فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال بیست و یکم شماره 2 (خرداد و تیر 1392)
 • سال بیست و یکم شماره 2 (خرداد و تیر 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/04/02
 • تعداد عناوین: 15
|
 • پروین شهری، مریم سلیمانی، مجتبی سپندی صفحات 118-126
  مقدمه
  دیسمنوره یک اختلال ژنیکولوژیک شایع است که حدود 50% زنان سنین باروری را تحت تاثیر قرار می دهد. به نظر می رسد زایمان، درد قاعدگی را کاهش می دهد. اما تاثیر نوع زایمان بر کاهش دیسمنوره ناشناخته باقیمانده است. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط نوع زایمان با شیوع و شدت دیسمنوره است.
  روش بررسی
  در این پژوهش مقطعی تحلیلی از 9 مرکز بهداشتی شهری غرب اهواز 384 نمونه از میان زنان واجد شرایط به صورت تصادفی انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه دو قسمتی، شامل مشخصات جمعیت شناختی و تاریخچه باروری بود. شدت دیسمنوره با استفاده از معیار چندبعدی گفتار ((VMSS: Verbal Multidimentional Scoring System به 4 دسته بدون درد، خفیف، متوسط و شدید تقسیم شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های کای دو و مک نمار انجام گردید.
  نتایج
  فراوانی سزارین در نمونه ها 4/41% و شیوع دیسمنوره در زمان مطالعه 4/51% بود. در حالی که دیسمنوره در اوایل سن باروری و قبل از زایمان 4/79% گزارش شد. شایع ترین درجات دیسمنوره قبل و بعد از زایمان به ترتیب خفیف و بدون درد بود. بین فراوانی دیسمنوره و زایمان ارتباط معنی داری یافت شد(001/0(p=، اما شیوع و شدت دیسمنوره با نوع زایمان فاقد ارتباط آماری بود. شیوع دیسمنوره با تحصیلات، قومیت و شغل ارتباط مستقیم داشت (05/0(p<.
  نتیجه گیری
  به طور کلی زایمان، دیسمنوره را کاهش می دهد، اگر چه اختلاف زیادی میان زایمان طبیعی و سزارین در کاهش دیسمنوره مشاهده نشده است و نیاز به مطالعات بیشتر در این زمینه وجود دارد.
  کلیدواژگان: دیسمنوره، زایمان طبیعی، سزارین
 • مهرداد روغنی، سعید ارباب سلیمانی صفحات 127-135
  مقدمه
  دیابت قندی در دراز مدت موجب تشدید استرس اکسیداتیو شده و فعالیت سیستم دفاع آنتی اکسیدان را کاهش می دهد. با توجه به اهمیت این عوامل در بروز برخی بیماری های عصبی و با در نظر گرفتن خاصیت ضددیابتی و آنتی اکسیدانتی خارخاسک، هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اثر تجویز خوراکی این گیاه بر سطح بافتی برخی مارکرهای پراکسیداسیون لیپیدی و استرس اکسیداتیو در بافت مغز موش های صحرایی دیابتی است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، موش های صحرایی به 4 گروه کنترل، گروه کنترل تحت تیمار با خارخاسک، گروه دیابتی و گروه دیابتی تحت تیمار با خارخاسک تقسیم شدند. برای دیابتی کردن موش ها از استرپتوزوتوسین به میزان 60 میلی گرم بر کیلوگرم (داخل صفاقی) استفاده شد. دو گروه تحت تیمار با گیاه نیز پودر این گیاه مخلوط شده با غذای استاندارد موش را با نسبت وزنی 3% به مدت 5 هفته دریافت نمودند. سطح مالون دی آلدئید و نیتریت و میزان فعالیت سوپراکسید دیس موتاز بافت مغز در پایان کار اندازه گیری شد.
  نتایج
  موش های دیابتی افزایشی معنی داری در سطح بافتی مالون دی آلدئید (01/0p<) و نیتریت و نیترات (01/0p<) و کاهشی غیرمعنی داری در فعالیت آنزیم سوپراکسید دیس موتاز نشان دادند و درمان با خارخاسک میزان مالون دی آلدئید (01/0p<) و نیتریت (05/0p<) را به صورت معنی داری کاهش داد و فعالیت آنزیم سوپراکسید دیس موتاز در موش های دیابتی تیمار شده به طور غیرمعنی داری در مقایسه با گروه دیابتی افزایش نشان داد.
  نتیجه گیری
  تجویز خوراکی خارخاسک می تواند برخی شاخص های پراکسیداسیون لیپیدی و استرس اکسیداتیو در بافت مغز را در موش های صحرایی دیابتی کاهش دهد و در جلوگیری از برخی بیماری های عصبی ناشی از تشدید استرس اکسیداتیو می تواند موثر باشد
  کلیدواژگان: خارخاسک، دیابت قندی، مغز، استرس اکسیداتیو، مالون دی آلدئید، نیتریت، سوپراکسید دیس موتاز
 • عهدیه حاجی غلامی یزدی، مریم علاقبند صفحات 136-147
  مقدمه
  هر خانواده شیوه های خاصی را در تربیت فردی اجتماعی فرزندان خویش بکار می گیرد. این شیوه ها که شیوه های فرزندپروری نامیده می شود متاثر از عوامل مختلف از جمله عوامل زیستی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی می باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های فرزندپروری بر نگرانی، اضطراب و باورهای خودکارآمد والدین دارای یک و چند فرزند صورت گرفته است.
  روش بررسی
  در این پژوهش شبه آزمایشی، دانش آموزان دو دبستان دخترانه غیردولتی واقع در شهر کرج به صورت تصادفی به عنوان گروه کنترل و آزمایش انتخاب شدند. والدین دانش آموزان گروه آزمایش(54 زوج) با گمارش داوطلبانه در 8 جلسه آموزش شرکت نمودند. داده های به دست آمده از پرسشنامه های باورهای خودکارآمد، اضطراب بک و نگرانی پنسیلوانیا با استفاده از آزمون های t-test، دوگروه مستقل و تجزیه و تحلیل واریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  بین پیش آزمون والدین دارای یک فرزند و والدین دارای چند فرزند تفاوت معنی داری وجود نداشت. بین پیش آزمون گروه های آزمایش و کنترل و پس آزمون آنها تفاوت معنی داری مشاهده شد. نتایج آزمون تحلیل واریانس چند عاملی آمیخته نشان داد که اثر آموزش فرزندپروری بر نگرانی، اضطراب و خودکارآمدی معنی دار می باشد. اما تعداد فرزندان بر نگرانی، اضطراب و خودکارآمدی اثر معنی داری ایجاد نمی کند.
  نتیجه گیری
  این یافته ها لزوم و اهمیت آموزش والدین به منظور آسان نمودن تربیت فرزندان، کاهش استرس و نگرانی ناشی از مسئولیت والدگری را مورد تایید و تاکید قرار می دهند.
