فهرست مطالب

طب انتظامی - سال یکم شماره 2 (پاییز 1391)
 • سال یکم شماره 2 (پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ریحانه رمضانی، مجید صادقی زاده، مهرداد بهمنش، سامان حسینخانی صفحه 71
  مقدمه
  این مطالعه با طراحی یک سامانه انتقالی بر مبنای فسفاتیدیل کولین غشایی، یک مدل شبه ویروسی کاملا ایمن و کارآمد برای انتقال ژن و تولید واکسنهای DNA معرفی می کند که قابل استفاده در بسیاری از حیطه های علوم پزشکی خواهد بود.
  مواد و روش ها
  به منظور ایجاد یک سامانه شبه سلولی در برگیرنده DNA، طی دو مرحله آبگیری و آب دهی پی در پی از لیپیدهای DMPC و کلسترول، DNA پلاسمیدی در یک ساختار بسته به خواهد افتاد. خصوصیات ساختار حاصل با بکارگیری الکتروفورز، اسپکتروسکوپی و پراکندگی دینامیک نور مورد بررسی قرارگرفت و پس از بهینه سازی خصوصیات ساختاری سامانه، جهت انتقال ژن نشانگر GFP به دودمان سلولی CHO مورد استفاده عملی قرار گرفت و خواص سمی آن بررسی گردید. میزان انتقال ژن توسط میکروسکوپ فلورسانس مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  سیستم لیپیدی طراحی شده با وجود خنثی بودن از نظر بار الکتریکی سطحی، قادر بود DNA را با درصد بسیار بالا (98%) در ساختار خود به دام بیندازد. این وزیکولهای لیپیدی شبه ویروسی علاوه بر توانایی انتقال ژن GFP به سلولهای CHO، از پایداری بالایی برخوردار بوده و توانست مولکول DNA را برای مدتی بیشتر از 6 ماه همچنان در ساختار خود حفظ کند.
  نتیجه گیری
  اگرچه امروزه ساختارهای کاتیونی در کانون توجه تولید واکسنهای DNA هستند، خواص سمی انکارناپذیر این ترکیبات، استفاده از آنها را با چالش روبرو می سازد. لذا نتایج امیدوارکننده انتقال ژن توسط سامانه های خنثی، روزنه امیدی برای ادامه تحقیقات در این حوزه خواهد بود. از آنجا که ساخت چنین سامانه ای هزینه چندانی ندارد، اهمیت به کارگیری چنین سامانه ای در همه گیریهای رایج در مناطق محروم می تواند بسیار مثمر ثمر باشد.
  کلیدواژگان: وزیکولهای دولایه فسفولیپیدی، لیپوزوم خنثی، ویروس مصنوعی، واکسن DNA
 • امیر رضا صالح مقدم، جواد ملک زاده، زهرا مصباحی، حبیب الله اسماعیلی صفحه 81
  مقدمه
  لوله گذاری داخل تراشه فرآیندی است که به طور معمول در بخشهای مراقبت ویژه و اورژانس توسط پزشکان، پرستاران و مراقبین تیم سلامت انجام می شود. از انجا که عوامل متعددی از جمله تهویه با فشار مثبت، مدت انتوباسیون، پوزیشن سر نسبت به بدن، درجه حرارت، حرکات بدن و انتشار گازها می توانند میزان فشار کاف را تغییر دهند اما نتایج مطالعات قبلی و تجریات بالینی نشان می دهد برنامه لازم برای کنترل تاثیر این متغییرها بر فشار کاف لوله تراشه بیماران تحت تهویه مکانیکی وجود ندارد. بنابراین این مطالعه با هدف تعیین ارتباط درصد اکسیژن دمی و درجه حرارت بر فشارکاف لوله تراشه بیماران تحت تهویه مکانیکی انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع همبستگی و طی آن 70 بیمار دارای لوله تراشه یا تراکئوستومی (کافدار) متصل به تهویه مکانیکی با مد حجمی بستری در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مشهد به روش در دسترس انتخاب و فشار کاف لوله تراشه و درجه حرارت آنهاهر یک ساعت تا ده نوبت توسط دستگاه فشارسنج مخصوص و ترمومتر استاندارد اندازه گیری و ثبت شد. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 5/11 وبا استفاده از آزمونهای همبستگی اسپیرمن و پیرسون، ضرایب مدل خطی عمومی، کراسکال والیس و من ویتنی، تحلیل گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد میزان فشار کاف پایه 80 درصد بیماران خارج از محدوده استاندارد (30 می لی لیتر آب) قرار داشت ومی ان درجه حرارت بدن واحد های پژوهش با فشار کاف آنها ارتباط معنی داری (p<0/001) وجود داشت. اما بین درصد اکسیژن دمی با فشار کاف ارتباط معنی داری وجود نداشت.