فهرست مطالب

کاوش های مدیریت بازرگانی - پیاپی 7 (بهار و تابستان 1391)
 • پیاپی 7 (بهار و تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/05/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهرداد استیری، فرشید حسینی، حمید رضا یزدانی، مجید قلی پور، حمزه رایج صفحه 1
  مطالعه حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر رضایت مندی مشتریان خدمات بانکی با استفاده از رویکرد جدید اندازه گیری همزمان کیفیت خدمات و عوامل پشتیبان خلق ارزش برای مشتری صورت گرفته است. داده های میدانی مورد نیاز در این تحقیق با استفاده از یک پرسشنامه جامع جمع آوری شده است. نمونه اولیه این پرسشنامه براساس مبانی نظری تهیه و پس از بررسی و تایید توسط خبرگان، به صورت هدفمند توسط بیش از 1000 نفر از مشتریان موسسه مالی و اعتباری مهر تکمیل شده است. نتایج بدست آمده از آزمون مدل یابی معادلات ساختاری حاکی از آنست که هم عوامل کیفیت خدمات و هم عوامل پشتیبان خلق ارزش بر روی رضایت مشتریان خدمات بانکی اثر مثبت و معناداری داشته اما اثر عوامل پشتیبان خلق ارزش از اثر عوامل کیفیت خدمات بالاتربوده است.
  کلیدواژگان: رضایت مشتری، عوامل پشتیبان خلق ارزش، کیفیت خدمات، موسسه مالی و اعتباری مهر
 • محمود جعفرپور صفحه 20
  متخصصان امر بازرگانی تا امروز تمرکز بسیار اندکی نسبت به سرمایه ناملموس در سازمان ها به عنوان اهرمی برای تحت تاثیر قرار دادن قابلیت های بازاریابی داشته اند؛ حال آنکه در دیدگاه مبتنی بر منابع، این باور وجود دارد که منابع و قابلیت های غیرقابل تقلید، ارزشمند، کمیاب و پیچیده به لحاظ اجتماعی، مزیت رقابتی برتری را ایجاد می کنند.
  از اینرو هدف این مقاله ارائه و ارزیابی یک مدل مفهومی از رابطه بین دارایی های ناملموس و عملکرد تجاری در سازمان های بازرگانی منطبق با دیدگاه مبتنی بر منابع است.با توجه به ماهیت آن، پژوهشی توصیفی و پیمایشی است. مدل ارائه شده، در صنایع فولاد استان خوزستان و با جامعه آماری متشکل از مدیران عالی، مدیرانمیانیوکارشناسان بازرگانی در چهار شرکت فعال در صنعت فولاد استان خوستان و حجم نمونه 168 نفر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. بر این اساس پنج متغیر سرمایه دانشی- انسانی، سرمایه اطلاعای، سرمایه ارتباطی، سرمایه سازمانی، سرمایه اجتماعی و هچنین قابلیت های بازاریابی در قالب 6 فرضیه و 36 شاخص مورد آزمون واقع شد. نتایج این پژوهش ضمن تایید هر شش فرضیه طرح شده نشان داد قویترین رابطه با ضریب همبستگی 378/0 میان سرمایه دانشی- انسانی و قابلیت-های بازاریابی و ضعیف ترین رابطه با ضریب همبستگی 318/0 میان سرمایه اجتماعی و قابلیت های بازاریابی وجود دارد. ضمن آن که شاخص های توانایی نگهداری و بکارگیری دانش و بسط آشنایی های تجاری به ترتیب با میانگین نمره 81/8 و 61/7 به عنوان مهم ترین و کم اهمیت ترین شاخص ها شناسایی شد.
