فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1392)
 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 9، بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/30
 • تعداد عناوین: 13
|
 • مریم محل دشتیان، زهره ماکولاتی، محمدتقی قربانیان، مجید نقدی صفحه 1
  اسپرم زایی، فرآیندی بسیار پیچیده و تنظیم شده است که در طی آن، سلول های زایای بنیادی، به اسپرماتوزوآ تبدیل می شوند. این سلول های بنیادی که سلول های بنیادی اسپرماتوگونی نامیده می شوند، در قاعده ی لوله های منی ساز قرار دارند و دارای توانایی خودنوزایی و تمایز به سلول های زایای عملکردی می باشند. به دلیل این توانایی، سلول های بنیادی اسپرماتوگونی قادر به از سر گیری مجدد فرایند اسپرم زایی پس از آسیب های بیضه ای ایجاد شده توسط مواد سمی و یا پس از پیوند به گیرنده ی نابارور می باشد. بنابراین، خودنوزایی این سلول ها ضامن حفظ این جمعیت سلولی و در نتیجه، حفظ باروری می باشد. اگر چه مطالعات پیشین نشان داده است که سلول های بنیادی اسپرماتوگونی موش و سایر گونه ها می توانند برای مدت طولانی زنده بمانند و تکثیر شوند، اما اطلاعات کمی از محیط کشت مناسب برای رشد سلول های بنیادی اسپرماتوگونی انسانی در دست است. تشخیص مارکرهای سلول های بنیادی اسپرماتوگونی، امکان جداسازی این جمعیت سلولی را فراهم می کند. جمعیت سلولی جدا شده، می تواند در محیط کشت تکثیر شده و سپس به گیرنده ی نابارور پیوند زده شود. بنابراین، تشخیص مارکرها و تثبیت سیستم های کشت طولانی مدت برای سلول های بنیادی اسپرماتوگونی انسانی جهت استفاده از توانایی این سلول ها در موارد بالینی ضروری است. در این مقاله، به بررسی مارکرهای شناخته شده برای سلول های بنیادی اسپرماتوگونی و تکنیک های کشت آزمایشگاهی جهت تکثیر این سلول ها در انسان پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: سلول های بنیادی اسپرماتوگونی، کلونی، خودنوزایی
 • فاطمه شعله ور، محمدعلی تخشید، مریم رفیعی صفحه 9
  سروتونین یا 5-هیدروکسی تریپتامین (5-Hydroxytryptamine: 5-HT)، نوروترانسمیتری است که توسط دسته ای از نورون های سیستم عصبی مرکزی و سلول های انتروکرومافین روده، سنتز می شود. این نوروترانسمیتر، نقش مهمی در کنترل رفتارهای جنسی، خلق و خو، خواب، درد، اشتها، قدرت تهاجمی، سیستم قلبی-عروقی و تنظیم حرکات دودی روده و معده دارد. سروتونین به وسیله ترانسپورتر سروتونین (Serotonin transporter: SERT) در سلول ها انباشته می شود و پس از آزاد شدن، به رسپتورهای اختصاصی خود، متصل می شود تا اثرات خود را به صورت تحریکات نورونی اعمال نماید. بین تغییرات غلظت سروتونین، آلل های مختلف ژن ترانسپورتر سروتونین و رسپتورهای سروتونین، با برخی بیماری ها ارتباط وجود دارد. به طوری که با مصرف داروهایی که بر این عوامل، تاثیرگذار می باشند، می توان به درمان آن بیماری ها پرداخت.
  کلیدواژگان: سروتونین، نوروترانسمیتر، ترانسپورتر، رسپتور، آلل
 • عقیل اسماعیلی، حسین هنری، صادق صفایی، مهدی غفرانی صفحه 18
  زمینه و هدف
  پروتئین های نوترکیب کایمریک، به منظور افزایش بیان پروتئین های محلول، تسهیل در تخلیص آن ها و تولید پلی پپتید چند منظوره، ابداع شده اند. هدف از این تحقیق، ساخت کاست ژنی ctxB -gfp-stxB و بررسی بیان آن به منظور بررسی میزان جذب و دفع آنتی ژن الحاقی در مطالعات بعدی می باشد.
  مواد و روش ها
  پس از تهیه پرایمر های مورد نیاز برای ژن های gfp به عنوان ژن گزارشگر، ctxB و stxB، از تکنیک PCR برای تکثیر ژن ها استفاده شد. ژن های تکثیر شده، در وکتور pGEM، همسانه سازی و پس از تایید قطعات ژنی به ترتیب ctxB –gfp-stxB به یکدیگر ممزوج شدند. سپس، کاست ژنی ساخته شده، در وکتور بیانی pET28a(+) هم سانه سازی شد. باکتری E. coli سویه (DE3 (Bl21، توسط وکتور نوترکیب، ترانسفورم شد و بیان پروتئین، تحت القای IPTG و الکتروفورز SDS-PAGE ارزیابی شد.
  نتایج
  ژن های تکثیر شده در وکتور pGEM، همسانه سازی شدند و کلون ها به کمک سه روش PCR، هضم آنزیمی و توالی یابی، تایید شدند. قطعات ژنی تایید شده به ترتیب ctxB -gfp-stxB به یکدیگر ممزوج شد. پس از زیرهمسانه سازی، وجود کاست ژنی ساخته شده به روش هضم آنزیمی تایید شد. برای این کاست ژنی، در E. Coli سویه Bl21(DE3)، بیانی مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  تعداد زیاد کدون های نادر در ژن های stxB و ctxB، باعث عدم بیان کاست ژنی در E. coli شد. بنابراین، برای دستیابی به بیان و بهینه سازی آن، یافتن میزبانی مناسب، ضروری است. با توجه به ساختار کاست ژنی و جایگاه آنزیم های محدودالاثر بر روی قطعه ساخته شده، ژن های مختلف را می توان جایگزین نموده و قطعات متنوع ژنی تولید نمود.
  کلیدواژگان: پروتئین های نوترکیب کایمریک، همسانه سازی، بیان، کدون های نادر
 • نوشین نقش، فاطمه ابوطالبی، سمیرا کرم سیچانی صفحه 27
  زمینه و هدف
  کدوحلوایی، یکی از گیاهان سنتی دارویی با خواص آنتی اکسیدانی و ترمیم کنندگی ضایعات پوستی می باشد. در این تحقیق، به بررسی یک نانو ترکیب گیاهی جدید از کدوحلوایی و نانو سیلور در ترمیم سوختگی پوستی در موش های سوری نر، پرداخته شده است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق، موش های سوری نر از نژاد آلبینو، به ترتیب در 8 گروه 8 تایی، نانوذرات نقره با غلظت های ppm 125، 250 و500 و عصاره هیدرو اتانلی70 %، 50% و 25 % از کدو حلوایی و گروه ترکیبی که نانوذرات نقره ppm 125 و عصاره اتانلی کدو حلوایی 25% و گروه هشتم به عنوان شاهد آب مقطر دوبار تقطیر به صورت پوستی دریافت کردند. سپس، 28 روز بعد از تیمار، قطر سوختگی اندازه گیری و در گروه های مختلف با آزمون های t-test و ANOVA مقایسه شد.
  نتایج
  نتایج نشان می دهد که بیشترین تاثیر ترمیمی و بهبود سوختگی، در موش های سوری نر به صورت تماسی در گروه عصاره 70% هیدرواتانلی کدوحلوایی بعد از 28 روز دیده شده که میانگین قطر سوختگی از cm 46/0 ± 16/1 به میزان صفر سانتی متر و cm 23/0 ± 12/0 به ترتیب در گروه های عصاره 70% هیدرواتانلی و گروه ترکیبی رسیده است که در مقایسه با شاهد، کاهش معنی دار یافته است(01/0 ≥ p).
  نتیجه گیری
  در این پروژه، تاثیر ترکیب نانوذرات نقره-عصاره هیدرواتانلی کدوحلوایی در ترمیم سوختگی، بیشتر از تاثیر تک تک آن ها بوده که نشان دهنده وجود اثرات ترمیمی سینرژیک این دو ماده در نانوکامپوزیت گیاهی موجود می باشد.
  کلیدواژگان: کدو حلوایی، نانوذرات نقره، زخم، موش سوری
 • رقیه رضایی، سهیلا ابراهیمی، سید همایون صدرایی، مجید نقدی، گیتی ترکمان، ذبح الله حسن زاده، غلامرضا کاکا * صفحه 34
  زمینه و هدف

