فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 3 (پیاپی 4، پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/06/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهشید ناظم زاده، عالیه جلال الدینی، مهدی رضوانی امین، نازنین یوسفیان، زهرا پورنامدار، مهناز قلحه صفحات 1-8
  مقدمه
  کمردرد یکی از مشکلات جوامع مختلف است. کمردرد اثرات زیادی بر جنبه های مختلف زندگی به جا می گذارد. لذا از روش های مختلفی جهت تسکین آن استفاده می گردد. رفلکسولوژی پا سبب کاهش درد میشود. لذا پژوهشی به منظور تاثیر رفلکسولوژی پا بر شدت درد بیماران مبتلا به کمردرد صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  یک مطالعه نیمه تجربی و سه گروهه بر روی 150 مرد مبتلا به کمردرد مراجعه کننده به بخش فیزیوتراپی بیمارستان بقیه الله تهران انجام شد. نمونه ها ابتدا بر اساس نمونه گیری مبتنی بر هدف وارد مطالعه شده و سپس به صورت تخصیص تصادفی در یکی از سه گروه (انجام رفلکسولوژی پا در نقطه واقعی به مدت سه جلسه یک هفته در میان)، شاهد (بدون مداخله) و پلاسبو (انجام رفلکسولوژی پا با فشار کم در همه نقاط به مدت سه جلسه یک هفته در میان) قرار گرفتند. اطلاعات توسط پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، پرسشنامه فرم کوتاه شده مک گیل و مقیاس دیداری درد جمع آوری شد. تحلیل داده ها با استفاده از 18 SPSS و آزمون های کای اسکوئر وآزمون آنالیز واریانس یکطرفه انجام گرفت.
  یافته ها
  نتایج مطالعه با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد، بین سه گروه پس از مداخله، میزان درد کاهش یافت (001/0> p). به عبارتی، ماساژ بازتابی پا سبب کاهش میزان درد در بیماران مبتلا به کمردرد شد.
  نتیجه گیری
  طبق نتایج پژوهش رفلکسولوژی پا در کاهش درد در بیماران مبتلا به کمردرد موثر است. بنابراین پیشنهاد می شود پرستاران از رفلکسولوژی پا جهت کاهش درد در بیماران مبتلا به کمردرد استفاده کنند.
  کلیدواژگان: کمردرد مزمن، رفلکسولوژی پا، درد، پرستار
 • گیتی ازگلی، مریم آرمند، رضا حشمت، حمید علوی مجد صفحات 9-18
  مقدمه
  اختلالات خواب یکی از شایع ترین مشکلات زنان یائسه است. یکی از درمان های جایگزین مطرح در این زمینه، طب فشاری می باشد، بر این اساس محققین برآن شدند که پژوهش حاضر را با هدف تعیین تاثیر طب فشاری بر کیفیت خواب زنان یائسه انجام دهند.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی که به صورت کارآزمایی بالینی تصادفی یک سوکور انجام گرفت، از شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ جهت انتخاب خانم های یائسه دچار اختلال خواب استفاده شد. 70 خانم یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی منتخب شهر تهران که کلیه معیارهای ورود به پژوهش را دارا بودند، وارد مطالعه شدند و از طریق نرم افزار انتساب تصادفی در دو گروه درمان (استفاده از مچ بند مخصوص طب فشاری 3 بار در هفته به مدت 15 دقیقه به صورت دو طرفه در هر یک از نقاط شن من: واقع در مچ دست، سانینجیائو: واقع درمچ پا به همراه دریافت مراقبتهای معمول دوران یائسگی) و درمان نما (استفاده از مچ بند مخصوص طب فشاری 3 بار در هفته به مدت 15 دقیقه در نقاط مورد نظر اما به صورت برعکس به همراه دریافت مراقبتهای معمول دوران یائسگی) قرار گرفتند. طول مدت مداخله 4 هفته بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهای من ویتنی و ویلکاکسون استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که بعد از انجام مداخله اختلاف عمده ای در نمرات مقیاس های فرعی کیفیت خواب ذهنی (001/0
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که طب فشاری می تواند در بهبود کیفیت خواب زنان یائسه موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: یائسگی، کیفیت خواب، طب فشاری
 • مهدی صفرآبادی، کورش رضایی، احسان الله غزنوی راد صفحات 19-31
  مقدمه
  تامین بهداشت دهان در بیماران با لوله تراشه یکی از مهمترین وظایف پرستاران می باشد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر دو محلول دهانشویه (اکیناسیه و کلرهگزیدین) بر بهداشت دهان بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه انجام گرفت.
