فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (تابستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/05/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمود فاضلی دینان، رضا طلایی حسنلویی، حسین اللهیاری، عزیز خرازی پاکدل، سید حسین گلدانساز صفحات 1-11
  اثرات قارچ Lecanicillium longisporum روی توان تولید مثلی زنبور پارازیتوئید Encarsia formosa در شرایط آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. آلودگی قارچی با پاشش غلظت 105 × 5/9 کنیدی در میلی لیتر روی پوره سن سوم سفیدبالک ایجاد شد و در چهار بازه زمانی صفر، 24، 48 و 72 ساعت پس از پاشش در اختیار زنبور پارازیتوئید قرار گرفت. طول عمر، دوره پیش از تخم گذاری، طول مدت تخم گذاری و سایر پارامترهای مهم جدول زندگی در تیمارهای مختلف پس از اسپور-پاشی مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که نرخ ذاتی افزایش جمعیت زنبور پارازیتوئید روی میزبان های سالم 203/0 بر روز بوده و در بازه های زمانی پس از پاشش قارچ روی میزبان، یک روند کاهشی روی نرخ ذاتی افزایش جمعیت زنبور ایجاد شد. نرخ خالص تولید مثل (R0)، نرخ ناخالص تولید مثل (GRR)، زمان لازم برای رشد یک نسل (T) و نرخ متناهی رشد (λ) پارازیتوئید روی میزبان سالم به ترتیب 75/41، 42/43، 32/18 و 22/1 برآورد گردید که اختلاف معنی داری را با بازه های زمانی پس از آلودگی قارچی میزبان نشان داد و بیانگر این نکته بود که توان تولیدمثلی زنبور پارازیتوئید روی میزبان های آلوده به قارچ در مقایسه با میزبان های سالم کاهش می یابد.
 • خدیجه مداحی، احد صحراگرد، رضا حسینی صفحات 13-20
  پرورش انبوه و استفاده از شکارگرها در برنامه های کنترل آفات، مستلزم آگاهی از مناسب ترین طعمه برای تغذیه آن هاست. ترجیح لاروهای چهار روزه پشه شکارگرAphidoletes aphidomyza Rondani، نسبت به پوره های سن سوم شته های جالیز Aphis gossypii Goeze، اقاقیاAphis craccivora Koch و مومی کلمLinnaeus Brevicoryne brassicae در تراکم یکسان، در شرایط آزمایشگاه (دمای1 ± 22 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی 5 ± 70 درصد، با دوره نوری16: 8 روشنایی به تاریکی) بررسی شد. نتایج نشان داد که ترجیح لاروهای این پشه نسبت به شته مومی کلم بیش تر (بیش از 40 درصد) از شته های جالیز و اقاقیا است(P <0.0001). شاخص آلفای منلی(α) به ترتیب برای شته مومی کلم، جالیز و اقاقیا 498/0، 330/0 و 168/0 به دست آمد. در این بررسی مشخص شد که لارو پشه فوق نقش موثرتری را در کنترل شته مومی کلم نسبت به شته های جالیز و اقاقیا ایفا می کند.
