فهرست مطالب

 • پیاپی 65 (بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/08
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مهدوی م.، ناصری س.، محوی ا.، یونسیان م.، علیمحمدی م صفحه 1
  امروزه تعداد زیادی ازکشورها دارای مشکل کم آبی و اکثر آنها مجبور به استفاده از روش های شیرین سازی آب برای تهیه آب آشامیدنی هستند. اگر چه فرایندهای مختلف دیگری همچون اسمز معکوس و تقطیر چند تاثیره به صورت تجارتی برای نمک زدایی استفاده می شوند اما فرایندهای دیگری هم از جمله انجماد و تبخیر خورشیدی وجود دارد که برای مناطق و زمان های خاص مفید و سودمند است. این مطالعه اثر انجماد غیرمستقیم برای نمک زدایی از آبهای شور و لب شور را نشان می دهد. در این مطالعه 5 نمونه آب شور و لب شور به صورت سنتتیک ساخته شد سپس مراحل انجماد (کریستال سازی)، زهکشی آب منجمد نشده، شست وشوی سطحی با آب مقطر سرد، زهکشی مجدد و ذوب کریستال ها در دمای محیطی روی آنها انجام شد. با اولین انجماد نمونه ها در دمای oC20-، به طور متوسط حدود 58% کاهش در کل املاح محلول نمونه ها حاصل شد. طی اولین فرایند انجماد، آب آشامیدنی قابل شرب از نمونه ها حاصل نشد اما با دو بار فرایند پی در پی انجماد روی نمونه ها، آب آشامیدنی از نمونه های اول، دوم، سوم و چهارم حاصل شد ولی از نمونه پنجم که دارای TDS 44000 میلی گرم در لیتر بود آب قابل شرب حاصل نشد. با اولین فرایند انجماد روی نمونه اول، با TDS mg/L 3066، TDS 38% کاهش یافته است و با انجام دومین فرایند انجماد روی آب حاصل از اولین فرایند انجماد، TDS8% کاهش یافت. نمونه دوم با mg/L TDS 4775 به ترتیب با اولین و دومین فرایند انجماد 47% و 89% کاهش TDS داشت. نمونه سوم با mg/L TDS 11900 به ترتیب 65% و 90% کاهش در TDS و نمونه چهارم با mg/L TDS 19000 به ترتیب 69% و 91% کاهش در TDS داشت.
  کلیدواژگان: نمک زدایی، آب شور و لب شور، کریستال سازی، تصفیه آب، فرایند انجماد
 • کریمی ح.، رزم آرا م صفحه 11
  گل قرمز، پسماند حاصل از فرایندهای تولید آلومینیوم است که با توجه به PH بالای (حدود 10 تا 5‎/12)، به عنوان یک آلاینده زیست-محیطی مطرح است. در این تحقیق، از گل قرمز تعدیل شده به اضافه رس پیلاردشده برای حذف ارسنات از آب استفاده شده است. برای پیلارینگ رس مورد نظر از عناصر Ti، Cu، Al و Fe استفاده شد. کمپلکس گل قرمز تعدیل شده و رس پیلاردشده با استفاده از داده های پراش پرتو X، تجزیه و تحلیل های شیمیاییXRF، میکروسکوپ الکترونی SEM و میکروتجزیه و تحلیل های حاصل از میکروسکوپ الکترونی مشخص شد. جذب ارسنات در کمپلکس گل قرمز تعدیل شده و رس پیلاردشده به عنوان تابعی از pH، زمان و دما توسط دستگاه جذب اتمی مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین میزان جذب در این مطالعه در 5‎/3 pH= و دمای C°40 بود که میزان جذب تا 86‎/98% رسید. عمل جذب یون های ارسنات به عنوان تابعی از زمان به وضوح نشان داد که جذب یون های ارسنات در مدت زمان 60 دقیقه به تعادل می رسد. معادله ایزوترم های لانگمویر و فروندلیش برای تطابق ایزوترم های جذب، مورد بررسی قرار گرفت. ایزوترم لانگمویر به عنوان بهترین مدل ایزوترم جذب، با داده های حاصل از آزمایش تطابق کرد.از این مطالعه مشخص شد که که کمپلکس گل قرمز تعدیل شده و رس پیلاردشده کارآیی بسیار خوبی را در حذف انواع آلاینده ها از محلول های آبی بویژه ارسنیک و ترکیبات آن دارا است.
  کلیدواژگان: رس پیلاردشده، بنتونیت سدیم دار، میکروسکوپ الکترونیکی، ارسنات، گل قرمز تعدیل شده
 • کیانی ه.، شامحمدی ش.، هادی م صفحه 21
  فلزات سنگین غیرقابل تجزیه بوده و می توانند در بافت های زنده بدن تجمع یابند، بنابراین با تجمع در سرتاسر زنجیره غذایی به سهولت در بدن انسان جذب می شوند. از میان این فلزات منگنز به عنوان آلاینده مورد مطالعه قرار گرفت. هدف این تحقیق بررسی حذف منگنز از محیط آبی با استفاده از ستون بستر ثابت از ماسه بادی دشت سیستان است. متغیرهای سرعت جریان، غلظت اولیه منگنز و ارتفاع بستر و تاثیر آنها بر منحنی های شکست ستون مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا ماسه بادی به عنوان جاذب از دشت سیستان جمع آوری شد و سپس ذرات با اندازه های بین 125 تا 150 میکرون انتخاب شد. برای تهیه محلول ذخیره از تیترازول منگنز (ساخت کارخانه مرک آلمان) استفاده شد. برای حذف منگنز تحت جریان پیوسته، از ستونی شیشه ای با ارتفاع 50 سانتیمتر و قطر 3 سانتیمتر به عنوان راکتور با جریان ثقلی و بستر ثابت مورد استفاده قرار گرفت. به منظور انتقال یون فلزی منگنز از ورودی به ستون، از شیلنگ های پلاستیکی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که حداکثر بازده جذب منگنز با ماسه بادی در pH معادل 4، برابر 5‎/71% است. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که جذب سطحی منگنز در ستون بستر ثابت با استفاده از ماسه بشدت به دبی جریان، غلظت اولیه و ارتفاع بستر وابسته است. نتایج آزمایش نشان داد که زمان شکست با افزایش دبی جریان و غلظت اولیه، افزایش می یابد، همچنین ظرفیت جذب با افزایش ارتفاع ستون افزایش می یابد. ارزیابی مشخصه های ستون بستر نشان داد که مدل زمان سرویس بستر خالی از تطابق خوبی با داده های آزمایشگاهی برخوردار است.