  روش
  این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است که در آن 70 بیمار دارای لوله تراشه از طریق دهان، فاقد حساسیت به ترکیبات گیاهی با سن 18-65 سال با نمونه گیری ساده در مطالعه وارد شده و بصورت تصادفی ساده به دو گروه مداخله (اکیناسه) و کنترل (کلرهگزیدین) تقسیم شدند. در هر گروه 35 نفر قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات (قبل و بعد از مداخله) از چک لیست سلامت دهان استفاده گردید. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری مجذور کای، فیشر، کولموگروف اسمیرنوف، من ویتنی یو، و فریدمن تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  بیماران گروه مداخله و کنترل از نظر ویژگی های دموگرافیک، بهداشت دهان و سایر خصوصیات مشابه بودند. بهداشت دهان بیماران گروه اکیناسه بعد از مداخله بطور معناداری بهبود یافت(0001/0
  نتیجه گیری
  مقایسه تاثیر دهانشویه اکیناسه و کلرهگزیدین نشان داد بهداشت دهان بیماران بستری در بخش های مراقبت ویژه به یک میزان بهبود یافت. با توجه به مزیت های ترکیبات گیاهی می توان اکیناسه را به عنوان یک جایگزین مناسب برای کلرهگزیدین مطرح نمود.
  کلیدواژگان: مراقبت ویژه، کلرهگزیدین، اکیناسه، بهداشت دهان
 • سیمین تعاونی، فاطمه شاکری، حمید حقانی، سید اشرف الدین گوشه گیر صفحات 32-40
  مقدمه
  نشانه وازوموتور ازشایعترین اختلالات دوران یائسگی است و به دنبال آن احتمال بروزنشانه ناراحتی قلبی از جمله تپش قلب ایجاد می شود. اخیرا جهت تخفیف این عوارض تمایل زنان یائسه به استفاده از فرآورده های گیاهی جانشین افزایش یافته است. هدف از انجام این پژوهش نیز بررسی تاثیر شبدر قرمز بر شدت نشانه های وازوموتور و ناراحتی قلبی زنان یائسه سالم 59-50 ساله می باشد.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی سه سوکور بر روی 72 زن یائسه سالم مراجعه کننده به کلینیک غربالگری ابوذر انجام شد و به صورت تصادفی به دو گروه الف و ب تقسیم شدند. گروه مداخله روزانه دو کپسول 40 میلی گرمی تهیه شده از برگهای خشک شده شبدر قرمز و گروه کنترل کپسول 40 میلی گرمی نشاسته برای مدت 30 روز مصرف کردند. متغیرهای اصلی مورد بررسی، نشانه های وازوموتور و ناراحتی قلبی یائسگی از طریق ابزار معیار سنجش یائسگی مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  بین مشخصات دموگرافیک، همچنین نشانه های وازوموتور و ناراحتی قلبی در دو گروه قبل از مطالعه تفاوت آماری وجود نداشت، لذا دو گروه از نظر مشخصات فوق همگون بودند. شدت نشانه وازوموتور بعد از یکماه مداخله در دو گروه آزمون و کنترل نسبت به قبل از مداخله به ترتیب 72/34 درصد در مقابل 5/55 درصد و 77/55 درصد در مقابل 5/62 درصد کاهش یافت(003/.= P). همچنین شدت ناراحتی قلبی پس از یک ماه مداخله کاهش یافت(01/.= P).
