فهرست مطالب

Hormozgan Medical Journal
Volume:16 Issue: 6, 2013

 • تاریخ انتشار: 1391/11/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • الهام بیرانوند، سعید عابدیان کناری، بهنوش بیرانوند، هادی حسن نیا صفحات 429-435
  مقدمه
  کشت سلولهای پستانداران یکی از روش های مهم و با اهمیت است که در زمینه های مختلف از جمله تولید پروتئین های نوترکیب، آنتی بادی مونوکلونال و هورمونها کاربرد دارد. مونوسیت ها و ماکروفاژها، از سلولهای موثر در پاسخ های ایمنی در مقابل آنتی ژن های بیگانه هستند. جداسازی این سلولها از سلولهای تک هسته ای خون محیطی با روش های مختلفی صورت می گیرد، یکی از روش های متداول در جداسازی مونوسیتها از سلولهای تک هسته ای خون محیطی استفاده از فلاسک کشت سلولی حاوی محیط RPMI 1640 است. هدف از این مطالعه طراحی محیط کشت سلولی با استفاده از دکستروز 5 درصد همراه با پلاسم ی اتولوگ به منظور تولید محیط کشت ارزان و در دسترس برای جداسازی مونوسیتها بوده است.
  روش کار
  در این مطالعه ای تجربی، از 40 داوطلب، سلولهای تک هسته ای خون محیطی جدا شده و در شرایط یکسانی در محیط های RPMI 1640و سرم دکستروز5 درصد حاوی پلاسمای اتولوگ (autologous plasma) تحت شرایط دمای 37 درجه و 5% دی اکسید کربن کشت داده شد. سپس تعداد، میزان زنده بودن و مرفولوژی سلولها، با استفاده از رنگ تریپان بلو و میکروسکوپ Invert مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  106×2- 8/1 سلول از محیط کشت RPMI و 106 ×2/2-2 سلول از سرم دکستروز 5% حاوی پلاسمای خودی جدا شد که از نظر آماری بین دو روش تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین تفاوت مورفولوژیکی بین دو محیط مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج ما نشان داد که از سرم دکستروز 5% می توان در جداسازی مونوسیتها از سلولهای تک هسته ای خون محیطی استفاده کرد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که این روش یکی از تکنیک های ساده برای جداسازی مونوسیتها است
  کلیدواژگان: کشت سلولی، سرم - مونوسیت ها
 • آزیتا فرامرزی، بهجت سیفی، حمیدرضا رودسری صادقی پور، علیرضا شعبان زاده، مهسا سوهانی، میترا ابراهیم پور صفحات 437-444
  مقدمه
  توبکتومی یکی از رایج ترین روش های پیشگیری از بارداری است. بعضی از محققین معتقدند توبکتومی با عوارضی همراه است. در حال حاضر، گزارش های ضد و نقیضی درباره پیامدهای توبکتومی بر عملکرد تخمدان وجود دارد. هدف این مطالعه بررسی سطح استرس اکسیداتیو سرم و ارزیابی عملکرد تخمدان پس از توبکتومی می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه، 63 سر موش صحرایی ماده نژاد Sprague Dawley استفاده شد. مطالعه شامل دو پروتکل بررسی سطح استرس اکسیداتیو و هورمونهای تخمدانی سرم و بررسی سیکل استروس بود. در هر یک از پروتکل ها گروه های کنترل، شم و توبکتومی Pomeroy)) وجود داشت. در پروتکل اول به ترتیب 15 و 45 روز بعد از مداخله میزان (Prooxidant-Antioxidant Balance) PAB،(Malondialdhyde) MDA، 17 بتا استرادیول و پروژ‍سترون اندازه گیری شد. در پروتکل دوم سیکل استروس 15 و 45 روز بعد از مداخله به مدت 15 روز بررسی شد. داده های کمی با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. آزمون آنالیز واریانس یک راهه مورد استفاده قرار گرفت و 05/0P< معنی دار در نظر گرفته شد.
  نتایج
  بر اساس نتایج بدست آمده، گروه های توبکتومی نسبت به گروه های شم و کنترل افزایش میزان PAB و MDA (05/0P<) و همچنین کاهش غلظت 17 بتا استرادیول و پروژ‍‍‍‍سترون سرم را نشان دادند (05/0P<). توبکتومی بعد از 15 و 45 روز موجب بی نظمی سیکل استروس شد.
  نتیجه گیری
  توبکتومی به روش Pomeroy سبب افزایش استرس اکسیداتیو و همچنین کاهش 17 بتا استرادیول و پروژسترون سرم شد. تصور می شود عوارض ناشی از توبکتومی به دلیل افزایش میزان اکسیدانها و کاهش میزان استروژن و پروژسترون باشد. احتمالا می توان با تجویز آنتی اکسیدانها عوارض توبکتومی را کاهش داد.
