فهرست مطالب

نشریه دانش کشاورزی و تولید پایدار
سال بیست و سوم شماره 1 (بهار 1392)

 • تاریخ انتشار: 1392/02/16
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرزاد گرامی*، امیر آینه بند، اسفندیار فاتح صفحه 1
  به منظور بررسی اثر کودهای سبز مختلف و مقادیر کود شیمیایی نیتروژن بر خصوصیات رشد رویشی، عملکرد و اجزای عملکرد دانه گندم، آزمایشی در سال زراعی90-1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شد. آزمایش به صورت کرتهای یک بار خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار بود. فاکتور اصلی شامل مقادیر کود نیتروژن (اوره) (صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار) و فاکتور فرعی شامل کودهای سبز (شاهد یا عدم کاربرد کودسبز، ارزن، سسبانیا، آمارانت، لوبیا چشمبلبلی و ماش) بود. این آزمایش در دو مرحله اجرا شد. ابتدا کاشت و برگرداندن کودهای سبز به خاک و پس از آن کاشت گندم بود. نتایج نشان داد که هردو عامل کودسبز و کود نیتروژن بر رشد اولیه گیاهچه های گندم موثر بودند. اثر کودهای سبز بر وزن خشک و شاخص سطح برگ گیاهچه های گندم در مقادیر کم نیتروژن بطور معنی داری بیشتر از سطوح بالای نیتروژن بود. کاربرد 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار همراه با کودسبز لوبیا چشمبلبلی بیشترین وزن خشک و شاخص سطح برگ گیاهچه های گندم را دارا بود. کاربرد کودسبز اثر معنی داری بر عملکرد و اجزای عملکرد دانه در کلیه سطوح نیتروژن مصرفی داشت. از دیدگاه اکولوژیکی، بهترین عملکرد و درصد پروتئین دانه در شرایط کاربرد 50 کیلوگرم نیتروژن در هکتار همراه با کاربرد کودهای سبز بقولات بویژه ماش و لوبیا چشمبلبلی بدست آمد. بنابراین با توجه به اینکه مقدار کود توصیه شده در این منطقه 100 کیلوگرم در هکتار است، لذا با کاربرد کودهای سبز بقولات همچون ماش و لوبیا چشمبلبلی به همراه مصرف 50 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، علاوه بر دست یابی به عملکرد مطلوب کمی و کیفی، مصرف کود شیمیایی نیتروژنی نیز بطور قابل ملاحظهای کاهش یافت.
  کلیدواژگان: رشد گیاهچه، عملکرد دانه، کودسبز، گندم، نیتروژن
 • علی کنعانی الوار*، یعقوب راعی، سعید زهتاب سلماسی، صفر نصرالله زاده صفحه 19
  به منظور بررسی اثر کودهای زیستی و نیتروژنی بر عملکرد و صفات مورفولوژیکی جو بهاری در شرایط دیم، آزمایشی در سال 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکدهی کشاورزی دانشگاه تبریز بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اول دو رقم بومیالوار و سهند جو دیم و فاکتور دوم سطوح کودی شاهد، فسفاته بارور2، نیتراژین، 60 کیلوگرم اوره(100 درصد کودشیمیایی توصی های)، نیتراژین + فسفاته بارور2، 30 کیلوگرم اوره(نصف کو شیمیایی توصی های) + فسفاته بارور2 و نیتراژین + فسفاته بارور2 + 20 کیلوگرم اوره(3/1 مقدار توصیه ای) بود. میانگین ارتفاع بوته در رقم سهند 23 درصد بیشتر از رقم بومی بود. بیشترین ارتفاع بوته در رقم سهند با مصرف 50% اوره+ فسفاته بارور 2 و 100% اوره و کمترین ارتفاع بوته در رقم بومی الوار به همراه شاهد و مصرف فسفاته بارور 2 به دست آمد. با مصرف فسفاته بارور 2 به همراه نصف دز توصیه شده اوره، طول سنبله نسبت به دیگر تیمارها برتری یافت. در حالت کاربرد این تیمار کودی طول سنبله نسبت به شاهد 11 درصد بیشتر بود. اثر کود بر عملکرد کاه و عملکرد بیولوژیکی و اثر کود و رقم بر عملکرد دانه معنیدار بود، میانگین عملکرد دانه در رقم سهند 18 درصد بیشتر از رقم بومی بود. بیشترین عملکرد دانه در تیمار کودی مصرف 60 کیلوگرم اوره بدست آمد. بیشترین عملکرد کاه با مصرف 60 کیلوگرم اوره و کمترین آن در شاهد بدست آمد. با مصرف اوره عملکرد بیولوژیکی از 2/3 تن در شاهد به 2/5 تن در هکتار رسید. اثر رقم بر شاخص برداشت نیز معنی دار بود. بیشترین شاخص برداشت در رقم سهند به دست آمد. در حالت کلی، هرچند کاربرد کود شیمیایی نیتروژنی در مقدار توصیه شده میتواند بر عملکرد و برخی صفات مرفولوژیک جو اثر مثبت و معنی داری داشته باشد ولی چنانچه کودهای زیستی به صورت مخلوط با مقادیر کم کودهای شیمیایی مصرف شوند در دراز مدت میتوانند اثرات مثبت و مناسبی در عملکرد جو و سلامتی انسان داشته باشند.