  کلیدواژگان: جذب منگنز، ستون بستر ثابت، مدل BDST، ماسه بادی، ایزوترم جذب
 • محمودی ش.، نادری خوراسگانی م.، محمدی ج صفحه 31
  نواحی اطراف معادن به دلیل فعالیت های حاصل از اکتشاف، استخراج و حمل و نقل در معرض آلودگی قرار دارند. با توجه به هزینه بالای نمونه برداری و تجزیه های آزمایشگاهی امروزه به طور معمول از اسپکتروفتومتر و انعکاس طیفی برای تخمین غلظت آلاینده ها استفاده می شود. این تحقیق با هدف تعیین پراکنش مکانی غلظت سرب در کلاس های اندازه ای ذرات خاک با استفاده از انعکاس ثبت شده از ماهواره IRS LISS-III در جنوب اصفهان صورت گرفت. برای تحقق این هدف، 100 نمونه مرکب خاک سطحی به طور تصادفی از منطقه جمع آوری شد. نمونه ها در هوا خشک شده و کلاس های اندازه ای ذرات خاک 250 تا 500، 125 تا 250، 75 تا 125، 50 تا 75 و 50> میکرون بعد از پراکنده کردن کل خاک با استفاده از دستگاه التراسونیک و الک های مناسب تعیین شد. غلظت کل سرب پس از هضم مرطوب نمونه ها در اسید نیتریک به کمک دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد با کاهش اندازه ذرات خاک غلظت سرب افزایش می یابد. بین میزان انعکاس های طیفی خاک در باندهای مرئی و مادون قرمز نزدیک ماهواره ی IRS LISS-III و غلظت سرب در کلاس های اندازه ای ذرات خاک همبستگی معنی دار و منفی وجود دارد. مدل های رگرسیون چند متغیره گام به گام برای بررسی امکان تخمین غلظت سرب در کلاس های ذرات خاک به کمک داده های باندهای ماهواره ای تشکیل شدند و پراکنش مکانی سرب به کمک معادلات رگرسیون چندگانه گام به گام پهنه بندی شد. نتایج نشان داد که امکان تخمین سرب تا محدوده ای از غلظت به کمک داده های ماهواره ای امکان پذیر است. همچنین غلظت سرب در همه کلاس های اندازه ای ذرات خاک در نزدیکی معادن حداکثر است و با افزایش فاصله از معادن کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: انعکاس، آلودگی خاک، IRS LISS، III، سرب
 • زنجیرچی س. م.، اسدیان اردکانی ف.، عزیزی ف.، مروج س صفحه 39
  امروزه مدیریت محیطی با تاکید بر حفاظت از محیط زیست به یکی از مهم ترین مسائل مشتریان، سهامداران، دولت ها، کارکنان و رقبا تبدیل شده و فشارهای جهانی، سازمان ها را ملزم به تولید محصولات و خدمات سازگار با محیط زیست کرده است. این چالش منجر به ایجاد مفهوم جدیدی به نام مدیریت زنجیره تامین سبز در حوزه کسب و کار شده که ترکیبی از تفکر محیطی و زنجیره تامین است. این رویکرد مورد توجه گسترده صنایع، دولت ها و نهادهای مرتبط با محیط زیست قرار گرفته است. هدف این تحقیق ارائه چارچوبی به منظور سنجش و مقایسه میزان سبز بودن صنایع تولیدی و ارائه راهکاری برای ارتقای سبز بودن زنجیره تامین است. در این تحقیق با استفاده از رویکردهای تصمیم گیری چند معیاره فازی، سبز بودن زنجیره تامین در قالب پنج معیار کلی شامل تامین و خرید سبز، طراحی سبز، تولید سبز، حمل و نقل سبز و بسته بندی سبز، ارزیابی شده است. در این راستا سعی بر آن است تا نقص وارد بر تکنیک های سلسله مراتبی فازی یعنی عدم بررسی سازگاری در این روش ها، مرتفع شود. بدین منظور از روش های غضنفری و میخایلوف به ترتیب برای بررسی سازگاری و وزن یابی استفاده شده است. به منظور بررسی کاربرد عملی این چارچوب، سه صنعت مادر استان یزد شامل نساجی، فولاد و کاشی، مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که صنایع کاشی، نساجی و فولاد به ترتیب رتبه اول تا سوم را از نظر سبز بودن به دست آوردند. در پایان نیز، سعی شد با ارائه راهکارهای مناسب، به مدیران این صنایع به منظور مدیریت محیطی بهتر یاری شود.
  کلیدواژگان: تاپسیس فازی، تحلیل سلسله مراتبی فازی، صنعت نساجی، کاشی و فولاد استان یزد، زنجیره تامین سبز
 • کرمی ش.، نبی بید هندی غ.، جعفری ح.، وحیدی ح صفحه 53
  بدون شک عدم مدیریت صحیح و استفاده نادرست از مواد شیمیایی، باعث ایجاد حوادث و صدمات زیانبار، بر سلامت انسان و محیط زیست در مراحل مختلف چرخه حیات مواد اعم از تولید، توزیع، مصرف و امحا خواهد شد. بنابراین دامنه عوارض و خطرهای مواد شیمیایی از محدوده کارخانه تولیدی و کارگران تولید فراتر رفته و توزیع کنندگان، فروشندگان، مصرف کنندگان و امحاء کنندگان را نیز شامل می شود. در این پژوهش پس از شناسایی مواد شیمیایی موجود در پتروشیمی اراک، تعداد 11 معیار در سه گروه فیزیکی، زیستی و واکنشی استخراج شده و از آنها برای گروه بندی مواد شیمیایی در طبقات مختلف خطر استفاده شد، با توجه به این که اهمیت این معیارها متفاوت بودند ابتدا با استفاده از مقایسات زوجی و نرم افزار Expert choice آنها را وزن دهی کردیم. در ادامه برای طبقه بندی مواد از روش TOPSIS استفاده کردیم، بنابراین امتیازات مواد شیمیایی در معیارهای مختلف استخراج شده و به همراه وزن معیارها به نرم افزار TOPSIS وارد شده و با استفاده از اعداد خروجی این نرم افزار، مواد شیمیایی در چهار طبقه از لحاظ خطرها و هزینه های مدیریتی تقسیم بندی شدند. در ادامه برای هر یک از مواد شیمیایی بر حسب گروه های خطر دستورالعمل مدیریتی در قالب یک «سیستم پشتیبان تصمیم گیری» برای مدیریت مواد شیمیایی، در مراحل سه گانه کار با مواد شیمیایی، حمل ونقل و نگهداری آنها تدوین شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که با استفاده از این سیستم به راحتی می توان بسیاری از خطرهای مواد شیمیایی و هزینه های ناشی از آن برای انسان و محیط زیست را به حداقل رساند.
