فهرست مطالب

کاوش های مدیریت بازرگانی - پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1391)
 • پیاپی 8 (پاییز و زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • امیر مهدی قاضی فرد، حمید جمشیدی، مهدی پورمصطفی خشکرودی صفحه 1
  سرمایه گذاری در بازارهای مالی یکی از مهمترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی در هر کشوری است.در بازار سرمایه هر کشور باید تلاش شود تا سرمایه گذاری در اوراق بهادار به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود. از جمله ابزارهای مالی که با هدف جمع آوری وجوه از سرمایه گذاران و اختصاص آنها به خرید انواع اوراق بهادار به منظور «کاهش ریسک سرمایه گذاری»،«بهره گیری از صرفه جوئیهای ناشی از مقیاس»،«تامین منافع برای سرمایه گذاران» و «کسب سود» ابداع شده، صندوقهای مشترک سرمایه گذاری است.به دلیل اهمیت این نهادها در رشد و توسعه اقتصادی جوامع، در این پژوهش،یک چارچوب ادغامی از QFD و AHP فازی برای اولویت بندیعوامل موثر بر عملکرد صندوقهای سرمایه گذاریارائه شده است.در این چارچوب برای استخراج اهمیت هریک از معیارها(WHATs) و میزان اهمیت ارتباط بین معیارها و عوامل موثر(HOWs) از رویکرد AHP فازی استفاده شده است.یافته های تحقیق بیانگر آن است که مدیران و مسئولان مربوطه باید به ترتیب بر روی عوامل اندازه شهر با اهمیت نسبی 0.2718، سرمایه انسانی مدیران با اهمیت نسبی 0.2716، ساختار مالکیت با اهمیت نسبی0.2405وحجم دارایی های تحت امر مدیر با اهمیت نسبی 0.216 تمرکز نمایند.نتایج نشان می دهد که با تلفیق تکنیکهای کیفی و تصمیم گیری چند معیاره می توان به نتایجی با قابلیت اطمینان بالاتر و سازگاری بیشتر رسید.
  کلیدواژگان: AHP فازی، QFD، عوامل موثر بر عملکرد صندوق، صندوق سرمایه گذاری
 • محمد رضا حمیدی زاده، محمدرضا خیرخواه عسکرآباد صفحه 30
  پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان در صنعت پتروشیمی ایران انجام شده است. برای سنجش متغیرهای مدل تحقیق، پرسشنامه 42 سوالی طراحی و بین کارکنان بازرگانی خارجی و داخلی و بازاریابی شرکت بازرگانی پتروشیمی به شیوه طبقه بندی نسبی (به نسبت تعداد کارکنان هر بخش) توزیع شد. ضریب آلفای کرونباخ برای همه متغیرها در سطح قابل قبول قرار داشت. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره و نرم افزار SPSS (نسخه 15) استفاده شده است. نتایج نشان داد که ارتباط مثبت معناداری میان قابلیت های مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد کل سازمان)عملکرد بازار، عملکرد مشتری و عملکرد مالی(وجود دارد. قابلیت های بازاریابی خارجی بیشترین تاثیر را بر روی عملکرد کل سازمان، عملکرد بازار و عملکرد مالی دارد، در حالی که قابلیت های بازاریابی داخلی بیشترین تاثیر بر روی عملکرد مشتری دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش بازاریابی، قابلیت های بازاریابی، دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد سازمان
 • سید حیدر میرفخرالدینی، حبیب زارع احمدآبادی، علیرضا دشتکی صفحه 46
  امروزه در کشورهای مختلف توجه خاصی به کارآفرینی می شود و تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن از ابزار پیشرفت اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه شمرده می شود. نیاز سازمان ها به پدیده کارآفرینی، پیدایش قلمرو خاصی از این مفهوم به نام کارآفرینی شرکتی را منجر شده است. از دیگر سو مدلهای تعالی سازمانی به عنوان راهکاری برای این افزایش کیفیت محصولات و خدمات تولیدی در نظر گرفته می شوند. بررسی تاثیر کارآفرینی شرکتی و نیز مدلهای تعالی می تواند در جهت پیشرفت سازمانها، گره گشای مشکلات بسیاری باشد. با این توصیف پژوهش حاضر درصدد بررسی رابطه بین کارآفرینی شرکتی و عملکرد سازمانی می باشد. جهت تحقق هدف فوق پس از بررسی ادبیات تحقیق، مولفه های کارآفرینی شرکتی در هفت دسته و معیارهای پنجگانه توانمندساز مدل تعالی عملکرد EFQM تعیین شدند. جامعه آماری این تحقیق کارکنان گروه پیشگامان کویر یزد بود. نتایج تحلیل آماری حاکی از این است که متغیرهای نوآوری، خودنوسازی، اقدامات ریسک آمیز جدید، فرهنگ سازمانی، محیط سازمانی و مولفه های درون سازمانی بر عملکرد شرکت پیشگامان تاثیر مستقیم دارند. در پایان پیشنهاداتی برای ارتقای سطح کارآفرینی شرکتی و نیز عملکرد گروه پیشگامان کویر ارائه شده است.