  کلیدواژگان: جو، دیم، عملکرد، کود زیستی، نیتروژن
 • زینب جعفریان*، لیلا طایفه سید علیخوانی صفحه 31
  کربن مهمترین عنصر گازهای گلخانه ای محسوب می شود که در دهه های اخیر افزایش مقدار آن در اتمسفر سبب گرم شدن هوای کره زمین شده است. فرآیند ترسیب کربن در زیتوده گیاهی و خاکهایی که تحت تاثیر این زیتوده هستند، سادهترین و ارزانترین راهکار ممکن برای کاهش سطح این گاز اتمسفری است. از آنجا که زمین های زراعی سطح زیادی از مساحت کشورها از جمله ایران را شامل می شود، این مطالعه با هدف ارزیابی توان ترسیب کربن گندم دیم (Triticum aestivum) در منطقه نیمه خشک کیاسر انجام شده است. نمونه برداری از پوشش گیاهی و خاک به روش تصادفی سیستماتیک در قالب 30 پلات 5/0 متر مربعی و در طول 3 ترانسکت 100 متری صورت گرفت. به منظور بررسی میزان کربن بیوماس هوایی و زیرزمینی اقدام به نمونه برداری کامل از بیوماس اندام هوایی و زیرزمینی گردید. برای مطالعه ترسیب کربن خاک نیز در پای نمونه های گیاهی اقدام به حفر پروفیل هایی به عمق 30 سانتیمتر در امتداد هر ترانسکت شد. ضریب تبدیل ترسیب کربن هر یک از اندامهای چهارگانه گیاهی (سنبله، ساقه، برگ، ریشه) به صورت جداگانه توسط روش احتراق تعیین شد. در نمونه های خاک نیز میزان کربن آلی با روش والکی بلک تعیین گردید. نتایج این بررسی نشان داد که میزان ترسیب کربن در اندامهای مختلف تفاوت معنی داری در سطح احتمال 5 درصد داشته و سنبله ها بیشترین و ریشه ها کمترین توان ترسیب کربن را داشتند. همچنین میزان ترسیب کربن در زیتوده گیاهی 884/1 تن در هکتار و در خاک آن332/16 تن در هکتار میباشد که توانایی این گیاه را در ترسیب کربن و کاهش گازهای گلخانه ای در منطقه مورد مطالعه نشان میدهد. با توجه به نتایج تحقیق حاضر و سطح زیر کشت گندم در کشور این گیاه با توان ترسیب کربن بالا میتواند نقش موثری در کاهش گازهای گلخانه ای ایفاء کند.
  کلیدواژگان: ترسیب کربن، گندم دیم، پشرت کیاسر
 • عادل دباغ محمدی نسب، عمر رسول زاده، روح الله امینی* صفحه 43
  به منظور تعیین دوره بحرانی کنترل علفهای هرز در پیاز خوراکی رقم قرمز آذر شهر آزمایشی در سال زراعی 90-89 در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا شد. فاکتور اول شامل دوره آلودگی به علفهای هرز در شش سطح صفر، 20، 40، 60، 80 و 100 روز پس از سبز شدن پیاز و فاکتور دوم شامل دوره فقدان علفهای هرز در شش سطح صفر، 20، 40، 60، 80 و 100 روز پس از سبز شدن پیاز بودند. نتایج نشان داد که بین دوره های مختلف آلوده به علفهای هرز، برای بیوماس علفهای هرز تفاوت معنی داری وجود دارد. با افزایش دوره آلودگی، بیوماس علفهای هرز بیشتر شد. همچنین، بیوماس علفهای هرز با افزایش دوره فقدان کاهش یافت. برای تعیین زمان آغاز و پایان دوره بحرانی کنترل علفهای هرز به ترتیب از توابع غیر خطی لجستیک و گامپرتز استفاده شد. بر اساس مدلهای گامپرتز و لجستیک و با در نظر گرفتن 5/2، 5 و 10 درصد افت قابل قبول، محدوده دوره بحرانی برای عملکرد سوخ پیاز خوراکی به ترتیب 1/2 تا 1/87، 5/4 تا 9/80 و 5/8 تا 4/73 روز پس از سبز شدن پیاز و برای بیوماس پیاز به ترتیب 1 تا 2/97، 2/2 تا 8/90 و 9/4 تا 8/81 روز پس از سبز شدن پیاز بدست آمد. افزایش طول دوره تداخل علفهای هرز، منجر به کاهش عملکرد سوخ و بیوماس پیاز شد، در حالیکه افزایش طول دوره کنترل، منجر به افزایش آنها گردید. بنابراین جهت جلوگیری از افت عملکرد و بیوماس پیاز بیشتر از 5/2، 5 و 10 درصد، کنترل علفهای هرز در محدوده دوره بحرانی ضروری میباشد.