  کلیدواژگان: مواد شیمیایی، سیستم پشتیبان تصمیم گیری، پتروشیمی اراک
 • مقیمی س. م.، علم بیگی ا صفحه 63
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش عملکرد شبکه ها بر اقدامات کارآفرینانه در سازمان های غیردولتی (NGOs)‎ محیط زیستی ایران و به روش توصیفی همبستگی انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در سراسر کشور است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی در نهایت 51 سازمان مردم نهاد محیط زیستی از میان سازمان مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیستی به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. ابزار اصلی گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه بود که برای اندازه گیری مفاهیم استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش روایی صوری و با نظر خواهی از صاحب نظران استفاده شد. ابزار طراحی شده ابتدا در جمعیت خارج از نمونه آماری پیش آزمون و از ضریب آلفای کرونباخ برای تعیین پایایی آن بهره گرفته شد. میزان آلفای کرونباخ برای اقدامات کارآفرینانه 94‎/0 و برای عملکرد شبکه ها 92‎/0 است. تکنیک اصلی داده پردازی مدل سازی معادلات ساختاری بود که به منظور داده پردازی از نرم افزار PLS-Graph استفاده شد. نتایج مدل نشان می دهد که از بین ابعاد مورد مطالعه به عنوان عملکرد شبکه های سازمان های غیردولتی محیط زیستی، متغیر های ارتباطات و سرمایه اجتماعی، ماموریت و هدف، مشارکت و برنامه ریزی پایداری و بازبینی، نقش اساسی در شکل گیری اقدامات کارآفرینانه این سازمان های غیردولتی دارد. نتایج حاکی از آن است که وجود مولفه های مورد مطالعه در قالب شبکه نقش مهمی در ارتقای اقدامات کارآفرینانه سازمان های غیر دولتی در حوزه محیط زیستی داشته است. در انتهای مقاله نیز راهکاری هایی برای ارتقای وضعیت کارآفرینی NGOs محیط زیستی ارائه شده است.
  کلیدواژگان: کارآفرینی محیطی، مدل سازی معادلات ساختاری، شبکه NGO های محیط زیستی
 • طیبه اکبری راد صفحه 73
  تخریب محیط زیست در سراسر جهان یکی از سه دغدغه اصلی انسان است. در نتیجه حوادث آثار گسترده که منجر به خسارات فیزیکی، تخریب حیات، و یا تغییرات وسیع در محیط زیست می شود، رخ می دهد. این وقایع می توانند خسارات زیادی به اموال، زندگی، اقتصاد و فرهنگ مردم وارد کند. بعضی از این بحران های اخیر در این مقاله آورده شده است. بیشتر این وقایع اگر نه تمامی آنها نتیجه دخل و تصرف لجام گسیخته انسان در محیط زیست و بهره کشی بی حد و حصر او از منابع طبیعی است. از منظر اسلام مالک مطلق طبیعت و مخلوقات، خداوند متعال و انسان خلیفه او بر روی زمین است. خلیفه و نماینده بودن انسان اقتضا می کند که تصرف او در زمین همانند تصرف امانت دار باشد. طبیعت ملک خاص هیچ یک از نسل های بشری نیست تا هر طور که خواست در آن تصرف کند، بلکه میراث همه بشر است که از نسلی به نسل دیگر به ارث می رسد. لازمه امانت داری انتقال محیط پاک و سالم به نسل های بعدی است. از منظر قرآن کریم همان طور که انسان دارای کرامت است، همه موجودات طبیعت نیز مقدسند زیرا همه اجزای طبیعت تسبیح گوی حق هستند. بر این اساس، انسان در مقابل همه چیز، از جمله حیوانات و طبیعت اطراف خود مسئولیت دارد. مهم ترین وظیفه انسان در قبال طبیعت اصلاح در زمین و اجتناب از فساد در آن است. یکی از وجوه اصلاح زمین، عمران و آبادی است. منظور از عمران در زمین، تامین اصول زیست محیطی برای حیات همه موجودات زنده است. احکام اسلام درباره محیط زیست فراوان و متنوع است. انسان به موجب این احکام موظف است از آلوده کردن آب و خاک و هوا پرهیز کرده، درخت کاشته و با حیوانات با رافت و مهربانی رفتار کرده، از آنها حمایت کند و تنوع زیستی را برهم نزند.
  کلیدواژگان: معنی شناسی، روایات، قرآن، تفسیر موضوعی، محیط زیست
 • هاشمی س. م.، علوی پناه س. ک.، دیناروندی م صفحه 81
  در عصر کنونی، شهرها به عنوان اصلی ترین زیستگاه گونه انسان، تاثیرات ژرفی بر بیوسفر گذاشته اند. این تغییرات گسترده انسانی، پیامدهای ناخواسته و ناخوشایندی همچون افت کیفیت محیط زیستی را نیز به همراه داشته است که سرانجام به کاهش «کیفیت زندگی» منجر می شود. گرمتر شدن محیط زیست شهری یکی از این آثار ناآگاهانه توسعه شهری ناپایدار است که «جزیره حرارتی شهری» نامیده می شود. جزایر حرارتی سطحی به گرمتر بودن سطوح شهری نسبت به شرایط گذشته آنها و همچنین نسبت به سطوح پیراشهری دلالت می کند و از طریق سنجش از دور حرارتی قابل شناسایی و تجزیه و تحلیل است. در برنامه ریزی محیط زیست دو مرحله اساسی قابل تمیز است: یکی تحلیل و تبیین و دیگری ترکیب و تجویز. تاکید اصلی در این پژوهش بر ارزیابی شرایط دمای سطح محیط زیست شهری معطوف شده است تا به تجویز راه حل. در این مطالعه، توزیع مکانی و گرادیانت تغییرات دمای سطح و همچنین شاخص پوشش گیاهی NDVI در منطقه شهری تهران با استفاده از تصویر ماهواره ای لندست ETM+7 تجزیه و تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد بر خلاف انتظار، حداکثرهای دمایی سطح در پهنه های متراکم شهری حضور گسترده ای ندارند و در پهنه های کوهستانی، ارتباط بین LST و NDVI پایین است و به طور کلی گرادیانت توزیع دمایی در منطقه شهری تهران از شمال شرق به جنوب غرب کاهش می یابد. همچنین حداکثر دماهای LST، بیشتر در پهنه های کوهستانی شرق (بی بی شهربانو) و پهنه صنعتی غرب مشاهده می شوند.
  کلیدواژگان: منطقه شهری تهران، ارزیابی محیط زیست شهری، سنجش از دور حرارتی، دمای سطح زمین
 • موحد ع.، احمدی ع صفحه 93
  سنندج مرکز استان کردستان با دارا بودن بافت قدیمی در هسته و بخش مرکزی شهر همراه با کوچه های پیچ در پیچ و فشرده که بنابر مقیاس انسانی -کالبدی در گذر زمان به وجودآمده اند، الگویی از معماری سنتی را به نمایش می گذارند و در عین حال به لحاظ ارزشهای خاص تاریخی و دارا بودن ویژگی های معماری، شهر سازی، فرهنگی و هنری در آن می تواند به یکی از شهر های گردشگری در ایران تبدیل شود. روش تحقیق حاضر توصیفی - تحلیلی بوده و به لحاظ نوع آن کاربردی است. شیوه جمع آوری اطلاعات اسنادی-کتابخانه ای بوده و برای تکمیل داده ها از پیمایش میدانی استفاده شده است. به منظور شناسایی مسیر های بهینه، با کاربرد GIS و اعمال معیارهای موثر در مسیر یابی با کمی کردن آنها و با استفاده از اطلاعات فراهم آمده در پایگاه سیستم اطلاعات جغرافیایی، تجزیه و تحلیل های فضایی و به کار گیری الگوریتم های همانند Overlay، مدل بولین و Network analysisدرGIS مسیر های عبوری مناسب برای الگوی حرکت گردشگری در بافت، شناسایی و تفکیک شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از تحقیق مبین این است که شرایط اعمال شده در منطق بولین از عدم اطمینان کمتری برخوردار است، چرا که در این روش به دلیل محدودیت های قطعی این مدل، مسیرهای بسیاری پیشنهاد داده می شوند که ممکن است همه آنها برای گردشگران مناسب نباشند، لیکن با اعمال مدل Network analysis بر نتایج به دست آمده در روش قبلی، مسیر های بهینه گردشگری که جامع خصوصیات مسیریابی گردشگری هستند، مشخص و پیشنهاد داده شدند.
