان، محمدرضا بی همتا صفحه 113
  هدف از این آزمایش گروه بندی لاین های ذرت ایرانی به گروه های هتروتیک و تعیین الگوهای هتروتیک آنها بود. چهارده لاین اینبرد ذرت به صورت دای آلل و بدون تلاقی های متقابل با یکدیگر تلاقی داده شدند. والدین و 91 هیبرید نسل اول آنها با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار برای دو سال متوالی (2007- 2008) در کرج ارزیابی شدند. تجزیه واریانس طبق روش 2 و مدل یک گریفینگ انجام شد. روش GGE biplot نیز جهت تعیین اثر متقابل والدین و تسترها استفاده گردید. بیشتر بودن مجموع مربعات ترکیب پذیری خصوصی (SCA) نسبت به مجموع مربعات ترکیب پذیری عمومی (GCA) نشان دهنده وجود اثرات فوق غالبیت برای ژن های کنترل کننده عملکرد دانه بود. بهترین الگوهای هتروتیک «لنکستر شور کراپ (LSC) × لاین های استخراجی از مواد سیمیت»، «رید یللودنت (RYD) × لاین های استخراجی از مواد سیمیت» و «لنکستر شور کراپ × لاین های استخراجی از رقم مصنوعی دیررس» بودند. نتایج حاصل از بای پلات مطابقت خوبی با نتایج روش گریفینگ داشت.
  کلیدواژگان: ذرت، قدرت ترکیب پذیری، گروه هتروتیک، الگوی هتروتیک، GGE بای پلات
 • سمیه بیات، علی سپهری صفحه 127
  رشد و عملکرد ذرت توسط کمبود آب بشدت محدود می گردد. اسید سالیسیلیک و پاکلوبوترازول باعث تحمل گیاهان زراعی به تنش های زنده و غیرزنده می شوند. به منظور بررسی اثر مواد ضد تعرق در تنش خشکی بر رشد، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت آزمایشی در سال 2009 در همدان انجام شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا گردید. گیاهان با اسید سالیسیلیک با غلظت 5/. میلی مولار و پاکلوبوترازول با غلظت 50 پی-پی ام در تیمارهای مختلف آبی محلول پاشی شدند. نتایج نشان داد اسید سالیسیلیک و پاکلوبوترازول در رژیم های مختلف آبیاری تاثیر معنی داری بر شاخص های رشد رویشی مانند ماده خشک کل، شاخص سطح برگ و سرعت رشد محصول داشتند. اسید سالیسیلیک در رژیم های آبی 100، 70 و 40 درصد آبیاری کامل، عملکرد دانه را به میزان 85/15، 81/20 و 74/29 درصد، وزن هزار دانه را به میزان 40/11، 77/15 و 17/20 درصد و عملکرد بیولوژیک را به میزان 41/15، 38/19 و 19/23 درصد نسبت به تیمار شاهد افزایش داد. در شرایط مطلوب رطوبتی، عملکرد دانه و وزن هزار دانه در تیمار پاکلوبورازول به میزان 60/8 و 64/8 درصد نسبت به تیمار شاهد کاهش نشان دادند. ولی در شرایط متوسط و شدید خشکی محلول پاشی پاکلوبوترازول سبب افزایش عملکرد دانه و وزن هزار دانه گردید. محلول پاشی اسید سالیسیلیک در هر سه رژیم آبی و مصرف پاکلوبوترازول فقط تحت شرایط خشکی موثر واقع شد.