  کلیدواژگان: آموزش مهارت فرزندپروری، نگرانی، اضطراب، باورهای خودکارآمد
 • علیرضا دانش کاظمی، عبدالرحیم داوری، ابراهیم عطایی عطاآبادی، راحله میرسیفی نژاد نائینی صفحات 148-160
  مقدمه
  خواص اپتیکال کامپوزیت های مختلف می تواند بر روی میزان تطابق رنگ کامپوزیت با دندان موثر باشد. لذا هدف از این مطالعه ارزیابی و مقایسه خواص اپتیکال در 8 نوع کامپوزیت در ضخامت های 1 و 2 میلی متر بود.
  روش بررسی
  از 8 نوع مختلف کامپوزیت، جمعا 32 دیسک کامپوزیتی با قطر 10 میلی متر و با ضخامت های 1 و 2 میلی متر تهیه شد. شاخص های رنگی نمونه ها به وسیله دستگاه (Easy shade II/ Vita) بر روی کاغذهای زمینه به رنگ سفید و سیاه بررسی شد. بر اساس درجه بندی CIElab، شاخص ترانس لوسنسی (TP) و کروما و ولیو اندازه گیری شد و با آزمون های آماری ANOVA دو طرفه و Post hock Tukey بررسی شد.
  نتایج
  با افزایش ضخامت کامپوزیت ها از 1 به 2 میلی متر شاخص ترانسلوسنسی و ولیو بر روی پس زمینه سفید کاهش یافت ولی ولیو در پس زمینه سیاه و کروما در هر دو نوع پس زمینه در انواع مختلف کامپوزیت ها دارای رفتارهای متفاوتی بودند.
  نتیجه گیری
  با افزایش ضخامت کامپوزیت ها، خواص اپتیکال به میزان معنی داری می تواند تغییر یابد. دانستن ترانسلوسنسی نسبی انواع تجاری مختلف کامپوزیت ها می تواند به دندانپزشک در انتخاب کامپوزیت مناسب برای استفاده کلینیکی کمک کند.
  کلیدواژگان: ترانسلوسنسی، کروما، ولیو، کامپوزیت رزین
 • علیرضا دانش کاظمی، عبدالرحیم داوری، مجید موسوی نسب، معصومه حاتمی حاجی آقا صفحات 161-171
  مقدمه
  امروزه برای شبیه تر شدن مطالعات آزمایشگاهی به محیط دهان از چرخه های مکانیکی استفاده می شود، ولی در مطالعات مختلف نتایج متفاوتی به دست آمده است. هدف از این مطالعه بررسی اثر تعداد چرخه های مکانیکی بر روی استحکام باند ریزکششی دو نوع ادهزیو توتال اچ به عاج بود.
  روش بررسی
  مینای 48 دندان مولر حذف شد تا عاج سطحی اکسپوز شود. دندان ها به طور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند و با باندینگ هایSingle Bond(SB) و ExciTE و کامپوزیت نوری Synergy ترمیم ها انجام شد. سپس دندان های هر گروه به 4 زیر گروه 6 تایی تقسیم شدند و تحت تاثیر چرخه های مکانیکی صفر، (1000=k) k50، k100و k 200 با نیروی نیوتن 50 نیوتن قرار گرفتند. پس از مانت و برش دندان ها در هر زیرگروه تعداد 12 برش دندانی شکل ساعت شنی با سطح مقطع mm21 به دست آمد. سپس نمونه ها با دستگاهDartec با سرعت تیغه دستگاه mm/min1 تحت تاثیر آزمون استحکام باند ریزکششی قرار گرفتند تا شکست ایجاد شود. داده ها با استفاده از آزمون های آماری ANOVA، Bonferroni T-test تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  بیشترین میزان استحکام باند ریزکششی مربوط به گروه ExciTE با چرخه مکانیکی صفر و کمترین SB با K200 بود و بین گروه ها اختلاف معنی داری وجود داشت(001/0 p (SB)=، 0001/0p (ExciTE)=) و میانگین استحکام باند ریزکششی در SB به طور معنی داری کمتر از ExciTE بود (001/0p=). اثر منفی چرخه مکانیکی برای هر دو باندینگ معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  با افزایش تعداد چرخه مکانیکی میزان استحکام باند ریزکششی در هر دو نوع باندینگ به طور معنی داری کاهش یافت.
  کلیدواژگان: چرخه مکانیکی، ادهزیو، استحکام باند ریزکششی، کامپوزیت
 • حسین فراهینی، افشین بهنام، علی یگانه صفحات 172-178
  مقدمه
  در حال حاضر روش درمان رایج شکستگی تنه استخوان ران، ثابت سازی از طریق جااندازی بسته و پایدار نمودن آن به وسیله میله گذاری داخل استخوانی می باشد که با این روش 9/0 تا 1/1% شکستگی ها جوش نمی خورند. شیوه درمان این عارضه همچنان مورد اختلاف نظر است. هدف از این مطالعه بررسی منابع دو روش درمان برداشت میله و میله گذاری مجدد با پیوند اتولوگ استخوان و برداشت میله و پلاک گذاری با پیوند اتولوگ استخوان است.
  روش بررسی
  در این مطالعه آینده نگر و توصیفی کلیه بیماران مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم در فاصله سال های 1386 تا 1391 که کاندید انجام عمل جراحی اصلاح جوش نخوردگی غیرعفونی تنه استخوان ران به دنبال درمان اولیه با میله گذاری داخل استخوانیIMN)) بودند، مورد بررسی های رادیولوژیک قرار گرفتند. سپس بیماران بر اساس نوع جوش نخوردن به یکی از دو روش جراحی مورد نظر تحت درمان قرار گرفتند. انتخاب نوع درمان برای بیماران راندم بود. سپس داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  23 بیمار با میانگین سنی 5/8±4/30 سال تحت بررسی قرار گرفتند. تعویض میله، میله گذاری مجدد با پیوند استخوان که 14 بار در 13 بیمار (56%) و خارج کردن میله، پلاک گذاری با پیوند استخوان که 11 بار در 10 بیمار (44%) انجام گرفت. در روش تعویض میله و میله گذاری مجدد میزان جوش خوردگی 74/85% و در روش خارج کردن میله و پلاک گذاری این مقدار برابر با 91/90% بود. تفاوت در طول پاها، درد و عفونت در هیچ یک از بیماران مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر نشان داد که درمان شکستگی های جوش نخورده استخوان ران به روش خارج کردن میله و پلاک گذاری با پیوند استخوان نتایجی مشابه یا حتی بهتر از روش تعویض میله دارد. همچنین به نظر می رسد که شیوع عارضه جوش نخوردن از آنچه در گذشته تصور می شد بیشتر است..
  کلیدواژگان: شکستگی استخوان ران، جوش نخوردن، میله گذاری داخل استخوانی، پلاک گذاری، تعویض میله
 • اکرم آهنگرپور، سیده مرجان محقق، ابتسام اسدی نیا، فاطمه رمضانی علی اکبری صفحات 179-188
  مقدمه
  دیابت مشکل رو به رشد در تمام دنیا است. گیاه باباآدم (Arctium Lappa) با داشتن خواص درمانی، در اروپا، آمریکای شمالی و آسیا مورد استفاده قرار می گیرد. ترکیبات ضددیابتی و آنتی اکسیدانی در ریشه این گیاه یافت شده است. در این مطالعه اثر عصاره آبی ریشه گیاه باباآدم بر سطوح گلوکز، انسولین و شاخص مقاومت به انسولین (FIRI) در موش های ماده تغذیه شده توسط سوکروز بررسی شد.
