فهرست مطالب

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - پیاپی 72 (بهار 1392)
 • پیاپی 72 (بهار 1392)
 • تاریخ انتشار: 1392/03/25
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مصیب رضایی، احمد شعبانی، سیدعلی سیادت، فاطمه نادری خراجی صفحات 5-20
  هدف
  پژوهش حاضر به بررسی میزان کاربست مولفه های منشور اخلاق حرفه ای نهاد کتابخانه های عمومی کشور در بین کتابداران کتابخانه های عمومی استان یزد میپردازد.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه پژوهش، تمام کتابداران شاغل در کتابخانه های عمومی استان یزد در سال 1389- 1390 را شامل میشود. به منظور تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه گیری کوکران بهره گرفته شد و تعداد 111 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محققساخته است و روایی پرسشنامه توسط استادان متخصص مورد تایید قرار گرفت و ضریب پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه گردید.
  یافته ها: نتایج نشان داد که در میان مولفه های نه گانه پژوهش حاضر، بیشترین میانگین ها مربوط به گویه های «با رفتار خود به مراجعان احترام می گذارم» با میانگین 56/4، «از کار در کتابخانه احساس ارزشمندی دارم» با میانگین 63/4، و «در حفظ وسایل کتابخانه کوشا هستم» با میانگین 65/4 بوده است. اصالت/ارزش: موضوع اخلاق و سنجش عملکرد آن به تازگی در متون کتابداری و اطلاعرسانی جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. پیش از این بهطور نظری مولفه های اصول اخلاق حرفهای و اخلاق سازمانی از سوی پژوهشگران داخلی و خارجی مورد توجه واقع گردیده است اما در این مقاله سعی شده است تا مولفه های مصوب نهاد کتابخانه های عمومی کشور به منزله ابزارهای نوین اخلاقی مورد توجه واقع گیرد تا جنبه های اخلاق سازمانی را توسعه دهد.
  کلیدواژگان: کتابداران، کتابخانه های عمومی، اخلاق حرفه ای، اخلاق سازمانی، یزد
 • لیلا عبدی، اکبر صیادکوه، آمنه سادات طاهریان صفحات 21-51
  هدف
  با توجه به اهمیت کتابشناسی در تهیه منابع کتابخانه، ضروری است که آنها بر مبنای چارچوبی سازمان مند تنظیم شوند تا از اتلاف زمان و هزینه، نارضایتی مخاطبان، یکدست نبودن ساختار و ارزیابی سطحی جلوگیری شود. از آنجایی که بررسی متون حاکی از نبود چنین ابزاری برای تدوین و نقد کتاب شناسی ها بود، هدف پژوهش حاضر ارائه چارچوبی توصیفی- تحلیلی در این راستا بوده است.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع پژوهش های اسنادی است. با اتخاذ رویکردی کیفی، سه دسته از متون مرتبط با موضوع و مسئله پژوهش شامل: 1. متون کتاب شناسی (400 منبع)؛ 2. چارچوب های کتابشناسی در متون انگلیسی (در سطحی محدودتر و در دسترس)؛ 3. متون روش تحقیق و مرجع شناسی رشته کتابداری و اطلاع رسانی، بررسی شدند. با توجه به اصل اشباع مقوله هاگردآوری داده ها تا جایی ادامه یافت که دیگر اطلاعات جدیدی در راستای مسئله تحقیق به دست نیاید. فیش ها به شیوه تحلیل محتوای کیفی بررسی، دسته بندی و تحلیل شدند و مقوله های لازم استخراج شدند. تعدیل و اصلاح مقوله ها و چارچوب به دست آمده تا پایان تحقیق همچنان ادامه داشت ضمن آن که با استفاده از نظرات متخصصان مربوط و نیز پیاده سازی بر روی 10 کتاب در حوزه اسطوره نیز اعتباریابی گردید.