همچنین اثر متقابل می ان درصد اکسیژن دمی و درجه حرارت بدن با فشار کاف ملاحظه نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه فشار کاف خارج از حد طبیعی منجر به مراجعه مجدد بیماران با عوارض بعد از انتوباسیون می شود، کنترل دوره ای و دقیق فشار کاف لوله تراشه و متغیرهای موثر بر آن از جمله درجه حرارت و درصد اکسیژن دمی ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: انتوباسیون، درجه حرارت، درصد اکسیژن دمی، لوله تراشه، فشار کاف
 • هادی شیرزاد، حامد اقدم، ساره صمدی، سید احسان پرهیزگار، عباس عظیمی کیا، تارا رضاپور، قاسم محبی صفحه 89
  مقدمه
  مصرف کنندگان مواد نسبت به جمعیت عمومی در معرض خطر بالاتر ابتلا به ویروس نقص ایمنی اکتسابی هستند. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین عفونت HIV با رفتارهای مخاطره آمیز تکانشی در معتادین تزریقی به هروئین بوده است.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه از نوع مورد شاهدی 67 نفر از معتادین تزریقی +HIV و -HIV در مرکز بازپروری و توانبخشی شفق شهر تهران به شیوه در دسترس انتخاب و در قالب سه گروه معتادان هروئین تزریقی بی خانمان با HIV مثبت و معتادان هروئین تزریقی بی خانمان با HIV منفی و معتادان هروئین تزریقی باخانمان با HIV منفی وارد مطالعه شدند و بوسیله پرسشنامه های کاهش اهمیت تعویقی، آیزنک و بارت مورد سنجش قرار گرفتند. داده ها توسط نرم افزار SPSS و با استفاده از آماره توصیفی میانگین و آزمون خی دو(P≤0/05) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  با مقایسه شاخصهای تکانشگری در بین سه گروه در می یابیم که تنها شاخص تکانشگری پرسشنامه آیزنک از لحاظ آماری در سه گروه دارای اختلاف معنادار است (05/0=p). همچنین سه گروه در شاخص همدلی آیزنک نیز با یکدیگر تفاوت معناداری داشتند (04/0=p). در واقع تکانشگری در گروه بی خانمان با +HIV و همدلی در گروه باخانمان با -HIV بیشترین میزان است. همچنین بین ابتلا به ایدز و هزینه مصرف، سابقه زندان و طریقه کسب مواد افیونی رابطه وجود دارد.
  نتیجه گیری
  بالا بودن میزان تکانشگری در میان معتادین تزریقی و احتمال بالای استفاده از سرنگهای مشترک در معتادین بی خانمان مبتلا به ویروس نقص ایمنی اکتسابی می تواند زمینه را برای گسترش بیشتر ایدز فراهم کند، لذا پیشنهاد می شود در برنامه ریزیهای راهبردی این شاخص ها به عنوان پیش بینی کننده های ابتلا به ایدز مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: تکانشگری، ایدز، معتادان هروئینی
 • محمد غلامی فشارکی، معصومه محمدیان، زهره آقامیری، مهدی حبیبی، سمیه سادات انوری صفحه 97
  مقدمه
  در این مقاله قصد داریم تا به مطالعه رابطه نوبت کاری و رضایت شغلی در کارکنان خدمات درمانی نظامی بپردازیم
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی 301 نفر از کارکنان یک بیماران فوق تخصصی نظامی بصورت مقطعی در زمستان سال 1389 و با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام پذیرفته است. ابزار استفاده شده در این مطالعه عبارت از پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی JSS با 7 زیر حیطه «حقوق و مزایا»، «مدیریت»، «طبیعت کار»، «ارتباطات»، «ارتقاء مقام»، «ضوابط و شرایط کار»، «همکاران» و فرم اطلاعات دموگرافیک بود.در این تحقیق از روش های آمار توصیفی (میانگین، نسبت) و استنباطی (تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی دانکن) و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده گردید.
