فهرست مطالب

کاوش های مدیریت بازرگانی - پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1389)
 • پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • میراحمد امیرشاهی، علی فیاضی آزاد صفحه 1
  در تحقیق حاضر، به منظور شناسایی جایگاه و موقعیت رقابتی برند بانک ها، دو بانک ملی (دولتی) و پارسیان (خصوصی) انتخاب شدند تا از دیدگاه مشتریان، مورد ارزیابی قرار گیرند. همچنین، سعی شده است که جایگاه برند بانکهای مذکور با استفاده از فن نقشه ادراکی ترسیم گردد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات، پیمایشی و ابزار جمع آوری اطلاعات آن، پرسشنامه است. جامعه آماری این تحقیق دربرگیرنده کلیه مشتریانی است که در بانک های ملی و پارسیان حساب دارند. از هفتصد و هشت شعبه بانک های ملی و پارسیان در مناطق مختلف شهر تهران، به صورت خوشه ایچند مرحله ای، نمونه گیری به عمل آمد و از بین جامعه مزبور، تعداد پنجاه شعبه و سیصد و نود نفر از مشتریان این شعب به صورت تصادفی انتخاب شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، بانک پارسیان از دیدگاه مشتریان، در کلیه هفت متغیر بازاریابی خدمات در جایگاه بهتری نسبت به بانک ملی قرار گرفت. از این رو، می توان نتیجه گرفت که بانک پارسیان در موقعیت و جایگاه بهتری نسبت به بانک ملی قرار دارد.
  کلیدواژگان: جایگاه یابی، برند، بانک، فن نقشه ادراکی
 • ناصر صنوبر، محمد خلیلی، حامد ثقفیان صفحه 28
  هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین مسئولیت پذیری اجتماعی و ابعاد آن شامل شرایط محیط کار، محیط زیست، رفتار کسب و کار، جامعه و اجتماع محلی و راهبری شرکت با عملکرد مالی شرکت ها در صنعت مواد و محصولات دارویی است. این پژوهش از نظر روش، پیمایشی و از نظر نوع، تحلیلی و از حیث هدف، کاربردی است. جامعه ی آماری پژوهش، شرکت های فعال تولید کننده ی مواد و محصولات دارویی و سهامی عام استان های آذربایجان شرقی و تهران هستند که سرشماری شده اند. برای گردآوری اطلاعات متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی و ابعاد آن از پرسش نامه و برای سنجش متغیر عملکرد مالی از صورت های مالی شرکت ها (نرخ بازده دارایی ها) استفاده شده است. دو متغیر تعدیل کننده در این پژوهش، اندازه و ریسک سازمان است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که بین متغیر مسئولیت پذیری اجتماعی و هر یک از ابعاد پنج گانه ی آن با متغیر عملکرد مالی، رابطه ای وجود ندارد. همچنین، بین اندازه و ریسک سازمان با عملکرد مالی رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی، عملکرد مالی، نرخ بازده دارایی ها، اندازه ی سازمان، ریسک سازمان
 • محمود یحیی زاده فر، شهاب الدین شمس، نرگس فلاح محمدی صفحه 53
  در این پژوهش، ارتباط بین افشاء اطلاعات و شکاف قیمتی در بازار سرمایه ایران با استفاده از تحقیق سیستم معادلات همزمانی بررسی شده است. برای تعیین درجه افشای اطلاعات توسط شرکتها، چک لیستی بر اساس استانداردهای حسابداری تهیه شده و در نهایت، ارتباط آنها با شکاف قیمتی در مورد 112 شرکت برای سال 1386 مورد مطالعه قرار گرفته است. روش بررسی داده ها مطالعه مقطعی بوده و یافته های تحقیق نشان می دهد که ارتباط معنی دار و معکوس بین افشای اطلاعات و شکاف قیمتی وجود دارد.
