فهرست مطالب

فضای جغرافیایی - پیاپی 41 (بهار 1392)
 • پیاپی 41 (بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/19
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهدی سقایی، دانا علیزاده صفحه 1
  امکان سنجی محصول گردشگری در وهله اول نیازمند یک نگرش ساختاری به جریان گردشگری بوده که بتواند رویکرد مداخله فضایی را در ارزیابی و قابلیت سنجی مشخص سازد. با یک نگرش ساختاری به گردشگری این فرصت مهیا می شود که کلتی معنایی از گردشگری شکل گرفته و اجزاء و هم پیوندهای ساختار قابل مشاهده و تحلیل باشد. بر این مبنا محصول گردشگری روستایی در منطقه مورد مطالعه در چارچوب عناصر پنجگانه که عبارتند از: 1- جاذبه ها 2 - دسترسی 3 - تاسیسات و تسهیلات زیربنایی 4 - خدمات مهمان نوازی 5 - عناصر سازمانی و نهادی، انجام گرفته و نتایج به دست آمده در چارچوب مدل مولفه های اصلی الویت بندی گردیده است. همچنین مطالعه های انجام گرفته در چارچوب مدل MS-SWOT مورد ارزیابی قرار گرفته و در شاخص های مورد نظر در چهار مقوله قدرت، ضعف، فرصت و تهدید بررسی شده است. بررسی های انجام شده در زمینه امکان سنجی گردشگری روستایی در شهرستان پاوه نشان دهنده آن است که روستای خانقاه با توجه به سنجش های انجام گرفته در مدل مولفه های اصلی دارای بالاترین قابلیت برای توسعه گردشگری روستایی می باشد. همچنین با توجه به آنکه حوزه نفوذ گردشگری شهر پاوه بر اساس مدل راپرت در حدود 23/2 کیلومتر بوده و روستای خانقاه در این محدوده قرار می گیرد. از این رو این روستا به عنوان یک تفرجگاه برون شهری محسوب شده و می تواند به عنوان مقصد گردشگران محلی در تعطیلات آخر هفته محسوب گردد. علاوه برآن نتایج به دست آمده از ارزیابی MS-SWOT نشان دهنده آن است که ضعف های موجود در منطقه در عدم توسعه گردشگری نقش اساسی دارد.
  کلیدواژگان: امکان سنجی، مدل مولفه های اصلی، مدل MS، SWOT، گردشگری روستایی، شهرستان پاوه
 • رامین کیا مهر، مجید ابره دری صفحه 21
  استفاده از روش عمق یابی صوتی با کشتی با وجود حصول به دقت بالا، بسیار زمان بر، پرهزینه و در عمق-های زیاد حتی غیرعملی می باشد. این مساله باعث شده که در حال حاضر استفاده از روش صوتی صرفا محدود به مناطق ساحلی و تا عمق متوسط گردد. امروزه با توجه به اهمیت و کاربرد نقشه های عمق یابی در علوم ژئوفیزیک، اقیانوس شناسی، ژئودزی و هیدروگرافی نیاز به تهیه نقشه های عمق یابی برای محدوده آب های ایران در شمال و جنوب بیش از پیش احساس می گردد. در این تحقیق ضمن مرور اجمالی بر مبانی نظری ارتفاع سنجی ماهواره ای، مقادیر آنامولی ثقل و پارامتر عمق با استفاده از مشاهدات ماهواره توپکس- پوزایدون در طی سال های 2003-1992 از روش ارتفاع سنجی ماهواره ای برای عمق یابی در محدوده دریای عمان استفاده گردید. روش بکار رفته در این تحقیق استفاده از تلفیق مقادیر ارتفاع ژئوئید حاصل از داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای و مدل جهانی ژئوئید EGM2008 در مناطق ساحلی و تبدیل آن به داده های آنامولی جاذبه از طریق فرمول معکوس وینینگ- مینز می باشد. داده های ثقلی سپس از طریق روش کولوکیشن تبدیل به داده های عمق می گردند. مقایسه نتایج حاصل از روش ارتفاع سنجی ماهواره ای با نقشه هیدروگرافی حاصل از روش صوتی با کشتی انطباق خوب این دو مدل در اکثر مناطق را نشان می دهد. انحراف معیار انطباق دو مدل در منطقه در حد 8/40 متر ارزیابی گردید که با توجه به محدوده تغییرات عمق منطقه تا 1200 متر مناسب ارزیابی می شود.