 • نسرین بلوچ شهریاری، جلیل حاجی زاده، مهدیه اسدی صفحات 21-32
  کنه های خانواده (Berlese، 1892) Laelapidae از مهم ترین شکارگرهای بندپایان کوچک و نماتدها در زیستگاه های خاکی به شمار می روند. در بررسی های انجام گرفته طی سال های 1389 تا 1390 به منظور تعیین فون کنه های خاکزی خانواده Laelapidae شهرستان جیرفت 12 گونه متعلق به شش جنس جمع آوری و شناسایی شد. علاوه بر معرفی گونه های شناسایی شده یک کلید برای شناسایی کنه های خانواده Laelapidae شهرستان جیرفت ارائه شده است. فهرست گونه های شناسایی شده به تفکیک جنس به شرح زیر است: الف) جنس Berlese Haemolaelaps [1.Haemolaelaps casalis (Berlese)] ب) جنس Gaeolaelaps Evans & Till 2]. Gaeolaelaps nolli (Karg) 3. (Womersley) G. queenslandica 4. G. angustiscutata Willmann 5. G. aculeifer (Canestrini) 6. G. kargi Costa 7.Costa [G. minor ج) جنس Cosmolaelaps Berlese 8]. Cosmolaelaps vacua (Michael) 9. [C. lutegiensis (Shcherbek) د) جنس Laelaspis Berlese 10]. Laelaspis astronomica (Koch) [ه) جنس Pneumolaelaps Berlese 11]. [Pneumolaelaps sclerotarsa Costa و) جنس Euandrolaelaps Bregetova 12]. [Euandrolaelaps karawaiewi (Berlese)
 • مهرناز رودکی، مصطفی حقانی، مریم فلاحی، محمد عبدالهی صفحات 33-40
  در سال 1389 تعدادی نمونه خاک جهت بررسی وجود نماتدهای بیمارگر حشرات، از سراسر استان کهگیلویه و بویراحمد جمع آوری شد. نماتد Steinernema carpocapsae (Weiser) از خاک های جمع آوری شده جدا گردید. با توجه به محدودیت کاربرد سموم شیمیایی در مبارزه با آفات انباری، یک بررسی به منظور تعیین کارآیی این نماتد روی شب پره هندی، که آفت مهم محصولات انبار است، انجام شد. در این آزمایش، لارو و شفیره شب پره هندی در شرایط آزمایشگاهی در 27 درجه سانتی گراد در برابر غلظت های صفر، 250، 500، 1000 و 2000 نماتدهای بیمارگر در هر میلی لیتر آب مقطر قرار گرفتند. حشرات به مدت دو روز روی کاغذ صافی آغشته به 1 میلی لیتر از سوسپانسیون نماتد داخل ظرف های پتری 9 سانتی متری قرار داده شد و هر 24 ساعت تعداد حشرات مرده یادداشت برداری شد. بیشترین مرگ و میر ایجاد شده پس از 48 ساعت، برای شفیره در غلظت 1000، به میزان 99 درصد در حالی که برای لارو در غلظت 2000، به میزان 100 درصد بود. در این تحقیق شفیره نسبت به لارو به غلظت پایین تری از نماتدهای بیمارگر، حساس بود.
 • عبدالامیر محیسنی، مجید گل محمدی، علی اصغر زینانلو، محمدولی تقدسی صفحات 41-52
  پسیل زیتون (Hemiptera: Aphalaridae) Euphyllura straminea Loginova و پدیده سال آوری دو عامل مهم کاهش دهنده محصول در باغ های زیتون شهرستان طارم واقع در شمال استان زنجان می باشند. به منظور دستیابی به یک روش مناسب جهت کنترل آفت و همچنین بررسی تاثیر دو عامل هرس (در سه سطح: عدم هرس، هرس پاییزه و هرس بهاره) و پسیل زیتون (در دو سطح کنترل و عدم کنترل آفت) بر سال آوری درختان زیتون، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با آرایش فاکتوریل در سه تکرار و طی سال های 1378 تا1380 اجرا شد. نتایج نشان داد که هرس بهاره در مقایسه با هرس پاییزه و شاهد به شکل معنی داری (=0.05α) تراکم آفت را کاهش و درصد روغن در ماده خشک میوه را افزایش داد. همچنین پسیل زیتون، در مقایسه با شاهد، باعث کاهش معنی دار (=0.05α) روغن در ماده خشک گوشت میوه (به میزان سه درصد و معادل 30 لیتر در هکتار) شد. بر اساس این نتایج، هرس بهاره در باغ های زیتون توصیه می شود. نتایج این تحقیق نشان داد که، علی رغم اینکه دو عامل هرس و کنترل آفت در طول سه سال باعث کاهش میزان سال آوری شدند، اما این کاهش معنی دار نبود.