  نتیجه گیری
  در این مطالعه شبدر قرمز در مقایسه با دارونما به میزان قابل توجهی شدت نشانه های وازوموتور و ناراحتی قلبی را کاهش داد و با توجه به عدم مشاهده عوارض جانبی در این مطالعه پیشنهاد می شود که از این مکمل نه تنها برای کاهشنشانه های فوق استفاده شود بلکه مطالعات بیشتری در ارتباط با تاثیر آن بر روی سایر نشانه های یائسگی صورت گیرد.
  کلیدواژگان: نشانه ناراحتی قلبی، زنان یائسه، معیار سنجش یائسگی، نشانه وازوموتور.
 • فتانه هاشم دباغیان صفحات 41-51
  مقدمه
  استفاده گسترده از روش های طب مکمل خصوصا درمانهای گیاهی و ناکافی بودن شواهد اثربخشی و ایمنی گیاهان دارویی در دوران بارداری موضوعی است، که نیاز به توجه ویژه دارد. این مطالعه به منظور بررسی آگاهی خانم های باردارشهرتهران از اثرات و ایمنی گیاهان دارویی در دوران بارداری و عملکرد آنها انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی که در سال 1390 در تهران انجام شد،600 نفر خانم باردار درسن حاملگی بیش از 32 هفته تا 1 هفته پس از زایمان، با نمونه گیری چند مرحله ای از بیمارستانهای دولتی گردآوری شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه ای محقق ساز بود که مشخصات دموگرافیک، اطلاعات مربوط به بارداری، فراوانی استفاده از گیاهان دارویی در دوران بارداری، آگاهی آنها از اثرات و ایمنی گیاهان و منبع اطلاعات این افراد را مورد سوال قرار می داد. داده ها با استفاده از آزمونهای تی و کای مربع مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  چهارصد و دو نفر(67%) از نمونه مورد بررسی در طول بارداری فعلی یا قبلی خود حداقل از یک نوع گیاه دارویی استفاده کرده بود. بطور متوسط94/1 ± 71/2 به ازای هر فرد درمان گیاهی مصرف شده بود. پر مصرف ترین گیاهان نعناع(8/32%) و کندر(3/26%) بودند. آگاهی خانمها در مورد اندیکاسیون مصرف این گیاهان عمدتا از منابعی غیر از پزشک معالج تامین شده بود.در بسیاری از موارد اندیکاسیونهای غیر اثبات شده برای مصرف گیاهان بیان شد. همچنین علت عمده مصرف درمانهای گیاهی اثربخشی و ایمنی بیشتر در مقایسه با داروهای سنتتیک ذکر گردید.
  نتیجه گیری
  آگاهی در مورد مصرف گیاهان دارویی و اثربخشی و ایمنی آنها در خانم های باردار در حد کافی نیست. با در نظر گرفتن بالا بودن فراوانی مصرف درمانهای گیاهی در دوران بارداری، این افراد نیازمنددریافت اطلاعاتی در مورد این داروها هستند. همچنین، مراقبین بهداشتی و درمانی، ملزم به بررسی مصرف گیاهان دارویی توسط خانمهای باردار می باشند.
  کلیدواژگان: گیاهان دارویی، آگاهی، عملکرد، بارداری، درمان دارویی
 • نعیمه اکبری ترکستانی، معصومه داود آبادی فراهانی صفحات 52-60
  مقدمه
  گرگرفتگی به عنوان یکی از عوارض شایع و آزار دهنده یائسگی برکیفیت زندگی افراد یائسه تاثیر زیادی گذاشته است. یکی از درمانهای مطرح هورمون درمانی جایگزینی فیتو استروژن ها هستند، بنابراین محققین برآن شدند تا پژوهش حاضر را با هدف بررسی تاثیر بذر کتان و سویا بر گرگرفتگی حاصل از یائسگی انجام دهند.