  کلیدواژگان: توبکتومی، استرس اکسیداتیو، استرادیول، پروژسترون
 • محمد ملکوتیان، مهسا طاهرگورابی، محمد دانش پژوه، کیومرث امیرطاهری صفحات 445-451
  مقدمه
  فلزات سنگین به عنوان آلاینده محیط، یک خطر بالقوه برای موجودات زنده محسوب می شوند. این فلزات موجب وقفه در فعالیت آنزیم ها و اختلال در سنتز ترکیبات ضروری بدن شده، در مقابل تجزیه مقاوم بوده و می توانند در بدن موجودات آبزیان مانند ماهی ها تجمع یابند. هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان سرب، کادمیوم، نیکل و روی در ماهی های کنسرو شده جنوب ایران می باشد.
  روش کار
  این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی است. از تعداد شانزده نوع تن ماهی کنسرو شده در جنوب کشور با روش نمونه گیری تصادفی از هر نوع کنسرو با تاریخ انقضاء یکسال پس از تولید، سه قوطی از مراکز استانهای جنوبی کشور (بندرعباس، اهواز و بوشهر) خریداری گردید. بازه زمانی 2 ماه از 28 فروردین لغایت 30 خرداد سال 1389 برای نمونه برداری و آزمایش انتخاب گردید. از هر نوع کنسرو سه قوطی تهیه گردید و یک نمونه از هر قوطی کنسرو برداشت شد. جمعا 192 نمونه آزمایش انجام گردید. نمونه ها پس از آماده سازی و هضم میزان فلزات سنگین سرب، کادمیوم، نیکل و روی به وسیله دستگاه جذب اتمی شعله ای تعیین مقدار شد. نتایج حاصل از آنالیز نمونه ها با استفاده از آزمونهای توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تحلیلی (ANOVA) با استفاده از نرم افزار SPSS 11.5 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین غلظت سرب، کادمیوم، نیکل و روی در نمونه های تن ماهی کنسرو شده جنوب ایران به ترتیب 11/±2115/0، 019/0±3519/0، 24/0±4098/0، 36/0±77/0میکروگرم بر گرم بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه میانگین غلظت فلزات سنگین مذکور از حد مجاز اعلام شده توسط FAOو WHO کمتر بود و ارتباط معنی داری بین میزان فلزات سنگین در تن ماهی جنوب با استانداردهای US-EPA مشاهده نگردید. با توجه به اهمیت فلزات سنگین در مواد غذایی و تاثیر آن بر سلامتی انسان پایش مکرر این فلزات در نمونه های مواد غذایی ضرورت دارد.
  کلیدواژگان: سرب، کادمیوم، نیکل، روی
 • فرهاد ایرانمنش، احمدرضا صیادی صفحات 453-458
  مقدمه
  ضایعات خاموش مغزی که در ام آر آی مغزی دیده می شوند نه تنها در افرادی که برای اولین بار دچار سکته می شوند یافت می گردند بلکه در افراد مسن سالم نیز دیده می شوند. برخی از مطالعات بر نقش احتمالی ضایعات خاموش ساب کورتیکال در موارد سکته مغزی ایسکمیک تاکید می کنند. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی این ضایعات در بیمارانی که برای اولین بار دچار سکته مغزی ایسکمیک شده بودند، می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی، فراوانی ضایعات خاموش ساب کورتیکال بر اساس ام آر آی غزی در 200 بیمار که برای اولین بار دچار سکته مغزی ایسکمیک شده بودند، به همراه ویژگی های دموگرافیک و فراوانی عوامل خطرساز سکته مغزی جمع آوری گردید. یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS 16 و آزمونهای آماری فیشر و t مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.
  نتایج
  در این مطالعه 43 درصد شرکت کنندگان مرد و بقیه زن بودند. میانگین سنی مردان سال 53/8+75/68 و میانگین سنی زنان سال 45/12+15/66 بود. از افراد مورد مطالعه 5/38% دارای سکته مغزی خاموش ساب کورتیکال و 5/61% فاقد سکته مغزی خاموش ساب کورتیکال بودند. هیچ ارتباط معنی داری بین عوامل خطرساز سکته مغزی ایسکمیک با سکته مغزی خاموش ساب کورتیکال وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  سکته مغزی خاموش ساب کورتیکال از وفور زیادی در بیماران مبتلا به سکته ایسکمیک برخوردار بود. سکته مغزی خاموش ساب کورتیکال ممکن است از عوامل خطرساز سکته مغزی ایسکمیک باشد.
  کلیدواژگان: ساب کورتیکال - سکته مغزی، خاموش
 • ژاله نجفی، مژگان ریواز *، پیمانه شکرالهی، سید محمد جواد شمس نیا صفحات 459-465
  مقدمه

