فهرست مطالب

جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای - پیاپی 3 (تابستان 1391)
 • پیاپی 3 (تابستان 1391)
 • 128 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1391/07/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • علیرضا سلیمانی*، اصغر نظریان صفحه 1
  در پژوهش حاضر کاربری های مختلف جهانی شدن اعم از: 1- مکان های اقتصادی (الف- بازار بورس، ب – بانک های خارجی ج- شعبات مرکزی بانک ها که تبادلات ارزی انجام می دهند د- شرکت های تضامنی) 2- زیرساخت های ارتباط راه دور (الف – شرکت های جهانگردی و سفرهای هوایی خارجی ب – شرکت های اینترنتی ج - مراکز مخابراتی ارائه کننده خدمات راه دور د- ادارات پست مرکزی) 3- مکان عرضه صنایع دیجیتال (موبایل، GPS و ماهواره) از نظر چگونگی پراکنش نسبت به یکدیگر و همچنین در ارتباط با هسته تجاری (CBD) و جمعیت شهر تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
  نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه معکوس بین تراکم جمعیتی و مکان یابی کاربری های جهانی شدن وجود دارد، همچنین این نمودها بیشتر گرایش به مکان یابی در خارج از هسته تجاری شهر دارند. در ارتباط با تمرکز کاربری ها یا پیوستگی مکانی آنها نیز می توان گفت که بیشتر این کاربری ها نسبت به خود و سایر شاخص های جهانی شدن گرایش به همگرایی (تمرکز) دارند. این عامل نشان می دهد که هنوز ارتباطات مستقیم و چهره به چهره در روند جهانی شدن تهران و فعالیت های مرتبط با آن وجود دارد؛ بنابراین پژوهش حاضر با حذف انحراف در پراکنش مکانی این کاربری ها، یک الگوی فاصله استاندارد و بهینه را برای دسترسی فعالان و مشتریان این بخش ارائه کرده است.
  کلیدواژگان: تهران، جهانی شدن، تمرکز، کلان شهر، شهر جهانی
 • سمیه حدادی نیا*، افشین دانه کار صفحه 17
  تقاضا برای گردشگری در طبیعت، برنامه ریزی همه جانبه و توجه به محیط زیست و جلوگیری از تخریب آن را ضروری ساخته است. به منظور برنامه ریزی گردشگری متکی به طبیعت در مناطق خشک و بیابانی کشور، پس از بررسی و جمع بندی مراجع داخلی و خارجی، 12 معیار اصلی و 41 زیرمعیار حاصل شد. معیارهای حاصل برای تعیین معیارهای مکان یابی عرصه های طبیعت گردی در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی و اولویت بندی آنها، در قالب پرسشنامه دلفی در اختیار متخصصان گردشگری و محیط زیست قرار گرفت. نتایج بر اساس درصد اهمیت و درجه اهمیت معیارهای مورد بررسی نشان داد که 11 معیار اصلی شامل اهمیت تفرجگاهی، عوامل مدیریتی، خصوصیات فیزیکی سیمای سرزمین، حیات وحش منطقه، منابع آب، حساسیت محیط، سیمای فرهنگی و تاریخی، اقلیم، ویژگی های اجتماعی، پوشش گیاهی و جنبه های اقتصادی مشتمل بر 28 زیرمعیار برای برنامه ریزی طبیعت گردی در اکوسیستم های بیابانی و نیمه بیابانی دارای اهمیت و در تصمیم گیری به ترتیب دارای اولویت است. واضح است که کاربرد معیارهای طبیعت گردی در سایر اکوسیستم های طبیعی نیازمند بررسی های مستقلی است.