  مواد و روش ها
  طی یک کار آزمایی بالینی تصادفی کنترل شده 90 زن یائسه که با شکایت گرگرفتگی به در مانگاه های شهر اراک مراجعه کرده بودند به سه گروه مساوی تقسیم شدندپس از اخذ رضایت کتبی داروهای گیاهی که در بسته های مشابه قرار داشتند به صورت تصادفی ساده،به گروه اول روزانه 25 گرم بذر کتان، به گروه دوم 25 گرم سویا و گروه شاهد 25 گرم آرد گندم برای مدت 8 هفته متوالی داده شد.عدم قاعدگی در 12ماه اخیر،داشتن فشار خون طبیعی، عدم مصرف داروهای ضد اضطراب، ضد افسردگی، هورمونهای استروژن و پروژسترون در6ماه اخیر، آنتی کواگولانت ها، داروهایی مثل ایبوپروفن، و عدم ابتلا به آسم و آلرژی معیارهای ورود به مطالعه بودند و معیارهای خروج از مطالعه شامل: عدم مصرف صحیح داروهای گیاهی، ایجاد تحریکات پوستی و حساسیت به داروها و تغییر محل زندگی بودند. در آغاز مطالعه، هفته ی چهارم و هفته هشتم، شدت و دفعات گرگرفتگی بررسی وبا آزمون فریدمن و کروسکال- والیس مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  شدت گر گرفتگی بین گروه های درمانی بذر کتان، سویا و آرد گندم، در هفته های اول و چهارم و هشتم، تفاوت معناداری دارند،0.001 < P، هرچندکه بین سه گروه در شروع، میانه و پایان مطالعه تفاوت معناداری دیده نشد، P شروع مطالعه65/0در هفته چهارم یعنی میانه مطالعه 485 و P در پایان مطالعه409/0به دست آمد. تعداد دفعات گرگرفتگی بین سه گروه در سه زمان تفاوت معنادار نداشت اما در هفته هشتم اختلاف معنادار مشاهده گردید وکمترین تعداد دفعات گرگرفتگی در گروه سویا مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد که بذر کتان و سویا تعداد و شدت گرگرفتگی در زنان یائسه مورد مطالعه را کاهش داده است وبرای کاهش دفعات گرگرفتگی در پایان مطالعه گروه سویا کاهش بیشتری از دیگر گروه ها داشته است.
  کلیدواژگان: یائسگی، گرگرفتگی، بذر کتان، سویا
 • رقیه صادقی، محمد علی حیدرنیا، منصوره زاغری تفرشی، مریم رسولی، حمید سوری صفحات 61-73
  مقدمه
  با توجه به اینکه تاثیر طب سوزنی بر تسکین درد مشخص شده است، مطالعه ی حاضر با هدف شناسایی عواملی که سبب استفاده از طب سوزنی برای تسکین درد می شود، طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه با رویکرد کیفی از نوع تحلیل محتوای قراردادی و با مشارکت 14 نفر (بیمار و ارائه دهنده طب سوزنی) به روش نمونه گیری هدفمند با در نظر گرفتن حداکثر گوناگونی در مشارکت کنندگان نظیر: جنس، سن، تحصیلات و نوع درد در بیماران و دارا بودن تجربه و سابقه کار در ارائه دهندگان طب سوزنی انجام شد. اطلاعات با از مصاحبه ی عمیق و نیمه ساختار یافته جمع آوری و با رویکرد استقرایی تحلیل و طبقات فرعی و اصلی استخراج و نهایتا درون مایه ها پدیدار شدند. صحت و استحکام داده ها با تلفیق در جمع آوری داده ها، تنوع مشارکت کنندگان و بازبینی مکرر حاصل شد.
  یافته ها
  یافته ها بصورت پنج درون مایه بدست آمد. الف) تنگناها در طب رایج با طبقات اصلی: دشواری های درمان، عوارض طب رایج، عدم بهبودی، رضایت کم. ب) کارآمدی طب سوزنی با طبقات اصلی: ویژگی طب سوزنی، طبیعی بودن، علمی بودن، هزینه اثربخشی. ج) پیش ران های بیرونی با طبقات اصلی: تعامل طب رایج و طب سوزنی، منابع حمایتی، نحوه آشنایی. چ) پیش ران های درونی با طبقات اصلی: ویژگی های فردی، وضعیت سلامتی. د) بازدارنده های طب سوزنی با طبقات اصلی تردید در تاثیر، مخالفت با استفاده، موانع اجرایی.