  سرطان تخمدان ششمین سرطان شایع دنیا و هفتمین علت مرگ ناشی از سرطان در زنان می باشد. این پژوهش با هدف بررسی تحلیل عوامل مرتبط با احتمال بقای سرطان تخمدان در زنان استان فارس انجام شد.

  روش کار

  در یک طرح تحلیل بقا اطلاعات ثبت شده در مرکز ثبت سرطان دانشگاه علوم پزشکی شیراز مربوط به 201 زن مبتلا به سرطان تخمدان از نیمه سال 80 تا ابتدای سال 88 مورد بررسی قرار گرفت. متغیرهای مورد مطالعه شامل، محل سکونت، تاهل، شغل، مذهب، سن، میزان تحصیلات، متاستاز به دیگر نقاط بدن، سن اولین قاعدگی، سن یائسگی، سن اولین حاملگی، سابقه سقط، مرده زایی، شیردهی، مصرف سیگار و شاخص توده بدنی بودند.

  نتایج

  از مجموع 201 زن مورد مطالعه 22 نفر در فاصله زمانی مطالعه از بین رفتند که متوسط میزان بقا 14/86 ماه با انحراف معیار 86/1 ماه به دست آمد. 101 نفر ساکن شهر شیراز و 100 نفر مربوط به سایر شهرستانها و روستاهای استان بودند. متغیرهای تاهل، سن اولین قاعدگی، سابقه شیردهی، سقط، متاستاز و حاملگی با شانس مرگ ارتباط داشتند. ولی در تحلیل چندگانه تنها متغیرهای سن اولین قاعدگی، متاستاز به سایر نقاط دور و نزدیک و سابقه سقط با شانس مرگ ارتباط داشتند. همچنین افزایش مختصری در احتمال تجمعی بقای یک، دو و سه ساله به طور خام و تطبیق شده دیده شد.

  نتیجه گیری

  به طور کلی نتایج پژوهش فوق نشان داد که احتمال بقای تجمعی در بیماران استان فارس در سطح بالاتری نسبت به سایر نقاط می باشد.

