فهرست مطالب

طب جنوب - سال شانزدهم شماره 2 (تابستان 1392)
 • سال شانزدهم شماره 2 (تابستان 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/07
 • تعداد عناوین: 10
|
 • شادمهر میردار هریجانی، مجید نجابت، اکبر حاجی زاده مقدم صفحات 80-91
  زمینه
  هر چند حوادث ناشی از ترومبوز در کودکان و نابالغین کمتر از بزرگسالان است اما شیوع آن در دوران نوجوانی افزایش می‎یابد. هدف این پژوهش مقایسه برخی فاکتورهای انعقادی مرتبط با بیماری های قلبی و عروقی بعد یک جلسه فعالیت استقامتی وامانده ساز در موش های صحرایی نر نابالغ با بالغ بود.
  مواد و روش ها
  تعداد 27 سر موش نر نابالغ نژاد ویستار با میانگین وزنی 5±97 گرم و 27 سر موش نر بالغ با میانگین وزنی 5±241 گرم پس از دو هفته آشنایی با محیط و نوارگردان به یک گروه کنترل و دو گروه فعال که بلافاصله و 24 ساعت بعد از آنان خون گیری به عمل آمد، تقسیم شدند. فعالیت استقامتی وامانده ساز شامل فعالیت روی دستگاه نوارگردان تا واماندگی بود. برای اندازه گیری فیبرینوژن به روش clauss و برای اندازه گیری APTT و PT از روش های انعقادی استفاده گردید. همچنین برای اطمینان از حصول نشانه‎های بلوغ در آزمودنی ها هورمون تستوسترون با استفاده از روش الایزا مورد ارزیابی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آزمون t مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و توکی در سطح (05/0≥p) انجام شد.
  یافته ها
  فیبرینوژن دو گروه موش های بالغ و نابالغ از مرحله قبل تا بلافاصله بعد از فعالیت کاهش معنادار (047/0P= و004/0P=) و در 24 ساعت پس از فعالیت تنها در گروه موش های بالغ افزایش معنادار داشت (001/0P=). APTT نیز در آزمودنی های بالغ و نابالغ از مرحله قبل تا 24 ساعت بعد از فعالیت کاهش معنادار داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به افزایش فیبرینوژن و کاهشAPTT در 24 ساعت پس از فعالیت استقامتی وامانده ساز در موش های بالغ و نابالغ به نظر می رسد انجام فعالیت ها در کودکان و بزرگسالان غیرفعال باید با ملاحظات ویژه ای همراه باشد.
  کلیدواژگان: فعالیت استقامتی وامانده ساز، شاخص انعقادی، بیماری های قلبی، عروقی، بالغ، نابالغ
 • ندا اصل ایرانی فام، احمدعلی پاپهن، احمدعلی معاضدی، مهدی پورمهدی بروجنی، حسین نجف زاده صفحات 92-99
  زمینه
  با توجه به اثر مثبت روغن کنجد بر دستگاه عصبی و از آنجایی که اسیدهای چرب در دوران بارداری برای تکامل دستگاه عصبی و در دوران شیردهی جهت رشد سلول های مغزی نوزاد ضروری می باشند، در این تحقیق اثر مصرف رژیم غذایی حاوی روغن کنجد به میزان 10 درصد در دوران بارداری و شیردهی بر روی حافظه موش های صحرایی متولد شده در 30 روز بعد از تولد بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی موش های صحرایی ماده و نر بالغ نژاد ویستار به 2 گروه 12 تایی تقسیم شدند (در هر گروه 9 موش ماده و 3 موش نر). گروه کنترل با جیره غذایی معمولی و گروه آزمایش با جیره غذایی حاوی روغن کنجد به میزان 10 درصد در دوران بارداری و دوران شیردهی تغذیه شدند. زاده های نر و ماده گروه ها در سن 30 روزگی جهت بررسی حافظه احترازی غیرفعال با استفاده از دستگاه شاتل باکس تست شدند. تحلیل داده ها با استفاده از آنالیز واریانس دو طرفه انجام گرفت.
  یافته ها
  میانگین زمان تاخیر در ورود به جعبه تاریک در ابتدای آموزش در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کمتر بود (01/0>P). میانگین زمان تاخیر در ورود به جعبه تاریک 48 ساعت بعد از آموزش در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل بیشتر بود و میانگین زمان سپری شده در جعبه تاریک 48 ساعت بعد از آموزش در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل کمتر بود (001/0>P).
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان داد که مصرف روغن کنجد 10 درصد در دوران بارداری و شیردهی حافظه احترازی غیرفعال پس از 48 ساعت را در موش صحرایی 30 روزه افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: روغن کنجد، حافظه احترازی غیرفعال، بارداری، شیردهی، دستگاه شاتل باکس
 • علی موحد، عبدالوحید دهقان، رضا حاجی حسینی، صمد اکبرزاده، عباسعلی زنده بودی، محمود نفیسی بهابادی، نجمه حاجیان، فرهاد پاکدل، علی حفظ الله ، داریوش ایران پور صفحات 100-109
  زمینه
  انباشتگی فلزات سنگین که در اثر فاضلاب های صنعتی، شهری و کشاورزی به وجود می آیند معمولا در مقابل تصفیه شیمیایی مقاوم می باشند. این گونه فلزات به راحتی می توانند باعث آلودگی زیست محیطی آبزیان به خصوص میگوها شوند که یکی از مهم ترین زنجیره غذایی انسان ها محسوب می شوند. هدف از این مطالعه، بررسی غلظت فلزات سنگین از جمله سرب، کادمیوم، روی، مس و جیوه در میگوهای دریایی و پرورشی آب های سواحل استان بوشهر (خلیج فارس) بوده است.