  روش بررسی
  40 موش صحرایی ماده نژاد ویستار در محدوده وزنی 150 تا 250 گرم تهیه شد. بعد از 5 هفته تغذیه با رژیم سوکروز 50% در آب آشامیدنی، حیوانات به طور تصادفی به 5 گروه 8 تایی کنترل سالم، دریافت کننده سوکروز، 3 گروه دریافت کننده سوکروز همراه با عصاره آبی ریشه باباآدم در دوزهای mg/Kg 200 و 100، 50 تقسیم شدند. تزریق داخل صفاقی به مدت دو هفته انجام شد و 24 ساعت بعد از آخرین تزریق، خون از قلب موش ها گرفته شد. بعد از جداسازی پلاسما، گلوکز ناشتا (12 ساعت) با استفاده از کیت تجاری اندازه گیری شد و انسولین ناشتا به روش الایزا ارزیابی گردید.
  نتایج
  سطوح گلوکز، انسولین و FIRI در گروه دریافت کننده سوکروز در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافت. سطح گلوکز در گروه دریافت کننده عصاره mg/Kg50 (mg/dl64/16±14/116) و mg/Kg200 (mg/dl58/22±66/90) در مقایسه با گروه سوکروزی (mg/dl73/18±5/140) کاهش معنی داری یافت. سطح انسولین وFIRI در گروه های دریافت کننده عصاره در هر سه دوز در مقایسه با گروه سوکروزی کاهش معنی داری نشان داد (001/0>p).
  نتیجه گیری
  عصاره ریشه گیاه باباآدم در مدل حیوانی می تواند سبب کاهش معنی دار در سطح گلوکز و انسولین خون شود.
  کلیدواژگان: دیابت شیرین، گیاه باباآدم، میزان گلوکز، مقاومت به انسولین
 • ملیحه فراهانی صفحات 189-196
  مقدمه
  امروزه درمان بیماری های ویروس HSV-1 با داروهای ضدهرپسی مانند آسیکلوویر به دلیل پیدایش مقاومت دارویی در ویروس با مشکلاتی روبرو می شود و بایستی داروهایی با کارایی بهتر را یافت. در این پژوهش ویژگی ضدویروسی گیاه آویشن و خرزهره با داشتن کاربرد دارویی در پزشکی سنتی بر روی HSV-1 بررسی شد.
  روش بررسی
  نخست عصاره آبی گیاهان فراهم گردید و پس از سنجش سیتوکسیسیته آنها بر روی یاخته های Hep-2: Human epithelial type 2) با ارزیابی(CPE: Cyto Pathic Effect)، اثر ضد ویروسی عصاره های گیاهی با روش بازدارندگی از CPEویروس بررسی گردید.
  نتایج
  CC50 عصاره خرزهره در غلظت های μg/ml73/4 و آویشن در غلظت μg/ml102×28/9 به دست آمد. عصاره آویشن در غلظت های μg/ml900-200 ویروس HSV-1را از تکثیر بازداشت. EC50 و IC50 آن μg/ml36/48 و μg/ml102×12/1 بود.
  نتیجه گیری
  گیاه آویشن در غلظت های غیرتوکسیک اثر ضدویروسی بسیار خوبی را بر روی HSV-1 نشان داد، ولی اثر گیاه خرزهره بر ویروس کشنده بود. برای یافتن مکانیسم اثر این داروها نیاز به پژوهش های بیشتر می باشد تا در ساخت داروهای ضدهرپسی به کار رود.
  کلیدواژگان: اثر ضدویروسی، آویشن، خرزهره، HSV، 1
 • مریم طهرانی پور، سعیده ثمره موسوی صفحات 197-207
  مقدمه
  به دنبال آسیب آکسونی فرایندی بنام کروماتولیز درجسم سلولی نورون ها ایجاد می شود. لیپیدهای استخراج شده از برگ گیاه اسفنگخور Solanum nigrum L خاصیت ضددرد، ضدتب و ضدالتهابی را به همراه دارند. پس احتمال اینکه این عصاره شدت تخریب سیستم عصبی مرکزی را کاهش دهد، وجود دارد. هدف از این تحقیق بررسی اثرات نوروپروتکتیو فراکسیون اتیل استاتی برگ این گیاه بر شدت دژنراسیون مرکزی موتونورون های نخاع پس از کمپرسیون عصب سیاتیک در رت نر نژاد ویستار می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه 48 سر رت نر نژاد ویستار به وزن 250 تا 300 گرم به طور تصادفی در شش گروه (کنترل، کمپرسیون، تزریق فراکسیون اتیل استاتی با دوزهای mg/kg25 و 50 و 75 و 100) تقسیم شدند. در گروه های تیمار، فراکسیون اتیل استات به صورت داخل صفاقی2 بار در طول دوره تزریق شد. پس از 28، روز رت ها با روش پرفیوژن تثبیت و پس از نمونه برداری از قطعات کمری L2-L4 نخاع و پاساژ بافتی از آنها برش های 7 میکرونی سریال تهیه شد. در برش ها پس از رنگ آمیزی با آبی تولوئیدین شمارش نورون های حرکتی شاخ قدامی نخاع به روش دایسکتور انجام شد.
  نتایج
  به طور کلی دانسیته نورونی در گروه های کنترل، کمپرسیون، تیمار 25 و 50 و 75 و 100 به ترتیب 1739 و 781 و 1189 و 1418 و 1630 و 1030 بود. دانسیته نورونی گروه کمپرسیون نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری (05/0(p< داشت. در همه گروه های تیمار غیر از تیمار (mg/Kg100) دانسیته نورونی نسبت به گروه کمپرسیون افزایش معنی داری داشته است(05/0p<).
  نتیجه گیری
  فراکسیون اتیل استاتی این گیاه با دوز mg/kg75 دارای بیشترین اثرات نوروپروتکتیو برنورون های شاخ قدامی نخاع پس از ایجاد ضایعه می باشد. دانسیته نورونی در این گروه به کنترل نزدیک تر است. که احتمالا حاکی از اثرات آنتی اکسیدانتی و ضدالتهابی عصاره می باشد.
  کلیدواژگان: Solanum nigrum، تخریب نورونی، حفاظت نورونی، اسفنگخور
 • راضیه فلاح، یاسر یادگاری، شکوفه بهداد، فرزاد فردوسیان صفحات 208-215
  مقدمه
  الکتروانسفالوگرافی در تشخیص تشنج و نیز افتراق آن از حملات شبه تشنج ابزاری مهم محسوب می شود. گرفتن نوار مغز در کودک نیاز به همکاری و بدون حرکت بودن وی در زمان انجام آن دارد. داروهای مختلف جهت خواب کردن کودکان برای انجام الکتروانسفالوگرافی استفاده شده است و پروتکل واحدی در این زمینه وجود ندارد. این تحقیق به منظور بررسی کارآیی و عوارض جانبی ملاتونین خوراکی برای خواب کردن کودکان و گرفتن نوار مغز صورت گرفت.
