فهرست مطالب

تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی - پیاپی 28 (بهار 1392)
 • پیاپی 28 (بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • صدیقه لطفی، مرتضی شعبانی صفحات 7-30
  عدالت اجتماعی از مفاهیم بنیادین توسعه پایدار شهری است. در تبیین مفهوم عدالت اجتماعی، نیاز به بررسی و شناخت مناطق از نظر امکانات و خدمات اولیه است. آشکار است که توسعه متعادل و متوازن فضاهای جغرافیایی، مستلزم بررسی دقیق و همه جانبه مسایل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شناخت بهتر نیازهای جامعه و بهبود آنهاست. بخش بهداشت و درمان به عنوان یکی از بخش های مهم اجتماعی کشور، نقش تعیین کننده ای در سلامت و تندرستی افراد جامعه دارد. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت بهداشت و درمان و رتبه بندی شهرستان های استان مازندران در این بخش پرداخته است. در این مطالعه، پس از شناسایی معیارهای موثر بر توسعه بخش بهداشت و درمان، جهت اختصاص اوزان به هر یک از آنها، با توزیع پرسشنامه ای بر اساس نظر کارشناسان اقدام به مقایسه زوجی معیارها به روش سلسله مراتبی فازی شد. نتایج وزن دهی بر طبق این روش، نشان داد که معیارهای مراکز بهداشتی درمانی با وزن 0969/0، تعداد روستاهای تحت پوشش با وزن 0687/0 و موسسات درمانی با وزن 0365/0 بیشترین اهمیت را در بین معیارها دارند. در ادامه شهرستان های استان با استفاده از تکنیک های تاپسیس فازی(Fuzzy TOPSIS) و مدل الکتر (ELECTRE) در این بخش رتبه بندی شدند. با توجه به اینکه نتایج حاصل از این دو مدل در مواردی با یکدیگر هم خوانی نداشت، لذا برای رسیدن به یک اجماع کلی از یک تکنیک ادغامی تحت عنوان روش کپ لند استفاده شد. نتایج حاصل از اجرای تکنیک کپ لند نشان داد که شهرستان های بابل، آمل و ساری در رتبه های نخست و شهرستان های سوادکوه، فریدونکنار و رامسر در رتبه های آخر قرار دارند.
  کلیدواژگان: رتبه بندی، بخش بهداشت و درمان، سلسله مراتبی فازی، تاپسیس فازی، الکتر، کپ لند، مازندران
 • رباب صفری، مقصود بیات صفحات 31-48
  شناخت و بررسی امکانات و توانایی ها و در پی آن تعیین سطوح توسعه یافتگی نواحی روستایی نخستین گام در فرایند برنامه ریزی و توسعه چنین نواحی به شمار می رود. پژوهش حاضر جهت تعیین سطوح توسعه یافتگی دهستانهای استان آذربایجان شرقی صورت گرفته است. در این پژوهش 45 متغیر نرم سازی شده با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی به 8 عامل معنی دار تقلیل یافته، سپس با استفاده از عوامل نهایی استخراج شده تحلیل خوشه ایانجام گرفته است. دهستانها از لحاظ سطح توسعه یافتگی در پنج خوشه همگن و مشابه طبقه بندی شده اند و با استفاده از شاخص(Z-score) وضعیت امکانات و خدمات موجود در دهستانها مورد بررسی قرار گرفته است و در نهایت عامل موثر و بازدارنده در توسعه دهستانهای هر خوشه مشخص شده است. روش تحقیق مقاله تحلیلی و علی است نتایج بدست آمده نشان می دهد که از لحاظ سطح توسعه یافتگی بین دهستانهای استان تفاوت و نابرابری وجود دارد به طوری که از مجموع 141 دهستان این استان یک دهستان در سطح کاملا برخوردار، 5 دهستان برخوردار، 55 دهستان تا حدی برخوردار، 24 دهستان محروم، 56 دهستان در سطح بسیار محروم قرار دارند.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، توسعه روستایی، سطوح توسعه یافتگی، استان آذربایجان شرقی
 • ندا کفاش چرندابی، علی اصغر آل شیخ، محمد کریمی صفحات 49-70
  توسعه ی روزافزون فناوری های کامپیوتری و تئوری های تصمیم گیری منجر به طراحی مدلهای نوین در حیطه ی مسائل تصمیم گیری چندمعیاره شده است. روش های فرارتبه ای نمونه ای از این مدلها می باشند که با الگوریتمی ساده، بدون نیاز به اطلاعات بیش از اندازه از سوی کارشناس به مدلسازی دقیق تر مسائل تصمیم گیری می پردازند. لیکن روش های مذکور به تنهایی قادر به تحلیل مسائل چندمعیاره مکانی نمی باشند. ادغام روش های فرارتبه ای با سیستم اطلاعات مکانی (GIS) پیشنهادی است که برای تحلیل بهتر و کارامد مسائل مکانی ارائه شده است. در این تحقیق کارایی روش های مذکور برای مدلسازی میزان آسیب پذیری ناشی از بیماری مالاریا، مهمترین بیماری انگلی جهان و ایران، مورد بررسی قرار گرفت. بدین صورت که نقشه های پیوسته ی آسیب پذیری برای استان هرمزگان، به کمک روش های ELECTRE III و PROMETHEE II با معیارهای ارزیابی دما، رطوبت، فاصله از پوشش گیاهی، فاصله از آبهای راکد، تراکم جمعیت و ارتفاع تهیه گردیدند. سپس دقت نقشه های ترسیم شده به کمک شاخص Prevalence و موارد مثبت مالاریا در سال 85 و 86 مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های این تحقیق نشان می دهد که نقشه های آسیب پذیری تولید شده به کمک روش های ELECTRE و PROMETHEE به داده های واقعی نزدیکتر هستند و نسبت به روش های متداول نظیر مجموع وزندار ساده (SAW) در حدود 30 درصد دارای دقت بالاتری می باشند.