  مواد و روش ها
  میگوهای دریایی از سه ناحیه از سواحل استان صید و جمع آوری گردید. همچنین میگوهای پرورشی از 3 گونه سفید هندی (Ferropenaeus indicus)، ببری سبز (Penaeus semisulcatus) و پا سفید (Litopenaeus vannamei) انتخاب گردید. پس از شستشو، بافت خوراکی میگو جداسازی، تعیین وزن و در فور با دمای 70 درجه سانتی گراد خشک گردید، سپس به صورت پودر در آمده و در کوره با درجه حرارت 550 درجه سانتی گراد به خاکستر سفید تبدیل شدند. مقادیر فلزات سنگین سرب، کادمیوم، جیوه، مس و روی توسط دستگاه جذب اتمی شعله ای تعیین مقدار گردیدند.
  یافته ها
  میانگین غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیوم، مس و روی در میگوهای دریایی مورد بررسی به ترتیب 38/2، 27/9، 44/0، 34/1 قسمت در میلیون و جیوه 8/2 قسمت در میلیارد تعیین گردید. همچنین میانگین غلظت فلزات سنگین سرب، کادمیوم، مس و روی در میگوهای پرورشی به ترتیب 3، 8/9، 42/37 و 0/1 قسمت در میلیون و جیوه 7/2 قسمت در میلیارد محاسبه شد. اختلاف چندانی در مقادیر فلزات سنگین بین دو گروه دریایی و پرورشی مشاهده نگردید. مقادیر مجاز با استاندارد ملی ایران برای فلزات سرب، کادمیوم، مس و روی به ترتیب 1، 1/0، 20 و 50 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر بافت میگو و در مورد جیوه 500 میکروگرم در کیلوگرم وزن تر بافت میگو می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی نشان داد که غلظت فلزات سنگین روی، مس و جیوه از استانداردهای گزارش شده توسط سازمان بهداشت جهانی (WHO) کمتر بوده و نگران کننده نمی باشد. هر چند میانگین غلظت فلزات سرب و کادمیوم در هر دو نوع دریایی و پرورشی از حداکثر مجاز برای مصارف انسانی بالاتر بوده و نیاز به بررسی و حساسیت بیشتری دارد. نتایج این مطالعه پیشنهاد می کند که اقدامات لازم جهت پیشگیری از آلودگی آب های سواحل دریای بوشهر توسط مقامات مسئول صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: فلزات سنگین، میگو، خلیج فارس، آلودگی زیست محیطی
 • محمدرضا زند کریمی، رضا فریدحسینی، فرحزاد جباری، هوشنگ رفعت پناه، رامین قاسمی، افشین شیرکانی صفحات 110-117
  زمینه
  آلرژن ایمونوتراپی از روش موثر درمان بیماری های آلرژیک وابسته به IgE می باشد که به صورت تزریق افزایشی دوزهای آلرژن به فرد آلرژیک صورت می پذیرد تا آنجایی که نسبت به آلرژن مورد نظر فرد تحمل پیدا کرده و علایم بالینی کاهش یابد. مطالعه حاضر بررسی اثر بالینی ایمونوتراپی با عصاره آلرژن های شایع شمال شرق ایران روی بیماران آسم و رینیت آلرژیک است.
  مواد و روش ها
  مطالعه به شکل تصادفی و آینده نگر در بیماران 65-5 سال که مبتلا به آسم خفیف تا متوسط و رینیت آلرژیک متوسط تا شدید بودند و سابقه آتوپی داشتند، انجام شده همه آنها با درمان دارویی پاسخ بالینی مناسبی نداشتند. همه بیماران فوق تحت ایمونوتراپی قرار گرفتند. عصاره آئرو آلرژن های ناحیه شمال شرق ایران توسط کمپانی دال هولیستر آمریکا تهیه گردید. بیمارانی که هر یک تست پوستی پریک مثبت داشتند تحت ایمونوتراپی با عصاره آلرژن با سه ویال با رقت های 10000/1 پیکوگرم هر هفته به مدت 10 جلسه، 1000/1 پیکوگرم یک هفته در میان به مدت 10 جلسه و سپس با رقت های 100/1 پیکوگرم به فاصله یک ماه به مدت 2 سال قرار گرفتند.
