فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (بهار و تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/05/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مسعود کوثری، محمدرضا جوادی یگانه، طاهره خیرخواه صفحات 1-28
  مقاله حاضر تاثیر تلفن همراه را در ارتباطات میان فردی جوانان (با مطالعه دانشجویان دانشگاه های تهران) مورد مطالعه قرار می دهد. درواقع این تحقیق قصد دارد تا مشخص کند که آیا عمق و گستره ارتباطات میان فردی به وسیله تلفن همراه تغییری یافته است یا خیر؟
  در این پژوهش ارتباطات با واسطه تلفن همراه 387 دانشجوی دانشگاه های سراسری سطح تهران به روش پیمایش بررسی شده است.
  بعد از جمع آوری داده ها و بررسی آن ها، مشخص شد ویژگی های شخصی دارندگان تلفن همراه تاثیری در گستره و عمق ارتباطات میان فردی آنان ندارد. اما میزان آشنایی آنان با فناوری های نو (سواد IT) در میزان استفاده آنان از تلفن همراه تاثیر دارد. هم چنین نتایج این پیمایش نشان داد که میزان استفاده از تلفن همراه در گستره و عمق ارتباطات میان فردی پاسخ گویان تاثیرگذار بوده است. البته این تاثیر در گروهی دیده شد که جوانان دانشجو علاوه بر ارتباطات چهره به چهره با آنان، ارتباطات موبایل واسط نیز داشته اند.
  کلیدواژگان: ارتباطات میان فردی، فناوری نو ارتباطی، ارتباطات باواسطه، تلفن همراه، پیام کوتاه، گستره و عمق ارتباطات، جوانان
 • احمدرضا معتمدی صفحات 29-48
  دیدگاه مابعدالطبیعی «زبان» را کنش اندیشه انسانی در مقام ظهور تلقی می کند و آن را رسانه ارتباطی و واسطه «بیانی» می پندارد. آن گاه که ذوق و احساس و تخیل آدمی درهم آمیزد و در بیان زیبایی را تجلی بخشد، زبان از رسانه ارتباطی «عام» به رسانه ارتباطی «خاص» تحویل یافته و «هنر» نام گذاری می شود. هنر گاه در ترکیبی از بازی حرف و کلمه، گاه در قاب نگاری از خط و نقش و رنگ، و گاه در پیکربندی سنگ و آهن و چوب، و گاه در امواجی از لحن و آواز و آهنگ بازنمایی شده و شعر، نمایش، نقاشی، پیکرتراشی، و موسیقی خوانده می شود. بنابراین شعر را باید صورت نوعی هنر و هنر را صورت نوعی زبان شناخت و نسبت عموم و خصوص مطلق را میان آنان برقرار ساخت. هایدگر (M. Heidegger) اما با طرح پرسش بنیادین از ذات هستی، حقیقت، انسان، زبان، هنر، و شعر به ویران سازی و بازخوانی تاریخ غرب مابعدالطبیعی پرداخته و ورطه باژگونگی بنیادها و نسبت ها را از طلیعه اندماج نخستین غفلت از حقیقت هستی و فقدان هستی شناسی در صورت بندی چیستی و هستی تا موضوعیت و موردیت نفسانی و حلول طبیعت انسانی در امر واقعی و تمامیت تسلیم وجود به موجود در قالب نیست انگاری، لایه برداری می کند و به نسبت تازه ای میان هستی، حقیقت، انسان، زبان، هنر، و شعر دست پیدا می کند.
