فهرست مطالب

 • پیاپی 6 (بهار 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/02/02
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید مهدی الوانی، محمود رحمانی، ابوالقاسم محمد نژاد عالی زمینی صفحه 1
  در این تحقیق به موضوع طراحی الگوی بهبود سطح سرمایه ی اجتماعی شهروندان در عصر جهانی شدن پرداخته شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از حیث روش، کار بر روی ساختارهای کیفی را مد نظر دارد. ابزار اندازه گیری در این تحقیق پرسشنامه ی محقق ساخته می باشد. در این تحقیق با توجه به سوال اصلی، با استفاده از مدل های ریاضی، الگویی جهت اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی طراحی، تدوین و ارائه گردیده است. در مرحله ی وزن دهی به مدل مفهومی تحقیق برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در خصوص میزان اهمیت هریک از ابعاد، مولفه ها و شاخص ها به استادان رشته های حوزه های مدیریت وعلوم اجتماعی به عنوان خبرگان مراجعه گردیده است. به این منظور 30 پرسشنامه توزیع شده و در مجموع از میان پرسشنامه های عودت داده شده، 10 پرسشنامه به لحاظ استخراج و تجزیه و تحلیل، مناسب تشخیص داده شده است.
  نگاهی اجمالی به روند تحقیق، بیانگر این مطلب می باشد که مدل طراحی شده الگوریتمی مناسب را جهت بهبود سطح سرمایه ی اجتماعی شهروندان در عصر جهانی شدن ارائه نموده است. شکستن مفهوم سرمایه اجتماعی شهروندان در سطح جهانی به چهار بعد اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی و سپس تقسیم هریک از ابعاد به مولفه های مورد نظر و نهایتا تعیین شاخص های هریک از مولفه ها منجر به ایجاد مدلی گردید که از طریق آن هدف فوق حاصل گردیده است
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، جهانی شدن، الگوی بهبود سرمایه اجتماعی، ابعاد اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی سرمایه اجتماعی
 • محمدباقر بابایی طلاتپه صفحه 31
  ماهیت آموزه های فرهنگ علوی گویای این حقیقت است که بر زندگی انسان، نظامی حاکم است که انسان نقشی در ایجادش نداشته، ولی می تواند با توجه به سائقه های ذاتی عدالت خواهی، کمال جویی، حق طلبی و زیبا دوستی در مانایی و پویایی آن نقش آفرین باشد. این نظام در مرحله ی دنیوی از بدو آفرینش آدم (ع) آغاز شده و تا ظهور حضرت مهدی (عج) و حاکمیت صالحان ادامه خواهد داشت. این نظام فراگیر بوده و شامل همه ی انسان ها با قومیت ها و فرهنگ های مختلف می شود و محدودیت جغرافیایی بر نمی تابد. این نظام دارای چشم اندازی است که مقوله های جهان شمولی، اختیاری بودن، حاکمیت صالحان، به رسمیت شناختن سایر فرهنگ ها، فرا انسانی بودن و ثبات در قوانین و مقررات از مهم ترین آنها می باشد.تفکر توحیدی و اندیشه ی منطقی به همراه عملکرد مناسب و رفتار صالح از مهم ترین سیاست های استراتژی دست یابی به این چشم انداز است کاهش فاصله ها و درهم شکستن مرزهای جغرافیایی در پی رشد و توسعه ی پرشتاب وسایل ارتباط جمعی و تکنولوژی های ارتباطی – اطلاعاتی فرصت تاکتیکی و تکنیکی را پیش روی مشتاقان فرهنگ علوی قرار داده است تا بتوانند آموزه های آن را به جهانیان عرضه داشته و هویت جهانی آن را به نمایش بگذارند که تحولات منطقه ای و جهانی از نشانه ها و بارقه های تحقق این چشم انداز می باشد. در این مقاله سعی شده این پدیده مورد مطالعه قرار گرفته و زوایای آن با رویکرد علوی و به روش مبنایی مورد بازکاویو تحلیل قرار گیرد.
  کلیدواژگان: فرهنگ علوی، جهانی شدن، چشم انداز جهانی شدن، مکانیزم جهانی شدن
 • محمد مهدی مظاهری، جعفر رحمانی صفحه 59
  حضور حوزه های علمیه در محیط های فراملی، ورود به محیط های متلاطم و پیچیده است، محیطی که در آن تهدید های و فرصت های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آنها را از یک سو با چالش ها و مشکلات سهمگین و از سویی دیگر با ظرفیت های گسترده و نامتعارف مواجه می سازد.
