فهرست مطالب

یافته - سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 55، بهار 1392)
 • سال پانزدهم شماره 1 (پیاپی 55، بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مهناز مردانی، فاطمه سیفی، فرزاد ابراهیم زاده صفحات 5-12
  مقدمه
  سوء تغذیه یک عامل مهم در افزایش مدت بستری در بیمارستان، عوارض ناشی از بیماری ها، هزینه های درمان و افزایش میزان مرگ و میر می باشد. این مطالعه به منظور بررسی وضعیت تغذیه ای، حین بستری و زمان ترخیص بیماران بستری در بخش ارتوپدی بیمارستان شهدای عشایر در سال 1389 انجام شده است.
  بحث و نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه می توان گفت ارتباط آماری معناداری بین طول مدت بستری بیماران در بیمارستان و بروز و حتی شدت سوء تغذیه وجود دارد.
  یافته ها
  7/12 درصد بیماران سوء تغذیه شدید، 4/7 درصد سوء تغذیه متوسط و 9/79 درصد سوء تغذیه خفیف داشتند. بین مدت بستری، جنس، کاهش وزن یک ماهه اخیر، سابقه جراحی قبلی با شدت سوء تفذیه ارتباط معنا دار آماری وجود داشت (05/0< P). بین سطح سواد، سن، وضعیت اقتصادی، بیماری زمینه ای، کاهش وزن شش ماه اخیر با شدت سوء تغذیه ارتباطی وجود نداشت (05/0> P).
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، 283 بیمار بالای 18 سال بخش ارتوپدی مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه ای که از قبل طراحی شده و حاوی 15 متغیر کمی و کیفی بود برای بیماران در دو مرحله تکمیل شد (حین بستری و حین ترخیص) وزن و قد بیماران حین بستری و در زمان ترخیص اندازه گیری و در پرسشنامه مکتوب گردید. سپس با استفاده از نرم افزار آماری SPSS داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  کلیدواژگان: سوء تغذیه، طول مدت بستری در بیمارستان، بخش ارتوپدی، خرم آباد _
 • سیاوش بیرانوند، غفار علی محمودی، پیمان آسترکی، امید علی پاپی، وحید الماسی، داوود امی، نورالدین بیرانوند صفحات 13-18
  مقدمه
  در سال های اخیر تعداد شکایات از پزشکان و دندان پزشکان افزایش داشته است. شکایت از پزشکان سبب اتلاف انرژی و وقت در این گروه می شود. این مطالعه با هدف تعیین علل شکایات بیماران از پزشکان و دندان پزشکان مراکز درمانی در استان لرستان از سال 1387 تا 1390 انجام شد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به علل شکایات انجام گرفته به نظر می رسد که با برقراری رابطه نزدیک تر با بیمار و ارائه توضیح بیشتر در مورد شرایط و عوارض اقدامات درمانی می توان از شکل گیری بسیاری از شکایات پیشگیری نمود.
  یافته ها
  در این محدوده زمانی 328 شکایت ثبت گردیده بود که 168 پرونده مورد بررسی قرار گرفت. میانگین سن شاکیان 2/11±34 سال بود. 112 نفر از شاکیان زن بودند. بیشترین شکایات صورت گرفته از دندان پزشکان، متخصصین زنان و ماماها و متخصصین ارتوپدی بود. 25% از شکایت ها ناشی از صدمات جسمانی و عوارض جانبی درمان و 6/22% ناشی از سهل انگاری، کوتاهی و بی توجهی پزشک بودند.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1390 در شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصویب گردید. در پایان سال 1390، پرونده های شکایات ارجاع شده به معاونت درمان دانشگاه از سال 87 تا پایان نیمه اول سال 90 مورد بررسی قرار گرفت. پرونده هایی که حاوی اطلاعات مورد نیاز نبودند از مطالعه خارج شدند. داده های استخراج شده وارد نرم افزار SPSS شدند. در نهایت نتایج مطالعه به صورت درصد فراوانی و میانگین محاسبه و ارائه گردید. در این طرح هیچ گونه تعارض منافعی وجود نداشت.
  کلیدواژگان: شکایت، پزشک، دندانپزشک
 • فرهاد شاهسوار، مهرزاد جعفرزاده، بهنام اسدی فر، توماج سابوته، مینا درند صفحات 19-23
  مقدمه
  اگرچه تصور می شود که مصرف مواد مخدر سبب تغییر در عملکرد تیروئید می شود ولی مکانیسم دقیق آن هنوز به خوبی مشخص نشده است. بنابراین، در ادامه یک مطالعه مقدماتی،هدف این مطالعه تکمیلی بررسی تاثیر اعتیاد به مواد مخدر بر روی عملکرد تیروئید با اندازه گیری TBG بود.
  مواد و روش ها
  این تحقیق به صورت یک مطالعه مورد-شاهد بر روی 106 نفر معتاد به مواد مخدر و 106 نفر فرد سالم در تهران صورت گرفت. از نمونه های سرم این افراد برای اندازه گیری TBG استفاده شد.
  یافته ها
  میزان TBG در گروه مورد به صورت معنی داری در مقایسه با گروه شاهد افزایش داشت(005/0p<).
  بحث و نتیجه گیری
  نتیجه این مطالعه تکمیلی نشان داد که اعتیاد به مواد مخدر می تواند عملکرد تیروئید را با افزایش TBG تحت تاثیر قرار دهد. در واقع، این یافته، نتیجه اصلی مطالعه مقدماتی ما را تایید کرد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، تیروئید، TBG
 • صدیقه ندری، اردشیر شیخ آزادی، خاطره عنبری، رضا میکائیلی صفحات 25-31
  مقدمه