  کلیدواژگان: افشای اطلاعات، شکاف قیمتی بین پیشنهادهای خرید و فروش سهام، سیستم معادلات همزمانی
 • اصغر مشبکی، امیر همایون سرفراز، حبیب زارع احمدآبادی، محمد علی شهریان صفحه 74
  در نظم نوین اقتصادی، داشتن دانش و بهره برداری مناسب از آن شرط ضروری برای پویا ماندن حیات سیستم های اقتصادی است. در این بین، بهره گیری از شیوه های نوین تجارت الکترونیک می تواند موجبات صرفه جویی در هزینه ها و کارآیی بیشتر عملیات تجاری بنگاه های تولیدی را فراهم آورد و در نهایت توان رقابتی آنها را افزایش دهد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این سوال عمده است که مهم ترین موانع پیش روی صنایع غذایی در استفاده از تجارت الکترونیک کدام اند؟ بدین منظور، پس از بررسی ادبیات تحقیق و مطالعات مشابه، موانع تجارت الکترونیک در سه دسته از سیستم های بازخور منفی مورد بررسی قرار گرفت. از شیوه ترکیبی فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی و تاپسیس فازی برای سطح بندی موانع تجارت الکترونیک و محاسبه درجه اهمیت عوامل شکل دهنده آنها استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که از دیدگاه جامعه مورد مطالعه، موانع سطح مشتری از اهمیت بیشتری نسبت به سطح تجارت برخوردار هستند. تعیین درجه اهمیت هریک از دسته موانع در سطوح مشتری و تجاری نشان داد که در هر دو سطح، موانع اقتصادی بیشترین اهمیت را دارند؛ اما در سطح مشتری، موانع شناختی نسبت به موانع اجتماعی- سیاسی از درجه اهمیت بالاتری برخوردار بود در حالی که این وضعیت در سطح تجارت بالعکس گزارش می شود.
  کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، صنایع مواد غذایی، تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره، AHP، TOPSIS، منطق فازی
 • محمد صالح اولیا، سید حبیب الله میرغفوری، سلاله شهوازیان صفحه 92
  در محیط پیچیده کسب و کار امروزی، روش های سنتی برنامه ریزی مبتنی بر بودجه یا پیش بینی نمی تواند جوابگوی چالش های موجود باشد. سازمان می بایست با استفاده از برنامه ریزی استراتژیک، موقعیت داخلی و خارجی خود را ارزیابی کند و سپس، استراتژی ها را متناسب با موقعیت خود تدوین و به مورد اجرا گذارد. کلید اجرای موفق استراتژی این است که افراد، فرآیند آن را درک نمایند. نقشه استراتژی از آن جا که توصیف کننده استراتژی سازمان است و به افراد در درک آن کمک می کند، نقش با اهمیتی را در مدیریت استراتژیک به عهده دارد. نقشه استراتژی نمایش تصویری از روابط علت و معلولی برای موفقیت در استراتژی است، بنابراین، تعیین این روابط نیز با اهمیت است. این مقاله رویکرد نوآورانه ای را جهت تعیین روابط علت و معلولی و سطح اهداف استراتژیک در نقشه استراتژی ارائه می کند. همچنین، نتایج اجرایی این رویکرد در یک شرکت تولیدکننده لوله و اتصالات در شهرستان یزد تشریح می گردد که بینش های مدیریتی را ارائه می دهد.
  کلیدواژگان: نقشه استراتژی، مدل ISM، روابط علت و معلولی، کارت امتیازی متوازن
 • سید غلامرضا جلالی نایینی، یاسمن محمد رضایی لرکی صفحه 107
  تحولات چشمگیر سه دهه اخیر در عرصه فن آوری اطلاعات و سیستم های ارتباطی جهان باعث گردیده تا برخی کشورهای کمتر توسعه یافته با درک زمینه های جدید ایجاد شده، برنامه ریزی همه جانبه ای در زمینه کسب و کار استفاده کنند و با استفاده از فن آوری اطلاعات موجب رشد ضریب اقتصادی و اجتماعی شده، و فاصله خود را با کشورهای توسعه یافته کمتر کنند. سازمان های کوچک و متوسط در اقتصاد این کشورها جایگاه بسیار مهمی دارد. هدف مقاله حاضر تجزیه و تحلیل عناصر پیاده سازی طرح کسب و کار الکترونیک در سازمان های کوچک و متوسط است. برای حصول این مطلوب در این تحقیق، با استفاده از روش تحلیلی مبتنی بر ترسیم نقشه فازی، مهمترین عوامل بحرانی شکست و موفقیت پیاده سازی طرح کسب و کار الکترونیک در سازمان های کوچک و متوسط شناسایی و از 61 شاخص برای تحلیل استفاده می شود. نتایج تحلیل 61 شاخص حاکی از آن است که عناصری نظیر توسعه، آموزش و مدیریت منابع انسانی، زمان بندی تولید، مدیریت روابط خارجی، بالا بودن سیستم های ارتباطی در سازمان، و کسب، ایجاد و مدیریت دارایی، مهمترین عوامل بحرانی شکست قلمداد می شوند.