  کلیدواژگان: کارآفرینی، کارآفرینی شرکتی، مدل تعالی عملکرد EFQM، پیشگامان کویر
 • عباسعلی حاجی کریمی، تالین منصوریان صفحه 75
  در این پژوهش مدلی برای مشخص نمودن ارتباط مابین مولفه های مدیریت دانش مشتری با بهبود عملکرد سازمانی و مدیریت ارتباط با مشتری ارائه شده است. جامعه آماری تحقیق شامل 363 نفر می باشد. با استفاده از فرمول کوکران و از طریق نمونه گیری طبقه بندی شده احتمالی تعداد 154 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. در این راستا 10 فرضیه مطرح شده که هر کدام یکی از ارتباطات متغیرهای مدل را مورد آزمون قرار می دهد. برای آزمون فرضیات و مدل مفهومی تحقیق از تحلیل رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که دریافت داده ها، توسعه دانش و مدیریت ارتباط با مشتری بر بهبود عملکرد سازمانی تاثیر می گذارد. همچنین دریافت داده ها، پردازش داده و توسعه دانش مشتری بر مدیریت ارتباط با مشتری اثرگذارند. از طرف دیگر پردازش داده ها بر توسعه دانش مشتری و توسعه دانش بر دریافت داده ها تاثیر می گذارند. این تحقیق نشان داد که در بانک تجارت دریافت داده ها بر پردازش داده های مشتری و متعاقبا پردازش داده ها بر بهبود عملکرد سازمانی اثر نمی گذارند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش مشتری، مدیریت ارتباط با مشتری، دریافت داده های مشتری، پردازش داده های مشتری، توسعه دانش مشتری
 • مهدی باقری، محمد حسین ابویی صفحه 93
  امروزه شرکت ها باید برای حضور در بازار و توانایی رقابت با دیگر شرکت ها توجهی خاص به مشتریان و ارتباط با آن ها داشته باشند. در این راستا لازم است راهکارهای ارتباطی مناسب و منطبق با خواست و نیاز مشتریان مختلف، که بتوانند از طریق آن با شرکت تعامل داشته باشند و دیدگاه ها و نظرات خود را به آن منتقل نمایند، مورد توجه شرکت ها قرار گیرد. در این مقاله به شناسایی و اولویت بندی ویژگی های راهکارهای ارتباط با مشتریان در مراحل مختلف چرخه عمر، در راستای تعیین نیازهای ارتباطی اولویت دار مشتریان پرداخته می شود. در این راستا از مدل یکپارچه کانو و ماتریس اهمیت - عملکرد استفاده می شود. جامعه مورد مطالعه این مقاله شامل خرده فروشان مواد غذایی در سطح شهر یزد بوده و داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است، دراین راستا ویژگی های ارتباطی کلیدی برای هر مرحله از چرخه عمر، به عنوان پیش نیازی برای انتخاب راهکارهای ارتباطی مناسب برای ارتباط با مشتریان در مراحل مختلف چرخه عمر معرفی شده است.
  کلیدواژگان: ارتباط با مشتریان، چرخه عمر مشتری، مدل کانو، ماتریس اهمیت، عملکرد
 • هادی زارع، علی رضا شهرکی، فاطمه صفری، مرضیه خلیل زاده سلماسی صفحه 114
  تدوین راهبرد در سازمان ها و بخش های مختلف جامعه، پاسخی است به تحولاتی که در عرصه های مختلف به ویژه در عرصه اقتصاد وصنعت درحال وقوع است. در این تحقیق به منظور طراحی الگویی برای تدوین راهبرد و استراتژی بنگاه های تولیدی، از چارچوب جامع تدوین استراتژی در قالب مطالعات آمیخته اکتشافی استفاده شده است بدین ترتیب که در مرحله کیفی از روش مطالعه موردی(شرکت شیر پاستوریزه پاک) و در مرحله کمی از روش توصیفی از نوع پیمایشی اطلاعات جمع آوری شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات در مرحله کیفی مصاحبه های نیمه ساختار یافته و باز با 24 نفر از خبرگان و صاحبنظران و بررسی منابع چند گانه و اسناد و مدارک بوده است. در مرحله اول، بیانیه ماموریت شرکت، در مرحله دوم غربال سازی عوامل به واسطه منطق فازی، در مرحله سوم تکمیل ماتریس سوات با توجه به اطلاعات قبلی و استخراج استراتژیهای چهارگانه و در نهایت تصمیم گیری با روش های کمی و با استفاده از پرسشنامه به اولویت بندی استراتژی های استخراجی به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی پرداخته شده است که در نتیجه بهترین راهبرد برای بنگاه مورد نظر استراتژی توسعه بازار و محصول است.
