فهرست مطالب

جغرافیا و توسعه فضای شهری - سال یکم شماره 2 (پیاپی -2، پاییز و زمستان 1391)
 • سال یکم شماره 2 (پیاپی -2، پاییز و زمستان 1391)
 • تاریخ انتشار: 1391/11/15
 • تعداد عناوین: 7
|
 • تحلیل رضایت مندی ساکنان شهر جدید گلبهار از شرایط زندگی و تاثیر آن بر جذب جمعیت از مادرشهر مشهد
  علی اکبر عنابستانی، مهدی وطن پرست، زهرا عنابستانی صفحه 1
  با افزایش جمعیت شهرنشین، شهرهای بزرگ در ایران دچار مشکلات فراوانی شده و شهرهای جدید در ایران برای جذب سرریز جمعیتی در نزدیکی این شهرها مکانیابی و احداث شدند. شهر جدید گلبهار نیز برای کاستن از مشکلات جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و کالبدی مادرشهر مشهد احداث شده است ولی در عمل نتوانسته است از مشکلات مادر شهر با توجه به اهدافش بکاهد. در این پژوهش تلاش می شود ضمن بررسی رابطه، میزان اثرگذاری شرایط زندگی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و کالبدی آن بر فرایند جمعیت پذیری شهرهای جدید از نگاه شهروندان مورد مطالعه قرار گیرد. روش تحقیق در این مطالعه تجربی و در بخش هایی توصیفی- تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات با استفاده از روش های میدانی (پرسشنامه) از 250 خانوار شهری نمونه، پرسشگری به عمل آمده است. نتایج نشان می دهد رابطه ی معناداری بین شرایط زندگی با فرایند جمعیت پذیری شهرهای جدید از دیدگاه شهروندان با ضریب همبستگی 570/0 وجود دارد. شرایط زندگی در بعد کالبدی 7/35 درصد تغییرات مربوط به جمعیت پذیری شهرهای جدید را تبیین می کند و شرایط زندگی در بعد اقتصادی فقط 20 درصد از تغییرات متغیر وابسته را به دنبال خواهد داشت. با توجه به یافته های پژوهش، راهکارهایی از قبیل ایجاد زیرساخت ها و تجهیزات شهری به صورت متوازن در سطح شهر و غیره در شهر جدید گلبهار پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: امنیت اجتماعی، فرصت های اشتغال، تاسیسات و تجهیزات شهری، جمعیت پذیری، دلیل اقامت
 • بررسی نقش حوزه حمایتی و توانبخشی تامین اجتماعی در توان مند سازی سکونت گاه غیررسمی نجف آباد زنجان
  مهدیه اسدی، سما قهرمانی، محمد اجزا شکوهی صفحه 2
  A research on role of support field and rehabilitation in empowerment of informal settlements، case study: Zanjan Najaf Abadmahdieh asadi، sama ghahremani، mohammad ajzashokouhiAbstract Formation and expantion of informal settlements are concequences of urban growth and Zanjan isn''t an exception to this regulation. Najaf Abad informal settlement has been formed and expanded on the bases of uncontrolled and exceeding rural immigration. This study aims to investigate role of social security in empowerment as well as elimination district problems of Zanjan Najaf Abad.
  In the empowerment approach، people is a significant factor in empowerment approach which is influenced by economic ability and satisfaction. therefore this study attempts to estimate relationship between income status، location improvement ability، immigration، satisfaction، generational difference and insurance in empowerment and improvement of Najaf Abad district estimated.
  The method of research was descriptive and applied one and for doing this research at first data collection carried out with litreture review and field work survey. The information give from variables study that inserted in 320 questionnaire (sample size) from 28814 living households in the Zanjan Najaf Abad informal settlements (statistical society) were submitted to statistical package for social science Software (spss version 19) and then analysed. The finding demonstrate a significant positive relationship between location improvement and income. The finding demonststrate a significant positive relationship(p - value = 0.1) between location improvement and income.