  سلول های استرومائی مغز استخوان (BMSCs)، سلول های بنیادی چند استعدادی هستند که قابلیت تکثیر و تمایز به سلول های استئوژنیک را دارند. هدف از این تحقیق، بررسی پیوند این سلول ها جهت ترمیم نقص جزئی استخوان در موش صحرایی می باشد.

  مواد و روش ها

  در این بررسی، 28 سر موش صحرائی نر بالغ به چهار گروه مساوی تقسیم شدند. گروه کنترل، که بعد از ایجاد نقص استخوانی تحت هیچ گونه درمانی قرار نگرفتند. گروه شم (Sham)، که بعد از ایجاد نقص استخوان محیط کشت در محل آسیب تزریق شد. گروه سوم، که پیوند سلول های استرومائی مغز استخوان ((BMSCs را به صورت غیر اتولوگ در محل آسیب دریافت کردند. گروه چهارم، که پیوند سلول های BMSCs را به صورت اتولوگ در محل آسیب دریافت کردند. ترمیم نقص استخوان با استفاده از تصاویر رادیوگرافی و آزمون بیومکانیک در تمام گروه ها، مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  نتایج بدست آمده از بررسی های رادیوگرافی و بیومکانیک استخوان ها هیچ گونه اختلاف معنی داری را میان گروه های شاهد و شم نشان نداد. در بررسی رادیوگرافی، دانسیته محل آسیب استخوان در گروه های سلول درمانی اتولوگ و غیر اتولوگ در مقایسه با گروه کنترل افزایش داشت؛ گرچه این افزایش معنی دار نبود. یافته های آزمون بیومکانیک استخوان ها نشان داد که میانگین حداکثر مقاومت مکانیکی استخوان در گروه های درمانی اتولوگ و غیر اتولوگ در مقایسه با گروه کنترل افزایش یافته است، به طوریکه در گروه اتولوگ افزایش معنی دار (05/0 P <) و در گروه غیر اتولوگ، افزایش غیر معنی دار (07/0 P=) مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  پیوند سلول های BMSCs به ویژه پیوند اتولوگ آن ها، در ترمیم نقص جزئی استخوان تاثیر مثبت دارد.