  این پژوهش به منظور بررسی فرصت ها و تهدیدات فراروی حوزه های علمیه در عرصه بین الملل انجام شده است. در این تحقیق با مطالعه نظری و اسنادی، ادبیات موضوعی تحقیق بررسی، تجزیه و تحلیل و تشریح شده است. نخست طرح موضوع شده و حوزه های علمیه و رسالت جهانی آن بررسی و در ادامه مطالعه محیطی صورت گرفته است. در حوزه فرصت ها به فرصت های محیطی (اجتماعی،اقتصادی، سیاسی) و فرصت ها در حوزه فناوری اشاره شده ودر حوزه تهدیدات به تهدیدات محیطی (اجتماعی،اقتصادی، سیاسی) وتهدیدات در حوزه فناوری اشاره شده و در خاتمه راهکارهای مورد نظر جهت مواجهه با فرصت ها و تهدیدات فراروی حوزه های علمیه در عرصه بین الملل ارائه شده است.
  کلیدواژگان: حوزه های علمیه، رسانه، فرصت، تهدید و بین الملل
 • پیمان نمامیان، محمد سهراب بیگ صفحه 77
  امروزه مبارزه با پدیده ی تروریسم به یک امر مبتلا به نظام بین المللی مبدل گردیده است؛ چرا که وضعیت نابه سامان ناشی از وقوع آن نه تنها موجب خدشه دار شدن امنیت انسانی شده، بلکه صلح و امنیت ملی و بین المللی را مورد هجمه ی خود قرار داده است. بنابراین با چنین شرایطی به نظر می رسد تنها عزم راسخ جهانی می تواند به مثابه راهبردی ویژه در مبارزه با تروریسم تلقی گردیده و موجبات رفع شکاف های موجود در این رابطه باشد. با این حال، یکی از مسائلی که همیشه از دید اذهان جهانی مورد اهتمام بوده و متاسفانه هیچ گونه هنجار موثری در مبارزه با نقض آن مقرر نگردیده، مسئله ی«صلح عادلانه جهانی» می باشد که با تهدیدات ناشی از ارتکاب اقدامات تروریستی اغلب با چالش هایی مواجه است. از این رو، تحقق صلح عادلانه ی جهانی زمانی قابل دسترسی است که در بسیاری از چالش های بین المللی به ویژه تهدیدات ناشی از تروریسم، دولت ها ضمن توافق نظر در امر مبارزه، وضمن مساعدت و همکاری با سازمان های بین المللی، شکاف موجود را از طریق اجماع در پذیرش اسناد بین المللی در نیل به جهانی عاری از هرگونه ناامنی و تهدید مرتفع کنند. به علاوه، امروزه تحقق صلح عادلانه ی جهانی به مثابه حلقه ی مفقوده در چالش ها و هنجارهای بین المللی مستلزم توجه بیش از پیش به آن است که این امر نه تنها موجب رفع ناهنجاری های ملی و بین المللی بوده، بلکه با اجرای آرمان ها و اصول مقرر در منشور ملل متحد شرایط تحقق صلح عادلانه ی جهانی را فراهم می آورد. همچنین، لازم به ذکر است در این راستا نظام اسلامی به دلیل عدالت محور بودن آموزه های متقن خود، دارای راهبردهایی جهت استقرار صلح عادلانه بوده که به عنوان غایت و هدف در تعیین شیوه ها و مجاری تنظیم روابط جمعی به شمار می آید و از نظر تحلیلی جلوه ای بارز در تبیین و تصدیق گفتمان صلح عادلانه محسوب می گردد. از این رو، صلح عادلانه ی جهانی در صورت اتکا بر پایه آموزه های اسلام به مثابه صلح اسلامی تلقی شده که رسالتی فراگیر در کل جامعه بشری دارد.