  کلیدواژگان: تحلیل بقا، سرطان تخمدان، فارس
 • حمید کثیری، عزت الدین جوادیان صفحات 467-475
  مقدمه
  لیشمانیوز جلدی در ایران غالبا به وسیله پشه خاکی های فلبوتوموس پاپاتاسی و فلبوتوموس سرژنتی به انسان انتقال می یابد. هدف از این مطالعه تعیین ترکیب گونه ای و فراوانی پشه خاکی ها در شهرستان سراوان بود.
  روش کار
  در این مطالعه صحرایی، صید پشه خاکی ها با نصب تله های کاغذی چسبان از اماکن خارجی صورت گرفت. تشخیص نمونه ها بر اساس ویژگی های مرفولوژیک ژنیتالیای نرها و اسپرماتکا و فارنکس ماده ها انجام می شد.
  نتایج
  نتایج بدست آمده نشان می دهد که سرژانتومیا تیبریادیس (18 درصد)، فلبوتوموس آلکساندری (5/16 درصد) و فلبوتوموس کازرونی (3/14 درصد) غالب ترین گونه های جمع آوری شده بودند. در این مطالعه گونه های فلبوتوموس النوره، فلبوتوموس برژروتی، فلبوتوموس مثقالی، سرژانتومیا هودسونای، سرژانتومیا کریستوفرسی، سرژانتومیا مروینه، سرژانتومیا دریفوزی، سرژانتومیا دنتاتا، سرژانتومیا گره کووی، سرژانتومیا آفریکانا و سرژانتومیا تئودوری برای اولین بار از شهرستان سراوان گزارش می شوند.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه فلبوتوموس پاپاتاسی، فلبوتوموس سرژنتی و فلبوتوموس آلکساندری 6/69 درصد نمونه های صید شده را تشکیل دادند. این گونه ها به ترتیب ناقلین قطعی لیشمانیا میجر، لیشمانیا تروپیکا و لیشمانیا اینفانتوم در ایران هستند
  کلیدواژگان: لیشمانیوز، فراوانی، سراوان، ایران
 • محمد بیات ترک، هادی سرافراز اردکانی، مریم مزیدی، مهدی سوادی، شیده رفعتی صفحات 477-482
  مقدمه
  شیوع کمردرد در کودکان، همانند بزرگسالان روند روبه افزایشی را طی می کند. مطالعه در این گروه سنی به این دلیل که زمینه ساز شروع کمردردهای مزمن شدید و مکرر در بزرگسالی می باشد، دارای اهمیت خاصی است. از آنجایی که هر گونه برنامه ریزی به منظور پیشگیری و درمان این افراد مستلزم آگاهی از میزان شیوع کمردرد و شناخت عوامل خطرزای مرتبط با آن می باشد، مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع کمردرد در کودکان و نوجوانان و عوامل موثر بر آن، طراحی گردید.
  روش کار
  این تحقیق مقطعی بر روی 1648 نفر از دانش آموزان پسر و دختر مدارس ابتدایی و راهنمایی استان هرمزگان پس از اخذ موافقت نامه از دانش آموزان و یا والدین آنها انجام گرفت. برای جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه ای محقق ساخته در اختیار نمونه ها قرار گرفت. نمونه گیری از نوع تصادفی چند مرحله ای بود. داده ها با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  نتایج نشان می دهد که 1243 دانش آموز از کمردرد خود شکایت داشتند. شیوع کمردرد در بین دانش آموزان در حال حاضر 50 درصد (622 نفر) و در یک ماه گذشته 48 درصد (597 نفر) بود. تحقیق حاضر نشان داد که سن، نوع کیف، حالت انجام تکالیف و مدت زمان تماشای تلویزیون از عوامل خطرزای کمردرد در کودکان است.
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان می دهد که شیوع کمردرد در کودکان بالاست و چندین عامل خطرزا در کمردرد کودکان نقش دارند.
  کلیدواژگان: شیوع - کمردرد، عوامل خطرزا
 • مهتاب معمارپور، لیلا بذرافکن، مهدی یاسمین شیرازی، سیدنیما موسوی نسب صفحات 483-490
  مقدمه