  شکایت از پزشکان یکی از مشکلاتی است که ممکن است هر پزشکی در طول دوره طبابت با آن روبرو شود. این مساله سبب اتلاف انرژی و وقت و نیز ایجاد استرس در پزشکان می شود. طبق آمارهای موجود شکایات در ایران رو به افزایش است. شناخت این علل می تواند در پیشگیری از بروز شکایت موثر باشد. این طرح با هدف تعیین علل شکایت مطرح شده به سازمان نظام پزشکی شهر خرم آباد از سال 1385 تا 1390 انجام گرفت
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- مقطعی و گذشته نگر است. برای انجام این مطالعه تمام شکایاتی که از سال 1385 تا سال 1390 در سازمان نظام پزشکی خرم آباد مطرح شده بود، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات مورد نظر از پرونده ها به پرسشنامه منتقل گردید. سپس داده های جمع آوری شده در نرم افزار آماری وارد شده و با آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  بحث و نتیجه گیری
  رعایت اخلاق پزشکی و تعهد حرفه ای، برقراری ارتباط مناسب پزشک و کادر درمان با بیمار و همراهان او، توضیح کامل درمان و عوارض احتمالی آن، عدم بزرگ نمایی و اغراق در نتایج درمانی، مطالعه مستمر و به روز کردن دانش پزشکی، مهارت لازم و تجربه کافی پزشک، استفاده نکردن از روش هایی که دوره های آموزشی آن را نگذارنده باشند، انتخاب صحیح بیمار و اخذ رضایت آگاهانه و برائت ممکن است به کاهش شکایت از پزشکان منجر شود.
  یافته ها
  در این مطالعه 260 مورد شکایت بررسی شد. بیشترین شکایات مطرح شده از بیمارستان های دولتی بود (8/68 درصد). بیشترین علت شکایات مطرح شده مربوط به بی احتیاطی (4/55 درصد) و کمترین آن مربوط به عدم رعایت نظامات دولتی (21 درصد) بود. ازتعداد 260 مورد مطرح شده در هیئت بدوی 80 مورد (8/30 درصد) قصور و 180 مورد (2/69 درصد) به عنوان عدم قصور تشخیص داده شد. بر اساس نتیجه هیئت تجدیدنظر از کل 260 مورد، 61 مورد (5/23 درصد) قصور و 199 مورد (5/76 درصد) عدم قصور تشخیص داده شد.
  کلیدواژگان: شکایت پزشکی، خطای پزشکی، قصور پزشکی
 • حامد اسمعیل لشکریان، کیانا شاه زمانی، جمشید راهب صفحات 33-41
  بحث و نتیجه گیری
  در این مطالعه، باکتری های بومی مولد کلسترول اکسیداز جدا گردید. این دو باکتری بواسطه خصوصیات مورفولوژیکی، بیوشیمیایی و روش های تائید مولکولی جزء گونه Rhodococcus طبقه بندی گردید.
  مواد و روش ها
  تعداد 187 نمونه از پساب کارخانه چرم وپوست و صابون سازی، خاک، لبنیات و آب های راکد جمع آوری گردید. پس از کشت نمونه ها، باکتری های رشد یافته با تست های میکروبی و بیوشیمیایی تعیین هویت گردید. برای تایید فعالیت کلنی های مولد آنزیم کلسترول اکسیداز، روش های رنگ سنجی و قهوه ای نمودن محیط کشت استفاده شد. از تکنیک 16s rRNA PCR برای تایید قطعی سویه های بدست آمده استفاده شد.
  یافته ها
  از 187 نمونه، تنها 2 باکتری از خاک جداسازی گردید و نتایج نشان داد که متعلق به گونه رودوکوکوس می باشند. همچنین در آزمایش قهوه ای نمودن و رنگ سنجی، فعالیت کلسترول اکسیدازی هر دو باکتری تایید شد. هویت مولکولی سویه های مزبور با تعیین توالی ژن 16s rRNA تایید شد.
  مقدمه
  کلسترول اکسیداز آنزیمی است که اکسیداسیون کلسترول را همراه با احیای اکسیژن مولکولی به پراکسیدهیدروژن انجام می دهد. این آنزیم توسط برخی میکروارگانیسم های بیماریزا و غیر بیماریزا تولید می شود و ازمهمترین آنزیم های تجاری دنیاست که کاربردهای وسیعی در صنایع مختلف پیدا کرده است. هدف از این مطالعه جداسازی باکتری های بومی مولد کلسترول اکسیداز و تعیین هویت آنها با استفاده از روش های میکروبی، بیوشیمیایی و ژنتیکی می باشد.
  کلیدواژگان: کلسترول اکسیداز، رودوکوکوس، جداسازی
 • غفار علی محمودی، پیمان آسترکی، علی فرهادی، یوسف نظری صفحات 43-50
  مقدمه
  یکی از شایعترین علل مرگ و میر در تمام دنیا ناشی از مسمومیت هاست. تحقیق و بررسی علل مرگ ومیر ناشی از مسمومیت ها در اتخاذ تصمیمات و بهبود استانداردهای لازم برای پیشگیری از حوادث ناگوار، نقش مهمی را ایفا می کند. لذا برای شناخت بهتر علل و عوارض منتج به فوت بیماران مسموم، تصمیم به بررسی مرگ ومیر ناشی از مسمومیت ها طی سالهای 1386 لغایت 1390 در بیماران بستری در بیمارستان شهدای عشایر شهرستان خرم آباد گرفتیم.
  بحث و نتیجه گیری
  در استان لرستان مسمومیت با سموم دفع آفات مخصوصا قرص برنج (فسفیدآلومینیوم) و اپیوم ها و مرگ و میر ناشی از آنها بیشتر از سایر داروها و سموم می باشد.
  یافته ها
  از میان 13090 بیمار دچار مسمومیت مراجعه کننده به این مرکز، 124 نفر بر اثر شدت عوارض حاصله فوت کرده بودند که 9/58% از آنان مرد بودند. اکثریت بیماران مجرد (6/51%)، دارای دیپلم (5/43%) و ساکن شهر (4/77%) بودند. 4/73% بیماران فوت شده به طور عمدی و خودآزارانه اقدام به خودکشی کرده بودند. بیشترین سموم مصرفی به ترتیب سموم دفع آفات (2/53%)، اپیوییدها (8/21%) و داروهای مسکن-هایپنوتیک (5/10%) بودند.
  مواد و روش ها
