فهرست مطالب

فصلنامه آرشیو توانبخشی
سال سیزدهم شماره 4 (پیاپی 49، زمستان 1391)

 • تاریخ انتشار: 1391/12/10
 • تعداد عناوین: 17
|
 • حمیدرضا مختاری نیا، صدیقه کهریزی، محمدعلی سنجری، محمد پرنیان پور صفحات 8-19
  هدف
  تحقیق حاضر به بررسی تکرارپذیری ثبات پوسچرال در شرایط دینامیک کلی بدن می پردازد تا بتوان در ارزیابی و درمان ضایعات از آن استفاده کرد.
  روش بررسی
  در این اعتبارسنجی، 12 فرد سالم و 12 بیمار کمردردی به صورت نمونه گیری غیراحتمالی ساده 8 وضعیت آزمون خم و راست شدن تنه را در شرایط متفاوتی از سرعت حرکت، راستای حرکت و وجود یا عدم وجود بار خارجی انجام دادند. در فاصله زمانی 7 تا 10 روز تکرار آزمون ها صورت گرفت. داده های صفحه نیرو جهت استخراج پارامترهای انحراف معیار مقدار جابجایی مرکز فشار و سرعت جابجایی در دو جهت قدامی خلفی و طرفی، میانگین کلی سرعت و طول مسیر مورد محاسبه قرار گرفت. تکرارپذیری نسبی با استفاده از ضریب همبستگی درون گروهی و تکرارپذیری مطلق با استفاده از خطای معیار اندازه گیری و ضریب تغییرات مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  از میان پارامترهای مختلف مرکز فشار میانگین کلی سرعت در همه آزمون ها تکرارپذیری متوسط تا بالایی را نشان داد (دامنه آی. سی. سی. 0٫91-0٫6). در افراد سالم پارامترهای دیگری مثل انحراف معیار مقدار جابجایی مرکز فشار و انحراف معیار سرعت در جهت قدامی خلفی، نیز تکرارپذیری خوبی را نشان دادند (دامنه آی. سی. سی. 0٫97-0٫66). در افراد کمردردی در شرایط انجام آزمون های قرینه انحراف معیار مقدار جابجایی مرکز فشار در جهت قدامی خلفی (دامنه آی. سی. سی. 0٫75-0٫61)، و در شرایط غیر قرینه انحراف معیار مقدار جابجایی مرکز فشار در جهت طرفی، تکرارپذیری خوبی را از خود نشان دادند. (دامنه آی. سی. سی. 0٫81-0٫62).
  نتیجه گیری
  با توجه به تکرارپذیری بالا، به نظر می رسد میانگین کلی سرعت مرکز فشار در شرایط دینامیک، پارامتر خوبی برای ارزیابی فعالیت های دینامیک مثل باربرداری و حرکات ترکیبی در شرایط ارزیابی بالینی در بیماران و افراد سالم باشد.
  کلیدواژگان: ثبات پوسچرال، دینامیک کلی بدن، تکرارپذیری، حرکت غیرقرینه
 • لیلا قسیسین، سارا میرانی، مهدی تذهیبی صفحات 20-27
  هدف
  ارتباط بین آگاهی واج شناختی و اختلالات واجی در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. نقص در توانایی های واجی می تواند دلیل اختلالات آگاهی واج شناختی در کودکان مبتلا به اختلال واجی باشد. در مطالعه حاضر تلاش شد که نقایص آگاهی واج شناختی در کودکان مبتلا به اختلالات واجی مورد بررسی قرار گیرد.
  روش بررسی
  پژوهش از نوع مقطعی و مقایسه ای بود. نمونه پژوهش شامل 25 کودک مبتلا به اختلالات واجی و 25 کودک طبیعی بود که کودکان دارای اختلال به شیوه در دسترس و کودکان طبیعی از طریق همسان سازی با گروه اختلال انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش برای تعیین اختلالات واجی آزمون اطلاعات آوایی و برای بررسی آگاهی واج شناختی آزمون آگاهی واج شناختی بود. آگاهی از ترکیب و تقطیع هجا و قافیه و تجانس مورد بررسی قرار گرفت. داده های حاصل با استفاده از آزمون های کای اسکوئر، تی مستقل و تی جفت تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین آگاهی واجی در کودکان با اختلالات واجی به صورت معنی داری پایین تر از کودکان طبیعی بود (0٫001>P). تفاوتی میان دو گروه از نظر آگاهی از تقطیع (0٫073=P) و ترکیب هجا (0٫189=P) وجود نداشت، اما از نظر آگاهی از قافیه (0٫001>P) و تجانس (0٫001>P) تفاوت بین دو گروه معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که کودکان مبتلا به اختلالات واجی از نظر آگاهی واج شناختی در سطح پایین تری از کودکان طبیعی قرار دارند. با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش می توان به آسیب شناسان گفتار و زبان توصیه نمود که هنگام درمان کودکان مبتلا به اختلالات واجی، آگاهی واج شناختی را هم مد نظر قرار دهند.
  کلیدواژگان: آگاهی واج شناختی، اختلالات واجی، زبان فارسی
 • سیدعلی حسینی، نازیلا اکبرفهیمی، مسعود غریب، مریم فرزاد صفحات 28-36
  هدف
  علیرغم وجود مطالعات قابل توجه در مورد آگاهی و رعایت منشور حقوق بیماران در کشور، مطالعات اندکی در این خصوص در حوزه توانبخشی اجرا و گزارش شده است. هدف از این پژوهش بررسی آگاهی مددجویان و درمانگران توانبخشی از منشور حقوق بیماران در فاز درمان است.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی-تحلیلی به روش مقطعی در دو مرکز وابسته به دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال 90-1389 انجام شد. نمونه گیری به روش در دسترس شامل 103مراجعه کننده و 28 درمانگر بود. ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه در دو فرم درمانگران و مراجعین بود که روایی و پایایی آن تایید شد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  44 زن و 59 مرد مراجع و 20 زن و 8 مرد درمانگر در این مطالعه حضور داشتند. سطح آگاهی ٪47٫6 مراجعین از مفاد منشور حقوق بیماران ضعیف، ٪16٫5 متوسط و ٪35٫9 خوب بود. ارتباط معنی داری بین سن، جنس، محل مراجعه و سطح آگاهی مراجعین پیدا نشد. اما ارتباط معنی داری بین سطح آگاهی آنان و سطح تحصیلات، تعداد دفعات مراجعه و مراجعه به واحد توانبخشی وجود داشت (0٫05>P). سطح آگاهی ٪53٫6 درمانگران از مفاد منشور حقوق بیماران خوب، ٪14٫3 متوسط و ٪32٫1 ضعیف بود. ارتباط معنی داری بین سن، جنس، مقطع تحصیلی، رشته تحصیلی و سنوات با سطح آگاهی وجود نداشت، ولی ارتباط معنی داری بین سطح آگاهی و محل خدمت درمانگران مشاهده شد (0٫01>P).
  نتیجه گیری
  با توجه به این که مددجویان توانبخشی آسیب پذیر ترین گروه بیماران هستند و از شرایط ویژه تری نسبت به مراجعین به سایر بخش های خدمات درمانی برخوردارند، ارتقاء سطح کارایی توانبخشی و رضایت مندی مراجعین آن، مستلزم ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت به خدمات توانبخشی و حقوق مددجویان و تحقیق و طراحی راهکار های رعایت حقوق مددجویان توسط سیاست گزاران نظام خدمات سلامت و خصوصا توانبخشی است.
  کلیدواژگان: منشور حقوق بیمار، توانبخشی، مراجع، درمانگر
 • ایمان وحدت، مصطفی رستمی، فرهاد طباطبایی قمشه، ایرج عبداللهی، نیما سلیمان زاده اردبیلی صفحات 37-47
  هدف
  هدف این تحقیق بهینه کردن حرکت توانبخشی اکستنشن و فلکشن مفصل آرنج، از لحاظ اتلاف انرژی و صدمات ناشی از تنش های وارده از طرف تجهیزات حرکتی به مفاصل و اندام های درگیر در حرکت، با استفاده از بررسی تغییرات خواص ویسکوالاستیک در انجام حرکت موردنظر،به ازای تغییر سرعت انجام حرکت بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه کاربردی جمعیت آماری مختصر به 5 نفرمرد سالم بدون هیچگونه سابقه و مشکل در سیستم عصبی-عضلانی و با لحاظ کردن شاخص توده بدنی بود. بر روی این افراد تست (CPM) گشتاور پسیو توسط دستگاه ایزوکینتیک سایبکس (CYBEX) در حرکت اکستنشن و فلکشن مفصل آرنج در 4 سرعت متفاوت (75، 45، 15، 12) در 5 سیکل متوالی در دامنه حرکتی 0 تا 130 درجه، بر روی دست چپ هر فرد انجام شد و سپس اطلاعات بدست آمده از تست های انجام شده برای تحلیل و آنالیز، وارد نرم افزار ریاضی و تحلیلی (MATLAB) شد. به منظور مدل سازی حرکت و بررسی اثر خواص ویسکوالاستیک در حرکت موردنظر و هم چنین محاسبه پارامتر های بیومکانیکی از منحنی های گشتاور پسیو بدست آمده از آزمایش ها، از یک مدل مکانیکی ویسکوالاستیک پسیو سه المانی استفاده شد و برای استخراج ضرایب ویسکوز و الاستیک مدل، روابط ریاضی مدل مربوطه را با منحنی های گشتاور پسیو فیت کردیم.
