فهرست مطالب

مجله علمی پزشکی جندی شاپور - سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 83، 1392)
 • سال دوازدهم شماره 2 (پیاپی 83، 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • پیمان پیامی، عاطفه حسن زاده، سارا صفاریان صفحات 111-119
  زمینه و هدف
  بررسی های مختلف در سال های متمادی، بیانگر آن بوده اند که یون های روی نقش مهمی در بیوسنتز، ذخیره سازی و عملکرد انسولین بر عهده دارند. هدف این مطالعه تعیین اثر روی در کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 است.
  روش بررسی
  نمایه توده بدنی، سطح سرمی روی و هموگلوبین گلیکوزیله خون 29 بیمار مبتلا به دیابت نوع 1 در ابتدای مطالعه اندازه گیری شد. سپس بیماران به مدت 3 ماه تحت درمان روزانه با 50 میلی گرم روی المانته قرار گرفتند و در پایان مدت درمان مجددا سطح سرمی روی و هموگلوبین گلیکوزیله در آنان بررسی شد.
  یافته ها
  میانگین سطح سرمی روی قبل و پس از درمان با یکدیگر تفاوتی نداشت. اما میانگین سطح هموگلوبین گلیکوزیله خون پس از درمان با روی از 7/0 ± 5/8 درصد به 7/0 ± 1/8 درصد رسیده بود (p<. 001). کاهش سطح هموگلوبین گلیکوزیله عمدتا در خانم های با نمایه توده بدنی کمتر از 25 و آقایان با نمایه توده بدنی بیشتر از 25 اتفاق افتاده بود. هرچه نمایه توده بدنی بیماران بیشتر بود، میزان درصد کاهش سطح هموگلوبین گلیکوزیله کمتر بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه بیان کننده آن است که احتمالا تجویز روی می-تواند بر سطح هموگلوبین گلیکوزیله خون بیماران مبتلا به دیابت نوع 1 موثر باشد. گرچه این تاثیر به جنسیت بیماران و نمایه توده بدنی آنان وابسته است.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 1، روی، هموگلوبین گلیکوزیله
 • حمید رضا رستمی، بتول ماندنی، میمنت اکبری صفحات 121-130
  زمینه و هدف
  آسیب اعصاب محیطی اندام فوقانی به علت تغییرات ثانویه نقشه های کورتیکال سبب آسیب های حسی-حرکتی طولانی مدت و گاهی همیشگی می گردند. هدف این مطالعه تعیین امکان کاربرد و کارایی تکنیک حرکت درمانی همراه با محدودیت بر عملکرد اندام فوقانی بیماران مبتلا به آسیب اعصاب محیطی بود.
  روش بررسی
  در یک مطالعه مداخله ای تعداد 7 بیمار مبتلا به آسیب اعصاب مدین و اولنار (2زن، 5مرد، میانگین سن: 28 سال) از جامعه در دسترس بررسی شدند. پس از غربالگری و کسب رضایت نامه کتبی، بیماران در حالی که دست و ساعد سمت سالمشان توسط یک اسپیلنت به مدت 4 هفته در ساعات بیداری بی حرکت می شد، تحت یک برنامه تمرینی فشرده با اندام مبتلا به مدت روزانه 5/1 ساعت، 5 روز در هفته به تعداد 20 جلسه در طی4 هفته قرار گرفتند. آزمون های ارزیابی شامل: Semmes Weinstein Monofilament (SWM)، Nine-hole Peg Test (9-HPT) و Motor Activity Log (MAL)، قبل، بعد و 4 هفته پس از اتمام مداخلات صورت می گرفتند.
  یافته ها
  آنالیز اطلاعات حاکی از عدم تغییر در میزان درک لامسه بیماران در نوک انگشتان پس از درمان در آزمون SWM بود، حال آنکه عملکرد حرکتی بیماران در آزمون 9-HPT و کاربرد اندام مبتلا در فعالیت های روزمره زندگی در پرسش نامه MAL بهبودی معناداری را در جلسه پس از درمان نشان می-دادند (01/0 > P) و بهبودی در طول دوره پی گیری مطالعه نیز نسبت به جلسه پس از درمان ماندگار بود (05/0 < P).
  نتیجه گیری
  تکنیک حرکت درمانی همراه با محدودیت می تواند به عنوان یک تکنیک درمانی مناسب در برنامه توان بخشی بیماران مبتلا به آسیب اعصاب محیطی اندام فوقانی در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: آسیب اعصاب محیطی، توان بخشی دست، تکنیک حرکت درمانی همراه با محدودیت
 • آزیتا کاویانی، هنگامه علی نژاد، فاطمه دباغی تبریز، ایلناز طاهری بیدزرد صفحات 131-140
  زمینه و هدف
  تقاضای رو به افزایش برای درمان های ترمیمی زیباتر، منجر به توسعه روز افزون سیستم های پست و Core فاقد فلز شده است که پست های کامپوزیتی تقویت شده با رشته های فایبر (FRC) یکی از آنهاست. هدف از این مطالعه، مقایسه استحکام باند پست های FRC با سه نوع سمان رزینی مختلف در محیط آزمایشگاه است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی آزمایشگاهی، تعداد 30 عدد دندان اندو شده انتخاب شدند. نمونه ها به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. 30 پست FRC به نمونه ها توسط یکی از سمان های رزینی Rely X ARC، PANAVIA F2 و Multilink چسبانده شدند. 8 میلی متر کرونالی هر پست سیمان شده در کانال ریشه به وسیله دستگاه برش به سه قسمت مساوی تقسیم شد و قطعات توسط کاغذ سمباده نرم خیس پرداخت شدند و به ضخامت 2 میلی متر رسیدند. سپس نیرو به سمت اپیکال در دستگاه mm/min 1 تا زمان تغییر مکان پست وارد شد. برای آنالیز داده ها از آزمون های آماری Post hoc-test و ANOVA استفاده شد.