 • زهرا زمانی، جهانگیر خواجه علی، محمدرضا سبزعلیان صفحات 53-62
  شب پره چوبخوار پسته Kermania pistaciella Amsel. (Lepidoptera: Tineidae) یکی از مهم ترین آفات پسته در کشور است. در این تحقیق به منظور پایش جمعیت آفت، تاثیر شکل و جهت نصب تله فرمونی در تاج درخت و موقعیت جغرافیایی در جلب حشرات کامل آفت مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با دو شکل تله دلتا و قیفی، دو جهت شمال و جنوب تاج درخت و در سه منطقه جغرافیایی از باغ های پسته شهرستان شاهین شهرو میمه انجام شد. تله ها به فاصله 50 متر با دو تکرار نصب و بازدید تله ها و شمارش حشرات شکار شده از اواخر اسفند تا اوایل خرداد به صورت هفتگی انجام گرفت. بر اساس نتایج حاصل نخستین شکار حشره کامل، اوج پرواز و پایان شکار در سال 1391 به ترتیب در تاریخ 20 فروردین، 9 اردیبهشت و 30 اردیبهشت ثبت شد. تله قیفی در مقایسه با تله دلتا تعداد حشرات کامل بیشتری شکار کرد و جهت نصب تله و موقعیت جغرافیایی تفاوت معنی داری در جلب حشرات کامل نداشت.
 • رقیه کهن، جلال جلالی سندی*، آرش زیبایی صفحات 63-73

  انواع سلول های خونی و تعداد کل و تفرقی آن ها در مراحل مختلف لاروی، شفیره و حشره کامل سوسک برگ خوار نارون Xanthogaleruca luteola مورد بررسی قرار گرفت. پنج نوع سلول خونی بر اساس مرفولوژی شناسایی شد که عبارتند از: پروهموسیت، پلاسماتوسیت، گرانولوسیت، انوسیتوئید، اسفرولوسیت. شمارش تفرقی سلو ل ها نشان داد که فراوان ترین نوع سلول خونی در لارو سن یک، لارو سن دو، لارو سن سه و حشره کامل پلاسماتوسیت به ترتیب 39، 5/39، 5/46، 5/44 درصد و در شفیره گرانولوسیت 5/59 درصد بود. شمارش کل سلول های خونی نیز مورد بررسی قرار گرفت که درلارو سن یک 4/40± 620 لارو سن دو 50/3± 940، لارو سن سه 29± 3/1253، شفیره 8/34± 6/1956 و حشره کامل3/43 ±6 /1326 سلول/میلی متر مکعب خون بود. شناخت سلول های خونی و ویژگی های آن در سوسک برگ خوار نارون برای اولین بار انجام شده است و می تواند به عنوان مقدمه ای بر مطالعات آتی در زمینه سامانه ایمنی این آفت مهم مورد استفاده قرار گیرد.

 • مهدی اسفندیاری، محمد سعید مصدق، ناصر فرار، اعظم فاضلی نژاد صفحات 75-80
  پروانه برگ خوارStreblote siva (Lep: Lasiocampidae) به عنوان آفت درختان کونوکارپوس در استان های خوزستان، بوشهر و هرمزگان معرفی می شودد. گیاه کونوکارپوس به تازگی از کشورهای عربی همسایه به ایران وارد شده و در استان های جنوب و جنوب غربی شامل خوزستان، بوشهر و هرمزگان در فضاهای شهری به طور وسیع کشت شده است. در این بررسی مشخص شد که این حشره دارای 5 سن لاروی است و به شدت از برگ های گیاهان میزبان به ویژه کونوکارپوس تغذیه کرده و ضمن ایجاد خسارت شدید به برگ ها موجب ضعف عمومی درخت و کاهش شدید رشد می شود. این حشره در خوزستان و بوشهر 1-2 نسل در سال دارد. با توجه به گسترش بسیار زیاد کاشت گیاه کونوکارپوس در سطح بسیار وسیع در استان های جنوب و جنوب غربی ایران، این شب پره ممکن است به زودی به عنوان یک آفت کلیدی نه تنها درختان کونوکارپوس را تهدید کند بلکه توسعه جنگل های کنار را نیز به خطر اندازد. این گزارش به هدف پیش آگاهی از طغیان حشره و تلاش در کنترل و تعدیل جمعیت این آفت و جلوگیری از خسارت آن برای محققین و متولیان امر می باشد.