  این مطالعه ی توصیفی - تحلیلی به صورت مقطعی روی بیماران فوتی بستری شده ناشی از مسمومیت در بیمارستان شهدای عشایر طی سالهای 1386 لغایت 1390 صورت گرفته و اطلاعات مورد نظر در قالب پرسشنامه گرد آوری و با روش های آمار توصیفی نظیر جداول توزیع فراوانی، جداول توافقی، میانگین، انحراف معیار و نسبت مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  کلیدواژگان: مسمومیت، خودکشی، اپیدمیولوژی، مرگ و میر
 • مهران لشنی زند، سارا غلامرضایی صفحات 51-58
  مقدمه
  آسم یکی از شایع ترین بیماری های مزمن دوران کودکی و یکی از عوامل عمده بستری بیمارستانی در این سنین می باشد. از علل عمده مرگ و میر فزاینده ناشی از آسم، ضعف در تشخیص و دست کم گرفتن شدت بیماری تاخیر در ارجاع و درمان نامناسب را می توان نام برد. بنا بر این تشخیص زودرس کودکان در معرض خطر برای پذیرش فوری در واحد مراقبت های ویژه و همچنین شناسایی عوامل محیطی موثر در بروز و تشدید این بیماری سهم مهمی در مدیریت بیماری آسم بازی می کند.
  بحث و نتیجه گیری
  مقایسه نتایج حاصل از این پژوهش با سایر تحقیقاتی که در رابطه با تاثیر شرایط اقلیمی بر بیماری آسم انجام شده بیانگر این مسئله است که متغیرهای موثر شرایط حرارتی محیط همچون حداقل مطلق دما و روزهای توام با یخبندان همبستگی خوبی با حملات آسم داشته اند. اما نکته حائز اهمیت نوع متغیرهاست که در تحقیقات گذشته ارتباطی بین ساعات آفتابی و تعداد روزهای یخبندان با بیماری مورد بحث نشان داده نشده بود.
  یافته ها
  در گام اول متغیر معدل ماهانه ساعات آفتابی با ضریب همبستگی 15/37 درصد و مقدار 058/0 =p به مدل وارد و صحت متغیر تایید گردید. در گام دوم متغیر حداقل مطلق دما با فرض ثابت بودن متغیر اول نسبت به متغیر وابسته با ضریب همبستگی 5/31 درصد به مدل رگرسیون وارد شد. در گام سوم نیز متغیر تعداد روزهای یخبندان با ضریب همبستگی 5/9 درصد به مدل وارد و ضریب همبستگی چندگانه به 15/78 درصد رسید. نتایج نشان می دهد که از میان متغیرهای اقلیمی، معدل ماهانه ساعات آفتابی با رابطه معکوس، حداقل مطلق دما و معدل ماهانه تعداد روزهای یخبندان با رابطه مستقیم به ترتیب بیشترین همبستگی را با حملات آسم کودکان داشته اند.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش ارتباط بین متغیر های اقلیمی چون دما، تبخیر، رطوبت نسبی، ساعات آفتابی، تعداد روز های یخبندان و سمت و سرعت باد با تعداد دفعات حملات آسم کودکان شهر خرم آباد که منجر به بستری شدن آنها در بیمارستان آموزشی درمانی شهید آیت الله مدنی (تنها بیمارستان کودکان) این شهر شده است مورد بررسی قرار گرفته است. به منظور بررسی و شناسایی متغیرهای اقلیمی موثر در بروز حملات آسم کودکان از شیوه آماری رگرسیون چندگانه به روش گام به گام استفاده شده است. در این روش تعداد 10 متغیر اقلیمی مستقل با متغیر وابسته حملات آسم کودکان دریک دوره 9 ساله از سال 1379 تا سال 1387 مورد بررسی قرار گرفته و طی سه گام سه متغیر اقلیمی موثر در برآورد تعداد مراجعات حملات آسم کودکان شناسایی شده اند.
  کلیدواژگان: آسم کودکان، متغیرهای اقلیمی، رگرسیون گام به گام، شهر خرم آباد
 • مریم سادات میرآقاجانی، احمد اسماعیل زاده، مژگان مرتضوی، مریم میرلوحی، لیلا آزادبخت صفحات 59-70
  مقدمه
  نفروپاتی یکی از عوارض معمول دیابت است و از علل عمده ناتوانی و مرگ در این بیماران محسوب می شود. هدف این مطالعه بررسی اثرات مصرف شیر سویا بر التهاب، انعقاد و استرس اکسیداتیو در بیماران دیابتی نوع دومبتلا به نفروپاتی است.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی متقاطع تصادفی کنترل شده، بر روی بیماران دیابتی نوع دو مبتلا به نفروپاتی انجام شد. این مطالعه دو مرحله مداخله هر کدام به مدت چهار هفته و یک مرحله آبگیری به مدت دو هفته داشت. بیماران به صورت تصادفی یک رژیم غذایی حاوی شیر سویا یا رژیم غذایی حاوی شیر گاو را به مدت چهار هفته مصرف نمودند.
  بحث و نتیجه گیری
  مصرف شیر سویا به مدت چهار هفته می تواند موجب کاهش سطح D-dimer در بیماران دیابتی نوع دو مبتلا به نفروپاتی شود.
  یافته ها
  مصرف شیر سویا در مقایسه با مصرف شیر گاو در بیماران نفروپاتی دیابتی موجب کاهش معنی داری در سطح D-dimer، شاخص تشکیل و تخریب فیبرین، گردید. این معنی داری حتی پس از تعدیل عامل مخدوشگر (میزان دریافت کربوهیدرات) باقی ماند. مصرف شیر سویا اثر معنی داری بر سطح فاکتورهای التهابی و استرس اکسیداتیو مالون نداشت.
  کلیدواژگان: شیر سویا، دیابت نفروپاتی، التهاب، انعقاد و استرس اکسیداتیو
 • رحیم یوسفی، جلیل فتح آبادی، بلال ایزانلو صفحات 71-82
  مقدمه
  بینش مفهومی پیچیده و چند بعدی است. سنجش های بالینی بینش، عمدتا بر آگاهی بیماران از بیماری روانی و نیاز آنها به درمان متمرکز شده است. رویکردهای نوین بر فرآیندهای شناختی نظیر ارزیابی مجدد بیماران از تجارب غیرعادی شان و سوء تفسیرهای آنها تمرکز کرده اند. هدف پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی نقیاس بینش شناختی بک، در نمونه غیربالینی ایرانی است.
