فهرست مطالب

تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی - پیاپی 10 (بهار 1392)
 • پیاپی 10 (بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/04/11
 • تعداد عناوین: 11
|
 • فریبا گودرزی، اسدالله اسدی، صابر زهری صفحات 9-13
  سابقه و هدف
  سرطان های معده- روده ای از شایع ترین سرطان ها در سراسر دنیا می باشند که علت توزیع این سرطان ها فاکتورهای محیطی و ارثی می باشد، فاکتورهایی مانند عادت های غذایی، فعالیت فیزیکی و کشیدن سیگار نقش بسیار مهمی در ابتلا به این سرطان ها ایفا می کنند، سرطان معده چهارمین سرطان متداول و دومین سرطان مرگبار در دنیاست. نایسین، پپتیدی ضد میکروبی با 34 بنیان اسید آمینه است و به علت دارا بودن آمینواسید لانتیونین جزو خانواده ی لانتی بیوتیک هاست. هدف از این مطالعه بررسی اثر سایتوتوکسیسیتی نایسین بر روی رده ی سلولی سرطانی معده می باشد.
  مواد و روش ها
  به منظور مطالعه ی اثر سایتوتوکسیک باکتریوسین نایسین بر روی سلول های AGS، این سلول ها به تعداد 104 سلول در پلیت های 96 خانه ای کشت داده شدند و به مدت یک شبانه روز در انکوباتور در دمای 37 درجه ی سانتی گراد، با 5 درصد CO2 و 95 درصد هوای مرطوب انکوبه شدند، پس از 24 ساعت این سلول ها با غلظت های مختلف 0، 15، 30، 40، 60، 75، 150، 250، 350 و 450 میکرومولار نایسین تیمار شدند و برای هر غلظت 3 بار تکرار انجام شد، در نهایت اثر سایتوتوکسیک نایسین بر روی این سلول ها در بازه های زمانی 24، 48 و 72 ساعت پس از تیمار بررسی شد.
  یافته ها
  در هر سه بازه ی زمانی مشاهده شد که با افزایش غلظت نایسین قابلیت زیستایی سلول ها کاهش می یابد، به علاوه تیمار سلول ها در بازه ی زمانی طولانی تر اثر سایتوتوکسیسیتی بیشتر دارد.
  نتیجه گیری
  بسیاری از پپتیدها با داشتن فعالیت های بیولوژیکی به عنوان عوامل درمانی استفاده می شوند؛ از جمله ی این پپتیدها نایسین می باشد که باعث مرگ در سلول های AGS می شود، اثر سایتوتوکسیک نایسین بر روی این سلول ها وابسته به غلظت و زمان است.
  کلیدواژگان: نایسین، AGS، سایتوتوکسیسیتی
 • نجمه رنجی، مجید صادقی زاده، مرتضی کریمی پور، محمد علی شکرگزار صفحات 15-20
  سابقه و هدف
  در این تحقیق بیان microRNA های خانواده let-7 در سلول های CD4+T فعال شده با آنتی- CD2،CD3،CD28 تحت تیمار با اینترلوکین 2 و یا بدون تیمار با آن مورد بررسی قرار گرفت. خانواده let-7 دارای دو خاصیت انکوژنی و مهارکنندگی تومور در سلول های مختلف است.
  مواد و روش ها
  به این منظور سلول های CD4+T بکر با ریز دانه های حاوی آنتی- CD2،CD3،CD28 تیمار شدند و تحت القاء اینترلوکین 2 خارجی (75/0 نانوگرم بر میلی لیتر) به مدت 72 ساعت قرار گرفتند. از سلول های فعال شده و سلول های تحت تیمار با اینترلوکین 2، RNA تام استخراج گردید. بعد از سنتز cDNA، بیان microRNA ها به روش Q-RT-PCR array با استفاده از کیت (miRCURY LNATM universal RT miRNA PCR kit). صورت گرفت. آنالیز داده ها به کمک نرم افزار GeneX و روش ∆∆ Ct انجام شد.
  یافته ها
  در سلول های CD4+T فعال شده با آنتی- CD2،CD3،CD28 در مقایسه با سلول های تحت تیمار اینترلوکین 2 افزایش بیان 5 عضو خانواده let-7 مشاهده گردید. از جمله اهداف پیش بینی شده آن ها به کمک miRDB و miRanda می توان به فسفاتازهای DUSP، PTPN و خانواده SOCS اشاره نمود که دو خانواده اولی در مهار مسیر پیام رسانی TCR و آخری در مهار مسیر JAK/STAT در سلول های فعال شده نقش دارد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد miRNA های مختلف از جمله خانواده let-7 با مهار بیان ژنهای خاص در سطح پس از رونویسی در کنترل مسیرهای موثر در گسترش کلونی جهت ایجاد پاسخ مناسب ایمنی در سلول های CD4+T فعال شده نقش مهمی ایفا کنند.