 • اعظم کدخدایی، محمد باقری صفحه 141
  مقاومت به تنش خشکی و شوری در بذور تیمار شده گیاه بزرک (شرایط کنترل، اسموپرایمینگ و هیدروپرایمینگ) در مرحله جوانه زنی بررسی شد. در همین راستا 3 سطح برای تنش خشکی (0، 2- و 4- بار) با استفاده از پلی اتیلن گلایکول و 3 سطح نمک طعام با هدایت الکتریکی (0، 40 و 80 میلی مولار) مشابه با پتانسیل های سطوح خشکی برای تنش شوری اجرا شد. نتایج نشان داد که با افزایش خشکی صفات درصد و سرعت جوانه زنی، طول و وزن ریشه چه و ساقه چه کاهش یافت. تنش شوری باعث کاهش معنی دار سرعت جوانه زنی، طول ساقه چه و ریشه چه در بذور بزرک شد. هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ باعث افزایش معنی دار سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه و نسبت طول ساقه چه به ریشه چه در بذور بزرک در شرایط شوری و خشکی شد. اما درصد جوانه زنی تنها در تیمار هیدروپرایمینگ در آزمایش خشکی افزایش معنی دار نشان داد. وزن خشک ریشه در تیمار هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ در آزمایش خشکی افزایش معنی دار نشان داد. هیدروپرایمینگ و اسموپرایمینگ از طریق کاهش کمتر در طول ریشه چه و ساقه چه تحت تنش شوری و خشکی به افزایش مقاومت به خشکی و شوری در بزرک منجر شد.
 • ندا کمالی دهکردی، علی سلیمانی صفحه 153
  در کشت بهاره کلزا علاوه بر تولید دانه، ترکیبات بیوشیمیایی بذر که شامل خصوصیات غذایی و میزان عناصر غذایی می باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. این آزمایش به صورت کرت های یک بار خرد شده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار اجرا شد. تراکم های گیاهی شامل 40، 80 و 120 بوته در متر مربع در کرت های اصلی و ارقام ساری گل، آر جی اس 003 و هایولا 401 در کرت های فرعی قرار گرفتند.اثر تراکم گیاهی بر درصد نیتروژن و پتاسیم دانه، عملکرد دانه، عملکرد روغن و شاخص برداشت معنی دار بود. رقم تاثیر معنی داری بر صفات اندازه گیری شده نداشت. اثر متقابل تراکم گیاهی و رقم نیز بر صفات اندازه گیری شده معنی دار نبود. بیشترین درصد نیتروژن و پتاسیم دانه در تراکم گیاهی 80 بوته در متر مربع حاصل شد. بیشترین درصد پتاسیم در تراکم گیاهی 40 بوته در متر مربع بدست آمد که اختلاف آن با تراکم 80 بوته در متر مربع معنی دار نبود. تراکم گیاهی 80 بوته در متر مربع بیشترین عملکرد دانه و شاخص برداشت را حاصل کرد. بیشترین عملکرد روغن توسط تراکم 40 بوته در متر مربع بدست آمد. اختلاف معنی داری بین ارقام در درصد نیتروژن، فسفر و پتاسیم دانه مشاهده نشد. اگرچه اختلاف معنی داری بین ارقام از نظر عملکرد دانه و روغن مشاهده نشد ولی با این وجود بیشترین عملکرد دانه و روغن به ترتیب توسط ارقام آرجی اس 003 و هایولا 401 بدست آمد.
  کلیدواژگان: نیتروژن، فسفر، پتاسیم، تراکم گیاهی، رقم، کلزا
 • زریر سعیدی صفحه 157
  دراین مطالعه توراث تریکوم های غده ای نوع IV و مقاومت به کنه تارتن دولکه ای در تلاقی Lycopersicon esculentum Mill × L. pennellii ‘LA 2580’ بررسی شد. والدین و نسل های F1 و F2 در شرایط گلخانه کاشت شدند. پنج هفته پس ازنشاء، برگ های جوان و کاملا توسعه یافته (سومین برگ از انتها) جمع آوری و تراکم تریکوم های غده ای نوع IV روی آنها تخمین زده شد، همچنین مقاومت به کنه تارتن دولکه ای در آنها مطالعه شد. در مرحله بعد، دو ماه پس ازنشاء، گیاهان به طور مصنوعی(با 50 عدد بالغ و 150 عدد تخم کنه تارتن دولکه ای) آلوده شدند. پس از دو هفته گیاهان بر اساس خسارت وارده (مقیاس 0 تا 6) ارزیابی شدند. وراثت پذیری تریکوم های غده ای نوع IV نسبتا بالا بود (93%). تست کای اسکور نشان داد که در هیبریدها حضور تریکوم های غده ای توسط دو ژن غالب کنترل می شود. تراکم تریکوم های غده ای نوع IV در گیاهان F1 بیشتر از والد مقاوم بود. تراکم تریکوم های غده ای در افراد F2 دارای طیف وسیعی بود (از 0 تا 35 تریکوم در میلیمتر مربع). بین تراکم تریکوم های غده ای نوع IV و مقاومت به کنه تارتن دولکه ای رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت.
