فهرست مطالب

شریف - پیاپی 25 (پاییز و زمستان 1382)
 • پیاپی 25 (پاییز و زمستان 1382)
 • ویژه علوم و مهندسی
 • 140 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/11/15
 • تعداد عناوین: 14
|
 • دوره های حدی در دستگاه شکار - شکارچی کوس با تابع پاسخ
  محمود حصارکی، سید مهرداد مقدس صفحه 3
  در این نوشتار مسئله ی دور حدی در یک دستگاه شکار - شکارچی گوس با تابع پاسخ مورد بررسی قرار می گیرد. تابع پاسخ در این دستگاه صعودی و محدب است. و مشتق سوم آن ریشه ی یگانه دارد. تحت فرض های معینی نشان داده می شود که یک شرط لازم و کافی برای عدم وجود دور حدی در دستگاه گوس موجود است. این شرط پایداری سراسری نقطه ی ساکن مثبت دستگاه را در ربع اول محرز می سازد.
 • طرح و تحلیل الگوریتم های جدید برای حل برخی دستگاه ها و برنامه ریزی خطی روی فضاهای حقیقی و صحیح
  نظام الدین مهدوی امیری، مجید ادیب، حمید اسمعیلی صفحه 13
  براساس روش های ABS، ابتدا رهیافت جدیدی برای محاسبه ی جواب های عمومی دستگاه نامعادلات خطی حقیقی با رتبه ی سطری کامل ارائه می کنیم و سپس با استفاده از نتایج به دست آمده، حل مسائل برنامه ریزی خطی با قیود نامساوی حقیقی رتبه ی کامل را ارائه خواهیم کرد. رهیات ارائه شده چگونگی تعیین جواب های بهینه یا نامتناهی بودن این گونه مسائل را مشخص می کند. سپس به تخصیص روش اخیر برای حل دستگاه نامعادلات عمومی به حل دستگاه نامعادلات خطی صحیح می پردازیم...
 • بررسی هم سنگی در سیستم های آشوب ناک و روشهای ایجاد آن
  غلامحسین ارجائی، محمد مؤمنی صفحه 21
  سیستم های آشوب ناک به حساسیت در برابر مقادیر اولیه مشهورند. اخیرا پیکارو و کارول نشان داده اند که دو سیستم تحت شرایطی می توانند هم سنگ شوند. در نگاه اول به نظر می رسد که به علت حساسیت سیستم ها در برابر مقادیر اولیه، این هم سنگی شکسته خواهد شد اما چنین نیست، هم سنگی در سیستم های آشوب ناک به طور قابل ملاحظه یی از سال 1990 رشد کرده است. در این نوشتار، ضمن پدیده ی هم سنگی در سیستم های آشوب ناک، به بیان مفاهیمی همچون هم سنگی یکسان و هم سنگی عمومی پرداخته و روش های پیکارو و کارول و جداسازی فعال - غیرفعال را که برای هم سنگ کردن دو سیستم مناسب اند، بررسی خواهیم کرد.
 • قابیلت های نرم افزار SharifSan در ارزیابی کارایی سیستم های رایانه یی و مشخصات طراحی و پیاده سازی آن
  محمد عبداللهی ازگمی، علی موقر رحیم آبادی صفحه 29
  شبکه های فعالیت تصادفی یکی از بسط های شبکه های پتری است که برای مدل سازی و تحلیل جنبه های کارکردی و عملیاتی سیستمها قدرت و انعطاف بالیی فراهم می کند. تاکنون چنین ابزار مدل سازی براساس تعریف قدیمی شبکه های فعالیت تصادفی طراحی شده است. اما اخیرا تعریف جدیدی از این مدل ارائه شده که برخی از مشکلات تعریف قدیمی را برطرف ساخته است. این تعریف، مبنای طراحی یک نرم افزار مدل سازی و تحلیل با نام SharifSAN است که به منظور فراهم سازی امکانات یکپارچه برای درستی یابی و ارزیابی کارایی، قابلیت اتکاء و قابلیت کارایی سیستم های رایانه یی و ارتباطی طراحی شده است...