  کلیدواژگان: چارچوب جامع تدوین استراتژی، روش تحقیق آمیخته، فرآیند تحلیل سلسله مراتبی، منطق فازی
 • مهدی اکبری، محمود مرادی صفحه 141
  تحلیلهای ماتریسی پورتفولیو(سبد سرمایه گذاری) یکی از رایج ترین روش های تجزیه و تحلیل کسب و کارها می باشند و ماتریس جذابیت – توانمندی کسب وکار یکی از انواع آن به شمار می آید که برای اهداف این تحقیق انتخاب شده است.در این مقاله محدودیت ها و مسائل موجود در رویکرد سنتی تجزیه وتحلیل کسب وکارها، تبیین وکاستی های مدنظر با کابرد تئوری اعداد فازی مرتفع می گردد. در روش شناسی پیشنهادی، عوامل داخلی و خارجی در قالب توضیحات زبانی و به صورت اعداد مثلثی فازی با رویکرد غربالسازی فازی ارزیابی می شوند. اعداد مثلثی فازی حاصل، در ماتریس جذابیت – توانمندی کسب وکار ترسیم و برآورد منطقه ای از هر کسب و کار جانمایی می گردد. نتایج بیانگر این مهم است که روش شناسی تبیین شده در مقاله حاضر، با توجه به درصد مساحت های هر منطقه، راهبردهای معنی دارتری برای کسب وکارها تدوین و تعیین اولویت می نماید. در انتها با بیان یک مطالعه موردی از کاربرد روش شناسی پیشنهادی در یکی از شرکتهای فعال در صنعت قندوشکر، مفاهیم ذکرشده به طور عمیق تری مورد توجه قرار داده می شود.
  کلیدواژگان: تجزیه و تحلیل پورتفولیو، ماتریس جذابیت، توانمندی کسب وکار، اعداد فازی مثلثی، غربالسازی فازی، تدوین استراتژی
|
 • Amir M. Ghazifard, H.Jamshidi, M.Pourmostafa Page 1
  Investment in financial markets is one of the most important factors of economic development in any country.Itshould be attempted to make investments in securities to be converted into a public culturein the capital market of any country.One of the most important financial instruments which is developed to collect and allocate funds from investors to purchase securities in order to “reduce investment risk”, “Take advantages of the savings due to scale”, “provide benefits for investors” and “profit”, is mutual funds.Due to the importance of these institutions in economic development of communities, in this study, a fuzzy AHPand QFDcombinatory framework is presented for prioritization of the factors affecting the performance of funds.In this context, fuzzy AHP approach is used in order to extract the importance of each criterion (WHATs) and the importance of the relationship between criteria and affecting factors (HOWs).Research findings indicate that managers and relevant authorities should focus on the city size with relative importance of 0.2718, human capital managementwith relative importance of 0.2716, ownership structure with relative importance of 0.2405 and volume of assets under management with relative importance of 0.216.The results show that it is possible to make more consistent results with higher reliabilityby combining qualitative techniques and multi-criteria decision making.
  Keywords: Fuzzy AHP, QFD, Factors affecting the performance of the Fund, Investment Fund
 • Mohammad R. Hamidizadeh (Phd), Mohammad R. Kheyrkhah Page 30
  This study aims to investigate the effect of marketing knowledge management (MKM) on organizational performance in Iranian petrochemical industry. The 42 items questionnaire was designed for measuring the variables of the research model and was distributed among 50 external and internal business and marketing members of Petrochemical Commercial company (in proportion to the number of the members of the units). The Chronbach,s alpha coefficient was acceptable for all the variables. Multiple regression method by SPSS software (version 15) used to analyze the collected data. The findings indicate that there is a significant and positive correlation between marketing knowledge management capabilities and whole organizational performance (market performance, customer performance, financial performance(. External marketing capabilities have the strongest influence on whole performance, market performance and financial performance, while internal marketing capabilities have the strongest influence on customer performance.