  یافته ها
  در بررسی مناطق ریشه با یکدیگر قطعات میانی و کرونالی تمام سمان ها فاقد تفاوت قابل ملاحظه آماری با یکدیگر بودند، اما در قطعه اپیکالی سمان Rely X ARC استحکام باند قابل ملاحظه بهتری نسبت به Multilink از خود نشان داد. (032/0= P)
  نتیجه گیری
  نوع سمان رزینی بر استحکام باند پست های FRC موثر است و سمان رزینی Rely X ARC استحکام باند بیشتری نسبت به سمان Multilink به خود اختصاص داد، همچنین، استحکام باند در منطقه کرونالی ریشه به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از ناحیآ اپیکالی است.
  کلیدواژگان: استحکام باند، پست کامپوزیتی تقویت شده با رشته فایبر، سمان رزینی
 • سید احسان محمدیانی نژاد، حاجیه بی بی شهبازیان، داود کاشی پزها، مهرداد کریمی، مرتضی عقبائی، داود شلیل احمدی، نوشین مشهدی زاده، محمدرضا نژادسلامی صفحات 141-147
  زمینه و هدف
  نوروپاتی ناشی از دیابت می تواند باعث اختلال حس و زخم اندام ها، سلولیت، استئومیلیت، گانگرن و در نهایت قطع عضو شود. در برخی از افراد نوروپاتی دردناک ایجاد شده که می تواند باعث اختلال عملکردروزانه بیماران مذکور شود. بدلیل شیوع بالای این بیماری و عوارض آن که درصورت عدم تشخیص به موقع و کنترل آنها می تواند مشکلات عدیده ای برای بیمار و سیستم درمانی کشور ایجاد نماید و نظربه جمعیت بالای استان خوزستان، این پژوهش با هدف بررسی ارتباط نوروپاتی دیابتی و عوامل خطرهمراه دربیماران دیابتی نوع 2 مراجعه کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان اهواز انجام شده است.
  روش بررسی
  تعداد 150 بیمار دیابت نوع 2 بطورتصادفی، ارجاعی از کلینیک دیابت بیمارستان گلستان اهواز براساس درجه بندی میشیگان و سپس انجام مطالعه هدایت عصبی موردبررسی و به دو گروه نوروپاتیک و بدون نوروپاتی تقسیم و ارتباط آنها با فاکتورهای خطر بررسی شد.
  یافته ها
  از تعداد 150 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2، تعداد 39 نفر نوروپاتی داشتند که شیوع 26% داشت. در مطالعه بین نوروپاتی و ریسک فاکتورهای مختلف ارتباط معناداری بین نوروپاتی با پروفایل چربی خون، قندخون ناشتا، سیگار و HbA1c، دیده نشد. اما بین نوروپاتی و سن (006/0 > P)، طول دوره بیماری (001/0> BMI (P <0/05)، (P رتینوپاتی (001/0> P)، تست درجه بندی میشیگان(001/0>P) و فشارخون(002/0 > P) تفاوت معنا دار از نظر آماری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  باتوجه به اینکه در این مطالعه ارتباط معنا داری ازنظرآماری بین متغیرهای: سن، تست درجه بندی میشیگان، طول دوره بیماری، رتینوپاتی، فشارخون و BMI وجود داشته است، لذا باکنترل فشارخون و همچنین کنترل وزن بیماران و درنتیجه کاهش وزن و متعاقب آن کنترل بهتر قندخون بیماران می توان بروز عوارض دیابت و نوروپاتی ناشی ازآن را به تاخیر انداخت.
  کلیدواژگان: نوروپاتی دیابتی، تست درجه بندی میشیگان، رتینوپاتی، مطالعه هدایت عصبی
 • ایرج کاظمی نژاد، محمود جهانگیرنژاد، قاسم ساکی، مریم رحیم زاده لرکی، شبنم امیرپور صفحات 149-157
  زمینه و هدف
  هدف از انجام این تحقیق، بررسی امکان کاربرد نانوذرات هیدروکسی آپاتیت در ترمیم ضایعات استخوان فک می باشد.
  روش بررسی
  در این تحقیق، نانوذرات هیدروکسی آپاتیت با فرمول شیمیایی Ca10(PO4)6(OH)2، به روش سل- ژل احتراقی در حضور اسید سیتریک به عنوان سوخت تهیه شدند. بدین منظور، از نیترات کلسیم 4 آبه، اسید سیتریک و فسفات دی هیدروژن آمونیوم با استوکیومتری مناسب و آب یون زدایی شده استفاده شد. نانوذرات تولید شده به وسیله TG/DTA، XRD،،FT-IR SEM و TEM مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی نمونه ها به وسیله XRD ساختار هگزاگونال ذرات را تایید کردند. تصاویر SEM و TEM، ریخت شناسی و اندازه میانگین ذرات را نشان دادند. هم چنین به منظور شناسایی گروه های مختلف موجود در ساختار بلوری هیدروکسی آپاتیت، روش طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR) مورد استفاده قرار گرفت. پس از ساخت پودر نانو هیدروکسی آپاتیت، ماده حاصله بر روی ترمیم استخوان پاریتال موش های صحرایی نر بالغ نژادSprauge Dawly به کار برده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که ماده ی ساخته شده ساختار هگزاگونال داشته و طبق تصاویر میکروسکوپ الکترونی اندازه ی نانومتریک دارد.