  کلیدواژگان: تروریسم، صلح و امنیت بین المللی، عدالت جهانی، صلح عادلانه ی جهانی، صلح اسلامی
 • بهزاد عطارزاده، سید مصطفی سیدحسینی صفحه 115
  تراکم شدید زمان و فضا، حمل و نقل گسترده ی کالا و افراد در ترمینال ها، کم رنگ شدن مرزهای حاکمیت مطلق دولت های ملی در اثر نفوذ نهادهای فراملی، گسترش روزافزن تجارت و گردش سرمایه، ضمن تماس ها و برخوردهای چشمگیر فرهنگ ها و ایده های سابقا دوردست در اثر گسترش ارتباطات و پیشرفت تکنولوژی، که در دهه های اخیر به شدت اوج گرفته است نشانه های پدیده ایست که از آن به عنوان جهانی شدن یاد می کنیم. این پدیده بسته به شرایط ملی، منطقه ای و بین المللی زمینه ها و پیامدهای متفاوتی برای کشورها اعم از فرصت های سودآور و محدودیت های هزینه بر ایجاد می کند. در صورتی که به لحاظ روش شناختی فضای جهانی شده را یک ساختار در نظر بگیریم، دامنه ی محدودیت هایی که این ساختار ایجاد می کند، برای کارگزاران قدرتمند در هر سطح می تواند فرصت ساز و برای ضعیفان محدودیت و هزینه زا باشد. تا آنجا که به کشورهای درحال توسعه مربوط می شود آنها انتخاب هایی محدودی در مواجه با این پدیده دارند. آنان در صورتی از فرصت ها و مواهب این عرصه برخوردار خواهند بود که همزمان توانایی ها و ظرفیت های خود را به منظور مواجهه و سازگاری با محیط جدید افزایش دهند تا هم به یک برنامه ی توسعه ی ملی به عنوان نیازی اساسی جامه ی عمل بپوشانند و هم در برابر آسیب های این فرآیند خود را ایمن کنند. در این فضا و زمان متراکم به نظر می رسد دولت ها و سرآمدان حاکم مهم ترین کارگزاران برنامه ی توسعه در این کشورها می باشند و می بایست مدیریت نوسازی و اصلاحات در عرصه های اساسی را به عهده گیرند. این دولت ها باید اصلاحاتی مبنایی در زمینه ی زیرساختهای فیزیکی، نهادها، و سیاست ها (سیاست گذاری و رویکردهای حکمرانی) برای تولید قدرت و توانمندسازی کشور به منظور تطبیق با اقتضائات فضای جدید اعمال کنند. مجموع این اصلاحات سه گانه منجر به افزایش هزینه های عمومی شده و نیاز به سیاست گذاری مناسب در حوزه ی مالی را ضروری می سازد. در این مقاله با دیدگاهی نهادگرایانه به بحث نوسازی و اصلاحات در کشورهای در حال توسعه(با تاکید بر ایران و نه یک مطالعه موردی) پرداخته و نشان داده ایم که فرآیند اصلاحات و آزادسازی اقتصادی در این کشورها منجر به افزایش هزینه ی عمومی می شود که این امر، اصلاحات در حوزه ی مالی و بهینه سازی سیستم مالیاتی را ضروری می سازد
  کلیدواژگان: اقتصاد سیاسی، جهانی شدن، توسعه، دولت توسعه خواه، نوسازی، اصلاحات مالی
 • امیر رضایی نبرد صفحه 149
  تعاریف و تعابیرگوناگونی از جهانی شدن و مسائل آن به عمل آمده است که خلاصه این نظریات را اینچنین می توان برشمرد؛ فشردگی زمان و فضا، جامعه ی اطلاعات محور، دهکده ی جهانی، فرایند غربی کردن جهان، آگاهی از کلیت جهانی، همبستگی جهانی واقعی، جهانی شدن عینی و ذهنی و غیره. جهانی شدن دارای جنبه ها و عرصه های گوناگونی است که از برجسته ترین جنبه های آن می توان به جهانی شدن فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اشاره نمود.
  در این میان بررسی هنر به عنوان یکی از قدرتمندترین ابزارهای تاثیرگذار و یکی از مولفه های جریان ساز در بستر جهانی شدن فرهنگی، مجال تجلی می یابد. در این مقاله که از نوع نظری و روش توصیفی–تحلیلی است، سعی گردیدکه با گردآوری اسناد کتابخانه ای، تاثیرات جهانی شدن بر هنر معاصر غرب در یک بازه ی زمانی از 1960 یعنی آغاز هنر پست مدرن تا زمان حاضر و در شاخه های گوناگون آن مورد بررسی قرار گیرد.