  کلیدواژگان: هستی، هستنده، حقیقت، انسان، دازاین، ویران سازی، رسخ، فسخ، زبان، هنر، شعر، پی افکندن، دهش، بنیادگذاردن، آغازکردن
 • علیرضا منصوری صفحات 49-72
  مقاله حاضر به این مسئله می پردازد که آیا فناوری رسانه و تبلیغات قدرتی فراتر از اراده آدمیان یا منطق و اراده ای از خود دارد؟ آیا فناوری در خدمت مقاصد و اهداف آدمیان است یا خود رسانه و تبلیغات است که مقاصد و اهداف آدمیان را تعیین می کند؟ به عبارت خلاصه تر و فنی تر، آیا فناوری رسانه و تبلیغات خودمختار است؟ برای پاسخ به این پرسش، محتوا و استدلال های دیدگاه های هایدگر (M. Heidegger) و بورگمان (A. Borgmann) و ایلول (J. Ellul)، که به طور عام در زمینه فلسفه فناوری عرضه شده است، به طور خاص در زمینه فناوری و صنعت تبلیغات بررسی و روشن خواهد شد و درنهایت با ارزیابی انتقادی دیدگاه طرف داران خودمختاری فناوری پایان می یابد.
  کلیدواژگان: خودمختاری فناوری، هایدگر، رسانه، تبلیغات، بورگمان، ایلول
 • میلاد میرمحمدصادقی صفحات 73-97
  در این تحقیق، که به تحلیل روابط تعداد 1081 گره و 32340 پیوند انتخاب شده از میان 49212 گره و 163169 پیوند نمونه برداری شده با روش نمونه گیری گلوله برفی جامع خوشه ایاز کاربران ایرانی خوشه ادبیات شبکه اجتماعی آنلاین فیس بوک و با استفاده از سنجش ها و فرمول های تحلیل شبکه اجتماعی پرداخته است، علاوه بر تعیین کاربران و پیوندهای اصلی اثرگذار در این حوزه، گراف روابط آن ها رسم و سنجه های مرکزیت درجه ای، مرکزیت بینیت، مرکزیت نزدیکی، مرکزیت ویژه بردار، تراکم، قطر، فاصله ژئودسیک میانگین، و ضریب خوشه بندی محاسبه شده است.
  این پژوهش، که در زمستان 1390 انجام و در فروردین 1391 نگاشته شد، نخستین تحقیقی بود که در ایران با روش تحلیل شبکه های اجتماعی، به تحلیل شبکه اجتماعی آنلاین فیس بوک پرداخت، و همچنین نخستین پژوهش با روش تحلیل شبکه اجتماعی بود که روابط شبکه ای با بیش از 150 هزار پیوند را تحلیل کرد.
  کلیدواژگان: شبکه، گره، پیوند، شبکه اجتماعی، تحلیل شبکه اجتماعی، سنجه های مرکزیت، ضریب خوشه بندی
 • محسن نیازی، الهام شفایی مقدم صفحات 99-127
  امروزه رسانه های جمعی، به منزله شاه راه اطلاعاتی جوامع، و نقش آن ها در فرهنگ و ابعاد گوناگون هویت انسانی، به ویژه هویت ملی، مورد توجه صاحب نظران و محققان علوم انسانی اجتماعی قرار گرفته است. در این ارتباط رویکردها و ره یافت های نظری متفاوتی عرضه شده است. نظریه ارتباطات گلوله ای بر شکل گیری هویت بر مبنای رسانه ها تاکید کرده است. دربرابر، برخی صاحب نظران به قدرت تحلیل اطلاعات و فرهنگ بهره وری از رسانه ها اشاره کرده اند. در این میان، برخی نیز با عرضه رویکرد تعادلی بر نقش دوگانه و متناقض رسانه ها در شکل دهی و فرسایش هویت ملی تاکید داشته اند. با توجه به موارد فوق، هدف اساسی این مقاله بررسی میزان و نوع محتوای برنامه های مورد استفاده از رسانه های تلویزیون و ماهواره و اینترنت و میزان گرایش به هویت ملی شهروندان و نیز چگونگی رابطه بین متغیرهای فوق در جامعه آماری مورد مطالعه کاشان، به منزله شهری سنتی و در معرض نوگرایی، است.