  برنامه های آموزشی به منظور هدفمندی آموزش در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه و فراگیران طراحی و اجرا می شوند. هدف از این مطالعه ارزیابی محتوای برنامه آموزشی بخش کودکان در دوره دکترای عمومی دندانپزشکی با استفاده از نظر اساتید و دانشجویان بود.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی - توصیفی که در سال تحصیلی 89-1388در دانشکده دندانپزشکی شیراز انجام شد، مشارکت کنندگان در این مطالعه 8 نفر از اساتید متخصص کودکان که به روش سرشماری و 69 نفر از دانشجویان دندانپزشکی که به صورت سیستماتیک انتخاب شدند. تعداد 77 پرسشنامه بین شرکت کنندگان به صورت حضوری توسط محققین توزیع شد. پرسشنامه ها خود ایفا و در هر یک ازدروس کودکان نظری (1،2،3) و کودکان عملی (1،2،3) بر اساس مقیاس چهار درجه ای لیکرت طراحی و تنظیم گردیدند. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و استفاده از روش های آمار توصیفی - استنباطی مانند توزیع فراوانی، میانگین، انحراف معیار و آزمون آماری من ویتنی انجام شد، (05/0P<) معنی دار تلقی شد.
  نتایج
  بر طبق نظر اساتید و دانشجویان از بین دروس کودکان نظری، درس کودکان 2 بیشترین اهمیت و درس کودکان 3 از اهمیت کمتری برخوردار بود. بین نظرات اساتید و دانشجویان تنها در درس نظری 2 اختلاف معنی دار آماری وجود داشت (017/0P=). همچنین برخی از مباحث آموزشی، با عناوین سایر گروه های آموزشی هم پوشانی داشتند. از جمله عناوین آموزشی در کودکان نظری 1و2 بیشتر با گروه های ترمیمی و ارتودنسی هم پوشانی داشت و مواردی از درس کودکان 3 با دروس گروه تشخیص و بیماری های دهان مشترک بود. در درس عملی به اهمیت آموزش درمانهای «پالپ»و «فیشورسیلنت» تاکید شده بود.
  نتیجه گیری
  نتایج موید این است که اصلاح یا بازنگری برنامه های آموزشی عناوین دندانپزشکی کودکان نظری و عملی از لحاظ نیاز آموزشی فراگیران و رفع هم پوشانی های غیر ضروری لازم است.
  کلیدواژگان: آموزش - دندانپزشکی کودکان - برنامه های خود ارزیابی، دانشجویان
 • حسین انصاری، مهدی نوروزی، محمدعلی یادگاری، معصومه جواهری، سمیرا انصاری صفحات 491-499
  مقدمه
  خشونت خانوادگی به نوعی پرخاشگری اشاره دارد که در روابط زوجین رخ می دهد. طبق نظر سازمان بهداشت جهانی، خشونت خانگی علیه زنان به عنوان یک اولویت بهداشتی بوده و دارای عواقب زیادی می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان مواجهه با خشونت فیزیکی، روانی و جنسی و علل مرتبط با آن در زنان همسردار شهر زاهدان می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه مقطعی، تعداد 354 نفر از زنان همسردار در شهر زاهدان به طور سهمیه ای در سال 1388 مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از مصاحبه و پرسشنامه خشونت که روایی و پایائی آن در مطالعات قبلی تایید شده بود، جمع آوری شد. بعد از دسته بندی نمرات و گروه بندی بر اساس سطح مواجهه، داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون مجذور کای و آنالیز واریانس و آزمون تعقیبی LSD تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  این مطالعه نشان داد که میزان مواجهه با خشونت فیزیکی، روانی و جنسی در سطح بالا به ترتیب 4/5، 9/20 و 7/9 درصد می باشد. رابطه معنی دار بین متغیرهای سطح سواد همسر، تعداد فرزندان و سن ازدواج با هر سه خشونت مورد بررسی (04/0P<) و متغیرهای قومیت، سطح سواد و شغل همسر با خشونت فیزیکی و روانی وجود داشت (05/0P<). همچنین بین متغیرهای درآمد و اختلاف سنی با همسر نیز با خشونت روانی و جنسی رابطه معنی داری مشاهده گردید (05/0P<).
  نتیجه گیری
  میزان خشونت علیه زنان شوهردار در شهر زاهدان بیشتر از حد انتظار می باشد که احتمالا ناشی از پائین بودن سطح اقتصادی، اجتماعی و سواد و آگاهی مردم است. بنابراین باید با آموزش و فرهنگ سازی برای تقویت جایگاه و ارزش های انسانی زنان برنامه های مداخله ای و آموزشی صورت گیرد
  کلیدواژگان: خشونت، زنان - زاهدان
 • زهره خردپیشه*، تیمور آقاملایی، کاووس دیندارلو، مجید صالحی نجف آبادی، عبدالحسین مدنی صفحات 501-508
  مقدمه