  نتایج
  با تحلیل محتوای کیفی، چارچوبی شامل دو قسمت توصیفی و تحلیلی حاصل شد. 3 مقوله فرعی به دست آمده در بخش توصیفی، اطلاعات کتابشناختی، معرفی کوتاه نویسنده، آثار او، اجزای کتاب و رئوس مطالب را دربر می گیرد. بخش تحلیلی خود به دو قسمت موضوعی و انتقادی تقسیم شد. مقوله های فرعی به دست آمده در قسمت موضوعی شامل 3 مورد هدف نویسنده به لحاظ موضوعی، هدف نویسنده به لحاظ نوع مخاطب و نوع اثر به لحاظ تاثیرگذاری است. در قسمت انتقادی نیز که سهم عمده چارچوب حاصل را به خود اختصاص داد، 20 مقوله فرعی شامل چاپ کتاب، اعتبار ناشر، اعتبار نویسنده، تطابق عنوان کتاب با محتوای آن، فهرست مطالب، ارزشیابی پیشگفتار و مقدمه، سبک و نثر، ویژگی منحصر به فرد کتاب، تحلیل مطالب، میزان دستیابی نویسنده به هدف (به لحاظ موضوعی)، میزان دستیابی نویسنده به هدف (به لحاظ تطابق با مخاطب)، میزان پوشش مباحث اصلی کتاب، دیدگاه حاکم بر کتاب یا نشانه های سوگیری نویسنده، استقلال مطالب کتاب، نتیجه گیری، جدول ها و نمونه ها، پانویس ها و پی نویس ها، منابع، نمایه ها و وضعیت ترجمه، به دست آمد. اصالت/ارزش: چارچوب حتی الامکان جامع، مانع و نوین حاصل از پژوهش حاضر می تواند در تدوین و ارزیابی کتاب ها و کتابشناسی ها استفاده شود و راهنمای نویسندگان، محققان، منتقدان و مخاطبان آنها باشد و فعالیت های علمی مربوط را هدفمند و یکدست کند.
  کلیدواژگان: کتابشناسی، کتابشناسی توصیفی، کتابشناسی تحلیلی، کتابشناسی انتقادی
 • محمدحسن زاده، معصومه نیک نیا صفحات 53-83
  هدف
  پژوهش حاضر به مطالعه دیدگاه سه گروه از کاربران (عادی، متخصص موضوعی ادبیات فارسی و کتابدار) در خصوص میزان اهمیت و ارزشگذاری هر یک از ویژگی های موجودیت های الگوی مفهومی اف. آر. بی. آر. در پیوند با وظایف کاربری پرداخته است.
  روش
  این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفته است. از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده ها استفاده شد که در این راستا با استفاده از مصاحبه های نیمهساختاریافته دیدگاه سه گروه نمونه (کاربران عادی، کاربران متخصص و کتابداران) در خصوص ویژگی های موجودیت های الگوی مفهومی اف. آر. بی. آر. در پشتیبانی از وظایف کاربری (یافتن، شناسایی، انتخاب و دسترسی) تبیین گردید.
  یافته ها
  نتایج پژوهش حاکی از آن است که از بین ویژگی های موجودیتهای الگوی مفهومی اف. آر. بی. آر.؛ «عنوان اثر»، «عنوان بیان»، «عنوان نمود عینی»، «نام شخص» و «نام تنالگان» از دیدگاه کلیه کاربران و کتابداران مورد بررسی دارای ارزش زیاد در پشتیبانی از وظایف کاربری هستند. اصالت/ارزش: ضروری است نرم افزارهای کتابخانه ای بر مبنای مفاهیم الگوی مفهومی اف. آر. بی. آر. بازنگری گردند. پژوهش حاضر به عنوان یکی از اولین گامها، دیدگاه کاربران بالقوه فهرستهای رایانه ای را در خصوص ویژگی های موجودیت های این الگو در پیوند با وظایف کاربری مورد مطالعه قرار داده است.
  کلیدواژگان: پیشینه های کتابشناختی، اف، آر، بی، آر، فر، بر، موجودیت ها، فهرست های رایانه ای
 • حمید کشاورز صفحات 87-109
  هدف
  مقاله حاضر کوششی است در شناساندن تاریخچه، تعریف، ابعاد، و زمینه های پژوهشی و کاربردی باورپذیری اطلاعات با تاکید بر محیط اطلاعاتی وب.
