فهرست مطالب

پژوهش نامه فرهنگی هرمزگان - سال دوم شماره 4 (پاییز و زمستان 1391)
 • سال دوم شماره 4 (پاییز و زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صفحه 8
 • صفحه 9
 • زهرا انصاری، عاطفه جمالی، بدریه زارعی صفحه 10
  مطالعات فرهنگی در حوزه ی فولکلور و فرهنگ عامه از اهمیت فراوانی برخوردار است و به صورت های مختلف انجام می شود. یکی از این صورت ها مطالعه ی اسطوره ای فرهنگ عامه است. در این مقاله تلاش شده است با بررسی نمودهای باور اساطیری «ذی روح بودن درخت» در قصه های عامیانه ی هرمزگان، اهمیت بازخوانی ادب عامه به عنوان گنجینه ای سرشار از باورها و نمادهای کهن و اساطیری به طورعام و قصه های عامیانه ی هرمزگان به طور خاص، بیشتر از گذشته مورد توجه پژوهشگران ادب و فرهنگ ایران قرار گیرد و بستر را برای تحقیقات جدی تر در حوزه های فرهنگی و علوم انسانی این منطقه هموار سازد. نتیجه ی نهایی این مقاله را می توان این گونه خلاصه کرد: در قصه های عامیانه ی هرمزگان، باور اساطیری «ذی روح بودن درخت» از بسامد بسیار بالایی برخوردار است و معمولا به یکی از اشکال نه گانه ی: وصلت درختان با یکدیگر، تسهیل زایمان به کمک درخت، باور به حضور دیو و جن مذکر در درخت، باور به حضور پری و دیو مونث در درخت، پیوند سرنوشت انسان با درختی خاص، تداوم زندگی انسان در درخت، نهی از آزردن درختان به سبب روح ساکن در آن، رسم مجازات و عقوبت انسانها بر درخت، آیین قربانی به پیشگاه درخت و کشتزار نمود می یابد.
  کلیدواژگان: قصه های عامیانه هرمزگان، اسطوره، درخت
 • فرامرز خجسته، مریم بهمنی چاهستانی صفحه 41
  فانتزی در لغت به معنی وهم و خیال است و در ساختار ادبی گونه ای است؛ که از عناصر خیالی و غیر واقعی در آن به عنوان درون مایه ای اصلی استفاده می شود. آثاری که از واقعیت به دور است و با پناه بردن به نیروی تخیل، رویا، خواب و خیال سعی دارد، تصویر ذهنی شگفت انگیز و نا آشنا را قانونمند جلوه دهد.
  هرمزگان به عنوان یکی از نواحی سرزمین کهن و متمدن ایران از نظر قصه های عامیانه پر بار و غنی است، اگر چه نویسندگان و روایت کنندگان این آثار معلوم نیستند، اما بعضی از قصه های عامیانه ی استان توانسته است با بهرمندی از عناصر تخیل حال و هوای گذشته، شیوه زندگی، طرز تفکر و گرایش فکری این دیار را به خوبی نمایان سازد. این پ‍‍‍‍ژوهش بر آن است، تا نخست نظری درباره فانتزی دهد، انواع فانتزی را معرفی کند، سپس با تحلیل قصه ی شاه نیل که دو روایت از دو منطقه بستک و خمیر دارد، به استخراج عناصر فانتاستیک و خیال پردازنه ی آن ها بپردازد و حاصل کار را بتوان به قصه های سراسر هرمزگان تعمیم داد.
  هرچند این مقاله چکیده ای از پایان نامه ی کارشناسی ارشد این جانب با همین نام می باشد.