  کلیدواژگان: بیماری مالاریا، روش های فرارتبه ای، سیستم اطلاعات مکانی، مدلسازی مکانی، آسیب پذیری
 • مهدی سقایی، زهره جوانبخت قهفرخی صفحات 71-94
  آماریکی از بنیانی ترین پارامترهای سنجش عملکرد زیارت و گردشگری در یک مکان محسوب می شود. از این رو، امروزه داشتن اطلاعات آماری در مورد شمار زائران خارجی و داخلی و میزان مخارج آنها در مقاصد گردشگری در جهت برنامه ریزی و پایداری گردشگری بسیار ضروری است. به گونه ای که فقدان مبناهای آماری در رابطه با تعداد و دیگر شاخه های مرتبط، گونه ای ناهماهنگی در ارائه خدمات سبب شده و مانع از مدیریت صحیح بحران بخصوص در ایام اوج گردشگری می شود. کلانشهر مشهد از جمله مقاصد زیارت و گردشگری در کشور است که برآورد آماری زائران و گردشگران این مقصد بیش از همه ضرورت یافته است. با این وجود جز آمارگیری در حجم بسیار گسترده در سال 1365 تا اکنون پژوهش های پراکنده ای صورت گرفته که آن هم در چارچوب برآورد حجم نمونه کوچک در پژوهش های با موضوعات غیر آماری بوده است. بر این مبنا این مقاله در چارچوب یک تحلیل محتوایی به بررسی اسناد، مطالعات و پژوهش های انجام گرفته در رابطه با آمار گردشگران کلانشهر مشهد پرداخته و در چارچوب تعمیم های صورت گرفته تعداد زائران ورودی به مشهد در دوره آماری 1380 تا 1390 برآورد نموده و با استفاده از مدل سری های زمان ARIMA و ARFIMA برآورد آماری تعداد زائران و گردشگران داخلی را در افق پنج ساله پیش بینی نموده است. براساس نتایج به دست آمده تعداد زائران ورودی به کلانشهر مشهد در افق 1395 معادل 27654068 نفر برآورد گردیده است.
  کلیدواژگان: گردشگری داخلی، سری زمانی، زیارت، فراتحلیل، مشهد
 • وحید ریاحی، راشد احمدی، آئیژ عزمی صفحات 95-112
  اسکان عشایر، یکجانشین شدن عشایری است که درحال کوچ فصلی، از محلی به محل دیگر برای امرار معاش، در تکاپو هستند. می توان گفت که اسکان گروه های عشایری راهبرد پذیرفته شده جهانی برای حل مشکلات عشایر است. طرح اسکان عشایر از جمله طرح هایی است که قبل و بعد از انقلاب اسلامی در ایران به اجرا درآمده و در هر دوره حساسیت های زیادی به همراه داشته است. لذا بررسی تاثیر اسکان عشایر بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و معیشت عشایر از اهمیت بالایی برخوردار است. مقاله حاضر به تغییرات اقتصادی و اجتماعی عشایر قبل و بعد از اسکان در شهرکهای عشایری پاکوه، کلاغ نشین و منصور آباد در استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته است. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش اجرای طرحهای اسکان عشایر پس از اسکان است. روش شناسی تحقیق توصیفی تحلیلی و روش تحقیق کمی بوده که از ابزار پرسشنامه جهت تحلیل و پردازش داده ها استفاده شد. جامعه نمونه این پژوهش مشتمل بر 80 خانوار بوده که با روش نمونه گیری کوکران انتخاب شده اند. نتایج تحقیق حاکی از تاثیر مثبت اسکان عشایر بر وضعیت اجتماعی آنان است. با این همه تاثیر اقتصادی اسکان عشایر اندک بوده و در عین حال دارایی های عشایر تغییر چندانی نیافته است. همچنین نگرش عشایر نسبت به طرح اسکان مثبت ارزیابی می شود. بعلاوه سطح تولید محصولات کشاورزی و دامی عشایر کاهش یافته و از تعداد دام عشایر پس از اسکان کاسته شده است.