  مواد و روش ها
  به این منظور، 476 نفر از دانشجویان دانشگاه های مختلف، مقیاس بینش شناختی بک (BCIS) و پرسشنامه خودآگاهی (SCS) را تکمیل کردند. داده های گردآوری شده به وسیله نرم افزار لیزرل و SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته ها پیشنهاد می کنند که مقیاس بینش شناختی بک (BCIS) دارای ثبات ساختاری لازم در جمعیت غیربالینی ایرانی می باشد و می تواند به عنوان یک ابزار سودمند، برای مقاصد پژوهشی مورد استفاده قرار بگیرد.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند که دو مولفه اساسی خود-اندیشمندی و اطمینان به خود که توسط بک، باروچ، بالتر، استیر و وارمان(2004) مطرح شده بودند، در پژوهش حاضر نیز به عنوان عامل های مستقل به دست آمدند.
  کلیدواژگان: بینش شناختی، تحلیل عاملی، مقیاس، بک
 • فرشته عموزاده، ناهید شتاب بوشهری، عبدالرحمن مهدی پور صفحات 83-91
  مقدمه
  کودکان بیش فعال/نقص توجه دارای عملکرد حرکتی پایین تر از کودکان عادی هستند بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر بازی های دبستانی بر رشد مهارت های جابه جایی دانش آموزان پسر مبتلا به اختلال بیش فعال/نقص توجه پایه اول تا سوم ابتدایی شهرستان خرم آباد است.
  بحث و نتیجه گیری
  لذا با توجه به یافته های این پژوهش مبنی بر اینکه بازی های دبستانی منجر به بهبود مهارت های جابه جایی دانش آموزان بیش فعال شده است پیشنهاد می شود این بازی ها در برنامه ی تربیت بدنی مدارس ابتدایی گنجانده شوند.
  یافته ها
  یافته ها حاکی از آن است که داده ها نرمال بوده و بازی های دبستانی باعث بهبود مهارت های جابه جایی دانش آموزان بیش فعال/نقص توجه گروه آزمایش شده است همچنین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل در مهارت های جابه جایی دارای برتری می باشد.
  مواد و روش ها
  بدین منظور از بین40 دانش آموز مبتلا به اختلال بیش فعالی تعداد 20 دانش آموز پسر انتخاب شده و براساس سن و نتایج پیش آزمون(سن 64/0=P، جابه جایی85/0=P) که به وسیله ی آزمون رشد حرکتی اولریخ انجام شد به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. سپس گروه آزمایش به مدت 18 جلسه و هر جلسه 45 دقیقه تحت تاثیر بازی های دبستانی قرار گرفت. در پایان مهارت های جابه جایی توسط ابزار اولریخ ارزیابی شد. که برای بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کلموگراف اسمیرنوف و برای تحلیل داده ها از آزمونT همبسته و برای مقایسه داده ها در پیش آزمون و پس آزمون از آزمون T مستقل استفاده گردید، سطح معناداری در این تحقیق 05/0 P< می باشد.
  کلیدواژگان: بازی های دبستانی، مهارت جابه جایی، دانش آموزان پسر بیش فعال، نقص توجه
 • اصغر کیان زاده، مقصود پیری، محمدعلی آذربایجانی، بهمن حسنوند، فرید بهرامی، حسین امیدی صفحات 93-104
  مقدمه
  مطالعه در زمینه تاثیر پروتکل های مختلف تمرین مقاومتی بر بطن چپ پسران نوجوان محدودیت دارد. هدف از مطالعه حاضر، تعیین تاثیر تمرین مقاومتی با شدت کم در مقابل تمرین مقاومتی با شدت زیاد بر ساختار و عملکرد بطن چپ پسران نوجوان سالم بوسیله اکوکاردیوگرافی بود.
  مواد و روش ها
  بیست و چهار آزمودنی داوطلب 15 تا 18 ساله به طور تصادفی در سه گروه هشت نفره تمرین مقاومتی با شدت کم (40% تا 60% قدرت بیشینه)، تمرین مقاومتی با شدت زیاد (70% تا 90% قدرت بیشینه) و گروه کنترل قرار گرفتند. پروتکل تمرین به مدت هشت هفته سه جلسه ای اجرا شد. متغیرها با استفاده از اکوکاردیوگرافی یک و دو بعدی در وضعیت استراحت و فرمول های مخصوص اندازه گیری شدند.
  بحث و نتیجه گیری
  تمرین مقاومتی با شدت کم نسبت به تمرین مقاومتی با شدت زیاد در پسران نوجوانان سالم منجر به برخی تغییرات در ساختار و عملکرد بطن چپ شد، احتمالا این تغییرات با افزایش بارحجمی و بار فشاری مرتبط می باشند.
  یافته ها
  در پس آزمون نسبت به پیش آزمون، در گروه تمرین مقاومتی با شدت کم مقادیر میانگین های ضخامت دیواره خلفی بطن چپ در پایان سیستول (028/0 = P) و ضربان قلب استراحت (017/0 = P) به ترتیب افزایش و کاهش معنی داری نشان داد. در پس آزمون، مقادیر میانگین های ضخامت دیواره خلفی بطن چپ در پایان سیستول و شاخص توده بطن چپ در گروه تمرین مقاومتی با شدت کم نسبت به گروه تمرین مقاومتی با شدت زیاد (به ترتیب، 007/0 = P و 005/0 = P) و گروه کنترل (به ترتیب، 005/0 = P و 015/0 = P) و مقدار میانگین توده بطن چپ در گروه تمرین مقاومتی با شدت کم نسبت به گروه تمرین مقاومتی با شدت زیاد (007/0 = P) افزایش معنی داری نشان داد.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، بطن چپ، نوجوان
 • فرشته سادات هاشمی زاده، بهنام زمان زاد، سعید جهاندیده، نجمه انصاری، ابوالفضل قلی پور، فروغ سادات هاشمی زاده، رضا میرنژاد صفحات 105-114
  مقدمه