  یافته ها
  از میان 156 بیمار؛ 48 بیمار (30.8 درصد) مرد با میانگین سنی 35 سال و 108 نفر (2/69 درصد) زن با میانگین سنی 38 سال بودند. 120 نفر (77 درصد) رینیت آلرژیک و 29 بیمار (5/18 درصد) آسم و 7 نفر (5/4 درصد) هر دو بیماری را با هم داشتند. میانگین سنی بیماران 37 سال بود که 48 بیمار (8/30 درصد) مرد و بودند. ایمونوتراپی به‎صورت معنی داری در همه گروه ها سبب بهبود علایم بالینی شد. 84 نفر (70 درصد) از بیماران گروه رینیت آلرژیک به طور کامل بهبود یافتند، 22 بیمار (4/18 درصد) به طور متوسطی به درمان پاسخ دادند و 14 بیمار (6/11 درصد) نیز به درمان پاسخ ندادند. از 29 بیمار آسم آلرژیک، 22 نفر (75 درصد) به طور کامل بهبود داشتند، 4 بیمار (6/13 درصد) پاسخ متوسطی به درمان دادند و 3 بیمار (4/11 درصد) هیچ پاسخی به درمان نداشتند. در گروهی که هر دو بیماری را با هم داشتند 3 نفر (8/42 درصد) به طور کامل درمان شدند، سه بیمار (8/42 درصد) پاسخ متوسطی به درمان دادند و یک بیمار (4/14 درصد) نیز هیچ پاسخی به درمان نداد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که ایمونوتراپی استاندارد با آلرژن های شایع بومی می تواند علایم عمده بالینی رادر بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک متوسط تا شدید و آسم آلرژیک خفیف تا متوسط که به درمان طبی پاسخ مناسبی نداده اند، بهبود بخشد و به عنوان یک روش درمانی موثر در این بیماران پیشنهاد گردد.
  کلیدواژگان: ایمونوتراپی، آسم، رینیت آلرژیک، اثر بخشی
 • علیرضا آقایوسفی، مهتاب بازیاری میمند صفحات 118-127
  زمینه
  میگرن یک بیماری مغز و اعصاب است که از نظر اتیولوژی چندین عامل در شروع و یا تشدید آن تاثیر می گذارد. یکی از عوامل موثر بر این بیماری عوامل روان شناختی همچون مکانیزم های دفاعی، تاب آوری و سلامت عمومی می باشد، در این تحقیق به بررسی رابطه بین سلامت عمومی، تاب آوری و مکانیسم های دفاعی و همچنین پیش بینی سلامت عمومی افراد مبتلا به میگرن که دارای تاب آوری بالایی بوده و از مکانیسم های دفاعی رشد یافته استفاده می نمایند، پرداخته می شود.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق 50 نفر از زنان مبتلا به سردرد میگرنی شهرستان بوشهر با استفاده از پرسشنامه ی سبک های دفاعی، تاب‎آوری و سلامت عمومی و از طریق آزمون آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون در نرم افزار SPSS ویرایش 17 مورد مطالعه قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که افراد مبتلا به سردرد میگرنی بیشتر از مکانیسم دفاعی رشد نایافته و روان آزرده استفاده می کنند و بین وخامت سلامت عمومی با تاب آوری و همچنین با مکانیسم دفاعی رشد یافته رابطه منفی معنادار (003/0=p) و بین این وخامت با مکانیسم های دفاعی رشد نایافته (041/0=p) و مکانیسم های دفاعی روان آزرده (040/0=p) رابطه مثبت معناداری وجود دارد. از طرف دیگر بین تاب ‎آوری با مکانیسم های دفاعی روان آزرده (04/0=p) و تاب آوری با مکانیسم های رشد نایافته (009/0=p) رابطه منفی و بین تاب آوری با مکانیسم های دفاعی رشد یافته رابطه مثبت معناداری (003/0=p) وجود دارد. همچنین هر اندازه فرد بیشتر از مکانیزم های دفاعی رشد یافته استفاده کند از میزان وخامت سلامت عمومی او نیز کاسته خواهد شد، اما این رابطه با حضور متغیر تاب آوری قوی تر خواهد شد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که افراد میگرنی ای که از مکانیسم های دفاعی رشد یافته استفاده می کنند در شرایط تاب آوری بالا از سلامت عمومی مطلوب تری (وخامت کمتر در سلامت عمومی) برخوردار خواهند شد.
