فهرست مطالب

پمپ - پیاپی 35 (پاییز 1385)
 • پیاپی 35 (پاییز 1385)
 • 44 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/09/20
 • تعداد عناوین: 5
|
 • مواد فلزی ساختمان پمپ و مکانیزم های تخریب آنها
  مهندس یونس بوداق صفحه 1
 • آرایش سیستم های پمپاژ
  مهندس پروانه طهرائی اسکوئی صفحه 9
 • بررسی مشخصه های عملکرد در یک پمپ پروانه ای با زاویه رانش کم پره
  مهندس کاوه اسماعیلی ترکانپوری صفحه 23
 • ارتعاش در پمپ های گریز از مرکز
  مهندس محمد رضا آذر نیائی صفحه 31
 • توزیع و جریان و هد در محفظه حلزونی پمپ های گریز از مرکز و مقایسه آن با مشخصه های پروانه بدون محفظه
  مهندس علی پور عبدالله صفحه 39