فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی - سال چهارم شماره 4 (زمستان 1391)
 • سال چهارم شماره 4 (زمستان 1391)
 • وی ژه نامه فرآورده های طبی عی و گی اهان داروی ی
 • تاریخ انتشار: 1391/12/12
 • تعداد عناوین: 17
|
 • مریم شریف صفحه 7
  زمینه و هدف
  مالاسزیا فورفور یک قارچ لیپوفیل و پلی مورفیک است که به عنوان یک پاتوژن فرصت طلب باعث ایجاد حالات فیزیولوژیکی مانند شوره سر،پتریازیس ورسیکالر،درماتیت سبوره ای و غیره می شود. شوره سر ممکن است تحت عنوان یک بیماری مزمن و غیرتهاجمی برای پوست سر مطرح گردد که با ریزش و پوسته پوسته شدن لایه شاخی پوست، بدون نشانه ای از سایر بیماری های پوستی، همراه است. شوره ها ممکن است خشک و یا چرب باشند. شوره سر در نوزادان و کودکان شایع نیست. به طور تقریبی نیمی از زنان و مردان در طول عمر خود به شوره سر دچار می شوند و ممکن است تا پایان عمر با آن درگیر باشند. بنابراین بهتر است شوره سر یک حالت فیزیولوژیک تلقی گردد که از نظر زیبایی فرد اهمیت دارد،و نه یک بیماری. از این رو، برای محققین بسیار مهم است که درمان های طبیعی برای رفع و کنترل این مشکل بیابند.
  مواد وروش کار
  در این پروژه محیط کشت مناسب برای ارگانیسم استانداردسازی شد. رشد قارچ تحت اثر دما، pH، و غلظت های مختلف بررسی شد. سپس به بررسی اثر دو گیاه، درخت چای و آلوئه ورا، بر رشد و نابودی قارچ پرداختیم. همچنین شامپوهای حاوی این ترکیبات توسط 50 فرد داوطلب در هر گروه (25 زن و 25مرد) که مدت ها از شوره سر رنج می بردند، استفاده شد. انتخاب فرمول مناسب برای از بین بردن قارچ بر پایه خاصیت ضد قارچی گیاه، تظاهرات فیزیکی، ویژگی های شیمیایی و پایداری ترکیب بود.
  یافته ها
  پس از 4 هفته استفاده روزانه از شامپوهای حاوی 5% روغن درخت چای، تظاهرات بالینی شوره سراکثریت قریب به اتفاق داوطلبین درمان گردید.
  نتیجه گیری
  بررسی ها حاکی از آن بود که این شامپوها هیچ اثر تحریک کننده ای پس از 24 ساعت نشان ندادند. مشاهدات نشان داد که شامپوهای حاوی 5% روغن درخت چای اثرات درمانی بسیار خوبی بر 78% از داوطلبین داشته است و حائز ویژگی های لازم برای تجاری سازی و تبلیغات است.
  کلیدواژگان: شوره سر، مالاسزیا فورفور، روغن درخت چای، آلوئه ورا، درمان های گیاهی
 • حمید هاشمی مقدم، پیمان فیضی، علیرضا نعمت الهی، حسین کمالی صفحه 13
  زمینه و هدف
  آدمک با نام علمی Biebersteinia multifida DC بعنوان داروی محلی برای درمان اختلالات ماهیچه ای وآسیب های استخوانی استفاده می شود. هدف از این پروژه استخراج اسانس از اندامهای هوایی گیاه آدمک با مایکروویو می باشد و مقایسه آن اسانس گرفته شده بوسیله ی استخراج با آب می باشد، از روش سطوح پاسخ برای انتخاب سطوح پارامترها استفاده شد.
  مواد و روش کار
  اسانس گیاه آدمک را با دو روش مایکروویو و کلونجر استخراج کرده و اسانس به دست آمده با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی آنالیز شد، در روش مایکرویو 15 آزمایش با سه پارامتر (توان، زمان و اندازه چشمه) و سه سطح که توسط نرم افزار Minitab با روش باکس بنکن طراحی شده،، انجام سپس شرایط بهینه بدست آمده با روش کلونجر مقایسه گردید.
  یافته ها
  شرایط بهینه استخراج از نظر توان، اندازه چشمه ذرات و زمان استخراج با استفاده از طراحی سطوح پاسخ سه سطحی- سه فاکتوری با روش باکس بنکن به ترتیب توان 7/672 وات، اندازه چشمه 53/0 و زمان 60/98 دقیقه با درصد اسانس استخراجی 01/114درصد نسبت دستگاه کلونجربدست آمد. R2 برای درصد اسانس روغنی استخراج شده 51/96 بود، که نشان دهنده اجرای خوبی از مدل می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، بازده استخراج با روش مایکروویو بیشتر بوده و در زمان کمتر انجام می شود. روش مطلوب برای انتخاب روش استخراج جدا از هزینه ها و زمان استخراج، ماده استخراجی مدنظر است.
  کلیدواژگان: استخراج با مایکرویو، گیاه آدمک، روش باکس بنکن، کلونجر
 • علی اکبر عامری، حجت الله ربانی نسب، محمدرضا جلیلوند، مهدی ایمانی صفحه 23
  زمینه و هدف
  مرحله جوانه زنی از اساسی ترین مراحل رشد گیاهان دارویی است که ممکن است توسط مواد شیمیایی که توسط سایر گیاهان در محیط خاک منتشر می شود تحت تاثیر منفی قرار گیرد. به منظور بررسی اثرات دگر آسیبی علفهای هرز تاج خروس (L. Amaranthus retroflexus)، سلمه (Chenopodium albumL.)، پنجه مرغی (L. Cynodon dactylon)، اویارسلام (L. Cyperus rotondus)، تاجریزی سیاه (L. Solanum nigrum) و تاتوره (L. Daturastramonium) که از علفهای هرز رایج مزارع همیشه بهار می باشند، مطالعه ای بر روی درصد و سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه گیاه همیشه بهار، در شرایط آزمایشگاه انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  تیمارهای آزمایش شامل عصاره استخراج شده توسط آب مقطر از برگ های خشک شده شش گونه علفهای هرز بود که باچهار غلظت صفر (آب مقطر)، 5/2، 5 و 5/7 درصد حجمی (w/v) روی بذرهای گیاه همیشه بهار اعمال گردید. آزمایش در قالب فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی در چهار تکرار اجرا گردید.
  یافته ها
  نتایج آزمایش نشان داد که عصاره علفهای هرز یاد شده در غلظتهای مختلف روی خصوصیات جوانه زنی بذرگیاه دارویی همیشه بهار اثرات بازدارندگی معنی دار دارند. عصاره پنجه مرغی بیشترین تاثیر منفی را روی درصد جوانه زنی بذر همیشه بهار داشت و میزان آنرا به 69/24 درصد رساند که نسبت به شاهد 7/57 درصد کاهش نشان داد.تاثیر عصاره تاتوره، اویارسلام و تاجریزی روی درصد جوانه زنی کمتر از پنجه مرغی بود. کمترین تاثیر منفی روی درصد جوانه زنی را عصاره تاج خروس از خود نشان داد و درصد جوانه زنی را 72/44 درصد کاهش داد که از لحاظ آماری در سطح 5 % معنی دار بود. تاثیر غلظت عصاره روی خصوصیات جوانه زنی بذر همیشه بهار نیز در سطح 5 % معنی دار بود و با افزایش غلظت عصاره، تاثیر منفی آن روی درصد و سرعت جوانه زنی و طول ریشه چه و ساقه چه همیشه بهار افزایش یافت. عصاره 5/2 % کمترین تاثیر و عصاره 5/7% درصد بیشترین تاثیر بازدارندگی را در مقایسه با شاهد نشان داد.
