فهرست مطالب

 • پیاپی 50 (دی 1390)
 • مدیریت و پیشرفت
 • تاریخ انتشار: 1390/10/11
 • تعداد عناوین: 28
|
 • سعید خدامرادی، محمد وزین کریمیان، محمد علی میرزا کوچک شیرازی صفحه 1
  در ایران، درصد بالایی از محصولات و خدمات توسط شرکت های هلدینگ تولید می شوند ولی اینگونه شرکت ها هنوز ناشناخته باقی مانده اند. عوامل متعددی وجود دارند که می توانند انگیزه هایی برای تشکیل شرکت های هلدینگ باشنداما با توجه به تفاوت های بنیادی میان شرکت های هلدینگ عمودی، افقی و مختلط تشخیص عوامل و اولویت بندی آن ها به تفکیک برای این سه نوع هلدینگ انجام گرفته است. عوامل موثر در تشکیل شرکت های هلدینگ در سه گروه عوامل مدیریتی، مالی و حقوقی طبقه بندی شده اند.
  با توجه به منابع علمی و نتایج تحقیقات در زمینه عوامل موثر در تشکیل شرکت های هلدینگ ابتدااین عوامل از دیدگاه مدیران شرکت های هلدینگ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گروه بندی سپس اثرگذاری ان عوامل بر تشکیل شرکتهای هولدینگ مورد بررسی قرار گرفته است.اولویت بندی عوامل نیز با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی انجام شده است.در هردو مورد از پرسشنامه محقق ساخته بهره گرفته ایم بر اساس نظرات واطلاعات جمع اوری شده سه گروه عوامل- عوامل مدیریتی، عوامل مالی و عوامل حقوقی- در تشکیل هر سه نوع شرکت های هلدینگ موثر تشخیص داده شده اند. همچنین دریافتیم که اجزای این عوامل و اولویت بندی آن ها در سه نوع شرکت هلدینگ متفاوت می باشد.
  کلیدواژگان: هلدینگ عمودی، هلدینگ افقی، هلدینگ مختلط، تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
 • محمد فتحیان، علیرضا جهانی صفحه 17
  رونق روز افزون فنآوری اطلاعات و ارتباطات و تاثیر گسترده آن بر تمامی شئون جامعه از جمله کار و شغل، موجب بروز پدیده کار از راه دور یا همان دور کاری گشته است. دور کاری در اغلب کشور های توسعه یافته رواج یافته و ارزش افزوده بسیاری را برای این جوامع به همراه داشته است. لازم است تا کشورهای در حال توسعه نیز برای بهره مندی از مزایای گوناگون آن اقدام نمایند. هدف از این مقاله ارائه مدلی جهت ارزیابی جنبه های گوناگون و موانع موثر تحقق دور کاری در سازمان های دولتی ایران می باشد. برخی از این موانع شامل فقدان مهارتهای دورکاری، کمبود تجربه لازم در کارکنان، مقاومت در برابر تغییر فرهنگ سازمانی، عدم وجود سیاستهای حمایتی و توجه دولت به امر دورکاری، عدم وجود قوانین مناسب، عدم توجه به پیشرفت فناوری اطلاعات در کشور و توسعه زیر ساختها، کمبود امنیت مناسب جهت تبادل اطلاعات و مستندات کاری، وجود ذهنیت محافظه کار و دیدگاه رسمی نسبت به کار، کمبود مهارتهای فناوری اطلاعات و همچنین نگرانی از بعضی معضلات و مشکلات محتمل اجتماعی می باشد.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات و ارتباطات، دور کاری، نیروی کار فناوری اطلاعات
 • دکترسعید خدامرادی، سید احمد حسینی، ذبیح ا& داودآبادی صفحه 31
  دو متغیراقتصادی نرخ تسعیر ارز و تورم از عوامل بالقوه ایجاد کننده ریسک برای سهام شرکتهای فعال در صنعت روغن نباتی هستند. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر دو متغیر تغییرات نرخ تسعیر ارزوتورم بربازدهی سهام شرکتهای فعال در صنعت روغن نباتی است که برای رسیدن به این هدف دوره زمانی 1370 تا 83 مورد بررسی قرار داده شد. متغیرهای منتخب عبارتند از نوسان نرخ تسعیر ارز، نرخ تورم و بازدهی سهام شرکتهای فعال در صنعت روغن نباتی که این متغیرها بصورت فصلی محاسبه شدند. رابطه بین متغیر ها با استفاده از دو مدل تاخیری و هم زمان مورد بررسی قرار گرفتند و برای برآورد ضرایب مدل تصریح شده از رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه تاخیری مثبت بین نوسانات نرخ تسعیر ارز و بازدهی سهام بود همچنین بین نرخ تورم و بازده واقعی سهام رابطه معکوس وجود داشته و رابطه مثبت بین تورم در فصل گذشته و بازده سهام شرکتهای فعال درصنعت روغن نباتی مشهود بود. در نتیجه سهام شرکتهای صنعت مذکور در معرض ریسک نوسانات نرخ تسعیر ارز و تورم هستند واگر شرکتهای این صنعت بخواهند از طریق انتشار سهام اقدام به تامین مالی نمایند ناگزیرند به طریقی برای سهام خود جذابیت ایجاد نمایند.