 • محیطی برای تولید برنامه از توصیف صوری
  سید حسن میریان حسین آبادی، آرش جلالی صفحه 42
  تولید نرم افزار به روش های سنتی با مشکلاتی نظیر عدم اطمینان از درستی عملکرد آن همراه است. استفاده از روش های صوری برای توصیف سیستم های نرم افزاری موجب کاهش این عدم اطمینان خواهد شد. از سوی دیگر، خلاء موجود بین فازهای توصیف و تولید برنامه باعث شده تا به اطمینان از درستی عملکرد، در مرحله ی تبدیل توصیف به برنامه خدشه وارد شود. روش های مختلفی برای رسیدن به برنامه از توصیف صوری پیشنهاد شده که استخراج برنامه از اثبات درستی توصیف یکی از این روش هاست...
 • اتوماتای یادگیر سلولی و کاربردهای آن
  محمدرضا میبدی، حمید بیگی، مسعود طاهرخانی صفحه 54
  در این نوشتار مدل جدیدی تحت عنوان اتوماتای یادگیر سلولی(CLA) معرفی می شود و رفتار آن از طریق شبیه سازی رایانه یی مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرد. براساس این مدل، یک مجموعه اتوماتای یادگیر (LA) در شبکه یی نظیر آنچه در اتوماتای سلولی وجود دارد، قرار گرفته اند و نسبت به رفتار همسایه های خود عکس العمل نشان می دهند. هر اتوماتا در این مدل، براساس یک الگوریتم یادگیری عمل می کند و در طی زمان یاد می گیرد که در مقابل محیط پیرامونش چگونه بهترین پاسخ را بروز دهد. این مدل پیشنهادی کاربردهای متعددی دارد که از آن جمله می وان به مدل کردن سیستم های اجتماعی، سیستم های زیست شناختی و پردازش تصاویر اشاره کرد. در این گزارش به دو نمونه ی انتشار شایعه و پردازش تصاویر اشاره خواهد شد.
 • روش جدیدی برای مدولاسیون فضای برداری در مولد هارمونیکی سه فاز
  عبدالرضا مالکی، محمدرضا ذوالقدری، سید جواد مهدوی صفحه 78
  استفاده از روش مدولاسیون فضای برداری (SVM) برای محاسبه و اعمال زمان های کلیدزنی در مبدل ها، به افزایش 15 درصدی ظرفیت مبدل، نسبت به مدولاسیون کتابهای پالس سینوسی(SPWM) می انجامد. در این مقاله ضمن بررسی روش SVM، به طریق سه بعدی، روش جدیدی برای محاسبه ی زمان های مربوط به بردارهای صفر پیشنهاد شده است که علاوه بر بهبود خواص هارمونیکی ولتاژ فازها، تلفات کلیدزنی را تا 33 درصد کاهش می دهد. روش پیشنهادی در یک مدار عملی مورد آزمایش قرار گرفته و نتایج عملی ارائه شده اند.
 • آشکار سازی چند کاربره برای سیستم های DS/CDMA در محیط محو شونده چند مسیره
  ماهرخ غنی شایسته، معصومه نصیری کناری، رسول بخش دامنی صفحه 86
  در این نشوتار روشی برای آشکارسازی چند کاربردی سیستم های DS/CDMA در محیط های محوشونده چند مسیره ارائه می شود. در مراجع 1 و 2 روشی برای آشکارسازی چند کاربره ارائه شده است که با حذف تداخل بین سیگنال های کاربران مختلف، عملکرد گیرنده های متداول را بهبود می بخشد. اما در این آشکارساز از روش های بسیار مفید مخابراتی نظیر دایورسیتی استفاده نشده است. در حالی که یکی از مزایای عمده ی سیستم های CDMA نسبت به سیستم های رایج فعلی، بهره گیری از دایورسیتی چند مسیره است. روش پیشنهادی در این نوشتار، با استفاده از دایورسیتی چند مسیره عملکرد سیستم ارائه شده در مراجع 1 و 2 را به طور قابل ملاحظه یی بهبود می بخشد...