  امروزه کلبسیلا پنومونیه مقاوم به چند دارو تولیدکننده بتالاکتامازها، یکی از عوامل مهم عفونت های بیمارستانی محسوب شده و مشکلات درمانی در دنیا ایجاد نموده اند. هدف از این مطالعه شناسایی کلبسیلا پنومونیه تولید کننده بتالاکتامازهای وسیع الطیف KPC (blakpc) در نمونه های بالینی در ایران می باشد.

  مواد و روش ها

  پس از تعیین هویت تا سطح گونه با استفاده از روش های کشت و بیوشیمیائی، تعیین حساسیت 180 ایزوله کلبسیلا پنومونیه به 14 آنتی بیوتیک مختلف با استفاده از روش دیسک دیفیوژن انجام گردید و حداقل غلظت بازدارندگی (MIC) برای مروپنم و ایمیپنم تعیین شد. سپس تمامی ایزوله های کلبسیلا برای وجود ژن blakpc با روش مولکولی PCR مورد بررسی قرار گرفتند.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به وجود ژن blakpc در کلبسیلا پنومونیه و امکان انتقال افقی این ژنها به باکتری های دیگر، بایستی ضمن تغییر در الگوی مصرف آنتی بیوتیک ها، به معیارهای کنترل عفونت های بیمارستانی توجه بیشتری گردد.

  یافته ها

  در این تحقیق از 202 ایزوله کلبسیلا، 180 ایزوله (1/89%) به عنوان کلبسیلا پنومونیه و 22 ایزوله به عنوان کلبسیلا اکسی توکا (9/10%) تعیین هویت شدند که بیش از 55% کلبسیلا پنومونیه ها مقاوم به چند دارو بودند و به مروپنم و ایمیپنم مقاومت بالای 40% نشان دادند. MIC ایزوله های مقاوم به کرباپنم ها بالای μg/ml 32 بود. نتایج PCR نشان داد که 22 مورد (9/11%) از ایزوله ها دارای ژن blakpc بودند که اغلب این ایزوله ها از نمونه های ادرار و خون بیماران بستری در ICUو بخش اطفال جداسازی شده بودند.