  کلیدواژگان: نرخ تسعیر ارز، تورم، بازدهی سهام، بورس اوراق بهادار، صنعت روغن نباتی
 • حسن قالیباف اصل، هاجر کمالی صفحه 43
  کسب سود مازاد از استراتژی های شتاب و معکوس نشان دهنده قابلیت پیش بینی بازده سهام است، ینابراین در مقابل تئوری بازار کارا که می گوید سرمایه گذاران با استفاده از قیمتهای تاریخی نمی توانند بازده های اضافی به دست آورند، قرار می گیرد. هدف این مقاله بررسی قابلیت سوددهی استراتژی های شتاب و معکوس برحسب افق های زمانی کوتاه مدت و میان مدت است.برای این منظور داده های 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره پنج ساله تحقیق (از ابتدای سال 1381 تا انتهای سال 1385) مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران اثر شتاب در کوتاه مدت قابل مشاهده است ولی اثر معکوس مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: استراتژی شتاب، استراتژی معکوس، بازار کارا، سهام برنده، سهام بازنده
 • کاوه مهرانی، آرش تحریری صفحه 51
  اهمیت اطلاعات در پیش بینی بازده سهام، محققان را بر آن داشته تا به دنبال متغیرها و شاخص هایی باشند که ارتباط معنی دار با بازده سهام دارند. این اطلاعات می تواند به دو دسته اطلاعات مالی که قابل استخراج از صورت های مالی بوده و اطلاعات غیر مالی تقسیم شود. نتایج به دست آمده از تحقیقات انجام شده در این زمینه تایید می کند که اطلاعات مالی و غیر مالی هر دو بر بازده سهام موثر هستند.
  هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه بین اطلاعات حسابداری و بازده سهام برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1384 می باشد. فنون آماری استفاده شده در این تحقیق شامل تحلیل همبستگی و رگرسیون است. در این تحقیق یک نمره ترکیبی مالی برای پوشش چهار ویژگی مهم شرکت یعنی سودآوری، کارایی عملیاتی، نقدینگی و سودهای تقسیمی و اهرم ها طراحی شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشترین همبستگی نمره ترکیبی با بازده یک سال بعد می باشد. همچنین رابطه معنی داری بین این نمره و سایر سطوح بازده مورد استفاده در این پژوهش وجود دارد. همچنین شرکت های موفق (با نمره ترکیبی بالا) بازده بیشتری نسبت به شرکت های نا موفق (با نمره ترکیبی پایین) کسب کردند. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که شدت رابطه بین بازده یک سال بعد و نمره ترکیبی از شدت رابطه بین بازده یک سال بعد و بازده سال جاری بیشتر است بدین ترتیب نمره ترکیبی قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری برای بازده آتی در مقایسه با بازده جاری دارد. اما بطورکلی دو متغیر نمره ترکیبی و بازده سال جاری می توانند 10.5 درصد تغییرات بازده سال بعد را توجیه نمایند.
  کلیدواژگان: تحلیل بنیادی، علائم بنیادی، بازده سهام، شاخص (نمره) اف، صورت های مالی
 • محمد فتحیان، عاطفه شیخ صفحه 71
  امروزه با افزایش رقابت و تغییرات غیر قابل پیش بینی در عرصه کسب و کار، سازمان ها به منظور کسب مزایای رقابتی در دستیابی به اهداف سازمانی و موفقیت در کسب و کار، باید چابک عمل نمایند. این قابلیت به سازمان ها کمک می کند تا تغییرات غیر قابل پیش بینی را به منظور دستیابی به موقعیت بهتر در بازار رقابتی و بهبود چرخه زمانی در فعالیت های مدیریتی، کشف کرده و به آن پاسخ دهند.
  چابکی عبارتست از مجموعه توانمندی ها و شایستگی ها که باعث بقا و پیشرفت سازمان در محیط کسب و کار می شود. در این مقاله با توجه به مدل های مفهومی چابکی، پرسشنامه ای طراحی و به منظور تعیین سطح چابکی شرکت ها، میان شرکت های کوچک و متوسط (SME) توزیع گشته است. پس از دسته بندی شرکت ها در سه سطح چابک، نیمه چابک و غیر چابک، نقش فناوری اطلاعات بر چابکی با توجه به پرسشنامه ارسال شده برای مدیران شرکت ها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که فناوری اطلاعات نقش مهمی را در چابک نمودن این شرکت ها ایفا می کند.
  کلیدواژگان: چابکی، سازمان چابک، شرکت های کوچک و متوسط، فناوری اطلاعات
 • ابوالحسن فقیهی، حسن زارعی متین، غلامرضا جندقی، سید محمد مهدی موسوی صفحه 97
  هدف اساسی انجام این پژوهش، مطالعه ای پیمایشی در خصوص رابطه معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان است. بدین منظور پرسشنامه استانداردی با آلفای کرونباخ 87/0 برای معنویت در کار و آلفای کرونباخ 82/0 برای توانمندسازی کارکنان میان 251 نفر از کارکنان ستاد مرکزی شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی ایران در تهران توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده در قالب آزمون آماری همبستگی پیرسون نشان داد که همبستگی معنادار و مثبت (با ضریب همبستگی 739/0) میان معنویت در کار و توانمندسازی کارکنان وجود دارد.
  کلیدواژگان: معنویت درکار، توانمندسازی کارکنان، کارمعنادار، احساس همبستگی، احساس همراستایی ارزش ها
 • عبدالرضا بیگی نیا، سید مهدی الوانی، اصغر گلشن صفحه 113
  تحقیق حاضر با هدف بررسی «تاثیر پذیرش فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان، در شرکت ملی صنایع پتروشیمی»، انجام شده است. جامعه آماری تحقیق(N) شامل 505 نفر بوده که با استفاده از فرمول جامعه محدود نمونه ای(n) به حجم 177 نفر برآورد شد. از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و با بهره گیری از روش رگرسیون چند متغیره گام به گام، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که «پذیرش فناوری اطلاعات» (استفاده حقیقی از اطلاعات) اثر قابل توجهی بر «چابکی سازمان» دارد. همچنین از میان سه متغیر بیرونی یعنی «تجربه استفاده کننده، حمایت سازمانی و کیفیت اطلاعات»؛ اثر تجربه استفاده کننده بر برداشت ذهنی کارکنان در مورد سهولت استفاده و سودمندی فناوری اطلاعات؛ بیش از دو متغیر دیگر یعنی «حمایت سازمانی و کیفیت اطلاعات» بود.