  کلیدواژگان: تریکوم های غده ای، کنه تارتن دولکه ای، وراثت، مقاومت
 • مریم بهداد، نعمت الله اعتمادی، ابراهیم بهداد، حسین زینلی صفحه 165
  آلودگی های قارچی عامل بسیاری از خسارت های بعد از برداشت محصولات باغی از جمله توت فرنگی می باشد، که گاهی تا 20 درصد محصول را از بین می برند. برای کنترل آلودگی های قارچی معمولا از محلول های قارچ کش استفاده می شود که برای سلامت انسان مضر هستند. یکی از روش هایی که می توان قارچها را کنترل کرد، امکان استفاده از اسانس گیاهان دارویی است. مهمترین قارچهای بیماری زا در دوره پس از برداشت توت فرنگی Botrytis cinerea است. در این تحقیق برای کنترل رشد این قارچ اثر ضد قارچی اسانس های مرزه (Satureja hortensis)، آویشن شیرازی (Zataria multiflora) و زنیان(Carum copticom) مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا اسانس ها با غلظت های 300، 200 و 100 پی پی ام در محیط کشت PDA صورت گرفت، آزمایش دوم روی میوه های توت فرنگی برداشت شده انجام پذیرفت. (بدین ترتیب که آزمایش شامل 6 تیمار (سه اسانس، یک قارچ کش و دو شاهد) و هر تیمار شامل سه تکرار و هر تکرار شامل پنج عدد میوه (حدود 70 گرم) در ظرف شفاف یکبار مصرف بود). میوه ها پس از ضد عفونی سطحی در سوسپانسیون 106 (اسپور در میلی لیتر) Botrytis به طور جداگانه قرار داده شد. سپس در سوسپانسیون سه اسانس ذکر شده و یک قارچ کش به نام ایپرودیون + کاربندازیم 5/52 % (پودر وتابل) و آب مقطر (شاهد) فرو برده شد و در شرایط اتاق با دمای حدود 1 ±24درجه سانتیگراد نگه داری گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. در آزمایش اول که در چهار تکرار و به صورت طرح کاملا تصادفی انجام شد، قارچ Botrytis روی محیط کشت PDA شامل غلظتهای 100 و 200 و 300 پی پی ام و از اسانسهای مختلف گیاهان ذکر شده و شاهد (بدون اسانس) قرار داده شد. نتایج نشان داد غلظت 200 پی پی ام حداقل غلظت مناسب در هر اسانس جهت جلوگیری از رشد میسلیوم قارچ می باشد. این آزمایش در سه تکرار و هر تکرار شامل پنج عدد میوه (حدود 70 گرم) و در ظرف شفاف یکبار مصرف نگه داری شد. نتایج آزمایش روی آگار نشان داد که غلظت مهار کننده برای مهار رشد میسلیوم بوتریتیس برای هر سه اسانس200 پی پی ام بود و در مورد میوه ها نیز با توجه به تکرار آزمایش برای بوتریتیس200 پی پی ام بود.