  مسئله ی پژوهش، میزان تاثیرگذاری جهانی شدن بر هنرمعاصر غرب در این بازه ی مشخص بوده است. در نهایت و به عنوان نتیجه گیری، میزان تاثیر پذیری هنر معاصرغرب از روند جهانی شدن بسیار چشمگیر و دارای دگرگونی های اساسی بوده است. استفاده ی متنوع از فن آوری نوین، تجاری و عمومی کردن هنر، توسعه ی همه جانبه ی موزه ها، عدم ارائه ی ارزش ها و معیارهای اخلاقی و هنری، اهمیت نقش مخاطب، آمیختن عناصر غیرهمگن، بیان آثار از طریق نشانه و نمادها و عدم وجود اهداف متعالی در هنر معاصر غرب، از تاثیرات جهانی شدن بر هنر معاصر غرب بوده است
  کلیدواژگان: جهانی شدن، جهانی شدن فرهنگی، تاثیرات، هنر معاصر غرب
 • یوسف کشاورز صفحه 179
  امروزه به واسطه ی «جهانی شدن»، سرنوشت تمامی افراد، سازمان ها و حکومت ها بیش از پیش به یکدیگر گره خورده و تاثیرات این فرایند بر تمامی حوزه های فعالیت بشری، غیرقابل انکار گردیده است. در ادامه و به دنبال طرح مفهوم «شهروندی جهانی» انتظارات جدیدی از آموزش و پرورش به عنوان عامل معنابخش به زندگی افراد و ابزاری برای پرورش شخصیت انسان و رفع نیازهای اجتماعی، شکل گرفته است. این مقاله با هدف بررسی خصوصیات و مولفه های شهروندی جهانی، نقش، اهمیت و ضرورت آموزش های شهروند جهانی را مورد بحث و بررسی قرار می دهد.
  اگر بپذیریم که استفاده ی کنونی از منابع موجود در جهان، غیرمنصفانه و غیرقابل قبول است و شکاف فقیر و غنی (از همه ی جنبه ها) وسیع و وسیع تر می شود، باید چاره ای اندیشید. آموزش و تربیت شهروند جهانی (به ویژه کودکان و جوانان) به عنوان فردی که خواهان تبدیل شدن جهان به مکانی سرشار از عدالت، برابری، صلح و توسعه ی پایدار، احترام و پاسداشت تنوع و گوناگونی نژادی، مذهبی و... می باشد و همچنین دارای خصوصیات دیگری است که در این مقاله به آن پرداخته شده، راه حل و ابزاری قدرتمند به نظر می رسد. در این چارچوب، فقر و بحران هویت جوان ایرانی و از طرفی جذب شدن به فرهنگ جهانی سازی بیگانگان، دو نکته ای است که ضرورت توجه به آموزش های شهروند جهانی به منظور اتخاذ نگاه وسیع و کلان تر به مسائل جهانی را نمایان می سازد. بنابراین با توجه به متون ارزشمند اسلامی و جایگاه والای ترسیم شده برای انسان و ارزش های انسانی و همچنین با توجه به فرهنگ و تمدن غنی ایرانی و در راستای ایفای نقش فعالانه در مدیریت مشترک جهانی، فراگرفتن این قبیل آموزش ها در نظام آموزش و پرورش رسمی و غیررسمی و همچنین تاسیس مرکزی تحت همین عنوان با همکاری سایر نهادهای آموزشی در کشور پیشنهاد می شود
  کلیدواژگان: جهانی شدن، شهروند جهانی، آموزش شهروندی جهانی
|
 • Page 1
  In this study the topic has been addressed to design an improvement pattern for social capital level of citizens in the era of globalization. This study, in terms of purpose was applied and as the method is considered focusing quality of structures. The measuring instrument in this research was a self administered questionnaire. As per the main question in this research, a pattern is designed and presented to measure social capital by applying mathematical models. In the stage of weighting the conceptual model of research for gathering required data about the importance of each of the dimensions, components and indicators, university teachers of management and social sciences as experts were referred. To this end 30 questionnaires distributed and out of total returned questionnaires, 10 were diagnosed in terms of appropriate extraction and analysis. A glimpse to the process of research indicates that an appropriate algorithm designed model for measurement of social capital has been presented. The failure of the concept of social capital of citizens at the global level has been shown in 4 dimensions of social, cultural, political and economic, then division of each of the dimensions into desired components and, ultimately, determining the indicators in each of the components led to a model where the goal has been achieved. Researches conducted on social capital in other countries show that both academics and researchers and also politicians of these countries have come to believe that addressing issues of social capital possess high priority, therefore, it is recommended to those involved, to launch a system or institution in our country like “Social Capital Society” of America, to pursue all researches focused on social capital or that the responsibility of this important matter must be assigned to the statistical center of Iran same as the Australian government, so while carrying out an accurate activity, notification should be done on time too.
