فهرست مطالب

پژوهش های آموزش و یادگیری - شماره 1 (بهار و تابستان 1390)
 • شماره 1 (بهار و تابستان 1390)
 • تاریخ انتشار: 1390/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • عبدالعباس ظهیری، منیجه شهنی ییلاق، جمال حقیقی مبارکه صفحه 1
  هدف پژوهش حاضر، آزمایش برازندگی مدل پیشنهادی معادلات ساختاری روابط مستقیم و غیر مستقیم، عملکرد تحصیلی قبلی و انجام تکالیف خانه با عملکرد تحصیلی بعدی با میانجی گری خودکارآمدی برای یادگیری و مسئولیت پذیری ادراک شده برای یادگیری در دانش آموزان دختر و پسر دبیرستان های شهر اهواز است. این پژوهش در دو مرحله؛ مطالعه مقدماتی و اصلی انجام شد. هدف مطالعه مقدماتی، بررسی ویژگی های روان سنجی (پایایی و روایی) پرسشنامه ها بود. در این مرحله از تحقیق 130 دانش آموز دختر و پسر دبیرستانی از بین نواحی چهارگانه آموزش و پرورش شهر اهواز برای تکمیل پرسشنامه ها به صورت تصادفی چند مرحله ای، انتخاب شدند. در مرحله اول، پایایی و روایی ابزارها مورد بررسی قرار گرفت و در مرحله دوم تحقیق نیز 400 دانش آموز (200 دختر و 200 پسر) دبیرستانی شهر اهواز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به منظور آزمون فرضیه ها و برازش مدل پیشنهادی، انتخاب شدند. بر اساس نتایج پژوهش، مدل پیشنهادی معادلات ساختاری روابط علی متغیرهای مذکور، از برازش قابل قبولی برخوردار بود. با وجود این، برای این که مدل مذکور به طور مناسبی با داده ها برازش یابد، اصلاح مدل و حذف مسیرهای غیر معنی دار، ضروری به نظر می رسید. اکثر شاخص های برازندگی از انطباق کامل مدل اصلاح شده با داده ها حکایت داشت. در مدل پیشنهادی پژوهش، بین مسیرهای مستقیم عملکرد تحصیلی قبلی و بعدی، عملکرد تحصیلی قبلی و خودکارآمدی برای یادگیری، عملکرد تحصیلی قبلی و انجام تکالیف خانه، انجام تکالیف خانه و خودکارآمدی برای یادگیری، انجام تکالیف خانه و عملکرد تحصیلی بعدی، خودکارآمدی برای یادگیری و عملکرد تحصیلی بعدی، رابطه معنی دار مشاهده شد ولی مسیرهای مربوط به مسئولیت پذیری، معنی دار نبودند.
  کلیدواژگان: عملکرد تحصیلی، انجام تکالیف خانه، خودکارآمدی برای یادگیری، مسئولیت پذیری ادراک شده برای یادگیری، مدل سازی معادلات ساختاری
 • مسعود غلامعلی لواسانی، هیمن خضری آذر، جواد امانی، صابر علیزاده صفحه 25
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نیازهای روان شناختی اساسی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان با واسطه گری سبک های هویت (اطلاعاتی، هنجاری و مغشوش/ اجتنابی) با استفاده از مدل معادلات ساختاری، بوده است. بدین منظور 330 نفر از دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه ارومیه (166 پسر و 164 دختر) با استفاده از نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای، انتخاب شده و به پرسشنامه نیازهای روانی اساسی لاگواردیا و همکاران (2000) و سبک های هویت برزونسکی (1992) پاسخ دادند. یافته های به دست آمده نشان داد؛ نیازهای روان شناختی اساسی، اثر مستقیم مثبت و معنادار بر سبک هویت اطلاعاتی، هنجاری و اثر مستقیم منفی بر سبک هویت مغشوش داشته و از طریق این متغیرها (سبک های هویت) به صورت غیر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی، اثر می گذارند هم چنین نیازهای روان شناختی اساسی اثر مستقیم مثبت و معنادار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان داشته است. اثر مستقیم سبک هویت اطلاعاتی بر پیشرفت تحصیلی مثبت و معنادار اما اثر سبک هویت هنجاری بر پیشرفت تحصیلی، منفی و معنادار بود. اثر مستقیم سبک هویت مغشوش/ اجتنابی نیز بر پیشرفت تحصیلی، معنادار نبود. در مجموع یافته ها، نقش نیازهای روان شناختی اساسی و سبک-های هویت در پیشرفت تحصیلی را تایید می کنند.