  یافته ها
  افزایش میزان سرعت حرکت باعث افزایش میزان پارامتر های بیومکانیکی کار، هیسترسیس و ضرایب الاستیک، کاهش ضریب ویسکوز، افزایش میزان اتلاف انرژی و افزایش مقاومت المان های ویسکوز شد. هم چنین پاسخ مدل مکانیکی، بیانگر سازگاری عملکرد مدل موردنظر با عملکرد مکانیکی اندام های درگیر در طول حرکت بود.
  نتیجه گیری
  نتیجه این تحقیق حاکی از انجام حرکات توانبخشی در سرعت های پایین و استفاده از تجهیزات توانبخشی با نیروی مقاوم ویسکوالاستیک به منظور بهینه کردن حرکت و کاهش صدمات وارده در بافت ها و مفاصل درگیر بود.
  کلیدواژگان: مفصل آرنج، اکستنشن و فلکشن، گشتاور پسیو، ویسکوالاستیک
 • محمد عاشوری، سیده سمیه جلیل آبکنار، سعید حسن زاده، معصومه پورمحمد رضای تجریشی صفحات 48-57
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت زندگی بر سلامت روان دانش آموزان کم شنوای شهرستان های تهران بود.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر، یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان کم شنوای دوم و سوم متوسطه شهرستان های تهران تشکیل دادند. برای انتخاب آزمودنی ها از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد، به طوری که در این پژوهش 40 دانش آموز شرکت داشتند. آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه 20 نفری تقسیم شدند (یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل). گروه آزمایشی، آموزش مهارت های زندگی را در 9 جلسه دریافت کردند در حالی که به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش آزمون هوشی وکسلر بزرگسالان و پرسش نامه سلامت عمومی بود. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از تحلیل کوواریانس چندمتغیری تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بعد از مداخله، میانگین نمرات سلامت روان گروه آزمایش به طور معناداری بیشتر از گروه کنترل بود (0٫05>P). هم چنین نمرات سلامت روان گروه آزمایش در خرده مقیاس های علایم جسمانی، اضطراب، نقص در عملکرد اجتماعی و افسردگی معنادار بود (0٫05>P).
  نتیجه گیری
  برنامه آموزشی مهارت زندگی باعث بهبود سلامت روان دانش آموزان کم شنوا شد و علایم جسمانی، اضطراب، نقص در عملکرد اجتماعی و افسردگی آنان را کاهش داد. بنابراین برنامه ریزی برای ارائه آموزش مهارت زندگی به این دانش آموزان اهمیت ویژه ای دارد.
  کلیدواژگان: مهارت زندگی، سلامت روان، کم شنوا
 • الهه پاپری، میلاد بسطامی، اکرم فرهادی، معصومه حسینی، سیده صدیقه عابدینی، ایده بهمن، مرضیه محسنی، سوسن بنی هاشمی، ساناز ارژنگی، فرخنده بهجتی، کیمیا کهریزی، حسین نجم آبادی صفحات 58-64
  هدف
  عقب ماندگی ذهنی شدید تقریبا در ٪50 موارد دارای علتی ژنتیکی می باشد. در این مطالعه به منظور درک بهتر این عوامل و هم چنین کمک به انجام مشاوره ژنتیکی موثرتر، عوامل ژنتیکی این بیماری در استان بوشهر بررسی شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی که از نوع مطالعات مقطعی-کاربردی است، با کمک سازمان بهزیستی استان بوشهر از بین 200 خانواده دارای دو فرزند مبتلا به عقب ماندگی ذهنی و یا بیشتر که بیماری آنها توسط پزشک تایید شده بود، 69 خانواده با کمک روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند. سپس از تمام افراد سالم و مبتلا در خانواده های انتخاب شده خونگیری صورت گرفت.
  یافته ها
  در هیچیک از موارد بررسی شده ناهنجاری های کروموزومی مشاهده نشد. یک خانواده دچار نشانگان ایکس شکننده بود. پس از بررسی های آنالیز پیوستگی در 18 خانواده دارای فرزندان میکروسفال از نوع اتوزومی مغلوب اولیه، 6 خانواده به جایگاه های مربوطه (ام.سی.پی.اچ) پیوستگی نشان دادند. یک خانواده دچار میکروسفالی از نوع سندرمی بود. دو خانواده میکروسفال و یک خانواده دچار عقب ماندگی ذهنی از نوع غیر سندرمی و غیر میکروسفال، طرح توارث اتوزوم غالب را نشان دادند.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج بدست آمده در این بررسی ناتوانی ذهنی بسیار هتروژن می باشد و عقب ماندگی ذهنی با توارث اتوزومی مغلوب همراه با کاهش در اندازه دور سر(میکروسفالی) درصد بسیار زیادی (٪26٫09) از موارد عقب ماندگی ذهنی ژنتیکی در استان بوشهر را به خود اختصاص داده است.
  کلیدواژگان: ناتوانی ذهنی، میکروسفالی، علل ژنتیکی، بررسی کروموزومی، ناهنجاری متابولیک
 • لیلا چراغی، مهدی رهگذر، فربد فدایی، مسعود کریملو، اکبر بیگلریان صفحات 65-71
  هدف
  اسکیزوفرنیا به جهت شیوع بالا و شدت نشانه ها و عودهای مکرر مورد تاکید قرار می گیرد. در این مطالعه به تحلیل خطر بازگشت عودهای مکرر در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا به وسیله مدل های پیشامدهای بازگشتی پرداخته شده است.
  روش بررسی
  نوع مطالعه این تحقیق مشاهده ای طولی آینده نگر بوده است که در آن از اطلاعات 159 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا بستری در مرکز آموزشی-درمانی روانپزشکی رازی استفاده شده است. مدل شرطی نوع دوم و مدل شکنندگی برای تحلیل زمان ها تا عود به کار گرفته شده است. نرم افزارهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده ها SAS نسخه 9٫1 و R نسخه 2٫11٫0 بود. سطح معنی داری آزمون ها نیز 0٫05 در نظر گرفته شده است.
  یافته ها
  در مدل شرطی نوع دوم متغیرهای سن در آغاز بیماری (0٫021=P) و وضعیت تاهل (0٫001>P) تنها بر خطر وقوع عود اول بیماری دارای اثر معنی دار بودند و هیچ یک از عوامل سن در آغاز بیماری، جنسیت، وضعیت تاهل، نحوه شروع بیماری، سابقه ضربه به سر و سابقه بیماری اسکیزوفرنیا در خانواده بر خطر وقوع عود دوم اثر معنی دار نداشتند. سابقه ضربه به سر نیز تنها بر خطر وقوع عود سوم بیماری اثر معنی دار داشت (0٫020=P). در مدل شکنندگی، تنها اثر متغیرهای جنس (0٫014=P) و سابقه ضربه به سر (0٫014=P) بر خطر وقوع عودهای بعدی معنی دار شد.
  نتیجه گیری
  برخی عوامل تحت مدل شرطی نوع دوم دارای اثر معنی دار بر خطر وقوع عودهای بعدی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بودند و اثر برخی دیگر تحت مدل شکنندگی، معنی دار شد. نیاز است در پژوهش های بعدی، اثر دیگر متغیرهای پیش آگهی دهنده بر خطر وقوع یا زمان وقوع عودهای بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: اسکیزوفرنیا، عود، پیشامدهای بازگشتی، مدل شرطی نوع دوم، مدل شکنندگی
 • احمد ایزدی اجیرلو، بهمن بهمنی، علی قنبری مطلق صفحات 72-83
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف اصلاح تصویر تن و افزایش عزت نفس بیماران مبتلا به سرطان پستان پس از جراحی ماستکتومی از طریق مداخله شناختی رفتاری گروهی انجام گرفته است.
  روش بررسی