  The study results indicate there are different between first and second generations of rural immigrations in regard to satisfaction from Najaf Abad district (p – value = 0). Furthermore، a positive significant relationship between not application of social support field and ability of residents in improvement of residential unit was observed (p – value = 0.21233).
  key words Keyword: Informal settlement، empowerment،social security، generational difference، economic ability، Zanjan Najaf Abadشکل گیری و گسترش سکونت گاه های غیررسمی، از جمله پیامدهای رشد شهرنشینی بوده، و شهر زنجان نیز از این قاعده مستثنی نیست. منطقه ی اسکان غیررسمی نجف آباد در اثر مهاجرت های بی رویه و کنترل نشده روستایی شکل گرفته و گسترش یافته است. هدف از این پژوهش بررسی نقش تامین اجتماعی در توان مند سازی و رفع مشکلات محله ی نجف آباد زنجان می باشد. در رویکرد توان مندسازی، عامل مشارکت مردمی دارای اهمیت زیادی می باشد که متاثر از میزان توانایی اقتصادی و رضایت مندی است؛ از این رو در این پژوهش، رابطه ی بین متغیرهای وضعیت درآمد و توانایی به سازی محل سکونت؛ مهاجرت، میزان رضایت مندی و تفاوت نسلی و برخورداری از بیمه در توان مندسازی به سازی محله ی هدف سنجیده شده است. روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی بوده و به منظور جمع آوری اطلاعات از روش-های اسنادی و میدانی (مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه) استفاده شده است. اطلاعات حاصل از بررسی متغیرهای مندرج در سیصد و بیست پرسشنامه ای (حجم نمونه) که از 28814 سرپرستان خانوار ساکن در سکونت گاه های غیررسمی محله ی نجف آباد زنجان (جامعه آماری) به دست آمده در نرم افزار Spss تجزیه و تحلیل شده است. بررسی های انجام شده در زمینه ی به سازی محل سکونت و میزان درآمد وجود رابطه ی مستقیم (001/0 p - value =) بین این دو متغیر را تایید می نماید. نتایج به دست آمده، حاکی از آن است که بین نسل های اول و دوم مهاجران روستایی از حیث میزان رضایت مندی از محله ی نجف آباد تفاوت وجود دارد (0p - value =)، همچنین در منطقه ی هدف بین عدم اجرای حوزه های حمایتی تامین اجتماعی و توانایی ساکنان در به سازی واحد مسکونی ارتباط مستقیم مشاهده می شود (21233/ 0 = p – value).
  کلیدواژگان: اسکان غیررسمی، توان مندسازی، تامین اجتماعی، تفاوت نسلی، توانایی اقتصادی، نجف آباد زنجان
 • علیرضا محمدی، الهه پیشگر صفحه 49
  در این مقاله ابتدا جغرافیای شرکتی خدمات ICT در کلانشهر تهران منعکس شده است. سپس کارکرد شرکت های مهندسی ICT در رابطه با جایگاه تهران و پیوند آن با شبکه شهرهای جهانی نشان داده شده است. هدف مقاله ابتدا شناخت و تحلیل ویژگی های فضایی و کارکردی شرکت های ICT در راستای تبیین جایگاه و پیوند مکانی و کارکردی تهران از طریق شاخص حضور شرکت های ICT در شبکه شهری جهانی است. برای نمونه از 50 شرکت ارائه دهنده این خدمات، پرسشگری و مصاحبه به عمل آمده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که: 1- کلانشهر تهران، مرکز فرماندهی و مدیریت خدمات ICT در ایران است 2- تهران از نظر پیوندهای جهانی به واسطه حضور شرکت های ICT، شهر جهانی محسوب نمی شود 3- از نظر فضایی، خدمات ICT، با فاصله گرفتن از CBD شهر، در حال حرکت به سمت کانون خدمات شرکتی کلانشهر تهران می باشند.