  نتیجه گیری
  با شناخت دلائل انتخاب طب سوزنی جهت تسکین درد توسط بیماران که شامل تنگناهای طب رایج، پیش ران های بیرونی، پیش ران های درونی، کارآمدی طب سوزنی و بازدارنده های طب سوزنی می باشند میتوان با برنامه ریزی های اساسی در جهت تقویت بعضی از دلایل و حذف موانع جهت کاربردی تر کردن این روش گام برداشت.
  کلیدواژگان: تسکین درد، طب سوزنی، تحلیل محتوا، مطالعه ی کیفی.
|
 • Mahshid Nazemzadeh, Alia Jalalodini, Mehdi Rezvani Amin, Nazanin Yousefian, Zahra Poornamdar, Mahnaz Ghaljeh Pages 1-8
  Introduction
  Low back pain is a common complaint in different communities. Low back pain has negative effects on different aspects of the life. Different methods has been used for reduction effects. Foot reflexology causes pain reduction. This study has been conducted to examines effect of foot reflexology on pain intensity in patients with low back pain.
  Methods
  in this quasi- experimental study and 3 groups، 150 men with low back pain visited to Baghiatallah hospital in Tehran، First were selected by purposive sampling and then they with random allocation method had been divided into three groups: Experimental (foot reflexology was applied in real points once a week for three weeks)، placebo (sham foot reflexology was applied low pressure in all points once a week for three weeks) and control (without any intervention). Date was collected by demographic questionnaire، Visual Analog Scale a nd Short Form Mc-Gill Questionnaire. For analyzing of data Spss 18، univariance and q square have been used.
  Results
  The results of study with univariance showed that pain is reduced between three groups after intervention (p<0. 001). Foot reflexology massage caused reduction in pain intensity in patients by low back pain
  Conclusion
  In the end، the study showed foot reflexology massage has effect on reducing pain intensity. So it is suggested for nurses to use foot reflexology for reducing pain in patients with low back pain.
  Keywords: chronic low back pain, food reflexology, pain, nurse
 • Gity Ozgoli Pages 9-18
  Introduction
  Sleep disturbance is one of the most common problems in menopausal women. One of these alternative therapies، is acupressure. Based on the fact the researchers decided to study the effect of acupressure on sleep quality in menopausal women.
  Methods
  In this study، a single-blind randomized clinical trial was conducted The Pittsburgh Sleep Quality Index was used to select menopausal women with sleep disturbance. As a sample 70 menopausal women were selected through random allocation software in both treatment groups (Using the wrist strap with pushbutton 15 minutes Three times a week for a month plus usual care menopause) And placebo treatment (using the wrist strap but contrary to plus usual care menopause) were used. For data analysis the Mann-Whitney and Wilcoxon tests were used.
  Results
  After the intervention، a significant difference in the sub-scale scores of subjective sleep quality (p<0. 001)، Actual sleep time (p=0. 037)، sleep efficiency (p<0. 001)، sleep disorders (p<0. 001)، consumption of sleep medications (p=0. 037) the daily performance (p=0. 007)، Sleep latency (p<0. 001) and the Pittsburgh Sleep Quality Index mean score between treatment and placebo groups were observed.
  Conclusions
  This study showed that acupressure can be effective in improving sleep quality in menopausal women.
  Keywords: Menopause, sleep quality, acupressure
 • Korosh Rezaei Pages 19-31
  Introduction
  Maintaining oral health care of patients with an endotracheal tube is one of the most important responsibility of nurses. This study was conducted to compare the effect of two mouthwashes (Echinacea and chlorhexidine) on the oral health of patients in intensive care units.