  کلیدواژگان: تجارت الکترونیک، طرح کسب و کار الکترونیک، عوامل بحرانی شکست و موفقیت، منطق فازی
 • عادل آذر، رضا جلالی، فرزانه خسروانی، حسین کرمی صفحه 124
  امروزه مهمترین دغدغه بیشتر سازمان ها، تدوین و به کارگیری استراتژی هایی است که موفقیت و بقای آنها را در شرایط متحول و پیچیده محیطی تضمین کند. هدف این پژوهش،‍‍ ارائه چارچوبی برای تدوین استراتژی مناسب سازمان هاست. مورد مطالعه در تحقیق حاضر، شرکت قطعه سازی «مژده وصل» است. با استفاده از روش تحقیق توصیفی، در مرحله شروع، پس از مطالعه بیانیه ماموریت شرکت، عوامل داخلی و خارجی موثر بر عملکرد شرکت شناسایی شد و ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و ماتریس ارزیابی عوامل خارجی تشکیل گردید. با توجه به اطلاعات به دست آمده در مراحل پیشین، به منظور تطبیق و مقایسه، از ماتریس سوات و ماتریس داخلی و خارجی استفاده شد. به دنبال آن، با کاربرد ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک، استراتژی های امکان-پذیر شناسایی و استراتژی های پیشنهادی نیز با استفاده از تکنیک های TOPSIS فازی و SAW فازی، رتبه بندی گردیدند. در نهایت، استراتژی مطلوب با تلفیق نتایج حاصل از این تکنیک ها انتخاب شد. بر اساس نتایج این تحقیق هفت استراتژی رقابتی برای این شرکت پیشنهاد شد و در این میان، استراتژی توسعه محصول به عنوان اولویت اول برای بهبود وضعیت رقابتی شرکت انتخاب گردید.
  کلیدواژگان: اقتصادی، توسعه، شرکت های کوچک و متوسط، ایجاد اشتغال، نوآوری
|
 • Mirahmad Amirshahi , Ali Fayyazi Azad (M.B.A) Page 1
  One important concept, which plays a critical role in marketing, is positioning and in this case brand positing. In order to identify the competitive position and status of bank brands, Melli Bank (public) and Parsian Bank (private) were selected to be assessed through the perspectives of their customers. Besides, an attempt has been made to draw a perceptual map of the brands of Melli and Parsian Banks based on the fundamental concepts of the marketing science. The current study is practical in aim and survey in method of data collection. The research population consists of all the customers of the two banks of Melli and Parsian. A number of the branches of the two banks were selected through multi-stage cluster sampling. 390 customers of these branches were randomly selected. Then, questionnaires were used as research instrument to assess customers’ views. According to the results obtained from the tests and the perceptual maps, Parsian Bank was found to render a better position in comparison to Melli Bank in all the seven marketing service variables. Thus, it can be concluded that Parsian Bank is in a better position than Melli Bank.
  Keywords: Positioning, Brand, Bank, Perceptual Map
 • Majid Khalili , Hamed Saghafian, Naser Sanoubar Page 28
  The present applied- analytical research explores and tests the sign of relationship between corporate social responsibility and financial performance of pharmaceutical companies. Statistical population and sample of this study constitute affiliated pharmaceutical companies in Tehran stock exchange that are located in East Azarbayjan and Tehran Provinces. Corporate social responsibility variable includes five dimensions: work conditions, environment, business behavior, society, local community and corporate governance.In order to gather information about corporate social responsibility and its dimensions,questionaires are used and about financial performance variable, financial documents of firms are used. There are two moderating variables in this study; organization size and organization risk. Firm financial performance has been measured by “return on assets”. For analyzing the collected data, statistical technique spearman`s rho is applied. The results of this thesis indicate that there is not a positive relationship between corporate social responsibility dimensions and firm financial performance but there is a positive relationship between size of firm and financial performance. There is also a strong relationship between risk of firm and financial performance.
