فهرست مطالب

 • سال چهل و سوم شماره 1 (1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/08/12
 • تعداد عناوین: 14
|
 • عبدالکریم اسماعیلی، فرناز پور زند صفحات 1-10
  در این مقاله، ضمن اشاره به اهمیت ادغام هزینه های تخریب محیط زیست در حساب های ملی و با ذکر مطالعات تجربی، اهمیت تعیین رابطه بین رشد اقتصادی و درجه باز بودن تجاری که از دیرباز مورد توجه سیاستگزاران و برنامه ریزان اقتصادی بوده است، مورد توجه قرار می گیرد. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ی بین درجه بازبودن تجاری، تولید ناخالص زیست محیطی GDP) سبز(، سرمایه های فیزیکی و انسانی می باشد. نتایج آزمون علیت گرنجر و آزمون همگرایی (همجمعی) یوهانسن- جوسیلیوس در دوره 1384-1350، نشان می دهد که یک رابطه علی بین درجه بازبودن تجاری و تولید ناخالص زیست محیطی GDP) سبز(وجود دارد. به عبارت دیگر، تغییرات درمیزان باز بودن تجاری علت تغییرات در رشد اقتصادی سبز است. به علاوه، این تحقیق سعی می کند تا با استفاده از اطلاعات سری زمانی و به کمک مدل خودرگرسیونی(VAR) و آزمون همجمعی یوهانسن- جوسیلیوس رابطه ی بلندمدت بین متغیرها را بر اساس مدل رشد سولو بدست آورد. بر اساس نتایج بدست آمده، افزایش در درجه بازبودن تجاری و شاخص سرمایه انسانی منجر به کاهش در نرخ رشد GDP سبز و افزایش سرمایه فیزیکی باعث افزایش تولید ناخالص زیست محیطی می شود.
 • حسن مافی، ایرج صالح، سید صفدر حسینی صفحات 11-18
  با توجه به عدم وجود بازار مشخصی برای محصولات ارگانیک در ایران، این مطالعه با بکارگیری رهیافت ارزش گذاری مشروط و روش برآورد میزان تمایل به پرداخت به تعیین ارزش محصولات ارگانیک می پردازد. برای اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت افراد برای محصول خیار در استان تهران از 219 پرسش نامه و برای محصول سبزیجات در استان گیلان از 209 پرسش نامه انتخاب دوتایی دوگانه و مدل لوجیت استفاده شده و بر اساس روش حداکثر درستنمایی، پارامترهای الگو برآورد شدند. از میان متغیرهای مورد مطالعه، متغیر درآمد و سابقه ابتلا به سرطان در میان اقوام، اثر مثبت معنی داری بر میزان تمایل به پرداخت برای خیار ارگانیک داشتند. متوسط تمایل به پرداخت افراد برای خرید هر کیلوگرم محصول خیار ارگانیک، 12200 ریال و برای هر کیلوگرم سبزیجات ارگانیک 17238 ریال برآورد شد. به دلیل آن که ممکن است این مقدار تمایل به پرداخت، جبران هزینه های تولید هر کیلوگرم محصول ارگانیک را ننماید، حمایت های دولت از قبیل پرداخت یارانه سبز به کشاورزان ضروری به نظر می رسد. برای پایه گذاری سیستم کشاورزی ارگانیک (زیستی) در ایران همزمان با توسعه تولید این محصولات در مورد ایجاد زمینه های عرضه مطمئن در شبکه توزیع نیز باید برنامه ریزی لازم صورت گیرد زیرا اقتصادی کردن کشاورزی زیستی برای توسعه و گسترش آن ضروری است.
 • احمد فتاحی صفحات 19-26
  کیفیت آب مهم ترین شاخص در مناطقی است که با بحران مواجه هستند. به طوری که بقای این مناطق بر آن استوار است. در تعیین ارزش آب بایستی ابعاد چهارگانه حجم معین، کیفیت مشخص(ارزش حفظ) و زمان و مکان معین توجه شود. ارزش گذاری آب در ایران بستگی به انواع بهره برداری های موجود از منابع آبی دارد که شامل بهره برداری مصرفی(کیفی) و غیر مصرفی از منابع آب می باشد. بی توجهی نسبت به اهمیت و ارزش آب و تغییر در کیفیت، بر محیط زیست و انسان ها نیز اثرات بیشتری خواهد گذاشت. یکی از این ارزش ها، ارزش حفظ کیفیت آب می باشد؛ این پژوهش به تعیین ارزش حفظ کیفیت آب در شهرستان یزد و اندازه گیری میزان تمایل به پرداخت مردم با بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط و پرسشنامه گزینش دوگانه دو بعدی در سال 1389 می پردازد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که متوسط تمایل به پرداخت سالانه افراد برای حفاظت از کیفیت آب،217350 ریال می باشد. با توجه به بعد خانوار در منطقه(4 نفر)، هر خانواده حاضر است سالانه به طور متوسط 870120 ریال برای حفاظت ازکیفیت آب پرداخت نماید. هم چنین ساکنین منطقه حاضرند مبلغ 120 میلیارد ریال برای حفظ کیفیت آب پرداخت کنند. لذا این برآورد، برای سیاست گزاران و مسئولین توجی هات لازم جهت حفظ و حمایت از کیفیت آب فراهم می نماید.