  روش
  مقاله حاضر به روش کتابخانه ای و از طریق مرور ادبیات موجود در رشته های ارتباطات، جامعه شناسی، اطلاع رسانی و علوم رایانه انجام گرفته است.
  یافته ها
  باورپذیری مفهومی چندبعدی و گسترده است که بر روی ابعاد اساسی آن توافقی وجود ندارد. باورپذیری بیشتر نوعی ارزیابی از سوی دریافت کننده است که هم باید قضاوت های عینی مانند کیفیت و دقت اطلاعات را در خود داشته باشد و هم قضاوت های ذهنی مانند تخصص و اعتمادپذیری منبع. پژوهش ها درباره باورپذیری که بیشتر به دو شیوه کاربرد سیاهه وارسی و پیمایش انجام شده اند با چالش های فراوانی به ویژه در محیط وب روبه رو هستند. اصالت/ارزش: باورپذیری اطلاعات از جمله مهمترین نگرانی ها در محیط های جدید اطلاعاتی و رسانه ای بوده و نیازمند توجه جدی است. مقاله حاضر نخستین مقاله ای است که در زبان فارسی درباره این مفهوم به نگارش درآمده است
  کلیدواژگان: باورپذیری اطلاعات، وب، مهارت های ارزیابی، منابع اطلاعاتی
 • مهدی محمدی صفحات 111-113
  هدف
  هدف پژوهش حاضر، بررسی سیر مطالعات تحقیقات تحلیل محتوا در ادبیات کودکان و نوجوانان ایران و مشخص کردن زمینه های تکراری و خلاءهای موجود برای محققان در پژوهش های آتی و هدایت پایان نامه های دانشجویی است.
  روش
  پژوهش حاضر به روش کتابخانه ای انجام گرفته است. جامعه پژوهش را 42 تحقیق صورت گرفته با استفاده از روش تحلیل محتوا تشکیل می دهند که 11 عنوان آن به صورت مقاله در مجلات تخصصی منتشر شده و 31 عنوان در قالب پایان نامه نوشته شده اند.
  یافته ها
  پژوهش های شناسایی شده در سه گروه تحقیقات تحلیل محتوای داستان های تالیفی، تحقیقات تحلیل محتوای داستان های ترجمه ای و تحقیقات تحلیل محتوای اشعار دسته بندی شدند. 34 اثر در خصوص تحلیل محتوای داستان های تالیفی، 4 اثر در خصوص تحلیل محتوای داستان های ترجمه ای و 4 عنوان در خصوص تحلیل محتوای اشعار صورت گرفته که 24 مورد از آنها به بررسی یک موضوع خاص در داستان ها پرداخته اند. اصالت/ارزش: تحقیقات تحلیل محتوا آیینه تمام نمایی از فعالیت های علمی هر حوزه می باشد که پژوهش های صورت گرفته را معرفی کرده و خلاءهای موجود را نشان می دهد. بررسی جایگاه رشته های مختلف دانشگاهی و نوع دانشگاه ها اعم از دانشگاه های دولتی و آزاد در انجام پژوهش های تحلیل محتوا در حوزه ادبیات کودکان و نوجوانان، معرفی افراد تاثیرگذار در هدایت پایان نامه های تحصیلی، بررسی چالش های موجود و ارائه راهکارهای متناسب از ویژگی های برجسته پژوهش حاضر هستند که برای اولین بار با رویکرد متن پژوهی در این حوزه نوشته شده است.
  کلیدواژگان: ادبیات کودکان و نوجوانان ایران، تحقیقات تحلیل محتوا، داستان های کودکان و نوجوانان، شعر کودکان و نوجوانان
 • احسان گرایی، صبا سیامکی صفحات 135-148
  هدف
  این مطالعه با هدف تعیین میزان آشنایی دانشجویان کتابداری و اطلاع رسانی با مباحث پایه و نظری رشته تحصیلی و نگرش نسبت به آن و بررسی رابطه بین این دو انجام شد.