|
 • Fazeli, Dinan, Mahmoud, R. Talaei, Hassanloui, H. Allahyari, A. Kharazi, Pakdeland S. H. Goldansaz Pages 1-11
  Effects of fungus Lecanicillium longisporum was studied on reproductive capacity of Encarsia formosa at laboratory conditions. Fungal infection on whiteflies was carried out using 9.5×105 conidia/ml of fungus on the third instar of whitefly exposing to parasitoid at four different time intervals; 0, 24, 48 and 72 hours post-inoculation. Longevity, pre-oviposition period, oviposition period and other parameters were evaluated and compared. Results showed that the intrinsic rate of increase (rm) for control was 0.203. There was a significant decreasing trend on the intrinsic rate of population decrease at different time intervals. Other life table parameters consist of net reproductive ratio (R0), gross reproductive rate (GRR), cohort generation time (T), and finite rate of increase (λ) for control were 41.75, 43.42, 18.32 and 1.22, respectively. The results indicated that infected hosts caused decreased reproductive potential of parasitoids.
 • Maddahi, Khadijeh, A. Sahragard, R. Hosseini Pages 13-20
  It is necessary to have enough knowledge on the preferred prey of the insect predators before to mass rearing and using them in pest control programs. Prey preference of four days old Aphidoletes aphidomyza Rondani larvae to three prey species as Aphis craccivora Koch, Aphis gosssypii Goeze and Brevicoryne brassicae L. was evaluated under laboratory conditions (22±1°C and 70±5% RH, with a 16:8 L: D hours photoperiod). The results showed that the larvae of A. aphidimyza preferred B. brassicae (more than 40%) to A. gosssypii and A. craccivora (P <0.0001). The manly´s α index of B. brassicae, A. gossypii and A. craccivora were also 0.498, 0.33 and 0.168, respectively indicating the same trend of prey preference. The results showed that the larvae of this predator play an important role in controlling of B. brassicae rather than A. gossypii and A. craccivora.
 • Balooch Shahryari, Nasrin, J. Hajizadeh, M. Asadi Pages 21-32
  Laelapid mites are one of the most important predators of small arthropods and nematodes in soil habitats. During 2010-2011, a faunistic survey was conducted for collection and identification of edaphic laelapid mites (Laelapidae Berlese, 1892) in Jiroft Township. A total of 12 species belonging to six genera were collected and identified. An identification key is provided for Jiroft Laelapid mite species. List of identified species is as follows: A) Genus Haemolaelaps Berlese [1. Haemolaelaps casalis (Berlese)] B) Genus Gaeolaelaps Evans & Till [2. Gaeolaelaps nolli (Karg), 3. G. queenslandica (Womersley), 4. G. angustiscutata Willmann, 5. - G. aculeifer (Canestrini), 6. G. kargi Costa, 7. G. minor Costa] C) Genus Cosmolaelaps Berlese [8. Cosmolaelaps vacua (Michael), 9. C. lutegiensis (Shcherbek)]. D) Genus Laelaspis Berlese [10. Laelaspis astronomica (Koch)]. E) Genus Pneumolaelaps Berlese [11. Pneumolaelaps sclerotarsa Costa]. F) Genus Euandrolaelaps Bregetova [12. Euandrolaelaps karawaiewi (Berlese)]
 • Roodaki, Mehrnaz, M. Haghani, M. Fallahi, M. Abdollahi Pages 33-40
  A number of soil samples were collected from different districts of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad province to study the entomopathogenic nematodes in 2010. Steinernema carpocapsae (Weiser) was isolated from the collected soil. Due to limitations of chemical pesticides uses against storage pests, a study performed to determine the effectiveness of the isolated entomopathogenic nematode on Indian moth, Plodia interpunctella (Huebner), a major pest of stored products. In this experiment, larval and pupal stages of Indian moth were exposed to concentrations of 0, 250, 500, 1000 and 2000 infective juvenile/ml of distilled water at 27˚C. Insects were placed on filter paper impregnated with 1 ml of nematode suspension in Petri dishes (9 cm in diameter) for 2 days. Number of dead insects was counted every 24 hrs. The highest mortality was recorded after 48 hrs which was 99% pupal stage at the concentration 1000 IJs, whereas it was 2000 IJs for the larval stage which caused a total mortality of the tested insect. In this study, pupal stage was more sensitive than larval stage to lower concentration of entomopathogenic nematodes.