  کلیدواژگان: شبکه شهرهای جهانی، خدمات پیشرفته پشتیبان تولید (APS)، شرکت های مهندسی ICT، ویژگی های مکانی و کارکردی شرکت ها، کلانشهر تهران
 • اکبر حیدری صفحه 67
  حل مشکل توسعه مشوش شهرها برنامه ریزان شهری را به سمت اتخاذ راهبردهایی جدید از جمله رشد هوشمند سوق داد، که در آن بر جلوگیری از پراکنده شدن شهر و تخصیص فضا به سایر کاربری ها در بخش فشرده شهر تاکید می شود. از اینرو هدف تحقیق حاضر تحلیل فضایی- کالبدی توسعه آتی شهر سقز با استفاده از شاخص های رشد هوشمند شهری و مدل آنتروپی شانون است. در این راستا ابتدا به تبیین جمعیت و مساحت محلات 22 گانه شهر سقز در سال های متفاوت آماری اقدام گردید و سپس این میزان افزایش در هر دوره بر کل مساحت محدوده مورد مطالعه تقسیم گردید و با محاسبه مساحت منطقه مسکونی به کل مساحت ساخته شده میزان (Pi) بدست آمد. در نهایت با استفاده از فرمول ضریب آنتروپی، ارزش عددی آن محاسبه شد و با وزن دهی به شاخص های رشد هوشمند از منظر شهروندان در قالب چهار الگوی توسعه کالبدی، الگوی بهینه جهت توسعه آتی شهر سقز انتخاب گردید. نتایج نشان داد که مساحت شهر سقز از 33.7 هکتار (1 محله) در سال 1335 به بیش از 1642.432 هکتار (22 محله) در سال 1391رسیده است. ضریب آنتروپی محاسبه شده (2.980) توسعه مشوش و غیر هوشمند شهر سقز را در سطح بالایی نشان داد. همچنین از میان چهار الگوی کالبدی مورد بررسی، الگوی چهارم (ساخت دو هسته ای همراه با محور- مراکز ناحیه ای و محله ای) پس از وزن دهی (4 حداکثر و 1حداقل امتیاز)، با کسب 81 امتیاز به عنوان الگوی مناسب جهت توسعه آتی شهر انتخاب گردید. از سویی دیگر، از 100% زمین های اضافه شده به شهر، 56% مربوط به رشد جمعیت و 44% مربوط به گسترش افقی شهر بوده است. در نهایت راهکارهای لازم از جمله احیای فضاهای باز شهری و از بین بردن تضاد ناحیه ای و... ارائه گردید.
  کلیدواژگان: فضایی، کالبدی، رشد جمعیت، توسعه هوشمند، شهر سقز
 • قدیر صیامی، طاهره آخشینی صفحه 95
  پارکینگهای عمومی طبقاتی، به عنوان یکی از مولفه های اساسی سیستم حمل و نقل مدرن درون شهری، وظیفه فراهم آوردن سطوحی برای خارج کردن ترافیک ساکن از سیستم ارتباط شهری و تدارک فضایی موثر جهت توقف موقت وسایل نقلیه و در نتیجه روان سازی ترافیک شهری را بر عهده دارند. مکانیابی مناسب پارکینگهای طبقاتی با استفاده از روش های فناورانه بویژه در کلانشهرها، ضمن استفاده حداکثر و بهینه از فضای شهری، سبب افزایش کارایی پارکینگها، کاهش پارک حاشیه ای و در نتیجه کاهش حجم و بار ترافیک شهری، منافع اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی فراوانی را نیز به دنبال دارند. در همین راستا هدف این مقاله نیز، مکانیابی پارکینگهای طبقاتی با استفاده از الگوریتم فازی و مدلAHP در محیط Arc GIS است که به طور موردی در منطقه 9 کلانشهر مشهد انجام شده است. روش شناسی انجام این پژوهش از نظرهدف تحقیق، کاربردی – توسعه ای و از منظر چارچوب پژوهش، تحلیلی- توصیفی است که به شیوه پیشمایشی و در سطح منطقه 9 شهرداری مشهد و نواحی آن انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات، مطالعات اسنادی، مصاحبه و مشاهده است. هچنین در این پژوهش از تکنیکهای وزن دهی و تلفیق اطلاعات نظیر وزن دهی، تخصیص امتیاز، منطق فازی، تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و روش همپوشانی شاخص ها استفاده شده است. یافته های این پژوهش در خصوص مکان یابی بهینه پارکنیگ طبقاتی در منطقه نه شهرداری مشهد، در قالب اولویت بندی نواحی انتخابی به صورت پهنه هایی با امتیاز بالای 1000 در اولویت اول، امتیاز 1000-900اولویت دوم، 900-800 اولویت سوم و کمتر از 800 دراولویت چهارم نشان داده شد. نتایج این پژوهش نشان داد از کل پهنه های مورد مطالعه 13پهنه به عنوان پهنه های مطلوب بویژه در غرب و جنوب شرق منطقه از موقعیت مطلوبتری برای احداث پارکینگ برخوردارند.