  Keywords: corporate social responsibility, financial performance, return on assets, organization Size, organization risk
 • Mahmood Yahyazadehfar , Shahabeddin Shams, Narges Fallah Mohammadi Page 53
  In this article the relationship between information disclosure and Bid – Ask spread is investigated in capital market of Iran using simultaneous equations system. In order to determine the degree of information disclosure of firms, a check list based on accounting standards was prepared and the relationship between Bid-Ask spread was examined in 112 firms in 2007. For the purpose of investigating the relationship, cross-sectional method was used.As a result, a significant. reverse relationship was observed in the course of our study.
  Keywords: Information disclosure, Bid, Ask spread, Simultaneous Equations System
 • Asghar Moshabaki , Amir Homayon Sarfaraz , Habib Zare , Mohammad Ali Shahrian Page 74
  As part of a dynamic business strategy in a competitive environment, it is essential for an organization to induct information technology (IT) appropriately and identify its barriers. In the constant changing environment today, businesses large and small need to have a well-thought-out strategy to provide customers with the best-of-breed products, services and excellent support on a time.To prove such claims, this study seeks to demonstrate the main IT barriers in food industries of Yazd province.The results show that economic barriers are the most important in application of IT in food industries.
  Keywords: information technology, food industries, AHP, TOPSIS, Fuzzy logic
 • Mohammad Saleh Olia, Seyyed Habib Mirghafoori, Solaleh Shahvazian Page 92
  In order to survive in the complex environment, budget programming or forecasting models have been criticized as inadequate for today’s business environment. Organizations have to use strategic planning to evaluate internal and external situation, then formulate proper strategies and implement them. The key to execute strategy is to have people in the organization understand it. Strategy map has a significant role in the strategic management due to describing strategies of organization and to help people understand strategies. Strategy map is essentially a graphical depiction of the causal model of an organization’s strategy then developing the causal model of the strategy is also important. This paper presents innovative approach to determine causal relationship and levels of strategic objectives in strategy map. For this purpose an interpretive structural modeling (ISM) based approach has been employed to strategy map. This paper also utilizes the Interpretive Structural Modeling (ISM) methodology to understand the interrelationships among the objectives so that those driving objectives, which can affect others and those dependent objectives, which are most influenced by driving objectives are identified. It emphasizes that interrelationship among objectives isn’t only down to up, it is on both side. An actual example of a small case pipe and fittings manufacturing company provides some managerial insights into the methodology.
  Keywords: strategic map, ISM model, cause, effect relationship
 • Gholamreza Jalali Naeini, Yasaman Mohamadrezaee Loraki Page 107
  In the past three decades significant developments in IT and communication systems in the world has caused some under-developed countries to become sensitive to new opportunities and undertake an all-out planning for their development and increase their economic and social growth to narrow their gap with developed countries and be able to compete with them. For such an aim, e-commerce has been lent too much credence specially in the small and medium size businesses. Our study here seeks to analyze the elements required for implementing e-business plans in small and medium-sized enterprises. To this end, we present a fuzzy map-based methodology in order to explore the most important critical success and failure factors for implementing e-business plan. Conducting an analysis on 61 criteria led us to the conclusion that factors like development, education and management of human resources, production timeframe, foreign relations management, communication systems and financial management are among the important critical failure factors.
  Keywords: e, commerce, e, business plan, critical success, failure factors, fuzzy logic, small, medium, sized enterprises
 • Adel Azar, Reza Jalali, Farzaneh Khosravani, Hosein Karami Page 124
  The most important concern for organizations,today, is the formulation and implementation of strategies which guarantees the success and survival of the firm in turbulent and complex environmental circumstances. This research seeks to propose a framework for strategy formulation in organizations. The case we examined in this paper is Mozhd E Vasl. This research is a kind of descriptive analytical. After studying mission statement, we identified the internal and external factors affecting the performance of the firm and formed internal factor evaluation matrix and external factor evaluation matrix. With respect to the information achieved in previous steps, we used SWOT matrix and internal-external matrix for comparison and adoption. After that, we applied position evaluating and strategic act to identify possible strategies. In the next step, we used qualitative strategic planning matrix and Fuzzy TOPSIS technique and Fuzzy SAW in order to rank the proposed strategies and at last we select the best strategy combining the results gained. Finally, this research concluded that seven competitive strategies have been selected, and the results showed product development is the first priority for improvement of strategy status in this manufacturing plant.
  Keywords: Strategy, Qualitative Strategic Planning, Fuzzy TOPSIS, Fuzzy SAW