  برای سالیان است که کلرزنی به عنوان مهمترین فرآیند گندزدایی برای آباستخرهای شنا و نیز آب آشامیدنی در بسیاری از کشورها از جمله کشور ایران به کار برده می شود. اما، همیشه نگرانی در ارتباط با شکل گیری محصولات جانبی گندزدایی DBPs در اثر ترکیب کلر با مواد آلی موجود در آب و اثرات ان بر روی سلامتی انسانها وجود داشته است. هدف از این مطالعه تعیین غلظت تری هالومتانها در آباستخرهای شنای بندرعباس است.

  روش کار

  نمونه های آب از پنجاستخر شنا بندرعباس جمع آوری شد. تعداد 15 نمونه آب جهت تعیین کلروفرم، TOC، کدورت و هدایت الکتریکی (EC) مورد تجزیه قرار گرفتند. قرار گرفت. تجزیه تری هالومتان (کلروفرم) توسط دستگاهGC با دتکتورECD انجام شد. درجه حرارت آب و محیط، میزان کلر باقیمانده و میزان PH نمونه ها در محل اندازه گیری شد.

  نتایج

  در این مطالعه میانگین غلظت کلروفرم در آباستخر 48/93 میکروگرم در لیتر بود و میانگین غلظت کل کربن آلی (TOC) 58/9 میلی گرم در لیتر بدست آمد. رابطه معنی داری بین غلظت کلروفرم و TOC (05/0 p<، 49/0 r =)، بین تعداد افراد شناگر و غلظت کلروفرم (01/0 p<، 636/0 r =) و همچنین بین کلر باقیمانده و غلظت کلروفرم (01/0 p<، 639/0 r =) بدست آمد.

  نتیجه گیری

  غلظت بالایی از تری هالومتان در آباستخرهای شنا بندرعباس بدست آمد. اختلاف بین تاثیر تعداد افراد شناگر، درجه حرارت آباستخر، کلر باقی مانده و TOC بر روی غلظت کلروفرم تشکیل شده بیشتر در بیناستخرها دیده شد تا در داخلاستخرها.