 • حسنعلی فرجی سبکبار، نرگیس وزین، سیدعلی بدری صفحات 113-135
  تکنیک تاکسونومی عددی یکی از تکنیک های تصمیم گیری چندمتغیره برای ارزیابی و رتبه بندی بوده و کاربرد زیادی در مطالعات برنامه ریزی و توسعه دارد. این مدل نیز نظیر سایر مدلهای تصمیم گیری چند متغیره دارای معایبی است، از مهمترین ایرادهای وارده بر این مدل، یکسان فرض شدن شاخص ها و هم جهت بودن شاخص ها می باشد. لذا هدف مقاله حاضر ارائه روش شناسی مناسب اصلاح مدل و رفع محدودیت های آن و معرفی مدل تاکسونومی اصلاح شده است. پس از معرفی مدل اصلاح شده، برای نمایش بهتر تفاوت نتایج، از دو مدل برای سنجش سطح توسعه مناطق روستایی شهرستان های استان مازندران استفاده شد. روش تحقیق توصیفی و از نوع کاربردی است و در زمینه جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای بر پایه داده های آماری سرشماری سال 1385 است. جامعه آماری تحقیق مناطق روستایی استان مازندران مشتمل بر 16 شهرستان است. مقایسه نتایج حاصل حاکی از افزایش دقت مدل تاکسونومی عددی اصلاح شده در مقایسه با مدل تاکسونومی رایج است، بطوری که مقادیر ضرایب درجه توسعه (Fi) و رتبه در این مدل ها تفاوت قابل توجهی داشته است. براساس مدل تاکسونومی عددی مناطق روستایی شهرستان قائم شهر با درجه توسعه 0.455 دارای رتبه 1 و مناطق روستایی شهرستان گلوگاه با درجه توسعه 0.476 دارای رتبه 3 بوده است، اما در مدل اصلاح شده که امکان وزن دهی به شاخص های مهمتر وجود داشته و جهت شاخص ها یعنی مثبت و منفی بودن معنادار شد، سطح توسعه مناطق روستایی شهرستان گلوگاه با درجه توسعه 0.396 به رتبه 1 و شهرستان قائم شهر با درجه توسعه 0.420 به رتبه 2 تغییر یافت.
  کلیدواژگان: تاکسونومی عددی، تاکسونومی عددی اصلاح شده، سطح توسعه
 • حسین عزیزی، بیتا اصلانی، داود جمینی، احمدتقدیسی صفحات 137-152
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناخت اثرات مثبت و منفی صنایع فراوری کشاورزی از دیدگاه دو گروه روستاییان و صاحبان واحدهای فراوری فعال در بخش سیدان شهرستان مرودشت انجام شده است. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 377 نفر به عنوان نمونه آماری از روستاییان انتخاب گردید و با توجه به محدود بودن تعداد واحدهای فراوری (35 واحد) اطلاعات مورد نیاز از این جامعه به صورت سرشماری و از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد، روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان و کارشناسان تایید و پایایی پرسشنامه نیز با انجام پیش آزمون و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ انجام گردید (A>0.78). بررسی جامع به صورت اسنادی و میدانی در خصوص ارزیابی اثرات واحدهای فراوری از دیدگاه دو گروه صاحبان صنایع و روستاییان نشان می دهد که بیشترین اثرات مثبت را بر «بهبود رفاه و وسایل منزل»، «جذب محصولات خام کشاورزی»، «تغییر در الگوی کشت کشاورزان» و «عرضه بهداشتی مواد غذایی» و از طرفی بیشترین اثرات منفی را بر «توسعه نسبی برخی روستاها»، «افزایش قیمت زمین و مسکن» و «تامین نیروی کار واحدهای صنعتی از شهرها» داشته است. همچنین نتایج به دست آمده حاکی از آن است که واحدهای فراوری کشاورزی در 5 بعد اقتصادی، اجتماعی، کشاورزی، کالبدی و زیست محیطی، از دیدگاه روستاییان به جز در بعد اقتصادی در سایر ابعاد و از دیدگاه صاحبان صنایع در تمام ابعاد، بیشتر از حد متوسط موثر بوده اند.
