فهرست مطالب

 • پیاپی 34 (پاییز و زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نجمه راموز، علیرضا عاطفت دوست، عادل آذر صفحات 1-14
  در اکثر مسائل تصمیم گیری چند معیاره داشتن اطلاعاتی در مورد اهمیت نسبی هر یک از معیارها ضروری است. در این گروه از مسائل، وزنها اهمیت نسبی و ارجحیت هر شاخص (معیار) را نسبت به سایر معیارهای تصمیم گیری می سنجند. در این تحقیق برای ترسیم مرز کارای میانگین –واریانس از روش تخمین مجموعه غیر مرجح استفاده می شود. روش تخمین مجموعه غیر مرجح، تکنیکی جهت ایجاد مجموعه نقاط غیر مرجح می باشد که در آن اطلاعات ترجیحی در مورد ارزش نسبی اهداف (وزنها) به کار نمی رود. این نکته به عنوان مزیت اصلی این روش است که در این مقاله با استفاده از این تکنیک، سعی در انتخاب پرتفوی بهینه برای سرمایه گذار شده است.
  کلیدواژگان: مرز کارای میانگین - واریانس، پرتفوی بهینه، روش تخمین مجموعه غیر مرجح
 • محمدرضا پورابراهیمی، سیدعلی سیدخسروشاهی صفحات 15-30
  تصمیم گیری درباره ی پرداخت سود و مقدار آن، موضوع حائز اهمیتی در حوزه ی مالی شرکتی است؛ زیرا در این تصمیم گیری مقدار پولی که باید به سرمایه گذاران پرداخت شود و همچنین مقدار پولی که باید برای سرمایه گذاری مجدد انباشته شود، مشخص می شود. در یک بازار بدون محدودیت معاملاتی، سرمایه گذاران عقلایی با نیاز نقدشوندگی می توانند بین سود نقدی و فروش سهم خود بدون هزینه انتخاب کنند. در این پژوهش رابطه ی بین حجم معاملات با لحاظ نمودن سهام شناور آزاد به عنوان معیار نقدشوندگی با میزان پرداخت سود نقدی با کنترل مشخصه های شرکت شامل اندازه، سودآوری و فرصت های رشد بررسی شد. نتایج مدل رگرسیون خطی نشان می دهد سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران، عامل نرخ گردش سهام را به عنوان متغیری جهت توضیح میزان سود تقسیمی در نظر نمی گیرند. همچنین رابطه ی اندازه ی شرکت وفرصت های رشد با میزان سود تقسیمی تایید نشد. اما رابطه ی مثبت و معنادار سودآوری با درصد سود تقسیمی مورد تایید قرار گرفت. به دیگر سخن، سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران از سودآوری به عنوان معیاری جهت تعیین میزان سود تقسیمی شرکت ها استفاده می کنند.
  کلیدواژگان: درصد سود تقسیمی، حجم معاملات، سهام شناور آزاد، مشخصه های شرکت
 • عبدالله خانی، حمیده افشاری صفحات 31-46
  نظریه های حاکم و پژوهش های انجام گرفته در بورس های اوراق بهادار سایر کشورها نشان می دهند فعالیت های تامین مالی خارجی و سرمایه گذاری، هرکدام بصورت جدا، اثر منفی بر بازده سهام دارند. علی رغم این، پژوهش ها و نظریه های محدودی در مورد اثر متقابل این دو متغیر بر همدیگر و در هنگام تاثیر بر بازده سهام شکل گرفته است. تحقیق حاضر تلاش نموده نظریه های حاکم در این زمینه را در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار دهد. داده های این پژوهش، از 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی1389-1383 به دست آمده و آزمون ها به روش داده های ترکیبی انجام شده است. یافته های پژوهش دلالت بر منفی بودن رابطه تامین مالی- بازده و همچنین رابطه سرمایه گذاری- بازده دارد، یعنی، با کاهش میزان تامین مالی و سرمایه گذاری، بازده سهام افزایش می یابد. همچنین، سرمایه گذاری بر رابطه تامین مالی- بازده سهام تعدیل شده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تاثیر گذار می باشد.