  کلیدواژگان: پذیرش فناوری اطلاعات، چابکی سازمان، شرکت ملی صنایع پتروشیمی
 • رضا راعی، علیرضا سارنج، حجت الله انصاری صفحه 131
  یکی از ناهنجاری های بازار سهام که کارایی بازار را نقض می کند، وجود بازگشت به میانگین در قیمت سهام است. بازگشت به میانگین به معنای آن است که حرکت های قیمتی در بازار سهام تمایل دارند در دوره های طولانی مدت ماهیانه و سالیانه یکدیگر را خنثی نمایند. این تحقیق به بررسی وجود بازگشت به میانگین در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به این منظور با استفاده از دو آزمون ریشه واحد و خودهمبستگی، بازگشت به میانگین در سه شاخص قیمت، بازده نقدی و قیمت و پنجاه شرکت فعال تر در دوره های زمانی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل نشان می دهد آزمون ریشه واحد، بازگشت به میانگین در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران را تایید می نماید. اما در پذیرش این پدیده با استفاده از آزمون خودهمبستگی باید احتیاط نمود.
  کلیدواژگان: گشت تصادفی، بازگشت به میانگین، بازار کارا، آزمون ریشه واحد، آزمون خودهمبستگی
 • مسعود ملایی، محمد جواد شیخ، سعید خدامرادی صفحه 143
  امروزه مدیریت ریسک به همان اندازه کسب حداکثر بازده برای سرمایه گذاران مهم و حیاتی است، لذا بررسی مدل ها و ابزارهای مدیریت ریسک برای سرمایه گذاران سودمند و قابل توجه است. این مطالعه به دنبال آن است تا با استفاده از دو روش الگوریتم بهینه سازی محلی و سراسری، و با تکیه بر مدل های مدیریت ریسک مارکویتز، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی، اوزان بهینه پرتفوی ها را با هدف حداقل کردن ریسک در سطوح مختلف بازده یافته، مرزهای کارای آن را رسم کرده و مورد مقایسه قرار دهد. یکی از روش های تجزیه و تحلیل ویژگی های پرتفوی و انتخاب اوزان بهینه، رسم مرزهای کارا می باشد که از این طریق می توان رفتار پرتفوی ها را در سطوح اطمینان مختلف بررسی کرد. برای این منظور پس از آزمون نرمال بودن توزیع بازده شرکتهای انتخاب شده، مدل های برنامه ریزی غیر خطی پارامتریک برای هر سه مدل مدیریت ریسک معرفی شده و با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی«مینیمم سازی محدودیت دار» نرم افزار Matlab (تابع بهینه سازی بر اساس روش گرادیان) و الگوریتم تبرید شبیه سازی شده مرزهای کارا رسم و مورد مقایسه قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، مدل مارکویتز، ارزش در معرض ریسک، ارزش در معرض ریسک احتمالی، مرزهای کارا، الگوریتم تبرید شبیه سازی شده
 • اسدالله کردناییج، قدرت الله باقری، محمدرضا زالی، زهرا گلدار صفحه 165
  این پژوهش درصدد بررسی رابطه بین سبک رهبری مربیان زن ورزشی کشور و موفقیت آنها درسطح لیگ برتر و لیگ دسته یک باشگاه های ایران در رشته های تیمی والیبال، فوتسال، هندبال و بسکتبال می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سبک رهبری تشویقی- استدلالی و سبک رهبری مشارکتی مربیان زن ورزشی کشور با میزان موفقیت آنها رابطه معنی داری وجود دارد اما بین سبک رهبری دستوری و سبک رهبری تفویضی با میزان موفقیت مربیان زن ورزشی کشور همبستگی وجود ندارد.همچنین سبک های استدلالی– تشویقی، سبک تفویضی و سبک دستوری به عنوان سبک های فرعی(جایگزین) و سبک مشارکتی (سبک اصلی) مربیان موفق زن کشور در رشته های والیبال و فوتسال است. حال آنکه در رشته هندبال سبک مشارکتی به عنوان سبک اصلی است و سبک های دستوری،استدلالی تشویقی و تفویضی به ترتیب سبک های فرعی مربیان هندبال به شمار می آیند. در رشته بسکتبال، سبک دستوری به عنوان سبک اصلی رهبری مربیان زن می باشد اما سبک های استدلالی- تشویقی،مشارکتی و تفویضی به ترتیب سبک های فرعی(جانشین) مربیان بسکتبال تلقی می گردند. به هر حال نتایج پژوهش نشان می دهد که سبک اصلی(یا غالب) رهبری حدود 70 درصد از مربیان زن ورزشی کشور، سبک مشارکتی است.
  کلیدواژگان: سبک رهبری، موفقیت، مربیان زن، ورزش
 • محسن گل پرور، نفیسه وکیلی، سید حمید آتش پور صفحه 177
  این پژوهش با هدف بررسی نقش تعدیل کننده دشواری هدف در رابطه بین رهبری تحول گرا با رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی به مرحله اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش را کارکنان هولدینگ صنایع و معادن شرکت احیاء سپاهان تشکیل دادند که از بین آنها 329 نفر به شیوه ی نمونه گیری دو مرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه های پژوهش شامل پرسشنامه 22 سوالی رهبری تحولی (با چهار زیر مقیاس موسوم به اهداف گروهی، حمایت شخصی، الگوی نقش هوشمندانه و انتظارات عملکرد بالا)، پرسشنامه 8 سوالی تعهد عاطفی، پرسشنامه 9 سوالی رفتار شهروندی سازمانی و پرسشنامه 4 سوالی دشواری هدف بودند. داده های حاصل از پرسشنامه ها از طریق همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی (در این تحلیل ابعاد رهبری تحولی بعنوان متغیر پیش بین، دشواری هدف بعنوان متغیر تعدیل کننده و رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی بعنوان متغیرهای ملاک در نظر گرفته شده اند) مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیلها نشان داد که دشواری هدف رابطه دو بعد از رهبری تحولی یعنی حمایت شخصی و انتظارات عملکرد بالا را با رفتار شهروندی سازمانی تعدیل می نماید. اما در حوزه رابطه بین ابعاد رهبری تحولی با تعهد عاطفی، دشواری هدف فقط رابطه حمایت شخصی را با تعهد عاطفی تعدیل می نمود. تعدیل های مورد اشاره بدین معنی است که در دو گروه دشواری اهداف بالا و پائین، رابطه ابعاد رهبری تحولی یاد شده با رفتار شهروندی سازمانی و تعهد عاطفی متفاوت است.