  نتیجه گیری
  پودر نانوهیدروکسی آپاتیت ساخته شده به روش سل-ژل احتراقی دارای خاصیت استئوکنداکتیو مشابه Bio Oss می باشد و التهاب بافتی مختصری ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: هیدروکسی آپاتیت، سل، ژل احتراقی، نانوذرات، استخوان پاریتال، موش صحرایی
 • اصغر توفیقی، یعقوب ساکی، کیوان رزمجو صفحات 159-167
  زمینه و هدف
  مولیتپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن دستگاه عصبی مرکزی می باشد که به وسیله تخریب میلین سلول های عصبی مرکزی باعث اختلال در هدایت جریان های عصبی می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرین های مقاومتی پیش رونده بر تعادل، ناتوانی جسمانی و خستگی بیماران زن مبتلا به بیماری ام اس بود.
  روش بررسی
  در یک طرح نیمه تجربی 24 زن مبتلا به ام اس (قد: cm6/7±160، وزن: kg11±68، سن 9/5±5/30) به شیوه هدفمند و بر اساس نمره ناتوانی جسمانی توسعه یافته کورتز (41) به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و شاهد تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت 12 هفته، 3 جلسه در هفته به مدت 45 تا 60 دقیقه تمرینات مقاومتی پیش رونده انجام دادند. در این دوران گروه شاهد هیچ گونه فعالیت بدنی منظمی نداشت. برای ارزیابی تعادل از تست تعادل بورگ، خستگی از پرسش نامه شدت خستگی و ناتوانی جسمانی از پرسش نامه توسعه یافته کورتز به صورت پیش و پس آزمون استفاده گردید. تحلیل داده ها در سطح خطای آلفای 5 درصد توسط آزمون آماری تحلیل واریانس چند متغیره مانکوا به وسیله بسته نرم افزاری SPSS نسخه 18 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج آماری نشان داد که در میانگین نمرات تست تعادل و شدت خستگی بین دو گروه تجربی و شاهد تفاوت معنا داری وجود دارد (05/0> P). با این حال در میانگین نمرات توانایی جسمانی دو گروه تفاوت معنا داری مشاهده نشد (05/0 < P).
  نتیجه گیری
  بر پایه نتایج پژوهش حاضر اجرای 12 هفته تمرین مقاومتی پیش رونده باعث افزایش تعادل و کاهش خستگی در بیماران مبتلا به ام اس می شود ولی تاثیری بر توانایی جسمانی آنان ندارد.
  کلیدواژگان: تمرین مقاومتی، تعادل، شدت خستگی، ناتوانی جسمانی، مولتیپل اسکلروزیس
 • محمدعلی بهروز، محمدجواد طهماسبی بیرگانی، حجت الله شهبازیان، سهیلا بهاری فرد، جعفر فتاحی اصل صفحات 169-176
  زمینه و هدف
  هنگام اندازه گیری دز جذب شده ناشی از پرتوهای الکترونی در یک نقطه مشخص در ماده، مقداری از آن به وسیله اتاقک یونیزاسیون جایگزین می شود. بنابراین در میزان تضعیف و پراکندگی پرتوها، تغییراتی ایجاد می شود. برای در نظر گرفتن اثرات مربوط به این جابه جایی، یک نقطه موثر اندازه گیری را به عنوان نقطه مرجع در نظر می گیریم، که این نقطه در بالای مرکز هندسی اتاقک می باشد. با توجه به اینکه نقطه موثر اندازه گیری به جزئیات طراحی اتاقک، انرژی و ابعاد میدان بستگی دارد، در مطالعات انجام شده بر روی آن، مقادیر متفاوتی برای اتاقک یونیزاسیون استوانه ای گزارش شده است. هدف از این مطالعه، تحلیل اطلاعات دوزیمتریک تابش های الکترونی و تعیین نقطه موثر اندازه گیری در اتاقک یونیزاسیون استوانه ای CC13 می باشد.
  روش بررسی
  از اتاقک یونیزاسیون CC13، برای اندازه گیری دز در میدان های الکترونی 9، 12و15 مگاالکترون ولت دستگاه شتاب دهنده خطی واریانC/D 2100 بیمارستان گلستان اهواز استفاده شده است و اپلیکاتورهای مورد استفاده با ابعاد cm26×6،...،cm225×25 می باشند. اندازه گیری ها در فانتوم آب تا عمق mm30 انجام گردید. منحنی های درصد دز عمقی برحسب عمق، برای تمام اپلیکاتورها با ابعاد مختلف رسم گردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزارtable curve استفاده شد و سپس نقطه عطف منحنی ها محاسبه گردید.
  یافته ها
  ناحیه پیچش (نقطه عطف منحنی) بیانگر تغییر محیط از هوا به فانتوم (آب) به هنگام اندازه گیری یونیزاسیون می باشد که می توان آن را به عنوان نقطه موثر اندازه گیری در نظر گرفت. همچنین، میانگین نقطه موثر اندازه گیری با افزایش انرژی و ابعاد میدان تغییر می یابد.
  نتیجه گیری
  در اتاقک یونیزاسیون 13CC، میانگین به دست آمده برای نقطه موثر اندازه گیریr 9/0 می باشد.
  کلیدواژگان: اتاقک یونیزاسیون استوانه ای، منحنی درصد دز عمقی، نقطه موثر اندازه گیری، پرتوهای الکترونی
 • وحید نجاتی، سارا ایزدی نجف آبادی، زهرا انتظاری صفحات 177-187
  زمینه و هدف
  چگونگی عملکرد نیم کره های مغزی برای ایجاد حرکات، یکی از چالش برانگیزترین مباحث علوم اعصاب می باشد که در مطالعات مختلف با نتایج متفاوتی همراه است. تفاوت عملکرد دست غالب و غیرغالب جهت بررسی عملکرد نیم کره های مغزی مورد استفاده است. هدف این مطالعه بررسی تفاوت دست غالب و غیر غالب در یادگیری توالی حرکتی صریح و ضمنی می باشد.