  نتیجه گیری
  در شرایط آزمایشگاهی بذرهای گیاه همیشه بهار به شدت تحت تاثیر اثرات بازدارندگی از جوانه زنی و رشد ریشه چه و ساقه چه ناشی از عصاره علفهای هرز مورد استفاده در آزمایش قرار می گیرند، که این اثرات بستگی شدیدی به غلظت عصاره علف هرز مورد آزمایش دارد.
  کلیدواژگان: دگرآسیبی، علفهای هرز، جوانه زنی، رشدگیاهچه، همیشه بهار
 • پیمان فیضی، حسین کمالی، احمد یزدانی، حمید هاشمی مقدم صفحه 35
  زمینه و هدف
  تکنیک های اخیر استخراج اسانس به دنبال افزایش کیفیت مواد استخراج شده جلوگیری از آلودگی و نیز کاهش هزینه های آماده سازی نمونه می باشد. برای به دست آوردن بهترین و موثرترین اسانس، توجه به مواردی از جمله خصوصیات ماده گیاهی، انتخاب حلال مناسب و دقت در مراحل اسانس گیری ضروری بوده و باید در نظر داشت که بازده بالا در اسانس حاصله به معنای بازده بالای ترکیب مورد نظر در اسانس نمی باشد. در این مقاله به مقایسه روش استخراج اسانس گیاه آدمک با تقطیر با آب و استخراج با حلال نرمال هگزان پرداخته شده است.
  مواد و روش کار
  گیاه آدمک با دو روش استخراج با حلال و تقطیر با آب (کلونجر) استخراج شد. آنالیز ترکیب مواد اسانس به دست آمده از دو روش با گاز کروماتوگرافی- اسپکتروسکوپی جرمی ومقایسه بازده استخراج روش استخراج با حلال و تقطیر با آب (کلونجر)
  یافته ها
  در روش تقطیر با آب(کلونجر)، 30 و در روش استخراج با حلال 13 ترکیب شناسایی گردیده اند از طرفی زمان استخراج در روش کلونجر 360 دقیقه و در روش استخراج با حلال 3 روز می باشد. بزرگترین مزیت استخراج تقطیر با آب نسبت به روش استخراج با حلال زمان کوتاه، بازده استخراج بیشتر و عدم استفاده از حلال سمی و دوستار محیط زیست می باشد.
  نتیجه گیری
  بنا به ماده ی مطلوب مورد نظر روش انتخاب می کنیم. علاوه بر موارد ذکر شده، بازده استخراج کلونجر 33/1 برابر روش استخراج با حلال می باشد.
  کلیدواژگان: استخراج باحلال، گیاه آدمک، کلونجر، تقطیر با آب
 • هادی کوشیار، هادی عباسپور، حسین کمالی، حسن رخشنده، ابوالفضل خواجوی صفحه 43
  زمینه و هدف
  عفونت زخمهای سوختگی خصوصا بافت های نکروزه یکی از مشکلات درمان بیماران دچار سوختگی های عمیق محسوب می گردد. با توجه به خواص پروتئولیتیک میوه ی کیوی می تواند در کنترل عفونت در این زخمها موثر باشد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه تجربی برروی 10 سر موش صحرایی نر بالغ صورت گرفت. پس از بیهوشی هر دو پهلوی رت شیو و با قرار دادن در آب جوش به مدت 10 ثانیه، سوختگی تمام ضخامت به قطر 3 سانتی متر ایجاد گردید. رت ها به طور تصادفی به سه دسته تقسیم شدند. در دسته اول زخم های سمت راست از میوه کیوی و زخم های سمت چپ از پماد الیز استفاده شد و در دسته دوم زخم های طرف راست از میوه کیوی یا پماد الیز و زخم های طرف دیگر گروه کنترل 2 و تمامی زخم های دسته سوم گروه کنترل 1 در نظر گرفته شدند. پانسمان بصورت روزانه و ارزیابی زخم ها با استفاده از ابزار ارزیابی بالینی عفونت زخم دارای روایی و پایایی توسط کمک پژوهشگر بصورت یک سو کور انجام گردید. نتایج با استفاده از SPSS مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  در مدت زمان استفاده از میوه ی کیوی تا زمان جداشدن کامل بافت نکروزه (7/5 روز) هیچ عفونتی ثبت نشد و این اختلاف با گروه پماد الیز با میانگین دبریدمان 5/18 روز معنی دار بود (001/0p=). اما این اختلاف بین گروه الیز و کنترل معنی دار نبود (09/0= p).
  نتیجه گیری
  میوه ی کیوی موجب جلوگیری از عفونت زخم سوختگی و همچنین تسریع در دبریدمان می گردد.
  کلیدواژگان: سوختگی تمام ضخامت، میوه کیوی، عفونت
 • فاطمه یاراحمدی، علی رجب پور، نوشین زندی سوهانی، لیلا رمضانی صفحه 51
  زمینه و هدف
  اسانس های گیاهی از جمله ابزارهای کنترل آفات می باشند که با توجه به فلور گیاهی غنی ایران دورنمایی بسیار مطلوب دارد.
  مواد و روش کار
  اثرات دورکنندگی و ضدتخم ریزی اسانس گیاهان شمعدانی Pelargonium roseum Andrews، باریجه Ferula gumosa Boiss. و درمنه Artemisia sieberi Besser روی حشرات بالغ سفید بالکBemisia tabaci Gen. (Hom.، Aleyrodidae) برای اولین بار در جهان و با استفاده از آزمون انتخاب Choice test در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میزان استقرار و تخم ریزی این آفت روی برگ های تیمار شده با غلظت ppm 12 هر سه اسانس در طول یک هفته نمونه برداری، به طور معنی داری کمتر از تیمار شاهد بود.
  نتیجه گیری
  این داده ها نشان دهنده اثر محافظتی مناسب این سه اسانس در جلوگیری از ایجاد آلودگی به این آفت است. بنابراین اسانس گیاهان شمعدانی، درمنه و باریجه در غلظت ppm 12 می توانند به صورت بالقوه در گلخانه های خیار برای مبارزه با سفیدبالک پنبه به کار روند
  کلیدواژگان: اسانس های گیاهی، آفات گلخانه ای، اثرات دورکنندگی، اثرات ضد تخم ریزی
 • علی اکبر عامری، حجت الله ربانی نسب، محمدرضا جلیلوند، مهدی ایمانی صفحه 57
  زمینه و هدف
  گیاه دارویی همیشه بهار در درمان بسیاری از بیماری ها کاربرد دارد. گلهای این گیاه برای مداوای بیماریهای معدی و روده ای، زخم های پوستی و التهاب بکار می رود. همیشه بهار التیام جراحات پوستی را از طریق جلوگیری از التهاب پوستی و غشاء های مخاطی، ساخته شدن مجدد بافت و کاهش آماس و آبسه تسریع می کند. نکته قابل توجه تعیین زمان مناسب برداشت گلهای این گیاه دارویی است که روی میزان مواد موثره موجود در گلها تاثیر میگذارد که در این پروژه مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش کار
  با هدف تعیین میزان مواد موثره(شامل عصاره و اسانس) موجود در گل و بررسی روند تغییرات آن ها در مراحل مختلف گل دهی، در سه مرحله گلدهی(شامل اوایل، اواسط و اواخر گل دهی به ترتیب 90، 150 و 210 روز پس از کاشت)، نمونه برداری انجام شد. میزان اسانس نمونه ها به روش تقطیر با بخار آب با استفاده از دستگاه کلونجر(Clevenger) و میزان عصاره آنها با استفاده از الکل اتانول70 % استخراج گردید.
  یافته ها
  در مجموع هفت مرحله فنولوژیکی در طی دوره رشد گیاه دارویی همیشه بهار تشخیص داده شد. استفاده از کود نیتروژن باعث افزایش مقدار مواد موثره همیشه بهار شد. نتایج آزمایش، نشان دهنده تفاوت معنی دار مقدار تولید اسانس و عصاره در زمان های مختلف فصل گلدهی بود.