  Keywords: Social capital, globalization, pattern of social capital improvement, “social, cultural, political, economic dimensions of social capital”
 • Page 31
  The nature of teaching Alavi culture tells the truth that a system is ruling human life which human being does not have any role in its creation, but can play a role in its dynamism and persistence due to innate inducements of justice, seeking perfection, aesthetics. This order or system in the earthy stage started from the beginning of Adam (AS)’s creation and will be continued until the advent of Imam Mahdi (AJ) and righteous rule. This system is comprehensive and includes all people with different culture and ethnicity and cannot tolerate any geographic limitations. This system posses a perspective in which the topics of universality, being voluntary, sovereignty of righteous, to recognize other cultures, being anthropocentric and stability in the rules and regulations are the most important of them. Monotheistic thinking and logical thinking with appropriate function and competent behavior is one of the most important policy strategies to achieve this look out. Reducing distances and breaks down geographical boundaries following with rapid development of mass media equipments and communication-information technologies, given the tactical and technical opportunity to the enthusiasts of Alavi culture to offer its teaching to the world and present its global identity, that regional and global changes are the signs and sparks for the realization of this vision. In this paper we tried to study this phenomenon and its angles through Alavi approach and basic method of analysis and deliberation used.
  Keywords: Alavi culture, globalization, vision of globalization, mechanism of globalization Glossary: Alavi means descendant of Imam Ali, the Prophet Mohammad's son, in, law
 • Page 59
  Presence of seminaries in transnational environments is entrance to the turbulent and complex arenas, the environment where the threats and cultural, social, economic and political opportunities from one hand make them to face the challenges and dreadful problems and from the other side with vast and unusual capacities. So, management in the global area demands the thoroughly modern requirements in the media management, in order to manage and set these institutions in reasonable and consistent way with internal and external changes. Recognition of the media atmosphere that the seminary facing (threats and opportunities) and formulate relevant strategies is one of the necessities to increase effectiveness of the seminary in religious management in transnational level.
  Keywords: Seminaries, media, opportunities, threats, international
 • Page 77
  Today fighting against the phenomenon of terrorism has become the international system suffering an issue; because of its disorganized situation caused by its occurrence, not only undermine human security but it has attacked national and international peace and security too. Thus, in this situation only constant global determination seems to be considered as a special strategy in the fighting against terrorism and to eliminate existing gaps in this regard. However, one of the issues that always the world is concern about and keeps it in its consideration is “global just peace” issue and unfortunately no effective norm has been set in fighting with its violation that with the threat of terrorist acts are often faced with challenges. Thus, the realization of a global just peace is attainable when in many international challenges (especially; the threat posed by terrorism), governments possessing consensus about the fight and assist and cooperate with international organization to eliminate the existing gap through the acceptance of the international documents, to achieve a world free of any insecurities and threats. Moreover, realization of “global just peace” as the missing link in the international norms and challenges, requires more attention to the fact that, is not only a cause to eliminate the national and international abnormalities but also with the accomplishment of ideals and principles stipulated in the UN charter, provides conditions for the realization of “global just peace”. Also, it is worth mentioning in this regard, the Islamic system because of its rich teachings and being seeker and profounder of justice, contains guidelines for the establishment of a just peace as an end and purpose in determining and regulating the method and channels of collective relations and consider as an obvious manifestation in explanation and verification discourse of “just peace”. Therefore, if “just peace” in the world relies on the basic teaching of Islam it can be regarded as an Islamic peace that possesses a very pervasive mission in the whole of human society.