  روش بررسی
  60 نفر از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در دو گروه 30 نفره (یادگیری صریح و ضمنی) شرکت کردند. هر گروه خود به دو گروه 15 تایی تقسیم شد. گروهی با دست غالب و گروهی با دست غیرغالب تمرین را انجام می داد. ابزار مورد استفاده، تکلیف زمان عکس العمل متوالی است که در آن افراد گروه صریح از توالی ظهور محرک ها آگاهی داشتند و افراد گروه ضمنی بدون اطلاع تکلیف را انجام می دادند.
  یافته ها
  مقایسه خطا و زمان پاسخ در مراحل منظم در تکالیف یادگیری صریح و ضمنی در دست راست با دست چپ تفاوت معناداری را نشان نداد. سرعت یادگیری صریح از یادگیری ضمنی دست غالب بیشتر است(016/0=p).
  نتیجه گیری
  یادگیری حرکتی صریح و ضمنی دست غالب و غیرغالب یکسان می باشد، بنابراین احتمالا مناطق مغزی مربوط به یادگیری حرکتی با هر دو دست با یکدیگر همپوشانی دارد. یادگیری صریح بیشتر در دست راست نیز می تواند به علت غالب بودن نیم کره چپ در یادگیری صریح باشد.
  کلیدواژگان: یادگیری حرکتی صریح، یادگیری حرکتی ضمنی، دست غالب، دست غیرغالب
 • شیوا جوادی پور، نگین مرادی، مجید سلطانی، هدایت نوری، امین رضایی راد صفحات 189-195
  زمینه و هدف
  سندرم داون، شایع ترین علت آسیب هوشی است. افراد مبتلا به سندرم داون مشکلاتی در برقراری ارتباط شفاهی تجربه می کنند و همچنین کیفیت صوت ناهنجار به دلیل شیوع اختلالات صوت در این کودکان فرصت برقراری ارتباط مناسب را کاهش می دهد. هدف از انجام این پژوهش برآورد شاخص های اکوستیکی کودکان سندرم داون و مقایسه با کودکان طبیعی به منظور دستیابی به شاخصی سریع برای ارزیابی و درمان است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و به صورت مقطعی بود. نمونه صدای 20 کودک سندرم داون 4- 8 ساله (4/6 سال و انحراف معیار 46/1) و 20 کودک طبیعی که از لحاظ سن و جنس با گروه مورد بررسی تطابق داشتند، جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار Praat تجزیه و تحلیل شدند. برای بررسی تفاوت میان داده ها از Independent Samples Test استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین F0 در کودکان سندرم داون به طور معناداری پایین تر از گروه کنترل بوده است (009/P< 0). بررسیJitter در دو گروه حاکی از افزایش معنادار این پارامتر در کودکان سندرم داون نسبت به گروه کنترل بود (004/0 > P). مقایسه پارامتر Shimmer در دو گروه نتایجی مشابه Jitter نشان داد (000/0 > P) و بررسی HNR در گروه کودکان سندرم داون نسبت به کنترل کاهش معنادار نشان داد.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده نشان می دهد حین ارزیابی و درمان کودکان سندرم داون بررسی اکوستیکی دقت و سرعت را ارتقا می بخشد و استفاده از پارامترهای اکوستیکی امکان طرح ریزی دقیق درمانی و تمرکز مستقیم بر نقایص را می دهد.
  کلیدواژگان: سندرم داون، آنالیز اکوستیک، شاخص های اکوستیک
 • حسینعلی رنگ کوی، عباس رضایی، علی خوانین، احمد جنیدی صفحات 197-208
  زمینه و هدف
  فرم آلدئید یکی از ترکیبات آلی فرار سمی است که بایستی از هوای آلوده حذف شود. یکی از روش های موجود برای حذف فرم آلدئید، فرآیند جذب سطحی است. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر اصلاح سازی خاکستر استخوان بر ویژگی ها و ظرفیت جذبی آن در حذف گاز فرم آلدئید بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، دو نوع جاذب خاکستر استخوان سیاه معمولی (BBC) و خاکستر استخوان سیاه اصلاح شده (Modified- BBC) تولید شده بود. مساحت سطح و حجم منافذ جاذب ها به روش مساحت سطح برونر- امت- تلر(BET) تعیین شده بود. مرفولوژی و ساختار سطحی جاذب ها توسط تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مجهز به آنالیزور پراش انرژی اشعه ایکس (EDX) تعیین گردید. در جاذب های خاکستر استخوان، به منظور بررسی ویژگی های شکست و ظرفیت جذب بر حسب غلظت ورودی فرم آلدئید، آزمایش های جذب تحت شرایط یکسان در دمای oc 1±25 انجام گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که مساحت سطح و حجم منافذ در Modified- BBC (m2/g 58/118 و cm3/g 374/0) بیشتر از BBC (m2/g 24/105 و cm3/g 367/0) بود. آنالیز EDXنشان داد که میزان کلسیم Modified- BBC کاهش یافته بود. همچنین نتایج نشان داد که در Modified- BBC نسبت به BBC، میانگین زمان تعادل جذب طولانی تر (05/0 > P) و نیز میانگین میزان ظرفیت جذب بیشتر بود (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  اصلاح سازی جاذب های مناسب؛ همچون خاکستر استخوان سیاه به سبب ارتقای ساختار تخلخلی سطح و ظرفیت جذب، می تواند کارآیی حذف فرم آلدئید در هوا را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: فرم آلدئید، خاکستر استخوان، ظرفیت جذب، منحنی شکست، اصلاح سازی
 • مرتضی طهماسبی، حیات ممبینی، محمدسینا فضیلی، فاخر رحیم صفحات 209-215
  زمینه و هدف
  تعیین حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی، و دقت سونوگرافی در مقایسه با سی تی اسکن بدون ماده حاجب در تشخیص سنگ های ادراری است.