  کلیدواژگان: نابهنجاری تامین مالی، نابهنجاری سرمایه گذاری، بازده سهام، بورس اوراق بهادار
 • رضا راعی، سعید فلاح پور، هما عامری متین صفحات 47-64
  در این تحقیق به منظور لحاظ نمودن اثرات نوسان جریانات نقد در سودآوری پروژه، شاخص های جدیدی از جنس ریسک برای ارزیابی پروژه ها پیشنهاد می گردد. محاسبه جریانات نقد پروژه بر مبنای اطلاعات هزینه ها و درآمدها در یک پروژه ال ان جی انجام می گردد. سپس با استفاده از توزیع دو متغیر قیمت نفت و نرخ بهره وامهای خارجی و از طریق روش شبیه سازی مونت کارلو، توزیع ارزش فعلی خالص در دوره عمر مفید پروژه تعیین و بر مبنای آن توزیع سود آوری و سنجه های ارزش در معرض ریسک و ریزش مورد انتظار برآورد می گردد. نتایج ارزیابی ریسک در این تحقیق نشان می دهد نوسانات سود آوری پروژه های ال ان جی تا حد زیادی متاثر از وابستگی بهای گاز مصرفی این کارخانه ها و درآمد حاصل از ال ان جی با قیمت نفت است. ارزیابی ریسک مالی پروژه ایران ال ان جی نشان می دهد فرمول تعیین شده برای محاسبه بهای گاز بالادستی به گونه ای است که به تناسب رشد قیمت نفت و افزایش درآمد حاصل از فروش ال ان جی، بهای گاز بالادستی افزایش پیدا می کند. این امر با وجود تاثیر مثبت روی کاهش ریسک مالی این پروژه، به طور قابل توجهی بازه سود آوری سهامداران را محدود نموده است.
  کلیدواژگان: ریسک مالی، ال ان جی، شبیه سازی مونت کارلو، ارزش در معرض ریسک، ریزش مورد انتظار
 • علی سعیدی، عادل افخمی صفحات 65-80
  به نظر می رسد در بازار سهام، تغییرات سهام شناور بتواند بر میزان نقدشوندگی تاثیر بگذارد. بر این اساس سرمایه گذارانی که به ریسک نقدشوندگی سهام توجه دارند، تغیرات میزان سهام شناور آزاد سهام را نیز دنبال می کنند. بر اساس انتظارات متداول، هر چه سهام شناور آزاد بیشتر باشد، معاملات بیشتری روی سهم انجام شده و به تبع نوسانات قیمت نیز افزایش می یابد. به همین علت سهامداران از سهام دارای درصد شناور بالا، انتظار کسب سود و بازدهی بیشتری دارند. در این پژوهش سعی بر این است که نوع رابطه سهام شناور آزاد با ریسک و بازده و نقدشوندگی بررسی شده و میزان تاثیرپذیری این متغیرها از درصد سهام شناور تعیین شود. در این راستا با در نظر گرفتن فاصله زمانی 3 ماهه دوم سال 1383 تا پایان نیمه اول سال 1387 و با در نظر گرفتن فواصل زمانی فصلی به بررسی این روابط به صورت داده های ترکیبی در بین 111 شرکت پرداخته شده است. بر اساس نتایج به دست آمده از روش رگرسیون معمولی و رگرسیون تعمیم یافته، بین درصد سهام شناور آزاد و بازده و همچنین بین میزان سهام شناور آزاد و ریسک رابطه معنی داری وجود ندارد و ضرایب بدست آمده نیز این رابطه را تایید نمی کند. در عین حال بین درصد سهام شناور آزاد و رتبه نقدشوندگی رابطه معنی دار تایید گردید. بر اساس نتایج به دست آمده از روش رگرسیون معکوس تعمیم داده شده، بین درصد سهام شناور آزاد و ریسک رابطه معنی داری مشاهده گردید و سایر نتایج بدون تغییر باقی ماند.
  کلیدواژگان: سهام شناور آزاد، نقدشوندگی، ریسک و بازده، رگرسیون معمولی با داده های ترکیبی، رگرسیون تعمیم یافته با داده های ترکیبی، رگرسیون معکوس
 • اصغر عارفی صفحات 81-102
  این پژوهش به بررسی تاثیر صرف قیمتی سهام بر بازدهی تصاحب کنندگان شرکت ها می پردازد و جبران صرف قیمتی پرداخت شده برای خریداران از طریق بازدهی سهام در سال های پس از انجام معامله را بررسی می کند. بدین منظور معاملات عمده منجر به تغییر مدیریت شرکت ها طی سال های 1380 تا 1385 در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده و برای دوره سه سال بعد مورد بررسی قرار گرفته است. با استفاده از آزمون t تک نمونه ای بازدهی سهام برای جبران صرف قیمتی بررسی شده است. شرکت های هدف بر اساس میزان صرف قیمتی پرداختی در سه گروه شرکت های بالایی، میانی و پایینی تفکیک شده اند. نتایج تحقیق بیانگر اینست که در گروه بالایی، صرف قیمتی سهام سه سال پس از انجام معامله ولی در شرکت های گروه میانی و پایینی، تنها یک سال پس از انجام معامله، با بازدهی سهام جبران می شود. بازدهی تعدیل شده با شاخص صنعت نیز صرف قیمتی را برای گروه های پایینی، میانی و بالائی به ترتیب در سال های اول، دوم و سوم جبران می نماید.