  Keywords: Terrorism, International peace, security, Global justice, Global just peace, Islamic peace
 • Page 115
  Intense compression of time and space, expanded transportation of goods and people in the terminals, fading the boundaries of sovereignty of national governments in the penetration of transnational institutions, ever-increasing trade and capital flows, remarkable contacts and encounters of cultures and past ideas, due to expansion of communications and development of technology which in recent decades has been the peak intensity, are the signs of the phenomenon that we learn it as Globalization. This phenomenon depending on national, regional and international conditions creates areas and different implications of countries such as profitable opportunities and costly restrictions. From methodological point of view we consider the globalized atmosphere as a structure, the range of restrictions provided by this structure for powerful agents in each level can be opportunity maker and for weak limited and costly. As far as developing countries are related, their choices are limited in dealing with this phenomenon. They will possess the opportunities and blessings in this field by increasing their capabilities and capacities simultaneously in order to face and adapt to new environment, so they can fulfill the national development program as a basic need and secure themselves against the damages of this process. It seems in this compressed time and space, governments and the ruling elites in these countries are the most important agents of development program and ought to assume modernization and reform management in the fundamental areas. These governments must be reformed in terms of basic physical infrastructure, institutions and policies (the policy making and governance approaches) to generate power and empowerment for the country in order to adapt to the new atmosphere requirements. All these triple reforms led to increase public spending and make crucial the need for appropriate policy making in the financial area. In this paper we discussed about the subject at hand with a view to modernization and institutional reforms in developing countries (with emphasis on Iran and not a case study) and have shown that the process of reform and economic liberalization in these countries lead to increase public spending which necessitate the need of reforms in the financial area and optimization of the tax system.
  Keywords: Political economy, globalization, Development, expansionist government, modernization, financial reforms
 • Page 149
  There are various definitions and interpretations of globalization, the sum of these ideas can be outlined as follows; compression of time and space, information-based society, global village, the process to westernize the world, knowledge of the whole world, the real global co-relation, objective and subjective Globalization and so forth. Globalization possesses the various aspects and areas that cultural, political and economic Globalization can be noted as the most prominent aspects of it. The study of Art as one of the most powerful and influential tools and component of the instrument in the context of cultural Globalization, finds chance for expression. This paper which is a theoretical one with descriptive-analytical method, tried to compile the libraries documents and examine the effects of Globalization on contemporary art of the West in an interval beginning from 1960 that is the beginning of post-modern art until present in its various branches. In this interval, research issue and the amount of Globalization’s effectiveness on contemporary Art of the west has specified. Finally, and as a result, the amount of the impact of Globalization’s process on contemporary Art of the west with fundamental changes has been very impressive. Varied use of modern technology, to generalize and commercialize the Art, comprehensive development of museum, failure to provide moral and artistic values and criteria, the role of addresses and its importance, combining non-homogeneous elements, expression of works through signs and symbols and absent of transcendent goals in western contemporary Art has been the impacts of Globalization in western contemporary art.
  Keywords: globalization, Cultural globalization, the effects of contemporary Art of west
 • Page 179
  Today, due to “Globalization”, the fate of all individuals, organizations and governments are more tied together and effects of this process in all areas of human activity is undeniable. By looking at the concept of “Global Citizenship” new expectations of education as a meaningful factor to people’s lives and a tool to develop human character and supplying the social needs, is formed. This paper aims to examine and discuss the characteristics and components of global citizenship, the role, importance and necessity of global citizenship education. If we accept that the current use of existing resources in the world is unfair and unacceptable and the gap between rich and poor (in all aspects) wide and widens, should ponder choice. Training and education of global citizens (especially children and young people) who wish the world as a place full of justice, equality, peace and sustainable development, respect and protection of racial diversity, religious etc… and also possess other characteristic features addressed in this paper seems to be a powerful tool and solution. In this frame work, poverty and identity crisis of Iranian youth and in the other hand being attracted to the Globalization culture of outsiders, are two points that reveal the necessity for paying more attention to the training of global citizens, to adopt a broad and enormous prospective to the global issues. Therefore, according to the valuable Islamic texts and outlined prominent place for human beings and human values, also with consideration to the rich Iranian culture and civilization in direction with an active role in global co-management, living such training in formal and informal education system and also establishment of a center as such in partnership and cooperation with other educational institutions in the country is suggested.
  Keywords: globalization, global citizen, global citizenship education