  کلیدواژگان: تاب آوری، سردرد میگرنی، سلامت عمومی، مکانیسم های دفاعی
 • آذرمیدخت رضایی، مسعود بحرینی، سیروس سروقد، شهره شهامت صفحات 128-137
  زمینه
  پرستاران اصلی ترین و مهم ترین نقش را در ارائه خدمات بهداشتی در بیمارستان ها ایفا می کنند. به همین دلیل عوامل موثر بر رضایت شغلی پرستاران همواره موضوعی مهم برای مطالعه هستند. هدف این مطالعه پیش بینی رضایت شغلی بر اساس هوش هیجانی و صلاحیت پرستاران شاغل در بیمارستان آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 132 پرستار شاغل در بیمارستان اصلی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به روش سرشماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از مجموعه ای روا و پایا شامل مقیاس هوش هیجانی سیبریاشرینگ، مقیاس رضایت شغلی (جی دی آی) و مقیاس سنجش صلاحیت پرستاران استفاده شد. نتایج به کمک روش آماری رگرسیون خطی گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل رگرسیون خطی نشان داد که ابعاد همدلی و مهارت های اجتماعی هوش هیجانی می توانند رضایت شغلی را پیش بینی نمایند، اما هیچ یک از ابعاد صلاحیت قدرت پیش بینی رضایت شغلی را نداشتند. بین هوش هیجانی و رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی‎دار وجود داشت اما صلاحیت رابطه معنی داری با رضایت شغلی نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که ابعاد همدلی و مهارت های اجتماعی هوش هیجانی عامل پیش بین مناسبی برای رضایت شغلی پرستاران هستند اما صلاحیت نمی تواند رضایت شغلی را پیش بینی نماید.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، صلاحیت، رضایت شغلی، پرستار
 • شرافت اکابریان، حکیمه واحدپرست، مریم روانی پور، کامران میرزایی صفحات 138-143
  زمینه
  احیاء اطفال برای گروه درمانی یک چالش می باشد و اکثرا تجربه کمی در شرایط اورژانس دارند، با توجه به اینکه دوز دارو در کودکان براساس وزن بوده و در شرایط اورژانس اندازه گیری وزن عملی نمی باشد، استفاده از یک روش سریع، آسان و قابل قبول مورد نیاز است. هدف از این مطالعه تعیین دقت نوار براسلو در کودکان شهر بوشهر می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی 403 کودک 30 روزه تا 14 ساله که به اورژانس بیمارستان علی اصغر مراجعه کرده بودند، تحت مطالعه قرار گرفتند. کودکان مبتلا به بیماری های مزمن و بدحال، وزن کمتر از 3 کیلوگرم و بیشتر از 34 کیلوگرم از مطالعه حذف شدند. وزن تخمینی کودکان بر اساس استاندارد نوار براسلو یعنی فاصله بین فرق سر تا پاشنه پا و زمانی که کودک به پشت خوابیده خوانده و وزن حقیقی کودک توسط ترازوی دیجیتال اندازه گیری شد. سپس مقایسه ای بین وزن های حقیقی و تخمینی انجام شد. آنالیز داده ها پس از کدگذاری با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 18 و آزمون های آمار توصیفی تحلیلی تی تست، کای اسکور انجام شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که 2/43 درصد دختر و 8/56 درصد پسر با میانگین سنی 43 ماه بودند با خطای10 درصد، 5/72 درصد از وزن حقیقی و با در نظر گرفتن خطای در حدود 15 درصد، 9/78 درصد از وزن حقیقی که به درستی تخمین زده شده بود که به تفکیک جنسیت اختلاف معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  نوار براسلو برای تخمین وزن کودکان بوشهری در شرایط اورژانس ساده، سریع و دقیق بوده که دقیق تر از تخمین وزن توسط والدین یا پرسنل درمانی می باشد. بنابراین برای پزشکان و کارکنان درمانی بخش اورژانس جهت محاسبه دوز دارو و تجهیزات در مواقع اورژانس کمک کننده می باشد.
  کلیدواژگان: نوار براسلو، وزن، اورژانس، ایران
 • مهبد ابراهیمی صفحات 144-155
  زمینه
  سونوهیستروگرافی انجام سونوگرافی واژنی همراه با تزریق سالین از راه دهانه رحم به درون حفره رحمی می باشد و با کمک‎گیری از آن می توان ضایعات پاتولوژیک حفره اندومتر و باز بودن لوله های رحمی را نمایان ساخت. این روش در میان محققین و پزشکانی که در کشورمان فعالیت می نمایند هنوز ناشناخته است.
  مواد و روش ها
  مقالات تحقیقاتی که از سال 2000 تا 2012 در زمینه سونوهیستروگرافی در منابع معتبر منتشر شده را گردآوری نمودیم و از ابزارهای جستجوگر Google scholar، Pub Med، OVID، MEDLINE، EMBAS، Cochrane Labrary، SID، Iran Medex، Mag Iran و Med Lab کمک گرفتیم.
  یافته ها
  دقت تشخیصی سونوهیستروگرافی در بررسی حفره رحمی با هیستروسکوپی هم خوانی دارد. این روش می تواند اطلاعات مهمی در مورد ضایعات درون حفره رحمی بدهد و همچنین قادر است، رحم دیواره دار را از رحم دو شاخ افتراق دهد و در مقایسه با روش هیستروسالپینگوگرافی اطلاعات بیشتری از حفره رحم فراهم می کند. همچنین حساسیت و ویژگی بالائی در بررسی باز بودن لوله های رحمی دارد. می توان آن را به عنوان روش غربالگری در خون ریزی های نامنظم رحمی و یا ناهنجاری های مادرزادی رحم به کار برد.
  نتیجه گیری
  سونوهیستروگرافی یک روش غربالگری مناسب و ارزان و ساده و ایمن و با قابلیت بالا و شانس عوارض پائین برای بررسی حفره و لوله های رحمی در زنان نابارور و یا مبتلا به خون ریزی های نامنظم رحمی می باشد. بیماران به خوبی انجام این روش را تحمل می کنند و پزشکان می توانند از آن برای غربالگری بیمارانی که به روش های تهاجمی تر نیاز دارند بهره جویند.