  کلیدواژگان: رهبری تحولی، دشواری هدف، رفتار شهروندی سازمانی، تعهد عاطفی
 • هوشنگ تقی زاده، زین، العابدین صادقی باروجی صفحه 191
  در این مقاله وضعیت مدیریت برون سپاری در شرکت پالایش نفت تبریز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. به همین منظور، بعد از مطالعات نظری، مولفه-هایی حهت ارزیابی وضعیت مدیریت برون سپاری شناسایی و فرضیه های تحقیق تدوین شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان شاغل در حوزه برون سپاری شرکت پالایش نفت تبریز است که تعداد کل آنها 45 نفر می باشد. بر اساس جدول مورگان تعداد 42 نفر بعنوان نمونه انتخاب شده است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده و پس از تعیین روایی و پایایی ابزار ساخته شده، پرسشنامه مذکور در بین اعضای جامعه آماری توزیع شده است. سپس پرسشنامه ها جمع آوری و داده های مربوطه استخراج و تجزیه و تحلیل گردیده است. بر اساس مجموع یافته های تحقیق نتیجه گیری شده است که وضعیت مدیریت برون سپاری شرکت با لحاظ نمودن مولفه-های نظام برنامه ریزی، ساختار سازمانی، منابع انسانی و نظام ارزیابی، در حد متوسط و حول میانگین می باشد. در نهایت پیشنهاد های عملی برای بهبود وضعیت مدیریت برون سپاری در حوزه چهار مولفه مذکور ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: برون سپاری، مدیریت برون سپاری، نظام برنامه ریزی، ساختار سازمانی، مدیریت منابع انسانی، نظام ارزیابی
 • سعید صفری، عبدالرضا بیگی نیا، محمد رشیدی فرد صفحه 207
  تعالی سازمانی چند سالی است جایگاه مناسبی در میان سازمان های کشورمان پیدا کرده است، از استانداردهای قوی و برتر مدیریت در صحنه جهانی بشمار می رود. تعهد سازمانی نیز یکی از ویژگی های تعالی سازمانی می باشد. افزایش تعهد کارکنان نسبت به وظایفشان، مستقیما بر رضایت مشتریان از خدمات و محصولات تاثیرگذاشته و باعث افزایش سهم بازار، افزایش سود و در نتیجه موجب رشد، توسعه و تعالی سازمان می-گردد. در تحقیق حاضر سعی شده است تعالی و تعهد سازمانی از نظر دیدگاه های مختلف مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین تعهد سازمانی و تعالی سازمانی و نیز تشخیص مرتبط ترین بعد تعهد سازمانی با تعالی سازمانی پی ریزی شده است. قلمرو مکانی تحقیق حاضر، کلیه سازمان های استان آذربایجان شرقی یا شعب و نمایندگی آنها در سطح استان که در سال 1387 در جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی ایران حضور داشته اند، می باشد و از روش های آماری تجزیه و تحلیل همبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و چندگانه، همبستگی کانونی و آزمون فریدمن و آمارهای توصیفی چون جداول فراوانی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین تعهد عاطفی و تعالی سازمانی ارتباط مستقیم و معنی داری وجود دارد. در حالیکه بین تعهد مستمر و تعهد هنجاری با تعالی سازمانی ارتباطی مشاهده نشد. بر اساس یافته های بدست آمده از تحقیق، پیشنهاد می شود، مدیرانی که مدل های تعالی سازمانی را جهت شناسایی نقاط قوت و نواحی نیازمند بهبود در سازمان بکار می گیرند، در تدوین برنامه ها و طراحی سیستم های مدیریت کیفیت، متغیرهای مرتبط با تعهد عاطفی و عوامل تاثیرگذار بر آن را همچون متغیرهای مدل های تعالی مد نظر قرار دهند.
  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت فراگیر، تعهد سازمانی، تعالی سازمانی، مدل بنیاد اروپائی مدیریت کیفیت(EFQM)، جایزه ملی بهره وری و تعالی سازمانی ایر
 • مالک طهوری، صفر فضلی، سعید یاورزاده صفحه 227
  در این مقاله متد جدیدی برای غربالگری و رتبه بندی سهام بر اساس تکنیک های بهینه سازی چند معیاره فازی ارائه شده است. در متد پیشنهادی دو معیار اصلی برای انتخاب سهام مناسب مورد استفاده قرار می گیرد. مورد اول آن از نسبت های مالی شرکت ها بدست آمده و نشان دهنده سلامت مالی شرکت ها می باشد. دومین معیار مورد بررسی معیار موفقیت بازار شرکت ها می باشد که با استفاده از قیمت سهام شرکت ها در دوره های مختلف بدست می آید. با استفاده از این مقادیر و متد جدید پیشنهادی که بر اساس نزدیکی این دو معیار عمل می-نماید، به غربالگری سهام پرداخته می شود.در مدل پیشنهادی وزن معیارهای تصمیم با استفاده از متد جدید بهینه سازی چند معیاره محاسبه می گردد. متد پیشنهادی در مورد 29 شرکت فعال صنعت داروسازی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، بکارگرفته شده است. نشان داده می شود که متد پیشنهادی امکان انتخاب گروه کوچکی از سهام های خوب که مشخصه آنها انطباق بالای عملکرد مالی با موفقیت بازار است را ایجاد می نماید. این متد از انتخاب شرکت هایی که موفقیتشان بر اساس مواردی مانند شایعات و اطلاعات نا درست است جلوگیری می نماید. در نهایت مشخص گردید که از میان 29 شرکت در نظر گرفته شده شرکت های داروسازی کوثر، فرآورده های تزریقی، داروسازی لقمان،داروسازی امین، روز دارو و داروسازی ابوریحان در مجموعه غربال شده قرار می گیرند. از بین شرکت های فوق شرکت داروسازی لقمان به عنوان قابل اطمینان ترین شرکت برای سرمایه گذاری انتخاب گردید.