  روش بررسی
  این مطالعه از مهر تا اسفند ماه 1390 بر روی بیماران با سنگ ادراری دیده شده در سی تی اسکن بدون تزریق انجام شد و در همان روز سونوگرافی بدون آمادگی روده ای، توسط رادیولوژیست غیر مطلع از نتیجه سی تی اسکن انجام شد. سپس اطلاعات سی تی اسکن و سونوگرافی شامل اندازه و محل سنگ ها جمع آوری و آنالیز آماری انجام گردید.
  یافته ها
  حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی و دقت سونوگرافی نسبت به سی تی اسکن در تشخیص سنگ های کالیس های کلیه، لگنچه، حالب و مثانه به ترتیب تعیین گردید. در مجموع حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی و دقت کلی سونوگرافی نسبت به سی تی اسکن به ترتیب: 7/78، 7/91، 9/91، 4/87 و 2/88 درصد بود.
  نتیجه گیری
  سونوگرافی روش مطمئنی در تشخیص و تایید سنگ های لگنچه و مثانه است، اما در خصوص تشخیص سنگ های حالب و کالیس روش مطمئنی محسوب نمی گردد. نهایتا سونوگرافی با توجه به اینکه با دقت بالا می تواند عمده سنگ های ادراری را مشخص نماید و فاقد اشعه مضر رادیولوژی است، لذا به عنوان اولین اقدام تشخیصی پیشنهاد می گردد. بدیهی است با توجه به اینکه در بررسی سنگ های کوچکتر از 3 میلی متر و سنگ های حالب و کالیس از دقت لازم برخوردار نیست، لذا در صورت ظن بالینی و عدم مشاهده سنگ در سونوگرافی روش سی تی اسکن مولتی اسلایس پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: سونوگرافی، سی تی اسکن بدون تزریق، سنگ مجاری ادراری، حساسیت، ویژگی، ارزش اخباری مثبت، ارزش اخباری منفی
 • عبدالعظیم بهفر، زهرا نظری، رضا حیدری صفحات 217-227
  زمینه و هدف
  اکراتوکسین A سمی ترین نوع از اکراتوکسین هابا اثر سمیت کلیوی و سرطان زایی می باشد. این مطالعه به منظور شناسایی و تعیین مقدار اکراتوکسین A در آرد گندم کارخانه های آرد شهر اهواز به روش HPLC، انجام شد.
  روش بررسی
  به منظور شناسایی و تعیین اکراتوکسن A در آردهای تولیدی 4 کارخانه ی آرد شهر اهواز، هشت بار و هر بار یک نمونه ی مرکب مشتمل بر 20 نمونه از آرد هر یک از کارخانه ها حمع آوری می شد. مقدار مناسبی از هر نمونه ها با محلول متانول و بافر مخلوط و از کاغذ صافی عبور و مقداری از محلول زیر صافی پس از رقیق سازی، از ستونهای مونوافینیتی مخصوص اکراتوکسین عبور داده شد. آنگاه ستون را با آب مقطر شسته و سرانجام اکراتوکسین باند شده به ماده جاذب ستون با متانول جداسازی شد. محلول متانولی توسط ازت تبخیر و باقیمانده در فاز متحرک حل و با تزریق هریک از آنها به دستگاه HPLC مجهز به ستون 18C (ابعادmm 6/4×150، اندازه ذره-ای μm5)، دتکتور فلورسانس (طول موج بر انگیختگی nm333، نشر nm460)، استفاده آب: استونیتریل و استیک اسید گلاسیال (5/49: 5/49: 1) به عنوان فاز متحرک با سرعت جریان ml/min5/1، آنالیز شدند.
  یافته ها
  75/93درصد نمونه ها (30 نمونه از 32 نمونه آرد مورد بررسی) به اکراتوکسین A در محدوده غلظتng/g809/0-004/0 و میانگین ng/g09/0 آلودگی داشتند.
  نتیجه گیری
  سطح اکراتوکسن A در همه نمونه ها کمتر از حد مجاز تعیین شده توسط موسسه استاندارد ملی و تحقیقات صنعتی ایران (ppb5) و WHO بود.
  کلیدواژگان: اکراتوکسین A، HPLC، آرد
|
 • Peyman Payami, Atefeh Hasanzadeh, Sara Saffarian Pages 111-119
  Background And Objective
  For many years، a large number of studies showed that zinc has major role in biosynthesis، storage and function of insulin. The aim of this study is assessment of effects of zinc supplementation on glycemic control in patients with type 1 diabetes Subjects and
  Methods
  Body mass index (BMI)، serum levels of zinc and HbA1c of 29 patients with type 1 diabetes at baseline were measured. Then patients received 50 mg/day elemental zinc for 3 months. At the end of the treatment period serum levels of zinc and HbA1c were investigated again.
  Results
  After treatment، mean serum zinc level did not differ significantly with before levels. But the mean HbA1c levels from 8. 5±. 7 reached to 8. 1 ±. 7 after treatment with zinc supplementation (P<. 001). HbA1c levels decrease mainly occured in women with a BMI < 25 and men with BMI > 25. As The higher the BMI، the percentage of reduction in HbA1c level was lower.
  Conclusion
  The results of this study suggest that administration of zinc can reduce the levels of HbA1c in patients with type 1 diabetes. However، this effects is dependent upon both gender and BMI of the patient. ►Please cite this paper as: Effects of Zinc Supplementation on Glycemic Control in Patients with Type 1 Diabetes.