  یافته ها
  جمعیت نمونه مورد مطالعه متشکل از 301 نفر که 122 نفر(5/40%) روزکار کار، 65 نفر(6/21%) صبح و عصر کار، 43 نفر (3/14%) نوبت کار گردشی و 71 نفر(6/23%) شب کار بودند. نتایج این مطالعه بیانگر ارتباط مثبت معنی دار میان نوبت کاری با رضایت شغلی(021/0=p)، و دو حیطه «حقوق و مزایا» (005/0=p) و «ضوابط و شرایط کار» (009/0=p) بوده است. 5 حیطه دیگر با نوبت کاری رابطه معنی دار آماری نشان ندادند. روزکاران و صبح و عصرکاران بیشترین میزان رضایت را نسبت نوبت کار گردشی و شب کاران نشان دادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه شب کاری و نوع چرخش مهمترین عامل در عدم رضایت نوبت کاران شناخته شده، اصلاح شیوه کار جهت تعدیل این دو عامل باید در دستورالعمل مسئولان قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، کارکنان خدمات درمانی، نظامی، نوبت کاری
 • اعظم ساعی، مرجان سید مظهری، علی طیبی، عباس عبادی صفحه 105
  مقدمه
  هر تغییری در وضعیت سلامتی بر روی نقش پرستار تاثیر می گذارد. با وجود پیشرفتهای صورت گرفته در خصوص بیماران همودیالیزی طی چند دهه اخیر کفایت دیالیز، در این بیماران کمتر از مقدار استاندارد در نظر گرفته شده است. این مطالعه به منظور تعیین تاثیر «مدل مراقبت پی گیر» - شامل چهار مرحله آشنا سازی، حساس سازی، ارزشیابی و کنترل بر میزان کفایت دیالیز بیماران همودیالیزی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف بر روی 35 بیمار همودیالیزی از بیمارستان امام رضا (ع) و 35 بیمار همودیالیزی از بیمارستان هاجر (س) – که گروه شاهد و آزمون به تفکیک روزهای زوج و فرد از هر دو بیمارستان انتخاب شد- در سال 1391 انجام گردید. کفایت دیالیز در دو مرحله قبل از شروع کار و پس از اجرای مداخله اندازه گیری شد. سپس داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 18 و آزمونهای توصیفی، آزمونهای تی مستقل و تی زوجی فیشر، آنالیز کای دو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که پس از اجرای «مدل مراقبت پی گیر» به طور معنی داری کفایت دیالیز افزایش یافت (p=0/001). میانگین کفایت دیالیز قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله به ترتیب (28/0) 94/0 و (28/0) 28/1 (p=0/001) و میانگین نمره کفایت دیالیز در گروه آزمون به ترتیب (34/0) 98/0 و (22/0) 04/1 (p=0/36) بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به افزایش معنی دار کفایت دیالیز پس از اجرای مدل مراقبت پی گیر، آموزش مهارتهای مراقبت از خود، به این گروه از بیماران و همچنین سایر بیماریهای مزمن توصیه می شود
  کلیدواژگان: همودیالیز، مدل مراقبت پی گیر، کفایت دیالیز، پرستاری، مراقبت
 • روح الله قائدامینی اسدآبادی، دکتر شهرام توفیقی، مهندس حبیب الله قائدامینی، خانم فاطمه عزیزیان، دکتر احمد عامریون، محمد شکری صفحه 113
  مقدمه
  مکان یابی پراکنش بیماریها براساس سیستم اطلاعات جغرافیائی (GIS) زیربنای برنامه ریزی در زمینه مدیریت اطلاعات سلامت و یکی از مقولات اساسی درتوسعه فناوری های نوین درطب پلیس می باشد. هدف این مقاله بررسی پراکندگی برخی بیماری های واگیردار براساس سامانه اطلاعات جغرافیائی (GIS) در استان چهارمحال و بختیاری بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه اکتشافی در استان چهارمحال و بختیاری انجام شد. در ابتدا پایگاه های گسترش بیماری های واگیردار و موقعیت جغرافیائی آنها با استفاده از GPS تعیین و جهت تهیه پایگاه داده ها بصورت دیجیتال به رایانه انتقال یافت. سپس با بهره گیری از مدل رابطه موجودیت، پایگاه داده ها بیماری های واگیردار در محیط GIS طراحی شد و با استفاده از نرم افزار ArcGIS 9.3، بیماری های واگیردار و پراکنش آن در استان مورد تجزیه و تحلیل مکانی قرارگرفت و نقشه های رقومی آن تهیه گردید.