  Keywords: Marketing knowledge management, Marketing capabilities, Resource, based view, Organizational performance
 • Sayyed Heydar Mirfakhradini, Habib Zare Ahmadabadi, Alireza Dashtaki Page 46
  Global changes, have created economic opportunities for entrepreneurship which want to own and operate businesses. Entrepreneurship appears to be the most rapidly growing business sector in the world and may prove an important factor in the nation's economic growth. Organization's need to entrepreneurship phenomenon, the emergence of the concept of a particular territory has led to corporate entrepreneurship. In the other hand, excellent models are considered as a mechanism for increasing the production of quality products and services. This study tries to survey relationship between corporate entrepreneurship and organizational performance excellence enablers. In this way we identified 7 main components of corporate entrepreneurship and 5 performance excellence enablers after reviewing of literature. Statistical analysis in Yazd Pishgaman Kavir Cooperative showed there was a relationship between these two variables. in addition, rankings with Fuzzy Vikor shows that in the statistical society's view, new risk measures have the greatest impact on organizational performance. Also the entrepreneurial process in the higher priority placed on the EFQM criteria.
  Keywords: Entrepreneurship, Corporate entrepreneurship, EFQM, Fuzzy Vikor
 • Abassali Haji Karimi (Phd), Talin Mansourian Page 75
  In this study researcher tested a model for identification of relations between customer knowledge management, CRM and organizational performance improvement. Research society is composed of Senior Managers, Departments bosses and their presidents & experts from each dept. in Tejarat Bank, which are 363 persons. The sample includes 154 managers and employees of Tejarat bank. Cronbach`s Alpha for all variables were about 0/8 which are more than 0/7 (acceptable level). The research has 10 hypotheses and they are tested with Multiple Regression and via SPSS. Second and forth hypothesis were denied, but all others were confirmed. The results show that all CKM components effect organizational performance improvement except data processing. Also CRM is affected by CKM components and effects organizational performance improvement. Due to lack of IT systems & Databases of customers, negotiation and communication skills teaching in organization the data processing step are not done appropriately. So Bank should improve above mentioned factors in order to improve organizational performance. At the end we gave some suggestions relating to apply CRM software in Bank, Data Bases for customers, integarating customer data & ….
  Keywords: Customer knowledge management, Customer relationship management, Customer data acquisition, Customer data processing, Customer knowledge development
 • M.Bagheri, M. H. Abooie (Phd) Page 93
  Today, companies must compete with other companies for market presence. This needs ability to communicate with their customer to have special attention with them. In this regard, it is necessary to companies pay attention to appropriate communication channels and coincide with request and needs of different customers, through which its interaction with the company and its views could be transferred. In this paper we introduce some procedures to identify and prioritize features of communication channels with customers in various stages of life cycle, in order to determine their prioritized needs of communicating. In this regard an integrated model of Kano and the importance - performance matrix is used. Our population of this study is food retailers group in Yazd province. In this regard, we introduced some key communication features as a prerequisite for selecting appropriate communication channels to communicate with customers in various stages of the life cycle.
  Keywords: Customer Relationship, Customer Life Cycle, Keno's Model, Importance, Performance Matrix
 • Hadi Zarea, Alireza Shahraki (Phd), Fatemeh Safari, Marzieh Khalilzadeh Salmasi Page 114
  Compiling of strategies in organization and various parts of community is response to which changes is occurring in various area especially in economic and industrial ones. In this study, to design a model for strategy formulation and strategy firm production of a comprehensive strategy framework in the form of exploratory studies, mixed use is thus the stage of qualitative case study method (pure milk company) and a small stage Method of descriptive information is collected. Information gathering stage semi-structured qualitative interviews with 24 people and open the experts and pundits, and review multiple sources and documentation has been. Firstly, the company mission statement, making the second stage screening factors due to fuzzy logic, in the third stage of completion of Swat matrix according to previous information and extract the four strategies and ultimately making decisions with quantitative methods using questionnaires to the priority Classification strategies to help extractive AHP has been a result of the best strategy for firms looking for market development and product strategy.
  Keywords: Comprehensive Strategy Framework, Mixed Methods Research, AHP, Fuzzy Logic
 • Mehdi Akbari, M. Moradi (Phd) Page 141
  One of the most important instruments used in portfolio analysis is the business portfolio analysis matrix and the industry attractiveness – business strength matrix is the variation of the business portfolio analysis matrix that we have selected for the purposes of this research. In this paper, we consider the limitations and problems of the classic portfolio analysis approach and resolve these problems by using fuzzy set theory. In the proposed methodology, both internal and external factors are evaluated in linguistic terms and in terms of fuzzy triangular numbers with fuzzy screening approach. Triangular fuzzy numbers were displayed in industry attractiveness – business strength matrix and specified a region on the matrix for each business. Thus the presented methodology in this article, according to the percentage of the rectangle in each zone, extracts and prioritizes the more significant strategies for businesses. Finally, an application in one of active Companies in Sugar industry is presented to illustrate the proposed methodology.
  Keywords: Portfolio Analysis, Industry Attractiveness – Business Strength Matrix, Fuzzy Triangular Numbers, Fuzzy Screening, Strategy Formulation