  Keywords: Diabetes type 1, Zinc, HbA1C
 • Hamid Reza Rostami, Batool Mandani, Meimanat Akbari Pages 121-130
  Background And Objective
  Upper limb peripheral nerve injuries due to secondary changes in cortical maps cause to long lasting or sometimes permanent sensory-motor impairments. Aim of this study was to determine feasibility and efficacy of constraint-induced movement therapy (CIMT) on upper limb function in patients with peripheral nerve injuries. Subjects and
  Methods
  In a clinical trial، a convenience sample of 7 patients with median and ulnar nerve injuries (5 men، 2 women; mean age: 28 years) were measured. Following screening and signing informed consent، patients received an intensive practice program for 1. 5 hours daily، 5 days per week، during 4-week period while their healthy hand was immobilized using a volar wrist and forearm splint during waking hours. Outcome measures including Semmes Weinstein Monofilaments (SWM)، Nine-hole Peg Test (9-HPT)، and Motor Activity Log (MAL) questionnaire were administered pre، and post، and 4 weeks after the treatment period.
  Results
  Data analysis did not show any changes in touch perception at tip of the fingers in SWM at post-test session; however، affected hand motor performance in 9-HPT and affected hand’s amount of use in activities of daily living according to MAL were significantly improved at the post-test session (P< 0. 01) and this improvement was maintained at the follow up (P> 0. 05).
  Conclusion
  CIMT can be considered as an appropriate technique in rehabilitation program for patients with peripheral nerve injuries.
  Keywords: Constraint, induced therapy, Hand therapy, Upper limb performance, Peripheral nerve injury
 • Azita Kaviani, Hengameh Alinejad, Fatemeh Dabbaghi Tabriz, Ilnaz Taheri Bidzard Pages 131-140
  Background And Objective
  The increasing demand for esthetic posts and cores has led to the development of Metal–free post and core systems. Fiber–reinforced composite posts are one of them. The aim of this study was to evaluate bond strength of three adhesive–resin–cements to fiber posts using push– out test. Subjects and
  Methods
  In this experimental in vitro study. Thirty endodontically treated teeth were randomly divided into three groups (n=10 each). Posts were luted with three resin cements (Rely x ARC، Multi link، Panavia F2). Cemented posts were sectioned in equal thirds using cutting machine. Each slice was polished by a soft and wet abrasive paper in order to get a 2mm thickness. Loading was performed by a testing machineat at a speed of 1mm/min until the post was dislodged. Data were analyzed using post hoc-test and ANOVA tests with P<0. 05 as the level of significance.
  Results
  The type of cement bond strength did not vary significantly between coronal and middle sections. However، there were significant differences between apical sections of Rely x ARC and Multi link groups (P=0. 032).
  Conclusion
  Bond strength to the fiber post was affected by the type of cement and root regions.
  Keywords: Fiber reinforced composite post, Bond strength, Resin cement
 • Seyed Ehsan Mohammadianinejad, Hajieh Bibi Shahbazian, Davood Kashipazha, Mehrdad Karimi, Morteza Oghbaei, Davood Shalilahmadi, Nooshin Mashhadizadeh, Mohammad Reza Nezhad Salami Pages 141-147
  Background And Objective
  Diabetes mellitus is one of the most common endocrine diseases. It affects 5-8% of Iranian population and nearly 177 million people worldwide. The disease predisposes to multiple microvascular complications such as neuropathy; retinopathy and nephropathy. Of these; neuropathy is the most common complication. 7% at the time of diagnosis and 50% in the patients with 25 years history of disease suffer from neuropathy. Neuropathy can lead to sensory disturbances; foot ulceration; cellulitis; steomyelitis; gangren and amputation. Some people with diabetes experience painful neuropathy leading to impairment of daily function. Autonomic dysfunction is another debilitating complication of the diabetic neuropathy. In this study the relationship between diabetic neuropathy and a number of risk factors was evaluated. Subjects and
  Methods
  150 patients with type 2 diabetes randomly referred to diabetic clinic of Golestan hospital; Ahvaz، based on Michigan Neuropathic Diabetic Scoring and the nerve conduction study were divided into two groups with and without neuropathy and their relationship with risk factors was evaluated.
  Result
  From 150 patients with diabetes;39 patients experienced neuropathy and prevalence of neuropathy was 26%. in the study of neuropathy and various risk factors; significant correlation between neuropathy and Age (pConclusion
  the study reports concluded statistically significant relationship between age;MNDS;duration of disease;retinopathy; hypertention and BMI;thus controlling of blood pressure and weight control;resulting in wheight loss and subsequent better control of glucose;can be causative in delation of diabetic neuropathy.
  Keywords: Diabetic neuropathy;Michigan Neuropathic Diabetic Scoring; etinopathy; nerve conduction study
 • Iraj Kazemi Nezhad, Mahmoud Jahangirnezhad, Ghassem Saki, Maryam Rahimzadeh Larki, Shabnam Amirpour Pages 149-157
  Background And Objective
  The aim of this research is to investigate the possible use of hydroxyapatite nanoparticles in parietal bone regeneration. Subjects and
  Methods
  Ca10 (PO4) 6 (OH) 2 nanoparticles were synthesized by sol-gel combustion method using citric acid as combustion agent. The calcium nitrate tetrahydrate، citric acid and ammonium dihydrogen phosphate and deionized water with the proper stoichiometry were used. The nanoparticles were studied by the TG/DTA، XRD، FT-IR، SEM and TEM techniques. XRD. Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR) was used to identify different bond groups in the structure of the samples. The hydroxyapatite nanopowders were used on of adult male Sprague Dawley rats for parietal bone regeneration.
  Results
  The product had a hexagonal structure. SEM images showed morphology and mean nanoparticles size.
  Conclusion
  The results showed that the bone repairing with HA nanoparticles occur similar to typical repairing by commercially available (Bio Oss) and even it takes place with minimal tissue inflammation.