  کلیدواژگان: کلبسیلا پنومونیه، عفونت بیمارستانی، مقاومت چند دارویی، کرباپنم، blakpc، PCR
|
 • Mahnaz Mardani, Fatemeh Seifi, Farzad Ebrahimzadeh Pages 5-12
  Background
  Malnutrition is one of the significant factors in extending hospitalization period، augmenting disease complications، enhancing treatment and hospitalization costs، and increasing deaths in hospitals. This study was conducted to investigate patients، nutritional conditions، before and discharge time in the orthopedic ward of Shohadaye Ashayer hospital in 2010.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional descriptive study 283 patients، aged 18 and over، in the orthopedic ward were selected. A previously developed questionnaire containing 15 quantitative and qualitative factors was completed for subjects in two stages (at their hospital admission and their discharge time). The patients، weight and height were also measured during these two stages. The collected data were then analyzed using SPSS software.
  Results
  12. 7% of the patients had severe malnutrition، 7. 4% had moderate malnutrition and 79. 9% had mild malnutrition. The length of hospital stay was found to be an important factor in causing malnutrition. In this study significant statistical relationship was found between the length of hospital stay، sex، the recent 1-month weight loss، previous operation and the severity of malnutrition (P<0. 05) But no significant relationship was found between literacy، age، economical situation، the recent 6-month weight loss، and the severity of malnutrition (P>0. 05).
  Conclusion
  Based on the findings of this study، it can be claimed that there is a significant statistical relationship between the length of hospital stay and the severity of malnutrition.
  Keywords: Malnutrition, Length of hospital stay, Orthopedic ward of Shohadaye Ashayer hospital
 • Siavash Beiranvand, Ghafar Ali Mahmoudi, Peyman Astaraki, Omid Ali Papi, Vahid Almasi, Davood Ommi, Noroddin Beiranvand Pages 13-18
  Background
  The complaints against physicians and dentists have been increasing at recent years. This complaints can waste the time and energy of these groups. The aim of this study was to determine the reasons of the complaints against physicians and dentists of the treatment centers of Lorestan province from 2007 to 2011.
  Materials And Methods
  This cross sectional study was approved by research committee of Lorestan university of medical sciences. In 2011، the referred complaints to the office of vice chancellor for treatment of this university from 2007 to 2011 were evaluated. The incomplete complaints were excluded. The data were analyzed by SPSS software (V. 16) and the results were presented as frequency and mean. There was no conflict of interest in this study.
  Results
  At the time span of the study 328 complaints had been recorded، among which 168 complaints were evaluated. The mean age of the patients was 34±11. 2. 112 of the complainers were female. The most complaints were done against dentists، gynecologists، and orthopedists. 25% of the complaints were due to the side effects and the body injuries of the treatment and 22. 6% of them were due to delinquency and lack of attention of the physicians.
  Conclusion
  With regard to the complaints، it seens that more close relations with the patients and more explanation to them about their disease and the treatment can prevent the formation of the complaints.
  Keywords: Complaint, Physician, Dentist
 • Farhad Shahsavar, Mehrzad Jafarzadeh, Behnam Asadifar, Toomaj Sabooteh, Mina Darand Pages 19-23
  Background
  Although it is thought that drug abuse causes changes to thyroid function، the exact mechanism is still not well defined. Therefore، the aim of this study was to investigate the effect of narcotic addiction on thyroid function by measuring T3، T4، TSH and T3 uptake.
  Materials And Methods
  This research was conducted as a case - control study on 106 narcotic addicts and 106 healthy controls in Tehran. 50 cc urine sample for drug testing and 10 cc blood sample for measurement of T3، T4، TSH، T3 uptake were obtained from these individuals.
  Results
  This study showed that pain score significantly is lower in neonates who received EBM (P<0. 001). There was no statistical relationship between age، sex and weight with pain score.
  Results
  The T3 amount in case group was significantly increased compared with the control group (p<0. 005). In contrast، the T3 uptake amount in case group was significantly decreased compared with the control group (p<0. 001).
  Conclusion
  The results of this study showed that the narcotic addiction can affect the thyroid function by increasing T3 and decreasing T3 uptake.
  Keywords: Addiction, Thyroid, T3, T4, TSH, T3 uptake
 • Sedighe Nadri, Ardeshir Sheikhazadi, Khatereh Anbari, Reza Mikaeili Pages 25-31
  Background
  Complaint against physicians is one of the problems that every physician may be subjected to it during practice. According to the existing statistics، the number of complaints is increasing in Iran. Identification of these causes may be effective in preventing such complaints. This research was conducted to identify the causes of complaints made to the Medical Council Organization of Khorramabad from 2006 to 2011.
  Materials And Methods
  This study is descriptive cross-sectional and retrospective. To carry out the research، all of the complaints to the Medical Council Organization of Khorramabad from early 2006 to 2011، were studied. The required data were transferred from the files to the questionnaires. Finally، the collected data were entered into statistical software and analyzed with statistical tests.
  Results
  In this research، 260 complaints made to the Medical Council Organization of Khorramabad were studied. A major part of the complaints was made against public hospitals (68. 8%). The highest cause of complaints was recklessness (55. 4%)، while the lowest state was neglecting public regulations (21%). Of the 260 cases of complaints investigated by the preliminary committee، 80 cases (30. 8%) were recognized as negligence and 180 cases (69. 2%) were considered as non-negligence. According to the disciplinary committee، of the 260 cases، 61 cases (23. 5%) were recognized as negligence and 199 cases (76. 5%) were considered as non-negligence.
  Conclusion
  Observing medical ethics and career commitment، establishing proper communication by physicians and treatment staff with patients and their companions، lack of exaggerating the treatment results، continuous study and updating medical knowledge، physician’s adequate skill and experience، lack of applying the methods which he has never passed their training courses، proper selection of patients، and obtaining the informed consent of patients and aquittance may lead to reduce the number of complaints against physicians.
  Keywords: Medical complaint, Medical error, Medical negligence
 • Hamed Esmaeel Lashgarian, Kiana Shahzamani, Jamshid Raheb Pages 33-41
  Background
  Cholesterol oxidase (CHO) is an enzyme that catalyzes cholesterol oxidation and produces hydrogen peroxide (H2O2). This enzyme is produced by certain pathogenic and non-pathogenic microorganisms and is a commercially important enzyme in the world which has found wide application in various industries. The aim of the study was to isolate native bacteria producing CHO and their identification using microbial، biochemical and molecular methods.
  Materials And Methods
  A total of 187 samples were collected from wastewater of leather and soap factories، soil، dairy products، and stagnant water. After the samples were cultured، the bacteria were identified using the microbial and biochemical tests. Then، the methods of colorimetric and browning of culture medium were applied to select the colonies producing CHO. PCR 16s rRNA technique was used for final confirmation of obtained strains.
  Results
  Of the 187 collected samples، two microbial samples were isolated، both of which from the soil samples. The results of the biochemical tests showed that the two bacteria were Rhodococcus. Both methods of colorimetric and browning of culture medium confirmed the activity of CHO. Molecular identification of these strains were also confirmed by sequencing 16s rRNA gene.
  Conclusion
  In this study، native bacteria producing CHO were isolated. These two bacteria were classified as Rhodococcus using morphological، biochemical and molecular methods.
  Keywords: Cholesterol oxidase, Rhodococcus, Isolation
 • Ghafar Ali Mahmudi, Peyman Astaraki, Ali Farhadi, Yousof Nazari Pages 43-50
  Background
  One of the most common causes of death in the world is poisonings. Investigation and study of causes of poisoning mortalities play an important role in making decisions and improve standards for the prevention of adverse events. Therefore، for better understanding of causes and effects resulting in the death of poisoned patients، we decided to study mortality due to toxic poisoning in admitted patients in Shohada hospital during the years 2006-2010.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study carried out on died patients due to poisoning in Shohada hospital during the years 2006-2010 and needed information were analyzed using descriptive statistics such as frequency distribution tables، cross-tabulation، mean، standard deviation and ratio.
  Results