  کلیدواژگان: microRNA، اینترلوکین 2، آنتی بادی های CD2، CD3، CD28، خانواده let، 7، گسترش کلونی
 • مریم بی خوف تربتی، مسعود شعبانزاده، مژده صفری، طاهره سلیمانی آهویی، فاطمه خسروی صفحات 21-26
  سابقه و هدف
  مشتقات کینوکسالین و پیرازولین دارای طیف وسیعی از اثرات بیولوژیکی می باشند که آنها را به عوامل دارویی مناسبی با اثرات مختلف از جمله خاصیت سایتوتوکسیک در شیمی درمانی سرطان تبدیل کرده است. در این مطالعه ترکیب ′ 5-فنیل- ′ 2و ′ 4-دی هیدرو اسپایرو[ایندنو[1و2- b]کینوکسالین-11و ′ 3-پیرازول] سنتز شد و اثرات سایتوتوکسیک آن بر روی رده سلولی K562 و سلولهای PBMC بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  ترکیب ′ 5-فنیل- ′ 2و ′ 4-دی هیدرو اسپایرو[ایندنو[1و2- b]کینوکسالین-11و ′ 3-پیرازول] به روش تک-ظرف سنتز و خواص ضد سرطانی آن بر روی رده سلولی سرطان خون (K562) و سلولهای PBMC تحریک شده با PHA که از خون کامل فرد سالم استخراج شده است به روش MTT بررسی شد. همچنین اثر سایتوتوکسیک سیس پلاتین نیز بر روی این سلولها بررسی و مقایسه گردید.
  یافته ها
  IC50 بدست آمده از اثر این ترکیب سنتز شده بر روی رده سلولی K562 و سلولهای PBMC+PHA به ترتیب μg/ml 92/0و μg/ml 75 /0 می باشد. در حالی که IC50 سیس پلاتین به عنوان یک داروی استاندارد در شیمی درمانی سرطان برروی همین سلولها به ترتیب μg/ ml 71 /1 و μg/ml 8/7 بدست آمد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد ترکیب 4 نسبت به سیس پلاتین تا حدودی فعالیت سایتوتوکسیک بیشتری بر روی رده سلول سرطانی K562 و سلولهای PBMC تحریک شده دارد.
  کلیدواژگان: کینوکسالین، پیرازولین، ضد سرطانی، رده سلولی K562، PBMC
 • نکیسا ضرابی اهرابی، مصطفی عرفانی، کاظم پریور، داود بیکی، امیر رضا جلیلیان صفحات 27-34
  سابقه و هدف
  پپتیدها را می توان به عنوان عوامل ایده ال تشخیصی و درمانی در نظر گرفت و به عبارتی دیگر آن ها را گلوله های جادوئی نامید. بافت های توموری به علت بیان رسپتورهای مختلف پپتیدی به خوبی می توانند توسط پپتیدهای نشان دار مشخص شوند. از جمله پپتید های مورد استفاده می توان از نروتنسین نام برد که یک پپتید 13 اسید آمینه ای و از پپتیدهای مغزی – روده ای بوده که اولین بار از هیپوتالاموس گاو و سپس از بافت روده گاو جدا شده است. در این مقاله امکان استفاده از مشتق نروتنسین Neurotensin نشان دار به عنوان یک رادیوپپتید جدید که رسپتورهایش خصوصا نوع یک آن در تومورهای اگزوکرین پانکراس بیان می شود مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  مشتقی از نروتنسین که می تواند خاصیت اتصال به رسپتور را دارا باشد به روش فاز جامد سنتز شد. عامل شلاته کننده تترامین به انتهای آمینی پپتید متصل گردید و نشان دار سازی با استفاده از رادیوایزوتوپ تکنسیوم انجام شد. بازده نشان دارسازی، پایداری در سرم انسانی، میزان اتصال به رسپتور سطح سلول و ورود به رده سلول توموری HT-29 و توزیع بیولوژیکی در موش سوری سالم بررسی گردید.
  یافته ها
  پپتید با خلوص بالا و بازده 40% تهیه گردید. نشان دارسازی به خوبی انجام شده و پپتید نشان دار شده با خلوص بالای 90% به دست آمد. پپتید نشان دار دارای خاصیت اتصال اختصاصی به رسپتور خود در سطح سلول بود و بعد از 4 ساعت 22% فعالیت به طور اختصاصی وارد سلول شد. پایداری بالا در سرم انسانی همراه با کلیرانس سریع خونی و دفع کبدی و کلیوی برای پپتید نشان دار دیده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه نتایج به دست آمده که نشان دهنده ترکیبی با خاصیت اتصال به رسپتور و توزیع بیولوژیکی مناسب است می توان آن را به عنوان رادیوداروی تصویربرداری از تومورهای با منشاء اگزوکرین پانکراس مورد توجه قرار داد.
  کلیدواژگان: نروتنسین، تکنسیوم، پانکراس، تومور، سلول
 • فاطمه نجات زاده، ستار طهماسبی انفرادی صفحات 35-43
  سابقه و هدف
  صبر زرد یکی از گونه های مهم دارویی است که در نواحی گرم و خشک می روید. در این پژوهش 50 نمونه از جمعیت های Aloe vera Linne از 5 منطقه مختلف جنوب ایران، برای ارزیابی صفات مرفولوژیک مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در طول دوره رشد 18 صفت مرفولوژیکی از قبیل ارتفاع گیاه، تعداد برگ های گیاه، طول و قطر برگ بالغ و... اندازه گیری شد. اطلاعات بدست آمده به وسیله نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ضرایب همبستگی برای صفات مورد بررسی محاسبه و جدول مربوطه رسم شد. تجزیه کلاستر براساس مجموع صفات اندازه گیری شده انجام و دندروگرام مربوطه رسم شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از ضریب همبستگی، همبستگی مثبت و معنی داری را بین برخی صفات نشان داد از جمله طول برگ بالغ با قطر برگ بالغ همبستگی مثبت و معنی داری را در سطح احتمال 5 درصد داشتند. جمعیت برازجان دارای بیشترین وزن برگ (262 گرم) و قطر برگ (5/2 سانتی متر) بود. جمعیت بشاگرد دارای بیشترین وزن بوته (18 کیلوگرم) و طول گل (120 سانتی متر) بود.