  کلیدواژگان: نیازهای روانشناختی، سبک های هویت، پیشرفت تحصیلی
 • محمدرضا یوسف زاده، یحیی معروفی، علی اصغر رضایی، محترم قبادی صفحه 39
  هدف کلی پژوهش، بررسی تاثیر روش تدریس کاوشگری بر پرورش مهارت های تفکر فلسفی دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی بوده است. روش تحقیق، شبه آزمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش نیز کلیه ی دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی شهرستان بهار در سال تحصیلی 89-88 بوده اند. حجم جامعه آماری 1120 نفر (620 دختر و 500 پسر) می-باشد. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، نمونه ای با حجم 96 نفر (52 دختر و 44 پسر) از دو مدرسه در چهار کلاس، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته، سنجش تفکر فلسفی بوده است. روایی ابزار از طریق روایی محتوایی بر اساس دیدگاه متخصصان و پایایی آن، از طریق آلفای کرونباخ، ضریب 79/0 بوده است. داده های گردآوری شده با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون های؛ تی در گروه های مستقل و تحلیل واریانس دو طرفه، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که؛ بین میانگین مهارت های تفکر فلسفی دانش آموزان گروه های کنترل و آزمایش، تفاوت معنی دار وجود دارد. تفکر فلسفی و مولفه های تشکیل دهنده آن در دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی که در درس علوم با روش تدریس کاوشگری، آموزش دیده اند، بیشتر از دانش آموزانی است که با روش تدریس سنتی، آموزش دیده اند بنابراین روش تدریس کاوشگری، موجب افزایش مهارت های تفکر فلسفی دانش آموزان در گروه آزمایش، شده است هم چنین نتایج پژوهش نشان داد؛ به استثنای مولفه جامعیت، بین مهارت های تفکر فلسفی و مولفه های تشکیل دهنده آن در، بین دانش آموزان دختر و پسر گروه آزمایش، تفاوت معنی دار وجود ندارد.
  کلیدواژگان: روش کاوشگری، مهارت های تفکر فلسفی، پایه ی پنجم ابتدایی
 • محبوبه البرزی، محمد خیر صفحه 53
  تعاملات معلمان با دانش آموزان از مهم ترین عوامل در محیط یادگیری است که تاثیر به سزایی بر خودپنداری دانش آموزان دارد. بدین منظور هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک های تعاملی معلمان با خودپنداری دانش آموزان بود. از کلیه دانش آموزان پایه چهارم و پنجم ابتدایی شهرستان شیراز، نمونه ای مشتمل بر 263 دانش آموز(145پسر و 118 دختر) در دامنه سنی؛ 9-12 سال به صورت خوشه ایمرحله ای، انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های؛ تعامل معلم و دانش آموز و توصیف خود، استفاده گردید. پرسشنامه تعامل معلم و دانش آموز، هشت ویژگی رفتاری معلم را از دیدگاه دانش آموز، ارزیابی می کند و پرسشنامه توصیف خود نیز خودپنداری را در هفت بعد مجزا و یک بعد کلی، مورد سنجش قرار می دهد. روایی پرسشنامه های مذکور در پژوهش حاضر برمبنای روش های؛ تحلیل عاملی و همبستگی با آزمون های مشابه و پایایی با روش های؛ آلفای کرونباخ و بازآزمایی، محاسبه و ضرائب مطلوب، به دست آمد. تحلیل های آماری نشان داد؛ خودپنداری دانش آموزان توسط سبک های تعاملی، پیش بینی می گردد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نیز حاکی از آن بود که ازمیان ابعاد مختلف سبک های تعاملی معلم، بعد راهنمایی پیش بینی کننده مثبت و بعد سخت گیری، پیش بینی کننده منفی و معنادار، خودپنداری دانش آموزان بوده است. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد؛ بین خود پنداری علمی و همکاری، همبستگی مثبت و معنادار و بین خودپنداری علمی و تسلط، همبستگی منفی و معنادار وجود دارد هم چنین تفاوت های معنادار آماری بین دختران و پسران، در سبک های تعاملی معلمان و ابعاد خودپنداری وجود داشت.