  کلیدواژگان: سلول های BMSCs، پیوند سلول، ترمیم استخوان، موش صحرایی
 • حبیب الله جوهری، سعید خاتم ساز، خاطره دهقانی، وحید حمایت خواه جهرمی، هوشنگ جمالی، فرشید کفیل زاده، محمد علی پوردانش، پیمان ایزدپناه، قادر الله وردی صفحه 42
  زمینه و هدف
  با توجه به کاربرد داروی اولانزاپین در درمان اختلالات روانی و بیماری شیزوفرنی، هدف این تحقیق، بررسی تاثیر داروی اولانزاپین بر محور هیپوفیز-گنادو اسپرماتوژنز در موش های صحرائی نر با لغ بوده است.
  مواد و روش ها
  در تحقیق حاضر، 50 سر موش صحرایی نر بالغ به 5 گروه 10 تائی شامل گروه های کنترل، شاهد و تجربی های اول، دوم و سوم تقسیم شدند. گروه های تجربی به صورت دهانی مقادیر 5، 10 و 20 میلی گرم برکیلوگرم وزن بدن از محلول اولا نزاپین را به مدت 28 روز دریافت نمودند. 24 ساعت پس از آخرین تیمار، تمامی موش ها پس از وزن کشی بیهوش شدند و غلظت پلاسمایی هورمون های FSH، LH، تستوسترون و پرولاکتین با استفاده از روش رادیو ایمونواسی اندازه گیری شدند.
  نتایج
  نتایج نشان داد که افزایش معنی داری در وزن بدن در گروه دریافت کننده دوز 20 میلی گرم بر کیلوگرم وجود داشت. علاوه بر این، نتایج سنجش هورمونی نشان داد که غلظت های سرمی FSH و LH در گروه های تجربی نسبت به کنترل تغییر معنی داری نداشت، در حالی که افزایش معنی داری در غلظت پرولاکتین و کاهش معنی داری در غلظت تستوسترون در گروه های دریافت کننده دوز 20 میلی گرم بر کیلوگرم محلول اولانزاپین وجود داشت.
  نتیجه گیری
  تغییرات حاضر به ترکیبات موجود در محلول اولانزاپین و به خصوص بنزودیازپین ها نسبت داده می شود که وزن بدن و غلظت سرمی هورمون های پرولاکتین و تستوسترون در گروه های دریافت کننده 20 میلی گرم بر کیلوگرم را تحت تاثیر قرار داده است.
  کلیدواژگان: اولانزاپین، بیضه، پرولاکتین، تستوسترون، موش صحرائی
 • علی طاهری، امیر سیفان، سمیرا جلالی نژاد صفحه 49
  زمینه و هدف
  امروزه، یافتن مواد ضد میکروبی جدید مورد تحقیق است و منابع دریایی نماینده خوبی برای این هدف هستند. هدف از این مطالعه، بررسی خواص ضد میکروبی و ضد قارچی کیتوزان محلول در اسید و آب روی برخی ارگانیسم های بیماری زا می باشد.
  مواد و روش ها
  قطر هاله عدم رشد کیتوزان در 3 غلظت 5، 5/7، و 10 میلی گرم در میلی لیتر محلول در اسید و آب روی 4 سویه باکتری بیمارستانی و یک گونه قارچ، به روش انتشار نفوذی، بررسی شد و نتایج حاصل با 4 آنتی بیوتیک استرپتومایسین، جنتامایسین، تتراسایکلین و اریترومایسین، مقایسه گردید. میزان حداقل غلظت مهارکنندگی و کشندگی نیز مورد سنجش قرار گرفت.
  نتایج
  براساس نتایج آزمایش انتشار نفوذی، بیشترین اثر مهارکنندگی، در کیتوزان محلول در اسید 10% و کمترین تاثیر را کیتوزان محلول در آب داشت (05/0 < p). کیتوزان، بیشترین تاثیر مهار کنندگی رشد را روی ویبریو کلرا سروتایپ اوگاوا نشان داد و کمترین تاثیر را روی اشرشیا کلی داشت (05/0 < p). در مقایسه با آنتی بیوتیک های معمول، کیتوزان محلول در اسید، بهتر مانع رشد باکتری گردیده است. در مطالعه تاثیر مهارکنندگی، رشد قارچ پنیسیلیوم کیتوزان محلول در اسید 10% و محلول در آب بیشترین تاثیر مهار کنندگی را نسبت به شاهد نشان داد.
  نتیجه گیری
  کیتوزان، خواص ضد میکروبی بهتری علیه استافیلوکوکوس اورئوس و ویبریو اوگاوا نشان داد و خواص ضد قارچی کیتوزان نیز زیاد بود و اختلاف معنی داری با داروهای معمول ضد باکتری و ضد قارچ نشان داد.
  کلیدواژگان: کیتوزان، ضد میکروبی، باکتری بیماریزا، ضد قارچ
 • لیلی حاتمی، جاسماستخر صفحه 56
  زمینه و هدف
  گیاه بابونه یکی از قدیمی ترین و شناخته شده ترین گیاهان دارویی است که نقش آن در درمان طیف وسیعی از بیماری ها مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر عصاره بابونه آلمانی بر اسپرماتوژنز و محور هورمونی هیپوفیز- گناد موش های صحرایی نر بالغ می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، موش های صحرایی نر بالغ به دو گروه کنترل و تیمار تقسیم شدند. گروه کنترل روزانه یک میلی لیتر آب مقطر را به صورت گاواژ دریافت کردند. در حالی که حیوانات گروه تیمار روزانه به مدت 8 هفته 100 میلی گرم عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه را به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت گاواژ دریافت کردند. پس از اتمام تیمار، برخی شاخص های باروری از قبیل وزن اندام های تولید مثلی، تعداد اسپرم، تغییرات بافت شناسی بیضه، میزان هورمون های تستوسترون، استروژن، FSH و LH سرم بین گروه های کنترل و تیمار مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت.