  کلیدواژگان: بیومس، پیاز، دوره بحرانی، علفهای هرز، عملکرد سوخ
 • پردیس گودرزیان، سید یوسف عرفانی فرد*، حسین صادقی صفحه 55
  افزایش جمعیت و توسعه سطح اراضی زراعی از طریق قطع جنگلها، نیاز به حداکثر استفاده از زمین و بذل توجه به کشاورزی پایدار را ملزم ساخته است. اگروفارستری میتواند به عنوان یک راهکار مدیریتی چند منظوره در اطراف جنگلها به خصوص جنگلهای زاگرس، علاوه بر کاهش فشار انسانی بر این جنگلها، منجر به افزایش بهرهوری زمین در راستای توسعه پایدار گردد. به همین علت این پژوهش با هدف شناسایی سامانه های اگروفارستری موجود در استان فارس انجام شد. ابتدا به جمع آوری اطلاعات مقدماتی پرداخته شد. سپس اطلاعات مختلف شامل گونه ها و عناصر مختلف در اگروفارستری به دست آمده و ثبت محدوده سامانه های اگروفارستری از طریق سامانه موقعیت یابی جهانی (GPS) صورت پذیرفت. پس از آن اطلاعات جمع آوری شده با سامانه های تعریف شده در منابع مقایسه گشته و در نهایت به طبقه بندی سامانه ها و بررسی مشکلات پرداخته شد. در این تحقیق از طبقه بندی نایر (1987) استفاده شد. نتایج نشان دادند که با تغییر اقلیم کارکرد پایه ها، نوع گونه ها وشیوه مدیریت به وضوح تغییر میکنند. هفت سامانه در کازرون شناسایی گشت که به طور کلی جنگلداری-مرتعداری-کشاورزی و جنگلداری-کشاورزی بودند. با وجود نتایج حاصل، اگروفارستری به عنوان یکی از کارآمدترین راهکارها برای مدیریت چند منظوره اراضی شناخته شد. کاشت گونه های بومی مثمر متناسب با سامانه در هر اقلیم، تغییر کارکردها و اصلاح سامانه ها در هر پایه بر اساس اقلیم، انتخاب صحیح مولفه ها و نظارتهای دولتی در پایش فعالیت کشاورزان و حمایت در بهینه سازی سامانه های اگروفارستری پیشنهاد گردید.
  کلیدواژگان: اگروفارستری، کشاورزی پایدار، زاگرس، طبقه بندی، فارس
 • سپیده تقی زاده*، حسین نوید، رضا فعله گری، احمد فاخری فرد صفحه 71
  با توجه به نامناسب بودن پراکندگی زمانی و مکانی ریزشهای جوی در ایران و پایین بودن راندمان آبیاری در کشاورزی، آب به عنوان محدود کنندهترین عامل تولید در کشاورزی مطرح میباشد. به علت گستردگی پهنه ی مرزی کشورمان و تنوع اقلیمی مناطق گوناگون، رسیدن به الگوی کشت مناسب که از آن بتوان حداکثر بهره برداری را از عوامل ونهاده های تولید به ویژه عامل محدود کننده ی آب به دست آورد ضرورتی انکار ناپذیر است. دشت دهگلان دارای 802 حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق میباشد که با مشکل افت سطح آب زیرزمینی روبهرو بوده است. استفاده بیرویه از منابع آب و خشکسالی سالهای اخیر، شرکت آب منطقهای استان کردستان را برآن داشته است که جهت حفظ منابع آبی، محدودیتهایی برای جلوگیری از اضافه برداشت آب چاه ها اعمال نماید. مدل موتاد- هدف، حالتی از برنامهریزی ریاضی است که ریسک را وارد تصمیم گیری های مربوط به برنامهریزی برای فعالیتهای مزرعه میکند. ویژگی اصلی این مدل آن است که ریسک به وسیله انحراف منفی از یک مقدار بازده (درآمدناخالص)، به صورت مجموع حاصلضرب بازدهی های انتظاری فعالیتهای جداگانه محاسبه میشود. در این مطالعه، به تجزیه تحلیل الگوی کشت بهینه در شرایط ریسک و در نظر گرفتن محدودیت اعمالی شرکت آب منطقهای کردستان، در سال زراعی 88-1387 پرداخته شده است. نتایج حاصل نشان داد در صورتی که زارع از الگوی کشت بهینه در زمان اعمال محدودیت آب استفاده کند در حداکثر ریسک تنها 2000 هزار ریال نسبت به حالتی که محدودیت آب اعمال نشده است، زیان خواهد دید.