  کلیدواژگان: سبک های تعاملی معلم، خود پنداری علمی، خود پنداری غیرعلمی
 • ناصر شیربگی صفحه 67
  هدف تحقیق حاضر، تعیین نوع نگرش دانشجویان نسبت به تحقیق و ارتباط آن با باورهای خودکارآمدی تحقیق، بود. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی و تعداد 260 تن از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان به عنوان نمونه تحقیق با استفاده از نمونه گیری طبقه ای، انتخاب شدند. دو پرسشنامه نگرش به تحقیق و خودکارآمدی تحقیق به عنوان ابزار، مورد استفاده قرار گرفت که روایی و پایایی آن ها در مطالعه مقدماتی، تایید شد. یافته ها نشان داد؛ دانشجویان دختر نگرانی کم تری در زمینه سختی های اجرای تحقیق نسبت به همتایان پسر خود داشتند هم چنین بیشترین نگرش مثبت به تحقیق، مربوط به دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی بود و در مقابل دانشجویان دانشکده علوم انسانی، احساس اضطراب بیشتری برای اجرای تحقیق، نسبت به دانشجویان سایر دانشکده ها، داشتند. در مجموع، دانشجویان به فایده و سودمندی تحقیق در مشاغل آتی به میزان بالا، اعتقاد داشتند و هم چنین میزان اضطراب کمی را از خود در زمینه انجام فعالیت های پژوهشی، بروز دادند. دانشجویان پسر نسبت به دختران، بیشتر اطمینان داشتند که از مهارت های خودکارآمدی تحقیق، برخوردارند. تحلیل ها نشان داد؛ دانشجویان دانشکده فنی و مهندسی از اطمینان بالاتری نسبت به دانشجویان سایر دانشکده ها در زمینه مهارت های خودکارآمدی تحقیق، برخوردار بودند. در مقابل دانشجویان دانشکده ادبیات و علوم انسانی در پایین ترین رده اطمینان از مهارت های خودکارآمدی در تحقیق در مقایسه با دانشجویان سایر دانشکده ها، قرار داشتند. مهم ترین مهارت هایی که دانشجویان، سطح اطمینان بالایی در مورد آن از خود نشان دادند، به ترتیب؛ «مهارت های رایانه ای و آماری تحقیق و مهارت های نوشتاری و ارائه تحقیق»، بوده است. در مقابل، «مهارت های کاربرد اخلاق و رویه های تحقیق» و «مهارت های طراحی تحقیق» به ترتیب، در سطح پایینی از اطمینان و خودکارآمدی، از دیدگاه دانشجویان، قرار داشته اند.
  کلیدواژگان: نگرش به تحقیق، باورهای خودکارآمدی، آموزش تحقیق
 • علی خادمی صفحه 81
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی مشخصات روان سنجی مقیاس ویژگی های اخلاقی در دانش آموزان دبیرستانی، بوده است. برای این منظور از دانش آموزان دبیرستانی شهر ارومیه نمونه ای به تعداد 693 نفر به شیوه نمونه گیری تصادفی، انتخاب و مقیاس 72 سئوالی ویژگی های اخلاقی محقق ساخته که طیف آن پنچ گزینه ای بوده است، برای آن ها اجرا گردید. جهت استخراج عوامل، از روش تحلیل عوامل اصلی استفاده و دو عامل بزرگ اخلاق، شامل؛ عامل درونی و بیرونی، استخراج گردید. عامل اول، هشت متغیر؛ اخلاق بر مبنای قانون، قراردادهای اخلاقی، اخلاق همگانی، فرامن، طرح واره های اخلاقی، اخلاق مذهبی با تاکید بر اسلام، حساسیت اخلاقی و مهارت های اجرایی اخلاقی و عامل دوم، چهار متغیر؛ اخلاق بر مبنای تنبیه، پاداش، تایید دیگران و یادگیری را در بر می گرفت. این دو عامل در مجموع 96/56 درصد از واریانس را تبیین نمود. در تعیین روایی مقیاس، ضریب همبستگی بین نمرات آزمون لیند و عامل درونی مقیاس ویژگی های اخلاقی برابر با 79/0، ضریب همبستگی بین نمرات آزمون لیند و عامل بیرونی مقیاس ویژگی های اخلاقی برابر با 68/0 و ضریب همبستگی بین نمرات آزمون لیند و کل مقیاس ویژگی های اخلاقی برابر با 71/0 بوده است. جهت تعیین پایایی مقیاس، از ضریب آلفای کرونباخ، استفاده شده است. پایایی کل پرسشنامه برابر با 74/0، پایایی عامل یک پرسشنامه برابر با 88/0 و پایایی عامل دو پرسشنامه نیز برابر با 67/0 بوده است. مقایسه آزمودنی های پسر و دختر، نشان داد که در خرده مقیاس های اخلاق بر مبنای؛ تنبیه، پاداش، مذهب و حساسیت اخلاقی بین دانش آموزان پسر و دختر، تفاوت معنادار وجود دارد.