  کلیدواژگان: ارتفاع سنجی ماهواره ای، فرمول معکوس وینینگ، مینز، روش کولوکیشن، آنامولی ثقل، عمق یابی، توپکس، پوزایدون، ژئوئید، _ EGM2008
 • قدیر فیروز نیا، عبدالرضا رکن الدین افتخاری صفحه 37
  در طی 5 دهه گذشته عوامل متعددی باعث شده که تعداد قابل توجهی از روستاهای کشور در معرض تخلیه ی جمعیتی قرار گیرند. با توجه به گستردگی پدیده تخلیه جمعیت روستایی، ضروری است تاثیر این پدیده بر استمرار کارکرد اقتصادی روستا ها مشخص شود. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته تلاش شده به تبعیت از اصول کلی جغرافیای کاربردی و برنامه ریزی روستایی، استمرار کارکرد اقتصادی روستاهای در معرض تخلیه جمعیتی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و راهکارهای مناسب برای ارتقای بهره برداری از توانمندی های این گروه از روستاها به دست آید. در این تحقیق فرضیه مورد آزمون عبارتند از:«با وجود تخلیه جمعیت روستایی کارکرد اقتصادی روستاهای مورد مطالعه استمرار دارد». با انجام این تحقیق که در 54 روستای منتخب شهرستان قزوین و تکمیل سه نوع پرسشنامه؛ 54 روستا، 160 خانوار ساکن و 104 خانوار مهاجر انجام پذیرفته مشخص شد؛با وجودی که روستاهای مورد مطالعه در معرض تخلیه جمعیتی قرار دارند، کارکرد اقتصادی آن ها همچنان ادامه دارد.
  کلیدواژگان: روستای در معرض تخلیه جمعیتی، مهاجرت، استمرار، کارکرد اقتصادی، چرخه حیات و شهرستان قزوین
 • عیسی ابراهیم زاده، محمود اکبری، سیدعلی موسوی صفحه 57
  پژوهش حاضر وضعیت سنجی و تحلیل فضایی تعدادی از نماگرهای توسعه شهرستان های استان خوزستان را مورد توجه قرار داده است. هدف پژوهش بررسی میزان برخورداری شهرستان های استان نسبت به همدیگر، از طریق شاخص های انجام برنامه ریزی های یکپارچه بوده است. تحقیق از نوع کاربردی- کمی است و به روش تحلیلی – توصیفی با استفاده از 45 شاخص و در چارچوب روش های شاخص بندی و روش اصلاح شده تحلیل مولفه های اصلی است که سعی شده به تحلیل سطوح برخورداری شهرستان های استان خوزستان پرداخته شود. نتایج روش شاخص بندی نشان می دهد که 65 درصد شهرستان های استان در سطوح محروم و بسیار محروم قرار دارند و این شهرستانها 57/38 درصد از مجموع شاخص ترکیبی را به خود اختصاص داده اند. روش اصلاح شده تحلیل مولفه های اصلی نشان می دهد که 5 درصد شهرستان ها در سطح بسیار برخوردار، 5 درصد در سطح برخوردار، 20 درصد در سطح تاحدودی برخوردار، 50 درصد درسطح محروم و 20 درصد در سطح بسیار محروم قرار دارند. نتایج روش اصلاح شده تحلیل مولفه های اصلی نشان می دهد که هرچند 70 درصد شهرستان های استان در سطوح محروم و بسیار محروم قرار دارند، سهم شهرستان های مذکور از مجموع شاخص ترکیبی 04/39 درصد است. در مجموع یافته های پژوهش با بهره گیری از تکنیک شاخص بندی و روش اصلاح شده تحلیل مولفه های اصلی با تایید یافته های یکدیگر، نشان می دهد که شهرستان اهواز در مطلوب ترین و شهرستان لالی در نامطلوب ترین حالت از نظر برخورداری از نماگرهای مورد نظر قرار دارند، این مهم جهت برنامه ریزی های توسعه آتی در منطقه را تبیین می نماید
 • اکبر اصغری زمانی صفحه 77
  دریاچه ارومیه (چیچست)در شمال غرب ایران به عنوان یکی از زیستگاه های اصلی آرتمیا در جهان شناخته می شود. طی دهه گذشته بر اثر یک دوره خشکسالی و طرح های احداث سد که همزمان به وقوع پیوسته اند، زمینه تبخیر بیش از پیش آب دریاچه فراهم گردیده و تفاوت های قابل توجهی در سطوح آب دریاچه به وجود آمده است. این روند زمینه بروز بحران های زیست محیطی چشمگیر در منطقه شمال غرب کشور را فراهم نموده است. در پژوهش حاضر نظر به نقش و اهمیت دریاچه ارومیه در توازن و تعادل بخشی زیست محیطی / اکولوژیکی شمال غرب کشور تلاش گردیده