فهرست مطالب

 • پیاپی 7 (پاییز 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/09/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حسنعلی جعفری*، حسین مهرداد صفحه 9
  تحقیق حاضر با هدف «بررسی رابطه بین ترجیحات نظام ارزشی و هویت اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خرم آباد» صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان دختر و پسر به تعداد 10514 نفر بود. تعداد 400 نفر با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای نسبی به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای جمع آوری داده ها، پرسشنامه هویت اجتماعی و مقیاس سنجش نظام ارزشی به کار رفت. روایی محتوایی پرسشنامه ها با استفاده از نظر متخصصان تعیین گردید و پایایی این ابزار، با استفاده از روش آلفای کرونباخ 85/0 و 82/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها علاوه بر شاخص های آمار توصیفی از آزمون های آمار استنباطی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین ارزش های فردی، خانوادگی، هنری، علمی، دینی و ملی با هویت اجتماعی وجود دارد و ارزش های دینی، خانوادگی و ملی بهترین پیشبینی کننده های هویت اجتماعی هستند. هویت اجتماعی و ابعاد آن در بین دانشجویان بیشتر از حد متوسط بود. هویت ملی، دینی و خانوادگی اولویت دانشجویان است. ارزش های ملی، خانوادگی، اجتماعی و دینی در درجه اول اهمیت و شدت قرار داشتند.
  کلیدواژگان: نظام ارزشی، هویت اجتماعی، ترجیحات
 • کرامت الله راسخ*، طیبه الله پناه زاده صفحه 25
  پژوهش حاضر به منظور سنجش میزان سوء مصرف مواد مخدر و عوامل اجتماعی مرتبط با آن در سال 1390 انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش 24659 نفر مردان معتاد شهر شیراز می باشد. حجم نمونه برآمده از فرمول نمونه گیری کوکران برابر با 378 نفر است. برای نمونه گیری از شیوه نمونه گیری در دسترس اتفاقی و شیوه ی گلوله برفی استفاده شد. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه نیمه استاندارد است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t دو گروه مستقل، آزمون f تحلیل واریانس، آزمون کروسکال والیس، تحلیل رگرسیون و تحلیل مسیر استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین متغیرهای خودپنداری، میزان تحصیلات پاسخگو، میزان دسترسی به مواد مخدر، حمایت خانواده، سن، شروع روابط جنسی در سنین پایین، عزت نفس، امید به آینده و معاشرت با افراد معتاد و سوء مصرف مواد رابطه معنادار وجود دارد. همچنین، بین متغیرهای محل سکونت و نوع ماده مصرفی نیز ارتباط هست. این در حالی است که ما نتوانستیم میان میزان تحصیلات پدر و مادر، شغل پدر و مادر، وضعیت شغلی فرد، قومیت، اعتیاد تعداد اعضای خانوار و سوء مصرف مواد تفاوت معناداری پیدا کنیم. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای مستقل خودپنداری، میزان دسترسی به مواد مخدر و تحصیلات فرد که روی هم رفته 18درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند. متغیرهای حمایت خانواده، سن و معاشرت با افراد معتاد خارج از معادله رگرسیون قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: عوامل اجتماعی، اعتیاد جوانان، حاشیه نشینان، قومیت، خودپنداری
 • مهناز شجاعی*، مهناز امیرپور صفحه 43
  هدف این پژوهش بررسی وضعیت سواد رسانه ای دانشجویان خراسان شمالی در جامعه اطلاعاتی است. جهت تبیین وضعیت سواد رسانه ای از تئوری های کاشت، استفاده و خشنودی و شکاف آگاهی استفاده شده است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق پیمایشی و تکنیک پرسشنامه ای بر روی 317 نفر از دانشجویان در دانشگاه های خراسان شمالی صوررت گرفته است. روش نمونه گیری، طبقه ای متناسب با حجم بوده است. نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می دهد که بین میزان استفاده از رسانه، سرمایه فرهنگی و تحصیلات والدین با میزان سواد رسانه ای دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. آزمون تفاوت میانگین ها نشان داد که بین جنس، وضعیت تاهل، سن، میزان درآمد خانوادگی با میزان سوادرسانه ای دانشجویان تفاوت معناداری وجود ندارد اما تفاوت میانگین سوادرسانه-ای در بین گروه های تحصیلی معنادار می باشد و براساس یافته های تحقیق دانشجویان خراسان شمالی از لحاظ سطح سواد رسانه ای در حد متوسطی می باشند.