  نتیجه گیری
  تجزیه خوشه ایبا توجه به فاصله ژنتیکی، جمعیت های مورد مطالعه را در 3 گروه مجزا قرار داد. نتایج نشان داد که صبر زرد ایرانی دارای تنوع بسیار زیاد بوده و منبع ژنتیکی با ارزشی برای تحقیقات به نژادی است.
  کلیدواژگان: صبر زرد، تنوع ژنتیکی، صفات مرفولوژیک، تجزیه خوشه ای
 • راحله جواهری، مسعود صالح مقدم، محمد سرمد نبوی صفحات 45-51
  سابقه وهدف
  در حال حاضر، از سیتوکالازین B به عنوان متوقف کننده سیتوکینز در سلول های در حال تقسیم، برای درمان انواعی از سرطان استفاده می شود.
  مواد و روش ها
  موش های نر Balb/c (30-25 گرم) به دو گروه تقسیم شدند: گروه کنترل و مورد آزمایش. به موش های گروه کنترل آب مقطر استریل و به گروه تیماری دوزهای 1،2،3،5میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن موش سیتوکالازین B به ناحیه صفاقی تزریق شد.بعد از 24 ساعت موش ها با کلروفرم کشته شدند و هر دو استخوان ران از بدن جدا سپس مغز استخوان با 1 میلی لیتر محلول Kcl استخراج شد. سو سپانسیون سلولی به دست آمده به مدت 5 دقیقه تحت سانتریفوژ rpm 1000 قرار گرفتند.در نهایت گسترش های سلولی بر روی لام تهیه گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه برای به دست آوردن دوز مناسب جهت توقف تقسیم سیتوپلاسم توسط سیتوکالازین B دوزهای 5،3،2،1 میلی گرم به ازای هر کیلو گرم وزن موش در مدت زمان 24 ساعت پس از تیمار مورد آزمایش قرار گرفتند.از آزمون میکرونوکلئوس برای بررسی سلول های دو هسته ای و از روش های آمارگیری ANOVA و Tukey (نرم افزار SPSS) استفاده شد.
  نتیجه گیری
  پس از بررسی نتایج، داده ها نشان دهنده بیشترین فراوانی سلولهای پرونورموبلاست دو هسته ای (متوقف شده در سیتوکینز) در دوز 3 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن موش بودند.
  کلیدواژگان: پرونورموبلاست، سیتوکالازین B، سیتوکینز، آزمون میکرونوکلئوس
 • زهرا صغیری، مسعود صالح مقدم، محمد سرمد نبوی، امیر محمد ملوندی صفحات 53-58
  سابقه و هدف
  آلکالوئیدهای وینکا، آلکالوئیدهای دیمریک کاتارانتوس روزئوس، خانواده ای از داروهای ضد میتوزی می باشند که در شیمی درمانی سرطان بر علیه انواعی از تومورهای هماتولوژیکی و جامد مورد استفاده قرار می گیرند. به این ترتیب که این ترکیبات با زیر واحدهای توبولین برهمکنش می دهند و از خودآرایی میکروتوبول ممانعت می نمایند که این امر جداسازی کروموزومی ناهنجار را در سلول های در حال تقسیم القاء می کند و منجر به آنیوپلوئیدی می شود. هدف این مطالعه بررسی اثرات وین کریستین (VCR)، مهم ترین و طبیعی ترین (تولید شده در واکوئل گیاه) عضو خانواده آلکالوئیدهای وینکا، بر القاء ناهنجاری کروموزومی در سلول های مغز استخوان موش نر Balb/c در شرایط in vivo می باشد.
  مواد و روش ها
  دوزهای مختلفی از وین کریستین ابتدا از مسیر داخل صفاقی به حیوانات تزریق گردیدند. بعد از 24 ساعت، حیوانات کشته شدند و سلول های مغز استخوان آن ها به منظور بررسی ژنوتوکسیسیتی و القاء ناهنجاری با استفاده از سنجش میکرونوکلئوس مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها توسط آنالیز آماری ANOVA و با استفاده از نرم افزار PASW18 بررسی و تایید گردیدند.