  روش بررسی
  در یک مطالعه نیمه تجربی، به 40 کودک 8-1 ساله که از اردیبهشت 1390 برای گرفتن نوار مغز به واحد الکتروانسفالوگرافی بیمارستان شهید صدوقی یزد مراجعه کرده بودند و همکاری لازم جهت انجام آن را نداشتند، دوز واحد ملاتونین خوراکی به میزان mg/kg3/0 داده شد و سپس کارآیی دارو در خواب کردن کودک و موفقیت در گرفتن نوار مغز و عوارض جانبی ناشی از مصرف آن بررسی شد.
  نتایج
  40 کودک شامل 16 دختر (40%) و 24 پسر (60%) با میانگین سنی 91/1±82/2 سال مورد بررسی قرار گرفتند. سدیشن مطلوب و موفقیت در گرفتن نوار مغز در 29 کودک (5/72%) حاصل شد. کارآیی دارو در موفقیت در گرفتن نوار مغز در کودکان کمتر از دو سال (6/70% در برابر 4/30% از کودکان دو سال و بیشتر و 04/0=p) و در کودکان با تاخیر تکاملی (3/93% درصد در برابر 60% از کودکان با تکامل نرمال و 02/0=p) بیشتر بود. عوارض جانبی در هیچ یک از کودکان مصرف کننده ملاتونین دیده نشد.
  نتیجه گیری
  برای خواب کردن کودکان جهت گرفتن نوار مغز به خصوص در کودکان با تاخیر تکاملی و کمتر از دو سال، از ملاتونین می توان به عنوان دارویی موثر و بدون عارضه جانبی خطیر استفاده کرد.
  کلیدواژگان: ملاتونین، کودکان، خواب آور، الکتروانسفالوگرافی، تشنج
 • شهاب الدین اسدی، جواد محیطی اردکانی، فاطمه پوررجب، جواد زواررضا، علی مرادی صفحات 216-225
  مقدمه
  کرکمین، ترکیب فنولیک اصلی موجود در گیاه زردچوبه است که سال های متمادی در طب سنتی هند مورد استفاده قرار می گرفته است. در سال های اخیر تحقیقاتی در زمینه اثرات کرکمین در جلوگیری از افزایش قند خون در مدل های حیوانی گزارش شده است، هر چند اساس مولکولی این اثرات به خوبی مشخص نشده است. در مطالعه حاضر اثر کرکمین در جلوگیری از افزایش قند خون در سلول های عضلانی رده C2C12مورد بررسی قرار گرفته است.
  روش بررسی
  امیوتیوب های C2C12 در روز ششم تمایز به مدت 1/5 ساعت تحت تاثیر غلظت 1/47 میلی گرم بر دسی لیتر (40 میکرومولار) کرکمین قرار گرفتند. سپس از سلول ها هموژن تهیه و با سانتریفیوژ‍ در دورهای بالا، اجزاء سیتوزولی و غشایی جدا شدند. غلظت تام فراکشن ها با کمک روش برادفورد اندازه گیری و سپس پروتئین ها از طریق الکتروفورز بر روی ژل پلی اکریلامید جداسازی و در نهایت با کمک وسترن بلات میزان Glut4 تعیین مقدار شد. داده های به دست آمده با استفاده از برنامه نرم افزاری دستگاه Gel documentation، SPSS و آزمون آماری Anova مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  مقایسه سطح Glut4 در سلول های C2C12 نشان دادند که در میوتیوب هایی که به مدت 1/5 ساعت تحت تاثیر 1/47 میلی گرم بر دسی لیتر (40 میکرومولار) کرکمین قرار گرفته بودند، میزان Glut4 در هر دو جزء سیتوزولی و غشایی نسبت به گروه شاهد افزایش یافته و این افزایش در فاصله اطمینان 95% معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان می دهد که عصاره زردچوبه می تواند انتقال غشایی Glut4 را در میوتیوب های C2C12 تحریک کند و بیانگر این می باشد که عصاره زردچوبه قادر است به نقش تنظیمی سلول های فوق در متابولیسم گلوکز کمک نماید.
  کلیدواژگان: کرکمین، رده سلولی C2C12، ناقل گلوکز ایزوتایپ 4
 • حنانه زرین نهاد، امیر محمودزاده، کامران پوشنگ باقری، مهدی مهدوی، دلاور شهباززاده، علی مرادی صفحات 226-237
  مقدمه
  سرطان دهانه رحم دومین سرطان شایع در کشورهای در حال توسعه می باشد. با توجه به اینکه روش های متداول درمان به اندازه کافی موثر نبوده و با عوارض جانبی همراه است، جستجوی راه های درمانی جدید با استفاده از ترکیبات طبیعی اهمیت ویژه ای دارد. این مطالعه با هدف بررسی اثر ملیتین مستخرج از زهر زنبور عسل بر تکثیر سلول های سرطانی دهانه رحم- رده HeLa انجام پذیرفت.
  روش بررسی
  ملیتین با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا- فاز معکوس (RP-HPLC) از زهر زنبور عسل بومی ایران استخراج گردید. جهت اطمینان از فعالیت بیولوژیک ملیتین، تست همولیتیک بر روی گلبول های قرمز انجام گردید. در این مطالعه اثر مهاری ملیتین بر تکثیر و میزان حیات (Viability) سلول های سرطانی رده HeLa بررسی گردید. به این منظور رده سلولی HeLa در پلیت 96- خانه کشت داده شد. سپس در مجاورت غلظت های مختلف ملیتین با زمان های 12 و 24 ساعت تیمار گردید. در انتها حیات سلول ها با روش MTT در طول موج 540 نانومتر تعیین گردید.
  نتایج
  غلظتی از ملیتین که فعالیت همولیتیک 50 درصدی از خود نشان داد، μg/ml5/0=50HD شد، در حالی که در مجاورت سرم جنین گاوی (FBS) فعالیت همولیتیک به μg/ml2=50HD کاهش یافت. میزان زنده بودن 50 درصدی سلول های سرطانی در تیمار با ملیتین با توجه به تست MTT با زمان انکوباسیون 12 ساعت، μg/ml1 به دست آمد.
  نتیجه گیری
  ملیتین دارای فعالیت همولیتیک قابل توجهی می باشد و از نظر بیولوژیکی بسیار فعال است. نتایج تست MTT نشان داد که ملیتین در شرایط وابسته به غلظت و زمان انکوباسیون، تکثیر سلول های HeLa را مهار می کند، لذا مطالعات دیگر جهت بررسی مکانیسم اثر ملیتین پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: ملیتین، سرطان دهانه رحم، رده سلولی HeLa، MTT
 • حسین نوق، رویا دریاچه ای، لیلا هادیانی، مسعود میرزایی، رویا حمایتی، مهدی میدانی، رویا موسی زاده صفحات 238-246
  مقدمه
  نفروپاتی ناشی از ماده حاجب یکی از عوارض ناشی از کاتتریزاسیون عروق کرونر و یکی از علل نارسایی حاد کلیه می باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثر آنتی اکسیدانی ویتامین C در پیشگیری از نفروپاتی ناشی از ماده حاجب در بیماران دیابتیک به علت شیوع این عارضه بعد از کاتتریزاسیون می باشد.