  کلیدواژگان: مکانیابی پارکینگهای طبقاتی، الگوریتم فازی، AHP، مشهد
 • حسن حکمت نبا، ژینوس انصاری صفحه 115
  از آنجایی که روان سازی ترافیک درون شهری امروزه به عنوان یکی از مهمترین اهداف برنامه ریزی حمل و نقل به شمار می آید و به صورت مستقیم به عامل محیط پیرامون و ویژگی های رانندگان و وسایل نقلیه بازمی گردد دراین مقاله به بررسی و مقایسه تحلیلی معابر ونقاط حادثه خیز شهر یزد در سال های 85 و 86 پرداخته شده است. هدف از پژوهش تعیین اقدامات لازم برای کاهش تصادفات و بهبود وضعیت ایمنی درشهر یزد می باشد. نوع تحقیق کاربردی توسعه ای و روش بررسی آن توصیفی تحلیلی است. نتایج تحقیق گویای آن است که درسال 1386 نسبت به سال 1385 تعداد تصادفات خسارتی 69/5 درصد، تصادفات جرحی 5/7 درصد و تصادفات منجر به فوت 67/6 درصد رشد داشته است.
  کلیدواژگان: معابر حادثه خیز، علل تصادفات، راهنمایی و رانندگی، شهر یزد
 • حمیدرضا وارثی، محمد قنبری * صفحه 139

  شهر جدید بینالود به عنوان دومین شهر جدید کلان شهر مشهد در 55 کیلومتری جنوب غربی آن واقع شده است. روش پژوهش به کار گرفته شده در این مقاله «توصیفی تحلیلی» می باشد و برای تحلیل پرسشنامه ها از نرم افزار SPSS استفاده گردیده است و حجم نمونه ما برابر با 310 نفر می باشد. جمعیت شهر جدید بینالود تا سال 1388 برابر با 3818 نفر می باشد که بیان گر تحقق 78/6 درصدی جمعیت این شهر جدید می باشد. با توجه به اینکه اکثریت جمعیت شهر جدید بینالود بومی منطقه (روستای اوارشک و فخرداوود) هستند، تمایل کمی به ترک شهر جدید بینالود و احساس تعلق خاطر بالایی نسبت به این شهر جدید دارند. وضعیت انواع خدمات شهری شهر جدید بینالود از لحاظ کمی و کیفی نامناسب بوده است. نتایج مستخرج از پرسشنامه بیان گر نارضایتی شهروندان این شهر جدید از وضعیت خدمات شهری آن می باشد. با توجه به اینکه شهروندان شهر جدید بینالود، میزان رضایت متوسط رو به کمی از اسکان در این شهر جدید دارند، اکثریت آنها نظر مثبتی درباره ی لزوم احداث شهرداری در شهر جدید بینالود دارند. در نهایت هم پیشنهاداتی جهت بهبود وضعیت این شهر جدید ارائه شده است.