  کلیدواژگان: طبیعت گردی، مکان یابی، اکوسیستم بیابانی و نیمه بیابانی، معیار، روش دلفی
 • هادی رهنما*، محمدرضا قنبرپور، محمود حبیب نژاد روشن، ابوالقاسم دادرسی سبزوار صفحه 31
  امروزه به دلیل کاهش بارندگی، حفر تعداد زیاد چاه های عمیق در سال های اخیر و برداشت بیش از حد مجاز از منابع آب زیرزمینی در دشت ها و عدم توجه به مقوله آبخوانداری و انجام تغذیه مصنوعی، توجه بیشتر به آب های زیرزمینی امری اجتناب ناپذیر و مهم محسوب می گردد، و بررسی وضعیت کمی و کیفی سفره های آب زیرزمینی از جمله این امور است. در این مقاله تغییرات کمی و کیفی سفره به منظور تغذیه و تخلیه در تعدادی از پیزومترهای دشت حاصلخیز جوین در استان خراسان رضوی بررسی گردید. ابتدا آمار داده های سطح ایستابی در 50 پیزومتر به صورت کمی و در 60 پیزومتر به صورت کیفی به عنوان پیزومترهای منتخب تهیه شد و آزمون های کفایت و همگنی داده ها انجام گردید. سپس بازسازی داده های ناقص انجام شد و در نهایت داده ها در پایه مشترک آماری 12 ساله 1386-1374 استخراج و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. هدف این مقاله، تعیین نقشه های کمی و کیفی آب های زیرزمینی از روی متغیر داده های سطح ایستابی به روش میان یابی نزدیک ترین همسایه (ID) با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) است؛ به طوری که براساس نتایج ترسیم هیدروگراف واحد سالانه دشت جوین به طور میانگین سطح آب زیرزمینی از سال های 1375-1374 تا سال آبی 1386-1385 افتی معادل 10 متر را نشان می دهد. همچنین هیدروگراف واحد سالانه دشت جوین و سه دوره افت شدید سطح ایستابی، از سال آماری 74 تا 77 از 07/53 به 09/54 متر، وضعیت تقریبا نرمالی از افت را در جوین نشان می دهد، اما از سال آماری 1377 به بعد تا سال 1382 رقم افت از 09/ 54 به 5/58 متر رسیده، یعنی نزدیک به 5/4 متر افت طی 4 سال آبی نمایان را می سازد. با توجه به نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های کمی و کیفی به روش میان یابی نزدیک ترین همسایه و ترسیم نقشه های کیفی و هم افت، پارامترهای کیفی میان یابی شده نیز در برخی مناطق بحرانی و کاهش شدید کیفیت این آبخوان را نشان می دهند.
  کلیدواژگان: منابع آب، آبخوان، افت سطح ایستایی، مدل میان یابی نزدیک ترین همسایه، نرم افزار GIS دشت جوین
 • فروغ خزاعی نژاد*، مهدی فرخلو صفحه 47
  مجموعه شهری گستره ای است جغرافیایی که از همبستگی و تعامل کارکردی فعالیت و سکونت بین چند شهر و کانون جمعیتی به گونه ای که یک نظام یکپارچه فضایی را تشکیل دهند، به وجود می آید. مجموعه شهری تهران یکی از مهم ترین و بزرگ ترین مجموعه های شهری کشور است که جمعیتی بالغ بر 13422367 نفر را در خود جای داده است.
  هدف ما در این نوشتار، مطالعه تغییرات الگوی اسکان جمعیت در مجموعه شهری تهران و برخی عوامل موثر در آن طی 3 دهه اخیر (1385-1355) از دیدگاه نویسندگان است. در این مقاله از روش تحلیلی- توصیفی استفاده شده است.
  نتیجه مطالعه نشان می دهد اسکان جمعیت در مجموعه شهری تهران طی سه دهه مورد مطالعه بیشتر در سایر نقاط شهری و روستایی این مجموعه بوده است تا در خود کلانشهر تهران.
  کلیدواژگان: مجموعه شهری، کلانشهر تهران، سکونت، نقاط شهری، نقاط روستایی
 • غلامرضا خانلری*، علی اکبر مومنی صفحه 61
  منطقه گرین در زون زاگرس رورانده و در مرز استان های همدان و لرستان قرار دارد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی وضعیت گسترش کارست و پتانسیل آن از منظر ژئومورفولوژی و هیدروژئولوژی می باشد. تکتونیزه شدن شدید در این منطقه و گسترش سنگ های کربناته انحلال پذیر، باعث شده تا کارستی شدن گسترش قابل ملاحظه ای داشته و پدیده های ژئومورفولوژی کارست نظیر دولین، کارن، غار و چشمه های کارستی مانند چشمه گاماسیاب در این منطقه شکل بگیرد. به منظور ارزیابی وضعیت هیدروشیمی آبخوان منطقه، از نتایج آنالیز 26 چشمه استفاده شده است. آنالیز نمونه های آب نشان می دهد که تیپ آب موجود در اکثر چشمه های منطقه به صورت بیکربنات کلسیم-منیزیم بوده که با تیپ آب آبخوان های کارستی مطابقت دارد. ارزیابی نمایه های اشباع کلسیت و دولومیت نشان می دهد که منطقه نسبت به این دو کانی تحت اشباع بوده و آب زیرزمینی مسیر زیادی را طی نکرده و به تکامل ژئوشیمیایی نرسیده است. همچنین بر اساس نتایج آزمایش ردیابی، سرعت متوسط جریان آب زیرزمینی در مناطقی که ماده رنگی ردیابی شده است، در محدوده سرعت حرکت آب در نواحی توسعه یافته کارستی قرار دارد و نشان دهنده حاکم بودن رژیم جریان مجرایی می باشد.