  یافته ها
  وین کریستین به طور معنی داری (05/0 p<) تشکیل میکرونوکلئوس ها را در تمام دوزها در اریتروسیت های پلی کروماتیک القاء نمود. این ماده ژنوتوکسیسیتی را در مغز استخوان موش ها القاء کرد و موجب آسیب میتوزی قابل ردیابی گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج آشکار کردند که وین کریستین توانایی بالایی برای القاء تشکیل میکرونوکلئوس در شرایط in vivo در سلول های مغز استخوان طبیعی در موش Balb/c دارد. نتایج حاضر می تواند در تحقیقات و بررسی چگونگی ایجاد ناهنجاری کروموزومی و سرطان مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: وین کریستین، میکرونوکلئوس، سلول های مغز استخوان، ژنوتوکسیسیتی
 • نسیم حیاتی رودباری، سیروس امیری نیا، کاظم پریور، ریحانه سیدعلیان صفحات 59-65
  سابقه و هدف
  نانو ذرات نقره با قطری حدود 1 تا 100 نانومتر به عنوان عنصر ضدمیکروبی در داروسازی کاربرد دارند. کاربرد وسیع آن ها در زندگی امروزی و مقاومت باکتری های بیماری زا به آنتی بیوتیک ها که در سال های اخیر ظاهر شده است، دلیل مهمی برای جایگزینی آنتی بیوتیک ها با نانو نقره می باشد، اما نانو ذرات دارای خواص سمیتی نیز می باشند که تا به امروز در مورد آن به طور دقیق مطالعه نشده است.
  مواد و روش ها
  دراین تحقیق ما آنتی بیوتیک ها را با غلظت های مختلف محلول نانوذرات نقره با قطر 20 نانومتر در رقیق کننده های منی گاو جایگزین کردیم و میزان زنده مانی، تحرک وحرکت پیش رونده اسپرم ها را در زمان های متوالی 1 و3 ساعت بعد با استفاده از سیستم نرم افزاری کاسا (CASA) ارزیابی کردیم. گروه های مورد بررسی در پژوهش حاضر شامل: گروه شم بدون آنتی بیوتیک و نانوذرات نقره، گروه آنتی بیوتیک از 8 گروه باقی مانده یک گروه به عنوان گروه آنتی بیوتیک و 7 گروه دیگر به عنوان گروه های نانو نقره در نظر گرفته شد. به گروه آنتی بیوتیک با دریافت پنی سیلین و استرپتومایسین از هر کدام به میزان 1 میلی گرم بر میلی لیتر و گروه های نانونقره که به ترتیب نانو نقره را با غلظت های 005/0، 01/0، 03/0، 05/0،07/0، 09/0، 11/0 میلی لیتر محلول نانونقره دریافت کردند.
  یافته ها
  میزان زنده مانی،تحرک وحرکت پیش رونده اسپرم ها در تیمارهای مختلف در P<0.005 تفاوتی نداشت در حالی که گروه تیمار 11/0 میلی لیتر محلول نانو نقره پس از 1ساعت و 3 ساعت به ترتیب در P<0.005 و P < 0.001 تفاوت معنی داری را نشان داد. همچنین در بررسی ما بر روی میکروارگانیسم های موجود در مایع منی مشخص گردید که اثرات نانو نقره مشابه آنتی بیوتیک هایی همانند پنی سیلین و استرپتومایسین می باشد.
  همچنین نشان داده شد نمونه شم دارای باکتری گرم مثبت می باشد. تیمارهای آنتی بیوتیک و غلظت های 005/0 و 01/0 میلی لیتر نانو نقره دارای مقدار کمی باکتری بود و تیمارهای حاوی نانونقره با غلظت های بیشتر تقریبا عاری از هر گونه میکروارگانیسم بود.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این مطالعه دوز mL 05/0 نانو نقره قطر 20 نانومتر درضمن دارا بودن خواص ضدمیکروبی در حد مطلوب، آسیبی از نظر زنده مانی و حرکت پیش رونده که دو شاخص مهم باروری هستند به اسپرم ها وارد نمی سازد و می تواند جایگزین مناسبی برای آنتی بیوتیک ها در رقیق کننده های اسپرم باشد.
  کلیدواژگان: نانو ذرات نقره، رقیق کننده های منی، اسپرم گاو، آنتی بیوتیک ها
 • مائده کوهی مفتخری اصفهانی، سید ابراهیم علوی، امیر حیدری نسب، محسن چیانی، عظیم اکبرزاده صفحات 67-71
  سابقه و هدف
  سرطان سینه شایع ترین سرطان در بین زنان می باشد. داروی پاکلی تاکسل یک عامل ضد سرطان است که در درمان این بیماری کاربرد دارد. استفاده از پاکلی تاکسل عوارضی را در بر دارد. به همین دلیل با هدف کاهش عوارض جانبی و بهبود کارایی دارو از فناوری دارورسانی نانولیپوزومی استفاده شد.
  مواد و روش ها
  برای تهیه پاکلی تاکسل نانولیپوزومه نسبت های مشخصی از فسفاتیدیل کولین، کلسترول و پاکلی تاکسل با یکدیگر ترکیب شدند. قطر پاکلی تاکسل نانولیپوزومه شده با استفاده از دستگاه زتاسایزر محاسبه شد. الگوی آزاد سازی دارو از نانولیپوزوم ها با روش دیالیز بررسی شد و در نهایت اثر سایتوتوکسیسیتی داروی نانولیپوزومه شده با استفاده از روش MTT بررسی گردید.