  کلیدواژگان: الگوی کشت بهینه، دشت دهگلان، ریسک، مدل موتاد، هدف، منابع آب
 • حسن مکاریان*، عباس روحانی صفحه 85
  پیشرفتهای اخیر در کشاورزی دقیق سبب شده است تا مدل های قابل انعطاف مختلفی جهت پیش بینی، طبقهبندی و تهیه نقشه های دقیق از جمعیت علفهای هرز به منظور کنترل متناسب بامکان آنها ارائه شود. این پژوهش به منظور پیش بینی الگوی پراکنش جمعیت علف هرز تلخه با استفاده از شبکه عصبی بردار چندی ساز یادگیر (LVQNN) در سطح مزرعه انجام شد. داده های مربوط به تراکم جمعیت علف هرز تلخه از طریق نمونه برداری بر روی یک شبکه علامت گذاری شده مربعی به ابعاد 2×2 متر ودرمجموع از 550 نقطه از سطح مزرعه در حال آیش در شهرستان شاهرود واقع در استان سمنان در سال 1389 بدست آمد. برای ارزیابی قابلیت شبکه عصبی LVQ در پیش بینی توزیع مکانی علف هرز از مقایسه آماری پارامترهایی مانند میانگین، واریانس، توزیع آماری و رابطه رگرسیونی بین مقادیر پیش بینی شده مکانی توسط شبکه عصبی و مقادیر واقعی آنها و نیز معیار دقت کلاس بندی استفاده شد. نتایج نشان داد که در فاز آموزش، آزمایش و کل، به ترتیب مقادیر 7/0 ≤p، 8/0 ≤p و 000/1 =p بدست آمد، که نشان دهنده عدم وجود تفاوت معنی داری در سطح 5 درصد بین مقادیر ویژگی های آماری (میانگین، واریانس و توزیع آماری) مجموعه داده های پیش بینی شده مکانی علف هرز و مقادیر واقعی آنها بود. به عبارتی شبکه عصبی مصنوعی به خوبی توانست مدل داده های مکانی علف هرز را بیاموزد. نتایج نشان داد که شبکه عصبی آموزش دیده، دارای قابلیت بالایی در پیش بینی مکانی علف هرز در نقاط نمونه برداری نشده با دقت تشخیص کمتر از 7/2 درصد بود. شبکه عصبی توانست پس از کلاس بندی، نقشه توزیع مکانی علف هرز تلخه را در تمام نقاط سطح مزرعه ترسیم نماید. نقشه حاصل از کلاسبندی نشان داد که علف هرز تلخه دارای توزیع لکه ای است و لذا امکان کنترل متناسب با مکان آن در مزرعه مورد مطالعه وجود دارد.
  کلیدواژگان: تلخه، توزیع لکه، کلاس بندی، شبکه عصبی، مدیریت دقیق علف هرز، نقشه
 • نصرت الله نجفی*، مهدی مصطفایی، عادل دباغ محمدی نسب، شاهین اوستان صفحه 99
  برای بررسی اثر کشت مخلوط و کود دامی بر ویژگی های رشد، عملکرد و غلظت پروتئین خام ذرت رقم سینگلکراس 704 (Zea mays L.)، گاودانه (Vicia ervilia L.) و لوبیا چیتی رقم تلاش (Vicia faba L.)، آزمایشی در سال زراعی 1389 به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی خلعتپوشان دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در شرایط مزرعهای انجام شد. فاکتورها شامل نوع کشت در سطوح تککشتی لوبیا چیتی، تککشتی گاودانه، تککشتی ذرت، کشت مخلوط ذرت با لوبیا چیتی و کشت مخلوط ذرت با گاودانه و کود دامی در سطوح 0، 30 و 60 تن در هکتار بودند. نتایج نشان داد که کاربرد کود دامی وزن خشک علوفه، غلظت پروتئین خام و ارتفاع ذرت را افزایش داد ولی تاثیری بر تعداد برگ در بوته ذرت نداشت. کشت مخلوط ذرت با لوبیا و گاودانه سبب کاهش ارتفاع و عملکرد علوفه خشک ذرت در مقایسه با تککشتی آن شد. کشت مخلوط ذرت با لوبیا و گاودانه باعث افزایش غلظت پروتئین خام ذرت گردید. کشت مخلوط ذرت با لوبیا عملکرد بیولوژیکی و دانه لوبیا را کاهش داد ولی بر تعداد دانه در نیام و وزن صد دانه لوبیا تاثیری نداشت. کشت مخلوط ذرت و لوبیا، پروتئین خام دانه لوبیا را افزایش داد. کاربرد کود دامی عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه، تعداد دانه در نیام، وزن صد دانه و پروتئین خام دانه لوبیا را افزایش داد. کشت مخلوط ذرت با گاودانه عملکرد بیولوژیکی، عملکرد دانه، تعداد ساقه فرعی و تعداد دانه در بوته گاودانه را کاهش داد. کاربرد کود دامی و کشت مخلوط ذرت و گاودانه شاخص برداشت، تعداد نیام در بوته، وزن هزار دانه و غلظت پروتئین خام در شاخساره و دانه گاودانه را افزایش داد. نسبت برابری زمین در تیمارهای کشت مخلوط بیشتر از یک بود که نشانگر سودمندی نسبی کشت مخلوط نسبت به تککشتی بود. بهطور کلی، برای افزایش کمیت و کیفیت علوفه، کشت مخلوط ذرت با لوبیا و کاربرد 60 تن کود دامی در هکتار در منطقه مورد مطالعه و شرایط مشابه میتواند توصیه شود.
