فهرست مطالب

سفینه - پیاپی 32 (پاییز 1390)
 • پیاپی 32 (پاییز 1390)
 • ویژه نبوت
 • 200 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1391/09/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محمدحسین شهری صفحه 5
 • مقالات
 • علی رضا مختاری صفحه 12
  به منظور اثبات اهمیت و حجیت سنت، بازخوانی و تحلیل بیش از 35 تفسیر نشان می دهد که مفسران با آنکه سبب نزول آیه 7 سوره حشر را درباره فیء بنی نضیر می دانند، اما برآن اند که مفاد ذیل آیه، عام است. آرای مفسران شیعه و سنی، با اندک تفاوت در جزئیات و تعبیرات، درباره چگونگی عمومیت آیه، علت وضع قانون آورده های حضرت رسول، حیطه نفوذ این قانون و ضمانت اجرایی آن، مشترک است. هیچ مفسری بر تخصیص آیه به تقسیم فیء تصریح نکرده است. اصل راهبردی آورده های رسول اکرم (ص)، میزانی است برای مسلمانان تا دینداری خود را محک بزنند و باورها و قانونهای زندگی را براساس آن تنظیم کنند. مفسران، اطاعت بی چون و چرا و بدون تردید از آورده های حضرت رسول (ص) را نتیجه ضروری این قانون می دانند؛ چرا که پیامبر جز وحی چیزی نمی گوید و جز به خیر و صلاح، امر، و جز از شر و فساد، نهی نمی کند.
  کلیدواژگان: آیه ما آتاکم الرسول، قانون آورده های نبوی (ع)، حجیت سنت، وحی بیانی، معیار مسلمانی
 • محمدعلی باقی صفحه 33
  نویسنده برای تبیین ولایت تشریعی پیامبر (ص)، به معنای ولایت می پردازد، ولایت حقیقی را از آن خدا می داند، تبیین میرزا مهدی اصفهانی از مولویت را می آورد، ولایت تکوینی و تشریعی و تفویض این حق را از سوی خدا به دیگران به ویژه رسول خدا (ص)، می آورد که با توجه به ادله وجوب اطاعت از پیامبر و روایات دال بر تفویض امر و نهی به حضرتش، روشن می شود. محدوده این ولایت و مثالهای آن به ویژه روزه و حرمت خمر، در پی آمده است
  کلیدواژگان: نبوت، شئون پیامبر، ولایت تکوینی، ولایت تشریعی، تفویض تشریع، اصفهانی، میرزامهدی
 • علی علیزاده آقکند صفحه 63
  در میان آثار متعدد شیخ صدوق (311 - 381 ق)، کتاب النبوه از آثاری است که این شخصیت گرانمایه آن را در شرح و بسط تاریخ انبیای عظام و تحولاتی که در طول اعصار و زندگانی ایشان رخ داده، تالیف کرده و در قالب بیان احادیث مستند و با اشاره به سلسله سندی هر خدیث، به بیان مقصود خود مبادرت ورزیده است. در این مقال، به بیان نکاتی در باب معرفی کتاب النبوه، مباحثی پیرامون وجود یا عدم این کتاب، اقوال دیگران راجع به این کتاب، پرداخته شده است
  کلیدواژگان: کتاب النبوه، شیخ صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن حسین قمی، ابن بابویه
 • بخش ویژه
 • حسن رضایی هفتادر، مرتضی ولیزاده صفحه 79
  پژوهش حاضر به معرفی و نقد مقاله نوح (Noah) در دائره المعارف قرآن (Encyclopaedia of the Quran)می پردازد. ویلیام برینر (William Brinner)نویسنده مقاله، در آن به بررسی جایگاه حضرت نوح (ع)در قرآن، کتاب مقدس، قصص الانبیاء و ادیان ابراهیمی پرداخته است. مقاله یاد شده، نکات مثبتی دارد، اما برخی از مطالب مطرح شده در آن قابل نقد است. موارد نقدپذیر عبارت اند از: تکرار نام نوح (ع)در قرآن، مروری بر سوره نوح، نامشروع بودن فرزند نوح، روزه روز عاشورا و نجات عوج غول پیکر.
  کلیدواژگان: ویلیام برینر، نوح، قرآن، کتاب مقدس، قصص الانبیاء
 • ترجمه: نرگس نویسی، محمود دریابیگیان صفحه 97
 • معرفی کتاب
 • علی رمضانی صفحه 153
 • نکته پژوهشی
 • سیدابراهیم سیدعلوی صفحه 160
 • حمید سلیم گندمی صفحه 166
 • موجز المقالات
 • محمدم خازن صفحه 193
|
 • Alireza Mokhtari Page 12
  to prove the importance and authenticity of sunna, reviewing over 35 commentary books clarifies verse 7 from Sura Hashr is about Bani Nazir, admits the context of it refers to public. Shia and Sunnite commenters, with a little difference in their comments and details, have applying some rules by prophet, the domain of them. This law is a criterion for Muslim to check their beliefs upon and organize obeying the laws of prophet obligatory because the holy prophet Saied nothing but revelation and did not think of anything but his nations elevation, salvation and propriety.
 • Mohammad Ali Baghi Page 33
  in the present article the author explains the meaning of villayah, believing it is for God only, bringing Esfahanis explanations for villayah. He introduces villayah something endowed God giving to whomever He desires. God gave His villayah to Prophet which proves Prophet should be followed. In addition, the domain of this villayah and its special examples like fasting and wine-forbiddance are explained.
 • Ali Alizade Aghkand Page 63
  among various works of Sheikh Saduq (311-381 lunar calendar), Al_ Nobovah book is one of the greatest books written about life story of infallibles. He used authentic traditions and the chain of narrators for each tradition to credit his book.In this article, some points about this book, discussions about existence or non_ existence of this book, others’ideas about this book have been collected.
 • Hasan Rezaee Haftaader, Morteza Valizadeh Page 79
  the present study reviews an article written about Noah (p.b.u.h.) from encyclopedia of the Quran. William Brinner, the author of this article focuses on the statues of Noah (p.b.u.h.) in Quran and Scriptures, prophets’ life stories and Abrahamic religions. The mentioned article includes positive aspects as well as some disputable aspects, such as repetition of Noahs name in Quran, a review over Noahs Sura, Noah's illegal child, fasting on Ashuras day, and saving enormous Auj ebn onough.