  یافته ها
  با استفاده از دستگاه زتاسایزر میانگین قطر پاکلی تاکسل نانولیپوزومه شده 4/421 نانومتر به دست آمد. بازده انکپسولاسیون پاکلی تاکسل نانولیپوزومه 3/91% بدست آمد. با استفاده از روش دیالیز میزان رهایش دارو طی 28 ساعت در فرمولاسیون پاکلی تاکسل نانولیپوزومه بررسی شد که برابر با 53/5% بود.
  نتیجه گیری
  این بررسی نشان داد که اثر سایتوتوکسیسیتی پاکلی تاکسل نانولیپوزومه نسبت به فرم استاندارد آن بیشتر است.
  کلیدواژگان: سرطان سینه، نانودارورسانی، پاکلی تاکسل، لیپوزومه کردن
 • شبنم ملکوت طبری، مه لقا قربانلی، شیلا صفاییان، سعید علی موسی زاده صفحات 73-78
  سابقه و هدف
  قارچ دارویی Trametes gibbosa از خانواده پلی پوراسه و راسته پلی پور دارای کاربردهای دارویی فراوانی در سرتاسر دنیا می باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی و مقایسه میزان فعالیت آنتی اکسیدانی این قارچ به دو روش مهار رادیکال آزاد و قدرت احیاء و تعیین میزان فنل و فلاونوئید آن است.
  مواد و روش ها
  پس از تهیه عصاره متانولی ویژگی های آنتی اکسیدانی آن توسط دو روش آنتی اکسیدانی از قبیل فعالیت مهار رادیکال DPPH و همچنین ظرفیت احیاء کنندگی (RP) سنجش شد. BHT و BHA به عنوان آنتی اکسیدان های مصنوعی در مقایسه با عصاره متانولی قارچ T. gibbosa در غلظت های مشابه فراهم شدند. هشت غلظت از عصاره متانولی تهیه شد (5/12-1000 میکروگرم بر میلی لیتر). همچنین میزان فنل و فلاونوئید در حلال متانولی مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که فعالیت آنتی اکسیدانی وابسته به غلظت عصاره بود. بالاترین میزان جاروب کنندگی رادیکال آزاد را غلظت μ g mL-1 750 (61/19%) و پایین ترین فعالیت در غلظت μ g mL-1 5/12 (18/4%) مشاهده شد. بالاترین ظرفیت قدرت احیاء در غلظت μ g mL-1 1000 (328/0) و پایین ترین ظرفیت قدرت احیاء را غلظت μ g mL-1 5/12 (129/0) داشت. میزان فنل کل 03/0 ± 30/1 میلی گرم گالیک اسید معادل وزن تر و میزان فلاونوئید کل برابر با 26/0 ± 55/1میلی گرم کوئرستین معادل وزن تر حاصل شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دادند که در غلظت های بالاتر، فعالیت آنتی اکسیدانی بالاتر عصاره و در غلظت های پایین تر، فعالیت آنتی اکسیدانی کمتر عصاره حاصل شد. در هر دو روش اتخاذ شده برای سنجش ظرفیت آنتی اکسیدانی نتایج نشان داد که فعالیت آنتی اکسیدانی شدیدا به غلظت عصاره وابسته بود. بطور کلی نتایج نشان داد که عصاره متانولی نمونه، فعالیت آنتی اکسیدانی قابل ملاحظه ای نداشت.
  کلیدواژگان: Trametes، آنتی اکسیدان، فنل، فلاونوئید
 • عباس رحمانی، نرجس صیقلی، حسن ابراهیم زاده صفحات 79-84
  سابقه و هدف
  پراکسیدازها یکی از آنزیم های مهم هستند که در بسیاری از فرایندهای فیزیولوژیکی گیاهان شرکت می کنند. پراکسیدازها پروتئین های آهن داری هستند که با استفاده از پراکسید هیدروژن بسیاری از سوبستراهای آلی و غیر آلی را اکسید می کنند. در این تحقیق فعالیت پراکسیداز در عصاره های استخراج شده از بنه های زعفران مزروعی در غلظت های مختلف پراکسید هیدروژن و pH های مختلف بررسی شد.
  مواد و روش ها
  پیازهای ریزومی(بنه ها) زعفران مزروعی (L. Crocus sativus) در ماه های تیر و آبان به ترتیب به عنوان نمونه های خواب و بیداری جمع آوری شدند. بنه ها به عنوان منبع عصاره آنزیمی مورد استفاده قرار گرفتند. این عصاره برای مطالعات بیشتر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که pH بهینه فعالیت آنزیم در دوره خواب یک واحد بیشتر از دوره بیداری است. نتایج پیشنهاد می کند که افزایش غلظت H2O2 تا 80 میلی مولار باعث افزایش فعالیت آنزیم می شود و در غلظت های بالاتر H2O2 فعالیت پراکسیدازی کاهش می یابد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج سینتیکی به نظر می رسد که حداقل دو ایزوفرم از پراکسیداز در بنه های زعفران وجود دارد و از این رو می تواند در پروسه های مختلف رشد و نمو شرکت نماید.
