فهرست مطالب

مطالعات زبان فرانسه - پیاپی 7 (Autumn-Winter 2012)
 • پیاپی 7 (Autumn-Winter 2012)
 • 76 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1392/04/05
 • تعداد عناوین: 6
|
 • گلن فتزر صفحات 5-14
  هدف این مقاله بررسی کارکردهای زبانی مشتمل بر ارزشهای ایستا و پویا میباشد. مبنای کار ما، نوشته های امانوئل 1997، شقایق های وحشی: دستور «2010، گاهشمار سفر به ریکیاویک «شمارش معکوس مخروبه ها» هوکار (بویژه کتابهای 2011) با تکیه بر مطالعات دومینیک منگنو درباره زبان و دستور (1999) میباشد. در واقع، در این تحقیق به این «زبان تانژر نظیر درون/بیرون، قبل/بعد، نزدیک/دور، نه تنها بیانگر» موضوع خواهیم پرداخت که چگونه برخی از مولفه های زمان و مکان هم مورد استفاده قرار میگیرند «زمان و مکان بلکه علائمی هستند که برای ابراز فراوانی، جهت، کندی، سرعت، رفتار، تنفس (هوکار: 2010). ارزیابی نقش و اهمیت این کارکردهای زبانی قبل از هر چیز مستلزم بررسی درزمانی است. پس از این مرحله، موارد تشخیص ذهنی در گفتهپردازی را بررسی خواهیم کرد و به سهم ارجاعات درون و برون گفتمانی پیخواهیم برد. بر اساس این تحقیق، میتوان ارزیابی گستردهای از اتصال دهنده های شبکه های کارکرد زبانی ارائه کرد.
  کلیدواژگان: ادبیات فرانسه، شعر، زبان، روابط دستوری، امانوئل هوکار
 • لامبر کانان یاو صفحات 15-24
  قصه ها آیینه تمامنمای جامعه هستند: هر جامعه چهره واقعی، ظواهر و نهادهای دیرآشنای خود را در قصه ها می یابد. قصه ها آنگونه که جوامع انتظار دارند، محل تجلی قهرمانان آرمانی هستند که با قدرت سحرآمیز خود، ظلم و بی عدالتی را ریشه کن و عد ل و تقوی را به جای آن مینشانند. سرانجام، قصه ها آیینه هایی هستند که جوامع ترس خود را از تمایلات و آمال ناخودآگاه در آن به نمایش میگذارند. قصه ها همچنین میراث اجتماعی پرباری هستند که جهان بینی، اندیشه ها و رفتار جمعی و یا فردی یک جامعه را در بر میگیرند. حکایاتی که شکستن محرمات، موضوع اصلی آنها به شمار میرود، با توسل به شخصیت های بارز و مجازات-تادیب اعتلای اجتماعی آنان را مطمح نظر قرار داده اند.
  کلیدواژگان: محرمات، مسئولیت، مجازات، تادیب، اجتماعی شدن، زیرپا گذاشتن محرمات
 • محمد جواد شکریان صفحات 25-34
  داستان کوتاه گونه ی ادبی و موجز است که در آن اختصار، به معنای واقعی کلمه، در نوشتار پدیدار میگردد. همیشه این سوال مطرح بوده است که چگونه نویسنده ی داستانکوتاه می تواند معنا را بواسطه ی این هنر کوتاه نویسی بیافریند. طرح این پرسش در رابطه با صورت و معنا در داستان، ما را به کنکاش در مورد یکی از داستان های کوتاه جلال آل احمد، در این مقاله سعی کرده ایم تا نشانه هایی را که راوی در پیشبرد روایت داستان از آن کمک می گیرد، بیابیم. با به کارگیری نقد نشانه شناسی توانستیم به معنای داستان، مطالبات شخصیت اصلی، تردیدها و نگرانیهای او و همچنین تنش در داستان پیببریم. به علاوه، بهکارگیری نقد روایت شناسی به ما نشان داد که جریان روایی در این داستان تا چه حد توانسته در معناسازی نقش ایفا کند و ما را در شناخت شخصیت و طبقهی اجتماعی کنشگر یاری دهد. بهطور خلاصه تلاش کردیم با به کارگیری این دو رویکرد متفاوت به ساختار، مفاهیم عمیق و لایه بندی معنا در داستان پی برده و در نهایت خوانشی مضمونی ازاین داستان کوتاه ارائه نمائیم.
  جاپا، وا داشت.
