فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 6، بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/04/02
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه برخورداری، سیمین تعاونی، حمید حقانی، سید اشرفالدین گوشه گیر صفحات 1-11
  مقدمه
  بسیاری از زنان در دوره قبل از قاعدگی ممکن است با تغییرات روحی روانی وجسمی زیادی مواجه شوندکه باعث محدودیت در پذیرش مسئولیت های روزمره زندگی، مشاغل خارج از منزل و کاهش کیفیت زندگی شود. یکی از تغییرات جسمی این دوره پیدایش ادم می باشد و پیشگیری از پیدایش آن که اولین قدم درکاهش سندرم پیش از قاعدگی است، از اهمیت بسزایی برخوردار است. امروزه از درمان های مکمل متعددی به منظور کاهش علائم مختلف سندرم پیش از قاعدگی از جمله ادم استفاده می گردد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر رویال ژلی خوراکی بر ادم سندرم پیش از قاعدگی، انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی سه سوکور با گروه کنترل بود. نمونه های مورد پژوهش 110 دختر مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی ساکن در خوابگاه های علوم پزشکی تهران بودند که به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل دو بخش مشخصات فردی و جدول پیش از قاعدگی 2005 بوده که در حین مداخله، بخش علامت ادم از نظر نشانه های: ورم پستان ها، نفخ، ادم و اضافه وزن به طور کلی در یک گزینه تحت عنوان علامت ادم در طول یک و دو سیکل قاعدگی به طور روزانه ثبت گردید. مداخله کپسول خوراکی رویال ژلی و دارونما به مدت 2 سیکل قاعدگی صورت گرفت.
  یافته ها
  همگونی دو گروه از نظر مشخصات فردی و نمره ادم قبل از مداخله دو گروه مورد بررسی قرار گرفت و تفاوت معنی داری بین دو گروه موجود نبود، پس از مداخله در پایان سیکل اول (01/0 >P) و پایان سیکل دوم قاعدگی (01/0 >P) تفاوت معنی داری بین دو گروه رویال ژلی و دارونما مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  در این پژوهش تاثیر رویال ژلی خوراکی در کاهش میانگین نمره ادم سندرم پیش از قاعدگی مشهود بود. بنابراین این مداخله می تواند توسط تیم بهداشتی در مراکز درمانی و مراقبتی انجام گیرد. پیشنهاد می شود بررسی تاثیر رویال ژلی خوراکی بر سایر علائم سندرم پیش از قاعدگی نیز صورت گیرد.
  کلیدواژگان: ادم، جدول پیش از قاعدگی 2005، سندرم پیش از قاعدگی، رویال ژلی
 • الهام ابراهیمی، حسین جلالی، منصوره جمشید منش صفحات 12-19
  مقدمه
  هدف مطالعه حاضر تعیین تاثیر منیزیوم و دارونما بر شدت سندرم قبل از قاعدگی در مبتلایان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 89-1388می باشد.
  مواد و روش ها
  افراد شرکت کننده در پژوهش به صورت تصادفی درگروه مداخله یا کنترل قرار گرفتند.محل انجام این پژوهش، 10مرکز بهداشتی درمانی منتخب شهر اصفهان و مدت زمان پژوهش 4 ماه بود.به منظور تایید تشخیص، افراد شرکت کننده در پژوهش جدول ثبت علایم روزانه سندرم را به مدت دو ماه در منزل تکمیل کردند، سپس به صورت تصادفی در یکی از دو گروه (منیزیوم یا دارونما)قرار داده شدند ومداخله دارویی به مدت دوسیکل روی آنها انجام و نتایج مورد مقایسه قرارگرفت.
  یافته ها
  بعد از انجام آنالیزهای آماری، نتایج به این شرح بود: میانگین نمره سندرم قبل از قاعدگی در دو گروه بعد از مداخله نسبت به قبل از آن، کاهش و با 05/0> p تفاوت معنا دار مشاهده گردید. اما در گروه منیزیوم این میزان کاهش نسبت به گروه دارونما بیشتر بود (05/0> p).
  نتیجه گیری
  بعد از آنالیزهای آماری مشخص گردید که میانگین نمره سندرم در تمام گروه ها بعداز مداخله نسبت به قبل از آن کاهش و با 05/0> p تفاوت معنا دار مشاهده گردید. در گروه منیزیوم +ویتامین 6 B این میزان کاهش نسبت به سایر گروه ها بیشتر (05/0> p) و در گروه دارونما نسبت به سایر گروه ها کمتر بود (05/0 > p).