  نتایج
  تجزیه و تحلیل آماری نتایج، افزایش معنی داری در وزن اندام های تولید مثلی (P<0.05)، تعداد اسپرم ها و میزان LH و تستوسترون (P<0.001) در گروه تیمار دریافت کننده mg/kg 100 را در مقایسه با گروه کنترل نشان داد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، عصاره بابونه باعث افزایش فعالیت محور هیپوفیز- بیضه و اسپرم سازی در موش صحرایی نر می شود.
  کلیدواژگان: بابونه، LH، FSH، تستوسترون، اسپرماتوژنزیز، موش صحرایی
 • علی اصغر قالچی ها، عبدالحسین دلیمی اصل، حسن عسکری صفحه 63
  زمینه و هدف
  اپیدمی بیماری های خطرناک و آزار و اذیت ناشی از گزش Culex pipiens، اهمیت پزشکی این حشرات را بیشتر کرده است. امروزه، موفق ترین حشره کش های زیستی، توسط باکتری هایی از جنس باسیلوس تولید می شوند که در مرحله ی تشکیل اسپور، اندوتوکسین های پروتئینی کریستاله تولید کرده و هنگام ورود به روده حشرات، تحت شرایط قلیایی، فعال شده و باعث صدمه به غشای سلول های روده و تشکیل سوراخ در غشا می شوند. استفاده از پساب هایی که از کارخانجات مواد غذایی حاصل می شوند، راهی مناسب جهت تولید محصولات با ارزش، مانند حشره کش های زیستی است. هدف از این تحقیق، استفاده از پساب کارخانه تولید نشاسته برای تولید حشره کش زیستی توسط B. thuringiensis در سطح آزمایشگاهی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق، باکتری H14)) Bacillus thuringiensis بر روی پساب کارخانه تولید نشاسته رشد داده شد و طی عمل تخمیر، پروتئین کریستاله با وزن مولکولی 65 کیلو دالتون، تولید گردید. پروتئین حاصل، بر روی لارو حشره ی Culex pipiens اثر داده شد و میزان مرگ و میر بعد از گذشت 24و 48 ساعت، ارزیابی و با نمونه کنترل، مقایسه گردید.
  نتایج
  در این مطالعه، تعداد کل باکتری ها و اسپور های تولید شده در مرحله تخمیر، شمارش شد که در محیط پلیت کانت آگار به ترتیب 108×5/12 و107×48 کلنی در هر میلی لیتر بود.
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان داد، تولید دلتا اندوتوکسین، با اسپورزایی، رابطه دارد و بیشترین میزان اثر سمیت پروتئین های کریستالی در بالاترین غلظت اسپورها می باشد.
  کلیدواژگان: حشره کش های میکروبی، پساب، دلتا اندوتوکسین، باسیلوس
 • حبیب الله جوهری، امیراشکان مهجور، سیامک فلاحی، حسین کارگر جهرمی، مریم عابدینی، محمدعلی پوردانش، زهرا زمانی صفحه 69
  زمینه و هدف
  کافور، محرک سیستم عصبی و گردش خون، کاهنده ترشح شیر، ضد لانه گزینی جنین و جلوگیری کننده از آبستنی است. در این تحقیق، اثر کافور بر محور هورمونی هیپوفیز- گناد و غلظت هورمون های استروئیدی در موش های صحرایی ماده بالغ مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  پارامترهای مورد بررسی شامل غلظت سرمی هورمون های LH، FSH، تستوسترون، پروژسترون و استروژن می باشد. 40 سر موش صحرایی ماده بالغ به 5 گروه تقسیم شدند. محلول کافور در روغن زیتون در دوزهای 25، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن تهیه شد. تزریق به روش درون صفاقی و روزانه 2/0 سی سی برای مدت دو هفته انجام شد. گروه کنترل دارویی دریافت نکرد. گروه شاهد، روغن زیتون (حلال کافور) را دریافت کرد و گروه های تجربی 1، 2 و 3 به ترتیب دوزهای 25، 50 و 100 میلی گرم بر کیلوگرم را دریافت کردند. یک روز پس از پایان تزریقات، تشریح و خون گیری از قلب انجام شد و غلظت هورمون ها به روش الایزا اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون های T-test، Duncan و ANOVA تفسیر گردید.
  نتایج
  بر اساس نتایج به دست آمده، غلظت هورمون های تستوسترون و پروژسترون نسبت به گروه کنترل در سطح P< 0.05 کاهش معنی دار و غلظت هورمون های LH و FSH افزایش معنی داری را نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  کافور احتمالا از طریق افزایش هورمون های LH و FSH منجر به افزایش اووژنز می گردد.
  کلیدواژگان: کافور، اووژنز، LH، FSH، تستوسترون، موش
 • حدیث رستاد، لیلا شکوهی، سیده لیلا دهقانی *، محدثه معتمد جهرمی صفحه 75
  زمینه و هدف