  کلیدواژگان: غربالگری سهام، بهینه سازی چند معیاره فازی، بازار بورس
 • طیبه امیرخان، عسل آغاز صفحه 245
  در این مقاله تاثیر ادراک افراد از رعایت عدالت سازمانی بر هویت سازمانی آنان، بررسی شده است. برای سنجش عدالت سازمانی سه بعد عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای مورد نظر قرار گرفته و برای سنجش هویت سازمانی عوامل عضویت، وفاداری و شباهت لحاظ گردیده است که بعد از تحلیل داده ها و انجام تحلیل عاملی، ابعاد هویت سازمانی در هم ادغام شده و به دو بعد عضویت و وفاداری کاهش یافتند. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و از لحاظ زمانی یک تحقیق مقطعی به حساب می آید. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان سه دانشگاه معتبر تهران، علامه -طباطبایی و تربیت مدرس تشکیل می دهند و داده های این تحقیق توسط پرسشنامه جمع آوری شده است. همچنین برای بررسی تاثیر ادراک افراد از رعایت عدالت سازمانی بر هویت سازمانی آنان از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عدالت سازمانی بر هویت کارکنان تاثیر گذار است. همچنین یافته های پژوهش نشان می دهد که در این سه دانشگاه، عدالت و هر سه بعد آن یعنی عدالت توزیعی، عدالت رویه ای و عدالت مراوده ای از وضعیت نامطلوبی برخوردارند، هویت سازمانی و بعد وفاداری دارای وضعیت متوسطی هستند و عامل عضویت وضعیت مناسبی دارد
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت مراوده ای، هویت سازمانی
 • عیسی نیازی، اسمعیل ابونوری صفحه 263
  در مورد رتبه بندی دانشگاه ها و اینکه رتبه بندی باید چگونه انجام شود، توافق نظر چندانی وجود ندارد و بسیاری اعتقاد دارند که رتبه بندی باعث رقابت ناسالم بین دانشگاه ها شده و دانشگاه ها تلاش می کنند فعالیت خود را بر اساس معیارهای رتبه بندی تنظیم نمایند؛ تا از این طریق بتوانند رتبه خود را بالا نگه دارند. در مقابل بعضی از صاحبنظران دیدگاه مقابلی را مطرح می-نمایند و اظهار می دارند که رتبه بندی باعث بهبود کیفیت موسسات آموزش عالی و دانشگاه ها خواهد شد. در این مقاله که حاصل یک طرح پژوهشی است، دانشگاه های مازندران، گیلان، تهران، تربیت مدرس و فردوسی بر اساس زیرساخت های مدیریت دانش رتبه بندی شدند. برای انجام این پژوهش توصیفی، مقطعی و کاربردی از پرسشنامه استفاده شد که پس از سنجش روایی و پایایی بر اساس نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده سهمیه ای بین 346 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های مورد مطالعه توزیع گردید. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای SPSS16 و LISREL8.5 صورت گرفته است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که رتبه بندی کلی دانشگاه های منتخب بر اساس زیرساختهای مدیریت دانش به ترتیب زیر می باشد: 1- دانشگاه فردوسی، 2- دانشگاه تربیت مدرس، 3- دانشگاه تهران، 4- دانشگاه گیلان و 5- دانشگاه مازندران.
  کلیدواژگان: رتبه بندی، زیرساخت های مدیریت دانش، تحلیل معادلات ساختاری
 • سعید صفری، عبد المجید پولادرگ، محمد کاظمی برزی صفحه 287
  ارتقاء کشور و بهره وری ملی در سایه کار و تلاش میسرخواهد شد و زمانی می توان به این هدف والا دست یافت که مایه اصلی این تلاش یعنی مجموع انسانهای تلاشگر،کارطلب و مجهز به وجدانهای بیدار در جامعه موجود باشد. منابع غنی طبیعی، فرصتهای گسترده تولید و صحنه های بکر عمل هیچ یک به ثمر نخواهد رسید مگر آنکه وجدانهای کاری در جامعه ترویج و ارزش کار در آحاد جامعه درونی شده باشد، لذا می طلبد جهت توسعه و پیشرفت جامعه، نیروی انسانی ماهر وکارآزموده، رعایت وجدان کاری را سرلوحه فعالیتهای خود قرار داده و در جهت رسیدن به نظم اجتماعی و بهره وری جامعه از آن غفلت نورزد. اما آنچه که در فضای تصمیم گیری برای افزایش وجدان کاری کارکنان بسیار حائز اهمیت می باشد، توجه به این نکته است که که باید بر کدام عوامل تاثیر گذار بر این مقوله و به چه میزان تاکید گردد؟ لذا در این مقاله که نتیجه یک پژوهش انجام گرفته در واحد بین الملل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است، سعی شده با استفاده از مدل فرایند تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) به این سوال پاسخ داده شود. بدین منظور در مرحله اول با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و تحقیقاتی که تا کنون پیرامون موضوع وجدان کاری صورت گرفته، مجموعه کاملی از عوامل موثر بر وجدان کاری مورد بررسی و استخراج قرار گرفته و در مرحله بعد نیز با استفاده از مدل سه شاخگی و در قالب پیمایش دلفی -که در بین اساتید رشته مدیریت انجام شده است - عوامل استخراج شده در هر یک از سه شاخه ساختار، زمینه و محتوا دسته بندی گردید و سپس با استفاده از تکنیک AHP که یکی از مهمترین فنون تصمیم گیری چند شاخصه است، اقدام به اولویت بندی مولفه های مذکور گردیده است.