  یافته ها
  بیماریهای واگیردار مطرح مشخص گردید و عوامل موثر بر پراکنش محیطی، انواع بیماری های واگیردار شایع در استان، و همچنین موقعیت ایستگاه های پراکنش بیماری ها تعیین شد. پراکنش بیماری های واگیردار و ارتباط آن با سایر مولفه های سلامت درمحیط GIS طراحی و نقشه های رقومی پراکنش با مقیاس 1:4.000.000 تهیه و استخراج گردید و پهنه بندی بیماری های واگیردار شایع در استان چهارمحال و بختیاری مشخص گردید.
  نتیجه گیری
  GIS در پهنه بندی بیماری های واگیردار، نمایشگر توزیع بیماریها در مناطق مختلف جغرافیائی است و توجه مدیران سلامت استان چهار محال و بختیاری به پراکنش بیماری ها بر اساس GIS برای توسعه زیرساخت های مدیرتی ضروری است. این سامانه اطلاعات لازم در خصوص برنامه ریزی، تصمیم گیری سریع، درست و بهنگام در عرصه سلامت را جهت پیش بینی ها و تعیین روابط مکانی بیماریهای واگیردار در اختیار مدیران سلامت ناجا قرار می دهد
  کلیدواژگان: مکانیابی، بیماریهای واگیردار، چهارمحال و بختیاری، GIS
 • دکتر مهدی صابریان، دکتر حسین حمزه ای، دکتر داوود عسگری صفحه 125
  آپتامرها توالیهای اولیگونوکلئوتیدی تک رشته ای RNA یا DNA هستند که با تمایل بالا توانایی اتصال به یک هدف مشخص را دارند. این ویژگی آپتامرها قابل مقایسه با عملکرد آنتی بادی در مقابل آنتی ژن است. جداسازی آپتامر از طریق یک فرایند برونتنی به نام سیلکس انجام میپذیرد که در انتهای چرخه به ایجاد رشته هایی با تمایل بالا به هدف مربوطه منجر میگردد. از آنجا که آپتامرها ترکیباتی هستند با تمایل بالا به یک تارگت و عملکردی اختصاصی به آن، کاربردهای بسیاری برای آنها در زمینه های مختلف علوم متصور میگردند. شناسایی وتشخیص مواد مخدر، شناسایی سموم و داروها، شناسایی عوامل مورد استفاده در بایوتروریسم و همچنین، شناسایی باقیمانده سلاحهای شیمیایی در محیط از جمله کاربردهایی است که در مطالعات مختلف مورد توجه محققان قرار گرفته و با ماموریتهای نیروهای نظامی، به ویژه پلیس مطابق دارد. این مقاله به مرور مستندات گزارش شده پیشین در زمینه آپتامرها که کاربرد پلیسی خاصی نیز میتوان برای آن متصور شد، خواهد پرداخت.
  کلیدواژگان: آپتامر، سیلکس، آپتاحسگر
 • سعیدرضا لطفی، علیرضا حمید، زهرا عرب صفحه 137
  مقدمه
  اکینوکوکوس گرانولوزوس شایع ترین عامل بیماری هیداتیک در انسان است. این کرم یکی از آلودگی های جدی و مهم انسان به شمار رفته، در ایران نیز شایع و حائز اهمیت است. کبد و ریه شایعترین اعضاء، و عضلات بدلیل اسید اوریک بالا و قابلیت انقباض، از اعضاء نادر هنگام درگیری هستند. علایم بالینی در جایگزینی غیرمعمول هیداتیدوز بسیار غیراختصاصی و تشخیص قطعی بر اساس بررسی آسیب شناسی بافتی پس از برداشت جراحی امکان پذیر است. هدف این مقاله گزارش یک مورد نادر کیست هیداتیک در عضله ران می باشد.