است تا با استفاده از اطلاعات اسنادی و داده های سنجش از دور (تصاویر ETM+ لندست 7، TM لندست 5، و TM بندست 4 و Aster) و نیز بهره گیری از سامانه اطلاعات جغرافیایی فرایند تغییرات به وقوع پیوسته در سطح دریاچه ارومیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با کاهش روند نزولات آسمانی، تبخیر بیش از پیش آب دریاچه و نیز اثرات منفی ناشی از پدیده های انسان ساختی از قبیل ایجاد سدها، بهره گیری بی مهابا از منابع آبی سطحی و زیرسطحی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، زمینه کامل برای بروز یک بحران وسیع زیست محیطی/ اکولوژیکی فراهم گردیده است، به عبارتی منطقه در آستانه یک بحران طبیعی بسیار نگران کننده قرار دارد
 • مهری اذانی، سعید بوستانی صفحه 93
  موضوع مهاجرت های روستایی– شهری همواره مورد توجه اندیشمندان علوم اجتماعی، جغرافی دانان و اقتصاددانان بوده است. مقاله حاضر در پی یک مطالعه موردی از وضعیت مهاجرین روستایی در شهرستان ممسنی تدوین شده است. نگرش ساختاری توجه به علل و عوامل مهاجرت های روستایی و محدودیت های مهاجرین در مبدا مهاجرت خود هدف و دیدگاه غالب در این مقاله است. روش این پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی – موردی، تحلیلی است. محدوده مطالعه نیز شامل شهرستان ممسنی بوده که اطلاعات مورد نیاز آن با استفاده از روش کتابخانه ای و اسنادی و تهیه پرسشنامه به دست آمده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزارهای GIS و SPSS انجام و با استفاده از آزمون های ANOVA و پیرسون تحلیل و استنباط آماری انجام گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که شهرستان ممسنی طی این چهار دهه مواجه با رشد بالای مهاجرت بوده است که بیشترین تعداد آن طی دهه های 65-1355 و 75- 1365 می باشد که پی آمدهای منفی را در محیط های روستایی و شهرها موجود آورده است. همچنین، مهم ترین علت های مهاجرت های روستایی در این شهرستان کمبود درآمد و فقدان امکانات آموزشی، خدماتی و رفاهی و... است که در کل مقاله به آن پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: مهاجرت، روستا، شهر، شهرستان ممسنی، درآمد
 • زینب عمرانی، حجت الله یزدان پناه صفحه 113
  با توجه به اهمیت تاثیر عوامل اقلیمی در برنامه ریزی توریسم تعیین شاخص آسایش اقلیم گردشگری (TCI) از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است. جهت تعیین شاخص TCI در سطح استان از آمار نرمال اقلیمی محاسبه شده ایستگاه های سینوپتیک استان اصفهان (2005 1976) استفاده شده است. شاخص TCI شامل هفت مولفه اصلی، میانگین حداکثر دمای روزانه در هر ماه بر حسب سانتی گراد، میانگین روزانه حداقل رطوبت نسبی در هر ماه بر حسب درصد، میانگین روزانه دما در هر ماه بر حسب درجه سانتی گراد، میانگین روزانه رطوبت نسبی در هر ماه بر حسب درصد، میانگین روزانه بارندگی در ماه بر حسب میلی متر، میانگین روزانه سرعت باد در هر ماه بر حسب کیلومتر بر ساعت، میانگین روزانه تعداد ساعت آفتابی در هر ماه می باشد. مقادیر پارامتر های ذکر شده بر اساس نمودار و جداول مربوط به آن ها رتبه بندی شده و سپس پنج مولفه شاخص TCI به صورت ماهانه به وسیله سیستم اطلاعات جغرافیایی میان یابی شده اند پس از هم پوشانی لایه های اطلاعاتی موثر، نقشه های ماهانه بر اساس فرمول و ضابطه TCI و نقشه ارتفاعی استان اصفهان تهیه و بر اساس گروه های اقلیمی شاخص مورد نظر کلاس بندی شده است. نتایج به این صورت حاصل شد که ماه می و اکتبر از نظر شاخص TCI در سطح استان برای گردشگران بهترین و مناسب ترین ماه می باشند به طوری که در ماه می استان، شامل سه کلاس خیلی خوب، عالی و ایده آل است. در ماه مارس، آپریل و نوامبر نیز چهار کلاس خوب، خیلی خوب، عالی و ایده آل در سطح استان تشکیل شده است. شاخص TCI در ماه های ژوئن، ژوئیه و آگوست شرایط خوبی برای گردشگران ندارد فقط غرب استان در این ماه ها دارای کلاس عالی و ایده آل می باشد و تقریبا بقیه استان شرایط مناسبی ندارد. در ماه دسامبر شمال استان دارای شرایط عالی و جنوب آن نامطلوب است. ماه های ژانویه و فوریه از لحاظ آب و هوایی تقریبا یکسان هستند به طوری که شمال استان در این دو ماه وضعیت خیلی خوب و عالی را نشان می دهد