  کلیدواژگان: سونوهیستروگرافی، ناباروری، ضایعات حفره رحمی، هیستروسکوپی، هیستروسالپینگوگرافی، لاپاراسکوپی
 • محمد موذنی بیستگانی صفحات 156-163
  پارگی دیافراگم یک حالت تهدیدکننده حیات است که نسبتا ناشایع بوده و اغلب به علت ترومای بلانت یا نفوذی به وجود می‎آید. این حالت ممکن است در مراحل اولیه مورد توجه قرار نگرفته و با تاخیر تشخیص آن داده شود. این مطالعه به صورت گذشته نگر، اطلاعات پنج بیماری است که طی سال های 1375 تا 1390 دچار پارگی دیافراگم شده بودند. سن این بیماران (4 مرد و 1 زن)، بین 13 تا 63 سال (میانگین سنی 37 سال) بود. همه موارد پارگی دیافراگم در سمت چپ و علت 4 مورد آنها ترومای بلانت بود. تشخیص بیماری در 4 مورد با تاخیر 3 روز تا 4 سال بوده و به علت این تاخیر 3 بیمار دچار ناتوانی و 1 مورد منجر به مرگ شد. حتی با وجود انجام لاپاراتومی در مراکز دیگر (2 مورد) تشخیص با تاخیر داده شد. بنابراین با وجود ناشایع بودن پارگی دیافراگم تشخیص این بیماری مشکل می باشد و حتی در صورت عدم دقت در حین لاپاراتومی نیز ممکن است تشخیص با تاخیر داده شود، لذا داشتن شک بالینی قوی، انجام گرافی های سریال و به موقع، دقت در اکسپلور کامل شکم و به ویژه هر دو دیافراگم در حین لاپاراتومی می تواند به تشخیص به هنگام این بیماری کمک کند. هدف از ارائه این مقاله گزارشی از پارگی دیافراگم و ایرادات تشخیصی آن، به منظور جلب توجه پزشکان برای تشخیص سریع تر و درمان به‎موقع این بیماران می باشد.
  کلیدواژگان: پارگی دیافراگم، ترومای نفوذی، ترومای بلانت، تاخیر در تشخیص
 • سینا دوبرادران، داریوش رنجبر وکیل آبادی صفحات 164-165
  دسترسی به آب آشامیدنی سالم برای حفظ سلامت انسان و نیز توسعه و پیشرفت جوامع بشری ضروری می باشد. با توجه به پیشرفت های اقتصادی و صنعتی بشر و رشد جمعیت، صدمات کیفی و کمی وارد بر منابع آب نیز روز به روز افزایش می یابد. لذا با توجه به روند افزایش آلودگی منابع آب موجود و ضرورت دسترسی به آب آشامیدنی سالم، شناخت دقیق اجزای آب و داشتن دانشی کافی در زمینه ی برنامه ریزی، طراحی و بهره برداری طرح های آب لازم به نظر می رسد. از طرفی آشنایی با استانداردها و معیارهای کیفی آب شرب چه از نظر بهداشتی و چه از نظر گوارایی از سوی کلیه افراد فعال در این بخش (متخصصان، طراحان، مهندسین، بهره برداران و مشاوران) نیز کاملا ضروری می باشد. مطلب اساسی که در تصفیه خانه های آب باید مورد توجه باشد تولید آبی مطابق با استانداردهای بهداشتی مقررات اولیه آب آشامیدنی می باشد؛ اما در عین حال جهت جلب اطمینان عموم جنبه های زیبا شناختی نیز در منابع آب آشامیدنی باید مورد توجه باشد. بر اساس استانداردهای ثانویه، آب آشامیدنی باید از نظر پارامترهای زیبا شناختی از جمله رنگ، بو و طعم دارای مقادیر پایین و قابل قبول باشد. در این کتاب منابع تولید رنگ، بو و طعم و روش های اندازه گیری و حذف هر کدام بحث می شود و در آخر به صورت گام به گام روش طراحی سیستم های حذف رنگ، بو و طعم در شرایط خاص در مثال های طراحی مورد توجه قرار می گیرند. این کتاب به دانشجویان و دانش پژوهان شاخه های مهندسی بهداشت محیط، علوم زیست محیطی وسایر علوم مرتبط توصیه می شود. این کتاب همچنین می تواند در طراحی و بهره برداری تصفیه خانه های آب مورد استفاده طراحان، اپراتورها، بهره برداران و کلیه دست اندرکاران تصفیه خانه های آب قرار گیرد.
  کلیدواژگان: طعم، بو، رنگ، آب آشامیدنی
|
 • Shadmehr Mirdarharijani, Majid Nejabat, Akbar Hajizadeh Moghadam Pages 80-91
  Background
  The incidence of thrombosis is lower in children and prepubertal period than adults. But its incidence increases in adolescence. The aim of this study was comparing the effect of one session of endurance exhaustive exercise in different times on some of coagulation systems markers in pre and after maturation wistar rats.