  گزارش مورد: بیمار خانم 61 ساله بود که سابقه 10 ماه تورم بدون درد در ناحیه کشاله ران راست داشته است که بتدریج بزرگتر شده بود. هیچ گونه علائمی دال بر تب یا کاهش اشتها وجود نداشته، نتیجه سی تی اسکن نیز مطرح کننده وجود توده با منشا بافت چربی و یا احتمال کانسر بود. در نهایت بیمار با تشخیص اولیه سارکوم کشاله ران تحت عمل جراحی قرار گرفت و نتیجه پاتولوژی، کیست هیداتیک را گزارش کرد. بیمار سه روز بعد با تجویز داروی البندازول با حال عمومی خوب مرخص گردید.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به شیوع کم بیماری کیست هیداتیک، باید در تشخیص افتراقی توده های اندام ها، به خصوص در مناطق اندمیک، مدنظر قرار گیرد. همچنین توصیه می شود در مناطق اندمیک بیماری، عموم مردم بخصوص جامعه زنان با بیماری و رعایت نکات بهداشتی و نحوه پیشگیری از آن، آشنا گردند.
  کلیدواژگان: کیست هیداتیک، اکینوکوکوس گرانولوزوس، عضله
|
 • Reihaneh Ramezani, Majid Sadeghizadeh, Mehrdad Behmanesh, Saman Hosseinkhani Page 71
  Background
  This study introduces an efficient virus-like system for gene delivery and DNA vaccine production by designing a delivery system based on membrane phosphatidylcholine. This structure would be beneficial in different branches of medicine.
  Materials And Methods
  In order to encapsulate plasmid DNA in a closed structure, we were able to construct a cell-like system encapsulating DNA employing two consequtive dehydration-rehydration processes. The characteristics of the obtained structure were investigated by electrophoresis, spectroscopy and dynamic light scattering (DLS). After optimization of the system, they were added to CHO cells to deliver GFP reporter gene, and then its toxicity was investigated. Their transfection efficiency was studied by using fluorescence microscopy.
  Results
  Inspite of the fact thet the designed lipid bilayer system was neutral in terms of surface charges, it was able to encapsulate DNA with high efficiency (98%) even in the absence of cations. In addition, the resulted system was highly stable and also was able to keep the DNA molecule in its structure for more than 6 months. These virus-like lipid bilayer vesicles were able to transfect the reporter gene GFP to CHO cells.
  Conclusion
  Although the cationic structures are very common in DNA vaccines production now, their cytotoxic properties limit their application. New results in terms of gene delivery by neutral structures would be promising in this field and production of the efficient and safe system against viral diseases. Since the construction of this system is cost benefit, it could be used for people in deprived areas.
  Keywords: bilayer phospholipid vesicle, neutral liposome, artificial virus, gene delivery system
 • Amir Reza Salehmoghaddam Page 81
  Background
  Endotracheal intubation is a procedure that normally used in the intensive care and emergency units by physicians, nurses and health care team. Various factors, including positive pressure ventilation, intubation time, position of head relative to body, body temperature, body movement, and gas emission can change the amount of cuff pressure but in fact there is no scientific evidence to indicate the efficient program to control these factors for patient who receives mechanical ventilation. Therefore, present study was conducted to determine the effect of inspiratory oxygen fraction as well as body temperature on the endotracheal tube cuff pressure in this group of patients.
  Materials And Methods
  Seventy patients that were randomly selected from the hospital belong to Mashhad university medical sciences, participated in this correlation study. Endotracheal tube cuff pressure and body temperature measurements were done hourly (per hour) for ten times with standard thermometer and special sphygmomanometer. Recorded data were analyzed in SPSS version 11.5 with using Pearson and Spearman correlation coefficient, t- test, Kruskal wallis and Man-Witni test.
  Results
  Results showed that the cuff pressured for 80% of patient were out of standard (30 ml water). There was (p< 0.001), while inspiratory oxygen fraction was not significantly associated with pressure. In addition, no interaction was found between cuff pressure and temperature as well as oxygen fraction.
  Conclusion
  Regarding the fact that the abnormal cuff pressure leads to the patient’s return with complications of intubations the precise and periodical control of cuff pressure and also it’s impressive variable such as temperature and inspiratory oxygen fraction required to be considered as necessary issues.