  سرطان پستان یکی از مهمترین علت مرگ و میر زنان در سرتاسر دنیاست. خودآزمایی پستان موجب افزایش کشف زودهنگام سرطان پستان می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان آگاهی و عملکرد زنان شهر فسا در رابطه با سرطان پستان انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، 300 نفر از زنان بالای 15 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی شهر فسا به روش خوشه ایانتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه ای شامل مشخصات فردی، سوالات آگاهی و سوالات عملکرد بود که توسط مامای آموزش دیده و از طریق مصاحبه تکمیل شد. سپس از آمار توصیفی و آزمون های χ 2 و t-test جهت تجزیه و تحلیل استفاده شد. نرم افزار مورد استفاده، SPSS نسخه 15 بود.

  نتایج

  55 درصد از افراد، دارای آگاهی ضعیف در مورد سرطان پستان بودند، در حالی که 90 درصد دارای عملکرد ضعیف بودند. بین دانش و عملکرد، ارتباط معنی داری از نظر آماری وجود داشت (1 00 /0 (P<. بیشترین میزان آگاهی، در سطح تحصیلات دانشگاهی بود. بین عملکرد و سطح تحصیلات، ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (1 00 /0 (P<.

  نتیجه گیری

  با توجه به این که اکثریت افراد مورد مطالعه از آگاهی و عملکرد ضعیف برخوردار بودند، طراحی برنامه های منظم و مدون آموزشی در رابطه با پیشگیری از سرطان پستان، از قبیل کلاس های آموزشی عملی خودآزمایی پستان، معاینه بالینی پستان و ماموگرافی، جهت افزایش آگاهی زنان در مورد لزوم انجام خود آزمایی پستان و زمان و روش صحیح انجام آن، ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، آگاهی، عملکرد
 • شیرین زیلایی بوری، اعظم خدری، اکرم آهنگرپور، مریم زیلایی بوری صفحه 81
  زمینه و هدف
  اضافه وزن و چاقی اکنون به عنوان یک مشکل توجه محققان جهان را به خود جلب کرده است. بدین منظور در این پژوهش به مقایسه اثر دو شیوه تمرین هوازی با شدت بالا و متوسط بر میزان لپتین سرمی و اکسیداسیون چربی پرداخته شد.
  مواد و روش ها
  14 دانشجوی دختر دختر چاق (میانگین سنی 2/6 ± 08/22 سال، 72/12 ± 78 کیلوگرم، میانگین قد 5/6 ± 34/161 سانتی متر، میانگین درصد چربی 68/2 ± 46/36 درصد، میانگین شاخص توده بدنی 77/4 ± 30 کیلوگرم بر مجذور قد به متر) به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. آزمودنی ها به دو گروه تمرین هوازی با شدت بالا (% 95-85 HRmax، 33 دقیقه تمرین) و متوسط (% 70- 50 HRmax، 41 دقیقه تمرین) تقسیم شدند. تمرینات سه روز در هفته برای 8 هفته با صرف انرژی یکسان انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری داده های تحقیق با استفاده از آزمون t - زوجی و غیر همبسته، در سطح معنی داری 05/0 = a انجام گرفت.
  نتایج
  نتایج مطالعه حاکی از افزایش معنادار اکسیداسیون چربی با انجام تمرینات با شدت بالا (p =0.03) و کاهش معنادار لپتین در تمرین با شدت متوسط در مقایسه با تمرین با شدت بالا بود (p =0.03). تمرین با شدت متوسط نیز سبب کاهش معنادار درصد چربی بدون کاهش معنادار لپتین شد (p =0.03).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد تمرینات با شدت متوسط در اثر کاهش توده چربی بر ترشح لپتین اثر می گذارد، ضمن اینکه این تمرینات با شدت بالا سبب افزایش ظرفیت اکسیداسیونی و بالطبع افزایش اکسیداسیون چربی در حین فعالیت گردید.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، لپتین، اکسیداسیون چربی، چاقی
 • مصطفی بیژنی، سید امین کوهپایه، راضیه آبادی، زیبا توکل صفحه 88
  زمینه و هدف
  بروز اشتباهات دارویی، از موارد غیر قابل اجتناب و از تهدیدات جدی در سلامت و ایمنی بیماران، محسوب می گردد. پژوهش حاضر، با هدف تعیین عوامل تاثیرگذار در بروز اشتباهات دارویی، از دیدگاه کارکنان پرستاری شاغل در بخش های مختلف بیمارستان ولیعصر(عج) فسا صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، تعداد 80 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان ولیعصر(عج) فسا، به صورت آسان (در دسترس)، انتخاب و دیدگاه آنان در ارتباط با عوامل تاثیرگذار در اشتباهات دارویی، با استفاده از یک پرسشنامه خود ساخته، مورد سنجش قرارگرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  مهم ترین دلایل خطاهای دارویی، به ترتیب اهمیت، عبارت بودند از خستگی ناشی از کار، کمبود تعداد پرسنل نسبت به بیمار، ساعت کار طولانی و تراکم زیاد کار پرستاران در بخش. ارتباط بین سایر متغیرها نظیر سن، جنسیت و سابقه کار، با بروز اشتباهات دارویی در متن مقاله آورده شده است.
  نتیجه گیری
  شرایط کاری پرستاران، از جمله میزان بار کاری و تعداد بیماران تحت مراقبت، در ایجاد خطاهای دارویی قابل پیشگیری، موثر است.
  کلیدواژگان: پرستاران، اشتباهات دارویی، عوامل موثر
|
 • Maryam Mahal Dashtian, Zohreh Makoulati, Mohammad Taghi Ghorbanian, Majid Naghdi Page 1
  Spermatogenesis is a highly complex and regulated process in which germ stem cells differentiate into spermatozoa. These stem cells، called spermatogonial stem cells (SSCs)، are in the base of seminiferous tubules and have the ability of self-renewal and differentiation into functional germ cells. Due to this ability، SSCs can restore spermatogenesis after testicular damage caused by cytotoxic materials or following transplantation into an infertile recipient. Therefore، self-renewal of these cells is critical for the preservation of SSC populations and restoration of fertility. While previous studies have shown that the SSCs of mice and other species can survive and proliferate for long periods of time، little information is available about suitable culture media for the growth of human SSCs. Identification of SSC markers allows for the isolation of these populations of cells. The isolated cell can be expanded in culture and transplanted into infertile recipients. Consequently، the recognition of markers and the establishment of long-term culture systems for human SSCs will be essential for using the potential of these cells in a clinical setting. In this article، we focus on the markers that have been identified for human SSCs and in vitro culture techniques used for human SSCs proliferation.