  Material And Methods
  27mature male wistar rats with 241±5 grams mean weight and 27 immature male rats with 97±5 grams mean weight which were 14 and 5 weeks old، respectively، after two weeks getting accustomed to the new environment and treadmill، were divided into one control and two exercising groups. Then، sampling was performed immediately and after 24 hours after exercise. Exhausting endurance exercise program involved increasing the speed of treadmill until getting exhausted. Fibrinogen، APTT، and PT were measured with the Clause and coagulation methods. The analysis was performed by using independent t-test، one-way variance analysis and tukey test. Significance level was assigned for all statistical analysis (p≤0. 050).
  Results
  Results in immature and mature rats groups indicated that amounts of fibrinogen has had significant reduction immediately after exercise (p=0. 004، p=0. 047)، and 24 hours after exercise were significantly increased only in mature rats (p=0. 000). Also، APTT in all groups decreased immediately and 24 hours after exercise but it was significant just 24 hours after exercise.
  Conclusion
  Due to the increased fibrinogen and decreased APTT at 24 hours after exhaustive endurance exercise in mature and immature rats، it seems that performing such activities in children and inactive adults must be accompanied with special considerations.
  Keywords: exhaustive exercise, coagulation index, cardiovascular diseases, mature, immature
 • Neda Asle Iranifam, Ahmad Ali Papahn, Ahmad Ali Moazedi, Mehdi Pourmahdi Borujeni, Hossein Najafzadeh Pages 92-99
  Background
  According to positive effect of sesame oil on the nervous system and because that fatty acids are essential for evolution of nervous system during pregnancy and for growth of neurons during lactation، in this study، effect of diet containing 10% sesame oil was evaluated on learning of rats at 30 days after birth.
  Material And Methods
  In present study، adult female and male rats were divided into 2 groups (9 female and 3 male rats in each group): control group with usual diet and test group with diet containing 10% sesame oil were fed during pregnancy and lactation. Then male and female offspring of groups was examined at 30 days after birth using shuttle box. The results were analyzed using two way analysis of variance.
  Results
  The average of latent time in entering to black box in start of learning in test group was less than control group (P< 0/01). The average of latent time in entering to black box at 48 after learning in test group was higher than control group and the average of spend time in black box at 48 after learning in test group was less than control group P< 0. 001).
  Conclusion
  The results showed that diet containing 10% sesame oil during pregnancy and lactation increased passive avoidance memory learning after 48 hour in rats at 30 days after birth.
  Keywords: sesame oil, passive avoidance learning, pregnancy, lactation, shuttle box
 • Ali Movahed, Abdol Vahid Dehghan, Reza Haji Hosseini, Samad Akbarzadeh, Abbas Ali Zendehboudi, Mahmood Nafisi Behabadi, Najmeh Hajian, Farhad Pakdel, Ali Hefzulla, Dariush Iranpour Pages 100-109
  Background
  The occumulation of heavy metals which are as the results of industrial، urban and agricultural sewages are usually resistant to chemical dissociation. They can easily contaminate aquatic animals especially shrimps which are one of the food chains of humans. The aim of this study was to evaluate the concentration of heavy metals in the tissues of different types of shrimps (wild and farmed) in the sea waters of province of Bushehr (Persian Gulf).
  Material And Methods
  Wild shrimps from different areas of the province and also three types of farmed shrimps including Ferropenaeus، penaeus semisulcatus and Litopenaeusvannamei were caught and collected. Then cleaned، washed، dried and made into powder and then made into ash in a furnace at 550 °C. Heavy metals including Pb، Cd، Hg، Cu، and Zn were measured by atomic absorption flame photometry.
  Results
  The mean values of the concentration of the heavy metals including Pb، Cd، Zn، and Cu present in the wild shrimps were، 2. 86، 9. 53، 0. 45، 1. 36 ppm respectively. The amount of Hg found to be 2. 8 ppb. Also the mean values of the concentration of the heavy metals in the farmed shrimps were measured as 3، 9. 8، 0. 42 and 1. 37 ppm respectively and the amount of Hg was 2. 7 ppb. There was no difference between the amount of heavy metals estimated in the tissues from wild shrimps and the farmed one.
  Conclusion
  The results of this investigation showed that the concentration of heavy metals including Zn،Cu and Hg in both types of the shrimps were less than the amounts reported by WHO and so not risky for health. However the concentration of Pb and Cd in both types were more than the recommended consumption limit for the humans، and they can be considered as risk factors for many diseases. This suggests that attempts should be taken by the responsible authorities to prevent the contamination of sea waters.
  Keywords: heavy metals, shrimp, Persian Gulf, environmental pollution
 • Mohammad Reza Zandkarimi, Reza Farid Hosseini, Farahzad Jabbari, Hooshang Rafat Panah, Ramin Ghasemi, Afshin Shirkani Pages 110-117
  Background
  Allergen immunotherapy involves the administration of gradually increasing quantities of specific allergens to patients with IgE-mediated conditions until a dose is reached that is effective in reducing disease severity from natural exposure. This study evaluated the clinical efficacy of immunotherapy with extracts of common aeroallergens North-East of Iran in asthma and allergic rhinitis.