  Keywords: Intubation, Endotracheal tube, Cuff pressure, Temperature
 • Page 89
  Background
  Intravenous Drug Abusers are prone to Acquired Immunodeficiency Syndrome more than normal population. The aim of this study was investigating the association between HIV infection and perilous- impulsive behaviors in Heroin injection addicts.
  Materials And Methods
  In a case-control study, 67 cases of injection Heroin addicts with HIV+ and HIV- from Shafaq rehabilitation center in Tehran were selected by using available sampling, and assigned to three groups of homeless heroin addicts with positive HIV and negative HIV injection Heroin and also homeness Heroin addicts with negative HIV. They were surveyed by Eysenck, Barrett’s questionnaires and Deal of test reduction. The collected data were analyzed in SPSS with using descriptive statistics and chi-square test (p ≤0/05).
  Results
  Comparing impulsivity indexes in three groups reveals that only the impulsivity index of Eysenck is significantly different (P=0.05). Also three groups had significant different empathy index of Eysenck (P=0.04). In fact Impulsivity in homeless group with HIV+ and sympathy in homness group with HIV_ were the highest. Also there was also a relation between HIV infection and cost, history of imprisonment as well as how to get narcotics.
  Conclusion
  High levels of impulsivity among intravenous addicts and the possibility of using shared needles among homeless addicts with human immunodeficiency virus can provide the circumanstances for further expansion of AIDS. Therefore, considering these indexes as prognostic factors of HIV infection in the strategic planning is proposed.
  Keywords: Impulsivity, AIDS, Heroin addicts
 • Page 97
  Background
  The aim of the present study was to consider the relationship between Shift Work (SW) and Job Satisfaction (JS) among military healthcare personnel.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was conducted on 301 workers from one of the military subspeciality hospitals in 2010, who were selected with stratified random sampling method. The tools used ifor data collection were standardize JSS job satisfaction questioner with 7 subscale included: “Pay and Benefit”, “Supervision”, “Nature of Work”, “Communication”, “Promotion”, “Operating Procedures”, “Coworker” and also a questioner including demographical variable. In this study we used descriptive statistics (mean, percent) and inferential statistics (ANOVA, Duncan Post hoc test) and for analysis of data we used SPSS programmer version 16.
  Results
  Our sample consist of 301 subjects including 122 (40.5%) day Shift Workers (SWO), 65(21.6%) morning and afternoon SWO, 43 (14.3%) routine SWO and 71(23.6%) night SWO. Among all subscales of JS just JS (P=0.021) and two subscale “Pay and Benefit” (P=0.005) and “Operating Procedures” (P=0.009) show significant relationship with SW while others subscale did not. Day worker and morning and afternoon Shift Workers showed the highest JS rather than routine and night ones.
  Conclusion
  Because night work and rotation work are known as the most important factor in dissatisfaction, modify these two factors should be considered in official guidelines.
  Keywords: Job satisfaction, Healthcare personnel, Military, Shift work
 • Page 105
  Background
  Any change in health has an status effect on nursing roles.Chronic renal disease and its hemodialysis cause some problems in pataints dialysis adquacy, Despit the significant progress achieved in hemodialysis pataints during recent decades, dialysis adquacy is still less than the normal level.The aim of this study is to assess the implementation of continuous care model on dialysis adquacy in pataints with hemodialysis.
  Materials And Methods
  This study is a clinical trial that was conducted between October 2012 and December 2012 the randomized clinical trial was conducted on 35 hemodialysis pations from Imam Reza hospital and 35 hemodialysis pations from Hajar hospital. Based on the even and odd days, study and control group were randomly choosen from both hospital. After implementation of continues care model in interevention group for three months, dialysis adequacy were evaluated using Daugirdas 2 furmula befor and after the end of three month in both groups. Data were analyzed by SPSS 18 statistical software, with the use of descriptive statistics fisher, paired t-test and chi square.
  Results
  Our results indicate that dialysis adquacy scores in interevention group was significantly more than control group in all stages (p-value=0.001) The mean dialysis adequacy was respectively 0.94 (0.28) and 1.28 (0.28) (p=0.001) befor and after the intervention in the study group and 0.98 (0.34) and 1.04 (0.22) (p=0.36) in the control group.