 • احمد رضوانفر، فائزه هاشمی، فاطمه شفیعی صفحات 27-37
  هدف این تحقیق بررسی عوامل موثر بر استفاده سبزیکاران از منابع اطلاعاتی و کانال‎های ارتباطی جهت پیشگیری از آلودگی خاک در شهرستان ری بود. جامعه آماری تحقیق شامل همه سبزیکاران شهرستان ری (700 نفر) واقع در استان تهران بودند که تعداد70 نفر از آنها به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی محتوایی پرسشنامه مورد استفاده جهت گردآوری داده ها با کسب نظرات پانل متخصصان مورد بررسی و اصلاحات لازم صورت گرفت. جهت تعیین پایایی بخش میزان استفاده از منابع اطلاعاتی و کانال‎های ارتباطی از ضریب آلفا کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن 92/0 به دست آمد. نتایج آمار توصیفی نشان داد که تمامی سبزیکاران مورد مطالعه از آب آلوده برای آبیاری استفاده می‎کرده‎اند. بیشتر آنها (40 درصد) از منابع اطلاعاتی و کانال‎های ارتباطی به میزان کم استفاده می‎کردند. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون مشخص گردید که سه متغیر سطح تحصیلات، میزان زمین زراعی و میزان دانش نسبت به راهکارهای پیشگیری از آلودگی خاک، در حدود 52 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کردند.
 • غلامحسین عبدالله زاده، خلیل کلانتری، علیرضا صحت، علیرضا خواجه شاهکویی صفحات 39-48
  هدف تحقیق حاضر ارزیابی و تحلیل اثرات طرح های تجهیز و نوسازی اراضی است که به صورت مطالعه موردی در منطقه خور و بیابانک استان اصفهان به انجام رسیده است. تحقیق حاضر بر مبنای راهبرد پیمایش به انجام رسیده و از ابزار پرسشنامه و روش مصاحبه برای جمع آوری داده های مورد نیاز استفاده گردیده است. کلیه بهره برداران مشمول طرح که سند مالکیت برای آنها صادر شده بود، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل دادند که از بین آنها از طریق فرمول کوکران تعداد 146 نفر بهره بردار به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به نمونه های این گروه روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. نتایج نشان داد که کلیه شاخص های کلیدی مربوط به پراکندگی زمین پس از انجام طرح کاهش قابل توجهی را نشان می دهد و بیشترین تغییر مربوط به کل تعداد قطعات تحت مالکیت بوده که کاهشی 214 درصدی را نشان می دهد. همچنین نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که شش عامل به نام های اثر بهره وری، اثر دستیابی به خدمات مکمل کشاورزی، اثر نهادی و قانونی، اثر دسترسی و زیرساختی مزرعه، اثر اجرایی و عملیاتی طرح و اثر مالکیتی زمین مجموعا 59/75 درصد واریانس اثرات طرح های تجهیز و نوسازی اراضی را تبیین می کنند که از مجموع کل اثرات، 01/44 درصد مربوط به اثرات مثبت و 58/31 درصد مربوط به اثرات منفی بوده است.
 • امیر علم بیگی، ایرج ملک محمدی، علی اسدی، بهروز زارعی صفحات 49-61
  این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد تجاری سازی تحقیقات بر تحقیق و توسعه کارآفرینانه در نظام مدیریت فناوری کشاورزی ایران و به روش تحلیل همبستگی و از نوع تحلیل ماتریس کوواریانس - واریانس انجام شد. جامعه آماری شامل 2141 نفر از اعضای هیات علمی و محققان کشاورزی کل کشور بود که برای نمونه گیری از هر منطقه جغرافیایی کشور یک استان به تصادف انتخاب و از بین آنها به صورت تصادفی و با رعایت انتساب متناسب 320 نفر(بر حسب محاسبه فرمول کوکران) انتخاب شدند. برای گرد آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شد. برای سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی تشخیصی(DV) با استفاده از شاخص میانگین واریانس استخراج شده(AVE) و برای تعیین پایایی از روش پایایی ترکیبی(CR) استفاده شد. از بسته نرم افزاری Lisrel نسخه 54/8 جهت مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) بهره گرفته شد. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که در شکل گیری تحقیق و توسعه کارآفرینانه افزایش ارزش افزوده فناوری و نوآوری پایدار دارای اهمیت بیشتری نسبت به سایر ابعاد هستند. همچنین نتایج تحلیل مسیر نشان داد که در بین ابعاد تجاری سازی تحقیقات وجود ملاحظات کارآفرینانه در تهیه و توسعه بسته فناوری، تعیین راهبرد های فنآوری و حوزه های فنآوری بر روی شکل گیری تحقیق و توسعه کارآفرینانه بیشترین تاثیر را دارند و ترسیم نقشه راه و ارزیابی فناوری دارای اثر معنی داری بر شکل گیری تحقیق و توسعه کارآفرینانه نبودند.