  کلیدواژگان: سوادرسانه ای، جامعه اطلاعاتی، سرمایه فرهنگی، دانشجویان، رسانه
 • موسی طیبی نیا*، اسدالله نقدی صفحه 57
  این مقاله با استفاده از روش پیمایشی به بررسی مشارکت سیاسی دانش آموزان در استان همدان و عوامل مرتبط با آن می پردازد. تکنیک مورد استفاده برای گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که اطلاعات مورد نیاز آن از یک نمونه 398 نفری از دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی در استان همدان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای و طبقه ای تصادفی گردآوری شده است. پس از جمع آوری اطلاعات خام با استفاده از نرم افزار آماری SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس آماره های (آزمون T، تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیره، تحلیل عاملی، تحلیل مسیر) مبادرت گردید. چارچوب نظری مورد استفاده بر اساس یک دیدگاه ترکیبی شامل نظریات جامعه شناسی و جامعه پذیری سیاسی می باشد و مدل تحلیلی بر همین اساس ساخته شد. با آزمودن مدل تحلیلی تحقیق نتایج زیر به دست آمد: میانگین مشارکت سیاسی (83/14) از حداکثر(85/27) نمره است و بیش از نیمی از دانش آموزان (2/54 درصد) نمره ای کمتر از میانگین دارند. عوامل موثر برمشارکت سیاسی دانش آموزان عبارتند از: عواملی که اثر مثبت دارند مانند(رضایت تحصیلی، رضایت سیاسی، خانواده سیاسی، دوستان سیاسی، رادیو داخلی، روزنامه و مجله، تعهد دینی و شیوه تربیتی خانواده) و عواملی که تاثیر منفی دارند مانند(رادیو خارجی، ماهواره و درآمد خانوار).
  کلیدواژگان: مشارکت سیاسی، جامعه پذیری سیاسی، رضایت سیاسی، خانواده سیاسی، دوستان سیاسی
 • گلمراد مرادی، محسن صفاریان صفحه 81
  یکی از شاخص های مهم برای ارزیابی میزان سلامت و بهداشت جسمی و روانی افراد یک جامعه، شاخص سن ازدواج است. بالا رفتن میانگین سن ازدواج می تواند در مسیر سلامت جامعه اختلالاتی به وجود آورد. این مطالعه با هدف شناخت عوامل اجتماعی و اقتصادی مرتبط با افزایش سن ازدواج جوانان با تاکید خاص بر شهر کرمانشاه انجام گردید. روش مطالعه در این پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار جمع آوری داده-های مربوطه پرسشنامه توام با مصاحبه می باشد. جامعه آماری مطالعه مذکور کلیه دختران و پسران ازدواج نکرده در گروه سنی 25-39 ساله شهر کرمانشاه در سال 1388 است. تعداد آنها برابر 16352 نفر است که با استفاده از نمونه گیری کوکران 380 نفر برای مطالعه انتخاب شدند و براساس نمونه-گیری تصادفی خوشه ایگزینش شدند. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تحزیه و تحلیل قرار گرفتند. در این مطالعه برای بدست آوردن روایی از روایی صوری و سازه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی و جهت پایایی ابزار پژوهش از آلفای کرونباخ استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی، آزمون های T و F و برای آزمون مدل تجربی از رگرسیون چندمتغیره به شیوه گام به گام و تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که بین متغیرهایی چون نگرش افراد به برابری جنسیتی(48/0-=r)، میزان تحصیلات(32/0-=r)، سبک فرزندپروری استبدادی(235/0=r)، سبک فرزندپروری دموکراسی(44/0-=r)، سطح انتظارات(30/0=r)، میزان سخت گیری والدین(414/0=r)، میزان لذت بردن از مجردی(269/0=r) و میزان استفاده از رسانه ها(149/0=r) ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان می دهد که متغیرهای میزان دخالت والدین، سبک فرزندپروری، نابرابری جنسیتی، وضعیت مسکن و میزان اعتماد به نفس به ترتیب میزان اهمیتی در تبیین متغیر وابسته داشته اند، وارد معادله رگرسیونی شده اند. این متغیرها رویهم رفته 48/0 از فضای مفهومی متغیر وابسته(سن ازدواج) را تبیین و پیش بینی نموده است.