  Keywords: Spermatogonial stem cells, Colony, Self, renewal
 • Fatemeh Sholehvar, Mohammad Ali Takhshid, Maryam Rafiei Page 9
  Serotonin (5-hydroxytriptamine)، one of the most important neurotransmitters، is synthesized from amino acid L-tryptophan in some neurons located in the central nervous system and intestine enterochromaffin cells. The role of this neurotransmitter is important and involves control of sexual behaviors، morality، sleep، pain، appetite، aggression، cardiovascular function and regulation of gut function. Serotonin is stored in cells by serotonin transporter; and after release، it binds to its specific receptors so as to perform its function، which is neuronal stimulation. There is a relationship between serotonin concentration changes، serotonin transporter gene alleles، and serotonin receptors and some diseases; consequently، using some drugs which are effective on these factors could be useful in the treatment of these diseases.
  Keywords: Serotonin, Neurotransmitter, Transporter, Receptor, Allele
 • Aghil Esmaeili, Hossein Honari, Sadegh Safaei, Mahdi Ghofrani Page 18
  Background and Objective
  In order to enhance the expression of soluble proteins and facilitate their purification and development of multi-functional polypeptide، chimerical recombinant proteins have been invented. The purpose of this study was to construct ctxB-gfp-stxB gene cassette to measure the uptake and excretion of chimerical antigen in future studies.
  Materials and Methods
  After preparation of primers for gfp gene as a reporter gene، ctxB and stxB، attempts were made to amplify the genes via the PCR techniques. The amplified genes were clone d in the pGEM vector; and after confirmation of the gene fragments، they were fused as ctxB-gfp-stxB. The gene cassette was thereafter sub-cloned in the pET28a (+) expression vector. E. coli Bl21 (DE3) was transformed by the recombinant vector pET28a (+)، and the expression of the recombinant protein was investigated by IPTG induction and SDS-PAGEelectrophoresis.
  Results
  The amplified genes were cloned in the pGEM vector، and were confirmed via PCR، restriction enzymes، and sequence analyzing system. The confirmed gene fragments were mixed together as ctxB-gfp-stxB. The existence of the gene cassette was confirmed after sub-cloning. The expression was not observed for this gene cassette in E. coli.
  Conclusion
  The presence of a large number of E. coli rare codons in ctxB and stxB gene sequences precluded the expression of the gene cassette in E. coli; it، therefore، requires the discovery of a suitable host cell for its expression and optimization. Given the gene cassette structure and position of restriction enzymes on the constructed fragment، this gene can be replaced with different genes and can produce a variety of gene fragments.
  Keywords: Chimerical recombinant proteins, Clone, Expression, Rare codons
 • Nooshin Naghsh, Fatemeh Aboutalebi, Samira Karam Seychani Page 27
  Background and Objective
  The Cucurbita pepo is one of plants that are functional in traditional therapy. This plant has antioxidant and skin damage repair properties. This study investigated the effect of Cucurbita pepo nano silver as a new nano-plant composition in wound repair skin in male mice.
  Materials and Methods
  In this investigation، male albino mice were places in 8 groups، each containing 8 animals. Group I – VIII were treated with nano silver (500، 250، and 125 ppm concentrations and different concentrations of extracts [70%، 50%، and 25%]) and the control group received a mixture of 25% Cucurbita pepo extract (125 ppm) nano silver. The eighth group، as control، was treated with sterile deionizer water after the induction of wound skin. The average diameter of the wounds was measured 28 days after treatment in the control and treatment groups. These data were analyzed using the t-test and ANOVA statistical method.
  Results
  The results of this study showed that ethanol extraction (80%) has its highest repair effect 28 days post treatment. The average diameter of the wounds in the control group was 1. 16 ±. 0. 46 cm، which was decreased to 0 cm and 0. 12 ±. 0. 23 cm in the ethanol extract (70%) of the Cucurbita pepo and component groups، respectively (p value ≤ 0. 01).
  Conclusion
  In this project، nano silver-Cucurbita pepo ethanol extraction for wound repair in albino male mice was more effective than single materials. These findings show that the repair synergic effects are between alcoholic extract and nano silver in this nano composite.
  Keywords: Cucurbita pepo, Nano silver', Wound, Mice
 • Roghayeh Rezaei, Soheila Ebrahimi, Seyyed Homayoun Sadraie, Majid Naghdi, Giti Torkaman, Zabihollah Hasanzadeh, Gholamreza Kaka Page 34
  Background and Objective

  Bone marrow stromal cells (BMSCs) are multipotent stem cells that can proliferate and differentiate into osteogenic cells. T his study aimed to investigate the effects of BMSC transplantation for the repair of bone defects in the rat.