  روش بررسی
  در یک کارآزمایی بالینی دوسوکور، 90 بیمار دیابتیک را که جهت کاتتریزاسیون عروقی مراجعه کرده بودند به صورت تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. به گروه مورد حدود 2 ساعت قبل از کاتتریزاسیون gr2 ویتامین C خوراکی و به گروه شاهد نیز gr2 دارونمای خوراکی داده شد. سه روز بعد از کاتتریزاسیون، Bun- Cr اندازه گیری و GFR محاسبه شد و نتایج با یکدیگر مقایسه گردید. قابل ذکر است بیماران قبل از مداخله تحت مایع درمانی با نرمال سالین قرار گرفتند.
  نتایج
  در مجموع نفروپاتی ناشی از ماده حاجب در 10 نفر (3/12%) از بیماران اتفاق افتاد که از این بین 3 نفر (7/7%) از گروه مورد و از گروه دارونما 7 نفر (7/16%) بودند. بین دو گروه تفاوت معنی داری در بروز CIN وجود نداشت. در گروه مورد و شاهد صرف نظر از متغیرهایی مانند: میزان دریافت ماده حاجب و عملکرد اولیه کلیه و قلب بیماران و داروهای مصرفی، تفاوت معنی داری در بروز CIN وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  به طور کلی در این مطالعه ویتامین C تاثیر واضحی در کاهش بروز نفروپاتی ناشی از ماده حاجب نداشت، لیکن در گروهی که ویتامین C دریافت کرده بودند، بهبود نسبی عملکرد کلیه (بهبود GFR) مشاهده شد.
  کلیدواژگان: ویتامین C، نفروپاتی ماده حاجب، اسیدآسکوربیک
 • عباس عباس زادگان، زینب السادات آل یس، مهدی صدیق شمسی، شهریار شهریاری صفحات 247-256
  مقدمه
  شکل دهی و پاکسازی کانال ریشه دندان با استفاده از یک تکنیک مطمئن و کارآمد، از مهمترین اهداف درمان ریشه است. هدف از این مطالعه، مقایسه روش آماده سازی متداول دستی به همراه گیتس گلیدن با آماده سازی به وسیله سیستم روتاری پروتیپر در مستعدکردن دندان به شکستگی عمودی ریشه می باشد.
  روش بررسی
  30 دندان پرمولر مندیبل کشیده شده انسان به صورت اتفاقی به دو گروه تقسیم شدند. در گروه اول آماده سازی اپیکال کانال به روش دستی با استفاده از K-file و تکنیک استپ بک (step-back) تا فایل شماره40 انجام گردید و قسمت کرونال با استفاده از گیتس گلیدن شماره 2 و 3 گشادسازی شد. در گروه دوم آماده سازی با استفاده از تکنیک روتاری و سیستم پروتیپر تا فایل F4 انجام گردید. ریشه کلیه دندان ها با تکنیک تراکم جانبی و با استفاده از گوتاپرکا و سیلر AH26 پر شدند. شرایط بافت لیگامان پریودنتال مشابه سازی شد و دندان ها مانت شدند. به وسیله دستگاه اینسترون و اسپریدر استنلس استیل انگشتی شماره 35، نیروی لازم جهت شکست ریشه ها وارد و ثبت گردید. نتایج با استفاده از آزمون آماری T- test تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  نیروی لازم برای ایجاد شکستگی در ریشه های آماده سازی شده به وسیله پروتیپر به طور معنی داری کمتر از نمونه های آماده سازی شده با استفاده از تکنیک دستی و گیتس گلیدن بود (001/0p<).
  نتیجه گیری
  آماده سازی کانال با استفاده از وسایل چرخشی پروتیپر می تواند در مقایسه با وسایل دستی و گیتس گلیدن، ریشه را نسبت به شکستگی عمودی مستعدتر کند.
  کلیدواژگان: آماده سازی دستی، گیتس گلیدن، سیستم روتاری پروتیپر، شکستگی عمودی ریشه
 • محمود باغبانیان، محمد کاظم امیربیگی، حسن سلمان روغنی، علی باغبانیان صفحات 257-264
  مقدمه
  متوتروکسات به طور گسترده برای درمان بیماری هایی چون آرتریت روماتوئید، پسوریازیس و کرون به کار می رود. سرکوب مغز استخوان، ضایعات جلدی مخاطی، پنومونیت و هپاتوتوکسیسیتی از عوارض این دارو هستند. چون سمیت متوتروکسات وابسته به دوز می باشد و این دارو به طور معمول با دوز کم و به صورت هفتگی تجویز می شود، عوارض آن به طور شایع دیده نمی شوند. با این حال به دلیل مصرف وسیع و طولانی مدت این دارو به خصوص در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید طی چند سال اخیر شاهد موارد فزاینده ای از سمیت کبدی آن هستیم که به پزشکان گوارش و کبد ارجاع می شوند. دوز زیاد، سن بالا، مصرف الکل، نارسایی کلیوی و بیماری زمینه ای کبد از عوامل خطر اصلی این عارضه هستند. در این مطالعه ضمن معرفی 2 مورد سیروز و 2 مورد هپاتیت ناشی از متوتروکسات به بحث درباره برخورد بالینی با این معضل پرداخته شده است.
  نتیجه گیری
  سمیت کبدی متوتروکسات یک موضوع نظری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت، زیرا این عارضه می تواند به سیروز و نارسایی کبد منجر شود. با انتخاب صحیح بیمار و بررسی وضعیت کبد قبل از شروع و در حین درمان می توان از بروز فزاینده این عارضه جلوگیری کرد. برای پایش این عارضه، آنزیم های کبدی به طور دوره ای چک می شوند ولی چون گاهی تفسیر این آزمایشات مشکل است، در موارد خاصی بیوپسی کبد لازم می شود.
  کلیدواژگان: سمیت کبدی، سیروز، متوتروکسات
|
 • P. Shahri, M. Soleimani, M. Sepandi Pages 118-126
  Introduction
  Approximately 50% of all women experience dysmenorrhea. It seems that childbirth can decrease menstrual pain; though، significant effect of delivery mode on dysmenorrhea has not been clearly explained. This study was carried out to determine the association between mode of delivery and dysmenorrhea frequency and severity.
  Methods
  This is a cross-sectional and analytical study in which 384 eligible women were selected randomly from 9 health centers in Ahvaz. A questionnaire was used for data collection including two sections of demographic characteristics as well as obstetric and menstrual history. Severity of dysmenorrheal was investigated through verbal Multidimensional scoring system (VMSS) and rated on a four-point scale: 0= no dysmenorrhea، 1=minimal، 2=moderate، 3=severe dysmenorrheal. The research data was analyzed through chi-square and McNamara.
  Results
  Frequency of caesarean was 41. 4% and frequency of dysmenorrhea was 51. 6%، while before the first delivery، it was 79. 4%. Before and after delivery most frequent scale in severity of dysmenorrheal involved 1 and 0 respectively. Using McNamara، there was a significant relationship between delivery and frequency of dysmenorrhea (P<0. 001); though، type of delivery did not reveal any relationship to the frequency and severity of dysmenorrhea. There was a positive association among frequency of dysmenorrhea with education، ethnicity and occupation.