  کلیدواژگان: وجدان، وجدان کاری، مدل سه شاخگی، عوامل موثر بر وجدان کاری، تکنیک تحلیل سلسله مراتبی
 • غلامرضا جندقی، حسن زارعی متین، علی حمیدی زاده، فاطمه حاج کریمی صفحه 315
  هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه سبک رهبری با هوش سازمانی و شناسایی سبک شایسته میباشد. بدین منظور برای تعیین سبک رهبری از مدل سه عاملی ارئه شده توسط بس و آولیو استفاده شده است. رهبری تحول آفرین، رهبری تبادلی و عدم مداخلهگر سه سبک مطرح شده در این مدل میباشند. همچنین برای سنجش هوش سازمانی از مدل ارائه شده توسط آلبرخت استفاده گردیده است. در یک بررسی توصیفی پیمایشی، از بین ادارات دولتی شهر قم تعداد شش اداره به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شده و سپس کار نمونه برداری تصادفی از بین این ادارات انجام پذیرفت که در نهایت از مجموع 296 کارمند 172 نفر پاسخگوی سوالات پرسشنامه بودند. اطلاعات جمعآوری شده مورد تجزیه و تحلیل گرفته و نتایج حاصل نشان دهنده آن است که بین سبک رهبری تحول آفرین و هوش سازمانی رابطه مستقیم وجود دارد و همچنین بین سبک رهبری عدم مداخلهگر و هوش سازمانی رابطه غیر مستقیم وجود دارد. بدین ترتیب بر اساس نتایج بدست آمده سبک رهبری تحول آفرین، سبکی شایسته میباشد.
  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین، رهبری تبادلی، رهبری عدم مداخله گر، هوش سازمانی
 • علی حسین کشاورزی، سید احمد حسینی، لیلا حیدری نسب، علی اصغر آمده صفحه 329
  امروزه توجه به سرمایه اجتماعی ضرورتی بیش از پیش پیدا کرده و تحقیقات نشان دهنده آن است که مدیریت و بهبود چنین سرمایه ای در جوامع و سازمان ها مزیت های برجسته ای را به همراه دارد. سازمان ها می توانند با تقویت این سرمایه، کارآیی سایر منابع را در جهت اهداف خود افزایش دهند. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و توانمندسازی روان شناختی کارکنان در سطح استانداری قم انجام شده است. در این راستا ارتباط میان ابعاد ساختاری، ارتباطی، و شناختی سرمایه اجتماعی با توانمندسازی روان شناختی کارکنان با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن و رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین ابعاد ساختاری، شناختی و رابطه ای سرمایه اجتماعی با توانمندسازی روان شناختی کارکنان همبستگی وجود دارد،که بیشترین همبستگی مربوط به بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی با توانمندسازی روان شناختی بود.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، بعدساختاری سرمایه اجتماعی، بعد رابطه ای سرمایه اجتماعی، بعد شناختی سرمایه اجتماعی، توانمندسازی روان شناختی
 • سید احمد حسینی، علی حسین کشاورزی، فرجام زارع، امین عربی صفحه 345

  رفتار شهروندی سازمانی در بر گیرنده رفتارهایی است که افراد از طرف سازمان، هیچ گونه اجباری جهت انجام آنها ندارند.از طرفی با توجه به اینکه رفتار شهروندی سازمانی، فرایندی درون سازمانی بوده و متاثر از عوامل سازمانی نظیر حمایت و پشتیبانی مدیریت، مکانیزمهای پاداش، فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی، کیفیت زندگی کاری و... است؛ به نظر می رسد بررسی نقش و اثر این عوامل در فرایند آن می تواند موجب بهبود،تسهیل و تسریع پیامدهای مرتبط با اهداف رفتار شهروندی سازمانی گردد. بنابراین، بررسی ارتباط بین مولفه های کیفیت زندگی کاری همچون حقوق و دستمزد منصفانه، امنیت شغلی، فرصت آموزش و مشارکت داشتن در تصمیم گیری ها با رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان فارس، هدف اصلی مقاله حاضر بوده است. جامعه آماری تحقیق، شامل 170 نفر از کارکنان شرکت گاز می باشد که از این جامعه آماری، 103 نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری داده، پرسشنامه می باشد. در این تحقیق از دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی استفاده گردیده است. جهت سنجش روایی پرسشنامه ها از نظرات اساتید صاحب نظر در این زمینه استفاده گردید که نظرات آنها در مورد روایی پرسشنامه ها مطلوب و مثبت بود و همچنین در رابطه با پایایی، از فرمول آلفای کرونباخ استفاه گردید که در نهایت پایایی پرسشنامه کیفیت زندگی کاری، 88.3 و پایایی پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی برابر با 90.3 بود.