  روش
  این مطالعه به روش پیمایشی انجام شد. دانشجویان کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی در حال تحصیل دانشگاه های تهران، شهید چمران، و فردوسی مشهد در سال تحصیلی 1391- 1390 به عنوان جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفتند. حجم نمونه 108 نفر بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بر اساس طیف پنج ارزشی لیکرت بود. داده ها با نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید و از آزمون های آماری تی وابسته، تی مستقل، و ضریب همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل استفاده شد.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد میزان آشنایی دانشجویان سال چهارم با مباحث پایه و نظری رشته تحصیلی نسبت به دانشجویان سال سوم از وضعیت بهتری برخوردار بود. نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی شان مثبت بود. هم چنین همبستگی قوی بین میزان آشنایی با مباحث پایه و نظری رشته تحصیلی و نگرش نسب به آن وجود داشت. اصالت/ارزش: یافته های این پژوهش می تواند به استادان کتابداری و اطلاع رسانی در شناسایی ضعف های دانشجویان در زمینه آشنایی با مباحث پایه و نظری رشته و نگرش مثبت نسبت به آن، و تلاش در جهت ارتقاء آن ها کمک کند
  کلیدواژگان: مبانی نظری، نگرش، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه تهران، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه شهید چمران
 • جواد عباس پور، نادر نقشینه، غلامرضا فدایی، فریده عصاره صفحات 149-161
  هدف
  هدف اصلی این پژوهش بررسی همبستگی سنجه های مرکزیت (درجه ای، نزدیکی، بینابینی، و بردار ویژه) با سنجه اشتراک در ماخذ است که بهعنوان یکی از سنجه های استنادمحور برای برآورد میزان شباهت مدارک با یکدیگر در نظامهای بازیابی اطلاعات رابطه ای شناخته شده است.
  روش
  این پژوهش مطالعهای مقدماتی است که با رویکرد کمی و با روش تحلیل استنادی انجام شده است. جامعه این پژوهش را 40 مقاله منتشر شده در سال 2011 و نمایه شده در پایگاه وب آو ساینس مربوط به چهار رشته علوم پایه/ فنی- مهندسی (شامل فیزیک، شیمی، زیست شناسی و کامپیوتر) و چهار رشته علوم انسانی/ اجتماعی (شامل اقتصاد، علوم تربیتی، روانشناسی و جامعه شناسی) بهعلاوه 4000 پیوند استنادی (100 پیوند استنادی برای هر مقاله) که سایر مقاله ها با آنها برقرار کرده اند، تشکیل می دهند. داده های پژوهش با استفاده از نرم افزارهای Bib excel و UCINET گردآوری و تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که بین سنجه شباهت استنادی اشتراک در ماخذ و سنجه های مرکزیت (درجه ای، بردار ویژه، نزدیکی و بینابینی) همبستگی مثبت در سطح آلفای 01/0 وجود دارد. بنابراین، سنجه های مرکزیت ویژگی های لازم را برای اینکه مطالعات جامع تر و دقیق تری از حیث قابلیت بهکارگیری بهعنوان سنجه های شباهت استناد محور روی آنها انجام شود، برخوردار هستند. اصالت/ارزش: نتایج این پژوهش سنجه های استنادی جدیدی را پیشنهاد می دهد که می توانند به عنوان سنجه های مستقل و یا مکمل سنجه های پیشین، در الگوریتمهای بازیابی موتورهای جستوجو و پایگاه های اطلاعاتی به ویژه پایگاه های اطلاعاتی استنادی، برای سنجش دقیقتر شباهت مدارک با یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: سنجه های مرکزیت، اشتراک در ماخذ، سنجه های شباهت، بازیابی اطلاعات رابطه ای، بازیابی استناد محور
|
 • Mosayeb Rezaei, Ahmad Shabani, Seyed Ali Siadat, Fatemeh Naderi Kharaji Pages 5-20
  Purpose
  This research examined the compliance with of professional codes of ethics public library staff in the province of Yazd in years 2010-2011.