  کلیدواژگان: ارزیابی، صنایع فراوری کشاورزی، بخش کشاورزی، توسعه روستایی، بخش سیدان
 • محمدعلی فیروزی، مجید گودرزی، رضا زارعی، عبدالمطلب اکبری صفحات 153-176
  هدف از این پژوهش ارزیابی توان اکولوژیک منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور با تاکید بر توسعه پایدار گردشگری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی((GIS می باشد. به منظور رسیدن به این هدف از دو روش اسنادی و میدانی استفاده شده است. برای ارزیابی توان اکولوژیک منطقه مورد مطالعه از سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده که اساس کاردر اینجا بر پایه روش بولین جهت تلفیق اطلاعات اکولوژیک می باشد. سپس طبقه بندی توان اکولوژیک منطقه مورد مطالعه با مقایسه مدل اکولوژیک طبقه بندی گردشگری صورت گرفت. یافته های مطالعات ارزیابی توان اکولوژیک این منطقه با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدل های ارائه شده نشان می دهد منطقه نمونه گردشگری سد شهید عباسپور دارای دو منطقه گردشگری به صورت متمرکز و گسترده است. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری اقتصادی در گردشگری متمرکز با توجه به شیب زیاد منطقه مقرون به صرفه نیست و همچنین با توجه به شیب های زیاد و سنگ و خاک نامناسب در منطقه، این نتیجه حاصل می گردد که تفرج گسترده بهترین نوع کاربری توریستی در این منطقه می باشد.
  کلیدواژگان: گردشگری پایدار، تفرج متمرکز، تفرج گسترده، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سد شهید عباسپور
 • امیر کرم، مریم تورانی صفحات 177-190
  یکی از انواع ناپایداری های دامنه ای که هر ساله خسارات مالی و جانی فراوانی را بر سیستم های اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی وارد می کند، زمین لغزش است. شناخت نواحی مستعد وقوع لغزش و حرکات توده ای از ضروریات مدیریت منابع طبیعی و برنامه ریزی توسعه ای و عمرانی است. جاده هراز یکی از محور های اصلی و پرتردد ایران است که فرآیندهای دامنه ای هر ساله خسارات فراوانی را در آن به بار می آورد، در این تحقیق سعی شده استعداد به وقوع زمین لغزش بخشی از این جاده با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و رگرسیون خطی مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور از لایه های شیب، جهت شیب، ارتفاع، فاصله از گسل های اصلی، فاصله از گسل های فرعی، فاصله از رودخانه اصلی، فاصله از آبراهه فرعی، فاصله از جاده، فاصله از راه آهن، زمین شناسی، کاربری اراضی و میانگین بارش استفاده شده و پس از تجزیه تحلیل داده ها در سیستم اطلاعات جغرافیایی و با استفاده از روش های رگرسیون خطی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی نقشه نهایی خطر وقوع زمین لغزش تهیه گردید. نتایج نشان داد که روش تحلیل سلسله مراتبی روش مناسب تری برای پهنه بندی خطر زمین لغزش در این محدوده است. بر اساس این روش حدود 8/67 درصد محدوده مورد مطالعه استعداد بالایی برای وقوع زمین لغزش دارند.
  کلیدواژگان: پهنه بندی زمین لغزش، رگرسیون خطی، تحلیل سلسله مراتبی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، جاده هراز
 • اعظم سلیمی، علیرضا احمدیان صفحات 191-215
  مطالعات حوزه هواشناسی زیستی بر اساس دیدگاهی میان رشته ای به بررسی تاثیر رویدادهای اقلیمی بر رفتار انسان می پردازد و گزارش می دهد که با توجه به شیوع بالای اختلال افسردگی فصلی به دلیل اقلیم سرد، بارانی و کم آفتاب در بسیاری از مناطق اروپایی برای کنترل رنج ناشی از این مشکل روانی و به دلیل عدم دسترسی، به محیط آفتابی طبیعی از شیوه های پرعوارض مانند لامپ های طبی مصنوعی استفاده می کنند. طرح تجربی پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری حاضر باهدف مطالعه اثربخشی نور درمانی به شیوه ابداعی فوتو توریسم در مناطق جنوبی ایران بر روی مبتلایان به اختلال افسردگی فصلی انجام شده و 14 نفر از مبتلایان به اختلال افسردگی فصلی بر اساس شاخص های غربالگری DSM-IV-TR، ابزار SCID-I و BDI-2 به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به 2 گروه تقسیم شدند. نتایج نشان داد که نور درمانی طبیعی به شیوه فوتو توریسم در گروه 7 نفری مورد مطالعه موجب کاهش معنادارتر علائم افسردگی فصلی در این بیماران شد(با میانگین اثربخشی درمانی 86/64%) که نتایج درمانی از نظر عود اختلال در یک نوبت پیگیری 2 ماهه پس از فرآیند خروج از منطقه گردشگری آفتابی دوام نسبتا مناسبی داشت. با مقایسه میزان کار آیی بالینی نور درمانی طبیعی در زمینه گردشگری در کاهش علائم خلقی و کنترل میزان عود در بیماران افسرده طی زمان موثرتر از رفتاردرمانی شناختی بوده است.