  کلیدواژگان: گردشگری شهری، تحلیل های شبکه ای، مسیر یابی، مدل بولین، شهر سنندج
 • رحیمی بلوچی ل.، ملک محمدی ب صفحه 101
  این تحقیق با هدف شناسایی مهم ترین عوامل تنش زای تهدیدکننده تالاب شادگان برای ارائه راهکارهای کنترل و کاهش آنها انجام شده است. تالاب بین المللی شادگان واقع در جنوب غربی کشور در استان خوزستان مورد تهدید عوامل مختلفی است. شناخت عوامل تهدیدکننده تالاب شادگان و مدیریت آنها در قالب ارزیابی و مدیریت ریسک با توجه به قرار گرفتن این تالاب در فهرست مونترو، می تواند تالاب را از خطر نابودی و از دست دادن عنوان بین المللی نجات دهد. بر این اساس ابتدا مهم ترین ریسک های تهدیدکننده تالاب و نقاط نهایی تحت تاثیر این ریسک ها شناسایی و در مرحله مشخصه سازی، ریسک ها بر اساس شاخص های شدت اثر، احتمال وقوع و دامنه اثر پیامدها، تجزیه و تحلیل و میزان و سطح ریسک ها مشخص شده اند. نقاط نهایی به منظور تعیین میزان شدت پیامدهای هر یک از ریسک ها تعیین شده و ارزیابی این نقاط نهایی با توجه به رویکرد هیدروژئومورفیک در تالاب انجام شده است. در ارزیابی ریسک محیط زیستی این تالاب، پس از محاسبه میزان شاخص ریسک، با جمع آوری آرای افراد خبره و استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی به اولویت بندی ریسک ها پرداخته، سپس اقدامات کنترلی و کاهش ریسک ها پیشنهاد شده است. بر طبق نتایج حاصل از این تحقیق، تغییرات فیزیکی مانند تغییر کاربری زیستگاه های طبیعی، تغییر در رژیم آب تامین کننده تالاب مانند سد سازی، آلودگی آب ناشی از تخلیه انواع فاضلاب ها به درون تالاب و بهره برداری بی رویه از تولیدات بیولوژیکی تالاب و همچنین وقوع پدیده خشکسالی مهم ترین ریسک های تهدید کننده تالاب شادگان به ترتیب اولویت هستند.
  کلیدواژگان: مدیریت ریسک، تالاب شادگان، ارزیابی ریسک محیط زیستی، شاخص ریسک، نقاط نهایی ارزیابی
 • سرودی م.، جوزی س. ع صفحه 113
  با توجه به نقش فضای سبز به عنوان یکی از مهم ترین کلاس های کاربری اراضی در اکوسیستم شهری، مطالعه تغییرات آن مهم است. در این مطالعه، با هدف بررسی تغییرات فضای سبز منطقه 1 شهرداری تهران، از شاخص NDVI و تصاویر TM و IRS متعلق به سالهای 1369 و 1385 استفاده و نقشه های فضای سبز منطقه با تاکید بر درجات مختلف سرسبزی تهیه شد. مقایسه وسعت کلاس های سرسبزی نشان داد که وسعت اراضی بدون پوشش به میزان28‎/1538 هکتار افزایش و وسعت اراضی تحت پوشش با درجه سرسبزی ضعیف، متوسط و خوب به ترتیب 59‎/22، 3‎/15 و 36‎/0 هکتارکاهش یافته است. همچنین، بررسی رویه تغییرات با استفاده از تکنیک بررسی تغییرات پس از طبقه بندی با استفاده از Confusion Matrix حاکی از آن است که با تبدیل اراضی بدون پوشش به اراضی تحت پوشش فضای سبز با درجه سرسبزی ضعیف و متوسط، بر وسعت اراضی تحت پوشش گیاهی منطقه به میزان 25‎/38 هکتار افزوده شده که با توجه به تبدیل 53‎/1576 هکتار از اراضی دارای پوشش گیاهی به اراضی بدون پوشش، سرانجام از وسعت اراضی تحت پوشش گیاهی 28‎/1538 هکتار کاسته شده است. اعمال مدل مارکوف و سلول های خودکار مارکوف در پیش بینی تغییرات فضای سبز منطقه، به ترتیب بیشترین احتمال تخریب با مقدار عددی 7743‎/0 در اراضی تحت پوشش با درجه سرسبزی ضعیف و پراکندگی مکانی احتمالی فضای سبز منطقه را 1404 تا افق نشان می دهد که این موضوع به برنامه ریزی هر چه بهتر در زمینه حفظ و گسترش فضای سبز منطقه کمک می کند.
  کلیدواژگان: سنجش از دور، شاخص NDVI، منطقه 1 شهرداری تهران، مدل مارکوف، فضای سبز
 • پریور پ.، فریادی ش.، یاوری ا.، صالحی ا.، هراتی پ صفحه 123
  تفکر تاب آوری در سیستم های پیچیده مانند شهرها درک پویایی و روابط غیرخطی در این نوع سیستم ها را میسر می سازد. این تفکر، در بستر اکولوژی شهری مدرن امکان یکپارچه سازی عوامل انسانی و اکولوژیکی در سیستم های شهری و درک تعاملات بین آنها، بسط راهبردهای پایداری با توجه به تعاملات شناسایی شده را فراهم می آورد. در این راستا، با استفاده از مدل مفهومی آلبرتی و همکاران می توان نیرو محرکه های بیوفیزیکی، انسانی، الگوها، فرایندها و آثار آنها در شهر را شناخت و متناسب با شرایط و روابط شناسایی شده نوع جهت گیری راهبردی شامل حفاظتی، تدافعی، تهاجمی، یا فرصت طلبانه برای ایجاد تاب آوری شهری را تعیین کرد. در این تحقیق تهران به عنوان نمونه مطالعه موردی انتخاب شده است. بعد از تعریف فاکتورهای موثر بر تاب آوری محیط زیست شهری، مناطق 1 و 3 شهرداری تهران به عنوان یک پهنه همگن مورد مطالعه قرار گرفت، این پهنه با هدف درک رابطه ساختار، عملکرد، آثار و پاسخ ها بر اساس مفاهیم اکولوژی شهری انتخاب شد و با توجه به درک حاصل از این پهنه در مدل مذکور، انواع جهت گیری راهبردی به شکل مکان دار در پهنه مورد نظر بسط داده شد. اتخاذ چنین رویه ای در مطالعات مرتبط با تاب آوری شهری، به برنامه ریزان برای اتخاذ تصمیماتی جهت حفظ و ارتقاء فرصتهای موجود و بالقوه و خدمات اکوسیستمی در شهر کمک می کند.