  کلیدواژگان: کارست، ژئومورفولوژی، هیدروژئولوژی، هیدروشیمی، نمایه های اشباغ
 • عبدالله عبداللهی*، علی اکبر تقیلو، عیسی پیری، یوسف خدایی، رضا عربی صفحه 75
  در نوشتار حاضر میزان اثر بخشی اهداف و سیاست های مرتبط با روستاها که در برنامه چهارم توسعه تدوین یافته، مورد ارزیابی گرفته است. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه و تحلیل محتوا بعد از آزمون روایی و پایایی آنها انجام یافته است. براساس یافته های تحقیق، سطح رضایت مندی ساکنان روستاهای هدف به ویژه از منظر شاخص های اقتصادی در حد پایینی قرار دارد. اگر چه براساس آزمون فریدمن نمی توان میان 27 شاخص تفاوت معناداری را از نظر میزان رضایت مندی ملاحظه کرد، ولی طبقه بندی آنها در ابعاد مختلف و تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که ابعاد کالبدی و اقتصادی حدود 67 درصد تغییرات رضایت را تبیین می کنند. اگر چه بعد اقتصادی به تنهایی 40 درصد تغییرات رضایت مندی را تبیین می کند ولی 90 درصد در شاخص های اقتصادی از نظر رضایت مندی در سطح پایین تر از متوسط قرار دارند. نتایج تحلیلی حاکی از آن است که مردم از اقدامات دولت در ترغیب والقای دیدگاه مثبت جوانان به مشارکت با میانگین5/4 بالاترین، و اصلاح سیستم آبیاری با میانگین12/1کمترین میزان رضایت مندی را داشتند.
  کلیدواژگان: ارزیابی، برنامه چهارم، رضایت مندی، دهستان ایجرود
 • محمد طالعی*، عباس علیمحمدی، اسماعیلی عدیلی صفحه 89
  در این تحقیق یک ابزار تصمیم گیری گروهی مبتنی بر سامانه اطلاعات مکانی جهت حل مساله تخصیص کاربری آموزشی در مناطق شهری توسعه داده شده است. اگرچه در اغلب تحقیقات صورت گرفته در زمینه تخصیص کاربری، تکنیک-های تصمیم گیری چندمعیاره با دیدگاه تصمیم گیری فردی مورد استفاده قرار گرفته اند، در این مقاله تخصیص کاربری به عنوان یک مساله تصمیم گیری گروهی که نیازمند مشارکت تخصص ها و دیدگاه های مختلف در فرایند تصمیم-سازی می باشد، مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، معیارهای سرانه، حداقل مساحت، فاصله از مراکز شهری و همچنین فاصله از برخی کاربری های وابسته از قبیل پارک و کتابخانه به عنوان معیارهای ارزیابی قطعات زمین و مدل تحلیل سلسله مراتبی جهت تعیین وزن معیارها و تکنیک تلفیق عقاید تصمیم سازان به منظور تلفیق نظرات کارشناسان در فرایند تصمیم گیری گروهی، مورد استفاده قرار گرفت. مدل پیشنهادی در منطقه شش شهرداری اصفهان به عنوان مطالعه موردی، جهت تخصیص کاربری آموزشی، اجرا و نتایج آن به نتایج تصمیم گیری انفرادی مقایسه و تحلیل شده است. بر این اساس، سه قطعه زمین با اولویت های یک الی سه جهت تخصیص کاربری آموزشی تعیین گردیدند. نتایج حاکی از آن است که اتخاذ فرایند تصمیم-گیری گروهی، علاوه بر فراهم نمودن امکان تحلیل نتایج حاصل از دیدگاه های مختلف برای تصمیم ساز، به او کمک می کند تا گزینه هایی را انتخاب کند که توافق بیشتری بر روی آنها وجود دارد. در این تحقیق به نظرات کلیه کارشناسان ارزش یکسان داده شده و عدم قطعیت در نظرات کارشناسی مد نظر قرار نگرفته است. بدیهی است به منظور لحاظ نمودن این شرایط، حل مساله تصمیم گیری گروهی با استفاده از منطق فازی، می تواند به عنوان کار آینده نویسندگان مطرح گردد.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری گروهی، تحلیل چند معیاره مکانی، تلفیق عقاید تصمیم سازان، تخصیص کاربر
 • داوود مافی غلامی*، نبی الله یارعلی، اکرم نوری کمری صفحه 103