  کلیدواژگان: نور درمانی، فوتو توریسم، اختلال افسردگی فصلی
 • کرامت الله زیاری، معصومه مهدیان بهنمیری، علی مهدی صفحات 217-241
  امروزه در آغاز قرن21، بحران برنامه ریزی و کیفیت زندگی شهری در اکثر نقاط جهان، ابعاد گسترده ای یافته و موجب گردیده وعده آرمانشهر مدنی، تعالی انسان و عدالت فضایی در جوامع سرمایه داری غرب، همچنین وعده های ایدئولوژی و آرمانگرایی کمونیسم مبتنی بر برخورداری یکسان افراد از مواهب رشد و توسعه در کسب جهان مادی و معنوی، در عمل توهمی بیش نباشد. شهرهای امروزی بویژه در کشورهای درحال توسعه، با توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی مستمر، بیش از هر دوره دیگری نیازمند توجه به برقراری عدالت فضایی در برخورداری مطلوب از خدمات مختلف شهری می باشند. در این میان، موضوع خدمات رسانی و برخورداری نامناسب و گاه متناقض مناطق مختلف شهرها از خدمات عمومی، با مفهوم عدالت فضایی در تضاد است، بطوری که کاستی های موجود در تامین این خدمات از اساسی ترین چالش های موجود در شهرهای جهان بویژه شهرهای کشورهای درحال توسعه است. از این رو پژوهش حاضر با توجه به مفهوم عدالت فضایی، کیفیت برخورداری و دسترسی مناسب ساکنین محلات مختلف شهر بابلسر از خدمات عمومی شهری، به بررسی میزان برخورداری محلات11 گانه این شهر از خدمات مذکور پرداخته است. روش پژوهش در تحقیق حاضر توصیفی-تحلیلی بوده و به منظور جمع آوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی بهره گرفته شده است. استفاده از مدل آنالیز تاکسونامی و تدوین پرسشنامه، مهم ترین مراحل کار در این زمینه بوده است و نتایج آن که با استفاده از نرم افزار SPSS وArc GIS بوده، نشان می دهد که بین جمعیت به عنوان مهم ترین عامل تاثیرگذار در ارائه خدمات و میزان برخورداری محلات مختلف شهر از خدمات شهری رابطه متناسبی برقرار نیست و غالب ساکنین محلات نیز از وضعیت دسترسی به خدمات مذکور رضایت ندارند.
  کلیدواژگان: عدالت فضایی، خدمات شهری، آنالیز تاکسونامی، شهر بابلسر
 • سیدعلی حسینی، یوسف بهرامی صفحات 243-267
  توسعه سریع شهرنشینی و به دنبال آن گسترش صنعت و عرضه اتومبیل، باعث رشد ناموزون شهری، آلودگی هوا، حجم بالای میزان ترافیک و تصادفات و افزایش زمان سفر شده و عدم بکارگیری شیوه های مناسب حمل و نقل به تشدید این عوامل منجر شده است. در این راستا مهمترین هدف برنامه ریزی حمل و نقل شهری، ترغیب شهروندان به استفاده از سایر سیستم های حمل و نقل می باشد. پرسش اصلی تحقیق این است که آیا بین ساختار فضایی نامناسب شهر رشت و افزایش سفرهای درون شهری رابطه وجود دارد. هدف مقاله نیز تعیین عوامل موثر بر رفتار سفر شهروندان در رابطه با سازمان فضایی شهر است. در این مطالعه، نوع تحقیق کاربردی- توسعه ای و روش انجام آن «پیمایشی» است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شهروندان شهر رشت می باشد که با استفاده از جدول مورگان 382 نفر تعیین گردید، و در عین حال شیوه نمونه گیری نیز جهت شناسایی نمونه ها خوشه ایاست. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، برای تعیین میزان رابطه معنی داری بین متغیرها، از آزمون آماری ناپارامتریک دو متغیره «اسپیرمن» در قالب جداول دو بعدی در نرم افزار SPSS استفاده شده است. این پژوهش پس از واکاوی شواهد اذعان دارد که بین متغیرهای موجود در ساختار فضایی نامناسب شهر رشت و نحوه سفرهای درون شهری شهروندان رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: ساختار فضایی، فرم شهری، مالکیت اتومبیل، رفتار سفر، شهر رشت
|
 • Sedigheh Lotfi, Morteza Shabani Pages 7-30
  Social justice is one of the most basic concepts of sustainable development. There is need for knowledge and examine about primary amenities in explanation of the concept of social justice. It is obvious that the balanced development of geographical spaces requires accurate and comprehensive study of socio-economic and cultural aspects for better identification to meet region’s needs. The health and medical sector as one of the important social infrastructures of the society plays a crucial role in the quality of human wellbeing and health. The present research attempted to study the condition of health and medical sector in Mazandaran province. In this study after identifying the effective criteria on this sector, a questionnaire was designed and completed by the experts to determine the weight of each criterion using pairwise hierarchical fuzzy. The results revealed that criteria of health and medical centers had the highest importance with 0.0969. The number of rural areas with medical service had weight of 0.0687, and medical institutions with the weight of 0.0365 placed next. Fuzzy TOPSIS and ELECTER were employed to rank the townships of the province. An integrated model as Kapland was used regarding to the fact that in some cases there was no complete correspond between the two models. The result showed that Babol, Amol and Sari townships had the first rank respectively while Savadkoh, Fraydoonkenar and Ramsar had the lowest place by their rank.