 • سمیه مصطفوی، مهناز محمد زاده، فاطمه احمدی، حسین روحانی صفحات 63-76
  امروزه با رشد سریع دانش و تکنولوژی، نهادینه کردن سازمان یادگیرنده در بین سازمان های ارایه دهنده خدمات عمومی از اهمیت بیشتری برخوردار می باشد؛ چرا که این سازمان ها می باید همگام با تغییرات سریع دانش و تکنولوژی بتوانند خدمات بهتری به ارباب رجوع خود ارایه دهند. یکی از این سازمان ها که رسالت ارایه خدمات فنی، مشاوره ای و آموزشی ترویجی را در زمینه کشاورزی بر عهده دارد سازمان جهاد کشاورزی می باشد. هدف از انجام این پژوهش تحلیل کاربست ابعاد مختلف سازمان یادگیرنده در سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی بود. این پژوهش از نوع کاربردی و غیر آزمایشی بود و به روش توصیفی- همبستگی انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مدون (DLOQ) استفاده گردید. جامعه آماری این پژوهش، کارشناسان سازمان جهادکشاورزی استان خراسان رضوی)303 (N= بودند که 102 نفر از آنان با استفاده از فرمول کوکران بعنوان اعضای نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین های اکتسابی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان رضوی در 28 مورد از مولفه های مورد سنجش، پایین تر از حد قابل قبول بود. همچنین مشخص گردید ابعاد یادگیری مستمر، گفتگو و یادگیری تیمی بیش از سایر ابعاد در سازمان جهادکشاورزی خراسان رضوی محقق گردیده است. نتایج آمار استنباطی نشان داد همبستگی معنی داری بین ابعاد مختلف سازمان یادگیرنده با میزان تسلط به زبان انگلیسی، میزان مهارت های رایانه ای و مهارت های استفاده از اینترنت وجود دارد.
 • احسان قلی فر، سید یوسف حجازی، سید محمود حسینی صفحات 77-90
  از مهمترین منابع یک سازمان میتوان به نتایج حاصل از تحرک و خلاقیت کارکنان آن اشاره نمود و توانمندسازی محرک این تحرک و خلاقیت است. هدف کلی تحقیق حاضر تحلیل عوامل سازمانی – مدیریتی لازم برای توانمندسازی اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران است. روش تحقیق از نوع توصیفی– پیمایشی و جامعه آماری آن را اعضای هیات علمی دانشکده های کشاورزی ایران (1837 N=) تشکیل میدادند، که تعداد 404 نفر از اعضای هیات علمی با استفاده از جدول نمونه گیری کریجرسی- مورگان به عنوان نمونه تعیین گردید. برای تعیین نمونه مورد نظر از روش نمونهگیری چند مرحله ای استفاده شد. ابزار تحقیق، پرسشنامه ای بود که روایی آن بر اساس نظر جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران و صاحبنظران مربوطه تایید گردید و برای تعیین میزان پایایی بخشهای مختلف از مطالعه راهنما و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نشان داد ابزار سنجش از پایایی مناسب برخوردار بود. نتایج آزمون t نشان داد که تفاوت معنی داری بین مدرک تحصیلی (فوق لیسانس و دکترا) و محل تحصیل (داخل و یا خارج از کشور) اعضای هیات علمی از لحاظ توانمندی وجود دارد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، پنج عامل غنی سازی شغلی، مشارکت، تسهیل سازی، آموزش و تصمیم گیری در مجموع حدود 691/60 درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین کردند.
 • کمال ویسی، حسن صدیقی صفحات 91-97
  هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر مولفه های سرمایه اجتماعی بر رفتار کارآفرینی توت فرنگی کاران بود. جامعه آماری این تحقیق را 193 نفر کشاورز توت فرنگی کار شهرستان سروآباد، تشکیل دادند (193 (N=. با استفاده از جدول کرجسی و مورگان، 127 کشاورز به عنوان نمونه انتخاب شدند (127(n= و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی ظاهری و محتوایی آن توسط پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و علوم باغبانی، مورد بررسی، اصلاح و تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق، آزمون پیشاهنگ انجام شد و میانگین آلفای کرونباخ 87/0 بدست آمد. نتایج آزمون همبستگی نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین مولفه های سرمایه اجتماعی (بهادادن به زندگی، احساس امنیت و اعتماد، مشارکت در اجتماعات محلی، پیوندهای کاری و ظرفیت پذیرش تفاوت ها) و رفتار کارآفرینی وجود داشت. نتایج رگرسیون خطی نشان داد که مولفه های بهاء دادن به زندگی، احساس امنیت و اعتماد و مشارکت در اجتماعات محلی در مجموع توانستند 40 درصد از تغییرات رفتار کارآفرینی را تبیین نمایند.