  کلیدواژگان: تاب آوری شهری، مدل مفهومی، جهت گیری راهبردی، اکولوژی شهری مدرن
 • مثنوی م.، تاسا ح.، کافی م.، دیناروندی م صفحه 133
  از جمله فرصت های جدید اقتصادی و اجتماعی و اکولوژیکی که به دلیل نیازهای جهانی امروز بشدت در حال رشد و گسترش است، صنعت گردشگری است. از همین رو، از میان فرصت های گردشگری موجود در کشور، جاذبه های طبیعی، تنوع زیستی، حیات وحش و چشم اندازهای بکر و آب و هوای مناسب، زمینه را برای توسعه طبیعت گردی، بیش از دیگر جنبه های گردشگری تقویت می کند. در طراحی برای برنامه ریزی توسعه، منظرسازی، یا ساماندهی منظر برای حفظ منظرهای موجود و یافتن منظرهای زیبا و سپس جانمایی موارد توسعه در میان نواحی با منظر زیبا، امری ضروری است. رود دره قشلاق در منتهی الیه ضلع شرقی شهر سنندج، به طول 90 کیلومتر و جریان آب دایمی یکی از مناطق واجد شرایط با ظرفیت های بالایی برای طبیعت گردی و گردشگری است. این تحقیق درصدد ارزیابی بصری و کیفیت های طبیعی این رودخانه به منظور برنامه ریزی و طراحی محیطی و منظر آن است. بدین منظور، در این تحقیق پس از تهیه جداول یگان های محیط زیستی رود دره قشلاق، یگان ها از بیشترین به کمترین گوناگونی و تنوع به ترتیب به عنوان مناطق ممتاز، معمولی و ضعیف انتخاب شدند. سپس با مطالعه میدانی در میان طبقه اول یا منظره ممتاز، نقاط با منظر زیبا و آزیموت هر کدام از این مناطق تهیه، و ظرفیت برد برای آنها محاسبه شد. در این پژوهش به طور کلی 18 نقطه چشم انداز، منظر و منظره های آن در رود دره قشلاق نهایی شد. این نقاط خوش منظره رود خود گزینه دیگری را نیز برای مسیرهای جاده سازی، طراحی-مهندسی تفرجگاه های کوهستانی، مسیرهای پیاده روی و سایر امکانات و تسهیلات اکوتوریستی با توجه به برخی از اصول مربوط به تعداد و اندازه تفرج گر، تاسیسات و تسهیلات فراهم می آورند.
  کلیدواژگان: ارزیابی بصری، رود دره قشلاق، منظر، یگان های محیط زیستی، گردشگری
 • ایرانی بهبهانی ه.، شکوهی دهکردی ژ.، سلطانی ر صفحه 145
  پژوهش هایی که تاکنون پیرامون باغهای تاریخی ایران انجام شده فاقد انسجام لازم برای اقدام به منظور بازسازی تاریخی باغ است، زیرا اطلاعات جمع آوری شده در مورد هر باغ پراکنده بوده و دارای کمبود های بسیاری است. از این رو وجود روشی جامع جهت جمع آوری و ثبت اطلاعات تاریخی، طبیعی و فرهنگی هر باغ به منظور مستند سازی و بازسازی آن ضروری است. این تحقیق در پی پاسخ گویی به این سئوال است که شناسایی و مستند سازی باغ تاریخی به چه روشی امکان پذیر است و چگونه به بازسازی تاریخی آن کمک خواهد کرد؟ هدف از این پژ‍وهش ارائه روش جامعی است که از طریق جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات طبیعی و تاریخی باغ در زمان و مکان، به شناسایی باغهای تاریخی و مستند سازی آنها، به منظور حفاظت و بازسازی تاریخی باغ کمک کند. این مقاله فهرست برداری را به عنوان راهکاری برای مستند سازی باغ با برداشت میدانی از وضع موجود، جمع آوری اسناد و مدارک آرشیوی و با تحلیل و تفسیر اطلاعات جمع آوری شده مورد تجربه قرار می دهد. در این تحقیق باغهای سپهدار رامهرمز، مشیر الممالک یزد و مسعودیه تهران از طریق فهرست برداری ارزیابی گردید و نتایج به دست آمده نشان داد بازسازی و مرمت باغهای سپهدار و مشیر الممالک بر اساس وضع موجود باغ و بدون توجه به مطالعات تاریخی و مستندات آنها صورت گرفته است. لیکن در بازسازی باغ مسعودیه با توجه به مستندات تاریخی و طبیعی بر اساس مطالعات گسترده از باستان شناسی، تاریخی و اسنادی در گذر زمان، بازسازی الگوی اولیه و تغییرات باغ در زمان امکانپذیر و به اجرا در آمده است. به طور کلی هر چه نحوه جمع آوری اطلاعات پیرامون باغهای تاریخی به روش فهرست برداری نزدیک تر باشد و اطلاعات نوشتاری و تصویری مرتبط با باغ انجام گرفته باشد، شناخت الگوی اولیه و به دنبال آن بازسازی تاریخی آن دقیق تر صورت می گیرد.
  کلیدواژگان: شناخت و مستند سازی باغ، باغهای تاریخی، فهرست برداری، منشور فلورانس، بازسازی تاریخی
 • رفعت ب.، موسوی ب. ا صفحه 157
  با توجه به نادیده گرفتن نقش جانبی محیط زیست، مشخص کردن این نقش و برآورد آن، اهمیت محیط زیست و نقش واقعی آن را در اقتصاد ملی روشن خواهد کرد. ارزش گردشگری و تفریحی جزء ارزشهای مستقیم اکوسیستم جنگلی و پارک ها بوده که شامل استفاده از جنگل و پارک برای تفریح، گذران اوقات فراغت و سرگرمی، پیاده روی، و زیبایی شناختی است. در این پژوهش، ارزش تفریحی پارک هشت بهشت اصفهان و میزان تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان این پارک با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط تعیین و اندازه گیری شده است. بنابراین، تعداد 230 پرسشنامه تهیه شد و اطلاعات مورد نیاز طی ماه های اسفند 1390، فروردین و اردیبهشت 1391 جمع آوری شد. پیشنهادهای 2000، 3000 و 4000 ریالی، به ترتیب به عنوان پیشنهادهای پایین، میانی و بالا برای پرداخت بازدیدکنندگان مطرح شد. ابتدا پیشنهاد میانی مورد پرسش قرار گرفت و در صورت ارائه جواب منفی، قیمت پیشنهادی پایین، و در صورت ارائه جواب مثبت، قیمت پیشنهادی بالا ارائه شد. نتایج نشان داد که متغیرهای درآمد فرد، درآمد خانواده، تحصیلات، کیفیت پارک، ارزشمندی محیط زیست و نوع منزل مسکونی بر تمایل پرداخت بازدیدکنندگان برای استفاده از دلپذیری محیط زیست اثر مثبت داشته است. همچنین، متغیرهای سن افراد و مسافت خانه از پارک، رابطه منفی با میزان تمایل پرداخت افراد داشته است. متوسط تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان برای ارزش تفریحی این پارک، 2618 ریال برای هر بازدید است و میانگین تمایل به پرداخت سالانه هر خانوار نیز برای بازدید از این پارک 4‎/106814 ریال به دست آمده است.