  کلیدواژگان: احساس تعلق خاطر، خدمات شهری، جمعیت پذیری، رضایت، شهر جدید بینالود
|
 • Satisfaction of the new residents of Golbahar new town with the living conditions and its effects on absorbing the overflow population from Mashhad metropolis
  Aliakbar Anabestani, Mahdi Vatanparast, Zahra Anabestani Page 1
  As the urban population increases in major cities of Iran، many of them face different issues. In Iran، new towns are built and located near cities to absorb their overflow population. Golbahar new town was built near Mashhad metropolis to reduce demographic، economic، social and physical problems of Mashhad، but in practice considering its goals، the town has not been able to reduce the problems of Mashhad metropolis. In this study، the relationship between the effects of living conditions on social، economic and physical aspects on the repopulation process in new towns has been investigated from the citizens'' perspective. This study has been carried out in an empirical method and in some parts، descriptive-analytical methods have been applied; data collection was carried out using field methods (questionnaire) from a sample of 250 urban households. The study results show that there is a significant relationship between the living conditions and the repopulation process in the new towns from the citizens'' perspective. They had a correlation coefficient of 0. 570. Physical living conditions accounted for 35. 7 percent of changes related to repopulation in new towns، and the living conditions in economic aspect only accounted for 20% of the dependent variable. Taking study results into account، the following guidelines were recommended for Golbahar new town: providing evenly distributed urban infrastructure and facilities and etc.
  Keywords: social security, employment opportunities, urban infrastructure, facilities, repopulation, reasons of residence
 • A research on role of support field and rehabilitation in empowerment of informal settlements, case study: Zanjan Najaf Abad
  Mahdieh Asadi, Sama Ghahremani, Mohammad Ajzashokouhi Page 2
  Formation and expantion of informal settlements are concequences of urban growth and Zanjan isn''t an exception to this regulation. Najaf Abad informal settlement has been formed and expanded on the bases of uncontrolled and exceeding rural immigration. This study aims to investigate role of social security in empowerment as well as elimination district problems of Zanjan Najaf Abad. In the empowerment approach، people is a significant factor in empowerment approach which is influenced by economic ability and satisfaction. therefore this study attempts to estimate relationship between income status، location improvement ability، immigration، satisfaction، generational difference and insurance in empowerment and improvement of Najaf Abad district estimated. The method of research was descriptive and applied one and for doing this research at first data collection carried out with litreture review and field work survey. The information give from variables study that inserted in 320 questionnaire (sample size) from 28814 living households in the Zanjan Najaf Abad informal settlements (statistical society) were submitted to statistical package for social science Software (spss version 19) and then analysed. The finding demonstrate a significant positive relationship between location improvement and income. The finding demonststrate a significant positive relationship (p - value = 0. 1) between location improvement and income. The study results indicate there are different between first and second generations of rural immigrations in regard to satisfaction from Najaf Abad district (p – value = 0). Furthermore، a positive significant relationship between not application of social support field and ability of residents in improvement of residential unit was observed (p – value = 0. 21233).
  Keywords: Informal settlement, empowerment, social security, generational difference, economic ability, Zanjan Najaf Abad
 • Alireza Mohammadi, Elahe Pishgar Page 49
  This article begins with explanation of ICT importance in cities restructuring with emphasizing on spatial behavior of ICT firms in a Tehran metropolis. The main purpose of this article is to examine the determinants of location decision making by ICT firms as well as their transnational function in Tehran’s international relations. Analyses of data collected from 50 firms of almost 500، including questionnaire، interviews and published documents reveal that three main
  Findings
  First، Tehran is a national command and control center of ICT Firms in Iran. Second; despite the high potential of Tehran for participation in the global cities network، for the time being، Tehran has a very weak status in connection with World Cities Network. Therefore، it is not a world city yet. Finally a new sector of corporate based economy has formed in conjunction with Tehran CBD in the last two decades. In conclusion ICT firms moved in to Tehran Corporate Services District (A new service based economic district of city).