  Conclusion
  By considering the significant effect of the implementation of continuous care model on dialysis adequacy improvement, training simple skills of life is highly recommended for this group of patients as well as patients with other chronic disorders.
  Keywords: Hemodialysis, Continuous care model, Dialysis adquacy, Nursing, Care
 • Mr Rouhollah Ghaedamini Asadabadi *, Dr Shahram Tofighi, Mr Habibollah Ghaedamini, Mrs Fateme Azizian, Dr Ahmad Amerieon, Mr Mohammad Shokri Page 113
  Bachground: Distribioution of disease location based on geographic information system (GIS) is considered as an infrastructure in the field of health in formation managment and also known as a fundamental issue in the field of new tachnologies in police medicine. The aim of this article is Distribution reviews of some infectious diseases based on geographic information system in the area of Chahar Mahal and Bakhtiari.
  Materials And Methods
  This exploratory study was done in Chahar Mahal and Bakhtiari province. The first step of the study was determination of the base spread of infectious diaseases and their geographical location by using GPS. to provide digital databases they were transfered to the computer. By applying the entity relationship and also the model, infectious disaese databases was designed in GIS and spatial analysis for contagious disease and their distributions in province was done by using ArcGIS 9.3 soft ware. Finally, the digital maps were produced.
  Results
  Raised infectious diseases was found affecting factors on the environmental distribution, types of prevalent contagious diseases in province status of station related to distribution of disease was determined. The distribution of infectious diseases and its relation with other health components was designed in GIS and the numeral maps with the scale of 1:4,000,000 were provided. The zoning of common infectious diseases in Chahar Mahal and Bakhtiari province was found.
  Conclusion
  GIS in zoning infectious diseases, acted as monitor for disease distribution in different geographic regions. The focus of health managers of Chahar Mahal and Bakhtiari to the distribution of disease based on GIS are essential to WEBMASTER. This system provides necessary Information for planning, quick, correct and updated decision making in the field of health to predict and determine the spatial relation of contagious diseases for NAJA health managers are supported.
  Keywords: Location, Contagious Diseases, Chahar Mahal, Bakhtiari, GIS
 • Dr Mehdi Saberian, Dr Hossein Hamzeiy, Dr Davoud Asgari Page 125
  Aptamers are single stranded RNA or DNA oligonucleotides with noticeable affinity to their specific targets. This characteristic of aptamers is comparable to antibody-antigen interaction. Aptamers are selected by an in vitro process called SELEX. This process lead to selection of high affinity sequences to a special target. Since aptamers are high- affinity selective-acting compounds, they have lots of applications in different fields of science. Drugs sensing, poison and medicine sensing, bioterrorism agent assessment, and tracing the residual of warfare agents in the environment are some of related application of aptamers to police and military services. This paper will review the previously reported papers in the field of aptamers with the potential of using in the police missions.
  Keywords: Aptamer, SELEX, Aptasensor
 • Saeed Reza Lotfi, Alireza Hamid, Zahra Arab Page 137
  Background
  Echinococcus granulosus is the most common cause of the hydatid disease in human. This worm is one of the important and serious human infections, and it is also common and important in Iran. Liver and lung are the most common sites but muscles, due to high level of lactic acid and contractility, are the rare areas involved by hydatid cysts. Clinical symptoms in unusual placement are nonspecific and definitive diagnosis of hydatidosis is based on histological examination after surgical resection. The aim of this article is reporting of a rare case of hydatid cyst in thigh muscle. Case Report: The patient was a 61 year-old woman with a history of 10 months mass in right inguinal part that has been gradually enlarged. There was not any sign of fever or loss of appetite, the results of CT scan also suggested a mass originating from fat tissue or probable malignancy. Finally the patient underwent surgery with the primary diagnosis of inguinal sarcoma and pathologic results of the cystic lesion revealed hydatid disease. Three days after operation, the patient discharged from hospital with good condition and Albendazol was administered.
  Discussion
  According to low prevalence of hydatid disease, it must be considered in differential dignosis of limb masses especially in endemic areas. Also it is recommended that in endemic areas, general population especially women become familiar with the disease, compliance, health and prevention issues.
  Keywords: Hydatid cyst, Echinococcus granulosus, Muscle