  Materials and Methods

  Twenty-eight male adult rats were divided into 4 groups. Group 1 (control group) received no treatment after the bone defect. In Group 2 (sham group)، the culture medium was injected after the bone defect at the site of the bone defect. In Group 3 non-autologous cell transplantation and in Group 4 autologous cell transplantation were performed in the bone defect. Bone defect repair was evaluated by radiographic and biomechanical testing in all the groups.

  Results

  No significant differences were found between the control group and the Sham group according to radiographic and biomechanical tests. Radiograph bone opacity increased in the autologous and non-autologous group s compared to the control group، but the difference was not significant. Biomechanical results of the bone showed that the mean mechanical strength (Fmax) was significantly increased in the autologous group compared to the control group (p value < 0. 05). In addition، mean Fmax was increased in the non-autologous group compared to the control group; the difference، however، did not constitute statistical significance (p value = 0. 07).

  Conclusion

  It seems that BMSC transplantation، especially autologous BMSC cell transplantation، exerts positive effects on the repair of the bone defect.

  Keywords: BMSCs, Cell transplantation, Bone Repair, Rat
 • Habibollah Johari, Saeid Khatamsaz, Khatereh Dehghani, Vahid Hemayatkhah Jahromi, Houshang Jamali, Farshid Kafilzadeh, Mohammad Ali Poor Danesh, Peyman Izadpanah, Ghader Allahverdi Page 42
  Bakground &
  Objective
  Since Olanzapine is used in the treatment of psychosis and schizophrenia، the aim of this investigation was to assess the effect of Olanzapine on the pituitary –gonad axis and spermatogenesis in adult male rats.
  Materials and Methods
  In the present research، 50 male Wistar rats were divided into 5 groups of 10، including control، sham، and experimental groups I، II، and III، which orally received 5، 10، and 20 mg/kg Olanzapine solution for 28 days، respectively. Twenty-four hours after the last treatment، all the rats were weighed and anesthetized. Blood samples were obtained from the heart and were centrifuged; the sera were thereafter evaluated for concentrations of LH، FSH، testosterone، and prolactin via the RIA method.
  Results
  The results show that there was a significant increase in the body weight of the group receiving 20 mg/kg Olanzapine solution. In addition، the results of hormone assay demonstrated that the serum concentrations of LH and FSH were comparable between the experimental groups، while there was a significant increase in prolactin and significant decrease in testosterone in the group receiving 20 mg/kg Olanzapine solution.
  Conclusion
  The changes observed in the subjects were due to the presence of compounds in the Olanzapine solution، especially Benzodiazepine، which affected the body weight and serum concentration of prolactin and testosterone in the groups receiving 20 mg/kg Olanzapine solution.
  Keywords: Olanzapine, Testis, Prolactin, Testosterone, Rat
 • Ali Taheri, Amir Seyfan, Samira Jalalinezhad Page 49
  Background and Objective
  Currently، efforts are underway to seek new and effective antimicrobial agents، and marine resources are potent candidates for this aim. The following study was conducted to investigate the efficacy of water-soluble and acid-soluble chitosan against some pathogenic organisms. Materials & Method s: Inhibition zone of different concentrations (5، 7. 5، and 10 mg/ml) of acid- soluble and water-soluble chitosan were examined for in vitro antibacterial activity against 4 kinds of hospital bacteria and penicillium sp. Results were compared with 4 standard antibiotics: streptomycin، gentamicin، tetracycline، and erythromycin. Furthermore، minimum inhibitory concentration and minimum lethal concentration were determined.
  Results
  Inhibition activity of acid-soluble chitosan (10%) showed the best result (p value < 0. 05)، whereas water-soluble chitosan exhibited the least antibacterial effects (p value < 0. 05). Chitosan demonstrated maximum effect on V. cholera cerotype ogava، and the least effect was seen on E. coli (p value < 0. 05). Acid-soluble chitosan had a more potent effect than the standard antibiotics. Also، acid-soluble chitosan (10%) and water-soluble chitosan showed maximum inhibitory effects on penicillium sp.
  Conclusion
  Chitosan showed maximum antibacterial effect against S. aureus، V. cholerae cerotype ogava، and water-soluble chitosan demonstrated good antifungal effects، revealing a statistically significant difference with common antibacterial and antifungal medicines.
  Keywords: Chitosan, Antibacterial, Pathogens bacteria, Antifungal
 • Laili Hatami, Jasem Estakhr Page 56
  Background and Objectives
  Matricaria recutita is one of the most ancient and well- known medicinal plants، and its role in the treatment of a wide range of diseases has been studied. The purpose of this study was to investigate the effect of Matricaria recutita on spermatogenesis and the pituitary-gonadal axis in male adult rats.
  Materials and Methods
  In this experimental study، the animals were divided into two groups: the control group، which received 1 ml of distilled water orally، and the experimental group، which received 100 mg/kg of Matricaria recutita extract via gavage feeding once daily for an 8-week period. After the treatment period، several fertility indices such as the weight of the reproductive organs، sperm count، sperm motility and vitality، and testis histological changes as well as blood serum levels of testosterone، estrogen، FSH، and LH were measured.
  Results
  Our statistical analysis showed a significant increase in the weight of the reproductive organs، sperm count، and blood testosterone in the group which received 100 mg/kg of Matricaria recutita hydroalcholic extract.
  Conclusion
  The results of this study demonstrated that hydroalcholic extract of Matricaria recutita could increase the function of the hormonal pituitary-testis axis and spermatogenesis in male rats.
  Keywords: Matricaria recutita, LH, FSH, Testosterone, Spermatogenesis, Rat
 • Habibollah Johari, Amir Ashkan Mahjoor, Siyamak Fallahi, Hossein Kargar Jahromi, Maryam Abedini, Mohammad Ali Poor Danesh, Zahra Zamani Page 69
  Background and Objective
  Camphor stimulates the nervous system and the circulatory system، reduces lactation، and prevents conception and embryo embedding. We investigated the effects of camphor on the pituitary-gonadal hormonal axis and concentration of steroidal hormones.
  Materials and Methods
  The parameters investigated were concentrations of LH، FSH، estrogen، progesterone، and testosterone. Forty adult female rats at a mean weight of 180 ± 20 grams were divided into five groups. Camphor solution was prepared in olive oil at 25، 50، and 100 mg/kg doses، and 0. 2 cc injections were done intraperitoneally every day for 2 weeks. The control group received no injection. The sham group received olive oil (as solvent of camphor) and treatment groups of 1، 2، and 3 received doses of 25، 50، and 100 mg/kg. The treatment groups were sacrificed one day after the last injection، and their hearts were dissected and blood samples were obtained. The concentrations of the hormones were measured by the ELISA test، and the results were evaluated via the t-test، ANOVA، and Duncan.
  Results
  The results showed a significant decrease in the concentrations of testosterone and progesterone (p value < 0. 05) and a significant increase in the concentrations of LH and FSH (p value <0. 05).
  Conclusion
  Camphor augmented oogenesis via effecting a rise in the concentrations of LH and FSH in our rats.
  Keywords: Camphor, Oogenesis, LH, FSH, Testosterone, Rat
 • Hadis Rastad, Laila Shokohi, Seyedeh Leila Dehghani, Mohadeseh Motamed Jahromi Page 75
  Background and Objective