 • مهرداد مدهوشی، ایثار باتمان قلیچ صفحه 359
  هدف مقاله مطالعه تاثیر اجرای سیستم پیشنهادات روی سه جنبه اصلی یادگیری سازمانی یعنی کسب دانش، توزیع دانش و بکارگیری دانش است. چون یادگیری سازمانی اهمیت زیادی در سازمان های دانش محور پیدا کرده است. لذا مدیران مایل هستند بدانند کدام روش ها و سیستم های مدیریتی، یادگیری سازمانی را در سازمان هایشان تسهیل می نماید. ما در حال ورود به عصری هستیم که بکارگیری دانش، عامل اصلی ایجاد ارزش افزوده و تولید ثروت است. بنابراین مدیران به شدت علاقه مند کشف روش ها و سیستم های مدیریتی موثری هستند که حداکثر ارزش افزوده از دانش را ایجاد می کند. شرکت هایی که سیستم پیشنهاد اثر بخشی داشته اند، دریافته اند که کارکنان ایده های بزرگی دارند که می تواند موجب کاهش هزینه، افزایش درآمد، بهبود کارایی یا کیفیت بهتر محصول گردد. با در نظر گرفتن تاثیرات قابل ملاحظه سیستم پیشنهادات روی جنبه های مختلف سازمان و با توجه به اهمیت یادگیری سازمانی به عنوان فرایند ایجاد ارزش افزود، از دانش در سه مرحله «کسب دانش» و «توزیع دانش» و «بکارگیری دانش»، تصمیم گرفتیم، تاثیر سیستم پیشنهادات روی یادگیری سازمانی را ارزیابی نماییم. بنابراین شرکت پترو شیمی شهید تند گویان که سیستم پیشنهادات آن توسط شرکت TUV-Nord آلمان «تایید» گردیده، برای مطالعه انتخاب شد. این شرکت 28000 پیشنهاد را در کمتر از 4 سال راه اندازی سیستم توسط کارکنان خود دریافت کرده است که شاخص خوبی برای اجرای سیستم پیشنهادات محسوب می شود. در این بررسی از روش آماری «مدل معادلات ساختاری» استفاده شده که نرم افزار اصلی برای این منظور LISREL 8.53 بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق به طور خلاصه در زیر می آید. تاثیرات مستقیم سیستم پیشنهادات روی بهبود مستمر، 68/0، روی توانایی حل مساله 72/0، روی تعهدات سازمانی 52/0، روی کسب دانش 57/0، روی توزیع دانش 66/0، روی بکارگیری دانش 63/0، و جمع تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم سیستم پیشنهادات روی کسب دانش 60/0، روی توزیع دانش 70/0 و روی بکارگیری دانش 68/0 و روی یادگیری سازمانی 66/0 بوده است.
  کلیدواژگان: نظام پیشنهادها، یادگیری سازمانی، اکتساب دانش، توزیع دانش، بکارگیری دانش
 • خداکرم سلیمی فرد، سبحان جویبار صفحه 377
  الگوریتم تاپسیس فازی، یکی از تکنیک های رایج تصمیم گیری است که در بسیاری از موقعیت های گوناگون تصمیم گیری مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل کارآمدی بالای این تکنیک در شرایط عدم اطمینان، دانشمندان همواره تلاش نموده اند تا در راستای بهبود کارایی این تکنیک گام بردارند. از اینرو، الگوریتم های زیادی مبتنی بر تاپسیس فازی برای موقعیت های مختلف تصمیم گیری معرفی شده اند. کارآیی این الگوریتم ها یک مساله بنیادین است که باید مورد توجه قرار گیرد. این مقاله تلاش دارد تا از طریق بازخوانی پژوهشهای پیشین، الگوریتم های گوناگون تاپسیس فازی را شناسایی نماید و آنها را بر پایه نکات تئوریک و کمی مورد مقایسه قرار دهد. بر این اساس، با بکارگیری یک مثال عددی، الگوریتم های یاد شده ارزیابی می شوند و ازطریق مقایسه نتایج، الگوریتم های کارآ شناسایی شده و مورد بحث قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: تاپسیس فازی، ضریب نزدیکی، موقعیت تصمیم
 • محسن گل پرور، خیرالله حسین زاده، اصغر آقایی صفحه 405
  هدف از اجرای این پژوهش بررسی الگوی روابط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با فرسودگی هیجانی، تمایل به ترک خدمت و رفتارهای انحرافی بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان مرد یک کارخانه صنعتی و تولیدی در شهر شیراز بودند که از میان آنها، 300 نفر به شیوه ی نمونه گیری سهل الوصول انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ترک خدمت، پرسشنامه رفتارهای انحرافی، پرسشنامه فرسودگی هیجانی و پرسشنامه های رضایت شغلی و تعهد سازمانی بودند. داده های حاصل از پرسشنامه های پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون، مدل سازی معادله ساختاری (SEM) و تحلیل رگرسیون واسطه ای مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از مدل سازی معادله ساختاری (SEM) نشان داد که؛ 1. فرسودگی هیجانی، 18 درصد از واریانس رضایت شغلی و رضایت شغلی، 20 درصد از واریانس تعهد سازمانی را تبیین می نمایند. 2. بدنبال آن تعهد سازمانی و فرسودگی هیجانی، 5/17 درصد از واریانس ترک خدمت و ترک خدمت و فرسودگی هیجانی 7/11 درصد از واریانس رفتارهای انحرافی را تبیین نمودند. 3.تحلیل رگرسیون واسطه ای نیز نشان داد که رضایت شغلی متغیر واسطه ای کامل در رابطه فرسودگی هیجانی با تعهد سازمانی و تعهد سازمانی نیز متغیر واسطه ای کامل در رابطه رضایت شغلی با ترک خدمت است. بالاخره ترک خدمت نیز متغیر واسطه ای کامل در رابطه ی تعهد سازمانی با رفتارهای انحرافی بود. یافته های حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که فرسودگی هیجانی با ارتباطاتی فراگیر، همزمان باعث تضعیف رضایت شغلی و تعهد سازمانی و تقویت تمایل به ترک خدمت و رفتار های انحرافی می شود.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، تعهد سازمانی، فرسودگی هیجانی، تمایل به ترک خدمت، رفتارهای انحرافی
 • محسن گل پرور، زهرا واثقی صفحه 417
  هدف پژوهش بررسی نقش باورهای جبران عدالت در رابطه بین عدالت سازمانی ادراک شده با رفتارهای تلافی جویانه بود. جامعه آماری پژوهش کارکنان مرد یک مجموعه صنعتی تولیدی در اصفهان بودند که از میان آنها 275 نفر، بصورت تصادفی منظم انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه های عدالت توزیعی، عدالت رویه ای، عدالت تعاملی، جبران عدالت (با دو خرده مقیاس موسوم به جبران فعال عدالت و جبران منفعل عدالت) و رفتارهای تلافی جویانه (با سه خرده مقیاس موسوم به تلافی جویی از امکانات، تلافی جویی کلامی و تلافی جویی از همکاران و زمان) بودند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد؛1. جبران فعال عدالت رابطه عدالت تعاملی را با تلافی جویی از امکانات، تلافی جویی کلامی و تلافی جویی از همکاران و زمان و رابطه عدالت رویه ای را با تلافی جویی از امکانات تعدیل می نماید. 2. جبران منفعل عدالت، رابطه عدالت رویه ای را با تلافی جویی کلامی تعدیل می نمود. در مجموع، نتایج حاکی از آن است که با افزایش عدالت تعاملی، در جبران عدالت فعال بالا و متوسط، تمایل به تلافی جویی از امکانات، تلافی جویی کلامی و تلافی جویی از همکاران و زمان کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: عدالت سازمانی ادراک شده، جبران عدالت، تلافی جویی در محیط کار
 • حسین صفرزاده، مجتبی فروتن صفحه 433
  تغییرات ناشی از گسترش بانکداری اینترنتی در ساختار نظام بانکی، مشکلات موجود جهت استفاده از خدمات مذکور و عدم گرایش برخی از مشتریان و حتی کارمندان بانک ها به استفاده از این خدمات، سبب شده است تا مدیران سیستم بانکی به دنبال شناسایی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشریان باشند. هدف از این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان سیستم بانکی است. مطالعه به روش توصیفی- پیمایشی و با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. یافته ها نشان داد که عوامل نگرش، کنترل های رفتاری و هنجارهای ذهنی، به ترتیب بیشترین تاثیر را بر پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان سیستم بانکی دارد. این عوامل قریب به 33 درصد از عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی را تبیین می کنند و این در حالی است که مدل های مرسوم استفاده شده در تحقیقات پیشین نیز به طور متوسط 37 درصد از عوامل موثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی را تبیین کرده اند.