 • Mohiseni, Abdolamir, M. Golmohammadi, A.A. Zeinanloo, M.V. Tagaddosi Pages 41-52
  Olive psylla, Euphyllura straminea Loginova (Hemi: Aphalaridae) and the alternate bearing are two important factors that lead to decrease of yield in Tarom olive orchards in north of Zanjan province. In order to achieve to appropriate method of pest control and investigation on effect of pruning and this pest on alternate bearing of olive trees, two above factors were examined in the base of factorial trials in a randomized complete block design with three replications during 1999-2001. Results showed that, spring pruning decreased the pest density and increased the rate of drying mesocarp oil with significant effect (α=0.05) comparing to autumn pruning and control. Also, olive psylla decreased the rate of drying mesocarp oil (about three percent, equal to 30 lit/ha) with significant difference (α=0.05) in comparison to control. On the base of these results, the spring pruning is recommended in the olive orchards. Results of this study indicated that, in spite of pruning and psylla decreased the alternate bearing of olive trees during the three years, but this decrease had no significant difference.
 • Zamani, Zahra, J. Khajehali, M. R. Sabzalian Pages 53-62
  The Pistachio twig borer moth, Kermania pistaciella (Lepidoptera: Tineidae) is one of the most important pests of Pistachio in Iran. In this study the effects of type, side of trap placement on the tree canopy and location of pheromone traps in capturing the adults were evaluated. The experiment was designed in factorial trails in a completely randomized design including two shapes of traps (Delta and Funnel) and two cardinal directions (north and south) in Pistachio orchards of Shahinshahr Meimeh district (Isfahan, Iran) in three locations. The distance between traps was 50 meters with two replications and they were checked from late March until May 2012 once a week and captured adult moths were counted. According to the results obtained, start, peak and end of male moth capture in pheromone traps were 8 and 28 of April and 19 May, respectively. Funnel trap captured significantly more adults than Delta trap and no significant difference were found between cardinal directions and orchard locations in capturing the adults.
 • Kohan, Roghayeh, J. Jalali Sendi, A. Zibaee Pages 63-73

  Various cell types, total and differential counts of hemocytes in different life stages of larva, pupa and adult of elm leaf beetle Xanthogaleruca luteola were investigated. Five types of hemocytes based on the morphology were identified; Prohemocyte, Plasmatocyte, Granulocyte, Oenocytoid and Spherolucyte. Differential count showed the plasmatocyte as the most abundant cell type in Ist, IInd, III larval instar and adult insect as 39, 39.5, 46.5 and 44.5 percent, while the granulocyte was the most abundant cell type (59.5 percent) in pupa. Total hemocyte count was calculated and it was found to be 620±40.4, 940±50.3, 1253.3±29, 1956.6±34.8 and 1326.6±43.3 in Ist, IInd, III larval instar, pupa and adult insect. The identification of cell types and their characteristics could be used as a basse for further investigation on the immunological system of this important pest.

 • Esfandiari, Mehdi Mossadegh, N. Farrar, A. Fazelinejad Pages 75-80
  The Streblote siva Lefebrve. (Lep: Lasiocampidae) is reported as a leaf-eating pest invaded Conocarpus trees in Khuzestan, Bushehr and Hormozgan provinces of Iran. The plant has been imported from neighboring Arabic countries to Iran and has been widely planted at urban landscapes in the mentioned provinces. The moth has 5 larval instars and severly feed on the host plant leaves, especially Conocarpus, causing failure in plant development. S. siva has complete 1-2 generations per year.Vast cultivation of Conocarpustrees in south and south western provinces of Iran may cause this moth to be a key pest not only for Conocarpus plants, but also for Christian thorn trees. This report is a precaution against the pest outbreak for researchers and authorities.