  کلیدواژگان: مدل لاجیت، ارزشگذاری مشروط (~CV)، میزان تمایل به پرداخت (WTP)، محیط زیست، JEL: Q51، Q56، Q57
|
 • Mahdavi M., Nasseri S., Mahvi A. H., Yunesian M., Alimohamadi M. Page 1
  Today many countries have water shortage problems, so most of them compel to resort to desalination processes. This paper describes the effect of indirect contact freezing by external cooling for desalination of seawater and brackish water. Although various types of processes are introduced for desalination and such processes as reverse osmosis (RO) and multi-effect distillation (MED) are used commercially, there are also less common processes, like freezing and solar evaporation which in special regions and time may have good applications. In this study 5 synthetic sample of brackish and saline water was made in laboratory and process including freezing, crystallization, and separation, surface washing and melting accomplished on samples. With first freezing of sample at -20 oC, about 58% reduction of Total Dissolved Solid was happened to samples. At firs by one freezing process potable water was not produced but by two successive freezing processes on potable water was produced from first, second, third and fourth sample. Of course it doesnt happen to fifth sample. Accordingly, the TDS of the first water sample with initial dissolved solids concentration of 3066 mg/L had reduced 38% after the first process of freezing and to 84% after the second process of freezing. For second sample with 4775 mg/L TDS, by first and second freezing TDS reduction was 47% and 89% respectively. Third sample with 11900mg/L TDS, by first and second freezing had 65% and 90% TDS reduction and fourth sample with 19000mg/L TDS, by first and second freezing had 69% and 91% TDS reduction.
  Keywords: water treatment, Freezing process, crystallization, Brackish, Saline water, Desalination
 • Karimi H., Razmara M Page 11
  Red mud (RM), a waste tailing from alumina production, (as an important environmental problem), can be used as a strong absorbent pollutant. In this study, the modified red mud (MRM) and pillared clay (PILC) were used for the removal of arsenate from water. The modified red mud (MRM) and PILC complex were characterized using XRD, SEM and XRF microanalysis. The adsorption of arsenate on modified red mud (MRM) and PILC complex was studied as a function of pH, time, and temperature by AAS method. The maximum adsorption efficiency reached 98.86% when the pH was 3.5 at 40°C. The uptake of arsenate ions as a function of time and the results clearly indicated that the adsorption of arsenate ions reached equilibrium within 60 min. Langmuir and Freundlich isotherms equation were used to fit the adsorption isotherms. The Langmuir isotherm was the best-fit adsorption isotherm model for the experimental data. It is evident from this study that red mud and pillared clay complex has been found to be efficient for the removal of various aquatic pollutants, especially arsenic and its compounds.
  Keywords: pillared clays (PILC), Na, bentonite, Modified red mud (MRM), SEM, Arsenate
 • Kiani H., Shamohammadi S., Hadi M Page 21
  Heavy metals due to their non biodegradability properties and can accumulate in living tissues, thus becoming concentrated throughout the food chain and can be readily absorbed into the human body. Among them Manganese was examined in this study as a pollutant. The aim of this study is the manganese removal from aqueous solution using a windy Sand fixed bed column of Sistan plain. Flow rate, initial concentrations of manganese and bed height variables effects on the Breakthrough curves were examined. Windy sand was collected from Sistan plain and the particle size range 125-150 microns was selected. Manganese Titrisol was used for preparing stock solution (manufactured by Merk, Germany). Manganese removal in a continuous condition, a column of glass with a height of 50 cm and 3 cm in diameter as a Gravity-flow reactor and fixed bed was used. The column was packed with layers of glass wool to prevent the floating of adsorbent out from the column and installed outlet faucet at the end of column that use for sampling. In order to manganese ion transmission from inlet to column were used from plastic tube. Results showed that the maximum absorption of manganese by sand at pH 4 is equal to 71.5%. Both Freundlich and Langmuir model well described the results. The Freundlich model has had correlation coefficient equal to 0. 9862, shows a better description the data. Also, results showed that the manganese in the fixed bed adsorption using sand were dependent strongly to flow, initial concentration and bed height. Test results showed that Breakthrough time increases with flow and concentration addition. The absorption capacity of the column increases with height. Evaluation of column bed parameters of the model BDST showed good correspondence with experimental data.
  Keywords: Adsorption isotherm, Windy Sand, BDST model, Fixed, bed column, Manganese adsorption
 • Mahmoudi S., Naderi Khorasgani M., Mohammadi J Page 31
  Areas surrounding mines are severely vulnerable to pollution due to mine explorations, excavations and transportations. Nowadays spectrophotometers and spectral reflectance are applied for estimating the concentration of pollutants due to high costs of sampling and laboratory measurements. This research was carried out to determine spatial distribution of lead concentration in soil particle size classes using IRS LISS III reflectance in southern Isfahan city. To reach this goal, 100 composite surface soil samples were randomly collected from the area. The samples were air dried and soil particle size classes 250-500, 125-250, 75-125, 50-75 and <50 μm were determined using appropriate sieves after dispersion the bulk soil samples using ultrasonic apparatus. Total Pb concentration were measured using an atomic absorption spectrophotometer after wet digestion of samples with nitric acid. Results showed that Pb concentration increases by decreasing soil particle size. Significant negative correlation coefficients were found between Pb concentration in soil particle size classes and soil spectral reflectances in visible and near infrared bands of IRS LISS-III satellite. Stepwise multiple regression models were used for estimating Pb concentration in soil particle classes through satellite data and spatial distribution of Pb was mapped using stepwise multiple regression equations. Results showed possible estimation of Pb concentration to certain ranges of concentrations through multiple regression models and satellite data. The results also indicated an increase in Pb concentration in all soil particle size classes by approaching the mines.
  Keywords: Soil pollution, Reflectance, IRS LISS, III, Lead
 • Zanjirchi S. M., Asadian Ardakani F., Azizi F., Moravej S Page 39
  Nowadays, by increasing the emphasis on the environmental protection by organizational stakeholders, including government, customers, employees, competitors and communities, Environmental Management is becoming more important for corporations. Integrating environmental management techniques along the supply Chain is an appropriate method for enhancing the environmental performance of an industry. This challenge led to create a new concept of green supply chain management in the field of business that combine the environmental concepts and supply chain. Purpose of this study is offering a frame work to Measure and compare the degree a manufacturing industry is green and finally presenting solutions for improvement. The frame work attempt to assess the green supply chain using multi-criteria decision making approaches in fuzzy environment. To do this we used consistency testing methods. This make paired comparisions more reliable. Ghazanfari and Mikhailov method were selected for this. In order to examine the practical application of this framework, the major three industry in Yazd province was used include textile, steel and tiles. The results indicate that in terms of green the tile industry is the better rating and the textile and steel industry ranked second and third. Finally, in order to assist better environmental management, the appropriate strategies are presented for managers in these industries.