 • امیرحسین علی بیگی، شهرزاد بارانی صفحات 99-111
  این تحقیق توصیفی با هدف کلی بررسی صلاحیت های عمومی مورد نیاز دانش آموختگان کشاورزی از دیدگاه مدیران و مهندسان کشاورزی در استان کرمانشاه انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه مدیران بخش کشاورزی دولتی استان کرمانشاه (130 =N) و مهندسان کشاورزی (اعضای حقوقی سازمان نظام مهندسی کشاورزی استان کرمانشاه) بودند (416 =N). حجم نمونه برای مهندسان کشاورزی 196 نفر تعیین و از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای (برحسب رشته تحصیلی) برای مهندسان کشاورزی و سرشماری برای مدیران بخش کشاورزی بهره گرفته شد. پرسشنامه ابزار اصلی تحقیق بود که روایی آن با استفاده از پانل متخصصان و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ تایید شد. بر اساس یافته ها مهم ترین صلاحیت های مورد نیاز دانش آموختگان کشاورزی از دیدگاه مدیران به ترتیب مسئولیت پذیری، جدیت و استقامت در کار و اخلاق حرفه ای و مهم ترین صلاحیت های مورد نیاز از دیدگاه مهندسان، مسئولیت پذیری، اعتماد به نفس، جدیت و استقامت در کار می باشند. بین وضعیت مطلوب و وضعیت موجود صلاحیت های دانش آموختگان کشاورزی اختلاف معنی داری وجود داشت. بر اساس تحلیل عاملی می توان اساسی ترین صلاحیت های مورد نیاز دانش آموختگان کشارزوی را به صلاحیت های اخلاق حرفه ای، اطلاعاتی، سازمانی، کارگروهی و ارتباطاتی تقسیم کرد.
 • حمید موحد محمدی، نعمت الله شیری، روناک عربی، رویا کرمی صفحات 113-123
  این تحقیق به روش توصیفی- همبستگی با هدف کلی تحلیل میزان اثرگذاری مولفه های سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی انجام شد. جامعه آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی شهرستان دره شهر به تعداد 94 نفر بوده است. با استفاده از سرشماری، برای تمامی افراد جامعه پرسشنامه ارسال شد که تعداد 87 نفر از آن ها پرسشنامه ها را تکمیل و عودت دادند. ابزار اصلی برای جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات و پیشنهادهای اعضای هیات علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه تهران و مدیران سازمان جهاد کشاورزی ایلام پس از اصلاح و بازنگری به دست آمد. جهت تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید که مقدار آن به ترتیب برای مقیاس های سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی، 84/0 و 95/0 به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS16 انجام شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین مولفه های سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی وجود دارد. همچنین، نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه حاکی از آن است که حدود 50 درصد از واریانس متغیر وابسته کارآفرینی سازمانی توسط سه مولفه «هویت جمعی»، «شبکه ها و هنجارهای مشترک» و «انسجام و همبستگی جمعی» تبیین می گردد.
 • روح الله رضایی صفحات 125-134
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و واکاوی راهکارهای مقابله با خشکسالی در مناطق روستایی استان زنجان انجام گرفت. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات تحلیلی- تبیینی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق را 316 نفر از کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان تشکیل دادند که با توجه به جدول کرجسی و مورگان، تعداد 175 نفر از آنان از طریق نمونه گیری تصادفی ساده برای انجام تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از اعضای هیات علمی دانشگاه زنجان مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس میزان اهمیت راهکارهای مقابله با خشکسالی از دیدگاه کارشناسان 77/0 بود. نتایج کسب شده از تحلیل عاملی نشان داد که راهکارهای مقابله با خشکسالی در مناطق روستایی استان زنجان از دیدگاه کارشناسان مورد مطالعه در پنج عامل آموزشی- ترویجی، اقتصادی، حفاظتی، مدیریتی و اجتماعی قرار می گیرند که این پنج عامل در مجموع در حدود 66/68 درصد واریانس را تبیین می نمایند.
 • فروغ طباطبایی، غلامرضا پزشکی راد، محمد چیذری صفحات 135-142
  هدف کلی این پژوهش که با روش توصیفی- همبستگی انجام شده است، بررسی سازه های موثر بر پذیرش مدیریت ریسک در دامداری های صنعتی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل دامداران صنعتی استان تهران می باشد که تعداد 175 نفر از آنها به عنوان نمونه، با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. ابزار اصلی این تحقیق، پرسشنامه ای است که روایی صوری آن با کسب نظر اساتید و صاحبنظران حوزه ترویج، دامپروری و دامپزشکی تایید شد. آزمون مقدماتی برای به دست آوردن پایایی پرسشنامه انجام گرفت و ضریب آلفای کرونباخ بین 78/0 تا 94/0 به دست آمد. یافته های این پژوهش نشان می دهند که میزان پذیرش اکثریت دامداران (49 درصد) از روش های مدیریت ریسک در سطح «متوسط» است. همچنین، این یافته ها نشان می دهند که مهمترین روش های مدیریت ریسک در دامداران، مشاوره با متخصصان و کارشناسان و استفاده از دامپزشک است. یافته های حاصل از آزمون همبستگی نشان می دهند که بین متغیرهای: فاصله دامداری تا محل سکونت، مقدار سرمایه، میزان استفاده از وام، درآمد سالانه، تعداد راس واحد دامداری، میزان استفاده از منابع اطلاعاتی با متغیر پذیرش مدیریت ریسک رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. در آزمون رگرسیون چندگانه خطی، متغیرهای «مقدار سرمایه، درآمد سالیانه و میزان آگاهی از عوامل ایجادکننده ریسک» 90/50 درصد از تغییرات متغیر مدیریت ریسک دامداران را تبیین می کنند.
