فهرست مطالب

روستا و توسعه - سال ششم شماره 4 (زمستان 1382)
 • سال ششم شماره 4 (زمستان 1382)
 • 183 صفحه، بهای روی جلد: 5,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1382/11/15
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مصطفی ازکیا، حسین شیرزاد صفحه 1
  هر چند در غالب برنامه های توسعه ملی کشور بر لزوم تامین اجتماعی و نظام بیمه اجتماعی روستاییان تاکید فراوان شده است اما روند گسترش پوشش های بیمه ای در نواحی روستایی ایران آن چنان به کندی پیشر فته است که امروزغ غالب خدمات بیمه ای به شکل خدمات تامین درمانی، انجام گرفته و بسیاری از روستاییان از مزایای آن محروم مانده اند. حال آن که خدمات تامین اجتماعی و بیمه های اجتماعی روستاییان تور حمایتی گسترده ای از خدمات بیمه ای را در می گیرد...
  کلیدواژگان: بیمه اجتماعی، روستاییان، جمعیت شناسی روستایی
 • سیامک شهابی صفحه 21
  اشتغال غیرضروری اصطلاح ترکیبی و چند بعدی و در برگیرنده طیف وسیعی از فعالیت های اقتصادی است که چگونگی و ترکیب آن از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند. ولی به طور کلی در صورتی که فعالیت های کشاورزی را شامل زراعت و باغداری، دامپروری، شکار، ماهیگیری و چنگلداری بدانیم، اشتغال غیرکشاورزی در برگیرنده سایر فعالیت ها نظیر صنعت، صنایع دستی، حمل و نقل، ارتباطات، تجارت و... می باشد. در حال حاضر با توجه به افزایش سریع و گسترده جمعیت از جمله جمعیت روستایی ایران از یک سو و ناتوانی بخش کشاورزی در اشتغال زایی کافی برای نیروی کار حجیم و در حال افزایش روستایی از سوی دیگر،...
  کلیدواژگان: اشتغال، بخش غیرکشاورزی، روستاها، مطالعه موردی، شهرضا (شهرستان)
 • احمد رضوانفر، ابوالقاسم شریف زاده صفحه 49
  امروزه به رهیافت های مشارکتی در منابع طبیعی به عنوان راهبردهای اثربخشی نگریسته می شود که می توانند با جلب مشارکت همگان زمینه ساز موافقت طرح های مختلف در زمینه حفظ، احیاء و بهره وری پایدار منابع طبیعی باشند. جنگلداری اجتماعی، رهیافتی مشارکتی در زمینه توسعه پایدار منابع جنگلی با بهره گیری از مشارکت عامه مردم است. مقاله حاضر با بررسی ویژگی های ساختی و کارکردی رهیافت جنگلداری اجتاعی و با بیان اهمیت و جایگاه منابع جنگلی در عرصه های حیات بشر امروزی، به بررسی مفاهیم و فلسفه این رهیافت می پردازد...
  کلیدواژگان: جنگلداری، مشارکت اجتماعی، توسعه پایدار، سازمان های غیردولتی
 • ابوالقاسم شریف زاده، داود محمدی، حسین شعبانعلی فمی صفحه 77
  بعد از دهه ها ناکامی در ریشه کنی فقر روستایی، اندیشه های جدیدی پیرامون توسعه روستایی (با تاکید ویژه بر فقرزدایی) در حال ظهورند و بسیاری از نهادهای توسعه گر، راهبردهای توسعه روستایی را در مسیرهای عمدتا مشابهی برای فقرزدایی و توانمندسازی روستاییان سازمان داده اند که در قالب رهیافت های معیشتی، با مردم - نه صرفا برای مردم - کار می شود. با این رهیافت ها می توان نقاط قوت و استعدادهای نهفته روستاییان را شناخت. در عین حال آثار سیاسی و نهادی، شوک های خارجی و رند کلی توسعه مورد توجه قرار می گیرند...
  کلیدواژگان: توسعه روستایی، فقر روستایی، توسعه پایدار روستایی، فقر زدایی
 • سلیم رشد، ام. جی. کبریا ترجمه: علیرضا خرمایی صفحه 121
 • صفحه 175