  Keywords: Textile, Steel industry., Fuzzy analytic hierarchy process (FAHP), Green supply Chain Management (GSCM), fuzzy technique for order performance by similarity to ideal solution (FTOPSIS), Yazd Tile
 • Karami S., Nabi Bidhendi G., Jafari H. R., Vahidi H Page 53
  Growth of the petrochemical industry and its products has been followed growth in other sectors of production, use and trade of chemicals at national and regional levels. It is one of the basic industries which are feeder to other industry sectors as the engine of the economy and play a major role in developing countries. With no doubt mismanagement and improper use of chemicals lead to harmful and often irreparable injury on human health and the environment at different stages of the life cycle of materials, including production, distribution, consumption, and elimination result. So the range of complications chemical production plant and production workers beyond the scope of distributors, retailers, consumers and suppliers also includes elimination. In this study, the guidelines for the management of chemicals in Arak Petrochemical Complex are the aims. In this regard, after the identification of chemical materials the physical, chemical and other characterizations were studied. Then, by using these properties, 11 criteria in three groups: physical, biological, and reaction was extracted. They are used to group different classes of chemicals. Due to the different importance of the criteria by using Expert choice software they were weighted and ranked by TOPSIS method. According to the ranks, the materials are categorized in four groups due to the management costs and hazardous level. Finally, for each category management guidelines in three stages of chemicals, transport and storage are conducted as a Decision Support System. Based on the results, this study declines the management costs and risk of hazardous materials in the Arak Petrochemical Complex.
  Keywords: Chemicals, Expert choice, TOPSIS, Decision support systems, Arak Petrochemical
 • Moghimi S. M., Alambeigi A Page 63
  The study of NGOs network function as facilitator in Enviropreneurship development in Iranian environmental NGOs was the main aim of this research that conducted as a casual model method. The statistical sample was 51 environmental NGOs in Iran that selected randomly. Questionnaire research instrument was to measure the studied structures. Content validity by panel study confirmed. To determine reliability alpha coefficient was calculated. 0.94 And 0.92 value for Enviropreneurship and NGOs network functions scale showed that research instrument has acceptable capability to collect data and satisfy accepted condition. Dominant statistical method was SEM and for data analysis PLS-Graph was employed. According to path analysis results, among NGOs network functions aspect, communication and social capital, mission and aim, participation and sustainable planning and reviewing, have significant role in formation of Enviropreneurship function of environmental NGOs. The result showed fostering of network factors has a central role in development of Enviropreneurship functions among environmental NGOs. End of article some of implications were illustrated for improving Enviropreneurship functions by NGOs network facilitations role.
  Keywords: environmental NGOs network, structural equation modeling
 • Akbari Rad T Page 73
  Environmental degradation all over the world is one of the three major concerns of the human being. Depletion of fresh water sources on earth, ozone layer depletion, soil degradation, intensive farming, climate change and temperature increase, biodiversity loss, population increase, poverty, pollution, extinction of rare species, biological extinction and endangered species are the main environmental issues of our planet. A man-made disaster or technological hazard that has come to fruition, resulting in an event of substantial extent causing significant physical damage or destruction, loss of life, or drastic change to the environment. It is a phenomenon that disasters can cause damage to life, property and destroy the economic, social and cultural life of people. Some of the major world environmental disasters are mentioned in this paper. According to Islam, the absolute owner of the nature and creatures are God, and man is the vicegerent of God on the earth. Acting as a good trustee requires man to leave a clean and healthy environment for future generations. According to Quranic versus and narrations, man is responsible for everything, and this rule denotes that man has responsibility for developing and improving the earth and observing the rights of other creatures.
  Keywords: Environment, nature, semantic., subject, based interpretation, holy Quran
 • Hashemi S. M., Alavipanah S. K., Dinarvandi M Page 81
  Today cities are the main habitat of human (homo sapiens) and they have profound effects on the biosphere. This changes have had undesirable consequences for human being such as degradation of environmental quality which ultimately would reduce the "quality of life". Warming the urban environment is one of these unconscious effects of urban development that is called "urban heat island» (UHI). Surface urban heat island causes warmer condition that can be is identified and analyzed using thermal Infrared Remote Sensing. Environmental planning could be partitioned in two steps: 1. analysis and explanation and 2. synthesis and prescription. In the first step, the given subjects are analyzed according to identified processes and problems. In the second step, according to the identified problems, solutions represent to improve the quality of the environment. i. e. “Environmental Assessment is Fundamental of sustainable environmental planning ". The main emphasis of this research has been on the assessment of the surface temperature of the urban environment. It should be noted that air temperature is different from surface temperature and each of which has different mechanisms. In this study, spatial distribution and changes in land surface temperature (LST) and vegetation index (NDVI) has been quantified in the urban region of Tehran using Landsat 7 ETM + image. Contrary to the expectations built-up areas has not highest temperature of surface, but open spaces. Gradient analysis of LST shows a reduction trend in north-east toward south-west of urban region of Tehran.
  Keywords: Thermal Remote Sensing, Land Surface Temperature, Urban Region of Tehran., Urban Environmental Assessment
 • Movahed A., Ahmadi A Page 93
  In spite of continuous changes in different era, historic and old cities with their unique attraction can be considered as a best place for tourism activities. Sanandaj as a capital of Kurdistan, with its’ compressed and labyrinth old texture which during the time according the physical, social and natural features had been made, because fascinating historic architecture, unique cultural and artistic features, among Iranian’s cities can become one of the best destination for tourists. Path-finding and designing of walking rout, with aim of visit management, meeting needs of tourism and introducing this texture, are most important steps to tourism development in this textures. Designing of tourist walk rout to conservation of historic part, tourism development, decreasing negative impacts of tourism and social safety, is our attempt in this study. The method of research is descriptive – analytical and in view of type, can be categorized in applied studies. Needed data collected thorough library search and survey. In addition, according our study all route of historic texture doesn’t have needed criteria for tourist walking, so, to achieving mentioned aims, with use of GIS, effective routing factors turned to quantitative data, then, according them, spatial analysis, algorithm as an overlay, Boolean model and network analysis, best route for tourist walk identified.
  Keywords: Sanandaj, urban tourism, historic texture, Tourist path, finding, Boolean model, network analysis
 • Rahimi Blouchi L., Malekmohammadi B Page 101
  This study was aimed to identify and mange the most stressful risks threatening Shadegan International Wetland. Shadegan International Wetland which is located in the southwest of Iran is in the Montero list and now threatened by several risks. In this study, the most important threatening risks of the wetland were identified. In the characteristics step, the risks were analyzed based on the severity, probability and consequences. These indicators were used to determine scope and extent of the risks. Based on the hydrogeomorphic approach, wetland endpoints were defined to determine each risk. The risk index was calculated based on the risk general method and William Fine risk index method. In order to mange and propose the control measures, with gathering expert opinions, Analytical Hierarchy Process (AHP) was used to prioritize these risks. According to the results of this study, land use change in natural habitats, change in hydrological patterns of the rivers supplying water to the wetlands (such as dam construction), water pollution caused by discharges of several sewages into the wetland, indiscriminate exploitation of the biological products of the wetland, and also the occurrence of drought phenomenon are the most important threatening risks of the wetland respectively.