  کلیدواژگان: Crocus sativus L.، پراکسیداز، اندازه گیری pH، غلظت H2O2
|
 • Fariba Goodarzi, Asadollah Asadi, Saber Zahri Pages 9-13
  Introduction and
  Purpose
  Gastrointestinal cancers are among the most frequently occurring cancers worldwide. Environmental and inherited factors could be contributed to the etiology of these cancers. Lifestyle factors such as dietary habits، physical activity and smoking may play an important role in the occurrence of these types of cancer. Gastric cancer is the fourth most common cancer and second leading cause of cancer death worldwide. Nisin is an antimicrobial peptide with 34 amino acids and due to having the Lantionin amino acid categorized as Lantibiotic peptides family. The purpose of this study is to evaluate the nisin effect on cell cytotoxicity of gastric cancer.
  Method
  For evaluation of nisin cytotoxic effect on AGS cell line، they were cultured in 96-well plates at a density of 1×104 cells per well and incubated for overnight 37°C. After 24 h، cells were treated in a triplicate manner with different concentrations of nisin including 0، 10، 20، 40، 60 and 80 micromolar and for each concentration was repeated 3 times. The cytotoxic effect of nisin on cells in the intervals 24، 48 and 72 h after treatment were investigated.
  Results
  In each interval with concentration increase، cells viability reduction was observed، In addition، Cytotoxicity increased in longer time treatment.
  Discussion
  Many peptides having biological activities are used as therapeutic agents. These peptides، including nisin، which causes death in AGS cells، Cytotoxicity effect of nisin on cells is concentration and time depended.
  Keywords: Nisin, AGS, Cytotoxicity
 • Najmeh Ranji, Majid Sadeghizadeh, Morteza Karimipour, Mohammadali Shokrgozar Pages 15-20
  Aime and
  Background
  The aim of this study was to evaluate let-7 family members expression in activated naïve CD4+ T cells and IL-2 induced cells. Let-7 family has oncogenic and tuomor suppressive activity in different cells.
  Methods
  Naïve CD4+ T cells were activated by anti-CD2، CD3، CD28 microbeads. After 3 days، the activated cells stimulated by IL-2 (0. 75ng/ml). after 72h total RNA extracted the cells and c-DNA synthesis and Q-RT-PCR performed by miRCURY LNATM universal RT miRNA PCR kit. miRNA expression analyzed by geneX software and ∆∆Ct method.
  Results
  Five members of let-7 family over-expressed in activated cells compared with IL-2 induced cells. Targets Predicted by miRDB and miRanda software including families of DUSP، PTPN and SOCS that two first families inhibit TCR signaling and latest suppress JAK/STAT pathway.
  Conclusion
  It appears that let-7 family play important role in clonal expansion of activated CD4+ T cells by specific genes suppression in post-transcriptional levels for appropriated immune response.
  Keywords: microRNA, Interleukin, 2, anti, CD2, CD3, CD28, let, 7 family, clonal expansion
 • Maryam Bikhof Torbati, Masoud Shaabanzadeh, Mojdeh Safari, Tahereh Soleymani Ahoee, Fatemeh Khosravi Pages 21-26
  Aim and
  Background
  The quinoxaline and pyrazoline derivatives have variety of biological effects، which made them useful pharmaceutical agents، such as cytotoxicity activities، that will be appropriate in chemotherapy of tumors. In this study، 5''-phenyl-2''،4''-dihydrospiro [indeno[1،2-b] quinoxaline-11،3''-pyrazole] compound was synthesized and studied cytotoxic effect on K562 cell line and PBMC by MTT assay.
  Materials And Methods
  5''-Phenyl-2''،4''-dihydrospiro [indeno[1،2-b] quinoxaline-11،3''-pyrazole] compound by one pot assay was synthesized and studied anti tumor activity on blood cancer cell line، K562، and healthy human hole blood activated PBMC by MTT assay. In addition، cytotoxic effects of cisplatin on the same cells were studied.
  Results
  This compound showed antitumor activity with IC50 of 0. 92 and 0. 75 µg/ml respectively on K562 cell line and PBMC+PHA. While cisplatin، as a kind of standard drug in chemotherapy، inhibited proliferation of the same cells respectively with IC50، 1. 71 and 7. 8 µg/ml.
  Conclusion
  The obtain results showed compound 4 is cytotoxic more than cisplatin on K562 cell line and activated PBMC by PHA.
  Keywords: Q uinoxaline, pyrazoline, antitumor, K562 cell line, PBMC
 • Nakisa Zarrabi Ahrabi, Mostafa Erfani, Kazem Parivar, Davood Beiki, Amir Reza Jalilian Pages 27-34
  Aim and
  Background
  The biological actions of the peptides are mediated upon binding with high affinity to specific receptors. Neurotensin is a tridecapeptide localized in central nervous system and in peripheral tissues. Three different receptor subtypes have been described for it among which the first one showing high affinity binding for NT was observed in ductal pancreatic adenocarcinoma. Since pancreas carcinoma is among the most frequent causes of cancer deaths، the need to use new radiopharmaceuticals which are able to diagnose cancer in the early steps is evident.
  Materials And Methods
  A neurotensin analogue modified at the N-terminus by tetramine was obtained by solid phase peptide synthesis technique and s tandard fmoc strategy. Peptide conjugate was radiolabeled with 99mTc and s tability was tested in vitro in saline and human serum. Binding and internalization studies were carried out in neurotensin receptor expressing HT-29 cells. In vivo distribution studies were performed in normal mice.