 • حوریه مرادی، مسعود بیژنی، مسعود برادران، حسین شعبانعلی فمی، عبدالعظیم آجیلی صفحات 143-155
  مطالعه حاضر، با هدف شناخت و واکاوی مولفه های موثر بر توسعه حرفه ای کارگزاران ترویج کشاورزی استان کرمانشاه به اجرا درآمد. جامعه آماری این پژوهش کلیه کارگزاران ترویج استان کرمانشاه، که شامل 456 نفر بودند. پژوهش از نوع کاربردی، روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی است. حجم نمونه نیز براساس جدول تاکمن 210 نفر تعیین گردید. روش نمونه گیری، تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه ای بود که روایی صوری آن براساس نظر جمعی از اساتید و صاحبنظران تایید گردیده و اعتبار آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برای 4 عامل فردی، اطلاعاتی ارتباطی، نهادی مشارکتی و مدیریتی مالی به ترتیب (92/0 و92/0، 90/0، 87/0=?) محاسبه شد، که بیانگر مناسب بودن ابزار پژوهش بود. یافته ها نشان داد که کارگزاران ترویجی در زمینه تمامی مولفه های توسعه حرفه ای در سطوح بسیار بالا و مطلوبی قرار دارند. آزمون مقایسه میانگین ها (آزمون t)، در زمینه ادراک کارگزاران ترویجی زن و مرد و جوان و مسن نسبت به مولفه ها تفاوت معنی داری در سطح خطای 5 درصد و بین ادراک کارگزاران ترویجی که از رایانه استفاده می کنند با آنهایی که استفاده نمی کنند تفاوت معنی داری در سطح خطای یک درصد نشان داد. آزمون مقایسه میانگین ها (آزمون F)، هیچگونه تفاوت معنی داری بین کارگزاران در سطوح مختلف تحصیلی، وضعیت استخدامی و پست سازمانی نشان نداد. نتایج همبستگی نشان دهنده ارتباط شرکت در آموزش های ضمن خدمت و ادراک کارگزاران نسبت به توانمندی حرفه ای خود با مولفه های توسعه حرفه ای بود.
|
 • Abdolkarim Esmaeili, Farnaz Pourzand Pages 1-10
  In this paper، the importance of environmental degradation costs in national accounts is discussed، empirical studies having been considered by politician and economic planners before. The importance of a determination of relationship between economic growth VS. openness to trade is also discussed. The main objective followed in an investigation of the relationship between trade openness، green GDP، physical and human capital as based upon Granger causality and also on Jhoansen and Juselius cointegration tests. There existed a causal link between openness to trade and green GDP considering time series data as during 1350-1384. In other words، changes in the openness cause changes in the green economic growth. Moreover in this study it is attaempted to establish the long run relationship between variables as based on Solow growth model by use of Vector Autoregression model (VAR)، Jhoansen - Juselius cointegration tests. The results indicate that greater openness and increase in human capital index lead to decrease in green GDP growth rate while an increase in physical capital lead to higher environmental gross product (green GDP).
  Keywords: Autoregressive model, environment, Granger causality, Green GDP, Trade Openness
 • Hasan Mafee, Iraj Saleh, Seyed Safdar Hosseini Pages 11-18
  Realizing that there is no specific market for organic products in Iran، in this study it is tried to estimate the costs involved in organic productions by means of Contingent Valuation Method and through Willingness-to-Pay estimation approach. Towards this end 219 and 209 Double-Bounded dichotomous questionnaires were developed (for cucumber in Tehran Province and for vegetables in Gilan Province respectively). Logit Model was utilized to assess the Individual Willingness-to-Pay، while the parameters of model being estimated through Maximum Likelihood method. Results indicated that form amongst the variables of the model، income and cancer record appearing in the relations exerted significant positive effects on willingness to pay for organic cucumber. The average willingness to pay by the questioned people per kilogram of organic cucumber and a kg of organic vegetables were estimated as 12200 and 17238 Rials، respectively. Since the price as based on willingness to pay per kilogram may not cover the production costs of organic crops، it seems necessary that the government steps forward to provide some support policies like paying green subsidy to farmers. In addition، for establishing the organic (biologic) agriculture system in the country، there should exist appropriate programs to provide supply security in distribution network along with the promotion of the production of these commodities، because it is evident and inevitable to economize organic agriculture if it is to develop، expand، and flourish.