  جامعه آماری پژوهش، بیماران مبتلا به سرطان پستان 30 تا 60 ساله مراجعه کننده به بیمارستان امام حسین (ع) تهران بود که پس ازجراحی ماستکتومی تحت پرتو درمانی قرار داشته اند. اعضای گروه نمونه از طریق نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و با استفاده از گمارش تصادفی به دو گروه آزمایش (10) و کنترل (13) تقسیم شدند. اعضای هر دو گروه در پیش آزمون و پس آزمون براساس مقیاس تصویر تن و روابط هورمز و همکاران و عزت نفس آلیس پوپ مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش در معرض «مداخله شناختی رفتاری گروهی» در قالب دوازده جلسه 90 دقیقه ای (دو جلسه در هفته) قرار گرفت. پس از جمع آوری داده ها در پس آزمون، داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس با هدف حذف اثر پیش آزمون بر پس آزمون و تحلیل واریانس برای بررسی تفاوت گروه ها پردازش شد.
  یافته ها
  میانگین تصویر تن و عزت نفس در بیماران مبتلا به سرطان پستان ماستکتومی شده پس از اجرای مداخله، در گروه آزمایش بیشتر از میانگین گروه کنترل بوده و تفاوت ها از لحاظ آماری معنادار است (0٫01>P).
  نتیجه گیری
  به این ترتیب می توان نتیجه گرفت که شیوه مداخله مورد استفاده بر اصلاح تصویر تن و افزایش عزت نفس زنان ماستکتومی شده موثر بوده است.
  کلیدواژگان: تصویر تن، عزت نفس، سرطان پستان، مداخله شناختی رفتاری گروهی
 • اعظم شاهواروقی فراهانی، مجتبی عظیمیان، ماندانا فلاح پور، مسعود کریملو صفحات 84-91
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی نسخه فارسی پرسش نامه «مقیاس سنجش شدت خستگی» (FSS) در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می باشد.
  روش بررسی
  در تحقیق غیرتجربی و متدولوژیک حاضر 50 نفر (38 زن و 12 مرد) فارسی زبان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس و 30 فرد سالم (18 زن و 12 مرد) با نمونه گیری ساده و غیراحتمالی از مراجعین کلینیک سینا از سال 1380 تا 1386 انتخاب و پرسشنامه های مقیاس شدت خستگی و 36–SF را پاسخ دادند. بررسی تکرارپذیری، در دو نوبت با فاصله حداکثر 3 هفته انجام شد. همخوانی درونی آیتم ها، روایی صوری، همگرا و افتراقی پرسش نامه FSS مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  هم خوانی درونی آیتم های پرسش نامه «مقیاس سنجش شدت خستگی» با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برابر 0٫96 می باشد که نشان می دهد که آیتم های مقیاس فوق یک مفهوم را ارزیابی می کنند. همبستگی هر آیتم با آیتم های دیگر، بعد از اصلاح همپوشانی، بالاتر از حد مطلوب 0٫4 بود. ضریب ICC برای بررسی تکرارپذیری نسبی نسخه فارسی مقیاس سنجش شدت خستگی در دفعات آزمون 0٫93 و بالاتر از مقدار قابل قبول 0٫7 بود. پرسش نامه FSS و مقیاس قیاس چشمی خستگی با زیرمقیاس سرزندگی 36–SF همبستگی بالایی داشتند (0٫0001=P و 0٫73-=r و 0٫69-=r). ضریب همبستگی با سایر زیر مقیاس های 36–SF متوسط بود (0٫0001=P و 0٫65-=r تا 0٫43-=r). جهت بررسی روایی افتراقی، شدت خستگی افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با خستگی معمول افراد سالم فارسی زبان مقایسه شد. نمره کلی نسخه فارسی معادل سازی شده پرسش نامه FSS در افراد سالم (3٫23=M) نسبت به افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (5٫03=M) کمتر می باشد
  نتیجه گیری
  این یافته ها نشان می دهد که پرسش نامه FSS از پایایی و روایی خوبی برخوردار است و می توان با استفاده از آن میزان شدت خستگی افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس را بررسی نمود.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس٬ مقیاس سنجش شدت خستگی، پایایی، روایی، نسخه فارسی
 • شهرام یعقوبی، مسعود کریملو، روشنک بقایی رودسری، عنایت الله بخشی صفحات 92-99
  هدف
  یکی از متداول ترین آسیب های زانو، پارگی لیگامان متقاطع قدامی می باشد. حس تشخیص حرکت، بعد از پارگی لیگامان متقاطع قدامی دچار اختلال می شود. در این مطالعه سعی داریم با استفاده از روش ترکیبی معادلات برآوردی تعمیم یافته، که روشی کارا در تحلیل داده های همبسته می باشد به مطالعه تاثیر جراحی بازسازی و بریس عملکردی همراه با کنترل عوامل مخدوشگر در بهبود آستانه حس تشخیص حرکت بیماران با پارگی لیگامان متقاطع قدامی بپردازیم.
  روش بررسی
  این مطالعه شبه تجربی با روش نمونه گیری در دسترس بر روی 60 بیمار مبتلا به پارگی لیگامان متقاطع قدامی حاد انجام شد. به منظور ارزیابی آستانه حس تشخیص حرکت از دستگاه حرکت ممتد غیر فعال استفاده شد. این آزمون در سرعت 0٫5 درجه بر ثانیه انجام شد. متغیر پاسخ در این مطالعه آستانه حس تشخیص حرکت و متغیر های جراحی، بریس، چشم، اندام، BMI، سمت غالب، سمت ابتلا و سن نیز به عنوان متغیر های مستقل در نظر گرفته شدند. از نرم افزار R، نسخه 2٫13٫0 جهت برازش مدل GEE ترکیبی استفاده گردید.
  یافته ها
  جراحی بازسازی، در بهبود آستانه حس تشخیص حرکت بیماران موثر است. (0٫001>P و 25٫997–7٫486 و ٪95: CIو 13٫94:OR)، ولی بریس عملکردی باعث بهبود آستانه حس تشخیص حرکت نمی شود (0٫076=P و 1٫033–0٫520و ٪95:CI و 0٫73:OR). همچنین بخت قرار گرفتن آستانه حس تشخیص حرکت بیماران با سمت غالب چپ، در وضعیت نرمال، در صورتی که سمت مبتلا راست باشد 0٫019 برابر سمت چپ است (0٫001>P و 0٫035–0٫010 و ٪95:CI و 0٫019:OR) و عدم ارتباط معنی دار بین اندام بیماران و آستانه حس تشخیص حرکت نشان دهنده این است که اندام مبتلا، آستانه حس تشخیص حرکت اندام سالم را نیز تحت تاثیر قرار می دهد (0٫728=P و 1٫015–0٫806 و ٪95:CI و 0٫97:OR).
  نتیجه گیری
  از بین متغیر های موجود در مطالعه، متغیر های جراحی بازسازی، سمت ابتلا و اثر متقابل سمت ابتلا و سمت غالب رابطه معنی داری را نشان دادند.
  کلیدواژگان: آستانه حس تشخیص حرکت، لیگامان متقاطع قدامی، معادلات برآوردی تعمیم یافته ترکیبی
 • مریم مومنی، حمیدرضا طاهری صفحات 100-107
  هدف
  مطالعات تحقیقی نشان می دهند که شرکت در برنامه های اجتماعی نقش موثری در ارتقاء سلامت روانی و اجتماعی افراد کم توان ذهنی دارد. یکی از این برنامه ها، مسابقات ورزشی المپیک ویژه و برنامه های جانبی آن است. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثر برنامه های ورزشی و اجتماعی المپیک ویژه بر خودکارآمدی افراد سندرم داون می باشد.
  روش بررسی
  40نفر ورزشکار (16 دختر و 24 پسر) سندرم داون که اعضای تیمهای ملی المپیک ویژه ایران را تشکیل می دادند در این تحقیق شبه تجربی شرکت نمودند. افراد گروه کنترل نیز شامل 22 پسر و 15 دختر سندرم داون غیرورزشکار بودند که به طور تصادفی از انجمن های حمایت از افراد سندرم داون انتخاب شدند. 9 ماه شرکت در برنامه های ورزشی-اجتماعی المپیک ویژه به عنوان پروتکل تمرینی گروه تجربی در نظر گرفته شد. ابزار تحقیق نیز شامل پرسشنامه خودکارآمدی ویلرولد بود. داده ها با آزمونهای آماری کولموگروف اسمیرنوف، تی زوجی و تی مستقل تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون تی همبسته نشان داد که پس از نه ماه تمرین افزایش معنی داری در خودکارآمدی اجتماعی (0٫001>P)، و خودکارآمدی عمومی (0٫001>P) در گروه تجربی حاصل شد، در حالیکه این تغییر در گروه کنترل معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که شرکت در فعالیت های اجتماعی و ورزشی المپیک ویژه، می تواند حس خودکارآمدی را در این افراد افزایش داده و باعث گردد که در تعاملات اجتماعی شان وابستگی کمتری به والدین و دیگران داشته باشند.
  کلیدواژگان: المپیک ویژه، سندرم داون، خودکارآمدی
 • طاهره یکتایی، فرهاد طباطبایی قمشه*، لیلا پیری صفحات 108-116
  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش اصول ارگونومی بر اختلالات اسکلتی و عضلانی کاربران رایانه بهزیستی شهرستان رشت در سال 90انجام شده است.