  امروزه، تحلیل های اقتصادی-اجتماعی و بررسی کامل خواسته های مردم برای فراهم آوردن امکانات و تسهیلات لازم در تفرجگاه ها، امری ضروری است. هدف این تحقیق ارزش گذاری تفرجی چهار مرکز تفرجی طبیعی شامل پارک جنگلی پروز، تالاب چغاخور، آبشار آتشگاه و چشمه دیمه، و نیز مقایسه ارزش های به دست آمده و بررسی خصوصیات اقتصادی-اجتماعی بازدیدکنندگان از این نواحی با استفاده از روش هزینه سفر منطقه ای (Z.T.C.M) است. این روش بر مبنای استفاده از نقشه، دیدگاه و خصوصیات اقتصادی-اجتماعی بازدیدکنندگان از تفرجگاه و نیز افزایش هزینه و مسافت دسترسی به تفرجگاه می باشد. نتایج نشان داد که متغیرهایی مانند سن، سطح سواد و مقدار درآمد ماهانه بازدیدکنندگان تاثیر چشمگیری بر استفاده از تفرجگاه ها داشتند. بررسی سطح درآمد ماهانه بازدیدکنندگان نشان داد که میان این متغیر و تعداد روزهای بازدید از تفرجگاه و نیز تمایل به پرداخت ورودیه، همبستگی بالایی وجود دارد. نتایج همچنین نشان داد که سطح تحصیلات نیز نقش مهمی در جذب گردشگران به تفرجگاه ها دارد چنان که بیشترین تعداد بازدیدکنندگان دارای تحصیلات دانشگاهی بودند. بر اساس نتایج به دست آمده، ارزش تفرجگاهی پارک جنگلی پروز، تالاب چغاخور، آبشار آتشگاه و چشمه دیمه به ترتیب برابر با 40715000، 44234600، 137239800 و 72385200 تومان است که این نتایج نشان دهنده اهمیت منابع آبی در جذب گردشگر است. ارزش های پولی به دست آمده برای تفرجگاه های مورد بررسی، به موقعیت برتر طبیعی و چشم اندازهای زیبای پیرامون آنها، نسبت داده شد. ارزش تفرجی بالای تفرجگاه های مورد بررسی نشان دهنده لزوم توجه بیشتر و تدوین طرح توسعه گردشگری آنهاست.
  کلیدواژگان: تفرج، ارزش گذاری تفرجی، روش هزینه سفر منطقه ای (Z، T، C، M)
|
 • Dr. Ali Reza Soleymani*, Dr. Asghar Nazariyan Page 1
  The present study aimed at investigating the different applications of globalization including 1. Business centers such as stock exchange, foreign banks, central offices of banks responsible for foreign exchange transactions, and partnership companies, 2. Transportation infrastructure such as tourism and overseas air travelling companies, Internet companies, offices of telecommunication services, post head offices, and 3. shopping centers offering digital/electronic gadgets such as mobile phones, GPS's devices in terms of their variance as well as regarding CBD (Central Business District) and the population of Tehran.The results of the study showed that there was an inverse correlation between population density and location of globalization applications. The activities tend to be localized away from the central business district. Regarding the centralization of applications or place connectivity, most of these activities tend toward convergence than itself, and the whole activities tend toward convergence and centralization than others. This showed that there still exists a face to face and personal communication in the process of globalization of Tehran and its related activities. Accordingly, giving a model of standard distance for localization of these activities, the present study suggested the most available as well as the best distance for clients and those involved in these activities in this sector, excluding deviation in spatial distribution of these applications.