  کلیدواژگان: سندرم قبل از قاعدگی، منیزیوم، دارونما
 • علی اصغر قدس، نعمت ستوده اصل، مریم ولیان صفحات 20-29
  مقدمه
  رشته پرستاری، به عنوان یکی از حرفه های استرس آور شناخته شده است. به علت حساسیت بالای این رشته، هر گونه بی دقتی و خطا، خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی را برای بیمار، خانواده ها و کشور ایجاد کرده و بار اقتصادی مراقبت های سلامتی را افزایش می دهد. این تحقیق به منظوربررسی تاثیر رایحه نعناع بر دقت پرستاران مراقبت های ویژه انجام شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه نیمه تجربی، 32 پرستار زن شاغل در بخش های مراقبت ویژه که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیده بودند، مورد مطالعه قرار گرفتند. هر یک از پرستاران در دو روز مجزا و به صورت تصادفی، تحت رایحه درمانی با اسانس نعناع و آب (پلاسبو) قرار گرفتند. قبل و بعد از هر مداخله از شرکت کنند گان خواسته شد آزمون دقت بوناردل را انجام دهند. داده ها با استفاده از نرم افزار 16 SPSS و آزمون آماری تی زوجی مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین وانحراف معیار تغییرات دقت پرستاران (قبل و بعد از مداخله) در استفاده از اسانس نعناع 65/4 ± 44/8، و پلاسبو 80/1 ±07/1 بوده است. تغییرات میزان دقت در استفاده از اسانس نعناع به طور معنی داری بیشتر از پلاسبو بوده است(001/0> p).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه رایحه نعناع اثرات مثبتی بر روی سطح دقت پرستاران داشته است و می توان از این رایحه در بهبود سطح دقت پرستاران استفاده کرد.
  کلیدواژگان: رایحه درمانی، پرستار، دقت، نعناع
 • زهرا عسلی، فریبا فهامی، ابوافضل اصلانی، ناهید فتحی زاده صفحات 30-40
  مقدمه
  با افزایش امید به زندگی بخش عمده ای از عمر زنان در دوران پس از یائسگی سپری می شود. یائسگی به دلیل همراه بودن با تغییرات و عوارض، یک دوره حساس و بحرانی به شمار می رود. علائم وازوموتور و تغییرات روحی-روانی و مشکلات خواب در این دوره شایع می باشند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر دو داروی گیاهی علف چای و گل ساعتی بر علائم یائسگی و مقایسه این دو گیاه می باشد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی می باشد و 59 نفر از زنان یائسه ای که شرایط ورود به مطالعه را داشتند بعد از گرفتن رضایت کتبی با شکل تصادفی ساده وارد مطالعه شدند و در دو گروه درمان با علف چای (30 =n) و درمان با گل ساعتی (29 =n) قرار گرفتند.
  اطلاعات از طریق مصاحبه و پرسشنامه ویژگی های فردی و شاخص کوپرمن برای علائم یائسگی در سه مرحله ی قبل از مداخله، هفته سوم مداخله و هفته ششم مداخله تکمیل گردید. نتایج توسط روش های آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که شدت گرگرفتگی و بی خوابی در دو گروه درمان با علف چای و گل ساعتی در هفته سوم و ششم درمان کاهش معنی داری داشته است(05/0> p). آزمون آنالیز واریانس نشان می دهد که در هر گروه میانگین نمره علائم در هر سه زمان با هم اختلاف معنی داری داشته است. ضمنا آزمون تی زوج نشان میدهدکه میانگین نمره علائم در مراجعه دوم نسبت به اول و مراجعه سوم نسبت به دوم کاهش معنی داری داشته است. همچنین کاهش شدت میانگین نمره گرگرفتگی و بی خوابی را بعد از مداخله در دو گروه معنی دار می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر علف چای و گل ساعتی در درمان علائم زودرس یائسگی(علائم وازوموتور، بی خوابی)، می توان این دو گیاه را به عنوان یک درمان جایگزین در افرادی که به هر دلیل قادر به استفاده از هورمون درمانی نیستند مد نظر داشت.