  روش بررسی

  در این پژوهش نیمه آزمایشی 283 کاربر رایانه زن که دارای اختلالات اسکلتی و عضلانی بودند به صورت تصادفی در دوگروه آزمایش (23 نفر) و کنترل (23 نفر (قرار گرفتند. سپس برای گروه آزمایش به مدت سه ماه آموزش های نظری و عملی و مداخلات ارگونومی اجرا گردید.داده ها با استفاده از پرسش نامه نقشه بدن جمع آوری ونتایج باآزمون کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون کوواریانس تحلیل شد.

  یافته ها

  بیشترین شیوع میزان اختلالات اسکلتی-عضلانی در جامعه مورد نظر به ترتیب در زانوی راست (27٫91درصد)، گردن (27٫20درصد)، کمر و شانه راست (26٫14درصد)، زانوی چپ (25٫79درصد) و پشت (23٫67درصد) مشاهده شد. یافته های پژوهش بیانگر این است که پیش فرض همگنی شیب ها و همگنی واریانس ها تایید می گردد. آموزش های ارگونومیک منجر به کاهش معنادار اختلالات اسکلتی و عضلانی کاربران رایانه شد.

  نتیجه گیری

  براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش و آگاه کردن کاربران رایانه از اصول ارگونومیک کار با رایانه و انجام مداخلات ارگونومیک جهت تصحیح نامناسب پوسچر،کاهش زمان کار، استفاده از تکیه گاه بازو و تکیه گاه پا و انجام تمرینات کششی و تنظیم ایستگاه کاری نقش موثری در کاهش اختلالات اسکلتی و عضلانی کاربران رایانه خواهد داشت.