  کلیدواژگان: سن ازدواج، انتظارات، سبک فرزندپروری، سخت گیری والدین، نابرابری جنسی
 • محمدحسن مقدس جعفری، کریم رضادوست، خدیجه گلبریان صفحه 109
  مقاله حاضر با هدف مطالعه بررسی تاثیر عوامل فرهنگی(سرمایه فرهنگی، اوقات فراغت، نگرش دینی) بر سبک زندگی جوانان کافی شاپ شهر اهواز انجام شده است که جامعه آماری تحقیق از جوانان 35-15 ساله شهر اهواز تشکیل شده است. حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران 400 نفر می باشد.
  در این پژوهش از دو روش اسنادی (کتابخانه ای) جهت ارائه چهارچوب نظری و از روش پیمایشی (پرسش نامه) جهت دست یابی به اطلاعات جامعه مورد مطالعه با هدف مشخص نمودن نقش سرمایه فرهنگی و فراغت و نگرش دینی بر سبک زندگی استفاده شده است که تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار Spss انجام گرفته شده است. نتایج حاصل از ترکیب گویه ها در خصوص سبک زندگی پاسخگویان حاکی از این امر است که سبک زندگی نزد 8/1 درصد در سطح ضعیف و نامطلوب، 5/44 درصد درسطح متوسط نسبتا مطلوب و 8/53 درصد در سطح خوب و مطلوب است. یافته های تحقیق بیانگر ارتباط معنادار مثبت و مستقیم بین سرمایه فرهنگی، اوقات فراغت با سبک زندگی است، این درحالی است که نتایج حاکی از عدم رابطه بین نگرش دینی و سبک زندگی جوانان مورد مطالعه است. همچنین در رابطه با متغییرهای زمینه ای ارتباط معنادار و معکوس بین سن و وضعیت تاهل با سبک زندگی و ارتباط معنادار مستقیم بین جنس و سبک زندگی وجود دارد این درحالی است که بین قومیت و محل سکونت و وضعیت شغلی وجود ارتباط معنادار تایید نشده است.
  کلیدواژگان: سبک زندگی، اوقات فراغت، سرمایه فرهنگی، کافی شاپ
 • سید رضا نقیب سادات، ابوالقاسم فاتحی دهاقانی، پروین فروغیان* صفحه 129
  هدف اصلی در این مقاله بررسی نقش امنیت اجتماعی در کاهش میزان انحرافات در بین دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر شوش می باشد. روش تحقیق، پیمایشی بوده و با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 304 نفر با روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که بین میزان انحرافات اخلاقی و اجتماعی با متغیرهای میزان رضایت اجتماعی، احساس امنیت و اعتماد بنیادین رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. همچنین متغیرهای بحران هویت اجتماعی، میزان انسجام و همبستگی اجتماعی و نیازهای امنیتی با متغیر وابسته همبستگی منفی داشته اند. بین متغیرهای ناکافی بودن ابزارهای تامین امنیت با میزان انحرافات اخلاقی و اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد. میانگین میزان انحرافات اخلاقی و اجتماعی بر حسب پایگاه اقتصادی اجتماعی متفاوت از همدیگر بوده است. تحلیل رگرسیون نشانگر آن است که متغیرهای مستقل 9/23 درصد از تغییرات میزان انحرافات اخلاقی و اجتماعی را تبیین نموده و بیشترین تاثیر را به ترتیب متغیرهای میزان رضایت اجتماعی، میزان انسجام و همبستگی اجتماعی و نیازهای امنیتی داشته اند.