  Of the 13،090 patients admitted to hospital for poisoning، 124 people died due to severe complications، of them 58. 9% were men. The majority of the patients were single (51. 6%)، urban residents (77. 4%) and having diploma (43. 5%). 73. 4% of the patients died from suicide and 26. 6% of the patients died from drug abuse، alcohol or carbon monoxide poisoning. The most used toxins were pesticides (53. 2%)، opiates (21. 8%)، sedative - Hypnotic drugs (10. 5%).
  Conclusion
  Poisoning with pesticides، especially Rice tablet (Aluminium Phosphid) and opium devoted the highest causes of poisoning and mortality than the other drugs and toxins in Lorestan.
  Keywords: Poisoning, Suicide, Epidemiology, Mortality
 • Mehran Lashanizand, Sara Gholamrezaie Pages 51-58
  Background
  Asthma is one of the commonest chronic childhood diseases and one of the main factors of hospital admission at these ages. The main causes of increasing death due to asthma are inability in the diagnosis and piddling the severity of the diseases، delay in the recourse and inappropriate treatment. Therefore the early diagnosis of children at risk for urgent admission in special care unit and also identifying environmental factors of incidence and intensification of this disease play an important role in its management.
  Materials And Methods
  In this study the relationship between climatic variables (temperature، evaporation، relative humidity، sunny hours، wind direction and speed، number of days with frost)، and number of asthma attacks leading admission of children in Ayatollah Madani hospital (The only children''s hospital) in Khorramabad city was studied. In order to identify the climatic variables that are effective in the incidence of children asthma attacks، multiple regression statistical stepwise method has been used. In this method، 10 climatic independent variables with a dependent variable of children asthma attacks during a 9-year period from 2007 to 2009 were studied، and three climatic variables have been known in three steps.
  Results
  In the first Step، monthly average of sunny hours variable (with coefficient of correlation 37. 15%) and the amount of p=0. 058 was entered into the model and the variable accuracy was confirmed. In the second step the absolute minimum temperature variable (with coefficient of correlation 31. 5%) and assumption of being fixed first variable as compared with dependent variable entered to regression model، and in the third step، number of days with frost variable (with coefficient of correlation 9. 5%) was entered into the model and the multiple correlation coefficients (78. 15%) was yield. The results have indicated that among the climatic variables، monthly average of sunny hours variable with inverse correlation، the minimum absolute temperature and average monthly number of days frost with direct correlation have the most correlation with children asthma attacks.
  Conclusion
  Comparison of the results of this study with other researches illustrates that effective variables in thermal environmental conditions such as the absolute minimum temperature and frost days have good correlation with asthma attacks. But considerable point is the types of variables that in the past researches between sunny hours and number of days with frost، and the mentioned disease no relationship has been shown.
  Keywords: Asthma, Children, Climatic variables, Stepwise regression, Khorramabad city
 • Maryam Sadat Miraghajani, Ahmad Esmaillzadeh, Mozhgan Mortazavi, Maryam Mirlohi, Leila Azadbakht Pages 59-70
  Background
  Nephropathy is a common complication of diabetes and it is the major cause of disability and death among these patients. We aimed to determine the effects of soy milk on inflammation، coagulation and oxidative stress among type 2 diabetic patients with nephropathy.
  Methods
  This randomized crossover controlled clinical trial was conducted on type 2 diabetic patients with nephropathy. This study had two trial phases، each for 4 weeks and one washout period for two weeks. Patients were randomly assigned to consume a diet containing soy milk، or a diet containing cow’s milk.
  Results
  Soy milk consumption، in comparison to cow’s milk، resulted in a significant reduction in D-dimer level. This significant effect remained even after adjustment of cofounding factor (carbohydrate intake). However، soy milk consumption had no significant effects on inflammation and oxidative stress levels.
  Conclusion
  Soy milk consumption for 4 weeks could decrease serum D-dimer level in type 2 diabetic patients with nephropathy.
  Keywords: Soy milk, Diabetic nephropathy, Inflammation, Coagulation, Oxidative stress
 • Rahim Yousefi, Jalil Fathabadi, Balal Izanlo Pages 71-82
  Background
  Cognitive insight is a complex and multidimentional concept. The clinical measurements of insight have focused primarily on patients’ unawareness of their having a mental disorder and of their need for treatment. Modern approaches have focused on some of the cognitive processes involved in patients’re-evaluation of their anomalous experiences and of their specific misinterpretations. The aim of this study was the examination of factor structure of the Beck Cognitive Insight Scale (BCIS) in a nonclinical iranian sample.
  Materials And Methods
  For this purpose، 476 university students، completed the Beck Cognitive Insight Scale (BCIS). The data were analyzed by LISREL and SPSS softwares.
  Results
  The results showed that 2 main factors: Self-reflectiveness and Self-certainty which had been revealed primarily by Beck and his colleagues (2004) have been obtained as independent subscales in this research too.
  Conclusion
  The results provided tentative support for the factor structure of the BCIS، and suggest that the BCIS is a valid measure to use in a non-clinical population.
  Keywords: Cognitive Insight, Factor analysis, Scale, Beck
 • Fereshte Amouzadeh, Nahid Shetabboushehri, Abdolrahman Mehdi Pur Pages 83-91
  Background
  the motor function of children with ADHD is lower than normal children، therefore، the goal of this study was to investigate the effect of the school games on the locomotor skills of the first to third grade male students of Khorramabad primary schools suffering from ADHD.
  Materials And Methods
  In order to do the research، 20 male students out of 40 with ADHD were selected. These students were classified into two control and experimental groups، each containing 10 subjects (similar average age P=0. 649، manipulation skill P=0. 85). The training group was then subjected to 18 forty five-minute long sessions of school games. The locomotor skills of these students were assessed using the Ulrich''s tool. The Kolmogorov-Smirnov test was applied to study the normal distribution of the data، while paired samples t-test and independent samples t-test were used to compare the means in a significant level of P<0. 05.
  Results
  The results suggested that the data conformed to a normal distribution، and that school games could significantly improve the manipulation skills of the experimental group. Furthermore، the findings demonstrated that، the experimental group in comparision with the control group is superior in terms of the manipulation skills.
  Conclusion
  Based on the results of this study، it is suggested that the school games be incorporated into the educational curriculum of the ADHD suffering students to ensure the improvement of their locomotor skills.
  Keywords: School games, Locomotor skills, ADHD suffering students
 • Asghar Kianzadeh, Maghsood Peeri, Mohammad Ali Azarbayjani, Bahman Hasanvand, Farid Bahrami, Hosein Omid Pages 93-104
  Background
  The study on the influence of different protocol of resistance training on left ventricular of adolescent boys dose have its limitation. The aim of this study was to determine the influence of low-intensity resistance training versus high-intensity resistance training on left ventricular structure and function of healthy adolescent boys by echocardiography.
  Materials And Methods
  Twenty-four subjects volunteers، 15 to 18 years old were randomly assigned to three groups in the eight-member low-intensity resistance training (40% to 60% maximum strength)، high-intensity resistance training (70% to 90% maximum strength) and control group. Protocol training was conducted 8 weeks، 3 sessions. Variables were measured using one and two-dimensional echocardiography at rest and special formulas.
  Results
  In the post-test to pre-test، in low-intensity resistance training group means values، left ventricular posterior wall thickness at end-systole (P=0. 028) and resting heart rate (P=0. 017) showed significant increase and decrease respectively. In post-test، it was shown a significant increase means values left ventricular posterior wall thickness at end-systole and left ventricular mass index in low-intensity resistance training group than high-intensity resistance training group (P=0. 007 and P=0. 005 respectively) and control group (P=0. 005 and P=0. 0015 respectively) and mean value left ventricular mass in low-intensity resistance training group than high-intensity resistance training group (P<0. 007).
  Conclusion
  Low-intensity resistance training than high-intensity resistance training in healthy adolescent boys caused some changes in left ventricular structure and function، probably these changes were associated with increased volume and pressure load.
  Keywords: Resistance training, Left ventricular, Adolescent
 • Fereshte Sadat Hashemizadeh, Behnam Zamanzad, Saeed Jahandideh, Najmeh Ansari, Abolfazl Gholipour, Forough Sadat Hashemizadeh, Reza Mirnejhad Pages 105-114
  Background