  کلیدواژگان: شاخص آسایش گردشگری TCI، توریسم، استان اصفهان، اقلیم
 • مسعود تقوایی، حسن کیومرثی صفحه 131
  از آنجا که در هر نوع برنامه ریزی به دلیل کمبود زمان ومنابع مالی، راهکارهای پیشنهادی برای دوره های زمانی مختلف ارائه شده ودر مرحله نخست بهره گیری از منابع و امکانات موجود پیشنهاد می شود، بنابراین در پژوهش حاضر سعی شده است تا با تحلیل فضایی، شناسایی و اولویت بندی امکانات و خدمات مورد نیاز گردشگران بازدید کننده از دریاچه کافتر در استان فارس، بهترین و کوتاه ترین مسیر دسترسی به آنها تعیین گردد. برای این منظور ابتدا با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی برای هریک از امکانات و خدمات وزنی منظور گردید، سپس با مقایسه کیفیت کنونی امکانات و خدمات موجود، اولویت بندی ارائه امکانات و خدمات جدید یا بازتوزیع امکانات موجود صورت-گرفت. سپس با بهره گیری ازمدل Analysis Network در نرم افزار ArcGIS، بهترین و کوتاه ترین مسیرهای دسترسی به این امکانات و خدمات به صورت نقشه های دسترسی با تعیین فاصله زمانی ارائه گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که از میان 56 مورد ازامکانات و خدمات مورد نیاز گردشگران تنها 21 مورد در فاصله 17 کیلومتری دسترسی تامین می گردد و بقیه امکانات در فواصل دورتر و در شهرهای موجود در محدوده مورد مطالعه متمرکز شده اند. بنابراین اولویت بندی های اجرایی در چهار فاز زمانی به گونه ای ارائه گردیده است که با بازتوزیع منابع و امکانات موجود، بهترین دسترسی برای گردشگران فراهم گردد.
  کلیدواژگان: گردشگری طبیعی، تحلیل فضایی، مسیر دسترسی، دریاچه کافتر
 • وکیل حیدری ساربان صفحه 155
  امروزه توانمندسازی کشاورزان در دستیابی به توسعه کشاورزی از ملزومات توسعه به شمار می آید. توانمندسازی با آماده ساختن کشاورزان برای کار و حرفه کشاورزی، کمک به افزایش کارآیی و بازده تولید، آشنا ساختن کشاورزان با مسائل بازاریابی محصولات تولیدی، حفاظت از خاک و منابع طبیعی، مدیریت موثر و فعال مزرعه و مشارکت در فعالیت های رهبری روستایی و غیره به توسعه کشاورزی شتاب بیشتری می بخشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و به لحاظ روش از نوع تحقیقات پیمایشی تبیینی یا تحلیلی به شمار می رود که در آن با استفاده ازنمونه گیری تصادفی از طریق فرمول کوکران، 194 نفر از کشاورزان ساکن در مناطق روستایی شهرستان اهرانتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسش نامه است که برای تعیین روایی محتوای آن از نقطه نظرات کارشناسان مختلف استفاده شده و پایایی آن با بهره گیری از فرمول کرونباخ- آلفا (86/0<α) محاسبه گردید. در مورد عوامل موثر در توانمند سازی، چهار عامل استخراج شدند که عامل اول به نام عامل اجتماعی- فرهنگی، با تبیین بیش از 61/27 درصد از کل واریانس، به عنوان اثر بخش ترین عامل معرفی شد. عامل دوم به نام عامل اقتصادی، 75/18 درصد از واریانس کل را پس از عامل اول تبیین کرد. عامل سوم به نام عامل روان شناختی، 13/15 درصد از کل واریانس و عامل آخر به نام عامل فردی، 44/12 درصد از کل واریانس را تبیین کردند. در مجموع مقدار واریانس و واریانس تجمعی تبیین شده توسط این چهار عامل 95/73 برآورد گردید.