  Results
  The radiolabeled complex prepared at high specific activities and >90% radiochemical yield. Peptide conjugate showed specific binding to neurotensin receptors. The radioligand showed high and specific internalization into HT-29 cells (22% at 4 h). In vivo distribution studies in mice have shown a low uptake of radioactivity in organs، such as the blood، bone، spleen، pancreas and muscle at 4 h post injection. A high uptake was found in the intestine، colon and kidneys.
  Conclusion
  D ata show that this new labeled analogue exhibits favorable biodistribution pattern and is a specific radioligand for diagnostic of neurotensin receptor positive tumors.
  Keywords: Neurotensin, technetium, pancreas, Tumor, cells
 • Fatemeh Nejatzadeh, Sattar Tahmasebi Enferadi Pages 35-43
  Aim and
  Background
  Aloe vera is one of the important medicinal plants، that grow in warm-dried regions. In this study، fifty Aloe vera populations from five different areas from Iran، were evaluated for their morphological traits.
  Materials And Methods
  During of growing season 18 morphological characters such as height، breadths of plant، number of leaves، length and width of leaf and were measured. Data was analyzed using SPSS software.
  Results
  The results showed that some characters had positive correlation. Leaf length with width of leaf had positive significant correlation at 5% level of significance. Borazjan population had the highest weight leaf (262 g)، diameter leaf (2. 5 cm). Bashagerd population had highest weight plant (18Kg) and flower length (120cm).
  Conclusion
  Cluster analysis resulted in the populations being divided into three groups. Results indicated that، Iranian Aloe vera is completely different from the common aloe species with diversity that makes it a valuable genetic resource for breeding programs.
  Keywords: (Aloe vera), Genetic diversiy, Morphological traits, Cluster analysis
 • Rahele Javaheri, Masoud Saleh Moghadam, Mohammad Sarmad Nabavi Pages 45-51
  Aim and
  Background
  Cytochalasin B is presently being used as a cytokinesis inhibitor in the cell divisions to treat some types of cancer.
  Materials And Methods
  Balb/c male mice (25-30 gr) are divided into 2 groups: control and experimental. The control group received distilled water whereas experimental groups were injected into abdominal cavity with cytochalasin B (1، 2، 3 and 5 mg/kg BW). After 24 hours، sacrificed after being anesthetized by chloroform. Both femora were dissected، and bone marrow cells were flushed out with 1 ml Kcl and pipetted several times. The cell suspension was centrifuged at 1000 rpm for 5 min، the supernatant was withdrawn، and the cell pellet was resuspended and placed on a clean glass slide.
  Results
  This research seeks to determine the appropriate dosage of cytochalasin B to inhibit cytoplasm divisions. 1، 2، 3، and 5 mg/kg. bw of the medicine was used per kilogram of mice weight and the result was evaluated 24 hours after the treatment. The micronuclei assay was used to detect binuclei pronormoblast. Statistical analysis was performed with ANOVA and Tukey using SPSS software.
  Conclusion
  In this study، the results indicate the highest frequency of the binuclei pronormoblast (stopped in cytokinesis) when a 3mg/kg. bw dosage was taken for each kilogram of mice.
  Keywords: pronormoblast, cytochalasin B, cytokinesis, micronucleus test
 • Zahra Saghiri, Masoud Saleh-Moghadam, Mohammad Sarmad Nabavi, Amir-Mohammad Malvandi Pages 53-58
  Background
  Vinca alkaloids, the dimeric Catharanthus roseus alkaloids, are a family of anti-mitotic drugs which used in cancer chemotherapy against a variety of hematological and solid tumors. These compounds interact with tubulin subunits and prevent microtubule assembly, inducing abnormal chromosome segregation in dividing cells and leading to aneuploidy. The aim of this study was to investigate Vincristine (VCR), the most important and naturally produced (from vacuoles) member of Vinca alkaloids family, genotoxicity effects on bone marrow cells in vivo in Balb/c mice.
  Materials And Methods
  The research was performed by treating Balb/c mice with different doses of intraperitoneally administrated Vincristine. After 24 h, animals were killed to investigate genotoxicity and chromosomal abnormality induction in their bone marrow cells using micronucleus assay. Data were statistically analyzed by ANOVA using PASW18 software.
  Results
  Vincristine significantly induced micronucleus formation (p<0.05) at all doses in polychromatic erythrocytes. It induced genotoxicity in mice bone marrow and caused a detectable mitotic damage.
  Conclusion
  Consequently, our finding showed that Vincristine has a high ability to induce micronucleus formation in normal mice bone marrow. The present research could be used in researches and investigations on mechanism of chromosomal abnormality formation and carcinogenesis.
  Keywords: Vincristine, micronucleus, bone marrow cells, genotoxicity
 • Nasim Hayati Roodbari, Sirous Amirinia, Kazem Parivar, Reyhaneh Seyedalian Pages 59-65
  Aim and
  Background
  Silver nano particles (NPs) or nanosilver (NS) are clusters of silver atoms that range in diameter from 1 to 100nm and are attracting interest as antibacterial and antimicrobial agents of applications in medicine. Resistance to antimicrobial agents by pathogenic bacteria has emerged in recent years and is a major reason for replacing of antibiotics with nano silver، but yet nanoparticle hazardous and toxic effects have not been studied extensively.