  کلیدواژگان: راوی، معنا، نشانه، کنشگر، داستان کوتاه، جلال آل احمد
 • تیفور، تامور صفحات 35-48
  آموزش یک زبان خارجی در قالب برنامه های آموزش زبان فرانسه در مقطع متوسطه، فقط زمانی صورت واقعی به خود میگیرد که مجموعه عوامل پیچیده در فرآیند آموزش زبان خارجی شامل هنجارهای اجتماعی، باورها و غیره را مد نظر قرار داده و نگرش نهاد آموزشی را نسبت به نظام معنایی و صوری زبان مورد پرسش قرار دهد. به طور کلی، تربیت فراگیران شهروندان یکی از اهداف آموزش زبان خارجی به حساب میآید. این فراگیران-شهروندان در هر حال وظیفه دارند که پاسداشت وطن، میراث فرهنگی، ادبیات و فرهنگ کشور خود را (در عین گشادگی فرهنگی در مقابل دیگری) مورد توجه قرار دهند. البته این سنت پایدار، در روزگار ما مورد اعتراض قرار گرفته است. در این مقاله، به جایگاه و میراث فرهنگ خودی و فرهنگ و میراث فرهنگی غیرخودی خواهیم پرداخت. همچنین این نوشتار، نقش بار فرهنگی متن ادبی در پرورش روحیهی شهروندی فراگیران (تاریخ ملی و هنجارهای فرهنگی و...) و پذیرش دیگری علیرغم تفاوتهای خوانش متن بیگانه در بافت اجتماعی-فرهنگی خاص خود را مورد بررسی قرار خواهد داد. ما بر این عقیدهایم که با وجود وسعت و تنوع ابزارهای کمک آموزشی، متن ادبی میتواند تکیهگاه آموزشی به شمار آید که در فهم و حصول فرهنگ خودی و غیرخودی بسیار راهگشاست.
  کلیدواژگان: متن ادبی، فرهنگ، بینافرهنگی، دیگری، فهم متقابل
 • ترک لادانی، صفورا صفحات 49-60
  نحوه و چگونگی سفر است چرا که می خواهد صحیح و سالم به مقصد خویش برسد. به همین خاطر است که بسیاری از سیاحان که زمان اهمیتی زیادی برایشان نداشته و می خواستهاند از یک امنیت نسبی در سفر بهره مند شوند، سفر با کاروان را ترجیح می دادهاند. بنابراین اطلاعاتی که در مورد این کاروانها داده می شود بخش عظیمی از سفرنامه های سیاحان معروفی چون ژان شاردن یا ژان- باتیست تاورنیه را تشکیل می دهد. به نظر تاورنیه سفر با کاروان هیچگونه ترس و اضطرابی به همراه ندارد. در حالیکه سیاحان دیگر آن را سخت و همراه با موانع بیشمار بیان می کنند. متداولترین موانع موجود که در سفرنامه ها ذکر شده، بدی آب و هواست. گرما و تشنگی بسیاری از سیاحانی را که به آب و هوای معتدل و سرزمینهای پر از آب عادت داشته اند آزار میداده است. خطر راهزنان که شب و روز در کمین این کاروانها هستند نیز به خطرهای راه اضافه می شود. با این حال ایران عصر صفوی نسبت به دیگر کشورهای مشرق زمین امن تر توصیف شده است چرا که شبکه ی کاروانسراها که در آن عصر در تمام کشور کشیده شد، سفری راحت و آرام را برای سیاحان به ارمغان آورد. در واقع پادشاهان صفوی توجه زیادی به امنیت راه ها و راحتی و آسایش کاروانسراهائی که در نزدیکی شهرها قرار داشتند، مبذول می داشتند. دراین تحقیق سعی می شود تا به کاروانسراهای عصر صفوی وبه خصوص امنیت جاده ها در این دوره پرداخته شود.
  کلیدواژگان: سفرنامه، کاروان، کاروانسرا، ایران صفوی، امنیت، سفر
 • محمد زیار، زهرا تقوی فردود صفحات 61-70
  با مطالعهی شعر دو شاعر هم روزگار، پاتریک نوایی، شاعر فرانسوی و سهراب سپهری، شاعر ایرانی، این مقاله به بررسی نقش عینیت و ذهنیت در جهت خلق یک زبان شاعرانه پرداخته است، مسیری که یک شیء می پیماید تا به یک شعر بدل شود و با تاثیرگذاری بر خواننده، او را وادار به همراهی سازد. به این ترتیب، مطالعه ای تطبیقی و با مقابله اشعار این دو شاعر معاصر، فضاهایی از اندیشه و تامل روانکاوانه برما می گشاید. علاوه بر آن عوامل اساسی موجود در راه شکل گیری تصویرشاعرانه ای که به خواننده منتقل می شود و او را به فراسوی مرزهای واقعیت می برد، و بنابراین اهمیت نقش خواننده در ایجاد تصویر به منظور همراهی هر چه بهتر او با شعر، مورد توجه نگارندگان این مقاله است.