  Keywords: Endpoints assessment, Risk Indicators, Shadegan International Wetland, Risk Management, Environmental Risk Assessment
 • Soroudi M., Jozi S. A Page 113
  Land use changes are one of the important consequences of urban spatial extent. Regarding the role of Green space as one of important land use classes in urban ecosystems, the investigations of its changes seem to be crucial. In this study, to estimate the changes of green Space, the NDVI Index was applied to TM and IRS images of 1990 and 2006 and green space maps of District 1 of Tehran municipality by underlining the different greenness levels were generated. The comparison between the areas of greenness classes of green space maps revealed that non-vegetated increased by 1538.28 and poor, moderate and good greenness level green space decreased by 22.59, 15.3 and 0.36 ha respectively. Further more; Post-classification change detection technique was applied to investigate the procedure of changes of the study area's green space based on the conversion of classes. It showed that although the green space area has been increased by 1576.53 ha due to the conversion of non-vegetated to vegetated area, according to the conversion of vegetated area to non-vegetated one by 38.25 ha, it has been decreased by 1538.28, finally. The green space changes were also projected for the next nineteen years when IRAN envisages achieving Vision 1404 using Markov chain analysis. Statistic result shows that maximum probability of green space destruction belongs to poor greenness level green space area by 0.7743. Moreover, the map of applying CA-Markov represents probable spatial distribution of case study's green space in 1404 which is really helpful to urban planning in case of Green space's conservation and developments.
  Keywords: Remote Sensing, Markov model, NDVI Index, District 1 of Tehran Municipality, GREEN SPACE
 • Parivar P., Faryadi S., Yavari A. R., Salehi E., Harati P Page 123
  Resilience thinking in urban environment has been recently proposed as an effective measure to realize the objectives of sustainable development, minimize uncertainties and non linear interactions. This concept, in the context of Modern urban ecology makes it possible to integrate natural and human factors and in urban systems and understanding the interactions between them, expanding sustainability approaches according to the known interactions. Using the conceptual model of new urban ecology that developed by Alberti and his colleagues in 2003, we can define and find the interactions between biophysical and human driving forces, structures, functions and impacts in urban environments, then based on this cognition, we can develop the suitable strategies (including Defensive, Offensive, Protective and opportunistic) and find the location of the measures in promoting urban resilience. In this research, Tehran has been selected as case study. With this respect, after defining key factors of urban environmental resilience maps of the factors which influence and are influenced by the satiability of urban environment were overlaid and 9 zones were identified. Based on the conceptual model of urban ecology, in order to understand the relationship between structure, function, impacts and responses, zone 2, which consisted of 1 and 3 of Tehran municipal districts, was selected as a sample. Considering the understanding from this zone in the model, different types of strategic orientations in spatial form were developed. Application of this approach in studies related to urban resilience can help planners to make proper decisions to maintain and improve existing and potential opportunities and ecosystem services in cities.
  Keywords: Urban Resilience, Strategic Orientation, Modern Urban Ecology, Conceptual model
 • Masnavi M. R., Tasa H., Kafi M., Dinarvandi M Page 133
  Tourism industry is growing fast as an ecological, economical and social opurtionaty because of global approaches to nature. Tourism in the way of growth depends on nature and its different aspects like environmental attractions, biodiversity, wild life, pristine environments and good climatic conditions. As Iran is full of these nature based attractions so a proper situation for developing nature based tourism rather than other forms of tourism is achievable. For planning, development and designing of landscape it’s important to detect and protect good views and locate functions in the best place. Gheshlagh River valley locates east of sanandaj city by the length of 90km and has good capacities for tourism development.This research suppose to assess visual and natural quality aspects of this river valley for environmental planning and designing. Hence, environmental units considered and classified from highest to lowest quality and diversity as superb, moderate and low levels then by a field survey of superb areas, all of good view locations and azimuth points of these areas selected. Finally 18 points determined. All of these points help us to design pathes,mountain recreational stations,walking pathes and other features of ecologes in relation to the number and carrying capacity of tourist.
  Keywords: Tourism, Environmental Units, Landscape, Visual Assessment, Geshlagh River Valley
 • Irani Behbahani H., Shokouhi Dehkordi Z., Soltani R Page 145
  Due to structural characteristics and spiritual concepts which are latent inside Iranian gardens, it has always drawn attention of domestic and foreign researchers and one of the objectives of these researchers was an attempt to achieve historical garden model in Iran which have been modified or subjected to decline. The studies, which have been carried out concerning to Iranian historical gardens until now, lacked the needed solidarity to make effort for historical reconstruction of the gardens. Thus, necessity of enjoying a comprehensive model for collection and recording of historical, natural and cultural information about each historical garden felt further for documentation and reconstruction of the given garden.At the present study, environmental approach is purposed within cataloging method by which it explores the garden from historical, cultural and contextual attributes, following to introduce a comprehensive model to identify historical gardens and their documentation. In Environmental approach, historical gardens are analyzed and surveyed based on extraction of natural and historical layers of the garden within time period. Such information strata are derived from gathering and study of the existing proof and evident about history of garden, historical documents, logbooks, old images and objective perspectives. “Cataloging Method” is one of techniques which provide the possibility for gathering the existing information and recording garden’s status quo integrally. In this study, three historical gardens, namely SEPAHDAR in Ramhormoz, MOSHIROLMAMALEK in Yazd and MASOUDIEH in Tehran, have been selected which they were reconstructed and are assessed by means of cataloging technique. Accordingly, it is shown that whether its historical documentations and the purposed principles in Florence Charter have been considered in reconstruction of each garden and or if garden has been repaired only based on what has been observed in its present situation.
  Keywords: Historical reconstruction, Florence Charter, Cataloging Method, Identifying, documenting of garden, Historical gardens
 • Rafat B., Mousavi B Page 157
  Value of tourism and recreation are direct values of the forest ecosystem and parks, which include the use of parks and forest for recreation, leisure, hiking, and aesthetic. In this study, Hasht Behesht Park recreational value and willingness to pay (WTP) is defined and measured by using contingent valuation method (CV) and Double-bounded dichotomous choice (DDC). For measuring the willingness to pay, logit model is used and based on maximum likelihood; the parameters of the model are estimated. 230 questionnaires were collected during three month. Proposals in 2000, 3000 and 4000 Rials that respectively suggested low, middle and high pay for visitors were considered. First the middle payment was proposed and if the answer was negative, suggested low price, and in the case of positive answer, suggested the higher price. Results show that the variables of individual income, household income, education, quality of parks, value of environment has had a positive effect on willingness to pay. The age and distance of house from the park, are negative relationship with interest to pay. Average willingness to pay for recreational value of the park was 2618 Rials for each visit and the average annual household willingness to pay for visit the park 106814/4 Rials is obtained.
  Keywords: Environment, logit model (Logit), Contingent valuation (CV), willingness to pay (WTP)