  کلیدواژگان: میزان رضایت اجتماعی، میزان انسجام و همبستگی اجتماعی، نیازهای امنیتی، احساس امنیت، اعتماد بنیادین، بحران هویت اجتماعی و پایگاه اقتصادی اجتماعی
 • مهرداد نوابخش، مهدی مختارپور* صفحه 151
  هدف تحقیق در این پژوهش ارائه مدل تبیینی کاربری های اینترنت و نقش آن در هویت جنسیتی جوانان شهر تهران می-باشد. در ذیل این هدف تعیین میزان شناخت دانشجویان از این تکنولوژی به تفکیک جنسیت، تعیین نوع برنامه های مورد استفاده دانشجویان از اینترنت به تفکیک جنسیت و شناخت تاثیر کاربری های اینترنت بر هویت جنسیتی جوانان مدنظر قرار گرفته اند. در این تحقیق از دو روش اسنادی و روش پیمایشی (با بهره گیری از تکنیک پرسشنامه) استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق، کلیه جوانان دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در دانشکده های علوم اجتماعی، مدیریت و اقتصاد و الهیات می باشد. حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران برابر 250 نفر محاسبه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که کاربران جوان در محیط اینترنت؛ توجه و اقبال ویژه ای به محیط گفتگو و کاربری های ارتباطی اینترنت دارند. حضور در محیط های چت، دوست یابی، وبلاگ ها و شبکه های اجتماعی و ارائه دیدگاه ها، نگرش ها و احساسات نوجوانان در این محیط، آزادی بیان مطالب از سوی آنان، ازدیگر دلایل و عواملی هستند که این الگوی کاربری را محبوب جوانان می-نماید که ما را به فرضیه «بین هویت جنسیتی و الگوی کاربری اینترنت در میان جوانان رابطه معناداری برقرار است» رهنمون ساخت. جهت آزمون این فرضیه، از آماره کای اسکوئر و ضریب شدت رابطه تائو بی کندال با درصد خطای 05/0 و سطح اطمینان 95/0 استفاده شد که نتیجتا این رابطه معنادار بوده و فرضیه محقق مورد تایید واقع شد. فرضیه دیگر محقق مبنی بر وجود رابطه معناداربین هویت جنسیتی و میزان کاربری الگوی اطلاعاتی در میان جوانان نیز به طریق مشابه مورد تایید واقع شد. در نهایت نیز مدل رگرسیونی تاثیر مصرف اینترنت بر هویت جنسیتی برآورد و ارائه شد.
  کلیدواژگان: اینترنت، هویت، هویت جنسیتی، جوانان
|
 • Hassan Ali Jafari*, Hossein Mehrdad Page 9
  This research attempted to study the relationship between the preferences valued system and social identity among students of Islamic Azad University of Khorramabad Branch. This study included 10514 students(7029 boys and 3485 girls). Using Cochran formula (400) student were determined as sample and were selected by using proportional stratified sampling method. Data were gathered by 1) A questionnaire named social identity questionnaires and 2)A assessment scale of valued system. The validity of both instrument was verified by experts of social sciences and their reliability were assessed through using Cronbach's alpha coefficient (α=0.85 and α=0.82). the data were analyzed employing Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. Result were showed that there was a positive significant correlation between individual, family, artistic, scientific, religious and national values and social identity. social identity and their aspects among students were in moderate limit. National religious, and family identity were in primacy of students. National, family, social, religious values were in the first rank on the point of view of the students.