  کلیدواژگان: پروتئین، ذرت، کشت مخلوط، کود دامی، گاودانه، لوبیا
 • افسانه محمدیانفر، محمدرضا اصغری پور*، علیرضا سیروس مهر، محمود رمرودی صفحه 117
  این تحقیق به منظور تدوین شاخصی برای کمی کردن میزان پایداری بوم شناختی نظام کشاورزی گندم در شهرستان تربت جام در سال 1389 انجام شد. اطلاعات مربوط به این نظام کشاورزی شامل سنجه های اجتماعی-اقتصای، کود و مواد شیمیایی، تولید محصولات زراعی و دامی، مدیریت بقایای گیاهی، آب و آبیاری، تنوع گونه ای کشاورزی، شخم و مکانیزاسیون و مدیریت علف های هرز بود. میانگین امتیاز شاخص پایداری در این نظام 5/62 بود. در میان سنجه های مورد مطالعه، تولید محصولات دامی، مدیریت علف های هرز، مدیریت بقایای گیاهی و تنوع گونهای کشاورزی به ترتیب با 88/0، 64/2، 92/3 و 6/44 درصد، پایین ترین امتیاز را داشتند. نتایج رگرسیون گام به گام پس رونده نشان داد که مهم ترین عوامل تعیین کننده شاخص پایداری در این نظام زراعی، عملکرد گندم، سطح زیر کشت گندم، درآمد زراعی، دسترسی به نهاده ها، دسترسی به وام، تنوع آفت کشهای شیمیایی، تنوع گونهای زراعی و دسترسی به کارشناسان و مروجان بوده است. بررسی نقاط بحرانی این نظام نشان داد که برای بهبود پایداری آن،آموزش کشاورزان، اصلاح مدیریت تولید محصول، مدیریت منابع آب و کمک به ثبات اقتصادی کشاورزان از اولویت برخوردار هستند.
  کلیدواژگان: سنجه های پایداری، کمی کردن پایداری، نظام تولید گندم
 • روح الله امینی*، تارا نامداری صفحه 129
  به منظور ارزیابی عکسالعمل لوبیا به اثرات آللوپاتیک عصاره آبی اندام هوایی تاج خروس ریشه قرمز، آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز در سال 1389 اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل و بر پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. فاکتورها شامل سه رقم لوبیا (خمین، گلی و پاک) و عصاره آبی اندامهای هوایی تاج خروس ریشه قرمز در غلظت های صفر (شاهد آب مقطر)، 5، 10، 15 و 20 درصد حجمی بودند. اثر تیمار عصاره آبی بر ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته و شاخص کلروفیل برگ لوبیا معنیدار شد. کاربرد عصاره آبی تاج خروس باعث کاهش تعداد برگ در بوته، ارتفاع بوته و شاخص کلروفیل برگ لوبیا شد ولی اختلاف معنی داری بین درصدهای مختلف عصاره وجود نداشت. همچنین، صفات تعداد دانه در بوته، وزن صد دانه، عملکرد بیولوژیک و عملکرد دانه لوبیا تحت تاثیر تیمار عصاره آبی قرار گرفتند. غلظت های مختلف عصاره آبی از نظر تعداد دانه در بوته اختلاف معنی داری باهم نداشتند. افزایش غلظت عصاره آبی باعث کاهش معنی دار وزن صد دانه لوبیا شد، به طوریکه کمترین وزن صد دانه مربوط به غلظت20 درصد عصاره آبی بود. افزایش غلظت عصاره تا 10 درصد باعث کاهش معنی دار عمکلرد دانه و بیولوژیک لوبیا شد ولی افزایش آن تا غلظت 20 درصد تاثیر معنی داری بر این صفات نداشت. تاثیر عصاره آبی تاج خروس بر کاهش عملکرد دانه ارقام لوبیا بیشتر به وسیله کاهش در وزن دانه اعمال گردید. در بین ارقام لوبیا رقم گلی بیشترین تعداد برگ در بوته و ارتفاع بوته را داشت. رقم محلی خمین بیشترین عملکرد بیولوژیک و دانه را در بین ارقام داشت و ارقام گلی و پاک از این نظر اختلاف معنی داری باهم نداشتند.
  کلیدواژگان: آللوپاتی، تاج خروس ریشه قرمز، لوبیا، عصاره آبی، عملکرد دانه
|
 • F. Gerami*, A. Aynehband, E. Fateh Page 1
  In order to study the effect of different green manures and nitrogen fertilizer levels on early growth characteristics, grain yield and yield components of wheat, a field experiment was conducted on Agricultural Faculty of Shahid Chamran University of Ahvaz during 2010-2011. The experimental design was split plot based on RCB with three replications. Main plot including nitrogen fertilizer (Urea) rates (i. e. 0, 50, 100, 150 kg ha-1) and sub-plot including green manures (i.e. control, millet, sesbania, amaranth, cowpea and mungbean). This study was madin two stages. First sowing and incorporated of green manures on to the soil and then, sowing of wheat crop. Results showed that, both green manures and nitrogen fertilizer levels had positive effect on early growth of wheat seedling. Effect of green manures on dry matter and LAI of wheat seedling in lower nitrogen rates were significantly more than higher nitrogen rates. Highest seedling dry matter and LAI were obtained by application of 100 kg N ha-1 along with cowpea as green manure. Application of green manures had significant effects on grain yield and yield components of wheat crop in all nitrogen rates. In ecological point of view, the best grain yield and biological yield were obtained by use of 50 kg N ha-1 along with legume green manures especially cowpea and mungbean. Therefore, since application of 100 kg N ha-1 is recommended nitrogen rate for this region, use of legume green manures especially mungbean and cowpea along with 50 kg N ha-1, in addition of achieving high qualitative and quantitative yield, amount of used nitrogen fertilizer reduced.