  Material And Methods
  In this prospective study 156 cases were chosen randomley. The mean age of patients was 37 years (range 5-65 years). The patients with mild to moderate asthma and allergic rhinitis and history of atopy were selected for immunotherapy when they showed no effective response to medical treatment. Immunotherapy materials were made from common aeroallergens in north-eastern region of Iran by Dome Hollister US company. Immunotherapy schedule for injection of the extract with vial dilution of 1:10000pg was one injection every week for ten weeks and one injection with dilution of 1:1000pg every other week for the other ten weeks and one injection monthly from dilution of 1:100pg for two years.
  Results
  One hundred twenty (77%) of cases had allergic rhinitis 29 (18. 5%) cases had allergic asthma and 7 (4. 5%) cases were mixed. Mean age of patients were 37 years old. 48 (30. 8%) cases were male. Analysis of efficacy of treatment showed that immunotherapy significantlyimproved the signs and symptoms of all the groups. In allergic rhinitis group 84 (70%) cases completely improved، 22 (18. 4%) patients moderately responded and no response to immunotherapy was observed in 14 (11. 6%) patients. In allergic asthma group، 22 (75%) cases completely improved 4 (13. 6%) cases moderately responded and no response to immunotherapy was detected in 3 (11. 4%) cases. In mixed group، 3 (42. 8%) cases completely improved، 3 (42. 8%) cases moderately responded and no response was observed in 1 (14. 4%) case.
  Conclusion
  Specific allergen immunotherapy for patients with allergic persistent mild to moderate asthma and moderate to severe allergic rhinitis without good response to medical treatment is highly recommended. It is recommended as effective treatment in such patients.
  Keywords: immunotherapy, asthma, allergic rhinitis, effectiveness
 • Alireza Aghayusefi, Mahtab Bazyari Meymand Pages 118-127
  Background
  Migraine is a neurological disease that the etiology، several factors affect its onset or its exacerbation. One of the factors affecting disease is psychological factors such as defense mechanisms، resiliency، and general health. This study assessed the relationship between general health، resiliency، and general defense mechanisms، and also predicts the general health of people with migraine headaches that have a high resiliency and use mature defense mechanisms.
  Material And Methods
  50 women with migraine headache in the city of Bushehr using defense mechanisms، resiliency، and general health questionnaires were studied. For statistical analysis، Pearson correlation and multiple regression tests were used by SPSS 17 software.
  Results
  The results showed that most of the defense mechanisms of migraine sufferers are Immature and Neuroticism. There is significant negative correlation between the deterioration of general health and resiliency as well as the mature defense mechanism (p=0/003)، and also there is a significant positive correlation between this deterioration with neuroticism (p=0/040) and immature defense mechanisms (p=0/041). On the other hand there is significant negative correlation between resiliencies with immature (p=0/009) and neuroticism defense mechanisms (p=0/04)، and also with mature defense mechanism has a significant positive correlation (p=0/003). Also، as more people use the mature defense mechanism، their deterioration of general health will be reduced، but this relationship will be stronger with the presence of resiliency. So migraine people use the mature defense mechanisms with high resiliency will have more favorable general health (less deterioration of general health).
  Conclusion
  This study showed that migraine patients use the mature defense mechanisms with high resiliency will have more favorable general health (less deterioration of general health).
  Keywords: resiliency, migraine headaches, general health, defense mechanisms
 • Azarmidokht Rezaie, Masood Bahreini, Siroos Sarvghad, Shohreh Shahamat Pages 128-137
  Background
  Nurses play a crucial role in providing health care services in hospitals. Therefore، factors affecting job satisfaction of nurses are critical and important issues for study. The purpose of this research was to predict job satisfaction by emotional intelligence and competence among nurses working in central hospital of Bushehr University of Medical Sciences.
  Material And Methods
  In this cross-sectional study، a total of 132 nurses working in main hospital of Bushehr University of Medical Sciences were selected and studied using census sampling. For data collection، a set of valid and reliable instruments including Shiberiyashring’s Emotional Intelligence Scale، Job Satisfaction Scale and Nurse Competence Scale were administered. The hypotheses were tested using linear Regression and Pearson correlation coefficient.
  Results
  The findings of linear regression analysis showed that emotional intelligence component of empathy and social skills predicted the job satisfaction changes but none of competence domains had predictive power of job satisfaction. The results showed that there was a significant relationship between emotional intelligence and Job satisfaction but there was no significant relationship between competence and job satisfaction.
  Conclusion
  Results indicated that component of emotional intelligence like empathy and social skills are good predictors for nurses'' job satisfaction but competence cannot predict job satisfaction.
  Keywords: emotional intelligence, competence, job satisfaction, nurse
 • Sherafat Akaberian, Hakimeh Vahedparast, Maryam Ravanipour, Kamran Mirzaei Pages 138-143
  Background
  Pediatric resuscitation is challenging for therapeutic group. The most physicians have limited experience in dealing with this situation. Appropriate dosing of the drugs depends on the body weight of the children that it is usually not feasible. There is need for a fast، convenient and reliable method for body weight estimation in children. The aim of this study was to assess the accuracy of Broselow tape in children of Bushehr city.