  Materials And Methods
  One of the agent of semen extenders is antibiotics. We replaced antibiotics with nano silver and investigated mobility، progressive of sperm. also result of nano silver on the growth of semen''s bacteria was studied and them was compared with penicillin and streptomycin in similar conditions. Semen was diluted with citrate sodium، Yolk extender and was divided into nine portions. The control (sham) semen extender solution contained extended semen and no antibiotic and nanosilver، whereas streptomycin and penicillin solutions contained extended semen plus 1. 0 mg/mL of streptomycin and penicillin. Also semen was diluted with Citrate sodium، Yolk extender supplemented with different concentrations of silver nano particle. Here، the effects of different concentration of silver NPs on bull sperm at frequent times after1، 3 hours was evaluated.
  Results
  Mean percentages of motile and progressively motile sperm did not differ significantly among control (sham) and antibiotic and nanosilver -containing solutions after 1 hour. but after 3 hour، nanosilver was cytotoxic on bull sperm cells in more than 0. 1mL concentration. (p<0. 001) Control extended semen samples from ejaculates of bulls were contaminated with gram pasitive bacteria. Samples of antibiotic and concentration of 0. 005mL، 0. 01mL nanosilver had growth a few of bacteria.
  Conclusion
  Nanosilver has good antibacterial properties in semen extender in more than 0. 05mL concentration. It can be suggested that antibiotics may be replaced with nano silver as antimicrobial agent in semen extenders in Some few concentration.
  Keywords: Nano silver particles, semen extender, bull sperm, antibiotics
 • Maedeh Koohi Moftakhari Esfahani, Seyed Ebrahim Alavi, Amir Heidarinasab, Mohsen Chiani, Azim Akbarzadeh Pages 67-71
  Aim and
  Background
  Regarding that the breast cancer is the most prevalent disease among women، Paclitaxel، an anti-cancer drug، could be used in treatment of this disease. As Paclitaxel has some adverse effects، we made use of the nanoliposomal drug delivery technology in order to reduce adverse effects and improve drug efficacy.
  Materials And Methods
  Certain ratios of Phosphatidylinositol choline، cholesterol and Paclitaxel were synthesized to prepare nanoliposomal paclitaxel. The mean diameter of the nanoliposomal paclitaxel was measured by the Zeta sizer device. Using dialysis، the pattern of drug release from nanoliposomes has been studied and the cytotoxicity effect of the nanoliposomal drug was finally measured with the MTT assay.
  Results
  Using the Zeta sizer device، the mean diameter of the nanoliposomal Paclitaxel was obtained 421. 4 nanometers and its encapsulation efficiency was 91. 3%. By dialysis، drug release in the nanoliposomal Paclitaxel formulation was studied within 28 hours which was 5. 53%.
  Conclusion
  The present study showed that the cytotoxicity effect of nanoliposomal Paclitaxel is more than that of the standard form.
  Keywords: Breast cancer, Nano drug delivery, Paclitaxel, Liposomal
 • Shabnam Malakottabary, Mahlagha Ghorbanli, Shila Safaian, Saeid Ali Mosazade Pages 73-78
  Aim and
  Background
  Trametes gibbosa belongs to Polyporaceae family and Polyporales order having many medicinal effects in whole world. The aim of this study is investigation and comparison of antioxidant propertie with two methods DPPH & RP and determination of phenol and flavonoid content.
  Materials And Methods
  Methanolic extract for examining of antioxidant properties was prepared. Two methods for determining of antioxidant properties were considered as DPPH and RP. BHT and BHA as synthetic antioxidants were considered and we prepared eight concentrations (1000-12. 5 µ g/ml) from methanolic extract of fungi، BHT & BHA. Phenol and flavonoid content of methanolic extract T. gibbosa were determined.
  Conclusion
  antioxidant activities dependent on concentration. DPPH radical scavenging activity was the highest at the concentration of 750 μ g mL-1 (19. 61%) and was the lowest at the concentration of 12. 5 μ g mL-1 (4. 18%). Reducing power capacity was the highest at the concentration of 1000 μ g mL-1 (0. 328) and was the lowest at the concentration of 12. 5 μ g mL-1 (0. 129). The total phenol content of methanolic extract was 1. 30±0. 03 mg GAE g-1 FW and total flavonoid content of methanolic extract was 1. 03± 0. 05 mg QUE g-1 FW.
  Results
  the results showed that in higher concentrations، antioxidant activity was higher than lower concentrations. In both of methods for determining of antioxidant properties، the results showed that antioxidant activity was strongly dependent on concentration. totally، the result showed that the methanolic extract of the sample no have high antioxidant activity.
  Keywords: Trametes, antioxidant, phenol, flavonoid
 • Abbas Rahmani, Narjes Seighali, Hassan Ebrahimzadeh Pages 79-84
  Aim and
  Background
  Per o xi d ases a re o n e o f t he m o st i m p o rta n t enz y mes that p artici pa t es in many p h y s i o lo g i c al p rocesses in p l a n ts. Peroxidases are heme containing proteins that utilize H2O2 in the oxidation of various organic and inorganic substrates. In this research، the activity of peroxidase، was investigated in Crocus sativus L. co r m s extracts. The activity of peroxidase was studied with different c on c e ntr at i o n o f H 2 O 2 and pH measurement.
  Keywords: Crocus sativus L., pH measurement, H 2 O 2 conc e n tration