  Keywords: Tehran, Globalization, Centralization, Megalopolis, Global City
 • Somaye Haddadinia*, Dr. Afshin Danehkar Page 17
  Demand for tourism in the nature necessitates a comprehensive planning, attention to the environment and preventing its destruction. In order to nature- based tourism planning in arid and semi- arid areas, 12 criteria and 41 sub- criteria for ecotourism planning were obtained through surveying the local and foreign references. These criteria were presented to the tourism and environment experts in form of Delphi questionnaire for determining the location criteria of ecotourism in arid and semi arid areas and their prioritizations. Results based on the percentage of criteria importance and the importance degree of the studied criteria showed that 11 main criteria including the recreational importance, management elements, physical properties of the area, wildlife, water resources, environment sensitivity, cultural-historical aspects, social aspects, vegetation and economical aspects including 28 sub-criteria are important for ecotourism planning and decision making accordingly. It is clear that using ecotourism criteria in other natural ecosystems requires a separate and particular study.
  Keywords: ecotourism, locating, desert, semi, desert ecosystem, criteria, Delphi method
 • Hadi Rahnama*, Dr. Mohammad Reza Ghanbarpoor, Dr. Mahmood Habib Nejad Roshan, Abolghasem Dadrasi Sabzevar Page 31
  Water shortage is one of the most important environmental challenges in arid and semiarid regions. Unfortunately, today, due to low precipitation and over pumping of groundwater resources in recent years and also lack of attention to aquifer and artificial feeding; therefore more attention to ground water resources is an inevitable and important issue.The review of quantitative and qualitative situation of the underground water tables is of such issues which shall be considered. In this study, the qualitative and quantitative variations of the groundwater water tables have been investigated for feeding and discharge in some pizometers of Jovain prolific plains in south Khorasan province. Firstly, the data statistics of hydro static levels at 50 pizometers as quantitative and at sixty pizometers as qualitative were prepared as selected pizometers and sufficiency and homogenous tests of the data were performed. Then the imperfect data were reconstructed and finally the data were extracted and analyzed in 12 years common statistics base of 1995-2007. The aim of this paper is to determine the qualitative and quantitative maps of underground waters based on the variables of hydrostatic levels through inverse distance interpolation method (ID) by the use of GIS system (Geographical Information System). So that, based on the results of mapping Annual Groundwater Unit Hydrograph (AGUH) of Jovain province, on average the water ground level from years of 1995 to 1999 up to aqueous year 2006-2007 shows a drop of 10 m. Also the Annual Groundwater Unit Hydrograph (AGUH) of Jovain plain and three periods of diverse drop of hydrostatic level from years 1995 up to 1998 from 53.07 to 54.09m shows approximately a normal drop status. But from statistical year 1998 on ward up to year 2003, the drop has reached from 53.07 to 54.09 m, that is 4.5 m of drop during four aqueous years. With respect to the obtained results of analysis of quantitative and qualitative results by Inverse Distance Interpolation Method (ID) and mapping qualitative and iso- drop maps, the interpolated qualitative parameters are critical in some areas and show a drastic decrease of quality of this aquifer.
  Keywords: Water Resources, Aquifer, Water Table drop, inverse distance interpolation model, GIS software, Jovain Plain
 • Forooghe Khazaei Nejad*, Dr. Mehdi Gharakhlou Page 47
  Tehran's urban complex is a geographical area which is created by the functional correlation and interaction of activities and residence in some cities and population community, in a way to form an integrated spatial system. Tehran urban complex is one the most important and largest urban areas of our country with a population of over 13422367 individuals.Our aim in this paper is to study the changes of population settlement pattern in Tehran urban complex and its some effective factors during the last three decades (1976-2006) from the view point of authors. Analytical- descriptive method has been used in this paper.The results of this study show that population settlement in Tehran urban complex during the three decades of under study has been more in other urban points and villages than in metropolis of Tehran.
  Keywords: Urban complex, Tehran Metropolis, Settlement, Rural areas, Urban areas
 • Dr. Gholamreza Khanlari*, Ali Akbar Momeni Page 61
  The study area is located in the Trusted Zagros and is placed at the border area of Hamedan and Lorestan provinces. The main aim of this research is the assessment of karst development and its potential from geomorphology and hydrogeology point of view. Highly tectonization and distribution of dissolvable carbonaceous rocks is caused to develop karstification phenomenon in this area. Some of karstic geomorphologic features such as dolin, karren, cave and karst springs (for example Gamasiab spring) are formed. In order to evaluate the hydro chemical conditions of the area, the data from 26 springs were used. The results of data analysis show that the types of water in most of the springs are calcium and magnesium bicarbonate (Ca-Mg-Hco3) which is matched with the type of karstic aquifers. Assessment of the saturation indices of calcite and dolomite show that the most part of this area is under saturated by these two minerals. This means that the ground water doesnt travel in long distances. According to the results of dye tracing test, the mean velocity of groundwater is the same as velocity in karstic areas and shows the dominancy of conduit flow regime.