  کلیدواژگان: فانتزی، انواع فانتزی، تخیل، رئالیسم جادویی، قصه ی عامیانه، تحلیل قصه
 • محمد صادقی، فروغ قاسمی، مریم محمد نژاد صفحه 61
 • حسام الدین نقوی صفحه 81
  مشوش نامه که مجموعه ای است از نمونه های سرایش بیش از یکصد و شصت شاعر همروزگار سدید، گرچه از نظر محتوایی و سبک شناسی دنباله و رونوشتی از شعر و سبک و سیاق شاعران گذشته و قرون میانه ی ایران بوده که حرف تازه ای نداشته و ارزش زیبایی شناختی قابل ملاحظه ای نیز ندارد، اما به لحاظ اینکه تعدادی شعر اجتماعی و میهنی یا با لفظ و لحن همان زمان «وطنی» را در دل خود جای داده و بسیاری از شاعران گم نام و ناشناخته را معرفی نموده است، از نظر تاریخ ادبیات و شناخت سبک و زبان و لحن سخن در سده ی گذشته به ویژه در جنوب ایران دارای اهمیت است. ویژگی های ادبی کتاب نشان دهنده ی رسم الخط و شیوه های نگارشی آن زمان و تفاوت های آنبا آیین نگارش کنونی، منابع مورد استفاده گردآورنده، نحوه ی گزینش گری، القاب و اهمیت نام - ویژه ی (تخلص) شاعران، پایگاه طبقاتی آن ها، شکل و قالب های شعری در آن روزگار است. در مقام مقایسه، این جنگ شعری سدید با دو مجموعه ی دیگر او یعنی مجموعه النوادر و مجموعه الظرایف از پختگی و یکپارچگی بیشتری برخوردار بوده اما برخلاف کتاب های سفرنامه و کتاب سخته، صید مروارید، بندرعباس و خلیج فارس، سدید در پشت این کتاب از خود چهره ای متجددانه و پیشروتر از زمانه ی خود نشان نداده و از منظر مولفه های نقد و سنجش های ادبی اثری متوسط را تدوین نموده است. در انتخاب شعرها روال خاصی مورد نظر گردآورنده نبوده و از نظر کمیت و کیفیت تناسبی میان آنها وجود ندارد به طوری که در برخی از موارد حتا با آوردن یک یا دو بیت از یک شاعر به معرفی او پرداخته شده و بیانگر این است که صرفا ثبت و درج نام شاعر در مشوش نامه برای باقی ماندن اسم سراینده مورد نظر بوده است و از سوی دیگر حجم قابل توجهی از کتاب را شعر شاعرانی مانند طراز کرمانی، طالع شیرازی، شیخ مفید، نعمت شیرازی، غلامحسین بندر ریگی، نبی السارقین، بدیع بهبهانی، معتقد ریشهری تشکیل داده و بالاترین سهم شعر را در این کتاب، دوست و همنشین سدید فرصت شیرازی با هفتصد و شصت و سه بیت شعر دارد. در مجموع مشوش نامه توانسته است دوران فروپاشیده و منحط اجتماعی و ادبی اواخر قاجاریه و به بیانی دیگر روان جمعی و ذوق و سلیقه ی عمومی آن عصر را نشان دهد.
 • پری صیادی، مریم سهرابی رنانی صفحه 124
 • سمیه نوری نژاد صفحه 142
  معماری ایران وهند میراث مشترک دارند، و آن هنر و معماری» دوره تیموری «است، اما بدین دلیل که معماری تیموری نیز اصالتا یک معماری ایرانی بود، محققان تردیدی ندارند که حضور بارز هنر ایرانی در هند به ویژه پس از اقامت یکی از سالطین مسلمان هند) همایون (در ایران و به همراه بردن هنرمندان ایرانی به آن دیار توسط این سلطان، هویت هنر ومعماری اسالمی – ایرانی هند را رقم زد. ظهور اسالم و ورود آن به ایران، تاریخ نوینی را در این سرزمین رقم زد و به ویژه در بعد هنر و معماری، سبک ها) و به تبع آن آثاری (را آفرید که تمامی اقصا نقاط جهان را درنوردید. در این میان ارتباط میان ایران و هند باالخص پس از ورود اسالم به آن سرزمین، وارد مرحله جدیدی شد و همان تاثیر و تاثر متقابل، در ابعاد گسترده تری ادامه یافت. حضور هنر اسالمی – ایرانی در هند در دو دوره، حکومت های اسالمی در آن کشور تجلی یافته است. دوره اول با حکومت قطب الدین ایبک در سال 511 هجری)1193 میالدی (آغاز می شود و با تشکیل سلسله های مختلف در شمال و مرکز هند ادامه می یابد. دوره دوم که دوره اوج گیری هنر و معماری اسالمی در هند با خلق بناهای جاودانی چون تاج محل و نگار گری های بی مانندی نظیر» اکبر نامه «و»حمزه نامه«است که با حکومت ظهیر الدین بابرتاسال1133)هجری ادامه می یابد.
 • مصطفی کریمی صفحه 158
|
 • Dr.Zahra Ansari, Dr.Atefeh Jamali, Badriyeh Zareyi Page 10
  Cultural studiesinthe folklore andpopular cultureis very importantandcantake ondifferent forms. One of these forms IS amythical study of popular culture. In this study we have tried to work on manifestations of the belief in “the spirit of tree” in Hormozgan folklore. The paper means to magnify the significance of re-reading the folklore and bring it to the attention of cultural and literary researchers both generally and specifically. To pave the way for a more serious study in humanities and cultural spheres of the province is another aim pursued in this paper. To summarize the gist of the present study we can say that the mythical belief in the spirit of the tree is of high frequency in Hormozgan folklore. This image has taken on nine common manifestations, namely, the marriage of trees, the ease of child delivery by the help of the trees, the presence of demons and male genies in the tree, the presence of elves and female demons in the tree, the integration of human destiny with a certain tree, the flow of life in the trees, the ban on annoying the trees for the sake of the aboding spirit, the execution and punishment of humans on the tree and making sacrifice to the trees and fields.
  Keywords: Hormozgan Folklore, Myth, Tree
 • Dr.Faramarzkhojasteh, Maryam Bahmanichahestani Page 41
  Fantasy lexically means illusion and imaginary thoughts. In literary forms it is a genre in which imaginary and real elements are used as the main theme. Fantasy includes works that are away from reality and will be represented by taking refuge to imagination, dreams, illusions and hallucinations. Hormozgan, as an ancient and civilized land in Iran, is rich regarding folklore stories. Though the writers and narrators of the works are unknown but some of the stories have been successful in giving a live picture of the life in the past and the way they used to think in Hormozgan. This paper means to first give a theory of fantasy and them introduce different kinds of that. In the next step we will work on the story of “Nil King” that has two narratives from Bastak and Khamir. The last part would be the extraction of fantasy elements from the story so that we can apply them to the whole body of the narrative. This study is part of my M.A. thesis entitled the same.