  کلیدواژگان: عوامل توانمندسازی، توسعه کشاورزی، توسعه روستایی، شهرستان اهر
 • حامد ادب، منوچهر فرج زاده، اسماعیل فیله کش، رضا اسماعیلی صفحه 171
  کلزا به عنوان یکی از دانه های روغنی از جمله محصولات استراتژیک کشاورزی در کشور ایران محسوب می شود، این امر موجب افزایش سطح زیر کشت این گیاه شده است. آگاهی از این موضوع که گیاه کلزا در کدام نواحی از بیشترین بازده به طور طبیعی برخوردار است، در برنامه ریزی و شناسایی نواحی مساعد کشت بسیار مفید است. در این پژوهش با به کارگیری دستگاه موقعیت یاب جغرافیایی (GPS) از 24 مزرعه کشت کلزا نمونه برداری و عملکرد واقعی آن محاسبه گردید. مقادیر متغیرهای مستقل شامل شیب زمین، EC و pH آب، میانگین حداقل و حداکثر مطلق دما، میانگین دما در دوره گل دهی، تبخیر و تعرق پتانسیل، درجه روز رشد، میانگین دما و رطوبت نسبی برای مزارع انتخابی استخراج گردید. سپس از روش شبکه عصبی پرسپترون با آموزش پیش خور به منظور برآورد توان محیطی عملکرد کلزا استفاده شد و در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی نقشه برآورد عملکرد محصول کلزا تهیه گردید. نتایج آزمون T-test نشان دهنده عدم وجود تفاوت بین مقادیر واقعی و پیش بینی در سطح معناداری 05/0 است. ضریب همبستگی پیرسن برابر 98/0، ریشه میانگین مجذور خطا و متوسط قدر مطلق خطا به ترتیب برابر 243 و 101 کیلوگرم در هکتار محاسبه شده است.
  کلیدواژگان: برآورد عملکرد، کلزا، شبکه عصبی، GIS، شهرستان سبزوار
 • غریب فاضل نیا، اکبر کیانی، معصومه وحدتی صفحه 181
  چکیده مسکن به عنوان تبلور فضایی علایق وتوانایی های خاص هر خانوار، در گذر زمان و در برخورد با شرایط اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، فرهنگی، مذهبی ومحیطی الگوهای متمایزی به خود گرفته است. توجه به این موضوع در محیط یک روستا شهر که ساکنان آن از طرفی خواهان همگام شدن سریع با الگوهای نوین در ساخت مسکن و از سوی دیگرمتمایل به حفظ الگوهای سنتی ساخت مسکن هستند، بسیار مهم می نماید. هدف مقاله حاضر بررسی پخش فضایی الگوهای جدید مسکن در روستا شهرها (نمونه موردی روستا شهر درق) در طی سه دوره زمانی می باشد. در این راستا، مدل پخش فضایی هاگراستراند وروش پژوهش تحلیلی- پیمایشی انتخاب شد. داده ها واطلاعات شامل ویژگی ها وشاخص هایی از انواع الگوهای مسکن بین سال های 1389-1360، معرفی مدل، شاخص ها وفاکتورهای موثر در پذیرش ونحوه پخش الگوها می باشد. نتایج نشان می دهد مدل، هماهنگی بسیاری با پخش الگوهای جدید مسکن در سه دوره زمانی دارد. این وضعیت، روند پخش سلسله مراتبی را با توجه به سطوح اجتماعی- اقتصادی وتحت تاثیر شاخص های مختلف از ماتریس جایگزین پخش، در دوره های زمانی تبیین و تحلیل می کنند که البته نمودار پذیرندگان الگو در پایان دوره های دوم وسوم میزان های 5/2 و 5/5 برابری را نسبت به دوره اول ارایه می نمایند.