  Keywords: Hydroxyapatite, Sol, gel combustion, Anoparticles, Parietal bone, Rat
 • Asghar Tofighi, Yaghob Saki, Keyvan Razmjoo Pages 159-167
  Background And Objective
  Multiple Sclerosis (MS) is a demyelinating disease of the central nervous system (CNS) which leads to myelin distraction and disfunction in nerve conduction. The purpose of this study was to evaluate the effect of 12-week progressive resistance training on balance، disability and fatigue in women with MS. Subjects and
  Methods
  Based on a quasi experimental method، 24 women with MS (30. 5 ± 5. 9 years old، 68± 11 kg، height 160± 7. 6 cm) with 1 to 4 Expanded Disability Status Scale (EDSS) degree participated and randomly divided into two control and experimental groups. Experimental group carried out a 12-week resistance exercise program for 45 to 60 min 3 times/week. Control group did not participate in any routine exercise regimen. Berg Balance Scale test (BBS) was used to assessment of balance. In addition، fatigue severity scale (FFS) and EDSS questioners were used to evaluate fatigue and disability respectively. Data were analyzed by Multiple Analyses Of Variance (MANOVA) method with SPSS software at P<0. 05.
  Results
  A significant difference in average scores of balance and fatigue between control and experimental groups (P<0. 05)، However، no significant difference was found in average scores of EDSS (P>0. 05).
  Conclusion
  12-week resistance training increases balance and decreases fatigue in MS patient; however، has no positive effect on disability.
  Keywords: Resistance training, Balance, Disability, Fatigue, Multiple Sclerosis, Women
 • Mouhamad Ali Behrooz, Mohammad Javad Tahmasebi Birgani, Hojatollah Shahbazian, Soheila Bahari Fard, Jafar Fatahi Asl Pages 169-176
  Background And Objective
  In order to measure the absorbed dose due to electron beam irradiation at the reference point of a medium، part of this medium is replaced by a cylindrical ionization chambers. Thus changes will appear in attenuation and scattering of the radiation. In order to assess the displacement effect، an effective point of measurement uses as the reference point. This effective point is taken upstream of the geometrical center of the chamber. This effective point of measurement depends on every detail of the chamber design، energy and field size. So، in the different researches on this point، various values has been reported for cylindrical ionization chamber. The purpose of this study was to analyse the dosimetric information of electron beams and determine the analytical effective point of measurement in CC13 ionization chamber. Subjects and
  Methods
  In this study a CC13 ionization chamber was used for dose determination of 9،12 and 15MeV electron beams of Varian accelerator of Ahwaz Golestan hospital in different field sizes of 6×6cm2up to 25×25cm2 applicators. Measurement was made in blue phantom، up to 30mm depth. The PDD curve was plotted separately for all treatment electron fields. The table curve 2D software was used for analyzing experimental data. Then critical point for each curve was calculated.
  Results
  The torsion area is caused by changing environment from air to phantom (water) during measuring of ionization. Also، with increased energy and field size، mean effective point of measurement is altered.
  Conclusion
  For CC13 ionization chamber، the mean value is obtained as 0. 9r.
  Keywords: cylindrical ionization chamber, Precent depth dose curve, Effective point of measurement, Electron beams
 • Vahid Nejati, Sara Izadi Najafabadi, Zahra Entezari Pages 177-187
  Background And Objective
  How brain hemispheres control movement is one the most challenging in neuroscience and is faced with opposite views. Comparing dominant and non dominant hand is of the methods used to investigate hemispheres function. The goal of this study was to compare implicit and explicit motor learning with dominant and non dominant hand. Subjects and
  Methods
  Sixty students of Shahid Beheshti university were divided into two groups (n=15 each): implicit and explicit، participated in this study. One group performed the task with dominant hand and the other with non dominant hand. The task used in this study was Serial Reaction Time Task in which participants in explicit group were aware of the sequences of stimulants and those of implicit group were unaware.
  Results
  Comparing response error and time in regular blocks in explicit and implicit learning tasks with dominant and non dominant hand showed no significant differences except in implicit and explicit learning speed of dominant hand. Speed of explicit learning was higher than in implicit learning (P=0. 016).
  Conclusion
  Implicit and explicit motor learning of dominant and non dominant hand are similar. Therefore it may be possible that brain parts involving in implicit learning overlap with those of explicit learning. More explicit learning in right hand may be the result of left hemisphere dominance in explicit learning.
  Keywords: Explicit motor learning, Implicit motor learning, Dominant hand, Non dominant hand
 • Shiva Javadipour, Negin Moradi, Majid Soltani, Hedayat Nouri, Amin Rezaei Rad Pages 189-195
  Background And Objective
  Down syndrome is the most common cause of mental impairment.. Most people with Down syndrome experience difficulties in verbal communication and abnormal voice quality in these children reduces their opportunities for good communication. The aim of this study was to estimate the acoustic parameters in children with Down syndrome and normal children in order to achieve a quick indicator for assessment and treatment. Subjects and
  Methods
  This is a cross-sectional and descriptive- analytical study. In this study the voice samples of 20 children with Down syndrome and normal children between 4-8 years (average =4. 6، SD= 1. 46 years). Normal children matched for age and sex. Voice samples were analyzed by using Praat software. To investigate the difference between data، independent samples tests were used.
  Results
  The mean of fundamental frequency (F0) in children with Down syndrome were significantly lower than the control group (P = 0. 009). Comparison of Jitter in the two groups showed a significant increase in this parameter in children with Down syndrome than in the control group (P= 0. 004). Comparing the results of shimmer parameter was the same as jitter (P ‹ 0/000) and the Harmonic-to-Noise Ratio (HNR) parameter in children with Down syndrome than in the control group showed a significant decrease.