  Keywords: Contingent valuation, Cucumber., Logit Model, Organic (biologic) products, Willingness to pay
 • Ahmad Fatahi Pages 19-26
  Water quality is a most important factor in areas facing water crisis the survival of which is based upon it. In a determination of water value the factors that should be attended to are: the given volume، specified quality (preservation value)، as well as the specific time and place. Valuation of water in Iran is dependent on types of exploited water resources which include: human consumption (quality) and non-consumption. Ignorance of the importance and value of changes in water quality، will greatly affect the environment as well as the human life. One of these values is preserving water quality. This study determined the value of preserving water quality in the city of Yazd assessing people''s willingness to pay، making use of contingent valuation method and double bounded dichotomous choice questionnaire in year 1389. The results indicate that the average annual willingness of people to pay for protection water of quality is 217350 Rials. According to family size in the region (assumed as 4people)، each family tends to pay 870120 Rials per capita yearly to protect water quality. Also، residents are willing to pay 120 Milliard rials be paid to maintain water quality. Therefore، these estimates are suggested to provide justifications for the policy makers and officials to maintain and protect water quality.
  Keywords: Contingenet valuation method, Preserveation value, Water quality, Willingness to pay
 • Ahmad Rezvan Far, Faeezeh Hashemi, Fatemeh Shafiee Pages 27-37
  The purpose of this research was to investigate the factors affecting the use of information resources and communication channels by the Rey Township vegetable growers as regards their prevention of soil pollution. The study consisted of all vegetable growers (N=700) in the Ray county، located in Tehran Province، from among whom 70 vegetable growers were selected through random sampling technique. A questionnaire was designed and employed to gather the required data. A panel of selected experts verified the questionnaire''s content validity. The scale of use of information resources and communication channels was proved to be reliable as Cronbach Alpha coefficient was estimated as equal to 0. 92. The results of descriptive statistics revealed that all of the vegetable growers have been involved in the use of polluted water for irrigation. Also، it was revealed that a majority of the vegetable growers have utilized information resources and communication channels at a low level. The results of regression analysis finally revealed that the three variables of: education level، farm size، and the level of knowledge concerning the prevention of soil pollution، explained about 52% variances of the dependent variable.
  Keywords: Communication channels, information resources, Soil pollution, Vegetable growers
 • Gholam Hossein Abdollahzadeh, Khlil Kalantari, Alireza Sehhat, Alireza Khajeh Shahkohee Pages 39-48
  The purpose of the current research was to assess and analyze the effects of land renovation and development schemes. The work was carried out as case study in Khor o Biabanak Area of Esfahan province. The research was based upon survey، utilizing questionnaire and interview as tools to gather data. The statistical population contained all the land holdings related to the projects who had received ownership title. By using Cochran formula، 146 holdings were selected as sample through Simple Random Sampling method. The results revealed that all the indicators related to land fragmentation are decreased considerably following an accomplishment of the project. Most changes have been related to total land ownership having decreased to an extent of 214 percent. The results of factor analysis showed that six factors namely productivity effect، effect of access to agricultural complimentary services، juridical and institutional effect of the project، effect of farm infrastructure and accessing، performance and operational effects of the project and land ownership effect explained 75. 59% of variance for the effect of land renovation and development schemes. Some 44. 01% of the effects were considered as positive ones and 31. 58% as the negative effects.
  Keywords: agricultural development, land consolidation, Land management, Land renovation, development
 • Amir Alam Baigi, Iraj Malek Mohammadi, Ali Asadi, Behrooz Zarei Pages 49-61
  This research was conducted to investigate of research Commercialization roles in the entrepreneurial R&D in Agricultural Technology management process. The work was implemented as a correlational research، using casual model. The statistical population of the study consisted of 2141 agricultural research specialists from Iran، One out of each six regional groups of provinces (N= 25) was randomly selected from where 320 researchers were finally selected as based on Cochran’s Sampling Methodology. Research instrument consisted of Likert five point scale for latent variable measurements. Validity of the questionnaire was verified using Average Variance Extracted (AVE)، a one method of Discriminant Validity. Also Composite reliability coefficients were calculated for the questionnaire''s different sections. The obtained figures show that the questionnaire bears the necessary sufficiency for data gathering. Structural equation modeling was employed through LISREL 8. 54 software package. The results indicate that among Entrepreneurial R&D dimensions، Sustainable Innovation and Increased Technology Value Added play a central role as confirmed through Entrepreneurship Literature. Path analysis results show that the existence of entrepreneurial considerations in “Creation and Development of Technology”، “Technology Strategy” and “Domain Definition” exert the most effect on Entrepreneurial R&D among research Commercialization dimensions while technology road mapping and assessment revealed not a significant impact.