  Keywords: Fantasy, Kinds of Fantasy, Folklore, Literary Analysis
 • Mohammad Sadeghi, Forough Ghasemi, Maryam Mohammad Nejad Page 61
  Urban environments because of their dynamic and live nature always need modernization and renewal. Without modernization and improvement they cant last for long time. Exhaustion of urban context is a natural phenomenon and it is part of nature's philosophy. In this paper we examine and analyze urban context of Kish Island exhaustion and then offer best scientific and practical solution in order to improve and modernize them. Descriptive-analytical research methodology, data collection from field and library research (observation, taking pictures, interviews and questionnaire) are used. We used SPSS, GIS and AutoCAD software for analyses. Research results indicates that the urban context of Kish Island is exhausted and these results show significant relationship between lifetime of buildings and type of building materials, buildings lifetime and quality of them and type of building materials and the quality of buildings. From 3 housing and urban development to identification of exhausted contexts, variation (one hundred percent) and Permeability index (65 percent) are what we have seen. As a result, old context of Kish Island strongly needs modernization and renewal in order to live. If we pay attention in exhaustion intensity to maintain physical identity of district it is suggested to makemodernization and renewal done simultaneously and building that have historical and identical importance undergo improvement and buildings without this factor and totally exhausted and unstable undergo modernization undergo renewal and modernization.
  Keywords: exhaustion, old context, improvement, renewal, Kish Island
 • Hesamadin Naghavi Page 81
  MoshavashNameh is a collection of Iran's 19th centuarypoems,collected by Sadid Al SaltanehKababiBandarabbasi,this book is important document in literature history and it is a selection of poems by more thanhandred sixty unknown poets which most of them belong to Qajarieh era and are from south of Iran or Fars province. This paper analyses and interprets this unpublished book and introduces those poets and analyses dominating style of that era, grammer specification their mistakes and typos,sources and their sociological value.
  Keywords: Sadid Al SaltanehKababi, MoshavashNameh, Literary Structure of MoshavashNameh
 • Mohammad. Sharifi Page 105
  There have been many famous scientific and literary characters in the history of Balouchestan whom are unfortunately unknown to the public. One of them is Mohammad Abdullah Ravanbod, a poet. He has written poems in several languages. One of his most important poems is “We are balouchs” which is going to be sociologically and anthropologically studied in this article. The main theme of this song is stopping civil wars and starting to rebuild what has been destroyed during clashesh in Balouchestan. This paper also addresses events that had happened before and during the life of the poet. Of main events mentioned in this study we can refer to the emergence of modern state and the rebellion of Dadshah… which would befocuseduponin details.
  Keywords: Balochistan, Makran – Principle Four, Ethnocentrism, the Modern State
 • Pari Sayyadi, Maryam Sohrabi Ranani Page 124
  The purpose of this research was to study “The Informative Role of Mass Media on Consensus and Consistency of Subcultures”. The method of the research was survey and the tool of the data gathering has been researcher- made questionnaire. The reliability of questionnaires using cronbach alpha was (0/81). The Statistical population for this study was defined as all citizens over age of fifteen (15) living in the city of Bandar Abbas. After performing a preliminary (pilot) study to ensure the validity and reliability of questionnaires, 370 were selected based on a quota sample and required data was collected among them. Finally, after analyzing the data with the help of the software of SPSS and Amos, The obtained results indicated that: There were meaningful relationship between informing of the mass media and social consensus in Bandar Abbas (r=0/289**).
  Keywords: social consensus, sub culture, mass media
 • Somayeh Nourinejad Page 142
  Iran and India have much in common, of which “Teymouri Era” is the most spectacular. Teymouri architecture is originally Iranian; that’s why researchers have no doubt that the prominent presence of Iranian art in India, especially in the reign of Homayoun, one of the Muslim kings of India, has been due to the presence of Iranian artists and their Iranian identity in the palace of the Indian kings. The emergence of Islam and its advent into Iran opened a new chapter in the history of the land. As far as the architecture of the time is concerned, Islam triggered the making of styles and works that later on spread through the world. Meanwhile the tie between Iranian and Indian art grew stronger and by entering a new phase, found new dimensions. Islamic-Indian art demonstrated in two reigning periods of Islamic kings. The first is the reign of GhotbaddinIbek in 1193. The rest of the dynasties in North and Central India continue the artistic manifestation of the time. The second phase is the hallmark of Islamic art and architecture of which the Building of TajMahal and paintings such as “Akbarnameh” and “Hamzehnameh” are emblematic. This era continues up to the reign of Zahiroddin in 1236 (Hijri).
  Keywords: Iranian Architecture, ManarGhotb, Ghovvat, ol, eslam, Comparative Architecture, Fathpour Central Mosque, TajMahal