  کلیدواژگان: عینیت، ذهنیت، تصویر، حقیقت، آگاهی، ناخودآگاه
|
 • Glenn Fetzer Pages 5-14
  In this article we reflect on pairs of language facts that can have both a static and a moving value. Taking as points of departure selected texts by Emmanuel Hocquard (especially Ruines à rebours, 2010; Voyage à Reykjavik: Chronique, 1997; and Les Coquelicots: Une Grammaire de Tanger III, 2011) and in relying on studies on language and grammar (especially Maingueneau 1999), we observe how certain indicators («inside/outside»; «before/after»; «close to/ far from») are not only spatiotemporal markers but, in the words of Hocquard, «signal flow, direction, acceleration, slowing down, speed, and breathing» (Hocquard, 2010:23). In order to better appreciate the importance of these language facts, we first of all consider them as diachronies. After that, we reflect on the stakes of subjective systems of reference points in the field of utterance before considering the relationship between extra-discursive reference and that which is contextual. Within this study of writers and manipulators of language facts, we can better situate our broadened appreciation of the role of shifters.
  Keywords: French literature, poetry, language, relationship to grammar, Emmanuel Hocquard
 • Lambert Konan Yao Pages 15-24
  Tales reflect the events taking place in a society; i.e., each society seeks for its real manifestation and finds that in tales. They include ideal heroes with marvelous power who eradicate cruelty and injustice as all societies anticipate. Tales are very rich books dealing with the social facts which reveal the way one community views its universe, its thinking and its behavior more individually than collectively. Tales concerned with the infringement of prohibitions have highlighted the importance of these indexed characters, who have promoted people's social status by using punishment and education.
  Keywords: Prohibitions, responsibility, punishment, education, socialization, infringement
 • Javad Shokrian, Fatemeh Sokout Jahromi Pages 25-34
  Short story is a literary genre characterized by compactness and concision. The main question here is how the writer of short stories can convey as much meaning as possible despite the brevity of this genre. The question of the relation between the form and meaning in the short story led us to an examination of one of the short stories by Jalal Ale-Ahmad: Jāpā (Footprint). In this study, we have tried to trace the signs propelling the narrative in this story. Using semiotics as our critical framework, we tried to shed light on the theme, the aspirations, doubts and anxieties of the protagonist and the tension in the story. Also, a narratological analysis revealed the extent to which the narrative-line contributes to semiosis in the story.
  Keywords: Narrator, meaning, sign, short story, Jalal Ale, Ahmad
 • Thameur Tifour Pages 35-48
  The literary text is an artistic creation based on the dramatization of linguistic elements. This article is a reflection on the issues relating to the place of the literary text (the tale) in the FLE teaching in the secondary school and the operation of its cultural potential. This discussion will be centered on learning a better taking into account the specificities of literary communication (including that of the tale) and its institutional among the vast field of literary production.
  Keywords: literary texts, cultural, storytelling, exploitation
 • Tork Ladani, Safoura Tork Ladani Pages 49-60
  Tavernier believes that there is no worry or fear for travelling with caravans. While other tourists find it difficult with numerous obstacles. The most common obstacle mentioned is a bad climate. Heat and thirst annoy those who are used to temperate climate and lands full of water. The danger of bandits who are in ambush of these caravans across day and night is also among these obstacles. Nevertheless, Safavid Iran is described as a safer place in comparison to other Eastern countries, as the caravan network along the country provides a quiet and safe travel for tourists. In fact, Safavid kings paid a lot of attention to roads safety and comfort of caravansaries nearby cities. th century faces with in travelling to the East and Iran is the mode and the manner of travelling, since he/she wants to reach his/her destination safely. Thus, most tourists who are not concerned about time and want to have a relative security in their trip prefer to travel with caravans. Therefore, information provided for these caravans make up a large proportion of famous travelers itinerary, such as Jean Chardin and Jean-Baptiste Tavernier.
  Keywords: Travel story, caravan, caravansary, Safavid Iran, travel, road, security
 • Mohammad Ziar, Zahra Taghavi Fardoud Pages 61-70
  By studying the poetries of two contemporary poets Patrick Navaï, a French poet, and Sohrab Sepehri, an Iranian poet, this study has considered the role of subjectivity and objectivity in creating a poetic language and analyzed a way which an object goes through in order to turn into a poem and make the readers follow by exerting an influence on them. Therefore some psychological thoughts and contemplations are activated by a comparative study of the works of these two contemporary poets. The things which are considered in this study are as follow: first, the basic current factors in creating a poetic picture, showing that to the reader, and taking him beyond reality; and second demonstrating the importance of the reader's role in creating an image in order to accompany the poet in a best possible way.
  Keywords: Objectivity, subjectivity, image, consciousness, unconsciousness