  Methodology
  The research method is descriptive. Population consists of librarians of public libraries in the province of Yazd in 2010-2011. The sample was estimated 111 by using Cochran''s formula. Simple random sampling method was employed. A researcher-made questionnaire was used. The face validity of the questionnaire was confirmed by specialists in the field and using Cranach’s Alpha the reliability of the questionnaire was estimated 0. 86. At descriptive statistics level frequency، percentage and mean and standard deviation was used.
  Findings
  The results showed that respecting clients with 4. 56 mean، to consider library work valuable with 4. 63 mean، and protecting library equipment with 4. 65 mean were among the highest. All components were higher than average. Originality/values: The topic of professional ethics has received special attention in library and information literature. Earlier، codes of ethics considered by Iranian and non- Iranian researchers were based on textbooks ethics. In this paper the components of professional ethical codes of the Public Libraries Foundation are used.
  Keywords: Professional ethical codes, Librarians, Public Libraries, Yazd
 • Leila Abdi, Akbar Sayadkuh, Ameneh Taherian Pages 21-51
  Purpose
  composing and formulating bibliography is key activity in scientific area. It is necessary to conduct this activity on the basis of an organized and coherent framework in order to prevent wasting time and cost، unwillingness of audiences، incoherency of book description/analysis structure، and imperfect evaluation. Since the lack of such tool to formulation of bibliographies is evident with respect to literature review، the purpose of this research is to produce a descriptive-annotated framework.
  Methodology
  This study is a documentary research. Since the research approach was qualitative، the purposive sampling was used. So، three following kinds of resources related to the research problem، were studied: 1) Bibliographic resources (400 books)، 2) English bibliographic frameworks (in bounded level)، 3) methodology and reference work resources in the library and information science area. In addition، the saturation principle was considered in data gathering and analyzing. In order to data gathering، necessary criteria for preparing proposed framework were extracted from the resources. Then the recorded data was analyzed in the qualitative content analysis way and classified to the related categories. Refining the prepared framework was continued up to the terminating the research، and its'' reliability was evaluated based on the professionals opinions and by testing on 10 books in myth area.
  Findings
  The final framework includes two main parts: descriptive and annotated. 3 sub-categories of the first part are: bibliographic information، a brief introduction to the author and its'' works and book chapters and outline. The annotated part includes subjectoriented and critical sections that the first section includes the author purpose in terms of subject، author purpose in terms of kinds of audience، and the kind of work in terms of affecting. In the critical section that is the main part of the framework، 20 following subcategories were extracted: Book print، the publisher credit، the author credit، consistency between book’s title and content، table of contents، evaluating of the preface and introduction، style and prose، book unique attribute، analyzing the content، the extent of achieving to purpose by author in terms of subject and of coherency with audiences، the coverage extent of book key issues، author’s view or bias، book contents independency، conclusion، tables and examples، footnotes، references، indices and translation quality. Finally some suggestions based on this research were offered for the future studies and conducting similar researches. Originality/value: The new، comprehensive and precise framework proposed by this research can be suitable for formulation and evaluation of bibliographies. Besides، it can be a good reference for authors، researchers، critics and audiences to make purposeful and coherent book review، analysis and description.
  Keywords: Bibliography, descriptive bibliography, annotated bibliography, critical bibliography
 • Mohammad Hasanzadeh, Masoume Niknia Pages 53-83
  Purpose
  The aim is investigating views of three groups of library users (nonprofessionals، specialized professionals، librarians) regardingthe importance and value of Attributes of entities of FRBR Conceptual model in supporting user tasks.
  Methodology
  all attributes of entities of FRBR Conceptual model in supporting user tasks، was examined and evaluated through a descriptive-survey of the views of potential users of OPACs. During the data gathering sessions، semistructured interviews were conducted to collect information from the research population for valuation of each attributes of entities in supporting user tasks with the questionnaire prepared by researcher based on IFLA FRBR report.
  Findings
  “title of work”، “title of expression”، “title of manifestation”، “name of person” and “name of corporate body” are the attributes all users assigh them being of great value in supporting user tasks. Originality/Value: it is necessary that library software be reviewed based on FRBR conceptual model. Also because little research of users'' point of view isstudied t more researche is needed. According to IFLA FRBR group،has confirmed this.