  کلیدواژگان: گرکرفتگی، بی خوابی، علف چای، گل ساعتی
 • اشرف صالحی، حمید مومنی، ابوالفضل سراجی صفحات 41-53
  مقدمه
  سندرم پیش از قاعدگی شایع ترین نشانگان در زنان است. سندرم پیش از قاعدگی ظهور دوره ای یک یا چند علامت از مجموعه بزرگی از علائم، درست قبل از قاعدگی است که به درجاتی سبب به هم خوردن روش زندگی فرد و فعالیت های وی می شود و به دنبال آن دوره ای فاقد هر گونه علامت پدید می آید. گل راعی و ویتاگنوس، دو داروی گیاهی هستند که در تخفیف علایم سندرم قبل از قاعدگی استفاده شده اند. هدف از این پژوهش، مقایسه اثر دو داروی گل راعی و ویتاگنوس با ویتامین E بر سندرم قبل از قاعدگی بوده است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک پژوهش کارآزمایی بالینی یک مرحله ای است. نمونه این پژوهش شامل 210 زن دچار سندرم قبل از قاعدگی است. در گروه مداخله 1 قرص گیاهی ویتاگنوس و در گروه مداخله 2 قرص گل راعی و در گروه سوم (گروه کنترل) کپسول ویتامین ای 400 IUبه مدت 2 ماه داده شد. علائم سندرم قبل از قاعدگی قبل و بعد از مداخله به وسیله جدول استاندارد علائم سندرم قبل از قاعدگی مورد بررسی قرار گرفت و شدت علائم را با اعداد 1 (بدون علامت)، 2 (علائم خفیف)، 3 (علائم متوسط) و 4 (علائم شدید) مشخص نمودند. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. در این بررسی از آمار توصیفی و استنباطی شامل یو مان ویتنی، آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون تی زوجی، آزمون کای اسکوئر، آزمون دقیق فیشر و پراش یک طرفه آنووا استفاده شد. سطح معنی داری برای کلیه آزمون ها 05/0 > pدر نظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میانگین شدت کلی علائم در گروه گل راعی از 54/31 ± 03/62 قبل از مداخله به 11/12 ± 76/38 بعد از مداخله، در گروه ویتاگنوس از 54/30 ± 23/61 به 78/17 ± 25/25 و در گروه ویتامین ای از 04/32 ± 24/61 به 24/19 ± 9/54 رسید. مقایسه میانگین شدت کلی علائم سندرم پیش از قاعدگی قبل و بعد از مداخله در گروه گل راعی در مقایسه با ویتامین ای (005/0>p)، همچنین گروه ویتاگنوس در مقایسه با ویتامین ای (001/0>p) و نیز گروه گل راعی در مقایسه با ویتاگنوس (001/0>p) نشان داد که شدت کلی علائم به طور معنی داری کاهش یافته است؛ اما این کاهش در گروه ویتاگنوس چشمگیرتر است.
  بحث و نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها، مشخص گردید که هر سه دارو در درمان سندرم قبل از قاعدگی موثر ه ستند اما ویتاگنوس، موثرتر بوده است و می توان آن را به عنوان یک درمان موثر مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: سندرم پیش از قاعدگی، ویتاگنوس، گل راعی، ویتامین E
 • مهدی طاهری، فریدون یاریاری، محمد مولوی صفحات 54-66
  مقدمه
  سندرم روده ی تحریک پذیر شایع ترین اختلال عملکردی دستگاه گوارش است که عوامل روان شناختی در سبب شناسی و تشدید علایم آن نقش مهمی ایفا می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر لمس درمانی بر اضطراب حالت و صفت بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر انجام شد.
  مواد و روش ها
  روش این پژوهش تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. نمونه ی پژوهش شامل 24 نفر از بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده و به صورت تصادفی در گروه مداخله و کنترل جایگزین شدند. گروه مداخله علاوه بر درمان دارویی مرتبط با سندرم روده ی تحریک پذیر که برای هر دو گروه تجویز شد، چهار جلسه (هفته ای یک جلسه) تحت لمس درمانی نیز قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسش نامه اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه اضطراب حالت- صفت اسپیل برگر بود. داده های به دست آمده با استفاده از روش های آمار توصیفی و آزمون من ویتنی یو مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بین گروه مداخله و کنترل در اضطراب حالت تفاوت معناداری وجود دارد، به عبارتی لمس درمانی اضطراب حالت بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر را به صورت معناداری کاهش داد.(001/0 > p)مچنین علیرغم اینکه لمس درمانی در این پژوهش باعث کاهش اضطراب صفت بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر شد، اما این کاهش از نظر آماری معنادار نبود.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش می تواند نقطه ی شروعی برای انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه و در صورت تایید، استفاده از لمس درمانی برای کاهش اضطراب بیماران مبتلا به سندرم روده ی تحریک پذیر باشد.