  کلیدواژگان: الگوهای جدید مسکن، پخش فضایی، روستا شهرها، روستا شهر درق
 • حمیدرضا وارثی، علی زنگ ابادی، ابوذر وفایی صفحه 203
  بافت قدیم شهر کاشان از نمونه بافت های قدیمی با ارزشی است که به دلیل مشکلاتی از جمله عدم دسترسی های مناسب، انحطاط اقتصادی، فرسودگی کالبدی، فرسودگی سازمان اجتماعی و... با تحولات کالبدی، اجتماعی و اقتصادی مواجه می باشد و برخورد بی تفاوت با روند تحولات و فرایند های موجود موجب شده است که ساختار فضایی و کالبدی بافت دچار تغییر شود و ضمن تغییر فرم بافت، به تدریج ویژگی های نامطلوب بافت جدید را در خود منعکس نموده و در چارچوب خصوصیات بافت ارگانیک، سیمای ناهنجاری عرضه نماید. لذا در این پژوهش با رویکردی جدید به بررسی مطالعات کالبدی فضایی و تاکید بر فرایند های تغییر دهنده فرم و سیمای بافت و تاثیر سازمان فضایی و ساختار کالبدی قدیمی شهر تاریخی در روند رشد و توسعه بافت قدیم و در کل آسیب شناسی کالبدی پرداخته می شود. جهت بررسی و تبیین موضوع پژوهش ترکیبی از روش های توصیفی، تحلیلی و پیمایشی استفاده شده است. نتایج حاصله از تحلیل داده ها نشان می دهد که کیفیت بنا و مصالح مورد استفاده در ساخت ابنیه مسکونی از جمله عوامل موثر در تغییر فرم و ریخت شناسی و تحولات کالبدی بافت قدیم شهر کاشان می باشند، به طوری که از مجموع 400 واحد مسکونی مطالعه شده در محدوده ی بافت قدیم شهر کاشان بیش از 60 درصد ابنیه مسکونی به لحاظ کیفیت بنا از نوع واحدهای مرمتی (نیمه فرسوده) و مخروبه و به لحاظ مصالح ساخت بنا از نوع خشت و گل می باشند. همچنین بررسی ها نشان می دهد بالا بودن هزینه ساخت و ساز به ویژه در مراکز بافت، عدم تناسب شبکه های دسترسی قدیمی با نیازهای امروز و در نهایت کم شدن احساس تعلق به بافت به ویژه در بین جوانان و مهاجران غیر بومی بافت از مهم ترین عواملی می باشد که در تغییر فرم و تحولات کالبدی بافت نقش داشته اند.
  کلیدواژگان: بافت، بافت قدیم، کالبد، آسیب شناسی
|
 • Page 21
  Despite the attainment of high precision based on the sounding hydrography by ship, it is very time consuming, expensive and even impractical in very high depth. It results in the view that sounding method to be used just in coastal areas. Today, the importance of charts in geophysical sciences, oceanography,geodesy and hydrography requires finding the bathymetric data over the north and south of the country. In this paper an overview of the theoretical bases of satellite altimetry, gravity and depth parameter values using satellite observations of TOPEX/Poseidon surveys during 2003-1992 were used in Oman Sea. Maps subsequently were presented with the acoustic data and compared with the satellite altimetry data. Comparing the results of satellite altimetry and hydrographic maps of these two models are appropriate in most areas and show compliance with the ship. The standard deviation of the two models was evaluated at 40m which is reasonable in 1200m depth range in the study area.
  Keywords: Satellite Altimetry, Gravity Anomaly, Bathymetry, TOPEX, Poseidon, EGM2008
 • Page 37
  During the past five decades, several factors caused the considerable number of villages to be exposed to de-populating and are ultimately abandoned. of villages Considering the large size of rural depopulation, it is important to study the ways by which the economic functions of such villages can persist despite this depopulation trend. Using life cycle theory in conjunction with basic principles of applied geography and mainstream rural planning and development theories, this study has tried to investigate how the existing natural resources and other potentials of such depopulating of rural areas could be used to maintain the economic functionality of these areas despite their depopulation. This study has tested the following hypotheses: Despite the depopulation of rural areas their economic functions continues. In doing so, three different types of questionnaires (54 villages, 160 head of households living in villages and 104 immigrant households) were designed in The case of Qazwin area. Findings show that the economic functions of the depopulating rural areas have continued.
  Keywords: Depopulating Rural Areas, Emigration, Persistence, Economic Function, Rural Qazwin Area
 • Page 57
  The current research aims at the spatial evaluation and analysis of few development indices of the cities in Khuzestan Province. The major goal of this study is to analyze the cities’ competition rate of given indices in comparison with each other, in order to carry out integrated programming. This is an applied-quantitative study which takes use of 45 indices as well as the indexing methods and modified major factor analysis method, with the aim of determining the fruition rate of the cities in this province. The findings of the indexing method shows that 65% of the cities are at the level of “deprived” or “very deprived” which devote 38.57% of the total synthetic index to themselves. The modified major factor analysis shows that 5% of the cities of the province are at the level of “very propitious”, 5% of the cities are at the level of “propitious”, 20% of the cities are among “somewhat propitious”, 50% are included at the level of “deprived”, and 20% of them are at the level of “very deprived”. The findings of the modified major factor analysis method indicate that even though 70% of the cities in this province are at the level of “deprived” or “very deprived”, the share of the mentioned cities from the synthesis index is 39.04%. Generally, using the indexing techniques and modified major factor analysis method, the findings of this research show that the city of Ahvaz is the most appropriate and the city of Lali is the least appropriate one according to their fruition rate of the studied indices.