  Keywords: Entrepreneurial research, development (R, D), entrepreneurship, Research commercialization, Structural Equation Modeling (SEM)
 • Somayeh Mostafavi, Mahnaz Mohammad Zadeh, Fatemeh Ahmadi, Hossein Rohani Pages 63-76
  Now-a-days، due to the quick growth of science and technology، institutionalization of learning organizations sounds as more important among public service organizations، and that is because they should be able to offer better services to their customers in accordance with the quick changes of science and technology. One of these organizations to be emphasized upon is Jahad-e-Keshavarzi Organization، supposed to offer technical، consulting and educating-extension services in the field of agriculture. The purpose of this study is an analysis of apllication of different aspects of learning organizations in Jahad-e-Keshavarzi in Khorasan-e-Razavi province. This work، being an applied and non-experimental study، was carried out through a descriptive-correlation research design، DLOQ questionnaire being utilized to collect the data. The statistical population consisted of a group of 102 people of experts of Jahad-e-Keshavarzi Organization in Khorasan-e-Razavi Province (N=303). The results of the study revealed that the means achieved by Jahad-e-Keshavarzi Organization of Khorasan-e-Razavi province in 28 out of 37 items were recorded as lower than the acceptable level. Moreover، it was revealed that the aspects of continuous learning، dialogue and team learning، achieved were more realized than any other aspect in Jahad-e-Keshavarzi Organization of Khorasan-e-Razavi Province. The results of analytical statistics indicated that there was a significant correlation observed between different aspects of Learning Organization، and English proficiency، computer skills، and Internet use.
  Keywords: DLOQ questionnaire, Jihade, Keshavarzi Organization, Khorasan, e, Razavi Provine, Learning Organization
 • Ehsan Gholifar, Seyed Yousef Hejazi, Seyed Mahmood Hosseini Pages 77-90
  A most important phenomenon among organizational resources is creativity along with mobility of staff، while empowerment being the motivator of creativity and mobility. The purpose of this study was an analysis of management and organizational factors necessary for empowerment of Iranian Agricultural Colleges Faculty members. Research methodology was a descriptive-survey one. The statistical population of the study consisted of the faculty members of agricultural colleges in Iran (N= 1837)، out of whom 404 people were planced in the statistical sample according to the formula setup of Krejcie and Morgan. Multi stages sampling method was emplayed for selection of the samples among all the agricultural colleges in Iran. A questionnaire was assembled as the main tool of the study. The validity of the questionnaire was approved by the judgment of a panel of faculty members of the university of Tehran acted here as experts. To assess the reliability of the questionnaire، Cronbach''s Alpha coefficients were estimated. T-test results showed that there exists a significant difference between the degrees (MSc and PhD) and between places from where the degrees obtained (inside and outside the country)، the difference among faculty members، in terms of ability level being 99 percent. Results of Exploratory Factor Analysis revealed that five factors explained about 60. 691% percent of the total variance covering the management and organizational determinants for an empowerment of the faculty members; theses factors being: Job enrichment، Participation، Facilities، Education as well as Decision making.
  Keywords: Agricultural colleges, empowerment, faculty members, Management, Organizational Factors
 • Kamal Veisi, Hasan Sedighi Pages 91-97
  The main purpose of this study was to investigate the relationship between social capital and entrepreneurial behavior of strawberry farmers. The study was a descriptive - correlational one. The research population was comprised of the strawberry farmers in the Sarvabad city of Kordestan (N = 193). Sample size، according to Kerjcie & Morgan table (1970) was determined to be 127 persons، selected by Simple Random Sampling method. A questionnaire was designed by the authors to gather the needed data for the study. The questionnaire validity was verified by a selected panel of experts. The reliability test was performed، Cronbach''s alpha being achieved as 0. 87 for either of the social capital or entrepreneurial section of the questionnaire. The results indicated a positive and significant correlation between components of social capital variables (level of value devotion to life، sense of security and trust، participation in local communities، business links and the tendency to accept differences) as well as the entrepreneurial behavioral variables. Multivariate regression analysis determined that such variables as devotion of value to life، feeling of trust and participation in local activities altogether explained 40 percent of variability in entrepreneurial behavior.
  Keywords: Entrepreneurial behavior, entrepreneurship, social capital, Strawberry growers
 • Amir Hossein Alibaygi, Shahrzad Barani Pages 99-111
  This descriptive correlational research sought to examine generic competencies required for university graduates from the points of view of agricultural engineers and mangers in Kermanshah Province. The study concentrated on the population of public agricultural managers (N= 130) as well as Agricultural engineers (who were members of Agricultural Engineering System Organization) in Kermanshah Province (N= 416). A sample of 196 agricultural engineers was selected through Stratified Random Sampling. Census survey was utilized regarding agricultural managers. Data was collected through questionnaire، with its validity cross checked by a panel of experts in the field. The reliability of the instrument was established using Alpha Cronbach Coefficient. Based on the results، the most important generic competencies required for graduates from the views of managers are responsibility، endeavor، as well as professional ethics. The most important generic competencies as viewed from the view point of engineers are the acceptance responsibilities، self-confidence، and endeavor. There was a significant difference observed between the preveiling situation vs. the ideal one as regards the required generic competencies. Factor analysis revealed that professional ethics، informational، organizational، group work، along with the communicational competencies are the core competencies needed for agricultural university students.