  کلیدواژگان: اسانس آویشن شیرازی، اسانس زنیان، اسانس مرزه، قارچ Botrytis cinerea
 • اسماعیل محمودی صفحه 171
  گیاهان دارویی حاوی ترکیبات مختلفی هستند که با مکانیسم های مختلف مانع رشد و بیماریزایی عوامل میکروبی بخصوص قارچ ها میشوند. در این پژوهش خاصیت ضد قارچی عصاره ی رازیانه (Foeniculum vulgare) بر رشد و تغییرات مورفولوژیک قارچ Alternaria alternata ارزیابی شد. خاصیت قارچ کشی عصاره با دو روش ترکیبات فرار (VA) و غذای مسموم (PF) بررسی شد که به ترتیب، غلظتهای 300 و 500 پی پی ام در دو روش ترکیبات فرار و غذای مسموم به طور کامل از رشد قارچ جلوگیری کردند. عصاره رازیانه در غلظت 300 پی پی ام باعث کاهش بیش از 70 درصد در وزن خشک میسلیومهای قارچ هدف شد. این در حالی است که در حضور 500 پی پی ام از عصاره ی گیاهی، قارچ A. alternata هیچ گونه میسلیومی در محیط مایع تولید نکرد. مشاهدات میکروسکوپ نوری تغییرات مورفولوژیک زیادی را در میسلیوم های A. alternata در حضور 300 پی پی ام عصاره رازیانه نشان دادند. این تغییرات به صورت کاهش شدید اسپورزایی، چروکیدگی و کاهش قطر میسلیوم ها، گرانوله شدن سیتوپلاسم، لوبدار شدن و وزیکوله شدن انتهای میسلیوم و تغییر در ضخامت دیواره سلولی مشاهده شد. عصاره رازیانه در غلظت 500 پی پی ام به مقدار زیاد باعث ماهش پوسیدگی میوه های گوجه فرنگی در اثر قارچ A. alternata شد. آنالیز عصاره گیاهی با استفاده از کروماتوگرافی گازی (GC-MASS) نشان داد که عصاره رازیانه از 25 ترکیب مختلف تشکیل شده است که ترانس آنتول، استراگول و فنچون از مهمترین آنها می باشند.
  کلیدواژگان: عصاره گیاهی، رازیانه، تغییرات مورفولوژیک، Alternaria alternata، Foeniculum vulgare
|
 • Mohammad Mirshekari, Nasser Majnounhosseini, Reza Amiri, Abbas Moslehi, Omid R. Zandvakili Page 100
  Deficit irrigation is an optimization strategy in which irrigation water applied during drought-sensitive growth stages of a crop. This study was carried out to determine the effect of sowing date and limited irrigation water stress on quantitative characters of spring safflower cultivar (Arak 2811) grown in Agricultural Research Centre of Faculty of Agriculture and Natural Resources of Tehran University, in Karaj, Iran, during 2008 and 2009. The treatments comprised three sowing dates as main plots and limited irrigation treatments as subplots. The evaluated traits in this study were plant height, heads number and seed number per head, 1000 seed weight, seed yield, biological yield and harvest index. Interactive effects of sowing date and limited irrigation water stress indicated that plant response to irrigation is depended on the sowing date. Early sowing date and normal irrigation treatments at various safflower growth stages were identified maximum for all traits and minimum for the cut irrigation in the last sowing date at heads forming, flowering and grain filling stages, respectively.Under these conditions, optimal sowing date and irrigation application for safflower at reproductive stages could be a great management option to lessen the negative aspects of temperature and drought stress.
  Keywords: Drought stress, Safflower, Sowing date, Yield, Yield components
 • Khodadad Mostafavi, Rajab Choukan, Mohammad Taeb, Eslam Majidi Heravan, Mohammad Reza Bihamta Page 113
  This research was aimed to classify Iranian maize inbred lines in heterotic groups and to identify their heterotic patterns. Fourteen maize inbred lines were crossed in a diallel scheme without reciprocals. Parents and their 91 F1 hybrids were evaluated in a randomized complete block design with three replications for two years (2007, 2008) in Karaj, Iran. Analysis of variance was performed following method 2 of Griffing’s model 1. GGE biplot model was employed to extract the interaction among lines and testers. The estimates of specific combining ability (SCA) were bigger than the analogous estimates for the general combining ability (GCA), indicating the major influence of dominant genes on the expression of grain yield. Hybrids with higher grain yield represented successful combination of parental lines for the expression of heterosis. The best heterotic patterns were "Lancaster Sure Crop (LSC) × Lines", and "Reid Yellow Dent (RYD) × Lines, both extracted from CIMMYT originated materials" and "LSC × Lines extracted from Late Synthetic". The results in heterotic patterns obtained by biplot mostly are in accordance with those of using Grifing’s method.