  کلیدواژگان: استخرهای شنا، گندزدایی، تریهالومتان
|
 • E. Beiranvand, S. Abedian Konari, B. Beiranvand, H. Hasannia Pages 429-435
  Introduction
  Mammalian cells culture is an important method for producing recombinant proteins، monoclonal antibody، and hormones application. One of the common methods in the monocyte isolation is using flask adherent cell culture in RPMI-1640 medium. We aimed، in this study، cell culture medium using dextrose 5% with autologous plasma to produce inexpensive medium for isolation of monocytes.
  Methods
  In this experimental study، we isolated peripheral blood mononuclear cells from 40 healthy volunteers، the isolated cells were cultured in RPMI 1640 medium containing 10% fetal calf serum and in the media supplemented serum dexterous 5%containing autologous plasma under 37°C and 5% CO2 in a cell incubator. Then، count، viability and morphological cells were surveyed by trypan blue and invert microscope.
  Results
  We isolated 1. 8- 2× 106 cells /ml of RPMI culture media and 2- 2. 2×106 /ml macrophage of serum dexterous 5% containing autologous plasma. There was not a significant difference between two methods (P>0. 05). Also، we did not see any morphological variation in two culture media.
  Conclusion
  Our results showed that dextrose 5% can be used in monocyte isolation from peripheral blood mononuclear cells
  Keywords: Cell Culture – Serum – Monocytes
 • A. Faramarzi, B. Seifi, Hr. Sadeghipour, A. Shabanzadeh, M. Sohani, M. Ebrahimpoor Pages 437-444
  Introduction
  Tubal Sterilization (TS) is one of the most common contraceptive methods. Some researchers believe that TL has complications، whereas there are contradictory reports about TS effects on ovarian function. The aim of this study was to evaluate the indices of oxidative stress and survey ovarian function after TS.
  Methods
  The study groups consisted of 63 Sprague Dawley female rats. The study comprised of 2 protocols A and B. A Protocol: survey oxidative stress and ovarian hormones and B protocol: study of estrous cycle. Each of the protocols included control، sham and Tubal Sterilization (Pomeroy) groups. In protocol A، rats of PAB (Prooxidant-Antioxidant Balance)، MDA (Malondialdhyde) 17 beta estradiol and progestrone were measured 15 and 45 days after intervention. In protocol B، 15 and 45 days after intervention، animal’s estrous cycle was followed for 15 days. Data were analyzed by means of SPSS. Software، using ANOVA and P<0. 05 was considered statistically significant.
  Results
  Our results showed that PAB and MDA significantly increased and estradiol and progesterone significantly decreased in rats undergone TS (P<0. 05). Also TS caused irregularity in estrous cycle after 15 and 45 days.
  Conclusion
  TS Increased oxidative stress level and decreased estradiol and progesterone of serum. Complications of TS may be due to increased oxidants and decreased estrogen and progesterone. By prescribing antioxidant، effects of TS can be reduced.
  Keywords: Tubal Sterilization_oxidative Stress – Estradiol_Progesterone
 • M. Malakootian, M. Tahergorabi, M. Daneshpajooh, K. Amirtaheri Pages 445-451
  Introduction
  Heavy metals as environment pollutant are potentially dangerous for living organisms. These metals cause interruption of enzyme activity and impaired synthesis of compounds that are essential for body، and can accumulate in aquatic bodies. The aim of this study was to determine lead، cadmium، nickel and zinc in canned fish in south of Iran.
  Methods
  In this descriptive and analytical study، sixteen different brands of canned tuna were collected during a two months period from April to May 2010 in south of Iran. Three cans from each brand were purchased and one sample was taken from each brand. Totally، 192 experiments were performs on samples. Sample preparation and the digestion rate of heavy metals including lead، cadmium، nickel and zinc was determined by flame atomic absorption value. Results were analyzed using descriptive statistics by SPSS Software.
  Results
  Concentrations of lead، cadmium، nickel and zinc in collected canned tuna، were 0. 2115±0. 11، 0. 3514±0. 014، 0. 4098±0. 24 and 0. 77±00. 36µg/g، respectively.
  Conclusion
  Our results showed، that the average concentration of heavy metals was lower than those declared by FAO and WHO. Given the importance of heavy metals on human health، periodic monitoring of these metals is necessary
  Keywords: Lead – Cadmium – Nickel – Zinc
 • F. Iranmanesh, A.R. Syadi Pages 453-458
  Introduction
  The silent brain lesions detected by MRI were fairly common not only in first-ever stroke but also in normal elderly subjects. Some recent studies show the possible role of silent sub-cortical brain infarction in ischemic stroke. The aim of this study was to evaluate the frequency of silent sub-cortical brain infarction in acute first-ever ischemic stroke.
  Methods
  In this descriptive study، frequency of silent sub-cortical brain infarction was determined with brain MRI in 200 patients with acute first-ever ischemic stroke. Furthermore، demographic features and frequency of risk factors of ischemic stroke were evaluated. The data were analyzed by SPSS software version 16، using of t-test and Fisher Exact test.
  Results
  In this study، 43% of our participants were men and the rest were women. The mean age of men was 68. 75±8. 53 and the mean age of women was 66. 15±12. 45. 38. 5% of patients with acute ischemic stroke had silent sub-cortical brain infarction. There was no significant relationship between silent sub-cortical brain infarction and risk factors of ischemic stroke.
  Conclusion
  The frequency of silent sub-cortical ischemic brain lesions was high in ischemic stroke. Silent sub-cortical ischemic brain lesion may be a risk factor for ischemic stroke.
  Keywords: Sub Cortical – Brain Infarction_Silent
 • Zh. Najafi, M. Rivaz, P. Shokrollahi, Mj. Shamsnia Pages 459-465
  Introduction