  Keywords: Functional Requirements for Bibliographic Records (FRBR), Entities, User tasks, Attributes of entities, Bibliographic Families, valuation
 • Hamid Keshavarz Pages 87-109
  Purpose
  the present paper aims to describe the history، dimensions، and research and application areas of information credibility especially in the web information environment.
  Methodology
  reviewing related literature in communication، sociology، information science and computer science.
  Findings
  credibility is a multidimensional and expansive concept for which an agreement has not been reached. Credibility is basically an evaluation related to the user by which both objective judgments like quality and accuracy of information and subjective judgments like trustworthiness and expertise should be took into consideration. Research area of credibility conducted usually by checklist and survey approaches comes across many challenges especially in the web environment. Originality/value: information credibility is a major concern in new information and media environments and needs serious consideration. Furthermore، the present paper is the first in Persian language concerning the concept.
  Keywords: information credibility, World Wide Web, evaluation skills, information resources
 • Mahdi Mohammadi Pages 111-113
  Purpose
  The aim is suggesting new areas for the future research.
  Methodology
  42 pieces of research divided in2 categories (11 published as articles and 31 titles as M. A. and PhD thesis) were analyzed.
  Findings
  The selected researches have been categorized on 3 categories: a) The Content analysis of written fictions (34 researches) b) The Content analysis of translated fictions (4 researches) c) The Content analysis of poetry (4 researches). Also about 24 researches study on a special area in children written fictions. Originality/Value: content analysis can be a showcase of all studies that have been performed in the past. The survey of the role and the situation of the different university courses، kind of universities (such as government and nongovernment universities)، and the role of persons who are affecting and leading MA and PhD thesis، are the most important attributions of this study
  Keywords: Iranian children, young adult's literature, Content analysis researches, children, young adult's fictions, children, young adult's poetries
 • Ehsan Geraei, Saba Siamaki Pages 135-148
  Purpose
  Determining library and information student’s familiarity with theoretical and basic subjects of discipline and attitude toward it and examining relationship between them.
  Methodology
  Population consisted of undergraduate students of Library and Information Science of ShahidChamran University، University of Tehran، and Ferdowsi University of Mashhad studying in academic year 2010- 2011. The sample of study consisted of 108 students. The data collection tool was questionnaire with questions based on Likert five-value scale. Data was analyzed by SPSS software using statistical t-test and Pearson correlation.
  Findings
  State of familiarity with theoretical and basic subjects of discipline of forth year students were better than the third year students. Student’s attitude toward their discipline was positive. Also، there was a strong correlation between status of familiarity with theoretical and basic subjects of discipline and attitude toward it. Originality: Findings could to help educators of library and information science to identify Student’s weaknesses regarding familiarity with theoretical and basic subjects of discipline and positive attitude toward it and try to improve them.
  Keywords: Theoretical, basic subjects, attitude, library, information science, ShahidChamran University, University of Tehran, Ferdowsi University of Mashhad
 • Javad Abbaspour, Nader Naghshineh, Gholamreza Fadaie, Farideh Osareh Pages 149-161
  Purpose
  this is a pilot study tends to investigate correlation between centrality measures with bibliographic coupling as a well-known citation-based document similarity measure.
  Methodology
  using citation analysis method، 40 research articles belonging to four engineering/pure disciplines (Physics، Chemistry، Biology، and computer) and four Humanities and Social disciplines (Economics، Education، Psychology، and Sociology) published in 2011 and indexed in Web of Knowledge Database besides their citation links with 4000 other article (100 citation per article) were randomly selected as research population. Data were extracted and analyzed using UCINet and Bibexcel programs.
  Findings
  findings demonstrated that there are high significant correlation (Z=0/01) between centrality measures and bibliographic coupling; and so، centrality measures have potential features for further analysis in order to apply them as new citation- based similarity measures. Originality/Value: this research suggested new citation-based similarity measures which can be applied in databases and search engines algorithms to measure similarity of documents more accurately.
  Keywords: Centrality Measures, Bibliographic Coupling, Similarity Measures, Relational Information Retrieval, Citation, based Retrieval