  Keywords: Spatial Analysis, Development Indices, Quantitative Methods, Khuzestan Province
 • Page 77
  Urmia Lake is located in the north-west of Iran and as a largest habitat for Artemia is identified in the world. The last decade drought episodes and recent dam construction programs have simultaneously caused more evaporation of the lake water and thus considerable variations of water surface levels. These procedures cause many environmental and ecological hazards in the north west of Iran. In this research with attention to the role and significance of urmia lake in environmental and ecological balancing in the northwest of Iran, effort has been done to use remote sensing data (TM, ETM+ and Aster) and GIS to analyse the coast line changes of Urmia lake between 1989 and 2005. The results show that decrease of precipitation and negative effects of man made phenomena like dams and precipitous use of water resources (surface and underground waters) in Urmia lake region causes a full environmental/ecological crisis with retreat of the lake water and its continuing process, causes agricultural lands change to deserts.
  Keywords: Urmia Lake, Land Sat, Aster Images, Water, Coast Line Changes, Remote Sensing, GIS
 • Page 93
  The topic of rural–civil migration is always oblivious. This research is a case study of situations of rural immigrants codified in Mamasani city. ‌The structural attitude attention toward elements and and agents of rural immigrants and limitation of immigrant in migration site ‌is ‌the ‌goal ‌and‌ dominant ‌view point.. The research method is based on functional goals and has case descriptive analytic nature. The study consisting Mamasani city acquiring information is based on GIS and SPSS software through ANOVA test and pearson statistical correlation. Results shows that Mamasani faces high range of migration during theses four decades most of which impactsan was during 1355 -1365 and 1365 -1375 causing negative impactsan rural and urban environement. also the most important rural problem of this city is shortage of income and lack of instructional services.
  Keywords: Migration, Village, City, Mamasani, Income
 • Page 113
  In regard to the role of climate factors in tourism planning, determination of tourism climate index (TCI) is very important. To determine TCI, in Esfahan province the climatic normal of (1976-2005) meteorological synop station of Esfahan province provided by Iran Meteorological Organization data center were used. The TCI index includes seven factors: monthly mean of maximom temperature, mean of daily minimum RH,mean of monthly temperature,mean of daytime relative humidity,mean of daily precipitation of every month, mean of daily wind velocity in every month and mean of daily sunshine duration combined together. To calculate TCI, these parameters have been ranked according to TCI tables and figures and put in the GIS environment to make separate layers. At first we used DEM of the province as a base map to provide the above mentioned information layers. After weighting of these 5 information layers, we overlaid these information layers to make TCI Map. This map was reclassified into excellent to undesirable classes. The results show that May and October (with very good, excellent and ideal classes) are the best month for tourism. For March,April and Novamber the very good, excellent and Ideal are the main classes. TCI index during June, July and August show not suitable conditions for tourists. In December the north of province had the excellent and the south had unsuitable condition. January and February have the same climate conditions and during these months, north of province shows very good and excellent condition.
  Keywords: Tourism Climate Index (TCI), Tourism, Isfahan, Climate
 • Page 131
  As in any kind of planning, due to the shortage of time and financial resources, resolutions are proposed for different periods in the stage of employing the resources and posibilities. Therefore at present study, with identification and establishing priorities of the facilities and services needed by the tourists visiting the Kafter Lake in Fars province, we have tried to determine the best and shortest path of access to them. For this purpose initially with the use of the AHP technique a weight was considered for each of the facilities and services, the establishment of priorities for offering possibilities and services With exploitation of the network analysis model in the ArcGIS software, the best and shortest paths of the access to the possibilities and services was offered as access maps with indication of the time distances. The results of the study indicate that only 21 cases of the facilities and services needed by the tourists out of the 56 cases are provided in a 17 km distance of the access and the rest of possibilities have concentrated in more remote distances and in the cities existing in the range of the study. Therefore the executive establishment of the priorities was offered in four phases such that with the redistribution of the existing resources and facilities to bring about the best access to the tourists.