  Ovarian cancer is the 6th most common cancer and the 7th cause of death from cancer in women all around the world. The aim of this study was to determine the related factors with survival of ovarian cancer among women in Fars Province، southern Iran.

  Methods

  In a survival analysis study، the recorded data at cancer registry center of Shiraz university of medical sciences related to women with ovarian cancer between years 2002-2009 were studied. Variables such as residency، marriage status، occupation، religion، age، metastasis، abortion history، stillbirth history، menarche age، menopause age، prime gravid age، literacy، smoking، BMI and breast feeding history were collected from the cases.

  Results

  Out of 201 women with ovarian cancer 22 cases died during the study with average survival rate of 86. 14 months. 101 cases were residing in Shiraz city and 100 cases in other towns and villages. Marriage status، menarche age، abortion history، breast feeding history، metastasis and pregnancy history indicated relationship with death odds، whereas، in multiple analyses، only three of them (menarche age، metastasis and abortion history) indicated relationship with death odds. The results also showed a slight increase in both adjusted and unadjusted cumulative survival probability of 1، 2 and 3 years.

  Conclusion

  In general، it may be concluded that، cumulative survival probability among patients of Fars province is comparatively higher than other areas.

  Keywords: Survival Analysis, Ovarian Neoplasms, Fars
 • H. Kassiri, E. Javadian Pages 467-475
  Introduction
  Cutaneous Leishmaniasis is transmitted to humans mainly by Phlebotomus papatasi and P. sergenti sand flies in Iran. This survey was conducted in order to determine species composition and abundance of sand fly species in Saravan County. Iran
  Methods
  This field study was conducted in 1997-1998. Sand flies were collected from outdoors by sticky paper traps. Identifications were based on the morphology of the male genitalia and female spermatechae and pharynges using standard keys.
  Results
  Based on the results، S. tiberiadis (18%)، P. alexandri (16. 5%) and P. kazeruni (14. 3%) were found to be the most abundant species. Other species were P. sergenti، S. clydei، S. hodgsoni، P. papatasi، S. sintoni، S. christophersi، S. baghdadis، S. iranica، S. mervynae، P. eleanorae، P. bergeroti، S. dreyfussi، S. dentata، P. mesghali، S. grekovi، S. theodori and S. africana، respectively. During the study period، the species of P. eleanorae، P. bergeroti، P. mesghali، S. hodgsoni، S. christophersi، S. mervynae، S. dreyfussi، S. dentata، S. grekovi، S. africana and S. theodori were captured for the first time from this county.
  Conclusion
  In this study، P. papatasi، P. sergenti and P. alexandri comprised 69. 6% of catches during the study period. These species are the proven vectors of Leishmania major، L. tropica and L. infantum in Iran، respectively.
  Keywords: Leishmaniasis, Abundance, Saravan, Iran
 • M. Bayat Torq, H. Sarafraz Ardakani, M. Mazidi, M. Savadi, Sh. Rafati Pages 477-482
  Introduction
  The occurrence of Low Back Pain (LBP) among children has almost reached the level in adult، and it is becoming a serious health concern in school-age children. Few studies documented prevalence of LBP in children in Iran. The purpose of this study was to determine the prevalence of LBP and associated risk factors in school-age children.
  Methods
  After ethical approval، a cross-sectional study was conducted on 1648 randomly recruited schoolchildren aged 7-15 years in the south of Iran. A structured questionnaire was used to collect the data. The data were analyzed using logistic regression by SPSS software.
  Results
  Based on the results، 1243 children reported LBP point and last month prevalence of LBP in this study was 50% and 48%، respectively. Logistic regression model showed that age، time of watching television، type of bag and position of homework are significant risk factor for LBP in children.
  Conclusion
  The results indicated that the prevalence of LBP in schoolchildren is higher than the normal rate. Some of risk factor significantly influenced LBP in children.
  Keywords: Prevalence_Low Back Pain – Risk Factors
 • M. Memarpour, L. Bazrafkan, M. Yasamin Shirazi, N. Mousavinasab Pages 483-490
  Introduction
  The aim of this study was to evaluate the need for revision of the undergraduate pediatric dentistry curriculum of Shiraz dental school according to the opinions of the professor and students.
  Methods
  This cross-sectional study was performed in academic year of 2008-2009. 77 questionnaires distributed between 8 pediatric professors and 69 students. Questionnaire in theoretical pediatric and practical pediatric dentistry was designed according to the likert criteria. The data was analyzed by SPSS-14 and descriptive statistics and Mann Whitney test was used for statistical analysis P<0. 05 was considered statistically significant.
  Results
  In comparison with the three theoretical courses، course 2 was the most important and course 3 had the least importance. Only in course 2، the statistical difference was significant (P=0. 017). It was shown that، some topics were common with course topics in other departments. Educational titles for courses 1 and 2 overlapped with the operative dentistry and orthodontics and course 3 is mostly overlapped with oral medicine subjects. Pulp and fissure sealant therapy were the most important topics in practical pedantic dentistry.
  Conclusion
  There is a need to revise and modify the theoretical and practical pediatric dentistry educational program
  Keywords: Education – Pediatric Dentistry – Self Evaluation Programs – Student's
 • H. Ansari, M. Noroozi, Ma. Yadegari, M. Javaheri, S. Ansari Pages 491-499
  Introduction
  Family violence is an aggressive behavior happening among some couples. According to WHO reports، familial violence against women is a health priority and has many complications. This study investigated the physical، mental and sexual violence exposure among the married women in reproductive age in Zahedan، Iran.
  Methods
  This cross sectional study carried out on 354 married women living in Zahedan city in 2009. The data was collected through interview and by using a valid and reliable questionnaire. At first، the subjects were categorized based on violence exposure level، and then the data were analyzed using descriptive statistic and chi square test. P-value<0. 05 was considered statistically significant.
  Results
  The results showed that the exposure prevalence with physical، mental and sexual violence was 5. 4%، 20. 9% and 9. 7%، respectively. The educational level of husband، number of children and age of marriage were related to all three types of violence (P<0. 04) and ethnicity، educational level and husband''s job were related to physical and mental violence (P<0. 05). Additionally، mental and sexual violence were associate with monthly income of family (P<0. 05).
  Conclusion
  It seems that violence exposure among Zahedanian women is more than expected. That is probably due to low Socio-economic statues and illiteracy
  Keywords: Violence – Women_Zahedan
 • Z. Kheradpisheh, T. Aghamolaei, K. Dindarloo, M. Salehi, Najafabadi, A.H. Madani Pages 501-508
  Introduction

  Chlorination has been used as a major disinfectant process for public drinking and swimming pool water in many countries. However، it was concern over the disinfection byproducts (DBPs) by the reaction of chlorine with organic material in water and the effect on human health. The purpose of this study was to determination trihalomethane concentrations in indoor swimming pools water of Bandar Abbas.

  Methods

  Water samples were collected from five different indoor swimming pools in Bandar Abbas. A total of 15 pool samples were collected and analyzed for determination of chloroform، TOC، EC، Turbidity. Trihalomethane (chloroform) analysis by the GC system was performed with ECD detector. Water and air temperature and the amount of residual chlorine and PH levels were measured at the site.

  Results

  In this study، mean concentration of chloroform in swimming pool water was 93. 48 micrograms per liter and the mean concentration of total organic carbon (TOC) in swimming pool was 9. 58 milligrams per liter. There was a correlation between chloroform and TOC (r = 0. 49، P<0. 05)، between number of swimmer and chloroform (r = 0. 636، P<0. 01) and between residual chlorine and chloroform (r = 0. 639، P<0. 01).

  Conclusion

  High concentration of trihalomethane was found in Bandar Abbas swimming pools. The difference between the number of swimmers، water temperature، residual chlorine، and TOC influence on Trihalomethane Concentrations between pools is more than within pools.

  Keywords: Swimming Pools – Disinfection, Trihalomethanes