  Conclusion
  According to the results، overall delivery declines dysmenorrheal، however; there is no difference between vaginal and caesarean delivery. Hence، further researches are required to explore this issue.
  Keywords: Dysmenorrhea, Vaginal Delivery, Caesarian
 • M. Roghani, S. Arbab-Soleymani Pages 127-135
  Introduction
  Chronic diabetes mellitus in the long run accompanies enhanced oxidative stress burden and decreases activity of antioxidant defense system. Due to significant role of these factors in development of some neurological disorders and with regard to antidiabetic and antioxidant effect of Tribulus terrestris (TT)، this study was conducted to evaluate the effect of its oral administration on brain tissue level of some markers of lipid peroxidation and oxidative stress in diabetic rats.
  Methods
  In this experimental study، rats were divided into 4 groups، i. e. control، TT-treated control، diabetic، and TT-treated diabetic groups. For induction of diabetes، streptozotcin (STZ) was intraperitoneally administered (60mg/Kg). In addition، TT-treated groups received TT mixed with standard pelleted food at a weight ratio of 3% for 5 weeks. Level of malondialdehyde (MDA) and nitrite as well as activity of superoxide dismutase (SOD) in brain tissue were measured at the end of the study.
  Results
  Diabetic rats showed a significant increase in tissue level of MDA (p<0. 01) and nitrite (p<0. 01) and a non-significant reduction of SOD activity. Furthermore، TT treatment significantly reduced level of MDA p<0. 01) and nitrite (p<0. 05). Also، SOD activity in treated-diabetic group was non-significantly higher as compared to diabetics.
  Conclusion
  Chronic oral treatment with TT could attenuate some markers of lipid peroxidation and oxidative stress in brain tissue in diabetic rats which this could possibly prevent some neurological disorders due to enhanced oxidative stress.
  Keywords: Brain, Diabetes mellitus, Malondialdehyde, Nitrite, Oxidative stress, Superoxide dismutase, Tribulus terrestris
 • A. Hajigholami Yazdi, M. Alagheband Pages 136-147
  Introduction
  Each family utilizes specific methods for personal and social education of their children. These methods that are called “Parenting style” are affected by various factors such as biological، cultural، social، political، and economic factors. The present study intends to investigate the effectiveness of parental skills training on worry، anxiety and self-efficacy beliefs of single-child and multi-child parents.
  Methods
  In this experimental study، two private girls'' school located in the city of Karaj، were randomly selected as the control and experimental groups. Parents of experimental group’s students (54 couples) with a voluntary assignment participated in 8 training sessions. Data were obtained by General Self-efficacy Beliefs Questionnaire، Beck Anxiety Inventory (BAI)، Penn State Worry Questionnaire (PSWQ) which were then analyzed by t-test and ANOVA.
  Results
  Results showed that there was not any significant difference in the pretest between single-child and multi-child parents. Regarding control and experimental groups، a significant difference has been detected between the pretest and posttest between two groups. Multifactor ANOVA test results also showed that the effect of parental skills training is significant on fear، anxiety and self-efficacy. But the number of children does not have any significant effect on the fear، anxiety and self-efficacy.
  Conclusion
  Findings emphasize the necessity and importance of parental skills training to facilitate children nurture، decrease stress and worry resulting from parenting responsibility.
  Keywords: Anxiety, Parental Skills Training, Self, efficacy Beliefs, Worry
 • Ar Daneshkazemi, Ar Davari, E. Atai Ataabadi, R. Mirseifinejad Naini Pages 148-160
  Introduction
  Optical properties of different resin composites may affect the correspondence between tooth color and its structure. Therefore، this study aimed to evaluate and compare the optical properties of 8 commercial composite resin materials with 1 and 2 mm thicknesses.
  Methods
  32 resin composite disks with 10 mm diameter and 1 and 2 mm thicknesses were prepared. Color parameters of the specimens were measured by Easy shade II/Vita device on black and white backgrounds. According to CIElab color scale، translucency parameter، chroma، and value of them were calculated and analyzed with two-way ANOVA and post hock Tukey tests.
  Results
  Translucency parameter and value on the white background decreased with increasing the specimen’s thickness from 1 to 2 mm، whereas value of different composites on black background and chroma on the both backgrounds revealed different behaviors.
  Conclusion
  Increasing composite’s thickness can significantly affect its optical properties. Knowing the relative translucency of the different commercial materials can help dentists in the better choice of the proper composite for clinical use.
  Keywords: Chroma, Resin composite, Translucency, Value
 • Ar Daneshkazemi, Ar Davari, M. Mousavinasab, M. Hatami Hajagha Pages 161-171
  Introduction
  Today load cycling is used for similarity of invitro and invivo studies، though different results were reported in different studies. Therefore، this study aimed to investigate the effect of load cycling on micro tensile bond strength of two total etch adhesives to dentin.
  Methods
  Enamel of 48 molar teeth were removed to expose the superficial dentin. The teeth were randomly divided into two equal groups، and were restored with Single bond (SB)، ExciTE and Synergy composite. Then the teeth of each group were divided to 4 equal sub groups. Moreover، load cycling of 0، 50، 100، 200 k load cycle with 50 newton load was used. In each sub group، 12 hour glass slabs with 1mm2 thickness were made. Then the samples were loaded by Dartec testing machine (Model HC/10) with 1 mm/min cross head speed to make the fracture occur. Data were analyzed by ANOVA، t-test، Bonferroni tests.
  Results
  The most micro tensile bond strength belonged to ExciTE without load cycling and lowest refered to SB with 200 k. There was a significant difference between the groups (p ExciTE= 0. 0001، p SB = 0. 001). Micro tensile bond strength in SB group was significantly lower than ExciTE (p= 0. 001). Moreover، load cycling had negative effect on micro tensile bond strength.
  Conclusion
  By increasing load cycling، micro tensile bond strength of both bondings decreased significantly
  Keywords: Adhesive, Composite, Load cycling, Micro tensile bond strength
 • H. Farahini, A. Behnam, A. Yeganeh Pages 172-178
  Introduction
  Close reduction and intra medullary nailing has been established as the treatment for femoral shaft fractures with a nonunion rate of 0. 9-1. 1 %; though، it is still controversial. Currently، the most accepted method for treatment of non union is exchange nailing. Therefore، this study aimed to investigate treatment of femoral shaft fractures non union via 2 methods of exchange nailing with bone graft and nail removal، and plating with bone graft.
  Methods
  In this case series study، we included all patients with aseptic nonunion femoral fracture who referred to Rasool-Akram hospital from 2007 to 2012 and were clinically indicated for reoperation for nonunion after primary intra medullary nailing. Patients were assessed clinically and radiologically. The patients were treated via either method according to the type of nonunion (atrophic، oligotrophic، hypertrophic). Collected data were recorded in check lists and analyzed with SPSS V. 18 software.
  Results
  Of 23 patients with mean age of 30. 4±8. 5 years، 13 (56%) were treated by exchange nailing with bone graft and 10 (44%) treated by plating and bone graft. Complete union was achieved in 85. 7% of patients treated by exchange nailing and bone graft and in 90. 9 % of patients treated with plating with bone graft. No leg length discrepancy، pain and infection were reported.