  نتیجه گیری
  . با توجه به اینکه حد اکثر میزان تولید اسانس و عصاره در اوایل گلدهی بدست آمد و در اواسط تا اواخرگلدهی مقدار آن به مرور کاهش پیدا کرد، توصیه می شود اسانس گیری در اوایل فصل گلدهی همیشه بهار انجام شود.
  کلیدواژگان: همیشه بهار، مواد موثره، فنولوژی، زمان برداشت گل، کود نیتروژن
 • احمد یدالهی، علی فیروز نیا، قدیر رجب زاده صفحه 69
  زمینه و هدف
  مریم گلی گیاهی است متعلق به خانواده نعناعیان که از روزگاران قدیم در مجموعه گیاهان دارویی مورد توجه خاص بوده است و امروزه اسانس گونه های مختلف آن در صنایع داروسازی، عطر سازی و فرآورده های آرایشی- بهداشتی و نیز به عنوان طعم دهنده در صنایع غذایی و نوشیدنی کاربردهای مهمی دارد. در این تحقیق علاوه بر مقایسه درصد ترکیبات شیمیایی شناسایی شده در اسانس گیاه با سایر مناطق، تاثیر ضد باکتریایی اسانس نیز بر روی باکتریهای گرم مثبت، گرم منفی و بی هوازی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش کار
  گیاهان با . 4/0 . ه (GC/MS) . سپس اثرات ضد میکروبی اسانسها به وسیله دیسکهای کاغذی مخصوص به محیط کشت باکتری انتقال یافته و پس از مدت معمول اندازه گیری هاله عدم رشد میزان اثر اسانس را نشان داد.
  یافته ها
  15 در اسانس گیاه S. chloroleuca 91% و جرماکرن دی (99/21%)، اسپاتولنول (27/19%)، بی سیکلوجرماکرن (45/17%)، بتا کاریوفیلن (47/9%) و آرومادندرین (49/6%) بالاترین درصد اسانس را به خود اختصاص داده اند. همچنین اثرات ضدمیکروبی اسانس نیز علیه باکتریهای کلستریدیوم پرفریژنس، استافیلوکوکوس اورئوس، سالمونلا و اشریشیاکلی و با استفاده از روش دیسک دفیوژن بررسی شد. که بیشترین اثرات ضدباکتریایی اسانس بر روی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس و کلستریدیوم پرفریژنس دیده شد.
  نتیجه گیری
  بی سیکلوجرماکرن و اسپاتولنول موجود در اسانس بررسی شده در این تحقیق، بیشترین درصد را در مقایسه با ترکیبات شیمیایی شناسایی شده این گیاه در سایر مناطق به خود اختصاص داده است. نتایج آزمایشات ضد باکتریایی نیز نشان داد اسانس این گیاه بر باکتری های گرم منفی تاثیر نداشته اما بر باکتری های گرم مثبت موثر بوده است، نظیر استافیلوکوکوس اورئوس و کلستریدیوم پرفریژنس.
  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، مریم گلی سفید، دیسک دفیوژن، GC، MS، استافیلوکوکوس اورئوس، کلستریدیوم پرفریژنس
 • علیرضا گلشن، علی خاکشور، علیرضا نعمت الهی، احمد یدالهی صفحه 79
  زمینه و هدف
  منطقه درکش در ادا ز ی به هم شمال ایران واقع شده است،که از ه سی دارای ویژگی های منحصر به فردی می باشد و این منطقه را به ای از هان دارو تبدیل کرده است. در ی در رد این و ا و ی ا روه گلدار tucreum chamaedrys L. درکش خراسان شمالی گردید. در این تحقیق علاوه بر مقایسه، درصد ترکیبات شیمیایی شناسایی شده موجود در اسانس با سایر مناطق، تاثیر ضد باکتریایی اسانس نیز بر روی باکتریهای گرم مثبت، گرم منفی و بی هوازی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش کار
  گلدار گیاه پس از جمع آوری و با . 3/0 . ه (GC/MS) . سپس اثرات ضد میکروبی اسانس به وسیله دیسکهای کاغذی مخصوص به محیط کشت باکتری انتقال یافته و پس از مدت معمول اندازه گیری هاله عدم رشد، میزان اثر اسانس را نشان داد.
  یافته ها
  هفده ترکیب در اسانس گیاه tucreum chamaedrys L. که هشتاد درصد اسانس را تشکیل می داد شناسایی گردید. جرماکرن دی(4/20%)، دلتا کادنین(9/14%) و ترانس بتا فارنسین(9/13%) اجزای اصلی اسانس بودند. همچنین اثرات ضد میکروبی اسانس نیز علیه باکتریهایEscherichia coli، Salmunella، Clostridium perfringens و Staphylococcus aureus و با استفاده از روش دیسک دفیوژن بررسی شد.
  نتیجه گیری
  جرماکرن دی، دلتا کادنین و ترانس بتا فارنسین موجود در اسانس بررسی شده در این تحقیق بیشترین درصد را در مقایسه با ترکیبات شیمیایی شناسایی شده این گیاه در سایر مناطق ایران به خود اختصاص داده است. نتایج آزمایشات ضد باکتریایی نیز نشان داد اسانس این گیاه بر باکتری های گرم منفی تاثیر نداشته اما بر باکتری های گرم مثبت موثر بوده است، نظیر Staphylococcus aureus و Clostridium perfringen.
  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، دیسک دفیوژن، GC، MS، Staphylococcus aureus، Clostridium perfringen
 • سمیه وثوقی، علی نعمتی، حیدرآقا بابا، سکینه وثوقی صفحه 87
  زمینه و هدف
  آسم یک بیماری التهابی مزمن مجاری تنفسی است که با انفیلتراسیون سلول های Mast cell و ائوزینوفیل و لنفوسیت و به دنبال آن ادم مجاری هوایی شناخته می شود. تحقیقات اخیر بر نقش درمانی مواد آنتی اکسیدان در آسم دلالت دارد. زعفران بدلیل خاصیت آنتی اکسیدانی می تواند از افزایش رادیکال آزاد جلوگیری و در رفع عوارض بیماری موثر باشد.
  مواد وروش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی بود. برای بررسی تاثیر عصاره زعفران برتغییرات سلول های لنفوسیت، 40 سر موش صحرائی به 5 گروه کنترل، آسمی و آسمی دریافت کننده عصاره با دوزهای mg/kg 200 و 100، 50 تقسیم شدند و مورد آزمایش قرار گرفتند. موش های صحرائی جهت ابتلا به آسم اوالبومین تزریقی و استنشاقی و گروه کنترل به صورت مشابه محلول سالین دریافت کردند. گروه تحت درمان همزمان با القاء آسم عصاره را دریافت نمودند. در این تحقیق تعداد سلول های لنفوسیت در مایع لاواژ هر پنج گروه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج بدست آمده حاکی از افزایش معنادار لنفوسیت در مایع لاواژ نمونه های گروه آسمی نسبت به کنترل و همچنین کاهش معنادار این سلول ها در مایع لاواژ گروه های تیمار شده با دوزهای سه گانه عصاره زعفران نسبت به گروه آسمی در حد 05/0P< بود.
  نتیجه گیری
  عصاره زعفران بر روی گلبول های سفید و بخصوص لنفوسیت ها به خاطر آزاد کردن میانجی های التهابی که موجب انقباض مجاری تنفسی می گردند موثر است.
  کلیدواژگان: آسم، سیستم ایمنی، عصاره آبی، الکلی زعفران، لنفوسیت، مایع لاواژ
 • آمنه محمدی، جواد اصیلی، سید احمد امامی، حسین میقاتی، بهرام بیباک صفحه 93
  زمینه و هدف
  جنس اسکوتلاریا 300 گونه دارد که 10 گونه آن بومی ایران است. از این جنس در درمان بیماری های مختلف از جمله سرطان استفاده می شود و فلاونوئید های آن اهمیت درمانی دارند، گیاه Scutellaria pinnatifida یکی از گونه های بومی ایران از این جنس می باشد که تاکنون گزارشی از مواد تشکیل دهنده ریشه این گونه انجام نگرفته و در این بررسی برای اولین بار فلاونوئیدهای ریشه آن مورد مطالعه قرار گرفته است.