  Keywords: grain yield, green manure, nitrogen, seedling growth, wheat
 • A. Kanaani Alvar*, Y. Raei, S. Zehtab Salmasi, S. Nasrollahzadeh Page 19
  In order to study the effects of biological and nitrogen fertilizers on yield and some morphological traits of spring barley (Hordeum vulgare L.) under dry land conditions, a field study was conducted during 2010 at Agricultural Research Station in University of Tabriz. The experiment was carried out as a factorial on the basis of randomized complete block design with three replications. The first factor was comprised Alvar (native cultivar) and Sahand cultivars and the second factor was fertilizer levels containing control, Barvar 2 phosphate biofertilizer, Nitragin, 60 kg urea/ha (recommended total), Nitragin + Barvar 2 phosphate biofertilizer, 30 kg urea/ha (recommended 1/2 of total) + Barvar 2 phosphate biofertilizer and, Nitragin + Barvar 2 phosphate biofertilizer + 20 kg urea/ha (recommended 1/3 of total). Sahand cultivar had more height than hat native cultivar (23 %). The highest plant height was observed in the Sahand cultivar with 50% Urea + Barvar 2 phosphate biofertilizer and Sahand cultivar + 100% Urea fertilizer treatments applied and the lowest plant height was obtained from the native cultivar with control and Barvar 2 phosphate biofertilizer combination treatments. The treatment of Barvar 2 phosphate biofertilizer + 50% Urea significantly increased spike height, whereas other treatments combination did not have significant effect. This treatment had 11% spike height more than that of control. Effects of fertilizer and cultivar were significance on grain yield. But, only, fertilizer had significant effect on straw and biological yield. The average of grain yield in the Sahand cultivar was 18% higher than that of Alvar native cultivar. The highest grain yield was achieved in 60 kg urea/ha fertilizer. Amoung fertilizer levels, 60 kg urea/ha application and control were produced maximum and minimum straw yield, respectively. The biological yield was increased from 3/2 t/ha (control) to 5/2 t/ha with 60 kg urea/ha application. Cultivar effects on harvest index were significant, as Sahand cultivar had higher harvest index than that Alvar.Generally, it was concluded that whereas 60kg urea/ha application could be resulted in the positive and significant effect on yield and some morphological traits, but, integrated usage of reduced amounts of chemical fertilizers such as urea with biofeetilizers, can be have positive and suitable effects on barley yield and human healthy.
  Keywords: barley, bio fertilizers, dry land, nitrogen, yield
 • Z. Jafarian*, L. Tayefeh Seyyed Alikhani Page 31
  Carbon is the most important of greenhouse gas that in recent decades increasing of it has been caused earth warming in the atmosphere. Warming has devastating effects on lives and was caused destruction of natural ecosystems, occurrence of drought, climatic and ecological imbalance. Carbon sequestration in plant biomass and soils under the biomass is the most simple and cheapest possible way to reduce levels of this atmospheric gas. Since agricultural lands cover the most of area of countries such as Iran, This study was performed with aim of assessment of wheat (Triticum aestivum) carbon sequestration potential. Sampling of vegetation and soil were performed with random-systematic method with 30 plots 0.5 × 0.5 m2 and along 3 transect of 100 meters. The evaluations of shooted and rooted organs of wheat were performed complete sampling. Also for study of soil carbon sequestration were attempted to 5 profiles digging with depth by 30 cm under plant samples along each transect. After transfer to the laboratory, the different organs of plant were separated from each other that were obtained 120 samples. After drying in oven, carbon sequestration coefficients each of the four plant organs (spikes, stems, leaves, roots) were determined with combustion method separately. Organic carbon of soil samples was determined using the Walcky- Black. Results showed that the amount of carbon sequestration in different organs had significant difference (P>0.05) and spikes and roots had the largest and lowest carbon sequestration potential respectively. Also, the amount of carbon sequestration in plant biomass was 1.884 ton/ ha, and in the soil was 16.332 ton/ ha which shows the ability of this plant in carbon sequestration and reduce greenhouse gas in the study area. According to results of this research and area of under cultivation of this plant in Iran, it with high power of carbon sequestration have important role of reduce greenhouse gases.