  کلیدواژگان: خصوصیات اخلاقی، ویژگی های روان سنجی، دانش آموزان دبیرستانی
 • سید محمد میرکمالی، فاطمه نارنجی ثانی، فرنوش اعلامی صفحه 93
  پژوهش حاضر به بررسی فرهنگ کارآمدی گروهی و رابطه آن با عملکرد معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران می پردازد. پژوهش در حیطه، پژوهش های توصیفی و از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری، کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران در سال تحصیلی89-88 و نمونه آماری نیز شامل 140 نفر بوده که به روش خوشه ایچندمرحله ای، انتخاب شده اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه کارآمدی گروهی گودارد و همکاران (2000) و هم چنین فرم ارزیابی عملکرد آموزش و پرورش ایران، بوده است. یافته های پژوهش نشان داد؛ میان فرهنگ کارآمدی گروهی و خرده مقیاس های آن (تحلیل وظیفه و شایستگی تدریس) با عملکرد معلمان، رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد. نتایج آزمون T و تحلیل واریانس، حاکی از آن بود که از نظر جنسیت و سابقه کار، بین فرهنگ کارآمدی گروهی معلمان، تفاوت معنادار وجود ندارد در حالی که از نظر مدرک تحصیلی، این تفاوت معنادار بوده است. نتایج تحلیل رگرسیون نیز بیانگر آن است که با ورود همزمان فرهنگ کارآمدی گروهی، خرده مقیاس ها و مولفه های آن ها، در حدود 53/0 درصد تغییرات مربوط به عملکرد فردی معلمان را می توان پیش بینی و تبیین نمود.
  کلیدواژگان: فرهنگ کارآمدی گروهی، عملکرد معلمان، مدارس ابتدایی
 • مهدی سبحانی نژاد، کیوان فردایی بنام، احمد عابدی صفحه 109
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش بازسازی اسنادی در تغییر نگرش منفی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اصفهان، نسبت به درس ریاضی انجام شده است. جهت نمونه گیری آزمودنی ها، طی دو مرحله، ابتدا؛ 300 نفر از دانش آموزان دختر دوره راهنمایی شهر اصفهان با روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای و تصادفی ساده انتخاب و مقیاس نگرش ریاضی، بر روی آن ها اجرا گردید سپس در مرحله دوم، تعداد60 نفر از آزمودنی های فوق که دارای نگرش منفی نسبت به ریاضی بودند، شناسایی و پس از همتا سازی به صورت تصادفی در دو گروه 30 نفری آزمایش وکنترل قرار داده شدند. تحلیل آماری داده ها در سطح توصیفی با استفاده از شاخص های متناسب و هم چنین در سطح استنباطی با بهره گیری از آزمون؛ تحلیل واریانس با اندازه گیرهای مکرر، به منظور بررسی تفاوت معنادار سه دسته نمرات؛ پیش آزمون، پس آزمون و آزمون پیگیری، انجام شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین نگرش دانش آموزان دختر نسبت به درس ریاضی در پیش آزمون با مرحله پس آزمون و مرحله پیگیری، تفاوت معنادار وجود دارد (417/74=F، 001/0=Sig) به گونه ای که می توان تاثیر جلسات بازسازی اسنادی در تغییر نگرش دانش آموزان دختر دوره راهنمایی را مثبت، ارزیابی نمود.
  کلیدواژگان: بازسازی اسنادی، نگرش، درس ریاضی، دوره راهنمایی، دختر
|
 • Page 1
  The objective of the present study was testing the fitness of the suggested model based on direct and indirect relationship structural equations for relationship of prior academic performance and homework assignments with current academic performance, with mediating role of self-efficacy for perceived learning and responsibility in male and female high school students in Ahwaz.. This study was conducted in two stages: primary and main studies. The purpose of the primary study was to survey the psychometric features (reliability and validity) of Self-efficacy for questionnaire.. In this step of the study, 130 male and female high school students were selected randomly through multiple-stage random sampling method. These students were chosen from four educational districts in Ahwaz to fill the questionnaires. In the first stage reliability and validity of tools and scales was investigated and in the second step 400 students (200 male and 200 female) of Ahwaz high schools were selected through multi-stage random sampling in order to test the hypotheses and fitness of proposed model. According to the results, the proposed model based on casual relationship structural equations on mentioned variables had an acceptable fitness regarding the fitness indices. Although, in order to make mentioned model well fitted to data removing the insignificant and meaningless paths and modifying the model seemed to be necessary. Most of the analysi's indices showed a complete fitness of modified model to data. In proposed model of the study there was significant relationship between direct paths of previous and current academic performance, previous academic performance and self-efficacy for learning, previous academic performance and homework assignment, homework assignment and self-efficacy for learning, homework assignment and current academic performance, self-efficacy for learning and current academic performance, but paths related to responsibility were not significant.