  کلیدواژگان: آموزش ارگونومیک، اختلالات اسکلتی و عضلانی، کاربر رایانه، نقشه بدن
 • سارا افشار، مهدی رصافیانی، سیدعلی حسینی صفحات 117-123
  هدف
  فلج مغزی یکی از شایع ترین علل ناتوانی جسمی در دوران کودکی است که منجر به مشکلات متعددی در فرد شده، سطح استقلال و مشارکت در انجام فعالیت های روزمره زندگی را کاهش می دهد. هدف این مطالعه بررسی تاثیر برنامه منزل کاردرمانی بر میزان عملکرد در فعالیت های روزمره زندگی در کودکان فلج مغزی 5 تا 12 ساله است.
  روش بررسی
  در این کارآزمایی بالینی، 48 کودک در دسترس به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. تمرینات متداول کاردرمانی طی 4 ماه برای هر دو گروه انجام شد. گروه مداخله علاوه بر آن از آموزش برنامه منزل به صورت کارگاه و جزوات آموزشی به همراه پیگیری تلفنی استفاده کردند. به منظور ارزیابی فعالیت های روزمره از آزمون مقیاس سنجش فعالیت ها در کودکان (ASK) و به منظور تجزیه و تحلیل از آزمون های t مستقل، کای اسکوئر، تست دقیق فیشر و آنالیز کوواریانس استفاده شد.
  یافته ها
  اختلاف معنادار در فعالیت های روزمره زندگی در دو گروه دیده شد (0٫001=P). در تمامی خرده مقیاس های فعالیت های روزمره زندگی-جز خرده آزمون بازی کردن(0٫05P).
  نتیجه گیری
  برنامه منزل کاردرمانی، باعث افزایش میزان فعالیت های روزمره زندگی در کودکان فلج مغزی می شود و می تواند در کنار برنامه های متداول کاردرمانی سودمند واقع شود.
  کلیدواژگان: برنامه منزل کاردرمانی، فلج مغزی، آموزش، فعالیت های روزمره زندگی
 • زهرا تمیزی، فرح دخت رنجبر، فریده یغمایی، حمید علوی مجد، مسعود فلاحی خشکناب صفحات 124-131
  هدف
  عوامل زیادی هستند که کیفیت زندگی را تحت تاثیر قرار می دهند که از جمله می توان تنش زاها و روش های مقابله ای با آنها را نام برد. بیماران اسکیزوفرنیک از انواع تنش ها رنج برده و دارای مشکلاتی در راهبردهای مقابله ای خود در برخورد با تنش زاهای زندگی هستند که می تواند روی کیفیت زندگی آنها تاثیر بگذارد. لذا شناخت راهبردهای مقابله ای آنها دارای اهمیت می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی راهبردهای مقابله ای مددجویان اسکیزوفرنیک و رابطه آن با کیفیت زندگی آنها انجام شد.
  روش بررسی
  در این پژوهش توصیفی همبستگی 90 بیمار اسکیزوفرنیک مراجعه کننده به درمانگاه های روانپزشکی بیمارستان های مراکز شهر تهران در یک مقطع زمانی 9 ماهه با پرسش نامه های: راه های مقابله ای و نسخه فارسی پرسش نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی بررسی شدند. اطلاعات با آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، تی مستقل،کروسکال والیس، من وینتنی، کای دو و ضرایب همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد اکثریت واحدهای مورد پژوهش(٪42٫1) از «راهبرد مقابله ای اجتنابی» استفاده می کردند و هم چنین اکثریت واحدهای مورد پژوهش(٪877٫8) دارای کیفیت زندگی متوسطی بودند. نتایج نشان داد که رابطه معنی داری بین میانگین نمرات کیفیت زندگی و نوع راهبردهای مقابله ای وجود دارد (0٫005=P). به طوری که، واحدهای مورد پژوهشی که بیشتر از راهبردهای مقابله ای اجتنابی استفاده کرده بودند دارای میانگین امتیاز کلی کمتری در کیفیت زندگی بودند.
  نتیجه گیری
  بین کیفیت زندگی و راهبردهای مقابله ای رابطه معنی داری وجود دارد که می توان با گنجاندن آموزش مهارت های مقابله ای در طرح درمان و توانبحشی بیماران اسکیزوفرنیک، توان آنها را در استفاده از راهبردهای مقابله ای موثر افزایش داده و کیفیت زندگی شان را ارتقاء داد.
  کلیدواژگان: اسکیزوفرنیا، کیفیت زندگی، راهبردهای مقابله ای
 • رامین شعبانی، محمدرضا نیکو، شهرام غلامرضایی، طیبه شیرمحمدی صفحات 132-139
  هدف
  این پژوهش با استفاده از یافته های اکوکاردیوگرافی به بررسی تاثیر برنامه نوتوانی قلب بر بهبود فرآیند بازسازی قلب در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری پرداخته و در نهایت نتایج بدست آمده در مردان و زنان را با یکدیگر مقایسه می کند.
  روش بررسی
  از میان 40 بیمار قلبی داوطلب، 20 بیمار قلبی (10 بیمار زن با میانگین سنی 5٫44±54٫5 و10 بیمار مرد با میانگین سنی 7٫68±53٫2) که در مرحله دوم نوتوانی قلب قرار داشتند، در برنامه نوتوانی این پژوهش مداخله ای آینده نگر شرکت کردند. برنامه تمرین شامل تمرینات ورزشی استقامتی و مقاومتی به مدت 60 دقیقه، 3 جلسه در هفته و در مجموع به مدت 2 ماه بود. قبل و بعد از برنامه نوتوانی، اکوکاردیوگرافی و آزمون ورزش در بیماران انجام شد. داده های حاصل با آزمون های آماری تی زوجی و مستقل تحلیل شد.
  یافته ها
  میزان کسر تخلیه ای در مردان از8±٪52به7٫36±٪60٫5 و در زنان از 8±٪49 به8٫22±٪58٫5 افزایش یافت. میزان اندازه پایان دیاستولی بطن چپ در مردان از6٫74±50٫26 به5٫56±45٫4 میلی متر و در زنان از 47٫87±11٫76 به8٫52±44٫62 میلی متر و میزان اندازه پایان سیستولی بطن چپ در مردان از7٫33±32٫10 به 8٫6±86٫27 میلی متر و در زنان از9٫52±33٫29 به6٫1±28٫73 میلی متر کاهش یافت. میزان کسر کوتاه شدگی بطن چپ در مردان از5٫04±٪27٫8 به 5٫28±٪38٫25 و در زنان از7٫6±٪27٫3 به 5٫5±٪36٫15 افزایش داشت (0٫001=P). لیکن آزمون آماری تی مستقل نشانگر تاثیر یکسان نوتوانی قلب در پیشگیری از بازسازی بطن چپ در هر دو جنس بود (0٫05
  نتیجه گیری
  24 جلسه برنامه نوتوانی قلب تاثیر بارزی در پیشگیری از بازسازی بطن چپ در بیماران قلبی داشت که به نظر می رسد این تاثیر در دو گروه زن و مرد یکسان است.
  کلیدواژگان: نوتوانی قلب، اکوکاردیوگرافی، تمرینات ورزشی، اندازه پایان سیستولی بطن چپ، اندازه پایان دیاستولی بطن چپ
 • ندا احمدپور، علی فرهودیان، علی عسگری، منوچهر ازخوش، امید مساح صفحات 140-146
  هدف
  مواد افیونی و مواد محرک دو گروه از مواد غیرقانونی هستند که از لحاظ ساختار شیمیایی، تاثیرات جسمانی و روانی و خطر بالقوه برای مصرف کننده، با یکدیگر تفاوت دارند. این پژوهش به دنبال آن است تا تفاوت تاثیرات سوءمصرف مواد افیونی و مواد محرک را در رفتار خشونت آمیز علیه همسران بررسی کند.
  ‍‍‍
  روش بررسی
  پژوهش کاربردی حاضر از نوع غیرتجربی و مقایسه ای است. نمونه پژوهش شامل 100 نفر از همسران افراد معتاد به مواد افیونی و مواد محرک (50 نفر مواد افیونی و 50 نفر مواد محرک) بود که به منظور دریافت کمک های حرفه ای (از مهر تا دی 90) به مراکز دولتی و غیردولتی و کمپ های استان تهران مراجعه کرده بودند. آزمودنی های هر دو گروه با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری استفاده شده برای ارزیابی میزان خشونت (روانشناختی، خشونت جنسی، مذاکره و گفتگو، خشونت فیزیکی و آسیب و صدمه) مقیاس تجدیدنظر شده تاکتیک های تعارضی (2-CTS) است. یافته ها با استفاده از تحلیل واریانس و کواریانس چند متغیره تحلیل شدند.
  یافته ها
  بعد از کنترل سن به عنوان متغیر همپراش، مصرف کنندگان مواد محرک (مخصوصا مت آمفتامین) خشونت بیشتری را نسبت به همسرانشان در مقایسه با مصرف کنندگان مواد افیونی نشان دادند (0٫001>P). هم چنین دو گروه به جز مهارت های مذاکره، تفاوت معناداری در خشونت روانی، جنسی، حمله جسمانی و آسیب و صدمه داشتند (0٫05≥P).
  نتیجه گیری
  بنظر می رسد خواص سایکوفارماکولوژی مواد محرک باعث می شود که افراد مصرف کننده مت آمفتامین خشونت بیشتری را نسبت به افراد مصرف کننده مواد افیونی داشته باشند.
  کلیدواژگان: خشونت تجربه شده در زنان، مواد افیونی، مواد محرک
 • مسعود غریب، مژگان فرهبد صفحات 147-150
  سندروم روبین اشتاین طیبی یک ناهنجاری ژنتیکی نادری است که دارای ویژگی هایی از قبیل ناهنجاری های صورت، انگشت شصت پهن در دست و پا، قد و قامت کوچک و تاخیر تکاملی (حرکتی اعم از ریز و درشت، برقراری ارتباط، حل مساله، شخصی-اجتماعی) است. هدف این مقاله، گزارش پسری 12 ماهه می باشد که به دلیل تاخیر تکامل به پزشک ارجاع شده و طی بررسی های انجام شده سندرم روبین اشتاین طیبی برای وی تشخیص داده شد و همچنین گزارش نتایج ارزیابی تکاملی با تاکید بر بخش حرکتی با استفاده از دو آزمون، پرسشنامه سنین و مراحل (ASQ) و پی بادی2 (PDMSII) بود.
  کلیدواژگان: روبین اشتاین طیبی، ارزیابی تکاملی، شصت پهن دست و پا
|
 • Hamidreza Mokhtarinia, Sedigheh Kahrizi, Mohammadali Sanjari, Mohammad Parnianpour Pages 8-19
  Objectives
  The primary aim of the present study was to study the reliability of postural stability measures during whole body dynamic conditions، so they can be used in postural stability evaluations، investigations of injury mechanisms and assessments of treatment efficacy.
  Materials and Methods
  Twelve healthy volunteers and 12 low back pain patients performed repeated trunk bending motions in eight different conditions of high and low speed، in symmetric and asymmetric planes and with or without external load. All measurements were repeated on a second session، 7-10 days later. Center of pressure (COP) data were used to calculate the standard deviation of amplitude and that of velocity in anterior-posterior and medial-lateral directions، the mean total velocity and the path length. Relative reliability was assessed using the intra class correlation coefficient (ICC) and absolute reliability using the standard error measurement، minimum detectable change and coefficient of variation.
  Results
  Results in both low back pain and healthy subjects revealed that the mean total velocity showed good to excellent reliability، with ICC ranging from 0. 6 to 0. 91. In the healthy group other parameters such as standard deviation of amplitude and standard deviation of velocity in the anterior-posterior direction showed good to excellent reliability (range: 0. 66-0. 97). In the low back pain group standard deviation of amplitude in the anterior-posterior direction in symmetric test conditions (range: 0. 61-0. 75) and standard deviation of amplitude in the medio-lateral direction in asymmetric test conditions (range: 0. 62-0. 81) were good or excellent.
  Conclusion
  Mean total velocity is suggested as a good parameter for evaluation of postural stability in dynamic situations such as lifting and complex trunk movement and also for identifying low back pain patients from healthy subjects.
  Keywords: Postural stability, Whole body dynamic, Reliability, Asymmetric movement
 • Leila Ghasisin, Sara Mirani, Mehdi Tazhibi Pages 20-27
  Objective
  The relationship between phonological awareness and phonological disorders has been considered in recent decades. Phonological awareness deficits in children with phonological disorders could be due to a deficit in phonological abilities. The present study attempts to study the phonological awareness deficits in children with phonological disorders.