  Material And Methods
  This cross-sectional study was conducted in the emergency department of Aliasghar hospital. Children were between 1 month and 14 years. Children with chronic disease، 334، ill children were excluded from study. Estimated weight measured based on Broselow tape and actual weight measured by digital scale، then estimated and actual weight were compared. The results were analyzed by SPSS Software Ver 18 and T-Test، Chi-Square Test.
  Results
  findings showed that 43. 2% of total subjects were female Mean of age were 43 months. 72. 5% of tape body weights were within  10% error of actual body weights. 78. 9% of tape body weight was within  15% error of actual body weights. There was no significant difference between boys and girls.
  Conclusion
  Broslow tape was easy، fast and exact for body weight estimation in emergency situation. it is more exact of body weight estimation by parents or therapeutic group so it helps therapeutic group in emergency department for accounting of medication dosage and equipment sizes.
  Keywords: broselow tape, weight, emergency, Iran
 • Mahbod Ebrahimi Pages 144-155
  Background
  Sonohysterography refers to a procedure in which fluid is instilled into uterine cavity transcervically during trans-vaginal ultrasound examination to visualize uterine cavity and tubal patency. This procedure is unknown for the most researchers and physicians in our country.
  Material And Methods
  We collected the valid articles about sonohysterography in literatures in the last decade (2000-2012). We searched in Google scholar، Pub med، OVID، MEDLINE، EMBAS، Cochrane Labrary، SID، Iran medex، Mag Iran، and Med Lab.
  Results
  The accuracy of sonohysterography in evaluation of uterine cavity is the same as hysteroscopy. This procedure has ability to visualize uterine cavity and to differentiate between septate and bicornuate uterus. In comparison with hysterosalpingography، this procedure gives more information about uterine cavity. Sonohysterography has high sensitivity and specificity in the evaluation of tubal patency. It serves as valuable first line screening test in abnormal uterine bleeding and congenital uterine anomalies.
  Conclusion
  Sonohysterography is a useful، cost-effective، simple and safe screening method with high quality and low potential for side effects for the evaluation of uterine cavity and tubal patency in infertile women and the patients with abnormal uterine bleeding. Patients tolerate this procedure well. This procedure can be used as a screening test for patients who need invasive procedures.
  Keywords: sonohysterography, infertility, uterine cavity lesions, hysteroscopy, ysterosalpingography, laparoscopy
 • Mohammad Moazeni Bistgani Pages 156-163
  Traumatic diaphragmatic rupture (TDR) is a life-threatening condition that is quite uncommon and often results from either blunt or penetrating trauma. This entity may be diagnosed late. The purpose of study was to review experiences about diaphragmatic rupture and diagnostic defects that would be helpful in rapid diagnosis and treatment of these patients. A retrospective case note analysis was performed on the five patients treated for TDR between October 1997 and October 2011. Five patients (4 men and 1 woman) between 13 and 63years of age (mean age 37) were included in the study. Total five cases had diaphragmatic rupture in left side. One patient had penetrating injuries and 4 patients had blunt injuries. The diagnosis was done preoperatively in 3 cases and postoperatively in 2 cases. As a consequence in 2cases TDR had not been diagnosed even by intraoperative exploration in others centers. In four cases، the diagnosis was delayed from three days to four years. TDR is a relative uncommon event and represents a diagnostic challenge and It also may be missed during operation. A high index of suspicion combined with repeated and selective radiologic evaluation، thorough examination of abdomen and both the hemi diaphragms during emergency laparotomy can help surgeons in accurate diagnosis.
  Keywords: diaphragmatic rupture, penetrating trauma, blunt trauma, delayed diagnosis
 • Sina Dobaradaran, Dariush Ranjbar Vakil Abadi Pages 164-165
  Access to safe drinking water to protect human health and also for society development is necessary. With regards to population growing، industrial and economic development، serious harms on the quality and quantity of water resources are increasing. Considering the increasing pollution of water resources and the need for access to safe drinking water، understanding and knowledge of the water components in terms of planning، design and operation of water projects seems necessary. Beside this، knowledge about drinking water quality standards and its criteria in terms of health and pleasant for all people in this region (scientists، designers، engineers، operators and consultants) is absolutely important. Production of drinking water in water treatment plants with considering primary health standards is of essential concern but attention to aesthetic aspects in drinking water sources must be also considered to increase public confidence about their drinking water sources. According to secondary standards for drinking water the contents of aesthetic parameters including color، odor and taste must be low and acceptable. In the present book the sources of color، odor and taste، measurement methods and removal of each cited parameter is discussed. Finally، the step by step design for removal systems of color، odor and taste in the particular circumstances are also considered with introducing case design. This book is recommended to students and researches in the field of environmental health engineering، environmental science and related sciences. This book can also be used in the design and operation of water treatment plants by designers، operators and all those involvedpublic.
  Keywords: taste, odor, color, drinking water