  Keywords: Global Cities Network_Advanced Producer Services (APS)_ICT engineering Firms – Firms location_function Characteristics_Tehran Metropolis
 • Akbar Heydari Page 67
  Introduction
  Solve the problem of urban areas disturbed pushed the urban planners to adopted new strategies including of smart urban growth that in it pointed on prevent the spread of the city and allocate space to the other land uses in the center of city. In order to، the aim of this paper is spatial- physical analysis of future development of Saqqez city using smart urban growth indicators and entropy Shannon model. In this regard، in first step used of current statistics to explain Saqqez population and vast in different statistical years and then was divided this increase rate with the total area of the case study region and by calculating the total vast to the made residential area was calculated the rate of (Pi). Finally by entropy rate formula was calculated its numerical value، with give the weight to the smart growth indicators from the perspective of citizens in framework of four physical development patterns was selected the optimal models for future development of Saqqez city. Questions: the research questions are: (1) Spatial Development of Saqqez city in the first plan was developed in accordance with the standards? (2) what is the distance between the spatial- physical development of Saqqez city in the current situation with regard to smart growth indicators and the ideal conditions there? Hypothesis: The research hypotheses are: (1) seems the development of Saqqez city in first was based on the physical- spatial dimensions and planning policy. (2) according to the smart urban growth Indicators there is a significant difference in Saqqez city Between the current situation and the desired spatial- physical development.
  Methodology
  The research methodology of this study is based on library، documental and field studies. We have used all related sources like books، E-papers and journals. Then we have done field study base on observations، questionnaires and interview. Then the data have been evaluated and analysis by entropy model، with relevant tables and diagrams. Finally، in order to understanding and present the research subject in index analysis، we have applied suggestions to obtain and offer the best approaches.
  Results
  The result showed that area of Saqqez city than 33. 7 ha in 1956 (one sector) has been increased to 1642. 342 ha (22 sectors) in 2012. Calculated entropy coefficient (2. 980) showed non- smart city development in a high level. Also among the four model frame، IV pattern (Made with two core pillars - Regional Center and community) was selected as the model for future development after the weighting (4 maximum and 1 minimum rating) with 81 points. Also in between 100% added lands to the Saqqez city only 56% was related to population growth and 44% was related to the horizontally expansion of city. Finally were presented necessary solutions including the revival of urban open spaces and eliminate the conflict area and etc.
  Keywords: spatial, physical, population growth, Smart Growth, Saqqez city
 • Qadir Siami, Tahereh Akhsheyni Page 95
  The Public class parking as an essential component of a modern transport system within the city، provided spaces for the removal of stationary traffic in urban communication system، spaces to temporarily stop vehicles And thus the flow of traffic. Locate the appropriate class parking using technological methods، particularly in metropolitan، maximum and optimum use of urban space، so improved Parking performance، reduced margins and thus reduces the size of the park and city traffic، has many Economic، social، environmental Benefits. Therefore، the purpose of this article is Locate class parking using fuzzy algorithm in Arc GIS and AHP model as a case study on the Metropolitan region 9 in Mashhad. In terms of methodology، this study objective'' is Application – Developmental، and from the perspective of research، is analytical – descriptive survey. Data collecting tools are the validity and reliability of the questionnaires verified، interviewed and observed. Also in this study used techniques for weighting and combining information، including assigning weighted points، Fuzzy and AHP and fuzzy overlap and the index as modulation technique. Also in this study have been used weighting and combining information techniques such as weighted allocation points، fuzzy logic، analytic hierarchy (AHP)، and index overlay method. The findings To locate the optimal class Perking In selected priority areas was shown as Priority areas with a rating above 1000، area with Score 1000 - 900 in the second priority، 900-800 Score in the third priority، And less than 800 in fourth priority. The results of this study showed that 13 zones of the studied area، especially in the West and the South East Region have better conditions to parking construction. Secondary data: The nature and methodology of this study is based on Identifying optimum zoning and parking options in District 9 only.