  Materials and Methods
  This was a comparative and cross-sectional study. The research sample consisted of 25 children with phonological disorders and 25 normal children. Children with phonological disorders were selected by convenience sampling method and normal children were selected by matching with the disordered group. The research instruments consisted of the “phonetic information test” to determine the phonological disorders and the “phonological awareness test” to assess phonological awareness. The awareness of syllable blending and syllabification، rhyme and alliteration was also studied. The data were analyzed using SPSS-13، based on paired t-test، independent T-test and Chi-square.
  Results
  The mean score of phonological awareness in children with phonological disorders was significantly lower than normal children (P<0. 001). There was no significant difference between the two groups in terms of awareness of syllabification (P=0. 073) and syllable blending (P=0. 189). But there was a significant difference between the two groups in terms of awareness of rhyme (P<0. 001) and alliteration (P<0. 001)
  Conclusion
  The findings showed that children with phonological disorders are at a lower level than normal children in terms of phonological awareness. According to the results of this study، it can be recommended that the speech-language pathologists should consider phonological awareness when treating children with phonological disorders.
  Keywords: Phonological awareness, Phonological impairment, Farsi
 • Syed Ali Hosseini, Nazila Akbarfahimi, Masoud Gharib, Maryam Farzad Pages 28-36
  Objective
  Although considerable research has been conducted on awareness of and respect for patients'' rights in the country، few have been implemented in the rehabilitation field. The aim of this study was to investigate about the awareness rate of rehabilitation clients and therapists، about the “patients'' rights charter «in the phase of treatment.
  Materials and Methods
  This descriptive-analytic study was conducted at two university-affiliated centers of the University of Welfare and Rehabilitation Sciences، in 1389-90. 103 clients and 28 therapists were recruited by convenient sampling. Data collection was carried out using 2 forms of questionnaires: that of therapists and of clients، the reliability and validity of which were confirmed. Data were analyzed using Pearson’s correlation coefficient.
  Results
  44 female and 59 male clients as well as 20 female and 8 male therapists participated in this study. Awareness level of the clients about the» patients'' rights charter«was: 47/6% poor، 16/5% moderate and 35/9% good. There was no significant relationship between clients'' awareness with age، sex، and setting. However، significant relationship was found between the level of awareness and the education level، number of visits، and the rehabilitation unit (P<0/05). Awareness level of the therapists about the»patients'' rights charter«was: 32/1% poor، 14/3% moderate and 53/6% good. There was no significant relationship between therapists'' awareness with age، sex، degree level، and field of expertise. However، significant relationship was found between level of awareness and work location (P<0/01).
  Conclusion
  Considering the fact that rehabilitation clients are one of the most vulnerable groups، with special needs and low awareness of their rights، improving rehabilitation performance and patient satisfaction requires improvement in public awareness about rehabilitation services and client rights. as well as research on and development of strategies for following clients’ rights، by policy makers of the health care system، especially for rehabilitation services.
  Keywords: Patient's rights, Rehabilitation, Client, Therapist, Client's rights
 • Iman Vahdat, Mostafa Rostami, Farhad Tabatabai Qomshe, Iraj Abdollahi, Nima Soleymanzade Ardabili Pages 37-47
  Objective
  The goal of the present study was to improve the extension and flexion of the elbow joint for rehabilitation purposes، in terms of energy dissipation and of injuries caused by stress imposed on connective tissue by exercise equipments during force transfer، by investigation of viscoelastic property variations during change in speed of motion.
  Materials and Methods
  A sample of five men without any previous neuromuscular impairment of the elbow joint was chosen by the BMI factor. The passive continuous motion test (CPM) was performed by the CYBEX isokinetic system in the extension and flexion movements of the elbow joint of the left hand، at 4 different speeds (15، 45، 75 and120 Deg/s) during 5 consecutive cycles at the range of motion of about 0 to 130 degrees. The experimental data was exported to the MATLAB software for analysis. In order to determine viscoelastic property effects and biomechanical parameters، we used a passive viscoelastic mechanical model constructed by 3 elements for simulation، and also we used the curve fitting method to derive the elastic and viscose coefficients for the model.، .
  Results
  Results of experiments showed that by increasing the speed of motion، the value of work done، hysteresis and elastic coefficient increased and the value of viscose coefficient decreased. Also، it appeared that by increasing the speed of motion، the effect of viscose resistance on the passive torque curves increased. In addition، there was significant correlation between the action of the mechanical model and the action of the concerned limbs، during the movement.
  Conclusion
  It was concluded that in order to improve motion and to reduce imposed risks and injuries to joints and limbs، rehabilitation exercises better be performed at lower speeds and with rehabilitation equipments supported by viscoelastic resistant force.
  Keywords: Elbow joint, Extension, flexion, Passive torque, Viscoelastic
 • Mohammad Ashoori, Seyede Somayeh Jalilabkenar, Saeed Hasanzadeh, Masoumeh Pourmohamadrezatajrishi Pages 48-57
  Objective
  The purpose of the present research was to investigation of the effectiveness of life skill instruction on the mental health of students with hearing loss in Tehran province.
  Materials and Methods
  The present research was an experimental study by pre-test، post-test design with control group. The study population included of male students with hearing loss from second and third level of high schools in Tehran province. Subjects were selected by in available method. Forty students participated in the study. Subjects were divided into two groups by randomly (experimental and control group)، each of group was consisted of 20 students. Experimental group received life skill training in 9 sessions while control group did not. The instruments of present research were Wechsler Intelligence Scale for adult and General Health Questionnaire. The obtained data were statistically analyzed by Mancova.
  Results
  The findings of this research showed that there was significant increase in mental health scores of experimental group in the post intervention in comparison with control group (P<0. 05). Also mental health scores of experimental group was significantly in somatic symptoms، anxiety، deficiency in social performance and depression (P<0. 05).
  Conclusion
  The life skill instructional program led to improvement of the mental health of hearing loss students and decreased somatic symptoms، anxiety، deficiency in social performance and depression. Therefore، planning for providing of social competence instruction is of a particular importance.
  Keywords: Life skill, Mental health, Hearing loss
 • Elaheh Papari, Milad Bastami, Akram Farhadi, Masoomeh Hosseini, Seyedeh Sedigheh Abedini, Ideh Bahman, Marzieh Mohseni, Soosan Banihashemi, Sanaz Arjangi, Farkhondeh Behjati, Kimia Kahrizi, Hosein Najmabadi Pages 58-64
  Objective
  About 50% of severe to profound intellectual disabilities (ID) are caused by genetic factors. In this study we decided to investigate the genetic causes of ID in 69 Bushehrian families to provide information for genetic counseling، carrier detection، and prenatal diagnosis.
  Materials and Methods
  In this study we excluded known chromosomal abnormalities. The majority of families had more than two affected individuals. Karyotyping for each proband with physical malformations was performed. One affected member from each family was tested for FMR1 mutation and metabolic screening. Families with ID and primary microcephaly were checked for 7 known MCPH genes by linkage analysis.
  Results
  Chromosomal abnormality was not found in any of the families. One family had full mutation of CGG repeat of Fragile-X syndrome. Six out of 18 families with MCPH showed linkage to one of the MCPH loci. One family had a syndrome associated with microcephaly. Two families with microcephaly and one family with a non-syndromic form of mental retardation without microcephaly showed an autosomal dominant mode of inheritance.
  Conclusion
  According to our results genetic causes of ID are very heterogeneous and autosomal recessive primary microcephaly has an extremely high prevalence (26. 09%) in Bushehr province of Iran.