  مواد و روش کار
  بعد از جمع آوری و خشک کردن ریشه های گیاه، با روش پرکولاسیون عصاره متانولی آن تهیه شد و سپس توسط روتاری تغلیظ و به وسیله دکانتور و حلال های غیر قابل اختلاط فراکسیونه شد و عصاره های هگزانی، دی کلرومتانی، اتیل استاتی، بوتانولی و آبی به دست آمد و عصاره دی کلرومتانی آن جهت خالص سازی و شناسایی مورد استفاده قرار گرفت. فلاونوئیدها به کمک روش های کروماتوگرافی ستونی و کروماتوگرافی لایه نازک استخراج شدند و اجزای جداشده توسط کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا) HPLC-preparative) خالص سازی و با استفاده از روش های اسپکتروسکوپی 13C- NMR و1H-NMR تعیین ساختار شدند.
  یافته ها
  دو ترکیب خالصwogonin و SkullcapflavoneII که از مشتقات فلاونوئیدها می باشند از گیاه Scutellaria pinnatifida به دست آمدند.
  نتیجه گیری
  عمده ترکیبات ریشه گیاه S. pinnatifida مشتمل بر دو فلاونوئید wogoninو SkullcapflavoneIIاست، اگرچه این دو ترکیب قبلا از گونه های دیگر این جنس شناسایی شده اند ولی در این گونه برای اولین بار گزارش شده است، لذا این امر مطالعات بیشتر در زمینه فعالیت های بیولوژیکی عصاره ها و فلاونوئیدهای خالص شده از این گیاه را می طلبد.
 • عیسی محمدی زیدی، آرش اکابری، امیر پاکپور حاجی آقا صفحه 103
  زمینه و هدف
  داروهای گیاهی یکی از شایع ترین انواع داروهای جایگزین و مکمل است که در سرتاسر جهان استفاده می شود. موثرترین برنامه های آموزشی مبتنی بر رویکردهای نظریه محور هستند که از الگوهای تغییر رفتار ریشه گرفته اند. از بین مدلهای تغییر رفتار، کارآیی تئوری رفتار برنامه ریزی شده در مطالعات مختلف به اثبات رسیده است. هدف مطالعه حاضر تعیین عوامل موثر بر مصرف داروهای گیاهی در زنان ساکن شهر قزوین با استفاده از تئوری رفتار برنامه ریزی شده بود.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی مقطعی، 792 زن به طور داوطلبانه و بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای از شهر قزوین در سال 1391 انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شامل سوالات دموگرافیک (4 سوال)، آگاهی (5 سوال)، نگرش (7 سوال)، نرم های انتزاعی (3 سوال)، کنترل رفتاری درک شده (5 سوال)، قصد (3 سوال) و رفتار (یک سوال) در طی مصاحبه اندازه گیری شد. نهایتا داده ها وارد نرم افزار 18 SPSSو آزمون های آماری پیرسون و رگرسیون تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین سنی زنان حاضر در مطالعه 99/8 ± 34/29 بود. 05/92 درصد متاهل و 9/78 درصد نیز خانه دار بودند. مرور سطحی ضرایب همبستگی بین سازه ها همبستگی متوسط و مثبت بین متغیرها را نشان داد. متغیرهای آگاهی (195/0= β، 01/0>P)، نگرش (227/0= β، 01/0>P)، نرم انتزاعی (071/0= β، 05/0>P)، کنترل رفتاری درک شده (422/0= β، 01/0>P) و قصد (138/0= β، 01/0>P) پیش بینی کننده های اصلی مصرف داروهای گیاهی بودند. سازه های تئوری رفتار برنامه ریزی شده تقریبا 57 درصد واریانس رفتار مصرف داروهایی گیاهی را پیش بینی کردند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که مصرف داروهای گیاهی عمدتا توسط کنترل رفتاری متصور، سپس نگرش پیش بینی می شود. علیرغم اهمیت دو سازه مذکور، همه عوامل باید بطور جامع در زمان طراحی مداخلات به منظور اصلاح مصرف داروهای گیاهی و مصرف آگاهانه در جامعه در نظر گرفته شوند.
  کلیدواژگان: داروهای گیاهی، نگرش، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، خودکارآمدی
 • فرشته جهدی، آرزو حاصلی، معصومه خیرخواه، حمید حقانی، زهره عباسی، فریده اقدام پور صفحه 117
  زمینه و هدف
  اپی زیاتومی یکی از اعمال جراحی متداول مامایی است که نیاز به مراقبت دارد. عوارض پس از اپی زیاتومی شامل التهاب، ادم، باز شدگی زخم و درد پرینه می باشد. گل همیشه بهار دارای اثرات التیام بخشی می باشد ولی مطالعات اندکی در مورد اثرات التیام بخشی این گل انجام شده است، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر پماد گل همیشه بهاربر التیام اپی زیاتومی زنان نخست زا انجام شد.
  مواد و روش کار
  این کارآزمایی بالینی، بر روی 74 زن نخست زای واجد شرایط ورود به پژوهش انجام گردید. نمونه ها به روش تخصیص تصادفی و مستمر در یکی از دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. مادران گروه آزمون از پماد گل همیشه بهار به میزان 3 سی سی معادل 60 میلی گرم هر 8 ساعت و گروه کنترل از روتین بیمارستان (محلول بتا دین) برای شستشوی محل اپی زیاتومی به مدت 5 روز استفاده کردند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه ثبت مشخصات دموگرافیک و ابزار ریدا بود که میزان التیام اپی زیاتومی قبل و 5 روز پس از مداخله در دو گروه بررسی شد. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و مجذور کای توسط نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  مقایسه نمره ریدا در روز پنجم پس از زایمان در دو گروه نشان داد که میانگین نمره ریدا در گروه آزمون 10/1±67/1 و در گروه کنترل77/1±48/3 بود که نمایانگر تفاوت معنی دار آماری بین دو گروه بود (000/0= P).
  نتیجه گیری
  استفاده از پماد گل همیشه بهار سرعت التیام زخم اپی زیاتومی را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد چرا که دارای خواص التیام بخشی، ضد التهابی و ضد میکروبی می باشد.
  کلیدواژگان: اپی زیاتومی، پماد گل همیشه بهار، التیام، نخست زا
 • علیرضا گلشن، مریم مژده کانلو، بهرام بیباک، حسین کمالی صفحه 125
  زمینه و هدف
  امروزه فرآورده های طبیعی حاصل از ارگانیسم های زنده از جمله گیاهان دارویی (متابولیت های ثانویه) به عنوان یکی از پرکاربردترین منابع مکمل درمانی و پیشگیری در درمان سرطان پروستات و هایپرپلازی خوش خیم پروستات (BPH) شناخته می شوند. این مقاله سعی بر آن دارد ضمن اشاره ای کوتاه به این بیماری به شرح پاره ای از مهمترین ترکیبات طبیعی مورد استفاده در کلینیک با تکیه بر مطالعات بالینی بپردازد. مطالب آورده شده در این مطالعه مروری، به پیشرفت های انجام شده در تحقیقات فارماکولوژیکی و بالینی ترکیبات شناخته شده طبیعی همراه با مکانیسم های عمل و نحوه استفاده آن ها در کلینیک را پوشش می دهد.
  مواد و روش کار
  این تحقیق یک مطالعه مروری است که در مورد فرآورده های طبیعی و مشتقات حاصل از گیاهان دارویی با کلمات کلیدی Natural products; BPH; Prostate cancer; anticancer; Clinical trials، mechanism با جستجوی مقالات در پایگاه های اطلاعاتی معتبر از ابتدا تا 2012 انجام گرفت.