  کلیدواژگان: لمس درمانی، اضطراب، سندرم روده ی تحریک پذیر
 • اعظم ملک حسینی، رضوان غفارزادگان، شعبانعلی علیزاده، رضا غفارزادگان، رضا حاجی آقایی، مجتبی احمدلو صفحات 67-78
  مقدمه
  آلوئه ورا به طورسنتی برای التیام سوختگی استفاده شده است اما شواهد بالینی، آن نامشخص باقی مانده است. امروزه به دلیل عوارض جانبی کمتر وارزان تر بودن گیاهان دارویی، مصرف آنها رو به افزایش است. این مطالعه نیز به منظور مقایسه اثر پانسمان ژل آلوئه ورا و و کرم سیلورسولفادیازین 1% بر بهبودی زخم سوختگی درجه دو انجام شد.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی بالینی در بیمارستان ولیعصر(عج)، اراک انجام شد. 64 بیمار با زخم سوختگی درجه دو انتخاب شد و به روش تصادفی ساده در دو گرود آزمایش و کنترل قرارگرفتند. 32 بیمار با ژل آلوئه ورا و 32 بیمار دیگر با کرم سیلور سولفادیازین 1% روزانه پانسمان شدند. با استفاده از ابزار ارزیابی زخم بتس جنسن پارامترهای مربوط به زخم سوختگی در روز اول، هفتم و پانزدهم مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی اطلاعات بدست آمده از نرم افزارآماری spss نسخه 17 و آزمون آماری تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر استفاده شد.
  یافته ها
  درگروه آزمایش میانگین وضعیت بهبودی در ابتدای مطالعه 515/30با انحراف معیار 316/0 ودر روز پانزدهم به303/13با انحراف معیار516/0 ودرگروه کنترل در ابتدای مطالعه 219/31با انحراف معیار 321/0ودر روز پانزدهم به 188/19 با انحراف معیار524/0 کاهش پیدا کرد. در روز پانزدهم بین دوگروه اختلاف معنی داری مشاهده گردید (F=467/402، P=0.000).
  نتیجه گیری
  با توجه به عارضه کرم سیلور سولفا دیازین1% در مهار نسبی اپی تلیالیزاسیون و تغییررنگ در ناحیه زخم، ژل آلوئه ورا می تواند جایگزین خوبی برای آن باشد.
  کلیدواژگان: بهبودی زخم، پانسمان، آلوئه ورا، سوختگی درجه دو
|
 • Fatemeh Barkhordari, Simin Taavoni, Hamid Haghani, Sayed Ashrafodin Gooshe Gir Pages 1-11
  Introduction
  Women may find physical and mental change during premenstrual، which may have causing restrictions in daily living، and job responsibilities and reduced quality of life. One of the physical changes during this period is edema. Prevention of edema، which is the first step، is important for reducing premenstrual syndrome. Many women are interested to use complementary and alternative medicines for relief from their premenstrual symptoms; therefore purpose of this study was to identify the effect oral Royal jelly on edema symptom of premenstrual.
  Methods
  This triple blind randomized controlled trial study was carried out on 110 cases، who had premenstrual syndrome and live in dorms of Tehran University of Medical Sciences and were randomly divided to two groups of intervention and control. Questioner had two main parts of personal characteristics and premenstrual profile 2005، which during intervention had been used the general part of edema that include overly breast swelling، bloating، edema and weight gain in the category of edema and self checked daily for two months. Intervention of Royal jelly and Placebo had been continued for two menstrual cycles.
  Results
  Equality of two groups according to personal characteristics and edema symptom before intervention were checked and there were no significant difference. After intervention there were significant difference of edema scores between Royal Jelly and Placebo group at the end of first menstruation cycle (p<0. 01) and second menstruation cycle too (p<0. 01).
  Conclusion
  This study showed that Royal jelly was effective in reducing edema symptom. Therefore Healthcare team can to perform it in Medical centers. Evaluating the effect of Royal jelly on other symptoms of premenstrual syndrome is recommended.
  Keywords: Edema, premenstrual profile 2005, premenstrual syndrome, Royal jelly
 • Ebrahimi E., Jalali H., Jamshidi Manesh M. Pages 12-19
  Introduction
  Because Premenstrual Syndrome (PMS) leads to suicide، familial problem، interpersonal and job disorders in affected life and has direct and indirect effects on society so، removing this problem has been emphasized. The object of this study is determining the effect of magnesium and placebo on premenstrual syndrome severity in the affected persons that go to medical-health centers of Esfahan University of medical sciences in 1388-89.