  Keywords: Intellectual disabilities, Microcephaly, Genetic causes, Chromosomal abnormalities, Metabolic abnormalities
 • Leila Cheraghi, Mehdi Rahgozar, Farbod Fadaei, Masuod Karimlou, Akbar Biglarian Pages 65-71
  Objective
  Schizophrenia is to be emphasized due to its high prevalence، severity of symptoms and frequent recurrences. In this study the hazard of recurrence of Schizophrenia was analyzed by using recurrent events models.
  Materials and Methods
  This study was an observational prospective study. Data was gathered from 159 registered schizophrenia patients at Razi Psychiatric Center. The type II conditional model and the frailty model were used for analyzing times of recurrence. SAS (version 9. 1) and R (version 2. 11. 0) were used for analysis of data. Significance level for the statistical tests was considered to be 0. 05.
  Results
  In the type II conditional model، age at onset of disease (P=0. 021) and marital status (P<0. 001) only significantly affected the hazard of the first relapse. The effects of age at onset of disease، sex، marital status، how the disease began، history of head trauma and family history of schizophrenia were not significant on the hazard of the second relapse. History of head trauma had significant effect only on the hazard of the third relapse (P=0. 020). In the frailty model only the effects of sex (P=0. 014) and history of head trauma (P=0. 014) were significant on the hazard of recurrent relapses.
  Conclusion
  The effects of some covariates on the hazard of recurrent relapses were significant under type II conditional model، and some covariates had significant effect under the frailty model. Further research is needed to investigate the effect of other prognostic factors on the hazard of recurrent relapses and time of recurrent relapses.
  Keywords: Schizophrenia, Relapse, Recurrent events, Type II conditional model, Frailty model
 • Ahmad Izadi Ajirlo, Bahman Bahmani, Ali Ghanbari Motlagh Pages 72-83
  Objective
  This study was conducted to improve the body image and self-esteem among breast cancer patients after mastectomy.
  Materials and Methods
  Our study comprised of 23 breast cancer patients in Imam Hossein Hospital، aged between 30-60 years، all of whom had undergone mastectomy and then radiotherapy. The study participants were selected through purposeful sampling and then randomly assigned to the case (10) and control (13) groups. The intervention program (cognitive behavioral group intervention) consisted of 12 sessions of intervention (2 sessions per week) each taking 90 minutes، in a 6 week process. Both group members completed the “body image and relationships scale” and the “Pope self- esteem questionnaire” before and after training. Analysis of covariance to eliminate the pretest effect on posttest results and ANOVA to determine the differences between the groups were used through SPSS 18 in this study.
  Results
  This intervention was significantly effective on improving the mean score of body image and self- esteem in the breast cancer/mastectomy patients of the case group compared to that of the control group (P<0. 01).
  Conclusion
  Thus، cognitive behavioral group intervention can be effective in improving body image and increasing self-esteem among women with breast cancer after mastectomy.
  Keywords: Body image, Self, esteem, Breast cancer, Cognitive behavioral group intervention
 • Azam Shahvarughi Farahani, Mojtaba Azimian, Mandana Fallahpour, Masoud Karimlou Pages 84-91
  Objective
  The aim of this study was to evaluate different aspects of validity and reliability of the Persian-version of Fatigue Severity Scale (FSS-P) among people with Multiple Sclerosis.
  Materials and Methods
  A sample of 50 people with Multiple Sclerosis and 30 healthy adults were included in this study. The participants were recruited from Sina clinic in Tehran between 2001 to 2007. The Fatigue Severity Scale (FSS) includes nine items developed to measure disabling fatigue and a Visual Analog Scale (VAS) to measure overall fatigue. All participants were asked to complete FSS and Short-form 36 Health Survey (SF-36) questionnaires. Test-retest reliability and Internal Consistency were assessed، using Intraclass Correlation Coefficient (ICC) and Cronbach''s alpha، respectively. Dimensionality was assessed، using item-scale correlation after correction for overlap and convergent validity، using a priori hypothesized correlations with the SF-36.
  Results
  All the participants found the FSS-P to be clear and unambiguous in pilot testing. The ICC was reported 0. 93 for the total score and 0. 88 for VAS، The Cronbach''s alpha was reported 0. 96. The total score and the VAS were significantly correlated with the SF-36 vitality subscale (r=-0. 69 and r=-0. 73 respectively). Correlations with other SF-36 subscales were at moderate level (r=-0. 43 to r=-0. 65، all P<0. 001).
  Conclusion
  Since this is the first study to translate and scale equivalent to «fatigue severity scale» in Farsi in Iran، the main features of the scale and reliability of Persian version of «fatigue severity scale» was determined and assess the validity of the study in terms of facilities and access to the sample and a preliminary report in order to design more and more research was in order next. The results of the study revealed that the FSS-P is an appropriate psychometric instrument to assess the people with Multiple Sclerosis.
  Keywords: Multiple Sclerosis, Fatigue Severity Scale, Validity, Reliability, Persian version of FSS
 • Shahram Yaghobi, Masoud Karimlou, Roshanak Baghaei Roodsari, Enayatollah Bakhshi Pages 92-99
  Objective
  Anterior cruciate ligament (ACL) tear is one of the most common knee injuries. Kinesthesia after ACL tear is impaired. In this study، using hybrid generalized estimation equations (GEE) can be efficient method in analyzing correlated data، we try to evaluate the effects of reconstruction surgery and functional brace with controlled confounding factors in improving the patients’ kinesthesia with ACL tear.
  Materials and Methods
  This Quasi-experimental study using simple non-probabilistic sampling، have been conducted on 60 patients with acute ACL tear. To evaluate of kinesthesia motion sense، continuous passive motion machine was used. The test speed was 0. 5 degrees per second. Response variable in this study was the kinesthesia motion sense. Surgical variables، brace، eyes، limbs، BMI، the dominant side، disease side and age as independent variables were considered. R 2. 13. 0 software was used for fitting hybrid GEE model.
  Results
  The reconstructive surgery in patients is effective in improving the kinesthesia. (OR: 13. 94، CI: 95%، 7. 486 - 25. 997، P<0. 001). But the functional brace does not improve the kinesthesia motion sense (OR: 0. 73، CI: 95%، 0. 52 - 1. 033، P=0. 076). The odds to get threshold of motion sense in patients with left dominant side in normal conditions، if the disease side is right، equal 0. 019 times the left side. (OR: 0. 019، CI: 95%، 0. 010 - 0. 035، P<0. 001)، and no significant relationship between patients’ limbs and kinesthesia motion sense indicates that affected limbs can also affect healthy limbs’ kinesthesia motion sense (OR: 0. 97، CI: 95%، 0. 806-1. 015، P=0. 728).
  Conclusion
  The variables included in the study، variables of reconstruction surgery، disease side، interaction of disease side and the dominant side showed a significant relationship.
  Keywords: Kinesthesia, Anterior cruciate ligament, Hybrid Generalized Estimating Equations
 • Maryam Momeni, Hamid Reza Taheri Pages 100-107
  Objective
  Literature survey has shown that participation in social programs can promote the mental and social health among intellectually disabled individuals. One of these programs is the Special Olympics (SO) and the programs related to it. The aim of this study was to investigate the effect of SO programs on self-efficacy among Iranian Special Olympians with Down Syndrome (DS).
  Materials and Methods
  In this quasi-experimental research، forty DS members of Iran''s SO national team were selected as the intervention group and 37 DS non-athletes were selected as the control group. The SO group participated in 9 months of SO specific sport programs. The “Wheeler and Ladd''s Children’s Self-Efficacy for Peer Interactions Scale” was used to collect data from the two groups before and after the 9-month long athletic programs. Data were analyzed by kolmogroff-Smirnoff، paired T and independent T tests.
  Results
  The results showed that SO programs had significant effects on the self- efficacy of the experimental group. The SO athletes were significantly (P≤0. 001) better than the control group in all sub-scales of self-efficacy.
  Conclusion
  It seems that participation in social-sport aspects of the Special Olympics programs can promote self-efficacy among this population. Generalizing such programs for DS people can help them show their abilities and provide them with self-efficacy which is necessary for living independently.
  Keywords: Special Olympics (SO), Down Syndrome (DS), Self, efficacy
 • Tahereh Yektaee, Farhad Tabatabaee Ghomshe, Leila Piri Pages 108-116
  Objective