  Keywords: Karst, Geomorphology, Hydrogeology, hydro chemical, saturation indices
 • Dr. Abdollah Abdollahi*, Ali Akbar Taghilo, Issa Piry, Yousef Khodaie, Reza Arabi Page 75
  In the present article, the efficiency of the relevant objectives and policies of villages developed in the fourth program, have been evaluated. Collecting information through questionnaires and content analysis has been performed after their validity and reliability tests. Based on the results of the study, the satisfaction level of the objective villages, particularly from economical aspect is placed at a low level. Although based on Fridman test, it is not possible to find a significant difference between 27 indices from the view point of satisfaction, but their classification in different dimensions and multi variable regression analysis showed that the physical and economical aspects of about 67% of variations indicate the satisfaction. Although the economical dimension, by itself indicate 40% of satisfaction changes, but 90% in economical indices are placed at a level lower than medium from satisfaction point of view. The results showed that people with average 4.5 had the highest level of satisfaction from the government measures for encouraging and implying positive view to young people for participating and had the lowest satisfaction rate of average 1/12 toward the modification of irrigation system.
  Keywords: evaluation, fourth program, Satisfaction, Ijrood Dehestan
 • Dr. Mohammad Talei*, Dr. Abas Alimohamadi, Esmaeil Adili Page 89
  In this study, a group decision-making approach based on Geographical Information System (GIS) has been developed for solving educational land use allocation problem. Most researches conducted in the field of land use allocation, use multi-criteria decision making techniques with a view individual decision. However, in this article, land use allocation problem has been considered as a group issue that requires the participation of different expertise and perspectives in the decision making process. In this context, Analytical Hierarchical Process (AHP) method is used to determine the weight of criteria and aggregation of individual judgments (AIJ) method utilized to aggregate priorities of decision makers/experts.Proposed model has been implemented at district 6 of Isfahan as a case study; to allocate educational land uses and the results has been compared to the outcome of individual decisions. To allocate high school as an academic land use, land per capita, minimum area, distance to city centers, distance to dependent land uses such as libraries and distance to urban roads, have been considered and modeled as criteria. Utilizing a sensitivity analysis and comparing the result of individual decisions (each expert) and group decision (AIJ result) is showed some disagreement. However, all experts are dedicated same priority for the first three sites with plot number 5453, 4 and 9 to allocate as high school. The results indicates that group decision making approach in land use allocation problem make it possible analysis of opposite ideas offered by different experts and help decision maker to choice an alternative (site) obtained majority. In this research we consider same weight for all decision makers. In fact, each expert based on his knowledge and skills should have different weight that must be considered to aggregate individual judgments. Also by using fuzzy based methods, we can involve uncertainty of judgments and decision making at the proposed model. This would be considered at the next work of the authors.
  Keywords: Group Decision Making, Spatial Multi, Criteria Decision Analysis, aggregation of individual judgments, Land Use Allocation
 • Davoud Mafi Gholami*, Dr. Nabiollah Yarali, Akram Noori Kamari Page 103
  Nowadays, socio- economic analysis and full review of people requirements is a key factor in providing the required facilities in destinations. The aim of this study is recreational valuation of Parvaz forest park, Choghakhor wetland, Aatashgah waterfall and Dimeh fountain, and also comparison between obtained results and investigation of socio-economic characteristic of visitors by using Zonal Travel Cost Method (Z.T.C.M). This method is based on using map, the view, socio-economical characteristics of visitors of promenades and also increase of the cost and distance from the region. Results showed that variables like age, education and amount of visitor’s income had significant impacts on use of promenades. Investigating amount of visitor’s income showed that strong correlation exists between this variable and the number of visited days of promenades and also their interest to pay entrance fee. It also showed that level of education has a key role in absorbing visitors for promenades as most of the visitors had university education. Results showed that the recreational value of Parvaz forest park, Choghakhor wetland, Aatashgah waterfall and Dimeh fountain is 407150000, 442346000, 137239800 and 723852000 Iranian Rials, respectively. These results show the importance of water resources in tourism attraction. The monetary values obtained depend on the better natural location and beautiful sights around them. High value of recreational areas which was recorded for the studied promenades showed that these promenades need more attention and providing the development of tourism plan.
  Keywords: Recreation, Recreational valuation, Zonal Travel Cost Method (Z.T.C.M)