  Keywords: Academic performance, Homework assignments, Self, efficacy for Learning, Responsibility, Perceived for learning, Structural equation modeling
 • Masoud Gholamali Lavasani, Himan Khezri Azar, Javad Amani, Saber Alizadeh Page 25
  This research aimed at studying the influence of basic psychological needs on academic achievement taking into account the meditational effects of identity styles. 330 students (166 males and 164 females) were selected using cluster sampling and answered to the basic psychological needs (La Guardia, et al. 2000) and identity styles (Berzonsky, 1992) questionnaires. Path analysis revealed that basic psychological needs exerted a direct, significant influence upon identity styles and academic achievement. In addition, basic psychological needs exerted an indirect one upon students’ academic achievement through the mediation of identity styles. Results indicated informational style had a positive direct influence upon academic achievement, while normal style influenced academic achievement in a negative correlation (p<0.05). The direct influence of Diffuse / avoidant style on academic achievement was not significant. In general, this study emphasized the influences of basic psychological needs and identity styles on academic achievement.
  Keywords: psychological needs, identity styles, academic achievement
 • D.R. Mohammad Reza Yousefzadeh, D.R. Yahya Marofi, Ali Asghar Rezaee, Mohtaram Ghobadi Page 39
  The main purpose of this paper is survey of inquiry teaching method influence on growth of fifth grade students’ philosophical thinking skills. Method of this re-search is quasi – experimental. Statistical population is all of the fifth grade stu-dents in Bahar town in 88-89 academic year. The statistical population include 1020 students (620 girls and 500 boys). In this study by using of clustering sam-pling method a sample with number of 96 students including 52 girls and 44 boys from two schools were selected in four classrooms. The data gathering tool was researcher-made questionnaire for measurement of psychological thinking. Deter-mination of validity of tool and questionnaire was done through expert's viewpoints in form of content validity and its reliability was about 0.79% through alpha Cronbach method. Collected data were analyzed through t-tests and descriptive statistics indices within independent groups and mutual variance analysis. Findings showed that there is significant difference between average philosophical thinking skills of students in control and experimental groups. Philosophical thinking and its components in fifth grade students whom are familiar with inquiry method in experimental science is more than that of students trained by traditional teaching method. Therefore, inquiry teaching method increases student's philosophical thinking skills in experimental groups. Moreover, research findings indicate that in experimental group, there are not any significant differences between philosophical thinking skills and their components among girl and boy students except comprehensiveness feature.
  Keywords: Inquiry teaching method, Philosophical thinking skills, fifth grade student
 • Page 53
  Teacher's interaction and communication with students is one of the most important factors in learning environment which has significant and considerable influence on self concept of students. The purpose of the present study was investigation of relationship between academic self-concept and teacher communication styles in a sample of primary school students. For this purpose 263 (145 boys and 118 girls) fourth and fifth grade students in age range of 9 to 12 years old were selected randomly as the sample in form of multiple-stage clustering sampling method. The instruments were Questionnaire on Teacher Interaction (QTI) and Self Descriptive Questionnaire (SDQ). QTI evaluates eight characteristics of teacher from student's viewpoints and SDQ assesses self-concept in seven separate dimensions and one general dimension. Reliability of the mentioned questionnaire was obtained based on factor analysis and correlation with similar tests and its validity was determined through Chronbach alpha and retesting while desirable coefficients were resulted. Statistical analysis showed that self-concept of students is determined by interaction styles. In other words, dimension of leadership was significant positive predictor and dimension of severity and rigidity was negative predictor of self concept in students. Results of Pearson correlation also demonstrated a positive and significant relation between academic self concept and cooperation and negative significant correlation between academic self concept and dominance. Moreover there were statistical significant differences between boys and girls in self concept and teacher communication styles.