  Methods
  The participants of this essay were placed randomly in intervention or control group. The place of essay was 10 medical-health centers of Esfahan city and the duration of this study will be four month. For confirmation of recognition، persons completed daily rating form in their home for two month، then they randomly placed in one of two groups (magnesium or placebo) and drug intervention was done on them and the results was comprised.
  Results
  After statistical analyses، the results were as follow: The average of PMS score in two groups decreased after intervention in compare to before it and it was significantly with P-value less than 0/05 (P <0/05)، but this deduction in magnesium group was more than placebo group. (P <0/05)
  Conclusions
  The findings of this study totally showed that magnesium drug has more effect than placebo on premenstrual syndrome.
  Keywords: Premenstrual syndrome, magnesium, placebo
 • Ali Asghar Ghods, Nemat Sotodehasl, Maryam Valian Pages 20-29
  Introduction
  Nursing is known as one of stressful occupations. Due to the high sensitivity of the nursing، any carelessness and error، has created irreparable damage to the patients، their family and country and economic burden of health care increases. This study investigated the effects of peppermint aroma on the accuracy level of nurses working in intensive care units.
  Methods
  In this semi experimental study، 32 nurses who were employed in critical care units were selected through convenience sampling method. They were randomly subjected to peppermint essence and water (as the placebo) as the aromatherapy process in two different days. Before and after each intervention، participants were asked to take Bonardel Test. data were analyzed by SPSS16 software and paired t-test
  Results
  The mean ± SD of changes in nurse''s accuracy (before and after intervention) the use of peppermint essential oil has been 8/44 ± 4/65 and placebo 1/07 ± 1/80. Changes in accuracy in the use of peppermint oil was significantly greater than placebo (p< 0/001).
  Conclusion
  Regarding the results of nurses subjected to peppermint essence and the increase in their accuracy، it is possible to apply this essence، for improving the accuracy.
  Keywords: Aromatherapy, Nurse, Accuracy, peppermint
 • Zahra Asali, Fariba Fahami, Abolfazl Aslani, Nahid Fathi Zade Pages 30-40
  Introduction
  Because of being assosciated with changes and complications، menopause is a critical and sensitive period. Its common symptom include: vasomotor signs، psychologic changes and sleep disorders، witch could influence on work، social tasks، quality of life and the sense of wellbeing. Usually Hormon replacement Therapy (HRT) is thr treatment option that is assosciated with side effects and lots of women do not desine to use it and it has contraindicated for some else. Nowadays after hormone therapy the attention is toward Selective Reuptake Serotonin Inhibitors (SSRIs)، so accordingly to these effects of St john''s wort and passion flower، we use them for reducing menopause symptom.
  Method
  this prospective clinical trial was performed، in 1388. 59 menopaused women who had include criteria، were participated in the study. The sampeling was convenience and the subject were allocated randomly to two groups (n=30 St johns wort and، n=29 in passion flower group). Demographic data were collected through personal charchtric questionace. Kopperman index was used for menopausal symptoms (hot flashe &insomnia)، witch were filled in 3 periods: befor prevention، third week and sixth week of intervention.
  Results
  the results has shown that the means of total menopausal symptom score in both groups (St john''s wort and passion flower) in the third and sixth week of intervention were statistically significant (p<0. 05). But there were no significant differences between two groups. So both herbs reduced the menopausal symptom simillary.
  Conclusion
  regarding to the effect of St john''s wort and passion flower on treatment of premature menopausal symptom (vasomotor، insomnia)، at least the useage of these herbs are suggested for all women who are contraindicated for HRT.
  Keywords: hot flashe, insomnia, St john's wort, passion flower
 • Ashraf Salehi, Hamid Momeni, Abolfazl Seraji Pages 41-53
  Introduction
  The most common syndrome in women is PMS. Premenstrual syndrome is one or more periodic large collection symptoms before menstrual cycle، which lead to degree of changes in personal activities and active lifestyle for him and followed by a period with no symptom is generated. Hypericum Perforatum L. and vitex agnus are two herbal remedies that have been used to relieve symptoms of premenstrual syndrome. The purpose of this study is determination of the effect of Hypericum Perforatum L. and vitex agnus and VitE on Premenstural Syndrome.