  کلیدواژگان: تصاحب، خریدار عمده سهام، شرکت هدف، صرف قیمتی سهام
 • محمدحسین قائمی، جواد معصومی، رامین رستمی صفحات 103-116
  در این مقاله به طور کلی به کارآیی روش شناسی رویداد پژوهی و به طور خاص به کارآیی آماره های مختلف آزمون می پردازیم. بر اساس داده های روزانه قیمت و حجم دادوستد سهام از اول سال 1380 تا پایان سه ماهه اول سال 1389 (شامل 2240 روز) و به روش شبیه سازی، کارآیی 8 آماره پارامتری، ناپارامتری و تغییر واریانس در دوره رویداد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد آماره های مختلف توان کشف بازده های غیرعادی را دارند. زمانی که بازده غیرعادی در دوره رویداد کمتر از یک درصد است، نباید انتظار داشت آماره های آزمون توان زیادی در کشف بازده های غیرعادی داشته باشند.
  کلیدواژگان: رویداد پژوهی، بازده غیرعادی، آماره آزمون، بازده مورد انتظار، گردش سهام
 • حمیدرضا قاسمی، امیرعباس نجفی صفحات 117-132
  ممنوعیت فروش استقراضی (نامنفی بودن اوزان دارایی) یکی از فروض اولیه مدل مارکویتز بوده که تنها وضعیت خرید را برای دارایی ها ممکن می سازد. حل مدل کوآدراتیک مارکویتز، با در نظر گرفتن تنها دو محدودیت بازده و بودجه، مرز کارای نامقید سرمایه گذاری را به دنبال دارد. در سال های اخیر معرفی سایر محدودیت های کاربردی منجر به توسعه مدل اولیه مارکویتز گردیده اند. در تحقیق پیشرو مدلی نوین جهت بهینه سازی پرتفو ارائه گردیده است که علاوه بر مجاز شمردن فروش استقراضی، برخی محدودیت های کاربردی بازار نیز به مدل تحمیل گردیده است. با استفاده از اطلاعات قیمت 15 سهم، مدل غیرخطی پیشنهادی با بکارگیری ابزارهای استاندارد حل شده و مرز کارای مقید ترسیم گردیده است.
  کلیدواژگان: بهینه سازی پرتفوی، مدل میانگین - واریانس، فروش استقراضی، مرز کارا، برنامه ریزی کوآدراتیک
|
 • Dr. Najme Ramooz, Alireza Atefatdoost, Dr. Adel Azar Pages 1-14
  In most of the multi-criteria decision making problems، it is important to have necessary information about relative importance of each criteria. In this group of problems، weights measure the relative importance of preferences of each criteria in comparison with the other decision making criteria. In this research، the NISE method has been used for mapping Mean-Variance efficient frontier. NISE is a technique for creating sets of non-inferior points. In this technique، preferential information about relative value of each objective is not applicable. This ability is the main advantage of this technique، which in this research has been used for selecting optimum portfolio for investors.
  Keywords: Mean –variance efficient frontier, optimum portfolio, Non Inferior set Estimation Method
 • Mohamadreza Pourebrahimi, Seyedali Seyedkhosroshshi Pages 15-30
  Dividend payout decision making and amount of it is an important issue in the corporate finance، because in this decision making the amount of money which should be paid to the investors and should be retained for investment will be determined. In a market with no trading friction، rational investors with liquidity needs can choose between dividend and selling stocks at no cost. In this article the relationship between trading volume considering free float as liquidity criterion with the amount of dividend payout is investigated and the firm characteristics such as size، profitability and growth opportunities are controlled. The result of the linear regression model shows that the investors in Tehran Stock Exchange (TSE) do not consider stock turnover rate as a variable which explains the amount of dividend. Also، the relationship between size and growth opportunities with dividend has not been confirmed; but profitability has a positive significant relationship with dividend. In other hand، investors in TSE use the profitability as a criterion for determining the dividend.
  Keywords: Dividend Percent, Trading Volume, Free Float Stock, Firm Characteristics
 • Abdollah Khani, Hmideh Afshari Pages 31-46
  Theories and the existing studies predict different the relationship between external financing and investing activities and the stock returns. But almost of them predict that there is negative relationship separately between financing and investing activities with stock returns. This study examined the assumption that there is a significantly negative relationship between external financing activities and investment with the returns. The data of this study is derivate from the 74 companies listed on the Tehran Stock Exchange (TSE) during the period 1383-1389. Findings indicate that the relationship between the financing and investment with the returns is negative. The effect of the financing on the relationship between investment and the adjusted stock returns and the effect of the investment on the relationship between the financing and the adjusted stock returns is impressive.