  یافته ها
  در این مقاله مروری 9 ترکیب جدا شده از منابع طبیعی و گیاهان دارویی با اثرات قابل توجه پزشکی و دارویی در مکمل درمانی سرطان و هایپرپلازی خوش خیم پروستات را مورد بحث قرار گرفته است. ما برروی منابع، استفاده های درمانی در کلینیک و مطالعات بالینی همراه اثرات بیولوژیک و مکانیسم های احتمالی اثرشان متمرکز شدیم.
  نتیجه گیری
  در طی سالیان گذشته، ترکیبات فراوانی در درمان این بیماری ها به کار گرفته شده اند. 9 ترکیب و ساختار شیمیایی فعال بیولوژیکی با اثرات قابل توجه و بسیار شاخص از این دسته مواد در این مطالعه آورده شده است. امروزه پتانسیل برای بدست آوردن و توسعه دادن ترکیبات سر دسته و راهنما جدا شده از منابع طبیعی و گیاهان دارویی، به طور ویژه در حوزه ی ترکیبات ضد سرطان، به طور چشمگیری رشد یافته است. امید است مطالبی که در اینجا تشریح شده اند، به عنوان منابع قابل اعتمادی برای متخصصان شیمی و فرآورده های طبیعی جهت بسط و گسترش طراحی هوشمند و هدفمند داروهای نوین مفید واقع گردند.
  کلیدواژگان: فرآورده های طبیعی، سرطان و هایپرپلازی خوش خیم پروستات، ضد سرطان، بالینی، مکانیسم عمل
 • احمد یزدانی، رضا قربان پور، فاطمه وفایی صفحه 139
  زمینه و هدف
  در این پروژه، روشی برای استخراج فاز جامد جهت تعیین مقادیر بسیار کم سرب در نمونه های آبی گزارش می گردد.
  مواد و روش کار
  با استفاده از ریشه گیاه شیرین بیان، ستون هایی تهیه شد. با استفاده از پمپ سیرینگ، محلول هایی حاوی مقدارهای مشخصی از سرب از ستون عبور داده شد. با انجام محاسبات بر روی نتایج بدست آمده، نمودار کالیبراسیون در محدوده ی خطی ng/mL 120-10 (نانو گرم بر میلی لیتر) با استفاده از دستگاه جذب اتمی می باشد.
  یافته ها
  . حد تشخیص روش پیشنهادی ng/mL15/2 و انحراف استاندارد نسبی 04/3 و754/0 درصد برای غلظت های ng/mL 20 و 60 به دست آمد (6(n=. اندازه گیری سرب در نمونه های آب پساب بوسیله روش پیشنهادی با موفقیت انجام شد.
  نتیجه گیری
  ریشه گیاه شیرین بیان یک جاذب طبیعی مناسب برای جذب سرب محسوب می شود. در نتیجه یک روش ستونی SPE (Solid Phase extraction) برای اندازه گیری سرب با استفاده از جاذب ذکر شده پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: استخراج فاز جامد، سرب، گیاه شیرین بیان، پساب های صنعتی، جذب اتمی
 • ناهید قدرتی، جواد اصیلی، علی محمدی ثانی، بی بی صدیقه فضلی بزاز صفحه 149
  زمینه و هدف
  عصاره های گیاهی، از منابع خوب ترکیبات ضد میکروبی هستند. در دهه های اخیر، نیاز به نگهدارنده های طبیعی در صنایع غذایی، موجب انجام تحقیقات علمی گسترده ای بر روی عصاره ها و اسانس های روغنی گیاهان شده است. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر آنتی باکتریایی عصاره های ریشه ی گیاه DC. Biebersteinia multifida بود.
  مواد و روش کار
  عصاره های هگزانی، دی کلرومتانی و اتانولی ریشه ی گیاه آدمک به روش خیساندن تهیه شد. فعالیت آنتی باکتریایی عصاره ها به روش رقت مایع و در برابر باکتری های (1431 (PTCC Staphylococcus aureus،) 1709 (PTCC Salmonella enterica،)1399 (PTCC Escherichia coli،)1015 (PTCC Bacillus cereus،)1221 (PTCC Enterobacter aerogenes و)1765 (PTCC Clostridium perfringens بررسی شد. مقادیر حداقل غلظت مهار کننده ی رشد (MIC) و حداقل غلظت کشنده (MBC) عصاره ها تعیین شد.
  یافته ها
  حساسیت باکتری های گرم مثبت نسبت به عصاره ها بیشتر از باکتری های گرم منفی بود. حداقل غلظت مهارکننده ی رشد عصاره های اتانولی و هگزانی بر روی perfringens C.، 195/0 و حداقل غلظت کشنده ی آن ها 391/0 میلی گرم بر میلی لیتر بود.
  نتیجه گیری
  یافته های این بررسی نشان داد که عصاره های اتانولی و هگزانی ریشه ی این گیاه بر perfringens. C اثر آنتی باکتریایی داشتند. به منظور اثبات این اثر، مطالعات بیشتری در مدل های غذایی مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: Biebersteinia multifida DC.، فعالیت آنتی باکتریایی، حداقل غلظت مهار کننده، حداقل غلظت کشنده
 • فاطمه طالبی کیاسری، حسین میلادی گرجی صفحه 157
  زمینه و هدف
  اعتیاد، یک بیماری مزمن و عود کننده است که پدیده عود، مهم ترین چالش در درمان آن می باشد. تجربیات اخیر نشان داده است، داروهای صناعی با تمام کارایی خود عوارض جانبی ناگوار و نامطلوبی به همراه دارند و درمان های موجود اثر بخشی کمی در درمان اعتیاد دارند. از طرفی، گیاهان دارویی دارای مواد موثره طبیعی می باشند که می توانند با هزینه و عوارض جانبی کم تر در درمان مراحل مختلف اعتیاد موثر باشند. از آن جایی که مطالعات آزمایشگاهی پایه و اساسی برای مطالعات انسانی است، لذا هدف از این مطالعه، مروری برتاثیر گیاهان دارویی در درمان اعتیاد به مورفین در حیوانات آزمایشگاهی می باشد.
  مواد و روش کار
  در این مقاله مروری همه ی مقالات اصیل مرتبط با موضوع تحقیق و همچنین مقالاتی که تا کنون در مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در مجلات معتبر به چاپ رسیده است مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  تا کنون مطالعات علمی بسیار اندکی در زمینه تاثیر گیاهان دارویی در کاهش علائم سندرم ترک در انسان انجام شده است. نتایج این مطالعه بر روی حیوانات آزمایشگاهی نشان داده است که گیاهان دارویی می توانند بر روی اعمال بیوشیمیایی بدن اثر نموده و روان، رفتار، هیجانات و سایر مشکلات معتادان را تحت تاثیر قرار داده و در کاهش علائم سندرم ترک و در نتیجه درمان اعتیاد موثر باشند
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که گیاهان دارویی می توانند در کنترل محرومیت، کاهش تکوین وابستگی و احتمالا در سم زدایی در موش موثر باشند.
  کلیدواژگان: اعتیاد، گیاهان دارویی، مورفین
|
 • Page 7
  Background and Objectives
  Malassezia furfur, a lipophilic, dimorphic and yeast-like fungus, occurring in human skin as an opportunistic pathogen, causes diseases and physiological states such as dandruff, pityriasis versicolar, seborrheic dermatitis, etc. Dandruff may be defined as a chronic, non inflammatory scaling of the scalp, characterized by massive desquamation of small flakes of stratum corneum, without evidence of any skin disease either on the scalp or elsewhere. The scales may be dried or trapped in a film or sebum. Dandruff is uncommon in infancy and early childhood but by puberty half of all males and females become affected and it may persist throughout life.Dandruff must therefore be considered a physiological state, cosmetically important, rather than a disease. Hence, it seems too important for researchers to find natural remedies to control it.