  Keywords: Teacher interaction styles, Academic self concept, Non academic self concept
 • Dr. Naser Shirbagi Page 67
  The main purpose of this study was to determine student's attitudes towards re-search and its relation to their beliefs on the self-efficiency of research. A descriptive research method was applied using a survey of 260 Kurdistan university graduate students who were selected by stratified sampling technique. Two questionnaires on their attitude towards research and self-efficacy were administered as the research tools. By conducting a pilot study the validity and reliability of the questionnaires was confirmed. Results showed that female students are less concerned about the difficulties of research than their male counterparts. Moreover, the most positive attitudes towards research belonged to the faculty of technical and engineering’s students. In contrast, faculty of Humanities’ students had higher degree of anxiety concerning doing researches. Generally, students believed in high levels of usefulness and benefits of research activities in their future occupations and indicated low degree of anxiety concerning conducting researches. Male students were more convinced than female students that they possess self-efficacy skills. According to analysis students in the Faculty of Humanities appeared at the lowest category of confi-dence regarding their research self-efficacy skills compared with other faculties’ students while faculty of technical and engineering’s students had the highest level of that. The most important skills from the student’s point of view were respectively: "research computer and analyzing skill" and "writing and presenting skills". In contrast, "application of ethical issues and research procedure" and "research designing skills" had the lowest level of self-confidence and self-efficacy from their viewpoint.
  Keywords: Attiude toward research, Research self, efficacy believes, Research educatio
 • Ali Khademi Page 81
  The aim of this research was to inquiry psychometrics specifications of ethical characteristics scale in high school students. For this purpose, a sample of 693 students of high school in Oumieh was selected by cluster-stratified- randomly sampling. Five-choice 72-question scale inventories prepared by the researcher were used for assessment of moral characteristics. For extracting factors main factor analysis was applied and two main factors of morality including external and internal factors were indicated. The first factor included 8 variables (morality based on law, ethical contract, universal ethical principles, super ego, cognitive schemas, Islamic religious ethical principles, ethical sensitivity & motivation, ethical administrative skills) and second factor involved four variables (ethics based on punishment, viscerotonia, confirmation of others, observational learning). These factors analysis totally explained 56/96% of variance. For determination of validity in this scale, use correlation of Lind inventory scales with first factor equal to 0/79%, second factor equal to 0/68%, and total scale equal to 0/71%. For determination of reliability in this scale, Cronbach alpha was used and showed 0/88% for factor 1, 0/67% for factor 2, 0/74% for total scale. Data analysis showed that there is significant difference in micro ethics based on punishment, viscerotonia, religious principles and ethical sensitivity.
  Keywords: Ethical Characteristics, Psychometrics Specifications, High School Students
 • Seyed Mohammad Mirkamali, Fatemeh Narenji Sani, Farnoosh Alami Page 93
  The present research proceeds with examining the relation between collective effi-ciency culture and primary school teacher performance in Tehran City. This re-search is considered to a descriptive study of a correlation type. Our statistical population consists of primary school teachers of the city of Tehran. The sample size consists of 140 randomly selected teachers. Research tools consist of Godard et al (2000) collective efficiency questionnaire and Iran Ministry of Education Performance Appraisal form. Study results show that collective efficiency culture and its micro scales (task analysis and teaching competence) have a positive and significant relation with the teachers’ performance. T-Test and Variance Analysis results indicate that in terms of gender and work experience there is no difference between teacher's collective efficiency culture; while in terms of educational degree, a meaningful and significant difference exists. Regression analysis results show that with the simultaneous entrance of collective efficiency culture and its micro scales and elements, around 0.53Percent changes related to teacher individual performance can be determined using these factors, and the remaining 47 percent are related to other components.
  Keywords: collective efficiency culture, teacher's performance, primary schools
 • Page 109
  Current research is aimed to study influence of attributive restructuring test on changing negative attitude of girls in grade of middle school to math in Isfahan Province. To achieve this purpose, sampling of testable has been devoted in 2 parts. In the first step, 300 girl students were chosen through multi-stage cluster random sampling and then attitude of scale to math was tested on them. And in the next stage, 60 students of testable who have negative attitude to math were chosen and after randomly equalization they were controlled and tested in two groups composed of 30 students. Statistical analysis of data was conducted in descriptive level through use of appropriate indices and in deductive level through testing variance analysis by re-measurements in order to survey significant differences between three types of scores: pretest, posttest and test track. Results of survey suggest that there is significant difference between girl students attitude towards math in pretest, posttest and test track (sig= 0.001, F= 74.417) as influence of attributive restructuring sessions on changing girl student's negative attitude to math are evaluated as positive.
  Keywords: Attributive reconstructing, Attitude, Math, Middle School, girls, Influence