  Keywords: Carbon Sequestration, wheat, Peshert Kiasar
 • A. Dabbagh Mohammadi Nasab*, O. Rasolzadeh, R. Amini Page 43
  In order to determine the effect of weed interference duration on yield of onion (Allium cepa L.) variety of Ghermez Azarshahr an experiment was carried out based on randomized complete block design with two factors and three replications at Agricultural Research Farm of Faculty of Agriculture, University of Tabriz in 2010. The first factor was consisted of the periods of weed infested at six levels including 0, 20, 40, 60, 80 and 100 days after emergence of onion and the second factor consisted of the periods of weed free at six levels including 0, 20, 40, 60, 80 and 100 days after emergence of onion. The results indicated that there were significant differences among weeds biomass of weed-infested periods. With increasing the duration of weed-infested period, the weeds biomass increased. Also the weeds biomass was decreased with increasing the weed-free period. Non-linear Gampertz and Logestic equations were used to determine critical weed-free period and critical timing for weed removal, respectively. Based on the logestic and Gampertz models and with considering 2.5, 5 and 10 percent acceptable loss, critical period for onion bulb yield was obtained between 2.1-87.1, 4.5-80.9 and 8.5-73.4 days after emergence and for onion biomass was obtained between 1-97.2, 2.2-90.8 and 4.9-81.8 days after emergence, respectively. By increasing the weed interference duration, onion bulb yield and biomass were decreased, while increasing the control period, resulted in an increase of them. Therefore, weed control in critical period is vital for preventing bulb yield and biomass loss of onion more than 2.5, 5 and 10 percent.
  Keywords: Biomass, Bulb yield, Critical period, Onion, Weeds
 • P. Godarzian, Sy Erfanifard *, H. Sadeghi Page 55
  Population growth and development of farm lands through forest cutting make it necessary to use the most of land and pay more attention to sustainable agriculture. As a multidisciplinary management technique in lands around forests as Zagros woodlands, agroforestry reduces the human pressure on them and increases land utilization in sustainable development. So this study was performed to recognize available agroforestry systems in Fars province. First the data including the species and other elements of agroforestry systems were gathered and they were geographically located by GPS. Then they were compared with predefined systems and classified finally. The problems were studied and some suggestions were proposed to improve them. Nair classification method (1978) was applied in this research. The results showed that the function of bases, species and management are changed by climate variation. Seven systems was identified in Kazeroun. Generaly they were Agrisilvicultural systems and Agrosilvopastoral systems.
  Keywords: Agroforestry, Classification, Fars, Sustainable Agriculture, Zagros
 • Sepideh Taghizadeh*, Hossein Navid, Reza Fellegari, Ahmad Fakheri Fard Page 71
  Considering to insufficient distribution of time and spatial of atmospheric raining and the low efficiency of agricultural irrigation, water is the most limiting factor in agricultural production in Iran. Due to extent of border zone and diversity of different climatic regions in our country, reaching a suitable cultivation model that it can bring maximum utilization of production factors and inputs particularly water as the limiting factor is an undeniable necessary. Dehgolan field has 802 deep and semi deep wells which have the problem of the water surface falling. Surplus usage of water resource and droughts in recent years impelled Kurdistan Province Regional Water Company to exert limitations for preventing excessive water extraction from wells.Target-Motad is a kind of mathematical programming model which interferes risk in decisions for planning farm activities. The main feature of this model is that the risk is calculated by negative deviation of a determined efficiency (gross revenue), as total product of the expected efficiencies for separate activities. In this study, the analysis of optimum cropping pattern in risk condition and considering exertive limitations is considered. Results show that if the farmers use the optimum cropping pattern in water limitation period, there will be only 2000 thousand Rial loss in comparison with the state which there is no water limitation.
  Keywords: Dehgolan Field, Optimum Cropping Pattern, Risk, Target, Motad model, Water resource
 • H. Makaria*, A. Rohani Page 85
  Recent advances in precision farming technologies have triggered the need for highly flexible modelling methods to estimate, classificate and map weed population patterns for using in site-specific weed management. In this research, a learning vector quantization neural network (LVQNN) model was used to predict and classify the spatial distribution of Acroptilon repens L. density. This method was evaluated on data of A. repens L. density in a fallow field in Shahrood, Semnan province in 2010. Weed density assessments were performed following a 2 m × 2 m grid pattern on the field and a total of 550 sampling units on field. At each node of grid pattern, the numbers of A. repens L. seedlings were counted in the field within a permanent 50 cm by 50 cm quadrat. Some statistical tests, such as comparisions of the means, variance, statistical distribution as well as coefficient of determination in linear regression were used between the observed point sample data and the estimated weed seedling density surfaces to evaluate the performance of the pattern recognition method. Results showed that in training LVQNN, test and total phase P-value was greater than 0.7, 0.8 and 1 percent respectively, indicating that there was no significant (p<0.05) difference between statsitcal parameters such as average, variance, statistical distribution and also coefficient of determination in the observed and the estimated weed seedling density. This results suggest that LVQ neural network can learn weed density model very well. In addition, results indicated that trained LVQ neural network has a high capability in predicting weed density with recognition accuracy of 2.7 percent at unsampled points. The technique showed that the LVQNN could classify and map A. repens L. spatial variability on the field. Our map showed that patchy weed distribution offers large potential for using site-specific weed control on this field.