  Material And Methods
  In this research, suitable media for culturing the organism were standardized. A modified medium for the culturing of M. furfur has been proposed. Growth of the fungus was also determined under the influence of different temperature, pH and salinity. Plant extracts of two species were screened against the growth of the fungus and also was used as shampoos, by 50 volunteers who suffered from dandruff, and the results were discussed. Selection of an appropriate formula was based on antifungal activity against M. furfur, the physi¬cal appearance, the chemical properties and stability of the formula.
  Results
  At the end, the observations showed that five percent tea tree oil shampoo worked effectively on most of the volunteers. It provided the required qualities necessary for commercial use more than aloe vera leaf gel shampoo. The toxicity studies of formulations did not show any toxic or irritating effect after 24 hours of the study.
  Keywords: dandruff, Malassezia furfur, Tea Tree oil, Aloe Vera, herbal treatment
 • Page 13
  Background and Objectives
  Biebersteinia multifida DC., also known as the “Adamak plant” has been used as a folk medicine for treating muscle disorders and bone damages. The general aim of this project is to extract the aerial parts of the mentioned plant via the microwave method and later comparing this obtained essence with the one produced via water extraction method.
  Material And Methods
  Biebersteinia multifida DC essence was gained using two different methods, the microwave and the Clevenger procedure. These samples were afterwards analyzed for their components by using GC device. In microwave method, 15 tests were successfully conducted with Box–Behnken minitab parameters, showing three various levels designed by the software. Later the optimum condition was compared with the Clevenger procedure.
  Results
  The optimum extraction parameters, such as power, Particle source size and the extraction duration were precisely determined via Box–Behnken method to be, 672.7(vat), 0.53and 98.60(minute) respectively. The percentage of the essence exhibited 114.01 % in comparison with the Clevenger method. The R2 parameter belonging to the essential oil percentage was measured to be 96.51, which proves it to be the suitable model.
  Conclusion
  Based on the obtained results it has been confirmed that, although extraction depends on the target compound still the microwave procedure showed to be time-saving with the appropriate extraction yield.
  Keywords: Microwave extraction, Biebersteinia multifida DC, Box–Behnken Design, Clevenger
 • Page 23
  Background and Objectives
  Germination is one of the essential period of plants growth that can be affected harmfully by chemical agents released by other palnts.The allelopathic effects of Redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.), Lambsquarters (Chenopodium album L.), Bermuda grass (Cynodon dactylon L.), Nut grass (Cyperus rotondus L.), Black nightshade (Solanum nigrum L.) and Datura (Datura stramonium L.) were investigated on germination characteristics of Marigold (Calendula officinalis L.) seeds in a growth chamber experiment.
  Material And Methods
  Experimental treatments were extracted by distillation from dried leaves of six species of weeds that applied by four concentrations included: zero (distilled water), 2.5, 5.0 and 7.5 volume percent (w / v) was applied on the seeds of Marigold plants. Experimental design was factorial experiment in a completely randomized design with four replications.
  Results
  The aqueous extracts applied to seed, significantly inhibited seed germination, germination rate, radicle and hypocotyl length of marigold with increasing of extract concentration. Bermuda grass extract showed the most inhibition effect on seed germination of Marigold and decreased it by 57/7%. The inhibition effect of Datura, Nut grass and Black nightshade extracts was less than Bermuda grass. Datura, Bermuda grass and Nut grass extract showed the most negative effect on germination rate of marigold and decreased it 68%. All weeds extracts significantly decreased the length of marigold radicle and hypocotyl. But Lambs quarters and Nut grass extracts showed the most inhibition effects.
  Conclusion
  These results suggest that extracts from shoot of weeds had potentially allelopathic effect. However the activity differed depending on weed species and extract concentration.
  Keywords: Allelopathy, Weeds, Germination, Marigold(Calendula officinalis)
 • Page 35
  Background and Objectives
  The modern essence extraction methods are following special patterns in order to increase the quality, prevent the contamination, and decrease the sample preparation costs. In order to get the best essence possible, subjects like the herbal components properties, suitable solvent and precision should be put into serious consideration. In this current study we have compared the Biebersteinia multifida DC essential oils obtained with two different solvents and methods, hydro distillation and normal hexane extraction.
  Material And Methods
  After collecting the plant sample, and conducting the drying procedure, the essential oils were obtained using two various methods, solvent extraction and the hydro distillation (Clevenger). Later the essential oil components were analyzed using GC, MASS SPECTROSCOPY devices. Furthermore the yield of extraction was also studied for both of the mentioned methods.
  Results
  In hydro distillation protocol and solvent extraction method 30 and 13 compounds were recognized respectively. On the other hand the optimum time for the Clevenger method was calculated to be 360 minutes; however it was 3 days for solvent extraction method. The most profound advantages about the hydro distillation method can be its short duration, high extraction yield and using the non toxic-environmental friendly solvent.
  Conclusion
  Selecting the most proper method should be based on the desired compound. The extraction yield for the Clevenger method was 1.33 times more than the solvent extraction method.
  Keywords: Solvent extraction, Biebersteinia multifida, Clevenger, Hydro distillation
 • Page 43
  Backgroud &
  Objective
  Infection of the full-thickness burns due to necrotic tissues is one of the important problems in patients with deep burns. The proteolytic properties of kiwifruit that is used for debridment necrotic tissues also can be effects on the infection of burns. This study assesses topical effectiveness of Kiwifruit on the infections of full-thickness burns in male rats.
  Material and Methods
  This experimental study was performed on 10 Wistar rats. After anesthesia with ketamin and xylosine, both flanks of rats were shaved. Then full thickness burns with 3cm diameter were produced by boiling water for 10 seconds. The Rats were divided into 3 groups randomly. Right side of the first group was treated by kiwifruit and other side by Elase pomade and second group right side by kiwifruit or Elase pomade and the other side was control group 1 and third group were not received treatment. Evaluation of infection of burn was done by clinical assessment scale with validity and reliability.
  Results
  The results showed that none sign of infection was registered during kiwifruit debridement time (5/7days). Also this difference was significant with Elase group (p<0/001). On the other hand there was no significant difference between control groups with Elase groups.
  Conclusion
  Regarding to the result of research, using kiwifruit not only has preventive effects on burns infection but also can accelerate debridement time.
  Keywords: full, thickness burns, kiwi fruit, wound infection
 • Page 51
  Background and Objectives
  Plant essential oils are pest control tools that have good prospect with attention to rich plant flora of Iran.
  Material And Methods
  For first time in the world, repellency effects of Geranium, Pelargonium roseum Andrews, Galbanum, Ferula gumosa Boiss., and Artemisia, Artemisia sieberi Besser, essential oils on adults of Bemisia tabaci Gen. (Hom., Aleyrodidae) were evaluated by choice test under laboratory condition.
  Results
  Result showed that landed adults on treated leaves by 12 ppm of each essential oil were significantly lower than control treatment.
  Conclusion
  This data implicated suitable protective effects of the essential oils to the pest infestation. Thus, essential oils distillated from Geranium, Artemisia and Galbanum could be applied to control B. tabaci in greenhouse cucumber at V/V 12ppm
  Keywords: plant essential oils, Greenhouse pests, repellency, Anti oviposition
 • Page 57
  Background and Objectives
  Marigold is a medicinal plant that has valuable ingredients which are used in the treatment of many diseases. The flowers of this plant can be used for the treatment of gastrointestinal disorders, skin ulcers and inflammation. Marigold accelerates skin wounds healing by preventing inflammation in the skin and mucous membranes, reducing tissue swelling and abscess re-built. Determination of the appropriate time to harvest the herb flowers is very important because it impact on the amount of active ingredients in flowers. In this study we aimed to determine the appropriate time to harvest the marigold flowers.