  کلیدواژگان: دیدگاه مبتنی بر منابع، سرمایه ناملموس، سرمایه دانشی، انسانی، سرمایه اطلاعاتی، قابلیت های بازاریابی
 • بهمن حاجیپور، عبدالهادی درزیان عزیزی، سجاد شمسی گوشکی صفحه 54
  شناخت استراتژی های محصول بازار چالشی جدی برای پژوهشگران حوزه مدیریت استرات‍ژیک بازار ایجاد کرده است. این پژوهشگران نیازمند کسب اطلاعات در مورد رقبا و قابلیت های داخلی شرکت (قابلیت های بازاریابی)، جهت شناخت استراتژی های محصول بازار هستند. این در حالی است که رابطه استراتژی های محصول- بازار شرکت با قابلیت های بازاریابی و عملکرد، کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، به دنبال بررسی تاثیر ابعاد مختلف استراتژی محصول- بازار شامل رهبری هزینه، تمایز و قلمرو محصول-بازار بر قابلیت های بازاریابی شامل قابلیت های تخصصی شده و معماری بازاریابی و رابطه آن ها با عملکرد بازار است. جامعه آماری پژوهش کلیه شرکت های صادر کننده و واردکننده از گمرکات جمهوری اسلامی ایران است. ابزار مورد استفاده جهت جمع آوری داده های لازم، برای آزمون 8 فرضیه این پژوهش، پرسشنامه است. پرسشنامه ها در بین 401 نماینده شرکت صادرکننده و واردکننده از چهار حوزه نظارتی گمرکات کشور (هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر) توزیع و جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم-افزارهای SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که استراتژی های رهبری هزینه، تمایز و قلمرو محصول- بازار بر قابلیت های معماری و تخصصی شده بازاریابی تاثیر مثبت و معنی داری دارند. همچنین، رابطه بین قابلیت های معماری و تخصصی شده بازاریابی با عملکرد بازار مثبت و معنی دار است. نتایج آزمون مدل نیز نشان داد که مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: استراتژی محصول، استراتژی تمایز، رهبری هزینه، قلمرو محصول، قابلیت های تخصصی شده بازاریابی، قابلیت های معماری بازاریابی
 • حمیدرضارضوانی، مازیارسهامخدم صفحه 88
  استراتژی های سطوح مختلف سازمان در جهت واکنش مناسب نسبت به عوامل محیطی اتخاذ می شوند و تناسب آن ها با میزان تغییرات محیطی موضوع حیاتی برای سازمان است. در این مقاله، با مطالعه ادبیات تحقیق در زمینه استراتژی سطح کسب و کار و عدم اطمینان محیطی، مدلی برای تناظر این دو ارائه شده است. از ترکیب مدل پورتر و مدل مایلز و اسنو، چهار نوع استراتژی کسب و کار معرفی و نیز عدم اطمینان محیطی در چهار وضعیت تعریف گردید. جامعه آماری عبارت است از کارشناسان و مدیران شرکتهای پگاه فارس و شام شام و از آنجائیکه این جامعه محدود است از همه اعضای آن پرسش به عمل آمد. بدلیل اینکه از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده است، نشان دهنده روایی پرسشنامه است و ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه عدم اطمینان محیطی 844/0 محاسبه شد. تعداد 44 پرسشنامه از شرکت پگاه فارس و 32 پرسشنامه از شرکت شام شام جمع آوری شد. نتایج نشان داد استراتژی کسب و کار در شرکت پگاه فارس استراتژی مدافه کم هزینه و در شرکت شام شام، استراتژی مدافع تمایز طلب است. بین وضعیت موجود و مطلوب استراتژی کسب و کار در هر دو شرکت اختلاف معناداری وجود دارد. همچنین استراتژی کسب و کار در هر دو شرکت با عدم اطمینان محیطی تناظر مناسبی ندارند.
  کلیدواژگان: استراتژی سطح کسب و کار، عدم اطمینان محیطی، استراتژی های رقابتی، استراتژی های مایلز و اسنو
 • کیومرث شریفی، مصطفی مسعودی، سید رضا سید جوادین صفحه 105
  این مقاله به طراحی مدل شبکه ای مناسب جهت تهیه و توزیع کالا در کشور پرداخته است. تمرکز مدل بر دستیابی به کارایی، بهره وری، صرفه جویی نسبت به مقیاس و کاهش هزینه توزیع کالا در کشور است. برای گردآوری داده های مورد نیاز جهت انجام تحقیق از مطالعات میدانی و روش پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و مدیران تعاونی های مصرف وزارت تعاون، اتاق تعاون، معاونت بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی توزیع، مدیران و کارشناسان شرکت های پخش کالا، فروشگاه های زنجیره ای، شرکت های حمل ونقل کالا به ویژه حمل و نقل جاده ای و سایر افراد آگاه و باتجربه در زمینه توزیع کالا است.
  نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که سیستم توزیع کالا در کشور از لحاظ زیرساخت ها و عملکرد از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. سنتی و جزیره ای بودن ساختار توزیع کالا در کشور باعث افزایش هزینه های توزیع کالا به بالاتر از 50% قیمت نهایی کالاها شده است.
  سیستم توزیع کالا در کشور نیازمند نهاد جدیدی با عنوان مرکز ملی بازاریابی (NMC) جهت برندسازی، تبلیغات هدفمند، انسجام در شبکه توزیع، خوشه سازی و... است. مرکز ملی بازاریابی با مدیریت و نظارت بر شبکه نوین تهیه و توزیع کالا با مشارکت 6 وزارتخانه دولتی و نهادهای توزیعی بخش خصوصی و تعاونی مانند شرکت های پخش کالا، فروشگاه های زنجیره ای، اصناف، عمده-فروشان و... می تواند باعث کوتاه شدن کانال های توزیع، کاهش قیمت کالاها و... شود. در انتهای مقاله مدل شبکه ای تهیه و توزیع کالاها، جایگاه، نقش و ارتباطات بازیگران مختلف شبکه توزیع کالا در کشور را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: شبکه توزیع، کانال توزیع، مدل شبکه ای توزیع کالا، مرکز ملی بازاریابی
 • مجید هوشمندی ماهر، مقصود امیری صفحه 122
  هزینه ی مواد خام و اجزای تشکیل دهنده ی محصول، درحدود 60% از بهای تمام شده (در برخی از صنایع تا 80%) را در برمی گیرد. در چنین شرایطی، منبع یابی مناسب، می تواند نقشی کلیدی در کارایی و اثربخشی سازمان ایفا نموده و تاثیر مستقیمی در کاهش هزینه ها، سودآوری و انعطاف پذیری یک شرکت داشته باشد. در مقاله ی حاضر تعیین کمیت مطلوب سفارش در حالت وجود چند تامین کننده، چند محصول، طی چند دوره، در حالت مجازبودن مازاد و کمبود، با لحاظ ماهیت چندمعیاره و چندهدفه ی مساله، و وجود تخفیف افزایشی، با فرض قطعی بودن پارامترها، مد نظر قرار گرفته است. بمنظور لحاظ معیارهای موثر بر انتخاب تامین کننده از فرآیند تحلیل شبکه استفاده شده است. پس ازمدلسازی مساله درقالب یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط چندهدفه، یک مثال عددی ارائه شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که تصمیم گیرنده، می تواند زیرمجموعه ی مناسبی از تامین کنندگان را انتخاب نموده ومقادیرمطلوبی ازمحصولات رابه آنها به نحوی سفارش دهدکه علاوه بر کمینه نمودن هزینه های کل، زمان انتظار و اقلام ردی، مطلوبیت تامین نیز بیشینه شود. در پایان نتایج وپیشنهادات ارائه می گردد.
  کلیدواژگان: مدیریت زنجیره ی تامین، انتخاب تامین کننده، فرآیند تحلیل شبکه، برنامه ریزی ریاضی مختلط صحیح چند هدفه
 • مهدی بهارمقدم، حجت الله زنگی آبادی صفحه 147
  تحقیق حاضر، با تفکیک نسبت کلی سود هر سهم به قیمت، به اجزای مثبت و منفی آن، توانایی هر یک برای پیش بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کند. پرسش اساسی این است که آیا اجزای منفی بازدهی در مقایسه با اجزای مثبت، توانایی بیشتری برای پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران دارند؟ جامعه آماری تحقیق، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و برای تعیین نمونه به منظور آزمون فرضیه، از روش حذفی استفاده شده است. در این پژوهش، اجزای مثبت و منفی بازدهی، در قالب میانگین وزنی، مقدار خالص نسبت های سود هر سهم به قیمت در هر فصل محاسبه و ارتباط آن با مقادیر محاسبه شده شاخص، برای کل نمونه و هر یک از دو گروه شرکت های سود ده و زیان ده ارزیابی شده است. دوره مطالعه سال های 1374 الی 1389 است و اطلاعات 100 شرکت عضو بورس مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه، با استفاده از مدل های رگرسیون خطی یک متغیره و دو متغیره، نشان می دهد که اجزای منفی بازدهی در مقایسه با اجزای مثبت توانایی بیشتری برایپیش بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران دارد.