  Conclusion
  This study suggests that treatment results of nonunion femoral fractures with plating bone graft method is as good as or even better than exchange nailing with bone graft. In addition، the prevalence of femoral fracture nonunion seems to be more than what was expected before.
  Keywords: Exchange nailing, Femoral fracture, Intra medullary nailing, Nonunion, Plating
 • A. Ahangarpour, M. Mohaghegh, E. Asadinia, F. Ramazani Ali-Akbari Pages 179-188
  Introduction
  Diabetes Mellitus is a growing health problem in all over the world. Arctium Lappa has been used therapeutically in Europe، North America and Asia. Antioxidants and antidiabetic compounds have been found in the root of Arctium Lappa. This study intends to investigate the effects of Arctium Lappa root aqueous extract on glucose، insulin levels and Fasting Insulin Resistance Index in female rats with high sucrose diet.
  Methods
  40 female Wistar rats weighting 150-250 (g) were applied. After having a diet induced by sucrose 50% in drinking water for 5 weeks، the animals were randomly divided into two groups of control، sucrose induced، and three groups of sucrose induced along with Arctium Lappa root aqueous extract (50،100،200 mg/Kg) (8 rats in each group). Treatment by extracts was used during 2 weeks (i. p.) and 24 hours after the last treatment، heart blood samples were gathered. After Blood samples were centrifuged، fasting plasma glucose (12 h) was determined by kit and fasting insulin concentration was assayed by Enzyme-linked immunosorbent assay (Elisa) methods.
  Result
  Glucose levels، insulin and FIRI in sucrose group significantly increased in comparison with control group. Glucose levels in aqueous extract groups; 50 mg/kg (116. 14±16. 64mg/dl) and 200 mg/kg (90. 66±22. 58 mg/dl) in comparison with sucrose group (140. 5±18. 73 mg/dl) significantly decreased. Insulin level and FIRI in all of aqueous extract groups were significantly decreased (P<0. 001) in comparison with sucrose group.
  Conclusions
  Arctium Lappa root aqueous extracts in animal model has revealed significant decrease in blood glucose and insulin levels.
  Keywords: Arctium Lappa, Diabete Mellitus, Glucose levels, Insulin resistance
 • M. Farahani Pages 189-196
  Introduction
  The treatment of HSV-1 diseases with the anti-herpes drugs often leads to the problem of viral resistance. There is a requirement for new efficient antiviral drugs. Medicinal plants with therapeutic application for different ailments in traditional medicine can be a useful way in this field. In the present study، Thymus kotschyanus and Nerium oleander with ethno-medical background were screened for antiviral property on HSV-1.
  Methods
  The plants were extracted to obtain crude aqueous extract. These extracts were screened for their cytotoxicity against Hep II cell line by CPE (cytopathic effect(assay. Antiviral effect of the plant extracts were determined by cytopathic effect inhibition assay.
  Results
  CC50 of Nerium oleander and Thymus kotschyanus extract was obtained with 4. 73μg/ml and 9. 28 ×102μg/ml respectively. Thymus kotschyanus extract inhibited HSV-1 multiplication at concentrations of 200-900μg/ml. Its EC50 and IC50 was 48. 36 μg/ml and 1. 12 ×102μg/ml.
  Conclusions
  Thymus kotschyanus plant showed significant Antiviral effect on HSV-1، but Nerium oleander plant was toxic on it. Further research is required to find the mechanism of these plants’ effects in order to be used in conformation of anti-herpes drugs.
  Keywords: Antiviral effect, HSV, 1, Nerium oleander, Thymus kotschyanus
 • M. Tehranipour, S. Samare- Mousavi Pages 197-207
  Introduction
  Axonal injury is followed by choromatolises in cell body of neurons. Peripheral nervous system damages enter to the cell body of alpha neurons retrogradely and cause spinal degeneration. Therefore، in this study، the Solanum nigrum L extract was utilized in living bodies. Since extracted lipids from the leaves of this plant has analgesic، antipyretic and anti-inflammatory effects، this study aimed to investigate the neuroprotective effect of Solanum nigrum L ethyl acetate fraction on alpha motoneurons degeneration rate after sciatic nerve injury in rats.
  Methods
  48 wistar rats with average body weight of 250 to 300 gr were divided randomly to six groups (control، compression، compression+ extract 25، 50، 75، 100 mg/kg). In the treated group، in addition to compression، extract was injected intraperitoneally too (2time، every week، I. P). After four weeks، lumbar segments of spinal cord L2-L4 were removed، processed، serially sectioned and were stained with Toluidine blue. The alpha motoneurons were counted by dissector method.
  Results
  Totally، neuron density of the control group، compression group and 25، 50، 75 and 100 treatment groups involve 1739، 781، 1189، 1418، 1630 and 1030، respectively. The results show a significant reduction for neuron density in compression group in comparison with the control group، (p <0/05). In all treatment groups، neuronal density has a significant increase compared to the compression group، but this was not observed for100mg/Kg group، (p <0/05).
  Conclusion
  Results showed that ethyl acetate fraction with dose of 75 mg/kg had the most neuroprotective effect on anterior horn motoneurons of spinal cord after sciatic nerve injury in rats which indicate the antioxidant and anti inflammation activity of Solanum nigrum.
  Keywords: Neurodegenration, Neuroprotective, Solanum nigrum
 • R. Fallah, Y. Yadegari, Sh Behdad, F. Ferdosian Pages 208-215
  Introduction
  Electroencephalography (EEG) is useful in seizure diagnosis. It needs cooperation and immobility of the person and if a child does not naturally sleep، pharmacological agents will be used to induce sleeping. The purpose of this study was to investigate efficacy and side effects of oral melatonin in sedation induction for EEG of children.
  Methods
  In a quasi- experimental study، efficacy of single dose of 0. 3mg/kg melatonin in achieving adequate sedation (Ramsay sedation score of four) as well as its success in recording of EEG and its side effects in 40 children were investigated from September 2011 to March 2012. The participants aged 1-8 years who referred to EEG Unit of Shahid Sadoughi Hospital، Yazd، Iran and did not naturally sleep and immobilize.
  Results
  Sixteen girls (40%) and 24 boys (60%) with mean age of 2. 82 ±1. 91 years were investigated. Adequate sedation and recording of EEG was achieved in 29 (72. 5 %) children. The drug was more effective in success of recording of EEG in less than two year old children (70. 6% vs. 30. 4% in two years old and more and pvalue= 0. 04) as well as in those with developmental delay (93. 3% vs. 60% in normal developmental status and pvalue =0. 02). No serious side effects were seen in the patients.
  Conclusion
  Melatonin is a safe and effective drug in sedation induction for EEG in children especially in those less than two years old and in children with developmental delay.
  Keywords: Children, Electroencephalography, Melatonin, Sedation, Seizure
 • Sh Asadi, J. Mohiti Ardakani, F. Pourrajab, J. Zavarreza, A. Moradi Pages 216-225
  Introduction
  Curcumin is a major phenolic compound of Curcuma longa، which has long been used in traditional Indian medicine. Recently، curcumin has been reported to have antihyperglycemic activity in animal models. However، the molecular basis of this action has not been adequatedly described. In the present study the antihyperglycemic effect of curcumin was examined using C2C12 myoblast cells.