  Keywords: Ecotourism, Spatial Snalysis, Acces Path, Kaftar Lake
 • Page 155
  Farmer empowerment plays important role in attaining agriculture development, today. Such empowerment facilitates agricultural development through their provision in cultivation, contribution to efficiency and output production raising, to naturalize farmers with productive marketing problems, natural resources and soil conservation, and in participation to rural leadership activities. The present applied research includes descriptive and analytical survey. We selected 194 inhabitant farmers in Ahar county rural areas by way of random sampling through the medium Cochran’s Test. Also research tool was questionnaire the validity of which was confirmed via different experts’ views Research reliability was calculated by sex throush Cronbakh α (α>0.86) formula. The influential factors to the empowerment of farmers were exploited to be 4 factors. The first factor was social-cultural explaining more than %27.61 from whole variance. The second factor was economical with, %17.75 from whole variance. The third factor was psychological explained %15.13 of whole variance, and the last was namely individual factor explained %12.44 from whole variance. Results showed that the most important affecting factors on farmers, empowerment are individual, economical, social-cultural and psychological the variance and explained accumulated variance of which number is (73.95) among au four factor.
  Keywords: Empowerment, Rural Development, Agricultural Development, Ahar County
 • Page 171
  Brassica napus as an oilseed is a strategic agriculture product in Iran. Knowing the best area for cultivation, helps plan and explore suitable cultivation areas efficiently. At this research, we study 24-Brassica napus farm samples to calculate the actual yields by using GPS set. The independent data are variables introduced such as mean temperature, growing degree-day, mean absolute minimum temperature, mean absolute maximum temperature, mean temperature in sowing time, mean potential evapotranspiration, slope, EC of groundwater, pH of groundwater, and mean relative humidity. We analyzed the consequences of environmental potential on autumn Brassica napus yield using Perceptron neural network by multi-layers structure with 3 hidden layers and feed backward algorithm entered to database and Brassica napus cultivation suitability map was prepared in geographic information system environment. Results show that T-test between actual and prediction values do not have significant difference in 0.05 level. We calculated Pearson correlation coefficient at 0.98, RMSE and MAE. Thus 243 and 101 Kg/h indicate the ability of neural network methods for agricultural product yield predictions.
  Keywords: Yield estimation, Brassica napus, Neural Network, GIS, Sabzevar Township
 • Page 181
  Housing as spatial crystallization of interests and special abilities of each household over time and a circumstance in dealing with social, economic, security, cultural, religious and environmental attributes has token distinctive patterns. Due to this problem in arural town environment in which resident wants to hand it to keep pace with the rapiconstruction of new housing patterns, they also need to maintain pervious patterns that fit with the environment and their needs is very important. The aim of this paper is to study spatial diffusion of new housing patterns in rural towns (case study Daragh rural town) during a time period. ‌To‌‌‌‌ achieve the goal spatial diffusion Hagerstrand model was used and an analytical- survey research method was selected. Data and information included housing pattern types between the years 1982-2011. The model introduced, the effective indices and factors in accepting new housing and diffusion patterns of new housing in this time. Hierarchical diffusion process particularly can be well observed with regard to levels of social economic conditions. Under impact indices with different diffusion alternate matrices during different periods show variation in rates.
  Keywords: Spatial Diffusion, New Housing Patterns, Rural Towns, Daragh
 • Page 203
  The old texture of Kashan is one of the worthy old textures that is confronted with physical, social and economical changes due to some difficulties such as the lack of suitable facilities, economic decline, physical and social wear, etc. Different encounters with the procedure of current changes and processes have caused the physical and spatial construction of the texture to change and while changing the form of the texture, it gradually reflects the undesired features of the new texture in itself and presents an abnormal appearance within the framework of the qualities of the organic texture. Therefore, in this research, the spatial physical processes were studied with an emphasis on the processes which change the form and appearance of the texture and the impact of the spatial set up and the finally old physical construction of the historical city on the procedure of the growth and development. For studying and clarification of this research, a combination of descriptive, analysis and survey methods has been performed. The consequences of the data analysis, clarifies that the masonry quality and the materials used in the building of residential masons, are the effective factors in form transformation and morphology and the physical transformation of Kashan old texture. So that more than 60 percent of residential masonry form 400 studied units in Kashan old texture area are destroyed and repaired, based on the quality and built of bricks and mud based materials. Also the study shows that the high building expenses especially in the center of the texture, lack of the appropriateness of the ancient transport bands with the modern needs and eventually the decrease in texture dependency among the youth and unaboriginal migrants are the most significant factors that play an important role in texture form and physical transformation.
  Keywords: Texture, Old Texture, Physical, Pathology