  کلیدواژگان: بورس اوراق بهادار، شاخص کل قیمت، بازدهی بازارسهام، نسبت سود هر سهم به قیمت، تئوری چشم انداز
|
 • Mehrdad Estiri, Farshidhosseini, Hamidrezaiazdani, Majidjgholipoor, Hamzehrayej Page 1
  This study investigated factors affecting customer satisfaction in banking services using the new approach to measurement of service quality and value proposition simultaneously. In this study, the authors perform a review of the set of attributes which are capable of being incorporated in the measure of customer satisfaction in Mehr Finance and Credit institution. Later, the possibility is posed of grouping these attributes into dimensions of quality, proceeding to value various alternative structures by means of confirmatory factor analysis methodology and testing their reliability and validity. The findings from this study reveal that service quality in Mehr Finance and Credit institution has a two-factor structure: Value proposition quality and Service delivery quality.
  Keywords: Customer Satisfaction, Value proposition, Service quality, Mehr Finance, Credit institution
 • Majid Jafarpor Page 20
  Commercial experts paid a little attention to intangible asset in organizations as a lever to influence marketing capabilities up to now. While in the resource viewpoint there is a belief that inimitable, valuable, rare and socially complex resources and capabilities provide a better comparative advantage. Hence this study aims to propose and examine a conceptual model for the relation between intangible assets and performance of commercial organizations in accordance with the resource viewpoint. So naturally it is a descriptive/survey research. The proposed model was examined and investigated by a statistical society consisted of 167 high and middle ranking managers and commercial experts of four active companies in steel industry in Khuzestan province of Iran. Thereupon, five variables, knowledge-human asset, informative asset, communicative asset, organizational asset, social asset and also marketing capabilities were tested in the frame of 6 hypotheses and 36 indexes. More than acceptance of all hypotheses the results showed that the strongest relation was between knowledge-human asset and marketing capabilities with the correlation coefficient of 0.378 and the weakest one was between social asset and marketing capabilities with the correlation coefficient of 0.318. Meanwhile the index of the capability of keeping and applying knowledge and the index of the expansion of business familiarities were identified as the most and the least important indexes, respectively, with the scores of 8.81 and 7.61.
  Keywords: The Resource Viewpoint, Intangible Asset, Knowledge, Human Aasset, Informative Asset, Communicative Asset, Marketing Abilities
 • Bahman Hajipour, Abdolhadi Darzian Azizi, Sajad Shamsi Gooshki Page 54
  Understanding of product– market strategies has created a serious challenge for the researchers in the field of market strategic management. These researchers need information on the firm's competitors and internal capabilities such as marketing capabilities in order to understand product– market strategy. However, the relationship between firm's product- market strategies and their market performance and marketing capabilities has been less studied. This study seeks to investigate the effect of different dimensions of product- market strategy including cost leadership, differentiation and product- market scope on the architectural and specialized marketing capabilities and their impact on the market performance. The statistical population, in this research, is included the exporter and importer firms of customs of islamic republic of iran. A questionnaire used to collect data needed to test eight hypotheses of this study. The questionnaire is distributed among 401 exporter and importer firms representatives from four customs surveillance area (Hormozgan, Khuzestan, Sistan-Baluchestan and Bushehr). SPSS and LISREL are used for model analysis and hypotheses verification. The results of the analysis showed that the effect of strategy of cost leadership, differentiation and product-market scope on the architectural and specialized marketing capabilities are significant and positive. Also, both architectural and specialized marketing capabilities have significant positive relation with market performance. Additionally, the results of the model test showed that the research model fits well.