  Keywords: Valued system, Social identity, preferences
 • Keramatollah Rasekh*, Tayebe Allapanazadeh Page 25
  The present study was to study abusing of drugs among young people which live in Slums around Shiraz city in 2011. So we want to determine the social factors which influence the abuse of drugs. The statistical population of this study were 24 659 drug-dependent people. We have used the Cochran's formula to determine the sample size which accounts 378 people. The sample was chosen with the use of randomized and snow-ball method. The research method is survey and the data were collected through standardized questionnaire. For the analysis of data used variance analysis, Kruskal Wallis test, regression analysis, path analysis with two independent groups, correlation coefficient (Pearson's r). The results of the study show that: there is a meaningful relationship between self-image variables, education level of responders, availability of drugs and family support, and abuse of narcotics. The study also shows, there is a meaningful relationship between age of first sexual intercourse at lower ages, the self-esteem and hope for the future, and abuse of narcotics. e have found relationship between contact with the addicted person and residence place and the type of drug abuse. But we couldn´t find meaningful relationship between the level of education of father and mother and abusing substances. I couldn´t find any meaningful relationship between variables such as father's and mother's job, occupation of the addicted persons, their ethnicity and the number of addicted persons in the family and abuse of drugs. The results of regression analysis showed that independent variables in terms of efficacy on the dependent variable series are therefore as follows: self-image, drug availability and level of education of the person. This variables accounted for 18% of the changes in the dependent variables.
  Keywords: Social factors, Youth drug addiction, Slum dwellers, Shiraz
 • Mahnaz Shojaee*, Mahnaz Amirpour Page 43
  The current research is a survey of media literacy status of students in the Information Society in North Khorasan. The theories have been used here are from cultivation, gratifications and knowledge gap to clarify the state of media literacy. This research has been done by survey research method and questionnaire technique was done on 317 students in North Khorasan Universities. The sampling method has been proportional and the spearman correlation coefficient results showed that, there are positive and significant relationships between media usage, cultural capital, parent education and media literacy. The mean differences test showed that, there is no meaningful difference between marriage status, age, family income gender and the dependent variable. But the media literacy means difference significant between departments of education. And based on the current research findings, North Khorasan students possess the average level of media literacy among the youth.
  Keywords: Media Literacy, Information Society, Cultural Capital, Students, Media
 • Mousa Tayabinia*, Asadollah Naghdi Page 57
  In this study, more than 398 high-school students through cluster stratified sampling method were chosen in Hamedan. The data were gathered by a questionnaire and statistical indexes like T.Test, variance analysis, Pearson correlation, multivariable regressions, factor analysis and path analysis were applied. The results show that the average of political participation is 14.83 out of 27.85 and more than a half of students(54.2 percent) got less than the average point. Factors like educational satisfaction, political, family, friends, radio, news paper, magazines and family, friends, radio, news paper, magazines and family socialization have positive effects on the political participation.
  Keywords: Political Participation, Political Socialization Family, Friends, Factor Analysis, path Analysis
 • Golmorad Moradi, Mohsen Safarian Page 81
  Marriage age is one of the important indexes to the mental and physical health evaluation in the society. The aim of this study is the knowledge of socio-economic factors related to increase of marriage age in Kermanshah City. The research is descriptive with questionnaire the age in age range is 25-39 in Kermanshah. 380 individuals were selected via Chocran cluster random sampling. The results were analyzed, through Face, criterion and construct validity have been used to verify the validity and alpha coefficients to assess the reliability of the measurement. The Pearson correlation, analysis of variance and regression were used to verify hypothesis and the research model. According to the results, (sexual equality (r=0.48), education (r=-0.32), style of Autocratic birth upbringing (r=0.235), style of democratic birth upbringing (r=-0.44), Expectancy (r=0.30), parent Stricture (r=0.414), joy of single (0.269) and the use of medicine (r= 0.149)).According to regression coefficients, parent Stricture, style of birth upbringing, sexual Inequality, Settlement situated and self-esteem entered into regression model explained (48 percent) of dependent variable variance.