  Keywords: Ranking, health, medical sector, fuzzy, Fuzzy TOPSIS, ELECTRE, KAPLAND, Mazandaran
 • Robab Safari, Maghsoud Bayat Pages 31-48
  Studying and identifying abilities and facilities and then determining the level of development in rural areas are considered the first step in the process of planning and developing such areas. The present research has been conducted with the aim of determining the levels of development of villages of East Azerbaijan Province. In these article 45 normalized variables has reduced to 8 meaningful factors applying the technique of factor analysis and then the final factors extracted by cluster analysis. Villages have been categorized in five homogeneous and equal clusters based on the level of development, and applying the scale (Z-score) the condition of available equipments and services has been studied, and finally the effective and preventive factor in development of villages in each cluster has been identified. The research methodology of the article is analytical and causal and the findings show that regarding the level of development among the villages of the province there is difference and inequality in a way that from the total of 141 villages of this province, one village is at the level of fully developed, 5 villages developed, 55 villages almost developed, 24 villages underdeveloped, and 56 villages at the level of fully underdeveloped.
  Keywords: factor analysis, rural development, level of development, East Azerbaijan Province
 • Neda Kaffash Charandabi, Ali Asghar Alesheikh, Mohammad Karimi Pages 49-70
  Increasing development of computer technologies and decision theories enhanced the design of new models in the area of multiple criteria decision making (MCDM) problems. Outranking methods are examples of such models that make the process of decision making more accurate and more realistic. The methods have simple algorithms, and do not need excessive and hectic information of an expert. Therefore, the modeling is easier. But these methods cannot analyze spatial multiple criteria decision making problems, lonely. Merging outranking methods with GIS is a proposal that is presented for better and more efficient analyzing of spatial problems in this research. Malaria is the most important parasitic disease in the word. The illness takes effect of various factors like environmental and geographical factors, health and education status of residents. So it is important to study the rate of the vulnerability of Malaria in various areas. In this research, outranking methods are used to provide the continuous vulnerability maps of Malaria. Creating vulnerability maps was done with ELECTRE III and PROMETHEE II methods in Hormozgan province, with temperature, moisture, distance from the vegetation, and distance from the water bodies, population density and height criteria. Then, the map accuracy was evaluated with the help of Prevalence Incidence and Malaria census in 1385, 1386. According to the results it can be ascertained that, maps produced with outranking methods are closer to real data and are more accurate (about 30 %) than common methods like SAW.
  Keywords: Malaria, Outranking methods, Geospatial Information System, spatial modeling, vulnerability
 • Mehdi Saghaii, Zahra Javanbakht Ghahfarrokhi Pages 71-94
  Statistics are regarded as the most fundamental parameters of performance measurement of pilgrimage and tourism. Therefore, having access to the statistical data of the number of domestic and inbound tourists entering and also the expenses which should be paid to serve their pilgrimage and tourism a destination is of considerable significance. A paucity of statistical data about the number of tourists and related indexes will make some imbalances in the process of managing and offering services and facilities. The mentioned shortage will also make it impossible to prevent the probable crises. The statistical estimation of the number of pilgrims and tourists who enter the Metropolitan of Mashhad is an essential activity. Up to now, just a survey was conducted in 1986 which investigated the total number of pilgrims and tourists who entered Mashhad, and few researches have assessed the number and statistical indexes of pilgrims and tourists. So, the present article, based on a conceptual analysis, has appraised the existing document and conducted studies and surveys in the field of the statistical data on the number of tourists and pilgrims entering the big city of Mashhad. On the basis of time series model (ARFIMA& ARIMA), this article has estimated the number of pilgrims who entered Mashhad between 2000 and 2009 and also has anticipated the number of pilgrims who would enter Mashhad in the next five years. Based on the achieved results, the number of pilgrims who will enter the big city of Mashhad has been estimated 27,654,068 by 2016.