  این پژوهش از نوع مطالعه پیمایش بوده است و داده های تحقیق با استفاده از روش پرسش نامه توام با مصاحبه جمع آوری شده است. برای سنجش متغیرهای اصلی و وابسته تحقیق از ده گویه در قالب طیف لیکرت استفاده شده است. اعتبار و روایی طیف با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بررسی و با توجه به نتایج آزمون (84/0=a) تایید شده است. درمجموع، یافته های تحقیق و نتایج محاسبات آماری مربوطه رابطه معنی دار و مثبت بین میزان استفاده از تلویزیون و میزان گرایش به هویت ملی (252/0=Tb) و نیز رابطه معنی دار و منفی بین میزان استفاده از ماهواره و اینترنت با میزان گرایش به هویت ملی را به ترتیب با 199/0- و 271/0-=Tc در سطح اطمینان 99% تایید کرده است. هم چنین، نتایج آزمون کای اسکوئر معنی داری رابطه بین نوع محتوای برنامه های مورد استفاده از تلویزیون و ماهواره و اینترنت با میزان گرایش به هویت ملی را تایید کرده است. نتایج تحلیل رگرسیون با ضریب بتای 276/0- تاثیر منفی متغیر میزان استفاده از ماهواره و با ضریب بتای 268/0 تاثیر مثبت میزان استفاده از تلویزیون در میزان گرایش به هویت ملی پاسخ گویان را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: اینترنت، تلویزیون، رسانه های جمعی، ماهواره، هویت ملی
 • ویدا همراز، جعفر اسدی * صفحات 129-147

  استفاده از نرم افزارهای صوتی، به منزله یکی از عوامل تاثیرگذار در کیفیت برنامه سازی، با ایجاد بهبود در کیفیت برنامه ها، تاثیر برنامه ها را در مخاطبان دوچندان کرده و با ایجاد صحنه های صوتی، تاثیر شگرفی در آن ها داشته و موجب افزایش بهره وری برنامه سازان در نتیجه حضور نرم افزارهای نوئندو و آدوب آودیشین شده است.
  هدف کلی در این پژوهش بررسی تاثیرات استفاده از نرم افزارهای صوتی در محیط سازمانی رادیو است که با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسش نامه در بین 135 نفر از برنامه سازان مراکز صدا و سیمای منطقه شمال غرب، شامل مراکز اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، و زنجان انجام گرفته است. نتایج آزمون فرضیه ها نشان دهنده وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تاثیرات استفاده از نرم افزارهای صوتی و قلمروهای محیط رادیویی در ارتباط با شکل و محتوای برنامه های رادیویی برنامه سازان بوده است.

  کلیدواژگان: نرم افزارهای صوتی، رادیو، شکل و محتوای برنامه ها، برنامه سازان
|
 • Masoud Kousari, Mohammad Reza Javadi Yeganeh, Tahereh Khairkhah Pages 1-28
  This article studies the mobile phone effects on interpersonal communications of youths (through surveying students of Tehran universities). In fact، this study specifies whether the depth and width of interpersonal communications have been changed through mobile phone or not? This research has considered mobile phone communications of 387 students of state universities in Tehran through measurement methods. After gathering and examining data، it was found that personal characteristics of mobile phone owners have no effects on depths and width of interpersonal communications. But their recognition of modern technologies (IT literacy) has little effect on their usage of mobile phone. The results also showed that the mobile phone use has had effects (although little) on depths and width of interpersonal relationships. Of course، this effect was observed in students who had mobile-mediated communications in addition to face to face communications.
  Keywords: personal communications, modern relationship technology, mediated communications, mobile phone, short message system (sms), depth, width of communications, teenagers
 • Ahmad Reza Motamedy Pages 29-48
  Metaphysical view takes language as the performance of human thought in action and considers it as a communicative mean and expression medium. When the Language as a general communicative medium mixes with human taste and merges with sentiment and imagination to manifest beauty in the statement then it is called art and changes to be a specific medium rather that a public one. Sometimes Art is represented by words configuration and play with letters and words، sometimes in the frame of line and paint، sometimes in form of a stone، an iron or a wood statue، and sometimes in the vibration of melody and music، then art named as poem، theater، sculpture and music. So poem should be considered as a typical pattern of art and art as a typical pattern of language، and it should establish some sort of particular generality –specialty relation between them. But Heidegger however by questioning the essence of being، truth، human، language، art and poem destructs the west metaphysical history and clears up the abyss of overturned bases and relations، from merging emergence of primordial neglect of the truth of existence and the lack of ontology in the setting of existence to sensual subjectivity and dispersion of the human nature in reality and totality of abiding of beings to Being in the form of nihilism، and find a new relation between existence، truth، human، language، art and poem.