  Keywords: External Finance anomalies, Investment anomalies, Stock Returns, Tehran Stock Exchange
 • Dr Reza Raei, Dr Saeed Fallahpour, Homa Amery Matin Pages 47-64
  In this study، in order to consider the effects of cash flow fluctuations on project profitability، the new risk kind indicators are proposed to assess projects risk. Firstly، Project cash flow calculates on the basis of cost and revenue data in an LNG project. Then distribution curves of two variables، oil price and interest rate of foreign loans، are utilized to determine distribution curve of net present value of cash flow in project life time through Monte Carlo simulation method. Based on this result distribution curve of profitability index and two risk indices، value at risk and expected shortfall، are estimated. The risk assessment results show that profit volatility in LNG projects greatly affected by dependence on feed gas price and factory revenue with oil price. Financial risk assessment of Iran LNG project، as the case study of this research، shows the deterministic price formula for calculating upstream gas is such that with rising oil prices and factory revenues، upstream gas prices to be raised proportionally. Despite the positive effect on reducing financial risk of the project، this relationship between revenues and costs has limited the range of shareholder profits، significantly.
  Keywords: Financial Risk, LNG, Monte Carlo Simulation, Value at Risk, Expected shortfall
 • Ali Saeedi, Adel Afkhami Pages 65-80
  Investors search for profitable investment opportunities with respect to the risk in financial markets. Since investors are willing to sell stocks whenever they want; they invest in liquid stocks with low liquidity risk. The free float is an important criterion that can show liquidity of a single stock. The higher the stock free float، the lower liquidity risk. There is a common sense that the higher the stock free float، the higher the transaction volume and so the higher the risk and also the higher the expected return. In this paper، the relasionship between risk، return and liquidity is tested with free float in Tehran Stock Exchanges (TSE) listed companies. Free float is calculated quarterly in TSE. So، data gathered from 2004 to 2008 quarterly for 111 TSE listed companies. With Eviews 6 and in form of panel data، analysis is done. Using OLS and GLS، no significant relationship is confirmed between risk and free float and no significant relationship is confirmed between return and free float. But significant relationship is confirmed between liquidity and free float. By using inverse regression in form of GLS، although it is not justifiable in practice، a significant relationship is confirmed between risk and free float.
  Keywords: Free Float, Liquidity, Risk, Return, Pooled Least Square (OLS), Generalized Least Square (GLS), Inverse Regression
 • Pages 81-102
  This research presents a study concerning the relationship between acquisition premium and acquirer returns in acquisition transactions to examine whether the acquirers have been able to earn back the paid premiums through post-acquisition returns after the acquisition. This study is based on data gathered through acquisitions during the period between 2001 and 2006 at Tehran Stock Exchange (TSE). One-sample t-test is used to examine the target firm’s yearly stock returns in the three years following the acquisition to find out if post-acquisition stock returns compensate the paid premiums in the acquisitions. Target firms are ranked by acquisition premium and partitioned into three portfolios: low، medium and high premium portfolios. The results show that in the high premium portfolio، the stock returns compensate the premiums in the the third year after the acquisition. However، for the low and medium premium portfolios، they compensate only the first year after the acquisition. Also adjusted stock returns could compensate for the premiums in the low، medium and high premium portfolios respectively in the first، second and third years.
  Keywords: Acquisition, Acquirer, Target Firm, Acquisition Premium
 • Pages 103-116
  This paper analyses efficiency of short horizon event study methodology in general and efficiency of various test statistics based on price and trading volume in the period (Iranian calendar) 1380:1389-q1 (2240 days) applying simulation method. We evaluate efficiency of 8 test statistics including parametric، non-parametric and induced variance statistics. We find various test statistics have enough power to detect abnormal return. One should not expect consistently detect abnormal returns of less than 1 percent.
  Keywords: Event Study, Trading Volume, Abnormal Return, Test Statistic, Simulation
 • Pages 117-132
  Short-selling prohibition has been one of the primary assumptions of Markowitz mean-variance model. Solving Markowitz quadratic model creates investment efficient frontier by considering only two return and budget constraints. In order to develop a more realistic portfolio selection model، in this paper، a new mathematical model is developed to allow short-selling under some practical constraints. Non-linear model offered is maped by using solved standard tools and constrained efficient frontier with using from 15 shares price information.
  Keywords: Portfolio Optimization, Mean, Variance Model, Short, selling, Efficient Frontier, Quadratic Programming