  Methods
  This is a randomized clinical trial that 70 unconscious patients with an oral endotracheal tube، the age of 18-65 years were enrolled with simple sampling and randomly divided into experimental (Echinacea) and control (chlorhexidine) groups. Before (first day) and after the intervention (fourth day)، data was collected using an oral health checklist. For data analysis، SPSS-16 software، Chi-square، Fisher exact test، student t test، and Friedman test were used.
  Results
  There was no significant difference between intervention and control groups in terms of demographic characteristics، oral health، and other characteristics (P=0. 4). Oral health between intervention and control groups showed no significant differences after 4 days (P=0. 27). Before and after the study، oral health of intervention group (Echinacea)، have been improved and the difference was significant (P<0. 0001). In addition، oral health of control group (chlorhexidine)، have been improved and the difference was significant (P<0. 0001). In other words، the effect of Echinacea on oral health is as same as chlorhexidine.
  Conclusion
  Oral health of patients in intervention (Echinacea) and control (chlorhexidine) groups wereimproved equally. Due to the advantages of herbal medicine، the Echinacea can be considered as an alternative to chlorhexidine.
  Keywords: Intensive care units, Chlorhexidine, Echinacea, Oral health
 • Simin Taavoni, Fateme Shakeri, Hamid Haghani, Seed Ashrafodin Gooshegir Pages 32-40
  Introduction
  Vasomotor symptoms are the most common disorders in menopause، which is followed by heart discomfort especially palpitation. Recently، Interest of menopausal women has increased in alternative herbal medicines for alleviation these symptoms. Aim of this study was to investigate the effect of red clover on intensity of vasomotor symptoms and heart discomfort of healthy menopausal women between 50-59.
  Methods
  This tripled blinded clinical trial was carried out on 72 healthy menopausal women who were reffered to Abuzar screening clinic in Tehran and they randomly were devided into two groups (A and B). The intervention group took 2 capsules daily containing 40 mg dried leaves of red clover for 30 days. The control group took two capsules containing 40 mg starch in the same way. The outcomes measured in this study were vasomotor symptoms and heart discomfort which obtained through Menopause Rating Scale.
  Results
  There was no statistical difference in demographic characteristics، vasomotor symptoms and heart discomfort، between two groups before intervention and two groups were equal. The intensity of vasomotor symptoms decreased from 55. 5% to 34. 72% in the intervention group and from 62. 5% to 55. 77% in the control group (P= 0. 003). Also the intensity of heart discomfort declined after one month intervention (P= 0. 01).
  Conclusion
  In the study، red clover compared with placebo significantly reduced the intensity of vasomotor symptoms and heart discomfort and it should be considered، there was no side effect in this study. So application of this supplement not only is suggested to alleviate the intensity of these symptoms، yet further studies to evaluate the effect of red clover on menopausal symptoms are recommended.
  Keywords: Heart Discomforts, Menopausal Women, Menopause Rating Scale, Vasomotor Symptoms
 • Dr. Fataneh Hashem Dabaghian Pages 41-51
  Introduction
  World wild use of complementary medicine especially herbal remedies and inadequacy of evidences for safety and efficacy of medicinal herbs during pregnancy is an important subject and needs especial attention. This study was performed to assess the knowledge of pregnant women in Tehran about the efficacy and safety of herbal medicine and their practice during pregnancy.
  Methods
  In this cross-sectional study which was conducted in Tehran in 1390، 600 pregnant women were in gestational age more than 32 weeks or 1 week after childbirth were collected from governmental hospitals by multistage sampling method and were studied. Data gathering tool was a researcher made questionnaire including questions about demographic characteristics، some information about pregnancy، the use of herbs in pregnancy، awareness of the effects and safety of herbs and their source of information. Data analyzed by student T tests and chi-square test.
  Results
  Four hundred and two patients (67%) of the sample had used at least one type of herbal medicine during their current or previous pregnancies with a mean of 2. 71 ± 1. 94 herbs per individual. Two commonly used herbs were peppermint (32. 8%) and olibanum (26. 3%). The women’s information about the indications for using herbal medicine was mainly funded from sources other than physicians. In many cases، non-established indications for the use of herbs were mentioned. Also، more efficacy and safety of herbal remedies were mentioned as the main cause for using them.