  Nowadays beta lactamase-producing multiple-drug resistance Klebsiella pneumoniae is as an important factor in nosocomial infections which has produced therapeutic difficulties in worldwide. The purpose of this study was to identify KPC-producing K. pneumoniae (blakpc) in clinical samples in Iran.

  Materials And Methods

  After identification of isolates in species level using cultural and biochemical methods، the susceptibility tests were carried out on 180 isolates of K. pneumoniae using disk diffusion method. Also MIC (Minimum inhibitory concentrations) was determined for meropenem and imipenem. Then all isolates of Klebsiella were considered for presence of blakpc gene by PCR.

  Results

  In this study of 202 isolates of Klebsiella، 180 isolates (89. 1%) of K. pneumoniae and 22 isolates (10. 9%) of Klebsiella oxytoca were isolated from patients. More than 55% of isolates showed multiple-drug resistance and also above 40% resistance to imipeneme and meropeneme was recorded. The MIC of isolates which were resistant to carbapenemes was above 32µg/ml. The PCR results showed that 22 cases (11. 9%) of isolates had blakpc gene which most of them had been isolated from urine and blood samples of patients who were hospitalized in the ICU and pediatrics.

  Conclusion

  Regarding the existence of blakpc gene in K. pneumoniae and possibility of transformation of these genes to the other bacteria، reconsideration in antibiotics consumption patterns and more attention to nosocomial infections control criteria are inevitable.

  Keywords: Klebsiella pneumoniae, Nosocomial infections, Multiple, drug resistance, Carbapenem, Blakpc, PCR