 • بررسی رفتار TCSC در فرکانس های زیر سنکرون و نقش آن در میرا کردن پدیده ی تشدید زیر سنکرون
  مصطفی پرنیانی، مهران رشیدی صفحه 93
  در این نوشتار، ضمن محاسبه ی پاسخ فرکانسی جبران خازنی سری کنترل شده با تایریستور (TCSC)، عملکرد آن را در فرکانس های زیرسنکرون برسی کرده و نشان می دهیم که مقاومت ظاهری TCSC در فرکانس های زیر سنکرون خاصیت اهمی - القایی دارد. پس از آن شرایط برو تشدید زیرسنکرون (SSR) در شبکه های جبران شده با خازن سری را بیان کرده و نشان می دهیم که برخلاف اثر جبران سری ثابت در ایجاد پدیده ی SSR، چنانچه از TCSC برای جبران سری شبکه های انتقال استفاده شود عملا خطر بروز پدیده ی SSR از بین می رود. همچنین خواهیم دید که با کنترل مناسب TCSC خطرپذیری می توان تشدید زیرسنکرون به وجود آمده در شبکه های جبران شده با خازن ثابت را کاملا میراکرد. نتایج شبیه سازی های انجام شده با نرم افزار PSCAD/EMTDC نیز در هر مورد ارائه می شود.
 • بررسی و بهینه سازی روشهای تخمین حرکت با کاربرد در بازسازی دنباله های تصویر
  مجتبی قادری، شهره کسایی صفحه 100
  وجود لکه ها در فیلم های قدیمی، از جمله آسیب های اصلی وارده بر این فیلم هاست. شدت روشنایی این لکه ها تقریبا یکنواخت است و در دو کادر متوالی، در یک محل تکرار نمی شوند. برای تشخیص و بازسازی این لکه ها از اطلاعات کادرهای قبل و بعد استفاده می شود. برای برآورد دقیق تر میزان شدت روشنایی صحیح، لازم است حرکت احتمالی موجودر در صحنه نیز در نظر گرفته شود و میزان برآورد پس از اعمال پردازش جبران حرکت محاسبه شود. در این نوشتار، پس از بررسی و مقایسه ی نحوه ی عملکرد برخی از روش های برتر برآورد حرکت بلوکی برای تصاویر سالم و آسیب دیده، روش جدیدی برای نحوه ی جستجو در الگوریتم تطبیق بلوکی پیشنهاد شده است...
 • تاثیر فیدبک شنوائی بر نحوه ی تغییرات فرکانس اصلی در افراد بزرگ سال فارسی زبان دارای نقص شنوائی، پس از کاشت حلزون چند کاناله
  رسول امیر فتاحی، حمید شیخ زاده نجار، سوسن عبدی، سید علی سید صالحی صفحه 110
  کانتورهای F0 مربوط به 5 بیمار بزرگ سال ناشنوای دارای سابقه شنوائی که از پروتز چند کاناله ی کاشت حلزون استفاده می کنند و 10 فرد بزرگ سال طبیعی (زن و مرد) اندازه گیری شده اند. میزان قاعده مندی در هر کانتور متوسط - که با محاسبه ی اختلاف بین میانگین فرکانس گام (F0) در هجاهای متوالی یک جمله و به دست آوردن میانگین این اختلاف های متوالی (MSD) اندازه گیری می شود - به عنون یک معیار کمی برای تعیین میزان تاثیر فیدبک شنوائی در اصلاح کانتورهای F0 بیماران و نزدیک شدن این کانتورها به افراد طبیعی مورد استفاده قرار می گیرد...
 • معرفی مقالات پژوهشی دانشکده ی ریاضی، مهندسی کامپیوتر و برق دانشگاه صنعتی شریف (1381)
  صفحه 120
 • معرفی کتاب
  صفحه 130
 • چکیده ی مقالات به انگلیسی
  صفحه 140