  Conclusion
  The knowledge about medicinal plants and their safety and efficacy in pregnant women is not enough. Considering the high frequency of herbal medicine use during pregnancy، pregnant women need appropriate sources of information about these medicines. Further، health care providers should ask pregnant women about taking herbal medicines.
  Keywords: Herbal medicine, Knowledge, Practice, Pregnancy, Cross sectional study
 • Naimeh Akbari Torkestani, Masoomeh Davood Abadi Farahani Pages 52-60
  Introduction
  Hot flashes are a common side effect of menopause on quality of life. One of the treatments for hormone replacement therapy is Phytoestrogens، so researchers were supposed to study the effect of flaxseed and soy on hot flashes that menopause do.
  Methods
  A randomized clinical trial monitored 90 postmenopausal women who complain of hot flashes in Clinic of Arak city were divided in three group. in First group، daily 25 grams of flaxseed، a second group of 25 grams of soy and controls 25 g wheat flour for 8 consecutive weeks was given. lack of menstruation in the last 12 months، having normal blood pressure، lack of anxiety medications، antidepressants، hormones estrogen and progesterone in 6 months and Anticoagulant، and medications such as ibuprofen، and asthma and allergy were criteria for the inclusion of study and exclusion criteria of the study include: lack of proper use of herbal medicines، causing irritation and sensitivity to drugs and changing of their location. At begining، week four and week eight، the severity and frequency and statistical analysis were used.
  Results
  Severity among treatment groups flaxseed، soybeans and wheat flour in the first، fourth and eighth weeks، has a significant difference، P= 0/000 However the three groups at the beginning، middle and end of the study there was no significant difference، start P = 0. 653، in the middle P-value = 0. 485 and the end of study s were P=. /409. Frequency was not significantly different between the three groups، but significant differences were observed in eight weeks and soybeans led to a lower frequency.
  Conclusion
  The results showed that flaxseed and soy has redued number and severity of hot flashes in postmenopausal women and soybeans led to a lower frequency of hot.
  Keywords: menopause, hot flash, flax seed, soy
 • Roghie Sadeghi, Dr Mohammad Ali Heidarnia, Dr Mansoure Zaghari Tafreshi, Dr Maryam Rassouli, Dr Hamid Soori Pages 61-73
  Introduction
  The effect of acupuncture in pain relief has been determined. This study was designed with the aim of abstraction the factors which cause to use acupuncture for pain relief.
  Methods
  This qualitative study was in the kind of conventional content analysis and was composed of 14 patients and acupuncture providers which were selected by purposeful sampling and the variety of age، education، sex، the kind of pain among patients and having work experience among acupuncture providers. Information was collected by deep and semi-structured interview. The method of data analyze was content analyze with inductive approach. The acceptance and exactness of data was repeatedly performed with modulation in data collection، the variety of participants، review and repeated overview of data، review the participants and members of survey team.
  Results
  final results of the survey were 5 themes including: A) limitations in common medicine with major categories: the complexities of treatment، side effects of standard medication، lack of improvement، low satisfaction B) effectiveness of acupuncture with major categories: the characteristic of acupuncture، being natural and academic، the cost of effectiveness C) outer promoters with major categories: interaction of standard medicine and acupuncture، supportive sources، the way of introduction، the role of media D) inner promoters with major categories: individual characteristics، health condition E) inhibition in acupuncture with major categories: doubt in impact، opposition with use، performance barriers.
  Conclusions
  Knowing the reasons of choosing acupuncture by patients، to relief from pain which includes limitations in common medicine، effectiveness of acupuncture، outer promoters، inner promoters، inhibition in acupuncture، we can step forward with principal planning to develop some of the reasons and eliminate the barriers to make acupuncture more applied.
  Keywords: pain relief, acupuncture, qualitative content analysis, qualitative study