  Keywords: Agricultural engineer, Agricultural manager, Agricultural university student, Competency, Employment
 • Hamid Movahed Mohammadi, Nematollah Shiri, Ronak Arabi, Roya Karami Pages 113-123
  The main purpose followed in this descriptive - survey research، was «an analysis of the impact of social capital،s components on organizational entrepreneurship as regards agricultural staff». It''s statistical community included the total employees of the Dare-shahr،s Jahad-e-keshavarzi Organization in Ilam province (n=94). Using census، questionnaires were sent to the members of the community in response to which a number of 87 questionnaires were completed and returned. The main tool for collecting data as before said was questionnaire the content validity of which was confirmed as based on the opinions and suggestions of Agricultural Extension and Education Faculty members، University of Tehran and Ilam،s Jahad-e-keshavarzi Organization managers. For a determination of the reliability of questionnaire، cronbach''s alpha coefficient was found (0. 84 for social capital and 0. 95 for organizational entrepreneurship). Data were analyzed through software SPSS: Win16. The results of correlation analysis showed positive and significant relationship between social capital،s components and organizational entrepreneurship. Also، the results of multiple regression analysis indicated that about 50 percent of the variance of the dependent variable: organizational entrepreneurship is explained by the three components of: «collective identity»، «networks and shared norms» as well as «collective coherence».
  Keywords: Entrepreneurial enterprise, Impact, Jahad, e, Keshavarzi organization, social capital
 • Rohollah Rezaei Pages 125-134
  The main purpose followed in this study was to identify and analyze the ways of coping up with drought in rural regions of Zanjan Province. The research method of the study was an Analytical- Explanatory one. The statistical population of the study consisted of experts of Jihad- E- Agriculture Organization of Zanjan Province (N= 316). According to Krejcie and Morgan table، 175 individuals were selected through Simple Random Sampling for the study. A questionnaire was employed to collect data. A panel of experts comprised of faculty members of Zanjan University established the validity of the questionnaire. A pilot study was as well conducted to establish the reliability of the instrument. Cronbach alpha''s coefficient for the scale of “importance of solutions of coping up with drought from experts'' viewpoints” was 0. 77. Factor analysis of solutions of coping up with drought revealed that five factors of: Educational- Extension، Economical، Conservative، Management plus Social explained 68. 66% of total variances of drought solutions.
  Keywords: Droughts, Experts, Rural regions, solution, Zanjan province
 • Forogh Tabatabaie, Gholam Reza Pezeshki Rad, Mohammad Chizari Pages 135-142
  The purpose followed in this descriptive correlational research was to investigate factors influencing the adoption of risk management in industrial dairy farmers in Tehran Province. Population of the study included industrial dairy farmers in commercial animal husbandries in Tehran Province (N=320). A cluster sampling technique was employed to select the sample in the study (n=175). Data was gathered through questionnaire. Validity of the instrument was established by the help of a panel of experts. A reliability analysis was conducted in which Cronbach''s Alpha coefficient was recorded from 0. 78 to 0. 94. Findings of the study indicated that a majority (49%) of the industrial dairy farmers’ risk management was considered to be at a «moderate» level. The results showed the main methods for risk management among industrial dairy farmers to include: consultation with experts and specialists، as well as employment of veterinary help. There was a statistical significant positive relationship observed between distance from the help husbandry farm and the manager''s site of residence، the awareness of risk factors، size of capital، annual income، number of livestock، and the level of use of informational channels vs. the level of risk management among the farmers. The results of the multivariate regression revealed that 50. 90 percent of variability in risk management stems from: size of capital، annual income، and the degree of awareness regarding risk factors.
  Keywords: Adoption, Determination, Industrial dairy farmers, Risk Management, Tehran
 • Horieh Moradi, Masoud Bijani, Masoud Baradaran, Hossein Shabanali Fami, Abdolazim Ajili Pages 143-155
  The main purpose followed in this study was to recognize and analyzing the development of the professional efficiency components of efficient agricultural extension agents as in year Kermanshah province in 2008. The population consisted of 456 agricultural extension agents in Kermanshah Province، the study being an applied one and the method descriptive. Sample size as based on Tackman table 210 was determined، using proportional stratified random assignment of respondents. The research tool was comprised of a questionnaire with its preliminary as well as formal validities verified according to the judgement of a group of faculty members and as well as relevant experts. Reliability was assessed through measured Corunbach''s Alpha test for four factors of professional development namely: Individual factor، Information-Communication، Institute-participation، and Management-Finance factor whith? =0. 87، 0. 90، 0. 92، and 0. 92 indicating the reguired reliability of the questionnaire. Based on the research findings، ans according to the perception of the agricultural agents (female and male; young and old) there was a significant difference observed with respect to components (p<0. 05)، and as well between perception of agricultural agents who used computers، as compared with perception those who did not. (p<0. 01)، as determined through means comparison test (t-test). Means comparison of F-test among different agricultural agents and among different levels of education، positions of employment and organizational posts were reported as non significant. A correlation result shows the relationship between pre-service training and professional empowerment. Finally، based on the results، analysis، some applied recommendations have been provided and highlighted.
  Keywords: Agricultural extension agents, Kermanshah Province., Professional development, Professional development components