  Keywords: being, beings, truth, human, destruction, penetration into things, penetration into plants, language, art, poem, establishing, munificence, laying the foundation, commencement
 • Ali Reza Mansouri Pages 49-72
  The present article deals with the question of whether advertising and media technology have a power beyond reason or power of human will and if they have some sort of manner of their own? Does technology serve human purposes or advertising media will determine the goals and objectives? In summary and technical words are the technology، media and advertising autonomous? To answer this question، the content and the views of Heidegger''s arguments (M. Heidegger) and Borgmann (A. Borgmann) and Ellul (J. Ellul)، the general philosophy on technology has been introduced، in particular in the field of technology and advertising industry review will be cleared and finally ends with a critical assessment of the perspective of technological autonomy enthusiasts.
  Keywords: autonomy technology, Heidegger, media, advertising, Borgmann, Ellul
 • Milad Mir Mohammad Sadeghi Pages 73-97
  This research examined literary information flow among 1081 nodes and 32340 ties selected from 49212 nodes and 163169 ties sampled using cluster comprehensive snowball sampling method among Persian users of Facebook online social network and utilized measurements and formulas of social network analysis (SNA). In addition، it specified major influential users and ties، and visualized the network relations graph and measured degree centrality، betweenness centrality، closeness centrality، eigenvector centrality، density، diameter، average geodesic distance، page rank، and clustering coefficient. This study was carried out in winter of 2012 and was composed in April of 2012. It was the first study on this field in Iran that made use of social network analysis method in Facebook online social network; also it was the first research using social network analysis method to analyze more than 150000 ties in Iran.
  Keywords: network, node, tie, social network, social network analysis, centrality measures, clustering coefficient
 • Mohsen Niazi, Elham Shafaiemoghaddam Pages 99-127
  Mass Communication Media are information highways which roles in culture and identity have recently interested social science scholars. In this regard، different conceptual frameworks have been of offered. Snowball communication is an idea that emphasizes the formation of identities through Mass media. On the contrary، some scholars emphasize information analysis. Still others emphasize a more balanced approach and point out the contradictory and dual role of mass media in both forming and eroding national identity. The purpose of the present article is to explore the level and content of TV programs، satellite channels، and internet sites on national identity of the citizens and their variables. The population of the study was the residents of Kashan، a traditional city that has recently begun movement toward modernity. The study is a survey work in which data have been collected through questionnaires and interviews. A 10-item Likert- scale questionnaire provided data on the main variable. The cronbach’s alpha reliability was 0. 84. Results indicated significant positive correlation between TV use and tendencies toward national identity (Tb= 0. 252). However، the relationship was negative for the use of satellite channels and the internet (TC= -0. 271 and -0. 199). Chi-square analysis also confirmed the data. Regression analysis (β= 0. 268 and -0. 276) also reflects the positive effects of TV and the negative effects of Satellites on national identity.
  Keywords: the internet, TV, mass media, satellite, national identity
 • Vida Hamraz, Jafar Asadi Pages 129-147

  The use of Audio Software as effective element on the quality of programming has doubled and creating an audio scene، they can have dramatic effects. Nuendo and Adobe Audition software to create audio sceneries of virtual for listeners and viewers And create psychological effects of arbitrary in contacts and to provide powerful environment for recording، editing and mixing digital sound. The main goal of this research is the study of usage effects of audio software on form and content of radio programs by program-makers. The survey method is making use of questionnaire application among some 135 person from the IRIB producers northwest: IRIB center in Ardabil، West Azarbaijan and Zanjan. The results of hypothesis testing using Pearson correlation test shows there is a significant relationship between variables indicative of the effects of using audio software with the territories of radio ambient in relation to form and content of radio programs by program-makers.

  Keywords: audio software, radio, form, content, program, makers