  Keywords: Zea mays L., Combining ability, Griffing's model, Heterotic group, Heterotic pattern, GGE biplot
 • Somayyeh Bayat, Ali Sepehri Page 127
  Growth and yield of maize is seriously restricted by water deficit. Salicylic acid (SA) and Paclobutrazol)PBZ) induces biotic and abiotic stress tolerance in crops. In order to evaluate effect of antitranspiration substances and water stress on growth, yield and yield components of maize (Zea mays L.) an experiment was conducted in 2009, Hamedan, Iran. The experiment was laid out in randomized complete block design with split plot arrangement. The plants were sprayed with the salicylic acid (0.5 mM) and paclobutrazol (50 ppm). The results showed that vegetative growth indices such as total dry weight, leaf area index and crop growth rate, was considerably affected by application of SA and PBZ under different irrigation regimes. Interaction between SA and 100, 70 and 40% of full irrigation significantly increased grain yield by15.85, 20.81, 29.74 percentage, weight of 1000 seeds by 11.40, 15.77, 20.17 percentage and biological yield by 15.41, 19.38, 23.19 percentage compared to untreated plants, respectively. Grain yield and 1000-grain weight significantly decreased under PBZ treatment by 8.60, 8.64 percentage compared to untreated plants under non-water stress. Grain yield and weight of 1000 seed displayed a significant increase in response to rate of the PBZ compared to untreated plants under low and high water stress. Exogenous SA application was advantageous under three irrigation levels, but exogenous PBZ application was advantageous only under stress conditions.
  Keywords: Growth indices, Irrigation, Paclobutrazol, Salicylic acid, Yield, Maize
 • Azam Kadkhodaie, Mohammad Bagheri Page 141
  Tolerance to salt (NaCl) and drought conditions of treated seeds (control, osmopriming and hydropriming) of flax (Linum usitatissimum L.) genotype was evaluated at germination stage induced by PEG-6000 at the same water potentials of zero, -2, -4 bar, which electrical conductivity (EC) value of the NaCl solutions were zero, 40, 80 mM. The results showed that increasing drought caused a reduction in germination percentage and rate, root and shoot length and dry weight of flax genotype. Salinity stress significantly reduces germination rate and also root and shoot lengths of flax seeds. Hydropriming and osmopriming significantly increased germination rate, root length and shoot/root ration of flax seeds in both experiments. However, germination percentage significantly increased only in hydropriming treatment in drought experiment. Root dry weight increased in hydropriming and osmopriming treatment, only in drought experiment. Hydropriming and osmopriming could be used to improved tolerance in salinity and drought stresses in flax by less reduce in root and shoot lengths.
  Keywords: Linseed, Salt stress, Water stress, Seed treatment, Germination
 • Neda Kamali Dehkordi, Ali Soleymani Page 153
  In spring rapeseed cultivation, beside seed productiveness, the biochemical composition of seed oil that characterizes food and nutrient values is great importance. This experiment was conducted based on the basis of split plot layout with completely randomized block design with 3 replications. Plant densities in main plots were 40, 80 and 120 plants per m2, and rapeseed cultivars in sub plots were Sarigol, RGS003 and Hyola401. This research was conducted at research farm, experimental research station, Shahrekord city, Iran. Plant density had significant influence on nitrogen and potassium percentage of seed, seed yield and oil yield and harvest index. Cultivar had no significant influence on experimental characteristics. None of the experimental characteristics were significantly affected by plant density and cultivar interaction. The highest nitrogen and phosphorous percentage was related to 80 plants per m2, however, the maximum potassium percentage of seed was obtained in 40 plants per m2 which had no significant difference with 80 plants per m2. On the other hand, 80 plants per m2 density had the highest seed yield and maximum harvest index was related to this treatment. The highest oil yield was related to 40 plants per m2. There were no significant differences in amount of nitrogen, phosphorous and potassium percentage. Although, RGS 003 and Hyola 401 had obtained the maximum seed yield and oil yield, respectively, but there were no significant differences among cultivars.