  The aim of this study was to evaluate the education ergonomic principles on musculoskeletal disorders among computer users at Rasht welfare organization in 2011.

  Materials and Methods

  This semi-experimental study، 283 female computer users whom had musculoskeletal disorders randomly assigned into two groups. The case group were educated practically and theoretically about ergonomic issues for three months and ergonomic interventions were carried out for this group. Body map questionnaire was used for estimation of musculoskeletal disorders level and statistical analysis was performed using kolmogorov-smirnov and covariate test.

  Results

  The results of the present study showed that the highest prevalence rate of musculoskeletal disorders were reported in right knee (27. 91%)، neck region (27. 20%)، lumbar and right shoulder (24. 14%)، left knee (25. 79%)، back (23. 67%). The results of this research showed that there was homogeneity of variance and the meaning of the F covariance at the level of P≤0. 05 revealed that the education of ergonomic principles leads to a reduction of Musculoskeletal Disorders among computer users.

  Conclusion

  Education of ergonomic principles for the computer users and ergonomic interventions like correction of postures، reducing of work duration، armrest، foot rest، and cushion strengthening exercise and regulating of work station application have a significant effect on the decreasing musculoskeletal disorders prevalence among computer users.

  Keywords: Ergonomics training, Musculoskeletal disorders, Computer users, Body map
 • Sara Afshar, Mehdi Rassafiani, Seyed Ali Hosseini Pages 117-123
  Objective
  Cerebral palsy is one of the most common causes of physical disability in childhood that leads to various difficulties and reduces the level of independence and participation in activities of daily living. The aim of this study was to investigate the effects of Occupational Therapy Home Program on activities of daily living of 5–12 year-old children.
  Materials and Methods
  In this clinical trial، 48 children were selected and randomly divided into the intervention and control groups. Common practices of occupational therapy were applied for a period of 4 months for both groups. In addition، the intervention group received the Occupational Therapy Home Program in the form of workshops and educational pamphlets with telephone follow-ups. The Activities Scale for Kids (ASK) was used to assess activities of daily living، and independent t-test، chi-square test، Fisher exact test and covariance analysis were used to analyze the results.
  Results
  There was significant difference in activities of daily living between the two groups (P=0. 001). There were significant differences in all subtests of the activities of daily living (P<0. 05)، except the play subtest (P>0. 05).
  Conclusion
  Occupational Therapy Home Program increased activities of daily living of children with cerebral palsy and can be considered useful in addition to common occupational therapy programs.
  Keywords: Occupational Therapy Home Program, Cerebral palsy, Instruct, Activities of Daily Living
 • Zahra Tamizi, Farahdokht Ranjbar, Farideh Yaghmaee, Hamid Alavimajd, Masood Fallahi Khoshknab Pages 124-131
  Objectives
  Quality of life is affected by many factors including stressors and coping strategies. Schizophrenia patients suffer from numerous stresses and have difficulties in coping strategies against life stressors which in turn can influence their quality of life. So it is important that coping strategies in patients with schizophrenia be known. This study has been performed in order to appraise coping strategies in schizophrenia patient and their relationship with quality of life.
  Materials and Methods
  In this descriptive- correlational study 90 schizophrenia patients referring to psychiatry clinics of educational psychiatric hospitals in Tehran during a nine-month period were evaluated with the “World Health Organization Quality of Life Scale-Brief Version” and with “The Ways of Coping Questionnaire”. Data was analyzed by Anova، Independent T test، Kruskal Wallis، Man Whitney and chi-square tests.
  Result
  The results showed that most of the participants (42. 1%) used the «avoidance” coping strategy. The results also showed that the majority of participants (77. 8%) had an average level of quality of life. In addition، the results showed that there was a meaningful relationship between quality of life and coping strategies (P=0. 005); such that samples who used the»avoidance” coping strategy، had lower quality of life.
  Conclusion
  There was a meaningful relationship between «quality of life» and «coping strategies». Including teaching of coping skills in the treatment and rehabilitation plan of schizophrenia patients can increase their use of more effective coping strategies and to improve their quality of life.
  Keywords: Schizophrenia, Quality of life, Coping Strategies
 • Ramin Shabani, Mohammadreza Nikoo, Shahram Gholamrezaei, Tayyebeh Shirmohammadi Pages 132-139
  Objective
  Left ventricular (LV) remodeling is associated with increased morbidity and mortality; therefore، interventions that halt or reverse ventricular remodeling are expected to prevent these clinical outcomes. The aim of the study was to assess the effects of cardiac rehabilitation program on cardiac remodeling process in patients with coronary artery disease and then compare the results between men and women.
  Materials and Methods
  Among 40 cardiac patients، we studied 20 patients (10 women، aged 54. 5±5. 44 yr (mean±SD)، and 10 men aged 53. 2±7. 68 yr) who were participating in the recovery phase II of a cardiac rehabilitation program. The exercise program consisted of an endurance and resistance exercise with a duration of 60 min/session and a frequency of 3 sessions/week for 2 months. All patients underwent a complete resting echocardiography study and exercise test before and after exercise training. Data were analyzed by paired T and independent T tests.
  Results
  EF in men increased from 52%±8 to 60. 5%±7. 36 and in women from 49%±8 to 58. 5%±8. 22. LV end-diastolic diameter in men decreased from 50. 26±6. 74 to 45. 4±5. 56 mm and from 47. 87±11. 76 to 44. 62±8. 52 mm in women. LV end systolic diameter in men decreased from 33. 7±10. 32 to 27. 86±6. 8 mm and from 33. 29±9. 52 mm to 28. 73±6. 1 mm in women. FS in men increased from 27. 8%±5. 04 to 38. 25%±5. 24 and from 27. 3%±7. 6 to 36. 15%±5. 5 mm in women (P=0/001). However، there was no difference in any of the above characteristics between the two groups.
  Conclusion
  24 sessions of cardiac rehabilitation program had a significant effect on the prevention of left ventricular remodeling in both men and women patients. This effect seems to be similar in both groups.
  Keywords: Cardiac Rehabilitation, Echocardiography, Left ventricular end Systolic diameter, Left ventricular end diastolic diameter
 • Neda Ahmadpour, Ali Farhoudian, Ali Asgari, Manochehr Azkhosh, Omid Massah Pages 140-146
  Objective
  Opium and stimulants are two kinds of illegal substances which are different from each other in chemical structure، psychological and biological effects (material)، and their potential adverse effects on consumers. The present study compares the effect of abuse of each of the two (opium and stimulants) on violent behavior against wives.
  Materials and Methods
  The present study was a non-experimental and comparative study. The study sample included 100 spouses of men addicted to opium and stimulants (50 opium and 50 stimulant addicts) who attended governmental or non-governmental centers or camps in Tehran city (from October 2011 to January 2012)، in order to receive professional assistances. (Both groups of subjects were selected by convenient sampling method to ensure the compatibility with input and output data. The “revised conflict tactics scale” was used to assess the rates of violence (psychological، sexual coercion، negotiation، injury and physical assault) exerted by men. Results were analyzed using multi-variety analysis of variance and covariance.
  Results
  Results showed that after controlling the age as a covariate، consumers of stimulants (especially methamphetamine) were more violent toward their wives than were consumers of opium (P≤0. 001). There were also significant differences between the two groups in the psychological، sexual coercion، injury and physical assault subscales، but not in the negotiation subscale (P≤0. 05).
  Conclusion
  It seems that the psychopharmacological effect of stimulants leads to more violent behaviors in its consumers (especially by methamphetamine) than in consumers of opium.
  Keywords: Experienced violence, Opium substances, Stimulant substances
 • Masoud Gharib, Mojgan Farahbod Pages 147-150
  Rubinstein Taybi syndrome is a rare genetic abnormality that includes such features as facial abnormalities، broad thumbs on the hands and feet، small stature، and developmental delay (including fine and gross motor، communication، problem solving، personal-social delays). This case report represents a 12 months old male baby، was referred for his Developmental Delay، and after investigations and work up، the diagnosis confirmed as the Rubinstein Taybi Syndrome (RTS) and also، the results of developmental assessment emphasizing motor portion through the Ages and Stages Questionnaires-II (ASQ-II) and the Peabody-2 Scale (PDMSII) tests have been reviewed.
  Keywords: Rubinstein Taybi syndrome, Developmental evaluation, Broad thumbs, toes