  Breast cancer is one of the most important causes of women''s mortality the world over. Breast self-examination (BSE) is a method that often leads to detect breast cancer in the early stage. This study aimed at assessing the awareness and practice of women in the city of FASA vis-à-vis BSE.

  Materials and Methods

  In this descriptive-analytical study، 300 women over 15 years old who referred to the health centers of Fasa were chosen via the clustered method. A questionnaire comprising items about the patients’ demographics as well as their awareness and practice regarding BSE was completed for all the study population by a trained midwife through interviews. Subsequently، descriptive statistics، x2، and t-test were employed for analysis using SPSS Software (version 15).

  Results

  Fifty-five per cent of the cases had poor knowledge and 90% had poor practice. There was a significant correlation between knowledge and practice (p value < 0. 0001). The highest level of knowledge was found among those with university levels of education. There was also a significant correlation between practice and educational levels (p value < 0. 0001).

  Conclusion

  Given that the majority of the women under study had poor knowledge and function vis-à-vis BSE، it seems advisable that regular and systematic training programs be devised in relation to breast cancer prevention strategies such as practical classes on BSE، breast clinical examination، and mammography in order to raise awareness among women about the need to perform BSE.

  Keywords: Breast cancer, Knowledge, Action
 • Shirin Zilaeibouri, Azam Khedri, Akram Ahangar Pour, Maryam Zilaeibouri Page 81
  Background and Objective
  Overweight and obesity as health issues have now received researchers'' attention globally. The present study is a comparative investigation into the impact of two methods of high and moderate aerobic exercises on serum leptin levels and fat oxidation.
  Materials and Methods
  Fourteen obese females at a mean age of 22. 08 ± 6. 2 years، body mass of 78 ±12. 72 kg، height of 161. 34 ± 6. 5 cm، fat percentage of 36. 46 ± 2. 68%، and body mass index of 30 ± 4. 77 kg/m2 were randomly selected. The participants were divided into two groups: the high-intensity aerobic training group of 85 - 95% HRmax per 33-minute workout and the moderate-intensity aerobic training group of 50 - 70% HRmax per 41-minute workout. The exercises were carried out on 3 weekdays for 8 weeks at the same energy level. For statistical data analysis، the independent/paired t-test of a = 0. 05 was applied.
  Results
  The results indicated a significant increase in fat oxidation in the high-intensity training group (p value = 0. 03) and a considerable decrease in leptin in the moderate-intensity training group (p value = 0. 03). In the latter group، a significant fall in the fat percentage coincided with no decrease in leptin (p value = 0. 03).
  Conclusion
  Apparently، moderate-intensity aerobic training not only reduces the fat mass but also impacts the secretion of leptin. However، high-intensity aerobic training increases oxidation potentiality، followed by fat oxidation.
  Keywords: Aerobic training, Leptin, Fat oxidation, Obesity
 • Mostafa Bizhani *, Seyyed Amin Kouhpayeh, Raziyeh Abadi, Ziba Tavacool Page 88
  Background And Objective
  The incidence of medical errors is deemed one of the unavoidable cases of serious threats to the health and safety of patients. This study aimed to determine the factors influencing medication errors from the perspective of the nursing staff.
  Materials And Methods
  This descriptive -analytic study recruited 80 nurses working in various wards in Fasa Hospital. The nurses were selected via the availability sampling method، and their perspective on factors affecting medication errors was gathered using a questionnaire designed for this study. The data were analyzed with SPSS-15 software.
  Results
  The most important causes of medication errors were work fatigue، low nurse-to-patient ratio، long working hours، high density of work in units، and doing other tasks. Other variables such as age and gender as well as factors effective on the incidence of medication errors are mentioned in the full text.
  Conclusion
  From the nurses’ standpoint، workload and the patient-to-nurse ratio were the most significant factors leading to medication errors.
  Keywords: Nursing, Medication errors, Effective factors