  Conclusion
  The results show that during the assessment and treatment acoustic evaluation can improve the accuracy and speed. And also use of acoustic parameters can lead to accurately plan treatment and direct focus on the defects.
  Keywords: Down syndrome, Acoustic analysis, Acoustic parameters
 • Hossein Ali Rangkooy, Abass Rezaei, Ali Khavanin, Ahmad Joneidi Pages 197-208
  Background And Objective
  Formaldehyde (CH2O) is one of the toxic volatile organic compounds which must be removed from polluted air. One of the techniques available to remove is by use of adsorbents. The aim of this study was to evaluate the characteristics and adsorption capacity of modified black bone char (BBC) on CH2O vapor. Subjects and
  Methods
  In this experimental research two types of BBC adsorbents (nomal and modified) were produced. Specific surface area and pore volume of the adsorbent materials were determined using the Brunauer-Emmett-Teller (BET) surface area. The adsorbents structures were analyzed using scanning electron microscopy. The composition of BBC and modified BBC were analyzed by energy dispersive X-ray (EDX) measurement. To investigate breakthrough characteristics and adsorption capacity according to inlet concentration of CH2O on bone chars، adsorption experiments were carried out at 25±1oC under the same conditions.
  Results
  The specific surface area and pore volume for modified BBC (118. 58m2/g and 0. 374 cm 3/g) were higher than for BBC (105. 24m2/g and 0. 367 cm3/g). The EDX analysis showed that amount of calcium of the modified BBC was less than that of BBC. The results also showed that mean value of equilibrium time of modified BBC was longer than that of BBC (P<0. 05). Moreover، the mean value of adsorption capacity of modified BBC was higher than that of BBC (P<0. 05).
  Conclusion
  The modification of black bone char promotes porosity and adsorption capacity and can increase the removal efficiency of CH2O in air.
  Keywords: Adsorption, Breakthrough curve, Formaldehyde, Bone char, Adsorption capacity, Modification
 • Morteza Tahmasebi, Hayat Mombeini, Mohammad Sina Fazili, Fakher Rahim Pages 209-215
  Background And Objective
  This study was designed to determine sensitivity، specificity، PPV (positive predictive value)، NPV (negative predictive value) and accuracy of sonography in comparison to non-contrast CT scan for diagnosis of urinary tract calculi. Subjects and
  Methods
  Total 131 patients with urinary calculi detected by noncontrast CT scan underwent sonography on the same day without bowel preparation and in blinded fashion from Sep 2011 to March 2012. CT scan and sonography findings including location and size of stones were gathered.
  Results
  The sensitivity، specificity، PPV، NPV and accuracy of sonography in detection of caliceal calculi were 91. 7%، 72. 9%، 80. 5%، 87. 8% and 83. 2 %، respectively. The sensitivity، specificity، PPV، NPV and accuracy of sonography in detection of renal pelvis calculi were 85. 7، 100، 100، 97. 3 and 97. 7 %، respectively. The sensitivity، specificity، PPV، NPV and accuracy of sonography in detection of ureter calculi were 53%، 93. 8%، 89. 7%، 66. 3% and 73. 3 %، respectively. The sensitivity، specificity، PPV، NPV and accuracy of sonography in detection of bladder calculi were 84. 6%، 100%، 100%، 98. 3% and 98. 5 %، respectively. The sensitivity، specificity، PPV، NPV and accuracy of sonography in comparison to CT scan، for detection of all urinary tract calculi were 78. 7%، 91. 7%، 91. 9%، 87. 4% and 88. 2 % respectively.
  Conclusion
  Sonography is a reliable method in detection and confirmation of renal pelvis and bladder stones but is not reliable for detection of ureter and caliceal stones. Overall results show that sonography is the safe and first method for detection of renal calculi. However multislice CT scan remains second choice if sonography results are not sufficiently clear in patients with clinical doubt of ureter and caliceal of <3mm stones
  Keywords: Sonography, non, contrast CT scan, urinary tract calculi, sensitivity, specificity, PPV (positive predictive value), NPV (negative predictive value), accuracy
 • Abdol Azim Behfar, Zahra Nazari, Reza Heidari Pages 217-227
  Background And Objective
  Ochratoxin A (OTA) is the most poisonous of ochratoxins، with nephrotoxicity and carcinogenicity toxic effects. This study was carried out to identify and determine the concentration of OTA in wheat flour produced by four factories in Ahvaz city using HPLC method. Subjects and
  Methods
  In order to separation and quantification of OTA in produced wheat flour of 4 factories in Ahvaz، 8 times، each time، one composite samples from wheat flour of each factory which comprising 20 grab samples was taken. An adequate of each sample mixed with methanol- phosphate buffer، filtered; an aliquot of the filtered was diluted and purified by running through a immunoaffinity column. The column was washed with water; then OTA was eluted by methanol. The eluted was concentrated to dryness under a gentle nitrogen stream. Finally، the residue was dissolved in mobile phase and analyzed by HPLC using column (150 mm ×4. 6 mm ID، 5 µm C18 stationary phase) with a fluorescence detector (excitation and emission wavelength was 333 nm 460 nm respectively)، mobile phase of acetonitrile-water-glacial acetic acid (49. 5:49. 5:1) and at flow rate of 1. 5 mL/min The limits of detection and quantification were 0. 0075 and 0. 025 ng/g، respectively.
  Results
  Thirty (93. 75%) out of 32 samples were contaminated with OTA، at concentration ranging from 0. 004 to 0. 809 ng/g، with an average of 0. 09 ng/g.
  Conclusion
  The results showed that all of the samples had lower levels of OTA than maximum tolerable limit of 5 ng/g assigned by Institute of Standard and Industrial Research of Iran (ISIRI) for wheat and WHO guidelines.
  Keywords: OchratoxinA, HPLC, Flour