  Keywords: Locate the class parking, Fuzzy algorithm, Mashhad
 • Hassan Hekmatnia, Zhinoos Ansari Page 115
  Transportation as a prerequisite and basics of stable development has a key role and great efficiency in seeding facilities and intellect. It has also a significant role as an effective index in growth and development to the extent that the number of accidents in our country are increasing which carries with them a lot of financial، psychological and social losses، for this reason، it seems to be necessary to put into effect a series of executive solutions to prevent such catastrophes. The aim of this article is to optimize the internal transportation of Yazd city with the use of multi-measurement decisive models.
  Methodology
  The method of this research is descriptive – analytical and its type is basical and developmental.
  Result And Discussion
  The findings of this research shows that 11000 accidents occurs annually in different places of city and 5% of them is with peddlers. The statistical analyses shows that in every kilometer of current roads of first and second degree road collected and disperse of this city 60، 40 and 5 accidents occure annually. It is to be mentioned that the proportion of number of accidents in every 10000 transportation car the distance is approximately about 400 kilometers. A study of network roads of Yazd shows that although the roads of these networks are suitably widened and serviceable to the different vehicles، the number of centeral streets such as Imam Khomeini (between Imam sadegh and Abozar square) are resolved or nearly resolved and are considered the critical exes. Yazd city has 22 crosses of 2، 3 and 4 times. The average time of green distance in all phases is 26 seconds. The overall average time of one cycle of road light for 2، 3 and 4 times is 55، 77 and 135 seconds respectively. At present there are 200 active buses in 48 bus lines and 140 taxies in 6 taxi lines. Out of these taxies، 15 is for railway station، 10 for airport، 30 for external roads، 20 for Azad university and 10 are meant for bus station. A survey shows that in 1386 relative to 1385، the number of damaging accidents has been 5. 69%، injuring accidents 7. 5% and deadly accidents 6. 67%. The total accidents had been increased by 6. 19%.
  Conclusion
  The most effective reasons for these accidents have been observance of predecence and paying no attention to the front. In all the accidents occured، personal cars and motor – vehicles have been guilty by 12%. The highest number of accidents occured between 10-12. The roads that accidents have occured are enumerated respectively: Ayatollah Kashani، Jommhori Islami، Bulvered، Shahid Dashti Bulvered، Imam Khomeini street، Shahid Motahari street، Shahid Paknejad street، Daneshju Bulvered، Shahid Sadoughi Bulvered، Azad Shahr Bulvered، Inghelab street، and in the squares: Shahid Bahona Square، Imam Hossien square، Shohadi Mehrab square، Abozar square، Abolfazal square، Homafar square and Atlasi square. Therefore، there must be a unit of safety management، organizing the information of statistics for accidents، promotion of common information in obtimizing safety، obtimization of network roads، using better transportation means، availing of up- to – date transportion technology for supervising the drivers'' faults and growing signs، tablues and safety instrument of roads، obtimizing the rules and regulations، promotion of public transportation system and organizing the roads for vehicles are the only ways to get rid of such accidents.
  Keywords: transportation, obtimization, multi, measurement models, reasons for accidents, Yazd city
 • Hamid Reza Varesi, Mohammad Ghanbari Page 139

  The main goal of this research is analyze city identity and urban services in Binalood new town as the second new town of Mashhad megalopolis while in 55 kilometer southwest located it. The methodological method involved in this research is «descriptive-analytical». The population of Binalood new town was 3818 in 2011 which indicates 5. 66 % realizable. Sample size in this research was 310 persons and SPSS software was used to analyze the questionnaires. Paying attention to the fact that most of its population are local people (Avareshk and Fakhr Davood rural)، their tendency to leave Binalood is low and their interest toward the city is high. The present of various urban services of Binalood new town is unsuitable. Results obtained from the questionnaire indicate the dissatisfaction of this new town’s citizens about the state of urban services. Given that the citizen of Binalood new town، have got middle to low satisfaction for residence in this new town، the majority of citizen have got positive opinion about constitution municipality in Binalood new town. Finally، suggestions have been for improving the situation of this

  Keywords: belonging sense, urban services, population absorb, population, consent, Binalood new town