  Keywords: Age of marriage, Expectancy, Style of birth Upbringing, Sexual Inequality
 • Mohammad Hassan Moghadas Jafari, Karim Reza Doost, Khadijeh Golbarian Page 109
  The purpose of this study is a recognition of cultural effective factors(cultural capital, leisure time, religious attitude) on life style among Ahwazs coffee-shop youth. The study population included people aged between (15-35) residents in Ahwaz city and the sample size of the research is 400 persons. The method of this study is documentary for conceptual framework and a survey for cultural, capital, religion attitude and leisure time role on life style. The data has been compiled through questionnaire and analyzed by the SPSS software. The results from the composite of the lifestyle among the respondents indicates is weak and not desired among 1.8% of them and 44.5% on average style. The findings show that the majority of the respondents only had a good and desired lifestyle (53.7%).the result of the Pearson correlation coefficient showed a significant relationship between lifestyle with cultural capital, leisure time, married status, age and gender. but there were no significant difference between lifestyle with religious attitude, racial, job position and living place.
  Keywords: Lifestyle, Cultural capital, Leisure Time
 • Seyyed Reza Naqibos Sadat, Abolghasem Fatehi Dahaghani, Parvin Foroughiyan* Page 129
  This paper studies the role of social security in the prevention of social deviances. About 304 of high school girl students in Shoush (South west of Iran) were (systematic) randomly chosen. The research method was survey with questionnaire. The data were analyzed through spss along with Pearson coefficient correlation, Analysis of Variance, multivariable regression and path analysis were used as well.The results show that there is a positive relationship between Social Deviances and with social security, satisfaction sense and basic trust. There is a negative relationship between social identity, social solidarity, security needs and dependent variable. There isnt a relationship between security elements with Social Deviances. The one way ANOVA shows there is a difference between socio-economic status and Social Deviances. The multivariable regression analysis shows that the independent variables explain 23.9% of changes in Social Deviances rate. Variables like social satisfaction, social solidarity and security sense have the most influence on dependent variable.
  Keywords: Social Security, Prevention of Social Deviances, Basic Trust, Social Identity, Social Solidarity, Security Sense
 • Mehrdad Navabakhsh, Mehdi Mokhtarpour* Page 151
  The aim of this study is presenting an explanatory model of the Internet applications and the role on the sexual identities’ of the-youth in Tehran. Also these sub-targets were evaluated: the amount of the youths’ familiarization with this technology by sex, the kind of programs used by the students by sex, the recognition of internet applications’ effect on the sexual - identity of the youth. The methods used were documentary and surveying (with the use of questionnaire). The statistical population of this study was all the students in social sciences school, management and economics school and theology school in Islamic Azad University, science and research branch in Tehran. With the Cochran’s formula, a sample size of 250 students was selected. The research findings showed that the young users of internet paid an interesting and particular attention to discussion forums and the communicative application of internet. Attending in chat rooms, friend finding, weblogs and social networks and presenting opinions, thoughts, attitudes and feelings and freedom of speech were some reasons of this popularity among the youth. This matter guided the researcher in fabricating this hypothesis: there seems to be a significant relationship between sexual identity and the pattern of internet application. In order to test this hypothesis, a Chi-square statistic and Kendall’s Tau-b with a 95 percent level of confidence were used and the result was the affirmation of the hypothesis. The other hypothesis was the possibility of existence of a significant relationship between sexual - identity and the informational pattern of internet application which using the same method.
  Keywords: Internet, Identity, Sexual Identity, the Youth