  Keywords: Domestic tourists, Time Series, pilgrimage, meta, analysis, Mashhad
 • Vahid Riahi, Rashid Ahmadi, Aeizh Azmi Pages 95-112
  Nomad's settlements define sedentary people that live in a place forever. They do not emigrate from a place to another place for livelihood. The nomad's settlements are a profit strategy for resolving their problems in the world. In Iran, the nomad's settlements do after/before Islamic revolution. Some experts are agreement with the nomad's settlements but some experts are disagreement with it. Thus it is essential that investigations do on economic, cultural and social dimensions of the nomad's settlements. In this paper we study on impact of settlement projects in economic and social development of the nomads before and after settlements. Aim of this investigation is study of role of the nomad's settlements projects. Investigative method was descriptive-analysis and quantitative method. Statistical society was 80 households that it calculated with Cochran formula. Results say that the nomad's settlements have positive effects on social situation. But economic effects were weak and the nomad's properties do not increase. The nomads have positive attitude to the nomad's settlements projects. Finally after settlements, agricultural and animal crops decrease.
  Keywords: The nomad's settlements program, Nomads, Economic, social development, Kohgiluyeh, Boyer Ahmad
 • Hassanali Faraji Sabokbar, Sid Ali Badri, Narges Vazin Pages 113-135
  The numerical taxonomy technique is a multi - criteria decision making technique for evaluating and ranking alternatives, and is widely used in areas of planning and development.This Model like the other multi- criteria decision making models has some drawbacks, the most important criticism on this method is uniform presuming the indicators and being the indicators in same direction. Therefore, the objective of this paper is presenting appropriate methodology for improvement of this method and eliminating the limitations of this technique and introducing the modified taxonomy model. In the following of introducing the modified model, for better representing the difference, the two models is used to assess the level of development in rural areas of Mazandaran province. The research method is descriptive and applied, and libraries based on data of the 1385 Census. Results showed the more accurate the modified model compared with the contemporary taxonomy model. Development coefficient (Fi) and rank in these models have substantially different. Based on numerical taxonomy rural areas of Ghaemshahr Township with a grade of 0.455 are in rating 1 and rural areas of Ghaloga Township with a grade of 0.455 are in rating 3, Whereas with the modified model that to weight important indicators and also the direction of indicators (being positive or negative) is significant, Levels of development in rural areas of Ghaloga Township with a grade of. 396 to rating 1 and Ghaemshahr Township to rating 2 change
  Keywords: Numerical taxonomy model, Modified taxonomy model, development level
 • Hosseinazizi, Bita Aslani, Davood Gamini, Ahmad Taghdisi Pages 137-152
  The present study has the aim to survey and recognition positive and negative effects of agro-processing industries from viewpoints of two groups of villagers and industry owners in seyedan district of marvdasht township that 377 people have been chosen as the sample by using Cochran formula and Regarding the limitation of processing units (35 units), the information needed in this study has been collected by census and questionnaire made by the researcher. The validity of questionnaire has been verified using opinions of specialists and experts and its reliability has been verified through administration of pre-test and calculation of Cronbach’s alpha coefficient (A>0.78). The comprehensive documentary and field review about the evaluation of processing units’ effects from viewpoints of two groups of industry owners and villagers shows that the most positive effects is to "improve welfare and furniture", " gravitate unprepared agricultural products", " change the agriculture's plan of plantation" and " to supply the food products" also the most negative effects is to " relative development of some villages", " increase the cost of land and domicile" and "to prepare the human force of industrial units from cities". In this manner according to villagers processing the results show that units have been moderately effective in 5 economic, social, agricultural, physical, and environmental dimensions except for economical one; and so have been in all dimensions according to the owners of industries’ point of view
  Keywords: Evaluation, Agricultural Processing Industries, Agricultural Sector, Rural Development, Seyedan District
 • Mohammad Ali Firoozi, Majid Goodarzi, Reza Zarei, Abdolmotalleb Akbari Pages 153-176
  The present study aims at evaluating ecological capacity of Shahid Abbaspour dam’s typical tourism region focusing on determininig sustainable development of tourism by means of Geographical Information System. In order to achieve this objective, documental research and field study were employed. To evaluate the ecological capacity of understudied zone, GIS was used, which was based on Boolean method in order to incorporate ecological information by GIS. Then, the categorization of ecological capacity of this zone was performed by comparing ecological model of tourism categorization. Findings indicated that Shahid Abbaspour dam’s typical tourism zone includes two centralized and widespread tourism zones. Furthermore, findings showed that economical investment in centralized tourism is not economical with respect to the high gradient of its land. Also, regarding high gradient and unsuitable soil of this zone, it can be concluded that widespread tourism is the best type of touristic use in this zone.