  Material And Methods
  I order to determine the amount of active ingredients (including extracts and essential oils) in flower and study the trend of changes, in three different stages of flowering, (including early, mid and late flowering, respectively, 90, 150 and 210 days after planting) sampling were done and the samples were sent to a lab to determine extracts and essential oils. The amount of essential oils determined by the method of steam distillation using Clevenger and the amount of extracts were determined by extraction with 70% ethanol method.
  Results
  In this experiment a total of seven phenological stages during marigold growth were diagnosed. Experimental data showed the positive effects of nitrogen fertilizer on increase of active ingredients of marigold. The results of experiment showed a significant different in amount of essential oil and extracts during the flowering season. Maximum production of essential oils and extracts obtained at early flowering and in the mid to late flowering season the amount of extracts and essential oils were reduced.
  Keywords: Marigold (Calendula offficinalis), Active ingredients, Phenology, Harvest of flowers, Nitrogen fertilizer
 • Page 69
  Background and Objectives
  salvia genus belongs to lamiaceae family that was used in ancient and its application in culinary, flavor cosmetics, food and drinking industries is important. in addition, this study compared with other areas of chemical compounds identified in the essential oil, essential oils are also antibacterial effect on gram-positive bacteria, gram-negative and anaerobic examined.
  Materials and Methods
  Sample were collected And After drying at room temperature, samples extracted by method of water distillation, essential oils yield 0.4% was obtained, respectively. Connected components of essential oil with gas chromatography mass spectrometer (GC/MS) were studied. The antimicrobial effects of essential oils using special paper discs were transferred to culture bacteria inhibition zone was measured after the usual period showed the effect of the oil.
  Results
  fifteen composition of the oil of salvia chloroleuca rech.f. & allen were characterized, representing 91% of the total components detected.The main constituents of the oil were identified as germacrene-D (22%), spathulenol (19.2), bicyclogermacrene (17.4%), β-Caryophyllene (9.47%) and Aromadendrene (6.49%). Also essential oil have antimicrobial effects against bacteria, Escherichia coli, Salmunella, Clostridium perfringens, and Staphylococcus aureus was investigated by using Disk diffusion drive The highest antibacterial effects of essential oils on Staphylococcus aureus and Clostridium perfringens strains was observed.
  Conclusion
  bicyclogermacrene and spathulenol are inrestigated in the essential oil of this study have Most Percent in comparison with the chemicals identified in other distinets. Antibacterial test results also are showed that it has no effect on Gram-negative bacteria, But that is effecte gram-positive bacteria such as Staphylococcus aureus and Clostridium perfringen.
  Keywords: Herbs, salvia chloroleuca rech.f., allen, Disk diffusion, GC, MS, Clostridiumperfringens, Staphylococcus aureus
 • Page 79
  Background and Objectives
  Darkesh the eastern boundary forests of area interlocking Hyrcanian is located in northern Iran, which is botanically unique area features a unique treasures of medicinal plants has become.Given the the lack scientific investigations on Considering the importance of forests and the habitat characteristics of tucreum chamaedrys L. Flowering leaves Darkesh area of in the North Khorasan province been collected. In addition to, this study compared with other areas of chemical compounds identified in the essential oils, essential oil are also antibacterial effect on Gram positive bacteria, Gram-negative and anaerobes were examined.
  Materials and Methods
  Samples were collected and after drying at room temperature, extracted by method of water distillation, essential oils yield 0.4% was obtained, respectively. Connected components of essential oil with gas chromatography mass spectrometer (GC/MS) were studied. The antimicrobial effects of essential oils by using of special paper discs were transferred to culture of bacteria and inhibition zone was measured after the usual period showed the effect of the oil.
  Results
  fifteen composition of the oil of salvia chloroleuca rech.f. & allen were characterized, representing 91% of the total detected components. The main constituents of the oil were identified as germacrene-D (22%), spathulenol (19.2), bicyclogermacrene (17.4%), β-Caryophyllene (9.47%) and Aromadendrene (6.49%). Also essential oil has antimicrobial effects against bacteria, Escherichia coli, Salmunella, Clostridium perfringens, and Staphylococcus aureus were investigated by using Disk diffusion drive. The highest antibacterial effects of essential oils were observed on Staphylococcus aureus and Clostridium perfringens strains.
  Conclusion
  Bicyclogermacrene and spathulenol as the essential oils have the most percent in comparison with the chemicals identified in other destines. Antibacterial test results also showed that it has no effect on Gram-negative bacteria, but it is effective on gram-positive bacteria such as Staphylococcus aureus and Clostridium perfringen.
  Keywords: Herbs, Disk diffusion, GC, MS, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringen
 • Page 87
  Background and Objectives
  Asthma is a chronic inflammatory disease of the respiratory tract which is diagnosed by eosinophils, lymphocytes and Mast cell infiltration and edema of airways. Recent studies indicate to the therapeutic role of anti-oxidant agents in asthma. Due to anti-oxidant properties of saffron, it may prevent from increased free radical generation and be effective in reducing asthma complications
  Materials And Methods
  This was an experimental study. In order to investigate the effect of saffron extract on lymphocyte cells changes, 40 rat wistar were classified into five groups, i.e. control, asthma and extract-receiving asthma with 200, 100 and 50 mg/kg doses, respectively. Eexperimental asthma was induced in animals by evalbomine (injection/inhalation). Control group was received saline solution. During the asthma induction, the treated group was received the extract for 32 days, 2 times per week. In this study, the number of lymphocyte cells in the lavage liquid of each of the five groups was analyzed.
  Results
  The results showed a significant increase in lymphocytes of the lavaged fluid of asthmatic animals in comparison to those of the control group and the number of lymphocyte also significantly reduced in the groups treated with triple doses of extract in comparison to those of asthmatic group(P<0.05).
  Conclusion
  Saffron extract has effects on white blood cells, particularly lymphocytes, which cause contraction of the respiratory tract due to release of inflammatory mediators.
  Keywords: asthma, immunity system, full saffron extract, lymphocyte, lavage liquid
 • Page 93
  Background and Objectives
  Scutellaria genus has 300 species that 10 species of them are endemic to Iran. Scutellaria has been used in traditional medicine for treatment different kinds of disease such as cancer. The flavonoids of this genus are important according to their pharmacological activities. Scutellaria pinnatifida is one of the endemic plants from this genus in Iran, and there were not any phytochemical investigations about roots of this plant. In this study, flavonoids from roots of scutellaria pinnatifida are evaluated.
  Material and Methods
  The roots of Scutellaria pinnatifida were collected and dried in the shade. Then dried roots were powdered by the mill and extracted by distilled methanol and were concentrated in reduced pressure by rotary evaporator. The concentrated extract was decantated by immiscible solvents. The extracts of petroliem ether, methylene chloride, ethyl asetate, butanol were obtained which methylene chloride extract was used for the next stage of purification and structure elucidation. The extraction of flavonoids and purification were done using column chromatography and preparative HPLC respectively and then they were elucidated by NMR spectroscopy (1H-NMR, 13C-NMR).
  Results
  From the roots of Scutellaria pinnatifida two flavonoids were purified and elucidated that one of them was wogonin and the other one was SkullcapflavoneII.
  Conclusion
  Scutellaria pinnatifida has flavonoids in its roots, Although these compounds were obtained from other species from scutellaria genus, in this study for first time these compounds were obtained from Scutellaria pinnatifida and thus more investigations about biological activities from this plant and its compounds are recommended.
  Keywords: Scutellaria pinnatifida, Flavonoid, HPLC, SkullcapflavoneII, wogonin
 • Page 103
  Background And Objective
  Herbal medicine is one of the most widely used complementary and alternative medicine used around the world. The most effective training programs are based on theory-driven approaches that are rooted behavior change model. Among behavior change model, the effectiveness of the theory of planned behavior has been documented in previous studies. The aim of the study was to find out factors associated with herbal medicine using the theory of planned behavior (TPB) among women in Qazvin.