  Methods
  This is a one-stage clinical trials. The study sample included 210 women with PMS were placed in three groups of 70 (Simple randomized). In the first group، Vitex tablets; second group، Hypericum Perforatum L. tablets and the control group were given vitamin E for 2 months. Before and 2 months after the intervention were compared with standard chart of PMS. Intensity of Symptoms were identified with the number 1 (no symptoms)، 2 (mild symptoms)، 3 (moderate symptoms) and 4 (severe symptoms). The results were analyzed using SPSS software. In the study of descriptive and inferential statistics including Mann -Whitney U test، Kolmogrov Smirinov، test t paired، chi-square test، Fisher''s exact test and one -way ANOVA was used for diffraction. The significance level for all tests p<0. 05 was considered.
  Results
  Measure of average intensity of Symptoms were received in Hypericum Perforatum L. group 62. 03 ± 31. 54 before intervention to 38. 76 ± 12. 11 after the intervention; in Vitex group of 61. 23 ± 30. 54 to 25. 25 ± 17. 78 and the vitamin E group، from 61. 24 ± 32. 04 to 54. 9 ± 19. 24. Compare average intensity of Symptoms in the Hypericum Perforatum L. group and in vitamin E group (p<0. 005)، also Vitex group and in vitamin E group (p<0. 001); and in the Hypericum Perforatum L. group and Vitex group (p<0. 001) before and after intervention; Showed that has increased; but this is a dramatic decrease in Vitex group.
  Conclusion
  This study showed that Vitex a good therapeutic effect for Premenstrual syndrome treatment and it can be used as an effective treatment.
  Keywords: Premenstural Syndrome (PMS), Hypericum perforatum L., Vitex agnus, Vitamin E
 • Taheri M., Yaryari F., Molavi M. Pages 54-66
  Introduction
  The irritable bowel syndrome is most common functional gastrointestinal disorder (FGID) that Psychological factors play an important role in development and exacerbation it’s symptoms. The aim of this research was to study the effect of therapeutic touch on state and trait anxiety in patients with irritable bowel syndrome.
  Methods
  The research hypotheses were tested by using pre and post test semi-experimental design with control group. The study sample was consisted of 24 patient that randomly assigned in experimental and control group. Experimental group، in addition to drug therapy، 4 times (once per week) were receiving therapeutic touch. Participants completed Spielberger state-trait anxiety inventory. Data was analyzed by Mann-Whitney U Test.
  Results
  The result showed that there is a significant difference between experimental and control group in state anxiety scores، in the other words، therapeutic touch reduced state anxiety in patients with irritable bowel syndrome. Also، therapeutic touch reduces trait anxiety in patients with irritable bowel syndrome، but this reduction was not significant.
  Conclusion
  The results this study could starting point for do more research in this area and if approved، use of therapeutic touch for reduced anxiety of patients with irritable bowel syndrome.
  Keywords: Therapeutic touch, Anxiety, Irritable bowel syndrome
 • Azam Malekhosseini, Ghaffarzadegan, Shaban Ali Alizadeh, Ghaffarzadegan R., Haji Agaei R., Ahmadlou M. Pages 67-78
  Introduction
  Aloe vera has been traditionally used for burn healing but clinical evidence remains unclear. Today، because of fewer side effects and less expensive medicinal plants، their use is increasing. This study compared the effects of silver sulfadiazin 1% and Aloe vera gel dressing on burn wound healing.
  Methods
  This randomized، controlled trial in vali Asr Hospital of Arak city was done. The patients were randomly divided into two equal groups; group I (n = 32): treated topically with of silver sulfadiazin 1% cream control group; and group II (n = 32): patients treated topically with Aloe vera gel. By using the Wound assessment tool bats - Jensen examined the wound healing process. analysis of variance REMANOVA was used to evaluate the differences of wound healing parameters between treated and control groups. All analyses were performed using SPSS 17. 0 (SPSS Inc.، Chicago، IL، USA). A P-value lower than 0. 05 was considered significant.
  Results
  Experimental group mean improvement in the baseline 30/515 with a standard deviation of 0/ 316، and the fifteenth day of the 13/303 SD 0/516 AKA controls at baseline 31/219 with a standard deviation of 0/ 321، and the fifteenth day of the 19/188 with a standard deviation of 0/ 524dropped. There was a significant difference between groups on the fifteenth day (P = 0/000، F =467/602).
  Conclusion
  Due to the complication of silver sulfa Dyazyn cream 1% relative inhibition of epithelialization and wound discoloration in the area، Aloe Vera Gel can be a good substitute for wound healing.
  Keywords: Wound healing, Dressing, Aloe vera, Second, degree burn