  Keywords: Classification, Map, Neural network, Patchy distribution, Precision weed management, Russian knapweed
 • N. Najafi*, M. Mostafaei, A. Dabbagh Mohammadi Nasab, Sh Oustan Page 99
  In order to study the effect of intercropping and farmyard manure (FYM) on the growth characteristics, yield and crude protein concentrations of corn (Zea mays L.), bean (Vicia faba L.) and bitter vetch (Vicia ervilia L.), a factorial experiment was carried out on the basis of randomized complete blocks design with three replications at the Khalatpooshan Research Station, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, during the 2010 growing season on field conditions. The factors were types of intercropping systems at levels of sole bean, bean+corn, sole bitter vetch, bitter vetch+corn, sole corn, and FYM at levels of 0, 30 and 60 tons per hectare. Application of FYM increased forage dry weight, crude protein concentration and stem height of corn, but had no effect on leaf number per plant. Intercropping of corn with bean and bitter vetch decreased stem height and forage dry weight of corn compared to the sole cropped corn. Intercropping of corn with bean and bitter vetch increased crude protein concentration of corn. The biological and grain yield of bean decreased by intercropping of corn with bean, but had no effect on number of seeds per pod and 100 grains weight. Intercropping of corn with bean increased crude protein concentration of bean seeds. Application of FYM increased biological and grain yield, number of seeds per pod, 100 grains weight and crude protein concentration of bean seeds. Intercropping of corn with bitter vetch decreased biological and grain yield, number of axillary shoot and number of seeds per plant of bitter vetch. FYM application and intercropping of corn with bitter vetch increased harvest index, number of pods per plant, 1000 grains weight and crude protein concentrations of bitter vetch shoot and seed. Land equivalent ratio (LER) was more than 1 in all intercropping systems, indicating the high relative efficiency of intercropping over the sole cropping. In general, the intercropping of corn with bean and application of FYM at the rate of 60 tons per hectare can be recommended for improving forage quantity and quality in the study area and similar conditions.
  Keywords: Bean, Bitter vetch, Corn, Intercropping, Manure, Protein
 • A. Mohamadianfar, Mr Asgharipour*, A. Sirousmehr, M. Ramroodi Khastedel Page 117
  This research was conducted to compile an index for quantifying ecological sustainability of wheat farming system in the city of Torbat-e-Jam in 2010. Sustainability indices include social–economical indices, fertilizer and chemicals, crops and livestock production, crop residue management, irrigation water, diversity of agricultural systems, mechanization, tillage and weed management were studied. Average score of sustainability of the system was 62.5.Among the studied indices, livestock production, weed management, crop residue management, and diversity of agricultural species, with 0.88, 2.64, 3.92 and 44.6, respectively, had the lowest score. The stepwise regression results showed that the most important determinants of sustainability in the wheat farming system, were area under cultivation of wheat, wheat crop income, accessibility to inputs and loans, diversity of chemical pesticides, diversity of crop species, and accessibility to experts and advocates. Critical points of this system showed that to improve its sustainability, training of farmers, improved crop management, water resource management and economic stability to farmers had priority.
  Keywords: Quantifying sustainability, sustainability indices, wheat agroecosystem
 • R. Amini*, T. Namdarei Page 129
  In order to evaluate the response of common bean to allelopathic effects of shoot aqueous extract of redroot pigweed (Amaranthus retroflexus L.), a greenhouse experiments was conducted in Faculty of Agriculture, University of Tabriz in 2010. The experiment was conducted as factorial experiment based on randomized completely block design with four replications. The factors were included three common bean cultivars (Khomein, Gholi and Pak) and redroot pigweed shoot aqueous extract concentrations at 0 (control), 5, 10, 15, and 20% (m/v). The effect of redroot pigweed shoot aqueous extract concentrations was significant on common bean height, leaf number per plant and leaf chlorophyll index (SPAD). Redroot pigweed shoot aqueous extract reduced the plant height, leaf number per plant and SPAD of common bean but there was no significant difference among extract concentrations. Also the effect of redroot pigweed shoot aqueous extract was significant on seed number per plant, 100-seeds weight, biological and grain yield of common bean. The seed number per plant was not significantly different at redroot pigweed shoot aqueous extract concentrations. Increasing the concentration of redroot pigweed water extract reduced common bean 100-seeds weight significantly and the lowest value was attributed to 20% aqueous extract concentration. Increasing the aqueous extract concentration from 0 to 10% reduced common bean biological and grain yield significantly, but increasing up to 20% had no significant effect on them. The effect of redroot pigweed aqueous extract on yield loss of common bean cultivars was mainly exerted through reduction in seed weight. The cultivar Gholi had the greatest plant height and leaf number per plant among common bean cultivars. The cultivar Khomein had the greatest biological and grain yield and the difference between cultivar Gholi and Pak was not significant.
  Keywords: Allelopathy, aqueous extract, common bean, grain yield, redroot pigweed