  Material and Methods
  in the cross sectional study, 792 women were selected based on clustered sampling and voluntary participation from Qazvin, Iran, in 2011-2012. Following individual interviewing, data were gathered using a self administrated questionnaire include demographic characteristics (4 items), knowledge (5 items), attitude (7 items), subjective norms (3 items), perceived behavior control (5 items), intention (3 items) and behavior (1 item). Finally, data were analyzed by SPSS 18.0 and presented with Pearson and regression testes.
  Results
  the mean age of women were 29.34 ± 8.99 and 92.05% of them were married and 78.9% of participants were housekeeper. There were medium to high correlations coefficients between the TPB’s constructs. Knowledge (β = 0.195, P< 0.01), attitude (β = 0.227, P< 0.01), subjective norms (β = 0.071, P< 0.05), perceived behavior control (β = 0.422, P< 0.01) and intention (β = 0.138, P< 0.01) were the main predictors of the herbal medicine usage among women. In general, TPB constructs were able to predict 57% of variance for herbal medicine usage among women.
  Conclusion
  The results indicated that herbal medicine usage mainly can be predicted by PBC and attitude respectively. In spite of the importance of two variables, all of the TPB constructs should be considered for designing interventions toward forming conscious herbal medicine usage in the society.
  Keywords: herbal medicine, attitude, theory of planned behavior, self efficacy
 • Page 117
  Background And Objective
  Episiotomy is common perineal trauma in primiparous vaginal birth. Complications after episiotomy include inflammation, edema, dehiscence and perineal pain. Calendula has wound healing effects but there is little information about its application on episiotomy. Thus we aimed to study the effect of Calendula ointment on wound healing of episiotomy. the purpose of this study was to elevate the effectiveness of Calendula ointment on wound healing of episiotomy among primiparous women admitted in Lolagar hospital of Tehran, 2010.
  Material and Methods
  the study was carried out using a randomized control trial method; the population included primiparous who had the inclusion criteria of the study. The setting of the study Conducted on 74 primiparous women referred to Lolagar hospital in Tehran which were selected with random allocation method. The case group consisted of 37 women that consumed Calendula ointment and control group consisted of 37 women that consumed hospital’s routine care (Povidon Iodine). The data collection instruments were questionnaire and REEDA Scale (redness, Edema, Ecchmosis, Discharge and Approximation). Questionnaire was demographic, postpartum and neonatal items of primiparous mothers. Perineal wound healing was evaluated using REEDA Scale within 4 hours and 5 days after intervention. Data were analyzed by spss 16 softe ware and presented with chi-square and t-test.
  Result
  Our findings showed that The REEDA score was significantly lower in the experimental group (Calendula ointment) 5 days after episiotomy (p=0.001).
  Conclusion
  Considering the result of this study, it seems that Calendula ointment can be used in episiotomy wound care instead of Povidon Iodine solution because this compound has anti- inflammatory and antimicrobial properties that were more effective than Povidon Iodine in wound pain relief. This method suggested as a safe and effective method with minimal side effects.
  Keywords: Episiotomy, Primiparous, Calendula ointment, Wound healing
 • Page 125
  Background and Objectives
  In recent times the natural products obtained from organisms such as medicinal plants (secondary metabolites) are known as a powerful source to supplement therapy and prevention of porstate cancer and BPH. In this review article some of the famous and applicable natural products and medicinal plants used in clinic are discussed. The following information is dealing with the developments in the pharmacology and clinical trials of the known agents isolated from medicinal, as well as their suggested mechanisms.
  Material And Methods
  This research was done based on the searching the keywords including Natural products; BPH; Prostate cancer; anticancer; Clinical trials, mechanism through the well-known databases from beginning to 2012.
  Results
  In this review nine bioactive compounds isolated from nature and medicinal plants with considerable biological and pharmacological activities in treatment of cancer and benign hyperplasia of prostate are discussed. The main focuses are the clinical usage and biological effects with studying the probable mechanism of their action.
  Conclusion
  During the past years many of these agents have been used in the treatment of the prostate cancer and BPH. Nine considerable bioactive structures are reported in this review. Today the potential for development of leads from natural sources and medicinal plants is growing dramatically, mainly in the area of anticancer investigations. The data prepared and described here are intended to be served as a reference tool to the natural products and chemistry specialists in order to expand the rational drug design.
  Keywords: Natural products, Cancer, Benign Hyperplasia of prostate, anticancer, Clinical trials, mechanism
 • Page 139
  Background And Objectives
  In this project‏‏‏‏‏‏ we have reported a solid phase extraction method for determination of trace amount of lead in water samples.
  Material and Methods
  The column loaded with root of Glycyrrhizaglabra. The effect of different variables such as reagent concentration, flow rate and interfering ions on the recovery of the analyte was investigated using atomic adsorption. The calibration graph was linear in the range 10-120 ng/mL of lead in the initial solution.
  Results
  Detection limits was 2/15 ng/mL (n= 6) and relative standard deviation of 20 and 60 ng/mL were 3.04 and 4.75% respectively.
  Conclusion
  This procedure was successfully applied to the determination of lead in waste water and samples in Solid Phase extraction.
  Keywords: Solid phase extraction, Lead, Industrial wastewater, Determination
 • Page 149
  Background and Objectives
  Plant extracts are rich sources of natural antibacterial compounds. In recent decades, the need for using natural preservative in foods, has promoted extensive scientific research on plants extracts and essential oils. The purpose of this investigation was to determine the antibacterial activities of root extracts of Biebersteinia multifida DC.
  Material And Methods
  the hexane, chloroform and ethanol roots extracts of Biebersteinia multifida DC. are obtained by maceration method. Antibacterial activity of extracts determined against Staphylococcus aureus (PTCC 1431), Salmonella enterica (PTCC 1709), Escherichia coli (PTCC 1399), Bacillus cereus (PTCC 1015), Enterobacter aerogenes (PTCC 1229), Clostridium perfringens (PTCC 1765). The micro-dilution method was applied for the determination of the minimum inhibitory concentration (MIC) and the minimum bactericidal concentration (MBC) of selected bacteria strains.
  Results
  gram positive bacteria were more sensitive to the extracts to gram negative bacteria. The minimum inhibitory concentration and the minimum bactericidal concentration against C. perfringens were 0.195 mg mL-1 and 0.391 mg mL-1.
  Conclusion
  The findings indicate that hexane and ethanol roots extracts of Biebersteinia multifida DC. exerts antibacterial effects on C. perfringens. More studies, such as examinations in food models are needed to unravel the antimicrobial effects of this plant extracts.
  Keywords: Biebersteinia multifida DC., antibacterial activity, minimum inhibitory concentration (MIC), minimum bactericidal concentration (MBC)
 • Page 157
  Background and Objectives
  Addiction is a chronic and relapsing disease. Relapse phenomenon in addiction treatment is the most important challenge. In spite of high efficacy of synthetic drugs recent studies have shown that they are often associated with unpleasant and undesirable side effects. Additionally current treatments have little effect in addiction treatment. Medicinal plants contain natural effective materials with lower costs and fewer side effects can be effective in the treatment of different stages of addiction. Since experimental studies are the basis for human studies. Thus, the aim of this study is to review the use of medicinal plants in the treatment of addiction in laboratory animals.
  Material And Methods
  In this review, all relevant original research papers and articles in physiology Research Center, Semnan University of Medical Sciences have been published in prestigious journals were analyzed.
  Results
  Up to now, very few scientific studies on the effects of medicinal plants in reducing withdrawal symptoms in humans have been conducted. Therefore, the results of this study on laboratory animals showed that medicinal plants can affect the body's biochemical functions and psyche, behavior, emotions and other addicts problems and be also effective in reducing the symptoms of withdrawal and addiction treatment to.
  Conclusion
  The results of this study indicated that the plants can be effective to control deprivation, reduction of dependence development and probably in detoxifying in rats.
  Keywords: Addiction, Medical plants, Morphine