  Keywords: Nitrogen, Phosphorous, Potassium, Plant population, Cultivar, Rapeseed
 • Zarir Saeidi Page 157
  An experiment was conducted to study the inheritance of type IV glandular trichomes and its relation to two-spotted spider mite (TSSM) resistance in cross Lycopersicon esculentum Mill × L. pennellii ‘LA 2580’. Parents and their F1 and F2 progenies were raised under natural conditions. Five weeks after transplanting, fully expanded young leaves were collected and used for estimating density of type IV glandular trichomes and TSSM resistance. Subsequently, two-month-old plants were challenged with TSSM (50 adults and 150 eggs). After two weeks, they were scored for damage index (0 to 6 scale). The estimated heritability in broad sense was high (93%) for density of type IV glandular trichomes. Statistical analyze showed that two dominant unlinked genes control the presence of type IV trichomes in the hybrids. There was an over expression of type IV glandular trichomes in F1 plants. Density of type IV trichomes in F2 individuals showed a broad range of variability (0 to 35 trichomes/mm²). There was a significant positive relationship between density of type IV glandular trichomes and resistance to TSSM.
  Keywords: Lycopersicon esculentum, L. pennellii, Glandular trichomes, Tetranychus urticae, Inheritance, Resistance
 • Nemat Alah Etemadi, Maryam Behdad, Hossein Zeinali Page 165
  Post-harvest agricultural products are damaged as a result of fungal infections. This damage is estimated on about 20% of strawberries. Chemical fungicides are used usually to control these infections, but these synthetic chemicals are commonly harmful for human health. It is expected that some plant extracts or essential oils can be used against fungal agents instead of the chemicals. The most common fungus disease of strawberries is gray mold (Botrytis cinerea). Three essential oils of Satureja hortensis, Zataria multiflora and Carum copticom were tested at first in vitro on PDA with three concentrations 100, 200 and 300 ppm for control of the mycelium growth of Botrytis cinerea. After that, strawberries were inoculated in spore solution (106 spores per ml) and then treated with three essential oil solutions and a fungicide (Iprodion+ Carbendazim 52.5%). The results showed that a 200 ppm concentration of all three essential oils was able to effectively control the growth of the Botrytis mycelium on both PDA and the actual fruit.
  Keywords: Essential oils, Botrytis cinerea, Carum copticom, Zataria multiflora, Satureja hortensis, Antifungal effects
 • Esmaeil Mahmoudi, Ahmadreza Ahmadi Page 171
  Numerous species of bacteria employ a mechanism of intercellular communication known as quorum sensing (QS). Amongst protobacteria, several functions including production of virulence determinants in Pectobacterium atrosepticum are regulated in this way. The signal molecules involved in quorum sensing in P. atroseptium belong to the group of N- acyl homoserine lactones (N-AHLs). In this research, ten strains of AHL degrading Rhizobacteria were isolated from potato rhizosphere. According to ribotyping analysis, these isolates fell into three groups which members were identified as genera Bacillus, Arthrobacter, and Pseudomonas. All these isolates were capable to degrade both synthetic and natural N-AHL produced by P. atrosepticum strain SM1. In biocontrol experiment, Bacillus sp. and Arthrobacter sp. were significantly reduced the pathogenicity of P. atrosepticum strain in potato tubers and totally suppressed tissue maceration and blackleg symptoms on potato plants. Out of these results, AHL degrading bacteria might be highlighted and considered as useful agents in the biocontrol of bacterial plant diseases.
  Keywords: AHL degradation, Pectobacterium atrosepticum, Quorum quenching