  کلیدواژگان: بانکداری اینترنتی، تئوری های مبتنی بر قصد، پذیرش، نگرش، هنجارهای ذهنی، کنترل های رفتاری درک شده
 • دکترناصرحمیدی، ابوالقاسم بازرگان، فهیمه جباری صفحه 451
  رضایت مشتری میزان مطلوبیتی است که وی به خاطر ویژگی های مختلف کالا کسب می کند و منبع سود آوری و دلیلی برای ادامه فعالیت سازمان است. رفتار و نگرش کارکنان سازمان به عنوان یک جزء مهم، در تعامل با مشتریان، می تواند تاثیر مثبت و یا منفی بر تصمیم مشتری در دریافت خدمت مجدد (وفاداری) داشته باشد. در واقع کارکنان سازمان از طریق ابعاد مختلف رفتار همچون نوع دوستی، رفتار مدنی و جوانمردی می توانند درک مشتری از کیفیت خدمات را تحت تاثیر قرار دهند. در این تحقیق، پس از بررسی رفتار شهروندی سازمانی و شناسائی ابعاد آن در یک موسسه مالی و اعتباری در استان قزوین، میزان تاثیر این رفتار بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات (رضایت مشتری)، دریافت خدمات مجدد و وفاداری مشتری، از طریق آزمون فریدمن و آزمون آماریt مشخص گردید.سپس، مدل معادلات ساختاری (SEM) تبیین کننده تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر میزان وفاداری مشتریان در موسسه مالی و اعتباری استخراج شد. از نرم افزار EQS6.1 برای تجزیه وتحلیل استفاده و نتایج حاکی از آن است که رضایت مشتری باعث افزایش سطح وفاداری مشتری می شود و افزایش رفتارهای شهروندی کارکنان بر میزان رضایت مشتریان و تصمیم آنان مبنی بر دریافت مجدد خدمات (وفاداری مشتری) از سازمان، تاثیر مثبت و قوی دارد.
  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، رضایت مشتری، وفاداری مشتری، مدل معادلات ساختاری
 • محمدرضا فرزین، یزدان شیر محمدی صفحه 465
  با توجه به ماهیت صنعت گردشگری، که فعالیت در آن مستلزم رقابت با بنگاه و مقاصد گردشگری در سراسر دنیا است، دفاتر خدمات مسافرتی اگر بخواهند به جذب گردشگران بین الملی اقدام نمایند راه حلی جز کسب مزیت رقابتی نمی توانند داشته باشند. با ظهور اینترنت الفبای رقابت و شرایط کسب مزیت رقابتی به طور بنیانی تغییر یافته است. صنعت گردشگری خود نیز به شدت به اینترنت و فن آوری اطلاعات وابسته است. در این پژوهش دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران که به جذب گردشگر از کشورهای آلمان و فرانسه می پردازند مورد بررسی قرار گرفت. از آنجایی که استفاده از اینترنت در راستای کسب مزیت رقابتی از طریق زنجیره ارزش شکل می گیرد، در این پژوهش 44 مولفه اصلی در قالب 8 شاخص که استفاده های مختلف از اینترنت در زنجیره ارزش را شامل می شود طی دوره زمانی آبان 1385 لغایت تیر ماه 1386 با بهره گیری از یک مدل مورد آزمون قرار گرفته است. روش شناسی مورد استفاده در این پژوهش مطالعه موردی می باشد و جهت جمع آوری داده ها از اطلاعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. روایی پرسشنامه مورد استفاده در این تحقیق با استفاده از نظر خبرگان و پایای آن بر اساس آزمون آلفای کرونباخ بدست آمده است.جهت آزمون مولفه ها و شاخص ها مدل از آزمون رتبه علامتدار ویلکاکسون استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین استفاده از اینترنت در زنجیره ارزش دفاتر خدمات مسافرتی شهر تهران که در زمینه تورهای ورودی از کشورهای آلمان و فرانسه فعالیت می کنند و کسب مزیت رقابتی از طریق هر سه راهبرد(ارزان فروشی،تمایز،تمرکز) ارتباط وجود دارد.
  کلیدواژگان: اینترنت، مزیت رقابتی، دفاتر خدمات مسافرتی