  Keywords: Product, Market Strategy, Differentiation Strategy, Cost Leadership, Product, Market Scope, Marketing Capabilities, Specialized Marketing Capabilities, Architectural Marketing Capabilities
 • Hamidreza Rezvani, Maziar Saham, Khadam Page 88
  The different organizational levels of strategies are planned for a suitable react related to environmental factors. Consequently, it is crucial for organizations to confirm these strategies with organizational changes. After studying of literature about Business level strategies and environmental uncertainty, we proposed a suitable model. With combination of Porter and Miles & Snow models, four types of business strategy were introduced that included: prospector, analyzer, low-cost defender and differentiation defender. The statistical society included 44 managers and experts from Pegah Fars company and 32 managers and experts of Sham Sham company and we used Questionnaire to collect data. The results showed that there is difference between expected and existed situation of business strategy in both companies. Also base on the conceptual model, there is not fitness between business strategy and external environment, in both companies.
  Keywords: Business strategy, External Environment, Environmental Uncertainty, Competitive Strategies, Miles, Snow Strategies
 • Kumars Sharifi, Mostafa Masoudi, Seyed Reza Seyed Javadin (Phd) Page 105
  In this article we attempt to design a comprehensive model for goods procurement and distribution network (GPDN) in Iran. The emphasis of this model is on improvement of efficiency, productivity, economy of scale and reducing physical distribution cost of goods in the country. Statistical sample has taken from expert and marketing managers of Ministry of Commerce, Ministry of Cooperation, distribution cooperation companies, chamber of cooperation, chain stores, goods distributors and transportation companies. The result shows that the performance of goods distribution system of Iran is not appropriate. Traditional structure of goods distribution channels caused that physical distribution cost is more than 50% of end user price of goods. So distribution system needs a new structure as National Marketing Center (NMC) to branding, smart advertising, integrating distribution network and clustering in the country NMC can manage the new GPDN in association with 6 ministries and cooperation of private sector companies like goods distributors, chain stores, wholesalers and transportation companies. This situation can result to reducing prices, shortening distribution channel, increasing productivity of distribution network and purchasing power of consumers. At the end of article, model of GPDN along with situation, role and communication of different players in this network has been showed.
  Keywords: Distribution Network, Distribution Channel, Model of GPDN, National Marketing Center (NMC)
 • Majid Houshmandi Maher, Maghsoud Amiri (Phd) Page 122
  In most industries the cost of raw materials and component parts constitutes almost 60% percent of cost of a product (in some industriesup to 80%). In this situation, proper sourcing can play a key role in an organization's efficiency and effectiveness, because it has a direct effect on cost reduction, profitability and flexibility of a company. In this paper, determining the optimal order quantity in multi supplier, multi product and during several periods, allowing shortage and surplus, in presence of incremental discounts, and considering multi objective and multi criteria nature of the problem, is considered. Demand of each product i in period t is assumed to be known. To incorporate the effective criteria, analytic network process approach is used. After developing the multi objective mixed integer programming, a numerical exampleis presented. Result shows that decision maker can select right set of suppliers, so that in addition to minimize total cost, lead time, and reject rate, maximize the utility function. At the end, results and suggestion will be provided.
  Keywords: Supply Chain Management, Supplier Selection, Analytic Network Process, Multi Objective Mixed Integer Programming
 • Mehdi Baharmoghaddam, Hojat Zanghiabadi Page 147
  In this study, the aggregate earnings-price ratio is decomposed into it’s positive and negative components and the ability of this components to predict of Tehran Exchange Price Index (TEPIX) are examined separately. The history shows that no research has been performed in this field in Iran. The basic question is whether the negative components compared with the positive has more ability to predict TEPIX?The statistical population includes companies that have been accepted at Tehran Stock Exchange (TSE). For selection of companies to test the research hypothesis, the elimination method is used. Positive and negative components calculated In terms of weighted average of the quarterly net amount of earnings per shareto price and Is evaluated its relationship with Index values calculated for the entire sample of companies and each of the two groups namely profitable and loss companies.Using one-variable and two-variable linear regression models, the research hypothesis is tested.For this purpose, the study period used is from the early 1995until the late 2010 for 100 listed companies in TSE. The result of Hypothesis test shows that the negative components have a greater ability to predict the TEPIX.
  Keywords: Securities Exchange, Total Price Index, Stock Market Returns, Earnings, Price Ratio, Prospect Theory