  Keywords: Sustainable Tourism, Centralized paseo, widespread paseo, GIS, Shahid Abbaspour Dam
 • Amir Karam, Maryam Toorani Pages 177-190
  Land slide is one of the slope instabilities that cause financial losses on socio-economic systems. Recognition of landslie prone ereas is necessary to natural resource management and development planning. Haraz road is one of the major Irans roads that is crowed every year by slope movments.in this Research, the potential of landslide are studied using AHP and linear regression model.For this propose the map layers of slope, aspect, elevation, distance from major faults, distance from minor faults, distance from major rivers, distance from major raods, distance from railway, geology, landuse and average of rain is used.After data analyzing in GIS environment using linear Regressieun and AHP methods the final landslide hazard map was made.The result showed that in two methods for landslide risk zonation, AHP is suitable than linear Regression model. Based on results about 67.8 of study area is high proen to landslides events.
  Keywords: zonation, landslide, linear regression, AHP, GIS, Haraz road
 • Azam Salimi, Ali Reza Ahmadian Pages 191-215
  Biometeorology is the interdisciplinary field of science that studies the interactions between the climate and human behavior. seasonal affective disorder (SAD) is a form of depression that occurs in the fall and winter months, rainy and loss of sun light. The present study aimed to examine the effectiveness of photo therapy based on tourism in the control of SAD (seasonal affective disordr). SAD or winter depression is considered a clinical subtype of mood disorder. SAD and photo therapy were identified from basic studies of circadian and seasonal rhythms. A total of 14 patients suffering from seasonal affective disorder, were recruited through the administration of structured DSM-IV (SCID), and using purposive sampling and subsequent to being qualified in accordance with therapeutic conditions, they underwent the treatment process. The study employed a pretest, post-test, follow-up design and the patients in the study received a 5-month. Beck Depression Inventory (BDI-II) and daily mood checklist were the research tools. Repeated single case measurements were employed to analyze the data. Recovery percentage was also applied to measure the clinical significance. The data analysis revealed that photo therapy based on tourism led to significant reductions in winter depression symptoms. Moreover, there was no lessening of effectiveness with recovery rates in the follow-up study, two month after the treatment. The large positive treatment effects found in the photo therapy based on tourism, alleviating the severe symptoms of suffering a relapse in SAD patients and achieving clinically significant and relevant improvement exposed of sun. phototourism on negative mood symptoms and control recurrence in depressed patients during was more effective than cognitive behavioral therapy (CBT)
  Keywords: Biometeorology, photo therapy, photo tourism, seasonal depression, screening criteria
 • Karamatolah Zayyari, Masomeh Mahdian Bahnemiri, Ali Mahdi Pages 217-241
  Today in the beginning of 21st century, the planning crisis and quality of urban life has increased in wide scale in most parts of the world, and caused Promise of civil Utopia, human excellence and spatial justice in capitalist societies of the West, also ideological pledges and idealism of communism based on individual same possibility of growth and development gifts, and practically don’t be an illusion in the world. Modern cities, especially in developing countries more than any other period require spatial justice in a urban services according to the continuous population and urbanization growth. Among this, the service subject and unsuitable fruition and contradictory of different area in cities, there is in contradiction with the concept of spatial justice, So that existing deficiencies in providing the services are the most fundamental challenges in cities particularly in developing countries. Thus this study has survey the rate of fruition in 11sociology about the above mention services regarding to spatial justice concept, quality of fruition and suitable access for residents in different quarters of Babolsar city. The research method is descriptive-analytical and data gathering was based on library studies and field studies. Using taxonomy analysis model and codified questionnaires were most important steps in this field and its results by the use of SPSS and GIS software show that the population as the most important factor in providing services and fruition rate the various quarters of the city's Urban Services established a inappropriate relationship And most of the quarters residents are not satisfied with the status of access to services.
  Keywords: spatial justice, Urban Services, taxonomy analysis, babolsar city
 • Seyyed Ali Hoseyni, Yusef Bahrami Pages 243-267
  Rapid development of urbanization and the subsequent expansion of industry and supply cars have led to distorted urban growth, pollution, high level of traffic and accidents and increase travel time, and failure to use proper methods of transportation has led to the intensification of this factors. In this regard, the most important objective of urban transport planning is encouraging citizens to use other systems of transportation. The main research question is whether between inappropriate spatial structure and increased inter-city trips is there a relationship? The article aims to determine the factors affecting the travel behavior of citizens in relation to the spatial organization of the city. In this study, the type of research is applied- development and conducted by a "survey" method. Statistical society of this study is the whole citizens of Rasht city that were determined 382 persons by Morgan table. And sampling method for identifying the sample is cluster analysis. In order to analyze data to determine significant relationships between variables "Spearmen" two-variable nonparametric statistical test in the form two- dimensional tables in SPSS software is used. This study, after analysis evidence acknowledges that there is a significant relationship between the existent variables in the inappropriate spatial structure of Rasht city and inter-urban trips rate of citizens.
  Keywords: Spatial structure, urban form, Car ownership, Travel behavior, Rasht city