  Methods
  The effects of curcumin were investigated in C2C12 myotubes by treating the cells with 40 µM of curcumin for 1. 5 h. C2C12 myotubes were homogenized and the subcellular fractionation was prepared using ultracentrifugation; Then protein assay was performed using Bradford method and Glut4 determination was done using SDS-PAGE. Moreover، western immunoblotting techniques were exerted for semi-quantitative measurement. Data analysis was performed via gene tools software of Gel documentation and SPSS. An ANOVA test was used to compare three groups together.
  Results
  Comparison of Glut4 levels in C2C12 myotubes showed that myotubes which were exposed to1. 5 hours of 40 µM curcunin had higher Glut4 percentages in both cytosolic and membrane fractions and Glut4 percentages were significant with a confidence interval (CI) of 95% (P<0. 05).
  Conclusion
  The study results showed that curcumin can strongly induce the increase of Glut4 translocation in differentiated C2C12 cells، indicating its possible regulatory role in the glucose metabolism of skeletal muscle cells
  Keywords: Curcumin, C2C12 myoblast cells, Glut4
 • H. Zarinnahad, A. Mahmoodzadeh, K. Pooshang Bagheri, M. Mahdavi, D. Shahbazzadeh, A. Moradi Pages 226-237
  Introduction
  Cervical cancer is the second prevalent cancer in developing countries and the sixth prevalent cancer in USA. Since conventional treatment methods are associated with detrimental side effects، searching for new drugs using natural ingredients is very important. Previous studies have shown that melittin (main component of honey bee venom) has anticancer properties along with the effect on cell membrane and activation of apoptosis. In this study، inhibitory effects of melittin on the viability and proliferation of cervical cancer cell line (HeLa) was investigated.
  Methods
  Melittin was purified from honeybee venom using reversed-phase HPLC method. Then، biological activity of melittin was examined by hemolytic activity analysis on the red blood cells. In order to investigate whether melittin inhibits proliferation of HeLa cell، MTT assay was performed. HeLa cells were plated in a 96-well plate and treated with serially diluted concentrations of melittin for 12 and 24 hours. The viability of the cells was measured via MTT assay at 540nm.
  Results
  Melittin showed a strong hemolytic activity (HD50=0. 5 µg/ml) which can be reduced by FBS (HD50=2 µg/ml). Results of MTT assay indicated that melittin shows cytotoxic effect on cervical cancer cells with IC50 = 1. 2 ug/ml at 12h incubation period.
  Conclusion
  In this study، biological activity of melittin and inhibitory effect of FBS on hemolysis were determined via hemolytic activity analysis. MTT assay indicated that melittin induced cytotoxic effects in a dose dependent manner on cervical cancer cells and it also revealed dependence on incubation time as well.
  Keywords: Cervical cancer, HeLa cell line, Melittin, MTT
 • H. Nough, R. Daryachahei, L. Hadiani, M. Mirzaee, R. Hemayati, M. Meidani, R. Mousazadeh Pages 238-246
  Introduction
  Contrast induced nephropathy (CIN) is one the complications resulting from coronary catheterization and is regarded as one of the reasons of acute kidney failure. Therefore، this study aimed to investigate the effect of ascorbic acid in the prevention of CIN in Yazd in 2012.
  Methods
  This study involves a double blind clinical trial in which 90 Diabetic patients with coronary catheterization have attended. The patients were divided randomly into two groups: control group and treatment group. Demographic and clinical data were collected by a questionnaire. Treatment group received vitamin C (2 grams) 2 hours before the intervention and the control groups were given 2 grams of the Placebo. The GFR (Glomerular filtration rate)، BUN (Blood Urea Nitrogen)، and Cr (Creatinin) were measured and compared after 2-3 days.
  Results
  The CIN in treatment group was about 3 patients (7. 7%) and was 7 (16. 7%) in the control group. Thus، no significant difference was observed; though، there was a significant difference between Cr and GFR before and after the treatment in vitamin C group (PV= 0. 006، PV=0. 001)، but these differences were not significant in the placebo group. (PV=0. 661، PV=0. 747). Moreover، considering the participants’ age، sex and their primary function of kidney، a significant difference had not appeared due to the incidence of CIN between the two groups.
  Conclusion
  Our study did not show Ascorbic Acid effects in prevention of CIN in Diabetic patients.
  Keywords: Ascorbic acid, Contrast induced nephropathy, Vitamin C
 • A. Abbaszadegan, Z. Sadat Aleyasin, M. Sedigh Shamsi, Sh Shahriari Pages 247-256
  Introduction
  Cleaning and shaping of the root canal system with an efficient and safe technique are the major goals of root canal treatment. The aim of this study was to compare the conventional root canal preparation technique by hand instruments and Gates Glidden drills with ProTaper Universal Rotary system on the root susceptibility to vertical fracture.
  Methods
  Thirty extracted human mandibular premolars were randomly assigned to two groups. In group I، apical preparation was performed with k-files up to #40 utilizing step back technique and coronal flaring was done with Gates Glidden drills. In group II، ProTaper Universal Rotary instruments were used up to the file F4. All teeth were obturated with lateral compaction technique using gutta-percha and AH26 sealer. A simulated periodontal ligament was fabricated، and the teeth were mounted. A stainless steel finger spreader #35 was mounted in an Instron testing machine and the necessary load to cause a root fracture was inserted and recorded. The obtained data were analyzed statistically using T-test.
  Results
  The force required to fracture was significantly lower for the roots prepared by ProTaper instruments in comparison with the specimens prepared by hand instruments and Gates Glidden drills (P< 0. 001).
  Conclusion
  Canal preparation with ProTaper rotary instruments can make the roots more susceptible to vertical fracture than traditional instrumentation with k-files and Gates Glidden drills.
  Keywords: Hand instrumentation, Gates Glidden drills, ProTaper universal rotary system, Vertical root fracture
 • M. Baghbanian, Mk Amirbaigy, H. Salmanroghani, A. Baghbanian Pages 257-264
  Introduction
  Methotrexate is used increasingly for treatment of some diseases such as rheumatoid arthritis، psoriasis and Crohn. Bone marrow suppression، mucocutaneous lesions، pneumonitis، and hepatotoxicity are major side effects of this drug. Since methotrexate toxicity is dose dependent and is usually administered with low dose via a weekly regimen، its side effects are not commonly seen. But due to long term prescription of this drug over the recent years especially for rheumatoid arthritis، growing cases of methotrexate hepatotoxicity are referred to Gastroenterologist. High dose of drug، high age، alcohol consumption، renal failure and preexisting liver disease are main risk factors for this toxicity. In this study، in addition to presenting two cases with cirrhosis and two cases with hepatitis linked to methotrexate، the clinical aspects on this field are discussed.
  Conclusions
  Methotrexate hepatotoxicity is not a theoretical issue that can be ignored because it can lead to cirrhosis and liver failure. We can prevent the onset of this growing side effect with appropriate patient selection and investigating the patients’ liver function before and during Methotrexate therapy. Periodic testing the liver enzymes is used for monitoring the liver condition، but because interpretation of these tests is sometimes difficult، liver biopsy is needed in particular cases.
  Keywords: Cirrhosis, Hepatotoxicity, Methotrexate